<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 啟示

  小學生作文:啟示
  作文字數:429
  作者:李升平
 • shì
 • 啟示
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 •  
 • chū
 • le
 • dào
 • kǎo
 •  
 • 昨天,爸爸出了一道題考我。
 •  
 •  
 • shēng
 • píng
 •  
 • guò
 • lái
 •  
 • zhè
 • ér
 • yǒu
 • dào
 •  
 • kàn
 • “升平,過來,我這兒有道題,看
 • kàn
 • néng
 • néng
 • zuò
 • chū
 • lái
 •  
 •  
 • 看你能不能做出來。”
 •  
 •  
 • hǎo
 • ba
 •  
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • “好吧,什么題?”
 •  
 • shì
 •  
 • lǎo
 • jiù
 • xiě
 • le
 • zhè
 • yàng
 • dào
 •  
 •  
 • 于是,老爸就寫了這樣一道題: 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • !—!!!!!
 •  
 • tiáo
 • jiàn
 • shì
 • dòng
 •  
 • zēng
 • jiā
 • huò
 • jiǎn
 • shǎo
 • huǒ
 • chái
 • 條件是不得移動、增加或減少火柴
 • bàng
 •  
 • shǐ
 • děng
 • shì
 • chéng
 •  
 • 棒,使等式成立。
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • zuì
 • zhōng
 • hái
 • shì
 • méi
 • xiǎng
 • chū
 • jié
 • 我左思右想,最終還是沒想出個結
 • guǒ
 • lái
 •  
 • shì
 •  
 • lǎo
 • jiù
 • xǐng
 • dào
 •  
 •  
 • dāng
 • 果來。于是,老爸就提醒道:“當你
 • miàn
 • duì
 • yīn
 • yǐng
 • shí
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • shēn
 • lái
 •  
 • jiù
 • huì
 • miàn
 • duì
 • 面對陰影時,轉過身來,不就會面對
 • yáng
 • guāng
 • le
 • ma
 •  
 • shì
 • shàng
 • hěn
 • duō
 • shì
 • qíng
 • dōu
 • shì
 • 陽光了嗎?世上很多事情不都是如此
 • ma
 •  
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • lǎo
 • yòu
 • gěi
 • jiǎng
 • le
 •  
 • 嗎?”接著,老爸又給我講了一個《
 • shān
 • shī
 •  
 • de
 • shì
 •  
 • shuō
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • 移山大法師》的故事。據說:從前,
 • yǒu
 • rén
 • zhǎo
 • huì
 • shān
 • de
 • shī
 •  
 • yào
 • qiú
 • 有人去找一個會移山的大法師,要求
 • dāng
 • zhòng
 • biǎo
 • yǎn
 • xià
 •  
 • shī
 • zài
 • shān
 • de
 • duì
 • miàn
 • 他當眾表演一下,大法師在山的對面
 • zuò
 • le
 • huì
 •  
 • jiù
 • shēn
 • pǎo
 • dào
 • shān
 • de
 • lìng
 • miàn
 •  
 • 坐了一會,就起身跑到山的另一面,
 • rán
 • hòu
 • jiù
 • shuō
 • de
 • biǎo
 • yǎn
 • wán
 • le
 •  
 • zhòng
 • rén
 • huò
 • 然后就說他的表演完了。眾人大惑不
 • jiě
 •  
 • shān
 • shī
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • 解,移山大法師就說:“這個世界上
 • gēn
 • běn
 • jiù
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shān
 •  
 • wéi
 • néng
 • 根本就沒有什么移山大法,唯一能移
 • shān
 • de
 • fāng
 • jiù
 • shì
 •  
 • shān
 • guǒ
 • guò
 • lái
 •  
 • jiù
 • 山的方法就是:山如果不過來,我就
 • guò
 •  
 •  
 • 過去。”
 •  
 • jiǎng
 • wán
 • le
 • shì
 •  
 • zhōng
 • míng
 • bái
 • le
 • 爸爸講完了故事,我也終于明白了
 • zhōng
 • de
 • dào
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • shì
 • zhuǎn
 • dòng
 • 其中的道理。然后,我把試題一轉動
 •  
 • jié
 • guǒ
 • jiù
 • chū
 • lái
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • tīng
 • jun1
 • huà
 • ,結果就出來啦。真是:聽君一席話
 •  
 • shèng
 • shí
 • nián
 • shū
 • ya
 •  
 • zěn
 • me
 • yàng
 •  
 • míng
 • bái
 • le
 • ,勝讀十年書呀!怎么樣,你明白了
 • ma
 •  
 • 嗎?
 •  
 •  
 •  
 •  
 • qǐng
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 請進入:    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   啟示
   
    昨天,爸爸出了一道題考我。
   “升平,過來,我這兒有道題,看看你能不能做出來。”
   “好吧,什么題?”
   于是,老爸就寫了這樣一道題: !—!!!!!
   條件是不得移動、增加或減少火柴棒,使等式成立。
   我左思右想,最終還是沒想出個結果來。于是,老爸就提醒道:“當你面對陰影時,轉過身來,不就會面對陽光了嗎?世上很多事情不都是如此嗎?”接著,老爸又給我講了一個《移山大法師》的故事。據說:從前,有人去找一個會移山的大法師,要求他當眾表演一下,大法師在山的對面坐了一會,就起身跑到山的另一面,然后就說他的表演完了。眾人大惑不解,移山大法師就說:“這個世界上根本就沒有什么移山大法,唯一能移山的方法就是:山如果不過來,我就過去。”
   爸爸講完了故事,我也終于明白了其中的道理。然后,我把試題一轉動,結果就出來啦。真是:聽君一席話,勝讀十年書呀!怎么樣,你明白了嗎?
   
