<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 家庭趣事

  小學生作文:家庭趣事
  作文字數:518
  作者:薄夢宇
 •  
 • jiā
 • tíng
 • shì
 •  
 •  
 • 家庭趣事 
 •  
 •  
 • báo
 • mèng
 •  
 •  
 •  薄夢宇 
 •  
 •  
 • xīng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • zuò
 • wán
 •  記得星期一的晚上,我早就做完
 • le
 • zuò
 • xián
 • zhe
 • méi
 • shì
 • gàn
 •  
 • zhèng
 • qiǎo
 •  
 • 了作業閑著沒事干,正巧爸爸、媽媽
 • nán
 • qīng
 • xián
 •  
 • xīn
 • jiù
 • yǒu
 • le
 • hǎo
 • zhǔ
 • 也難得清閑,我心里就有了一個好主
 •  
 • qǐng
 •  
 • gēn
 • wán
 •  
 • cāi
 • 意。請爸爸、媽媽跟我一起玩“猜謎
 •  
 • de
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 • 語”的游戲。 
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • gāo
 • xìng
 • yīng
 • le
 •  爸爸、媽媽聽了也高興地答應了
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • máng
 • pǎo
 • dào
 • de
 • fáng
 • jiān
 • lái
 • le
 • běn
 •  我急忙跑到我的房間拿來了一本
 •  
 • quán
 •  
 •  
 • rán
 • hòu
 • qīng
 • le
 • qīng
 • sǎng
 •  
 • kāi
 • 《謎語大全》。然后清了清嗓子,開
 • shǐ
 • xuān
 • yóu
 • guī
 •  
 • shuō
 • chū
 •  
 • 始宣布游戲規則:我說出一個謎語,
 • zhī
 • dào
 • zhě
 • jiù
 • yòng
 • shǒu
 • qiāo
 • xià
 • zhuō
 •  
 • biàn
 • 知道謎底者就用手敲一下桌子,便可
 • qiǎng
 • quán
 •  
 • guǒ
 • liǎng
 • rén
 • tóng
 • shí
 • qiāo
 • xiǎng
 • zhuō
 • 取得搶答權。如果兩人同時敲響桌子
 •  
 • jiù
 • yóu
 • xiān
 • chū
 • dào
 • nǎo
 • jīn
 • zhuǎn
 • wān
 • de
 • ,那就得由我先出一道腦筋急轉彎的
 •  
 • shuí
 • duì
 • le
 •  
 • jiù
 • qiǎng
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • 題目,誰答對了,就可搶答。我首先
 • chū
 • le
 •  
 •  
 • liǎng
 • shì
 • tóu
 • shàng
 • zhǎng
 • le
 • 出了一個字謎:“兩示頭上長了一棵
 • cǎo
 •  
 •  
 • líng
 • dòng
 •  
 • xiǎng
 • chū
 • le
 •  
 • 草。”媽媽靈機一動,想出了謎底。
 • qiāo
 • xiǎng
 • le
 • zhuō
 •  
 • jǐn
 • jiē
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • 立刻敲響了桌子,緊接著說:“這不
 • shì
 • xiǎo
 • cài
 • dié
 • ma
 •  
 • tài
 • jiǎn
 • dān
 • le
 •  
 • jiù
 • shì
 •  
 • 是小菜一碟嗎?太簡單了!不就是‘
 • suàn
 • miáo
 •  
 • de
 •  
 • suàn
 •  
 • ma
 •  
 •  
 • kàn
 • shàng
 • fēi
 • 蒜苗’的‘蒜’嘛!”看上去媽媽非
 • cháng
 •  
 • fǎng
 • jiào
 • hòu
 • miàn
 • de
 • wèn
 • dōu
 • 常得意,仿佛覺得后面的問題都如此
 • jiǎn
 • dān
 • de
 •  
 • xiǎng
 •  
 • lǎo
 • shǔ
 • tuō
 • xiān
 •  
 • tóu
 • 簡單似的。我想:老鼠拖木锨,大頭
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • ne
 •  
 • jiē
 • zhe
 • jiù
 • chū
 • le
 • dào
 • nán
 • xiàng
 • 在后面呢!我接著就出了一道難度相
 • dāng
 • de
 •  
 •  
 • shàng
 • dǐng
 • sǎn
 •  
 • jiǎo
 •  
 • 當的謎語:“上頂大傘,腳踏地,不
 • wèi
 • yán
 • hán
 • shǔ
 •  
 • fēng
 • lái
 • shēng
 •  
 •  
 • 畏嚴寒與酷暑,風雨欲來歌聲急。”
 •  
 • dōu
 • méi
 • tóu
 • jǐn
 • suǒ
 •  
 • guò
 • le
 • hǎo
 • bàn
 • tiān
 • 爸爸、媽媽都眉頭緊鎖,過了好半天
 •  
 • shuí
 • méi
 • cāi
 • chū
 • lái
 •  
 • gào
 • men
 •  
 • ,誰也沒猜出來。我告訴他們,謎底
 • shì
 • yáng
 • shù
 •  
 • hòu
 • lái
 • yòu
 • jiē
 • lián
 • duàn
 • de
 • pāo
 • chū
 • le
 • 是楊樹。后來我又接連不斷的拋出了
 • hǎo
 • duō
 •  
 •  
 • xiàng
 • hái
 • de
 • 好多謎語,爸爸、媽媽也像孩子似的
 • zhēng
 • miàn
 • hóng
 • ěr
 • chì
 •  
 • jiǎn
 • zhí
 • shī
 • le
 • wǎng
 • de
 • fēng
 • 爭得面紅耳赤,簡直失去了往日的風
 •  
 •  
 •  
 • 度。 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • fān
 • jiào
 • liàng
 •  
 • zhōng
 •  經過幾番較量,媽媽終于以五比
 • sān
 • shèng
 • chū
 •  
 • gāo
 • gāo
 • xìng
 • xìng
 • de
 • huān
 • qìng
 • shèng
 • 三勝出,我和媽媽高高興興的歡慶勝
 •  
 •  
 • 利! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   家庭趣事
   
