<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 啟示

  小學生作文:啟示
  作文字數:429
  作者:李升平
 • shì
 • 啟示
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 •  
 • chū
 • le
 • dào
 • kǎo
 •  
 • 昨天,爸爸出了一道題考我。
 •  
 •  
 • shēng
 • píng
 •  
 • guò
 • lái
 •  
 • zhè
 • ér
 • yǒu
 • dào
 •  
 • kàn
 • “升平,過來,我這兒有道題,看
 • kàn
 • néng
 • néng
 • zuò
 • chū
 • lái
 •  
 •  
 • 看你能不能做出來。”
 •  
 •  
 • hǎo
 • ba
 •  
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • “好吧,什么題?”
 •  
 • shì
 •  
 • lǎo
 • jiù
 • xiě
 • le
 • zhè
 • yàng
 • dào
 •  
 •  
 • 于是,老爸就寫了這樣一道題: 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • !—!!!!!
 •  
 • tiáo
 • jiàn
 • shì
 • dòng
 •  
 • zēng
 • jiā
 • huò
 • jiǎn
 • shǎo
 • huǒ
 • chái
 • 條件是不得移動、增加或減少火柴
 • bàng
 •  
 • shǐ
 • děng
 • shì
 • chéng
 •  
 • 棒,使等式成立。
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • zuì
 • zhōng
 • hái
 • shì
 • méi
 • xiǎng
 • chū
 • jié
 • 我左思右想,最終還是沒想出個結
 • guǒ
 • lái
 •  
 • shì
 •  
 • lǎo
 • jiù
 • xǐng
 • dào
 •  
 •  
 • dāng
 • 果來。于是,老爸就提醒道:“當你
 • miàn
 • duì
 • yīn
 • yǐng
 • shí
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • shēn
 • lái
 •  
 • jiù
 • huì
 • miàn
 • duì
 • 面對陰影時,轉過身來,不就會面對
 • yáng
 • guāng
 • le
 • ma
 •  
 • shì
 • shàng
 • hěn
 • duō
 • shì
 • qíng
 • dōu
 • shì
 • 陽光了嗎?世上很多事情不都是如此
 • ma
 •  
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • lǎo
 • yòu
 • gěi
 • jiǎng
 • le
 •  
 • 嗎?”接著,老爸又給我講了一個《
 • shān
 • shī
 •  
 • de
 • shì
 •  
 • shuō
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • 移山大法師》的故事。據說:從前,
 • yǒu
 • rén
 • zhǎo
 • huì
 • shān
 • de
 • shī
 •  
 • yào
 • qiú
 • 有人去找一個會移山的大法師,要求
 • dāng
 • zhòng
 • biǎo
 • yǎn
 • xià
 •  
 • shī
 • zài
 • shān
 • de
 • duì
 • miàn
 • 他當眾表演一下,大法師在山的對面
 • zuò
 • le
 • huì
 •  
 • jiù
 • shēn
 • pǎo
 • dào
 • shān
 • de
 • lìng
 • miàn
 •  
 • 坐了一會,就起身跑到山的另一面,
 • rán
 • hòu
 • jiù
 • shuō
 • de
 • biǎo
 • yǎn
 • wán
 • le
 •  
 • zhòng
 • rén
 • huò
 • 然后就說他的表演完了。眾人大惑不
 • jiě
 •  
 • shān
 • shī
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • 解,移山大法師就說:“這個世界上
 • gēn
 • běn
 • jiù
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shān
 •  
 • wéi
 • néng
 • 根本就沒有什么移山大法,唯一能移
 • shān
 • de
 • fāng
 • jiù
 • shì
 •  
 • shān
 • guǒ
 • guò
 • lái
 •  
 • jiù
 • 山的方法就是:山如果不過來,我就
 • guò
 •  
 •  
 • 過去。”
 •  
 • jiǎng
 • wán
 • le
 • shì
 •  
 • zhōng
 • míng
 • bái
 • le
 • 爸爸講完了故事,我也終于明白了
 • zhōng
 • de
 • dào
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • shì
 • zhuǎn
 • dòng
 • 其中的道理。然后,我把試題一轉動
 •  
 • jié
 • guǒ
 • jiù
 • chū
 • lái
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • tīng
 • jun1
 • huà
 • ,結果就出來啦。真是:聽君一席話
 •  
 • shèng
 • shí
 • nián
 • shū
 • ya
 •  
 • zěn
 • me
 • yàng
 •  
 • míng
 • bái
 • le
 • ,勝讀十年書呀!怎么樣,你明白了
 • ma
 •  
 • 嗎?
 •  
 •  
 •  
 •  
 • qǐng
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 請進入:    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   啟示
   
    昨天,爸爸出了一道題考我。
   “升平,過來,我這兒有道題,看看你能不能做出來。”
   “好吧,什么題?”
   于是,老爸就寫了這樣一道題: !—!!!!!
   條件是不得移動、增加或減少火柴棒,使等式成立。
   我左思右想,最終還是沒想出個結果來。于是,老爸就提醒道:“當你面對陰影時,轉過身來,不就會面對陽光了嗎?世上很多事情不都是如此嗎?”接著,老爸又給我講了一個《移山大法師》的故事。據說:從前,有人去找一個會移山的大法師,要求他當眾表演一下,大法師在山的對面坐了一會,就起身跑到山的另一面,然后就說他的表演完了。眾人大惑不解,移山大法師就說:“這個世界上根本就沒有什么移山大法,唯一能移山的方法就是:山如果不過來,我就過去。”
   爸爸講完了故事,我也終于明白了其中的道理。然后,我把試題一轉動,結果就出來啦。真是:聽君一席話,勝讀十年書呀!怎么樣,你明白了嗎?
   