    請進入:
   
   
   
   
   
    

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:537
   作者:張毅
  • shì
  • ài
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • zhī
  • yào
  • dào
  • jiǎ
  • 我是一個愛釣魚的孩子。只要一到假
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • biàn
  • zhe
  • xiǎo
  • tǒng
  • 期沒有作業的時侯,我便提著個小桶
  •  
  • dài
  • qiū
  • yǐn
  • lái
  • dào
  • jìn
  • de
  • biān
  • diào
  •  
  • ,一袋子蚯蚓來到附近的河邊釣魚 
  • 閱讀全文

   停電的啟示

   小學生作文:停電的啟示
   作文字數:310
   作者:劉錦峰
  • tíng
  • diàn
  • de
  • shì
  • 停電的啟示
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yòu
  • mèn
  • yòu
  • de
  • tiān
  •  
  • bàng
  • wǎn
  •  
  • 今天是又悶又熱的一天,傍晚,我
  • huí
  • dào
  • jiā
  • zhōng
  •  
  • tuō
  • diào
  • wài
  •  
  • kāi
  • 和媽媽回到家中,我脫掉外衣,打開
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:565
   作者:王美蘇
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  • 釣魚的啟示
  •  
  • 
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • měi
  •  
  • 水南小學 六()班 王美蘇 
  • 閱讀全文

   特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感

   小學生作文:特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感
   作文字數:721
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  •  特別的啟示———《漁夫和金魚
  •  
  • hòu
  • gǎn
  • 》讀后感
  •  
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  縉云縣 水南小學 六(一)班
  • 閱讀全文

   一件小事給我的啟示

   小學生作文:一件小事給我的啟示
   作文字數:690
   作者:我們的60…
  • nián
  •  
  • gāng
  • mǎn
  • jiǔ
  • suì
  •  
  • tiān
  • xià
  • le
  • 那年,我剛滿九歲,一天下課了我去
  • lóu
  • xià
  • shàng
  • suǒ
  •  
  • 樓下上廁所。
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • hòu
  • miàn
  • de
  • yún
  •  
  • 剛走到教學樓后面的云梯那里,我
  • 閱讀全文

   大自然的啟示

   小學生作文:大自然的啟示
   作文字數:930
   作者:梁育欣
  •  
  • chéng
  • shú
  • de
  • mài
  • suì
  • zhe
  • tóu
  •  
  • shì
  • jiāo
  • men
  • 成熟的麥穗低著頭,那是教育我們
  • qiān
  •  
  • máng
  • de
  • fēng
  • de
  • zài
  • ?g
  • cóng
  • zhōng
  • chuān
  • yuè
  •  
  • 謙虛;忙碌的蜜蜂的在花叢中穿越,
  • shì
  • zài
  • jiāo
  • men
  • qín
  • láo
  •  
  • wēn
  • róu
  • de
  • shuǐ
  • zhū
  • néng
  • 那是在教我們勤勞;溫柔的水珠能滴
  • 閱讀全文

   給我啟示的一件事

   小學生作文:給我啟示的一件事
   作文字數:840
   作者:Angela96…
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • pěng
  • zhe
  • běn
  • shū
  • zuò
  • 一個暑假的早晨,我捧著一本書坐
  • zài
  • yáng
  • tái
  • shàng
  •  
  • tái
  • tóu
  • yǎng
  • wàng
  • chén
  • hūn
  • àn
  • de
  • tiān
  • kōng
  • 在陽臺上。抬頭仰望低沉昏暗的天空
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • shì
  • yào
  • xià
  • le
  •  
  • zài
  • kàn
  • lóu
  • xià
  • yuǎn
  • ,好像是要下大雨了。再看樓下不遠
  • 閱讀全文

   樹葉給予的啟示

   小學生作文:樹葉給予的啟示
   作文字數:264
   作者:寶貝☆可…
  •  
  • bào
  • guò
  • hòu
  •  
  • 暴雨過后,
  •  
  • shí
  • piàn
  • cuì
  • de
  • shù
  •  
  • 我拾起一片翠綠的樹葉。
  •  
  • ò
  •  
  • 哦,
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:429
   作者:李升平
  • shì
  • 啟示
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • chū
  • le
  • dào
  • kǎo
  •  
  • 昨天,爸爸出了一道題考我。
  • 閱讀全文

   生活給我的啟示

   小學生作文:生活給我的啟示
   作文字數:749
   作者:高立昭
  •  
  •  
  • yán
  • de
  • xià
  •  
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  •  
  •  一個炎熱的夏日,我吃過早飯,
  • zài
  • yuàn
  • yōu
  • xián
  • sàn
  •  
  • rán
  • xiàn
  • mén
  • qián
  • 在院子里悠閑地散步,突然發現門前
  • de
  • shù
  • shàng
  • tíng
  • zhe
  • zhī
  • chán
  •  
  • shàng
  • xiàn
  • xiē
  • 的樹上停著幾只蟬,我馬上發現那些
  • 閱讀全文