    薄夢宇
   
    記得星期一的晚上,我早就做完了作業閑著沒事干,正巧爸爸、媽媽也難得清閑,我心里就有了一個好主意。請爸爸、媽媽跟我一起玩“猜謎語”的游戲。
   
    爸爸、媽媽聽了也高興地答應了。
   
    我急忙跑到我的房間拿來了一本《謎語大全》。然后清了清嗓子,開始宣布游戲規則:我說出一個謎語,知道謎底者就用手敲一下桌子,便可取得搶答權。如果兩人同時敲響桌子,那就得由我先出一道腦筋急轉彎的題目,誰答對了,就可搶答。我首先出了一個字謎:“兩示頭上長了一棵草。”媽媽靈機一動,想出了謎底。立刻敲響了桌子,緊接著說:“這不是小菜一碟嗎?太簡單了!不就是‘蒜苗’的‘蒜’嘛!”看上去媽媽非常得意,仿佛覺得后面的問題都如此簡單似的。我想:老鼠拖木锨,大頭在后面呢!我接著就出了一道難度相當的謎語:“上頂大傘,腳踏地,不畏嚴寒與酷暑,風雨欲來歌聲急。”爸爸、媽媽都眉頭緊鎖,過了好半天,誰也沒猜出來。我告訴他們,謎底是楊樹。后來我又接連不斷的拋出了好多謎語,爸爸、媽媽也像孩子似的爭得面紅耳赤,簡直失去了往日的風度。
   
    經過幾番較量,媽媽終于以五比三勝出,我和媽媽高高興興的歡慶勝利!
    指導教師 崔梅茹
   
   