    請進入:
   
   
   
   
   
    

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:537
   作者:張毅
  • shì
  • ài
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • zhī
  • yào
  • dào
  • jiǎ
  • 我是一個愛釣魚的孩子。只要一到假
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • biàn
  • zhe
  • xiǎo
  • tǒng
  • 期沒有作業的時侯,我便提著個小桶
  •  
  • dài
  • qiū
  • yǐn
  • lái
  • dào
  • jìn
  • de
  • biān
  • diào
  •  
  • ,一袋子蚯蚓來到附近的河邊釣魚 
  • 閱讀全文

   停電的啟示

   小學生作文:停電的啟示
   作文字數:310
   作者:劉錦峰
  • tíng
  • diàn
  • de
  • shì
  • 停電的啟示
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yòu
  • mèn
  • yòu
  • de
  • tiān
  •  
  • bàng
  • wǎn
  •  
  • 今天是又悶又熱的一天,傍晚,我
  • huí
  • dào
  • jiā
  • zhōng
  •  
  • tuō
  • diào
  • wài
  •  
  • kāi
  • 和媽媽回到家中,我脫掉外衣,打開
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:565
   作者:王美蘇
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  • 釣魚的啟示
  •  
  • 
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • měi
  •  
  • 水南小學 六()班 王美蘇 
  • 閱讀全文

   特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感

   小學生作文:特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感
   作文字數:721
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  •  特別的啟示———《漁夫和金魚
  •  
  • hòu
  • gǎn
  • 》讀后感
  •  
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  縉云縣 水南小學 六(一)班
  • 閱讀全文

   一件小事給我的啟示

   小學生作文:一件小事給我的啟示
   作文字數:690
   作者:我們的60…
  • nián
  •  
  • gāng
  • mǎn
  • jiǔ
  • suì
  •  
  • tiān
  • xià
  • le
  • 那年,我剛滿九歲,一天下課了我去
  • lóu
  • xià
  • shàng
  • suǒ
  •  
  • 樓下上廁所。
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • hòu
  • miàn
  • de
  • yún
  •  
  • 剛走到教學樓后面的云梯那里,我
  • 閱讀全文

   大自然的啟示

   小學生作文:大自然的啟示
   作文字數:930
   作者:梁育欣
  •  
  • chéng
  • shú
  • de
  • mài
  • suì
  • zhe
  • tóu
  •  
  • shì
  • jiāo
  • men
  • 成熟的麥穗低著頭,那是教育我們
  • qiān
  •  
  • máng
  • de
  • fēng
  • de
  • zài
  • ?g
  • cóng
  • zhōng
  • chuān
  • yuè
  •  
  • 謙虛;忙碌的蜜蜂的在花叢中穿越,
  • shì
  • zài
  • jiāo
  • men
  • qín
  • láo
  •  
  • wēn
  • róu
  • de
  • shuǐ
  • zhū
  • néng
  • 那是在教我們勤勞;溫柔的水珠能滴
  • 閱讀全文

   給我啟示的一件事

   小學生作文:給我啟示的一件事
   作文字數:840
   作者:Angela96…
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • pěng
  • zhe
  • běn
  • shū
  • zuò
  • 一個暑假的早晨,我捧著一本書坐
  • zài
  • yáng
  • tái
  • shàng
  •  
  • tái
  • tóu
  • yǎng
  • wàng
  • chén
  • hūn
  • àn
  • de
  • tiān
  • kōng
  • 在陽臺上。抬頭仰望低沉昏暗的天空
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • shì
  • yào
  • xià
  • le
  •  
  • zài
  • kàn
  • lóu
  • xià
  • yuǎn
  • ,好像是要下大雨了。再看樓下不遠
  • 閱讀全文

   樹葉給予的啟示

   小學生作文:樹葉給予的啟示
   作文字數:264
   作者:寶貝☆可…
  •  
  • bào
  • guò
  • hòu
  •  
  • 暴雨過后,
  •  
  • shí
  • piàn
  • cuì
  • de
  • shù
  •  
  • 我拾起一片翠綠的樹葉。
  •  
  • ò
  •  
  • 哦,
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:429
   作者:李升平
  • shì
  • 啟示
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • chū
  • le
  • dào
  • kǎo
  •  
  • 昨天,爸爸出了一道題考我。
  • 閱讀全文

   生活給我的啟示

   小學生作文:生活給我的啟示
   作文字數:749
   作者:高立昭
  •  
  •  
  • yán
  • de
  • xià
  •  
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  •  
  •  一個炎熱的夏日,我吃過早飯,
  • zài
  • yuàn
  • yōu
  • xián
  • sàn
  •  
  • rán
  • xiàn
  • mén
  • qián
  • 在院子里悠閑地散步,突然發現門前
  • de
  • shù
  • shàng
  • tíng
  • zhe
  • zhī
  • chán
  •  
  • shàng
  • xiàn
  • xiē
  • 的樹上停著幾只蟬,我馬上發現那些
  • 閱讀全文