   跟頭給我的啟示

   小學生作文:跟頭給我的啟示
   作文字數:813
   作者:薛相清
  •  
  •  
  • gēn
  • tóu
  • gěi
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  跟頭給我的啟示 
  • zhōu
  • xiàng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • xuē
  • xiàng
  • qīng
  •  
  • 周巷中心小學 六()班 薛相清 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:460
   作者:薄煜龍
  •  
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  釣魚的啟示 
  •  
  •  
  •  
  • báo
  • lóng
  •  
  •  
  •  薄煜龍 
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • dào
  • guò
  • duō
  • shēng
  •  童年的時候,我遇到過許多生
  • 閱讀全文

   螞蟻的啟示

   小學生作文:螞蟻的啟示
   作文字數:466
   作者:張雨晨
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • gěi
  • liú
  • xià
  • le
  • shēn
  •  我八歲那年,螞蟻給我留下了深
  • shì
  •  
  • 刻得啟示。
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • duì
  • chū
  • hǎo
  •  
  • yòng
  •  那一年,我對螞蟻出于好奇,用
  • 閱讀全文

   鏡子的啟示

   小學生作文:鏡子的啟示
   作文字數:802
   作者:胡芳芳
  •  
  •  
  • jìng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  鏡子的啟示 
  •  
  •  
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  •  周巷鎮中心小學六()班 胡芳
  • fāng
  •  
  •  
  • 芳 
  • 閱讀全文

   投錢的啟示

   小學生作文:投錢的啟示
   作文字數:724
   作者:曹聰
  •  
  •  
  • tóu
  • qián
  • de
  • shì
  •  投錢的啟示
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • de
  • zuò
  • gōng
  •  有一次,我和我的哥哥一起坐公
  • chē
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • zài
  • lín
  • zǒu
  • qián
  • gěi
  • men
  • yuán
  • 車去公園玩。媽媽在臨走前給我們元
  • 閱讀全文

   QQ寵物的啟示

   小學生作文:QQ寵物的啟示
   作文字數:776
   作者:孫思賢
  • gěi
  • shēn
  • qǐng
  • le
  • hào
  •  
  • bìng
  • yào
  • qiú
  • píng
  • shí
  • 爸爸給我申請了號,并要求我把平時
  • liàn
  • de
  • zuò
  • wén
  • chuán
  • dào
  • kōng
  • jiān
  •  
  • yòng
  • lái
  • péi
  • yǎng
  • kōng
  • jiān
  • 練筆的作文傳到空間,用來培養空間
  • de
  •  
  • rén
  • cān
  • guǒ
  •  
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • de
  • 的“人參果”。我看見媽媽和爸爸的
  • 閱讀全文

   菊花的啟示

   小學生作文:菊花的啟示
   作文字數:279
   作者:張晶晶
  • huáng
  • jiā
  • bǎo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • zhāng
  • jīng
  • jīng
  •  
  •  
  • 黃家堡小學 三年級 張晶晶 
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • lái
  • le
  • chǎng
  • xuě
  • xiào
  • yuán
  • huā
  • chí
  •  冬天來了一場大雪把校園花池里
  • de
  • huā
  • quán
  • dōu
  • dòng
  • le
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • bàn
  • gōng
  • shì
  • mén
  • qián
  • de
  • 的花全都凍死了,只有辦公室門前的
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:635
   作者:鐘文賢
  • shèng
  • dǎo
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhōng
  • wén
  • xián
  •  
  •  
  • 勝利孤島第二小學 鐘文賢 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • shuì
  • yǎn
  • méng
  • lóng
  • de
  •  今天早上,我睜開那睡眼朦朧的
  • xiǎo
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • kàn
  • kàn
  • biǎo
  • cái
  • liù
  • diǎn
  •  
  • xiǎng
  • le
  • xiǎng
  • jīn
  • 小眼睛,看看表才六點,我想了想今
  • 閱讀全文

   爬山的啟示

   小學生作文:爬山的啟示
   作文字數:666
   作者:浩楠
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • men
  • jiā
  • sān
  • kǒu
  •  今天上午,我們一家三口和我哥
  • shān
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 一起去爬山。  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • chē
  • wān
  • guǎi
  • zǒu
  • zǒu
  • tíng
  • tíng
  •  我們的車七彎八拐一路走走停停
  • 閱讀全文

   考試的啟示

   小學生作文:考試的啟示
   作文字數:719
   作者:鄭旭彤
  • dào
  • de
  • shì
  • shì
  •  
  • shū
  • zǒng
  • shì
  • cún
  • zài
  • de
  •  
  • 我得到的啟示是:疏忽總是存在的。
  •  
  •  
  • kǎo
  • wán
  • shù
  • xué
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • tǐng
  • cuò
  •  
  • juàn
  • hěn
  •  考完數學,感覺挺不錯,卷子很
  • jiǎn
  • dān
  •  
  • shùn
  •  
  • jiē
  • zhe
  • yòu
  • rèn
  • rèn
  • zhēn
  • zhēn
  • 簡單,題題順利,接著又認認真真地
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:270
   作者:楊欣悅
  •  
  •  
  • yáng
  • xīn
  • yuè
  •  楊欣悅
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • zǎo
  • dào
  • xiào
  • le
  •  
  • fàng
  • xià
  • shū
  •  今天我早早地到校了,我放下書
  • bāo
  • jiù
  • shěn
  • xīn
  • dǎo
  • le
  •  
  • zài
  • 包就和沈欣茹一起去倒垃圾了。在路
  • 閱讀全文

   冬天早晨的啟示

   小學生作文:冬天早晨的啟示
   作文字數:311
   作者:張志鵬
  •  
  •  
  • zhāng
  • zhì
  • péng
  •  
  •  
  •  張志鵬 
  •  
  •  
  • āi
  •  
  • yòu
  • dào
  • le
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • běi
  • fēng
  •  唉,又到了寒冷的冬天,北風呼
  • xiào
  •  
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  •  
  • qiān
  • bīng
  • fēng
  •  
  • yòu
  • cǎi
  • 嘯,銀裝素裹,千里冰封。媽媽又采
  • 閱讀全文

   照片的啟示

   小學生作文:照片的啟示
   作文字數:438
   作者:王文勇
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kāi
  • xiàng
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  •  每當我開相冊,首先映入我眼簾
  • de
  • shì
  • zài
  • lián
  • guó
  • shā
  • tān
  • wén
  • huà
  • jiē
  • kāi
  • shì
  • 的是我在大連國際沙灘文化節開幕式
  • qián
  • zhào
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhào
  • piàn
  • shàng
  • de
  • liǎng
  • shǒu
  • bǎi
  • 前照的那張照片,照片上的我兩手擺
  • 閱讀全文

   蛋炒飯的啟示

   小學生作文:蛋炒飯的啟示
   作文字數:501
   作者:褚明惠
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  •  今年放暑假的時候,媽媽說:“
  • xiàng
  • zhè
  • nián
  • líng
  • shí
  •  
  • dōu
  • huì
  • zuò
  • xiē
  • jiǎn
  • dān
  • 我像你這個年齡時,都會做一些簡單
  • de
  • fàn
  • cài
  • le
  •  
  •  
  • xiǎng
  • huān
  • chī
  • dàn
  • chǎo
  • fàn
  •  
  • 的飯菜了。”我想我喜歡吃蛋炒飯,
  • 閱讀全文

   下戰棋的啟示

   小學生作文:下戰棋的啟示
   作文字數:546
   作者:王文健
  • xià
  • zhàn
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 下戰棋的啟示 
  •  
  • wáng
  • wén
  • jiàn
  •  
  •  
  • 王文健 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • xià
  • zhàn
  •  
  • ér
  • qiě
  • měi
  • “我”從小就喜歡下戰棋,而且每
  • 閱讀全文

   拔河的啟示

   小學生作文:拔河的啟示
   作文字數:531
   作者:李亞飛
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 拔河的啟示 
  •  
  • fēi
  •  
  •  
  • 李亞飛 
  •  
  • nián
  • chūn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 去年春天,我們學校里在操場上舉
  • 閱讀全文

   母愛的啟示

   小學生作文:母愛的啟示
   作文字數:399
   作者:張林月
  • ài
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 母愛的啟示 
  •  
  • zhāng
  • lín
  • yuè
  •  
  •  
  • 張林月 
  •  
  • měi
  • dāng
  • kǎo
  • shì
  • shí
  •  
  • kǎo
  • le
  • fèn
  •  
  • nín
  • huì
  • gèng
  • jiā
  • 每當考試時,我考了分,您會更加
  • 閱讀全文

   種菜的啟示

   小學生作文:種菜的啟示
   作文字數:456
   作者:馬恬恬
  • zhǒng
  • cài
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 種菜的啟示 
  •  
  • tián
  • tián
  •  
  •  
  • 馬恬恬 
  •  
  • zhè
  • shì
  •  
  • shì
  • zài
  • lǎo
  • lǎo
  • de
  • cài
  • yuán
  • 這個啟示,是我在姥姥的菜園里得
  • 閱讀全文

   滑冰的啟示

   小學生作文:滑冰的啟示
   作文字數:379
   作者:李慧洋
  • huá
  • bīng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 滑冰的啟示 
  •  
  • huì
  • yáng
  •  
  •  
  • 李慧洋 
  •  
  • shēng
  • huó
  • chù
  • chù
  • yǒu
  • shì
  •  
  • huá
  • bīng
  • wài
  • yǒu
  • 生活處處有啟示,滑冰也不例外有
  • 閱讀全文