   跟頭給我的啟示

   小學生作文:跟頭給我的啟示
   作文字數:813
   作者:薛相清
  •  
  •  
  • gēn
  • tóu
  • gěi
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  跟頭給我的啟示 
  • zhōu
  • xiàng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • xuē
  • xiàng
  • qīng
  •  
  • 周巷中心小學 六()班 薛相清 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:460
   作者:薄煜龍
  •  
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  釣魚的啟示 
  •  
  •  
  •  
  • báo
  • lóng
  •  
  •  
  •  薄煜龍 
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • dào
  • guò
  • duō
  • shēng
  •  童年的時候,我遇到過許多生
  • 閱讀全文

   螞蟻的啟示

   小學生作文:螞蟻的啟示
   作文字數:466
   作者:張雨晨
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • gěi
  • liú
  • xià
  • le
  • shēn
  •  我八歲那年,螞蟻給我留下了深
  • shì
  •  
  • 刻得啟示。
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • duì
  • chū
  • hǎo
  •  
  • yòng
  •  那一年,我對螞蟻出于好奇,用
  • 閱讀全文

   鏡子的啟示

   小學生作文:鏡子的啟示
   作文字數:802
   作者:胡芳芳
  •  
  •  
  • jìng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  鏡子的啟示 
  •  
  •  
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  •  周巷鎮中心小學六()班 胡芳
  • fāng
  •  
  •  
  • 芳 
  • 閱讀全文

   投錢的啟示

   小學生作文:投錢的啟示
   作文字數:724
   作者:曹聰
  •  
  •  
  • tóu
  • qián
  • de
  • shì
  •  投錢的啟示
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • de
  • zuò
  • gōng
  •  有一次,我和我的哥哥一起坐公
  • chē
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • zài
  • lín
  • zǒu
  • qián
  • gěi
  • men
  • yuán
  • 車去公園玩。媽媽在臨走前給我們元
  • 閱讀全文

   QQ寵物的啟示

   小學生作文:QQ寵物的啟示
   作文字數:776
   作者:孫思賢
  • gěi
  • shēn
  • qǐng
  • le
  • hào
  •  
  • bìng
  • yào
  • qiú
  • píng
  • shí
  • 爸爸給我申請了號,并要求我把平時
  • liàn
  • de
  • zuò
  • wén
  • chuán
  • dào
  • kōng
  • jiān
  •  
  • yòng
  • lái
  • péi
  • yǎng
  • kōng
  • jiān
  • 練筆的作文傳到空間,用來培養空間
  • de
  •  
  • rén
  • cān
  • guǒ
  •  
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • de
  • 的“人參果”。我看見媽媽和爸爸的
  • 閱讀全文

   菊花的啟示

   小學生作文:菊花的啟示
   作文字數:279
   作者:張晶晶
  • huáng
  • jiā
  • bǎo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • zhāng
  • jīng
  • jīng
  •  
  •  
  • 黃家堡小學 三年級 張晶晶 
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • lái
  • le
  • chǎng
  • xuě
  • xiào
  • yuán
  • huā
  • chí
  •  冬天來了一場大雪把校園花池里
  • de
  • huā
  • quán
  • dōu
  • dòng
  • le
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • bàn
  • gōng
  • shì
  • mén
  • qián
  • de
  • 的花全都凍死了,只有辦公室門前的
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:635
   作者:鐘文賢
  • shèng
  • dǎo
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhōng
  • wén
  • xián
  •  
  •  
  • 勝利孤島第二小學 鐘文賢 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • shuì
  • yǎn
  • méng
  • lóng
  • de
  •  今天早上,我睜開那睡眼朦朧的
  • xiǎo
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • kàn
  • kàn
  • biǎo
  • cái
  • liù
  • diǎn
  •  
  • xiǎng
  • le
  • xiǎng
  • jīn
  • 小眼睛,看看表才六點,我想了想今
  • 閱讀全文

   爬山的啟示

   小學生作文:爬山的啟示
   作文字數:666
   作者:浩楠
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • men
  • jiā
  • sān
  • kǒu
  •  今天上午,我們一家三口和我哥
  • shān
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 一起去爬山。  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • chē
  • wān
  • guǎi
  • zǒu
  • zǒu
  • tíng
  • tíng
  •  我們的車七彎八拐一路走走停停
  • 閱讀全文

   考試的啟示

   小學生作文:考試的啟示
   作文字數:719
   作者:鄭旭彤
  • dào
  • de
  • shì
  • shì
  •  
  • shū
  • zǒng
  • shì
  • cún
  • zài
  • de
  •  
  • 我得到的啟示是:疏忽總是存在的。
  •  
  •  
  • kǎo
  • wán
  • shù
  • xué
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • tǐng
  • cuò
  •  
  • juàn
  • hěn
  •  考完數學,感覺挺不錯,卷子很
  • jiǎn
  • dān
  •  
  • shùn
  •  
  • jiē
  • zhe
  • yòu
  • rèn
  • rèn
  • zhēn
  • zhēn
  • 簡單,題題順利,接著又認認真真地
  • 閱讀全文