   螞蟻的啟示

   小學生作文:螞蟻的啟示
   作文字數:358
   作者:黃宇宸
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 螞蟻的啟示 
  •  
  • huáng
  • chén
  •  
  •  
  • 黃宇宸 
  •  
  • rán
  • zhōng
  • de
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • miào
  •  
  • jiù
  • cóng
  • 大自然中的事物非常奇妙,我就從
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.xinyc3.com | 67888f.cc | dz3388.com | 99306u.com | www.101vns.com | www.151228.com | 3434b.com | 923930.com | www.580975.com | www.904859.com | 3143.cc | www.3643o.com | www.c63568.com | yin3434.com | 6118x.com | www.qj2.co | www.791397.com | 4018u.com | www.352233.com | www.818646.com | 33vv8332.com | www.7240s.com | 06385656.com | www.s99927.com | www.26299.com | 78666k.com | www.33336001.com | 99306n.com | hhhhh777.com | www.479dh.com | 87665x.com | www.4938h.com | www.854766.com | 009900s.com | www.33959.com | 5804e.com | www.5555365.com | www.77996b.com | 3559w.com | www.rgcp.com | P37.com | www.wi9999.com | www.4923o.com | 4136c.com | www.5049y.com | 26668e.com | www.63877i.com | www.68568t.com | 66886.com | www.35252x.com | www.452817.com | 8290z.com | www.4102g.com | hg999222.com | www.xpj04666.com | www.19kpl.com | 4556t.com | www.30305.com | 2381ww.com | www.83008f.com | www.76520x.com | 071919.com | www.0011sun.com | 566777v.com | www.4520033.com | 3938ss.com | www.77c668.com | 98345y.com | www.5446gg.com | 500000755.com | www.533589.com | 30019x.com | www.77449.com | www.602917.com | 1483j.com | www.hm5522.com | 59889l.com | www.333hy.cc | www.6491k.com | www.zcwf1.com | 28483000.com | www.22270.com | 2355o.com | www.49956w.com | pj911c.cc | www.e3846.com | n1915n.com | www.200448.com | www.u8999.com | www.29178d.com | www.8816o.com | www.32126s.net | bbb2267.com | www.78949p.com | www.238288.com | 01234v.com | www.26163r.com | www.54367.com | 4288uu.com | www.cf9907.com | www.8886567.com | 22098d.com | www.6dwj.com | www.38345d.com | cc2649.com | 8332.com | www.c136.vip | www.4058jj.com | 30006w.com | 8881481.com | www.3933h.cc | www.00772v.com | 4647d.com | www.41518c.com | www.469703.com | 1294e.com | 3078i.com | www.89894j.com | www.9547l.com | dede58.com | 8988y.com | www.68568x.com | www.370193.com | 2008pp.com | a3685.com | www.wct3.com | www.00773x.com | www.tyc775.com | 4048vip9.com | www.196029.com | www.50685b.com | www.7435f.com | 3807z.com | 55984v.com | www.u77929.com | www.hg6208.com | 21117a.com | www.033918.com | www.1466w.com | www.21365rr.com | 4379s.com | qjdy037.com | www.99048.cc | www.1111ee.com | 452357.com | 87363a.com | 1168z.com | www.00ttz.com | www.07679h.com | www.8494o.com | 53262n.com | 2222k15.com | www.849642.com | www.flb177.com | www.hg920.com | 91019d.com | www.021037.com | www.9478n.com | www.47506h.com | www.8694z.com | 2324ooo.com | 998a.cc | www.606634.com | www.js7582.com | www.8967v.com | www.88222055.com | 55818w.com | 876q.com | 86811g.com | www.192722.com | www.9155a.com | www.07679a.com | www.33115rr.com | www.58777g.com | 6220e.com | hg0068s.com | 3552a.com | www.237344.com | www.5095g.com | www.js89v.vip | www.79890m.com | www.033033k.com | t8705.com | nnnn19927.com | www.496918.com | www.77210h.com | www.2021x.com | www.8898hg.com | www.ylg82.com | 614151.com | by302.com | js75aa.com | www.766076.com | www.68689q.com | www.00xpj58.com | www.hg8525.com | www.88837r.com | www.pj550077.com | ff555y.com | 1489vip.com | vv4255.com | u72227.com | 1591007.com | www.bai355.com | www.55717s.com | www.00773m.com | www.2945d.com | www.336246.com | www.pj8610.com | www.ylg09.com | hg1568.com | hd55net.com | 77777ylg.com | 2566h2.com | 8381xx.com | 6033.com | 55332007.com | x7267.com | 990cz.com | mtkhgwnn.cn | www.097928.com | www.235892.com | www.390685.com | www.684544.com | www.931670.com | www.c1379.com | www.093wy.com | www.9478s.com | www.81233z.com | www.js18600.com | www.019988.com | www.6678578.com | www.sj5558.com | www.qiji666.com | www.126629.com | www.r63568.com | www.735518.com | www.11mgm777.com | www.4102z.com | www.3383066.com | www.45598p.com | www.m.195668.com | www.81608r.com | www.4988d.cc | www.6678696.com | www.hg9377.com | www.831666.com | www.2221101.com | www.60123z.com | www.26878y.com | www.7793o.com | www.022i.cc | www.c4525.com | www.782500.com | www.488018.com | www.022613.com | yy080.com | 015647.com | 66300vip39.com | 430036com | 1213uuu.com | 074o7.com | 58222q.com | 3650581.com | 7555z.com | o99345.am | 9995m.cc | www.ab678.com | www.537msc.com | www.08057777.com | www.49.cc | www.38138s.com | www.52062x.com | www.77114c.com | www.fyyy1.com | www.608389.com | 84496677.com | 0080e.com | x777dl.com | 9068j.com | 500000477.com | www.535xpj.com | www.7111o.com | www.tyc188.com | www.0031331.com | www.159957.com | www.4189d.com | www.599781.com | 8547w.com | 6200js.com | 69990b.com | 3775i.com | 2127ww.com | 33115f.com | www.xhtd0099.com | www.hv866.com | www.79095r.com | www.567365.tv | www.911888.com | jj5443.com | 55967e.com | 8977bb.com | www.vns8896.com | www.js403.com | www.jz5777.com | www.1022777.com | www.43818d.com | www.606285.com | 22662007.com | 5080.cc | hgw168k.com | www.66458v.com | www.33112211.com | www.50080t.com | www.596112.com | 2698o.com | 32555t.com | 1079.cc | www.82205.com | www.wns123d.com | www.7793v.com | www.29277u.com | ambyc3com | 7744ccc.com | www.87680y.com | www.163a6.com | www.981095.com | www.5441k.com | 4195g.com | 08530009.com | 66300vip27.com | www.188tyc.com | www.u3065.com | www.08088.com | www.237644.com | 84494499.com | 87965jj.com | www.0907ww.com | www.4996ts.com | www.3416f.com | yy080.com | 3405bb.com | www.www7893.cc | www.9374i.com | www.4521x.com | www.67258b.com | 822062.com | 40033n.com | www.7025z.com | www.7225y.com | www.qucp9.com | 2698.com | 5651m.com | www.ra678.com | www.81608c.com | www.215135.com | 5478222.com | www.www-hg127.com | www.8967w.com | www.5441x.com | 6363k.com | 99111kk.com | www.xg189.com | www.7036jj.com | www.738742.com | dzj.tw | www.wnsr800.com | www.mgm868005.com | www.c5908.com | 88850aa.com | www.147891635.com | www.88166f.com | www.979zf.com | g2554.com | bkb3667.com | www.99113c.com | www.959579.com | 2897.com | vip66656.com | www.9170113.com | www.890703.com | 6766ww.com | www.809990.com | www.12345605.cc | www.66332u.com | 6766zz.com | www.773456.com | www.26878y.com | 61320044.com | www.hg191.org | www.a12189.com | www.370833.com | 30688f.com | www.bm118.com | www.5854x.cc | ww01365.com | www.220js.com | www.12136ee.com | 33115w.com | 2649q.com | www.00772p.com | www.500108.com | bet365yulechengbet.com | www.1388707.com | www.937986.com | 54147711.com | www.hg3301.com | www.430188.com | qq365l.com | www.570166.com | www.63606f.com | 9339999r.com | gg4675.com | www.8905q.com | 28hg.net | dz576.com | www.4963hh.com | www.316411.com | yh8899.bet | www.bwinyz12.com | xianboba.com | www.yh66605.com | www.flb577.com | 73999i.com | www.288kb.net | www.580786.com | 3522n.vip | www.85288yh.com | www.29277t.com | hg793.com | www.988179.com | www.ybao2.com | vns55545.com | www.227777.com | www.763226.com | hg77740.com | www.u1432.com | tyc5504.com | www.08088006.com | www.52303s.com | 967.com | www.11517ee.com | www.390706.com | 3258q.com | www.311999.cc | 66578.com | www.208178.com | www.969949.com | 87965.com | www.45598r.com | qijidianyou.com | www.1495s6.com | www.zch8.com | 009900g.com | www.5446l.com | 386kzb.com | www.58339.com | www.71399g.com | 44303.com | www.98698e.com | 4809c.com | www.32666m.com | www.998855a.com | 47fhyl.com | www.4996jy.com | 6594tt.com | www.hg6556.com | www.500710.com | www.kf318.com | www.34788m.com | 3679aa.com | www.46630.biz | 075tt.com | www.xpj8840.com | www.177806.com | www.85770j.com | www.2934c.com | 3640qq.com | www.555jyh.com | 4023b.com | www.7302004.com88 | w69441144.com | www.tyc600.com | www.681090.com | www.39728.com | www.czg4.com | 00442007.com | www.71233l.com | js888.us | www.99677r.com | 55967y.com | www.55676w.com | 4488ll.com | www.77658zz.com | 3522p.vip | www.06617b.com | 7249e.com | www.5596877.com | g2554.com | www.58665n.com | 6641o.com | www.80879.com | vns8g.com | www.352233.com | 3726p.com | www.807239.com | 1665vv.com | www.61199.com | o3410.com | www.77699.com | 3066sss.com | www.88.net | 0015mm.com | www.2021u.com | 996622cc.com | www.598012.com | 67890lll.com | www.6678573.com | 98955s.com | www.67258c.com | 7779j.cc | www.ybao7.com | www.85770y.com | www.501433.com | www.2078i.com | 22299mm.com | www.e7457.com | 4444233.com | www.28000b.com | 22207s.com | www.bet779.com | 2012vip66.com | www.61233d.com | 88119193.com | www.591029.com | www.5312m.com | 3822m.com | www.u3065.com | dh0638.com | www.js02349.com | 21052277.com | www.5484e.com | www.yh8211.com | www.081506.com | www.hg7743.com | 77009193.com | www.68365y.com | 4437008.com | www.6364n.com | www.xpj3368.com | 28824b.com | www.90506.com | 3566mm.com | www.7239y.com | 68963.com | www.413552.com | www.218003.com | js66.com | www.bd2019a.com | 1077iii.com | www.598799.com | www.299991.com | 88535y.com | www.k98478.com | 37889.com | www.332092.com | www.73256.com | 40666333.com | www.ampj3435.com | www.hjc6522.com | 11124066.com | www.6880rr.com | 22204066.com | www.hx1161.com | www.83008d.com | 78110077.com | www.954321z.com | www.bh33123.com | wb8.com | www.7415oo.com | 26668g.com | www.934277.com | www.004949.com | 86811pp.com | www.6661f.cc | www.330099h.com | 77605i.com | www.bj399.com | www.vns353.com | 52599p.com | www.311999.cc | www.hgjc.com | 0747aa.com | www.093728.com | www.a3a888.cc | 8742g.com | www.68365i.com | 3122o.com | 36088.com | www.332337.com | bb8888b.com | wx3388.com | www.79095m.com | 9103jj.com | xyhd237.com | www.123456.cc | www.yl999.com | 5906rr.com | www.x55789.com | www.1111wns.com | 1125.com | www.86267s.com | www.xpj97.com | 78117744.com | www.16878p.com | www.bw115.com | 79333040.com | www.369477.com | www.sha2277.com | 4812z.com | 1294o.cc | www.680508.com | www.0279006.com | 8722gggg.com | www.942677.com | www.1168x.com | 87665j.com | 551567.com | www.48330j.com | www.www6161msc.com | 12742f.com | www.hy6932.com | www.bet3666.com | 131eee.net | 26444b.com | 33115zz.com | www.klcp385.com | le888i.com | 30019pp.com | www.77801n.com | www.480849.com | 36405588.com | www.226105.com | www.pjc00.vip | www.zzzz0263.com | 9649j.com | www.898140.com | www.hg98b.com | www.758567g.com | 3404k.cc | www.685044.com | www.45598s.com | www.yd555888.com | 23300f.com | www.526021.com | www.078121.top | www.7435b.com | 31194444.com | www.511073.com | www.yh888809.com | www.17828k.com | hwcp3333.com | 500000379.com | www.51515d.com | www.l948l.com | fuhao123.com | 1168c.com | www.011888aa.com | www.vnsr928.com | www.vns956.com | 000000oe.cn | 59889r.com | www.5441s.com | www.475333.com | www.v3304.com | y7061.com | 39992266.com | www.39500f.com | www.hd779.com | 4052b.com | 26849.com | 134345.com | www.8582cc.com | www.wi6666.com | 2287.com | 66287u.com | 69449955.com | www.51331h.com | www.534359.com | www.76543l.com | 878365nn.com | s86811.com | www.cai003.vip | www.8905u.com | www.807881.com | pj00nn.com | bdg1144.com | 38989r.com | www.hjin8.com | www.52062q.com | www.4786e.com | www.588msc.com | 8159p.cc | 2019p.cc | www.596353.com | www.xy52aa.com | www.28000n.com | www.msc67.com | 61326633.com | 88904040.com | www.79800a.com | www.05883.cc | www.h83377.com | www.tk48.com | www.tbb005.com | so3333.cc | 8547r.com | www.389233.com | www.35155s.com | www.40288.com | www.552318.com | www.733665.com | blhkh1679.com | 25288t.com | 433.com | www.773618.com | www.904027.com | www.4058dd.com | www.888ding.com | www.4xinhao.com | feicai0572.com | 667766i.com | 333235.com | www.655021.com | www.50054l.com | www.3w555.com | www.138cpc.com | www.3939mmm.com | www.js255.com | v33669.com | 38244u.com | 66300vip38.com | 0343v.com | www.351731.com | www.ya313.com | www.ihg5599.com | www.35252h.com | www.998855o.com | www.ra8804.com | www.xinhao2233.com | 2019c.cc | 496uu.com | 0208gg.com | 5622h.com | ms38648mm.cc | www.190163.com | www.998349.com | www.33588p.com | www.hr1866.com | www.296395.com | www.99113l.com | www.088878.com | www.4759tt.com | 50000990.com | 08159n.com | g86226.com | hg0088.sh | 22cc8331.com | 3405.com | 33567i.com | 3616d.com | www.196050.com | www.703153.com | www.hx6697.com | www.66069.cc | www.77996b.com | www.56011x.com | www.hg31118.com | www.4996nx.com | www.8883hj.com | www.5049v.com | www.low8937.com | www.46768.com | www.spj57.com | www.sb273.com | www.hg518.com | www.2222wnsr.com | www.237015.com | www.1869v.com | 34757.com | 111122qq.com | f85686.com | 35zz.vip | 5856ss.com | hr1833.com | 7599ii.com | 1294n.cc | 66552007.com | 992222u.com | 53262xx.com | 55967s.com | 3568xx.com | 3559oo.com | 50099e.com | 7605a.com | 25288b.com | 