   啟示

   小學生作文:啟示
   作文字數:270
   作者:楊欣悅
  •  
  •  
  • yáng
  • xīn
  • yuè
  •  楊欣悅
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • zǎo
  • dào
  • xiào
  • le
  •  
  • fàng
  • xià
  • shū
  •  今天我早早地到校了,我放下書
  • bāo
  • jiù
  • shěn
  • xīn
  • dǎo
  • le
  •  
  • zài
  • 包就和沈欣茹一起去倒垃圾了。在路
  • 閱讀全文

   冬天早晨的啟示

   小學生作文:冬天早晨的啟示
   作文字數:311
   作者:張志鵬
  •  
  •  
  • zhāng
  • zhì
  • péng
  •  
  •  
  •  張志鵬 
  •  
  •  
  • āi
  •  
  • yòu
  • dào
  • le
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • běi
  • fēng
  •  唉,又到了寒冷的冬天,北風呼
  • xiào
  •  
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  •  
  • qiān
  • bīng
  • fēng
  •  
  • yòu
  • cǎi
  • 嘯,銀裝素裹,千里冰封。媽媽又采
  • 閱讀全文

   照片的啟示

   小學生作文:照片的啟示
   作文字數:438
   作者:王文勇
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kāi
  • xiàng
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  •  每當我開相冊,首先映入我眼簾
  • de
  • shì
  • zài
  • lián
  • guó
  • shā
  • tān
  • wén
  • huà
  • jiē
  • kāi
  • shì
  • 的是我在大連國際沙灘文化節開幕式
  • qián
  • zhào
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhào
  • piàn
  • shàng
  • de
  • liǎng
  • shǒu
  • bǎi
  • 前照的那張照片,照片上的我兩手擺
  • 閱讀全文

   蛋炒飯的啟示

   小學生作文:蛋炒飯的啟示
   作文字數:501
   作者:褚明惠
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  •  今年放暑假的時候,媽媽說:“
  • xiàng
  • zhè
  • nián
  • líng
  • shí
  •  
  • dōu
  • huì
  • zuò
  • xiē
  • jiǎn
  • dān
  • 我像你這個年齡時,都會做一些簡單
  • de
  • fàn
  • cài
  • le
  •  
  •  
  • xiǎng
  • huān
  • chī
  • dàn
  • chǎo
  • fàn
  •  
  • 的飯菜了。”我想我喜歡吃蛋炒飯,
  • 閱讀全文

   下戰棋的啟示

   小學生作文:下戰棋的啟示
   作文字數:546
   作者:王文健
  • xià
  • zhàn
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 下戰棋的啟示 
  •  
  • wáng
  • wén
  • jiàn
  •  
  •  
  • 王文健 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • xià
  • zhàn
  •  
  • ér
  • qiě
  • měi
  • “我”從小就喜歡下戰棋,而且每
  • 閱讀全文

   拔河的啟示

   小學生作文:拔河的啟示
   作文字數:531
   作者:李亞飛
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 拔河的啟示 
  •  
  • fēi
  •  
  •  
  • 李亞飛 
  •  
  • nián
  • chūn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 去年春天,我們學校里在操場上舉
  • 閱讀全文

   母愛的啟示

   小學生作文:母愛的啟示
   作文字數:399
   作者:張林月
  • ài
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 母愛的啟示 
  •  
  • zhāng
  • lín
  • yuè
  •  
  •  
  • 張林月 
  •  
  • měi
  • dāng
  • kǎo
  • shì
  • shí
  •  
  • kǎo
  • le
  • fèn
  •  
  • nín
  • huì
  • gèng
  • jiā
  • 每當考試時,我考了分,您會更加
  • 閱讀全文

   種菜的啟示

   小學生作文:種菜的啟示
   作文字數:456
   作者:馬恬恬
  • zhǒng
  • cài
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 種菜的啟示 
  •  
  • tián
  • tián
  •  
  •  
  • 馬恬恬 
  •  
  • zhè
  • shì
  •  
  • shì
  • zài
  • lǎo
  • lǎo
  • de
  • cài
  • yuán
  • 這個啟示,是我在姥姥的菜園里得
  • 閱讀全文

   滑冰的啟示

   小學生作文:滑冰的啟示
   作文字數:379
   作者:李慧洋
  • huá
  • bīng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 滑冰的啟示 
  •  
  • huì
  • yáng
  •  
  •  
  • 李慧洋 
  •  
  • shēng
  • huó
  • chù
  • chù
  • yǒu
  • shì
  •  
  • huá
  • bīng
  • wài
  • yǒu
  • 生活處處有啟示,滑冰也不例外有
  • 閱讀全文