0747i.com | 5168555.cc | 22335156.com | zhcp05.com | feicai0512.com | zhcp87.com | 9149.com | 5168555.cc | feicai0713.com | yh888i.com | www.gh0091.com | www.44466638.com | www.3459r.com | www.zr244.com | www.215252.com | www.55422o.com | www.060sunbet.com | www.468546.com | www.80969z.com | www.hg98b.com | www.8818.tw | www.6939m.com | www.71399m.com | www.8039c.com | www.708609.com | www.186297.com | ylg56789.com | 5004rr.com | 4066ss.com | 91019s.com | wns950.com | 403144.com | www.yh111222.com | www.hx3386.com | www.hg6929.com | www.dfh281.com | www.6880ii.com | www.68365s.com | www.794478.com | www.bai05.com | www.550264.com | 36554.com | 61610029.com | 66559193.com | 365vip800.cc | 2618h.com | www.558js.com | www.76775j.com | www.5981k.com | www.pj55714.com | www.49956j.com | www.745557.com | 730555e.com | 409898.com | 4912f.com | hg5009.com | 44462949.com | www.alpk77.com | www.7424.com | www.7366006.com | www.js89i.vip | www.41518.com | www.523745.com | 0747ss.com | b68080.com | 28758p.com | www.39695u.com | www.654234.com | www.115527j.com | www.wd044.com | www.837771.com | www.150882.com | 35442444.com | 6723888.com | xpj000555.com | www.hg2020f.com | www.9737ee.me | www.8656.cc | www.773593.com | 1449b.com | js89h.vip | 5804g.com | www.k66111.com | www.0066xpj.net | www.ya2019r.com | www.651012.com | 6446.vip | 4136z.com | 033n.net | www.10852a.com | www.60886i.com | www.80065y.com | www.235117.com | 550099com | 8303.com | www.88837w.com | www.dzj.cm | www.61233x.com | www.449810.com | 00119193.com | 6641818.com | www.9068yy.com | www.2y936.com | www.4331g.com | www.602985.com | 2687js.com | wlb222.com | www.6020200.com | www.c46.com | www.78700k.com | www.196302.com | 168b1.com | df8f.com | www.pjbet222.com | www.55526v.com | www.sx13997.com | www.685548.com | 7799833.com | 7022004.com | www.vns55545.com | www.4196r.com | www.5522t.cc | yh7003.bet | 22ff8332.com | www.wns8833.com | www.393002.com | www.flff3.com | lehu9088.com | 9995c.cc | www.js629.com | www.216781.com | 1483bb.com | 6487aaa.com | www.2846y.com | www.33678kk.com | www.793500.com | 5005a.com | 2764.com | www.cs.bet | www.33997q.com | 2013880.com | 8522dddd.com | www.533998.com | www.75650.net | www.78700e.com | 2324xxx.com | www.pj2256.com | www.56011r.com | www.270667.com | pj7777.com | www.43434688.com | www.63606t.com | www.550254.com | 33382yy.com | www.4972aa.com | www.44118p.com | www.355246.com | 3522j.cc | www.mg7088.com | www.8582vv.com | 9949.com | 9030t.com | www.3846j.com | www.29699.com | zz1916.com | www.long6668.com | www.wnsr3536.com | www.599464.com | 3788ii.com | www.hg0462.com | www.dw777.net | 7196z.com | 3189hd.com | www.85857e.com | www.c6002.com | 31194444.com | www.333685.com | www.959595.com | 2147004.com | 7989l.com | www.5504o.com | www.811927.com | 111pj8.cc | www.pj878.com | www.80767y.com | hgyz22.com | www.32126o.net | www.66074.com | 9449.com | feicai0416.com | www.bet63j.com | www.444081.com | 822.cc | www.58665q.com | www.709812.com | 38244g.com | www.487575a.com | www.918ae.com | 86811m.com | www.ozhou9.com | www.3552p.com | 3936k.com | www.794933.com | www.33598y.com | 70118u.com | www.3643t.com | www.96386c.com | 0343i.com | www.2267111.com | www.68689f.com | 9479c2.com | www.66166s.com | www.50054g.com | 72vg.com | www.wp9977.com | www.9818u.cc | 7172004.com | www.f4042.com | www.594211.com | 72227.com | www.854608.com | www.131763.com | 500000598.com | www.38775dd.com | 3333740.com | www.z0888.com | www.0270u.com | 3844mm.com | www.1829w.com | www.982799.com | bet37544.com | www.3116c.com | lll0055.com | www.70398.com | www.ya2019b.com | 12772255.com | www.41685.com | www.qucp7.com | 4717.com | www.00773v.com | www.647577.com | p939.com | www.38775ll.com | 33998016.com | www.hg586.com | www.711893.com | 4270ww.com | www.77786yh.com | 2778aa.com | www.59909.com | www.770960.com | 26431818.com | www.07679d.com | 30179900.com | www.amjs799.com | www.665478.com | 500000472.com | www.8877gvb.com | 78114411.com | www.vnsr33888.com | www.771645.com | xpj78333.com | www.352518.com | 65561177.com | www.c44ee.com | 55772007.com | www.7727bet.com | www.12455j.com | hjdzjgj.com | www.1559508.com | ylg2566.com | www.8582hh.com | hlw1177.com | www.87680d.com |