   螞蟻的啟示

   小學生作文:螞蟻的啟示
   作文字數:358
   作者:黃宇宸
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 螞蟻的啟示 
  •  
  • huáng
  • chén
  •  
  •  
  • 黃宇宸 
  •  
  • rán
  • zhōng
  • de
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • miào
  •  
  • jiù
  • cóng
  • 大自然中的事物非常奇妙,我就從
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.526901.com | www.022f.cc | 3938pp.com | WWW.456520.COM | www.23636vip.com | 258701.com | WWW.18209.COM | www.bj83.com | 8988w.com | WWW.759778.COM | www.60886g.com | 4270nn.com | www.16181e.com | 3049u.com | WWW.697744.COM | www.55717f.com | 4880x.com | www.912486.com | www.679061.com | 22gg8332.com | 15856e.com | WWW.746292.COM | www.biying930vip.com | 0234i.com | www.703153.com | www.50077c.com | 3078t.com | tk111.com | WWW.448362.COM | www.cfcp234.com | 91234.com | WWW.357966.COM | www.2632o.com | 73567tg17.com | 0005144.com | WWW.336629.COM | www.035647.com | dzj0110.com | 701679.com | WWW.49589.COM | www.832255.com | 2820r.com | 1331ll.com | WWW.863454.COM | www.6364e.com | www.c4042.com | hd55331.com | 88347.com | WWW.280819.COM | www.567733.com | www.o9478.com | ub66.net | www.607252.com | WWW.274377.COM | www.068526.com | 3957u.com | 6h567.com | WWW.766428.COM | gm13800.com | www.871203.com | www.cpw | www.9737ee.me | 4165x.com | www.759330.com | WWW.608935.COM | www.32123w.com | www.808888d.com | 3823.com | 775081.com | www.697206.com | WWW.177943.COM | www.598888.vip | jl55555.com | 3983004.com | www.079776.com | WWW.776915.COM | www.52072y.com | www.386464.com | 66552007.com | 0234ee.com | www.896846.com | WWW.519037.COM | www.54400q.com | www.704908.com | 2jsyyy.com | 9988vn77.com | www.315019.com | WWW.256083.COM | www.5091g.com | www.97828j.vip | 11163399.com | 22296oo.com | 3189yy.com | www.233188.com | www.933661.com | WWW.150957.COM | WWW.217654.COM | www.41518x.com | www.792083.com | 2418g.com | 8547z.com | o45638.com | MM98.top | www.183699.com | WWW.858574.COM | www.df79.com | www.1239999.cc | www.tc8803.com | 33115f.com | 6218jj.com | 3078p.com | 1706766.com | www.583792.com | WWW.792709.COM | WWW.516234.COM | www.50788k.com | www.9286.com | www.7920v.com | www.00773c.com | 588rrr.cc | man153.com | d58955.com | 1449b.com | www.36788a.com | WWW.841563.COM | WWW.137292.COM | WWW.111015.COM | WWW.445624.COM | www.91233c.com | www.7191a.com | www.555jyh.com | cp088u.com | 02888722.com | 22117s.com | 1422.cc | 20779999.com | 556677882.com | 80892kk.com | 131hh.net | 777p1.cc | z77bb.com | 908080k.com | 2229vip.com | 18775o.com | 7720f.net | www.23191.com | www.033916.com | www.377183.com | www.679610.com | www.921599.com | www.611669.com | www.627797.com | WWW.557147.COM | WWW.170007.COM | WWW.885767.COM | WWW.610082.COM | WWW.709034.COM | WWW.48815.COM | WWW.631287.COM | WWW.521408.COM | WWW.881850.COM | WWW.335482.COM | WWW.593880.COM | WWW.67501.COM | WWW.612869.COM | WWW.707747.COM | WWW.337448.COM | WWW.25727.COM | WWW.503267.COM | WWW.707339.COM | www.755096.com | www.878743.com | www.351781.com | www.444069.com | www.576590.com | www.168767.com | www.89894a.com | www.65707u.com | 1483bb.com | 59889a.com | 234905.com | hg1688l.com | 012802.com | 77605k.com | 228888e.com | b9b9.com | 13111.com | 67890j.com | 99151c.com | 59889g.com | D8.com | www.27363.com | www.47506w.com | www.16065p.com | www.5086j.com | WWW.531327.COM | WWW.640047.COM | WWW.201488.COM | www.190882.com | 41178982.com | 2490p.com | 4541p.com | 6830bb.com | www.z69096.com | www.55545.com | www.71233d.com | www.096wy.com | WWW.514655.COM | WWW.138168.COM | www.619939.com | www.tiqianwang.com | 3556.com | jj4119.com | feicai021.com | www.9737ww.com | www.5958126.com | www.00665d.com | WWW.113412.COM | WWW.716482.COM | www.732779.com | hmw33.com | 1347.com | 9737003.com | www.bet91485.com | www.7256.com | WWW.79136.COM | WWW.654661.COM | www.170882.com | 66445003.com | 670135.com | www.35252p.com | www.55676s.com | WWW.252715.COM | WWW.762775.COM | www.810926.com | 118sjlt.com | 5443e.com | 9068s.com | q61788.com | hj1234.com | 8520m.com | www.91779y.com | www.16878c.com | WWW.489111.COM | WWW.573046.COM | www.5959991.com | 67877w.com | 1109758.com | www.9895q.com | www.68682h.com | WWW.30070.COM | www.985579.com | 789001b.com | 77605d.com | www.938v.cc | www.0601y.com | WWW.598630.COM | www.378015.com | 61828.info | feicai0759.com | www.2544b2.com | WWW.118719.COM | WWW.388949.COM | 7811nn.com | yabo6008.com | www.rycp053.com | www.4323i.com | WWW.382709.COM | www.889688.com | 7894.com | 0747b.com | www.222387.com | WWW.889089.COM | www.91233i.com | 563703.com | www.9b008.com | www.xj445566.com | WWW.902975.COM | 281001.com | 2998j.com | www.sands2008.com | www.1368e.cc | www.535121.com | 57157r.com | www.yzcp2026.com | www.c6378.com | WWW.911140.COM | b00351.com | 6150k.com | www.598282f.com | WWW.770259.COM | www.645880.com | 6033i.com | www.5504.com | WWW.49459.COM | www.dcw566.com | 063801.com | www.115527l.com | WWW.374935.COM | www.4087a.com | 681068.com | www.0194009.com | WWW.930572.COM | r83377.com | 31191111.com | WWW.877289.COM | www.196507.com | w7667.com | www.096968.com | WWW.668490.COM | 33115p.com | 55984t.com | www.cp3136.com | www.155091.com | mi519.com | www.50819.com | WWW.62284.COM | 3454547.com | www.7415m.com | WWW.870155.COM | kj58123.com | 64111l.com | www.3890a.com | www.482770.com | www40033.com | www.21365.com | WWW.170596.COM | 762222.com | www.9187e.com | WWW.640062.COM | 55984c.com | www.2544h5.com | WWW.105487.COM | 8520v.com | www.xpj778888.com | WWW.258809.COM | alpk22.com | www.3846z.com | WWW.855959.COM | www.083015.com | 0010422.com | www.6769b.com | www.595411.com | 4nsic.com | www.33588c.com | www.336440.com | 55331xx.com | www.81699.cc | www.364616.com | 7508k.com | www.bet73t.com | www.401286.com | 88662007.com | WWW.773356.COM | nn32355.com | www.77699.com? | WWW.242005.COM | 700089v.com | www.0600y.cc | WWW.318473.COM | 93922o.com | www.6678686.com | www.810277.com | 728012.com | www.555hy.cc | 5001z.com | www.2021x.com | WWW.395073.COM | 3568ii.com | www.21202b.com | 013238.com | www.dzcp7777.com | WWW.215637.COM | 1468rrr.com | www.bet73y.com | www.78949u.com | www.lfcp123.com | WWW.522635.COM | 2js.com | www.6653c.com | 44009.com | 2677fff.com | WWW.893466.COM | dzj15.com | www.5953688.com | www.359932.com | gbhs999.com | WWW.456035.COM | 6868zz.cc | www.sx1833.com | www.50051v.com | www.caipiao88e.com | WWW.322888.COM | 51133rrr.com | WWW.209055.COM | 2324ppp.com | www.n2894.com | www.599546.com | 2506e.com | WWW.778702.COM | 80567v.com | www.33czt.com | 65335.com | www.16065w.com | kj697.com | www.h80288.com | www.802190.com | ziz3.com | WWW.606898.COM | 2255buyu.com | WWW.266103.COM | x08199.com | WWW.856708.COM | 8901i.com | www.063wy.com | 80368oo.com | www.77803w.com | 3374.com | www.hg194.com | 345567.com | www.sscb00.cc | WWW.884293.COM | 3522o.vip | WWW.356163.COM | 4036ll.com | WWW.23518.COM | 477076.com | WWW.720096.COM | 3157777.com | www.36166f.com | 4123001.com | www.71233f.com | sss3405.com | www.61655t.com | mt0088.com | www.66376q.com | 78119900.com | www.9205d.com | 88850dd.com | www.52072t.com | 30170033.com | www.hy6939.com | hg999333l.com | WWW.320007.COM | 8722aaaa.com | WWW.182898.COM | 3559a.com | WWW.650209.COM | 3189kk.com | WWW.914904.COM | 51200jj.com | www.908673.com | www.86999.com | www.328229.com | www.ag3399.com | www.4918788.com | www.1466y.com | 00048q.com | www.3479y.com | 32355qq.com | WWW.879844.COM | 40400.com | WWW.458016.COM | 06064688.com | www.401270.com | www.97994d.com | 0612j.com | www.22503.cc | mf703.com | WWW.116318.COM | 50029988.com | www.yc7701.com | www.766169.com | 87965gg.com | www.49956y.com | 99151j.com | WWW.491008.COM | jjjj.com | WWW.677688.COM | www.5981q.com | www.777887.com | www.61655l.com | 7w3777.com | WWW.266948.COM | 4048vip3.com | www.kj288.com | www.36166hh.com | 7742rr.com | WWW.866091.COM | blh13579.com | www.239644.com | www.5856867.com | 5281999.c0m | WWW.441060.COM | 3156qqq.com | www.500107.com | www.393968.com | ddh5152.com | WWW.43566.COM | 97297i.com | www.029079.com | www.62118g.com | 32212g.com | WWW.362882.COM | www.87708b.com | 5443cc.com | WWW.806909.COM | 500000717.com | www.216880.com | www.hg3222.com | 11005n.com | WWW.626810.COM | www.45598c.com | afcp07.com | WWW.173832.COM | www.998855q.com | 853866.com | www.le520.com | 9068j.com | www.889938.com | www.662365.cc | 0234jj.com | WWW.737083.COM | www.75600y.com | 8036u.com | WWW.868559.COM | www.d2894.com | 7736n.com | WWW.525142.COM | www.ee55826.com | 177333.com | WWW.896484.COM | js90055.com | www.83033u.com | www.0014x.com | 3121ee.com | www.43818e.com | www.c5635.com | gg32355.com | 58830.com | WWW.35098.COM | www.5049h.com | 28288nn.com | WWW.400344.COM | www.2y926.com | 6js345.com | WWW.437004.COM | www.80188e.com | 55984c.com | WWW.31758.COM | www.661365.cc | 4590oo.com | www.364616.com | www.8fk.com | 748v.com | 02edu.com | WWW.244405.COM | www.yzqhyz.com | 3404r.cc | www.177542.com | www.c9259.com | www.56655d.com | 58588n.com | WWW.205997.COM | www.0343i.com | vn65033.com | 211458.com | WWW.111406.COM | www.1429e8.com | hg21210.com | www.709720.com | www.6364u.com | 63305q.com | 4025v.com | WWW.255783.COM | www.0270w.com | z92266.com | 3678jj.com | WWW.657488.COM | www.80032266.com | 33318h.com | 237.com | WWW.574234.COM | www.n94600.com | 54240099.com | www.82494.com | WWW.111015.COM | www.86339l.com | 01234c.com | www.52072v.com | WWW.318583.COM | www.wnsr118.com | 2078g.com | 0600x.cc | WWW.37447.COM | www.61233c.com | yabo4000.com | 547856.com | www.542511.com | WWW.698320.COM | www.88325p.com | xuxrbmlu.cn | amblr87570.com | www.50080m.com | www.307015.me | 52688q.com | www.335015.com | WWW.20661.COM | www.06660.com | 4131.com | 66883885.com | www.589021.com | WWW.244323.COM | www.47506r.com | 67877v.com | 3788qq.com | WWW.634186.COM | WWW.72068.COM | www.c2894.com | 4809v.com | 8510.com | www.580780.com | WWW.200486.COM | www.68993232.com | t365u.com | 58222e.com | www.196052.com | WWW.370011.COM | www.80075g.com | www.68806.com | 67890ggg.com | jinguan4455.com | www.980205.com | WWW.640338.COM | www.55717p.com | 1592g.com | 8381r.com | 30007a.com | WWW.24112.COM | WWW.770434.COM | www.amjsylc.bet | www.654578.com | 8159r.cc | 28824o.com | www.209875.com | WWW.450781.COM | www.66ffk.com | www.32031s.com | hg9695.com | 77260022.com | 35252w.com | www.426667.com | WWW.51028.COM | www.zhang258.com | www.183msc.com | 4123hh.com | w3405.com | 66300vip35.com | www.025517.com | WWW.789097.COM | WWW.430998.COM | www.3978s.com | www.bwin940.co | 256777w.com | 0644.com | 7874.cc | www.29277e.com | WWW.92003.COM | WWW.527797.COM | www.022gx.cc | www.79707.com | www.7415k.com | 518cp55.com | 5350q.com | 67877l.com | 84497799.com | www.332902.com | WWW.848957.COM | WWW.793389.COM | www.055s.cc | www.6888775.com | www.5981q.com | bet35365j.com | 4379o.com | 3122bcom | 88807a.com | ty1133.net | www.501342.com | WWW.828493.COM | WWW.766273.COM | www.61233f.com | www.hr1866.com | www.333jyh.com | xpj668.com | nn500.com | ee444000.com | 38238u.com | m.5003bbb.com | 7022.com | www.339125.com | WWW.734575.COM | WWW.656671.COM | WWW.551743.COM | www.ck5589.com | www.23636g.com | www.2418u.com | www.241099.com | www.cn365t.com | www.5504v.com | 66876.com | 4182006.com | 4018c.com | 3333744.com | 1489h.com | 058789.com | 38345f.com | 32424c.com | 999966.com | www.342977.com | www.599748.com | www.938849.com | WWW.362882.COM | WWW.841649.COM | WWW.469703.COM | WWW.656559.COM | WWW.1046.COM | WWW.132411.COM | WWW.479229.COM | WWW.564234.COM | www.zc35.com | www.6hcczz.com | www.6661f.cc | www.6364e.com | www.56579.cc | www.29277g.com | www.50052y.com | www.77803w.com | www.28462000.com | www.pujing65.com | www.36585555.com | www.777577.com | www.16065a.com | www.368381.com | www.918.com | www.961826.com | www.120655.com | www.ejylc14.com | www.731651.com | www.16065e.com | www.7239p.com | www.08588v.com | www.80065t.com | www.23636h.com | www.2373y.com | www.hy5955.com | WWW.102549.COM | WWW.318934.COM | WWW.677845.COM | WWW.69553.COM | WWW.374318.COM | WWW.68190.COM | WWW.516263.COM | WWW.126070.COM | WWW.375017.COM | www.726703.com | www.585116.com | www.370837.com | www.50052o.com | 844.cc | 81511n.com | 567pj.com | 11422q.com | 83378f.com | 78808n.com | f85686.com | 131iii.net | www.guocai667.com | www.1bet005.com | www.12136f.com | www.6768991.com | www.50054q.com | www.988456.vip | WWW.541232.COM | WWW.148955.COM | WWW.919270.COM | www.657505.com | www.172346.com | 1591eee.com | 88894s.com | 4270oo.com | 46474647.com | 111122bb.com | www.5146z4.com | www.73990g.com | www.pj99m.com | www.9928d.com | WWW.35222.COM | WWW.54945.COM | WWW.214755.COM | www.177804.com | bet2020365.com | 316f.cc | 3662k.com | le888g.com | www.8313s.com | www.12345601.cc | www.66621d.com | WWW.437377.COM | WWW.200381.COM | www.838669.com | 7424.com | 66066o.com | 5414.com | 59889x.com | www.huangma25.com | www.36586666.com | WWW.590064.COM | WWW.567318.COM | www.691071.com | 0044200.com | 99889193.com | 7508d.com | www.938i.cc | www.0088hgaa.com | www.918io.com | WWW.497670.COM | www.739915.com | 2381007.com | 6322.com | 00224002.com | www.wnsr3536.com | www.531089.com | WWW.116780.COM | WWW.641729.COM | www.89894w.com | j86811.com | s7742.com | www.808888j.com | www.5958127.com | WWW.566012.COM | WWW.752099.COM | www.54400o.com | 67877g.com | 80368t.com | www.16181x.com | www.80065z.com | WWW.744229.COM | www.807979.com | hg2017.cc | 56787jj.com | hh3189.com | www.467155.com | www.8816r.com | WWW.805077.COM | www.483864.com | 52688g.com | 01885u.com | www.9911331.com | www.843881.com | WWW.633881.COM | www.775701.com | 73999a.com | 9659g.com | www.9b006.com | www.77801r.com | WWW.686035.COM | www.276081.com | 2778aa.com | 8036aa.com | www.xyh6002.com | WWW.393273.COM | WWW.686777.COM | 0938mv.com | 22jj8331.com | www.678js666.com | www.hjin2.com | WWW.870310.COM | 0909.tv | 9649e.com | www.xc829.com | www.66082.cc | WWW.836234.COM | vip.city78.cn | 28288w.com | www.99552rr.com | WWW.891007.COM | www.794918.com | 0485x.com | 7792w.com | www.3978g.com | WWW.202306.COM | www.0004111.com | hwcpkjw.com | www.7415rr.com | www.918ae.com | WWW.920868.COM | 809044.com | gong111.com | www.28891a.com | WWW.484388.COM | 29149.com | 55bbs.com | www.ag5555.com | WWW.621341.COM | www.112070.com | 3950wcom | www.33111177.com | WWW.50128.COM | www.225065.com | 3178811.com | www.5099xx.com | WWW.689007.COM | www.394577.com | 407ll.com | www.4828228.com | WWW.663914.COM | www.153680.com | 8037o.com | www.815818.com | WWW.111640.COM | www.007009a.com | 8522llll.com | www.9192666.com | WWW.320034.COM | beplay.pub | 5004jj.com | www.6539y.com | www.917233.com | 80368x.com | www.5446zz.com | WWW.893466.COM | lhc111.com | 3522rr.com | www.h6640.com | WWW.651566.COM | 88851b.com | www.5049f.com | WWW.542955.COM | www.165595.com | 8da2017.com | www.954321r.com | WWW.552013.COM | 131zz.net | www.00772r.com | WWW.53583.COM | 365063.com | 2776dh.com | www.2934n.com | www.500103.com | 4556r.com | www.bb888.cc | WWW.34557.COM | 365ms.net | www.http://1018js.com/ | WWW.19458.COM | 354221.com | www.304081.com | www.zhang258.com | www.62118a.com | qile262.com | www.36788h.com | www.444083.com | u82365.com | www.84499t.com | www.769117.com | 51133z.com | www.427786.com | www.709337.com | 7555i.com | www.8582zz.com | www.960206.com | 0805o.com | www.2418001.com | www.923076.com | vv67890.com | www.106795.com | www.770981.com | hhvip86.com | www.0270w.com | www.397411.com | 80850gg.com | www.5799.cc | www.35155u.com | 83086k.com | WWW.421774.COM | 31325.com | www.c668ln.com | WWW.382193.COM | 0128765.com | www.00778z.com | WWW.91422.COM | 55309.com | www.789zr.cc | www.744418.com | tz458.com | www.030.la | P35q.com | www.607967.com | WWW.525742.COM | 55pp8332.com | www.578888.vip | www.730979.com | pt777.ph | www.cp3.xyz | aobo88888.com | www.3066yy.com | WWW.362987.COM | 4189.com | www.8839b.com | www.130567.cc | www.rgcp.vip | WWW.843135.COM | 77005.com | www.50788m.com | www.518555.com | www.5049w.com | WWW.762459.COM | y7454.com | www.66332x.com | www.60345.cc | www.38345s.com | WWW.362899.COM | quannengsoft.cn | www.33588b.com | qq365g.com | www.vns6603.com | WWW.124558.COM | 2096e.com | WWW.415879.COM | blr7033.com | www.1434t.com | www.377034.com | www.zte888.com | WWW.923272.COM | 4022x.com | www.hcjt2.com | 6220x.com | www.42456655.com | www.273092.com | 3456789.net | WWW.303550.COM | f86226.com | WWW.334175.COM | k2146.com | www.376500hd.com | www26567.com | www.316088.com | www.828916.com | 35252y.com | WWW.65608.COM | 4018ss.com | WWW.862803.COM | 6594yy.com | www.39500z.com | 97799j.com | www.858674.com | www.090040.com | www.5099hh.com | www.989841.com | 566670066.com | WWW.642488.COM | ee5002.com | WWW.400409.COM | yhyunnan.vip | www.985jc.com | 88xpj377.com | www.81233w.com | feicai0537.com | www.065815.com | www.4705000.com | www.47506t.com | www.302591.com | www.yh8878a.com | www.796786.com | www.o948o.com | WWW.110309.COM | 78113366.com | WWW.666764.COM | www.55526f.com | www.978167.com |