   家庭脾氣檔案

   作文字數:706
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • jiā
  •  
  • cún
  • zài
  • zhe
  • sān
  • mén
  • pài
  •  在我這個家,存在著三大門派
  •  
  • men
  • fèn
  • bié
  • shì
  •  
  •  
  • xiōng
  • měng
  •  
  • shì
  • de
  • ,他們分別是:“兇猛、勢力大的爸
  • pài
  •  
  • huān
  • niàn
  • suì
  • suì
  • jīng
  •  
  • dàn
  • yòu
  • shì
  • ruò
  • de
  • 爸派、喜歡念碎碎經,但又勢弱的媽
  • 閱讀全文

   周末趣事

   作文字數:558
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  •  
  • qiū
  •   今天是周末,天高云淡,秋
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • zǎo
  •  
  • yuàn
  • jiù
  • lái
  • le
  • duì
  • 高氣爽。一大早,院子里就來了一對
  • dàn
  • mián
  • ?g
  • de
  • zhōng
  • nián
  •  
  • men
  • chuān
  • dài
  • hěn
  • 彈棉花的中年夫婦,他們穿戴很樸素
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:299
   作者:張宏錦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yōu
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • diào
  •  在無憂無慮的童年生活中,調
  • de
  • cháng
  • cháng
  • zuò
  • chū
  • xiē
  • ràng
  • rén
  • pěng
  • xiào
  •  
  • 皮的我常常做出一些讓人捧腹大笑、
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 苦笑不得的事情。
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:423
   作者:黃夏偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  •    我的童年有許多趣事,
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • zhì
  • jīn
  • chōng
  • diào
  •  
  • 其中有一件至今沖洗不掉。
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • dào
  • gōng
  • yuán
  •  八歲那年,我和媽媽一起到公園
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:434
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jīng
  • guò
  •   在我記憶的腦海里,經歷過
  • duō
  • duō
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • dàn
  • men
  • dōu
  • suí
  • zhe
  • shí
  • 許許多多有趣的事,但它們都隨著時
  • guāng
  • de
  • liú
  • shì
  • xiàng
  • xiǎo
  • chuán
  • yàng
  • piāo
  • zǒu
  • le
  •  
  • wéi
  • yǒu
  • 光的流逝像小船一樣漂走了,唯有一
  • 閱讀全文

   童年趣事----溜冰

   作文字數:350
   作者:陳震灝
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • kuài
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zǒng
  • yǒu
  •  我的童年是快樂的,因為總有
  • shuāng
  • liū
  • bīng
  • xié
  • péi
  • bàn
  • zhe
  •  
  • 一雙溜冰鞋陪伴著我。
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • èr
  • nián
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  那是在二年級的一個暑假里,爸
  • 閱讀全文

   我的家庭

   作文字數:526
   作者:邵婉箐
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xìng
  • měi
  • mǎn
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  •   我有一個幸福美滿的家庭,
  • jiā
  • yǒu
  •  
  • ài
  • de
  •  
  • 家里有爸爸、媽媽和一個可愛的我。
  •  
  •  
  • de
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • huān
  • chuān
  • xiū
  •  我的爸爸個子高高的,喜歡穿休
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:411
   作者:鄭揚帆
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  • zuò
  • guò
  • duō
  • yǒu
  • de
  •  小時候, 我做過許多有趣的
  • shì
  • qíng
  •  
  • jiàn
  •  
  • liǎng
  • jiàn
  •  
  •  
  • duō
  • de
  • zěn
  • me
  • shù
  • 事情,一件、兩件……多的怎么也數
  • qīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • réng
  • rán
  • yóu
  • xīn
  • 不清。但有一件事,我仍然記憶猶新
  • 閱讀全文

   龐祖騫趣事

   作文字數:378
   作者:張洲艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • shuí
  • ya
  • gào
  • 優秀作文 龐祖騫是誰呀告訴你
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • tóng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • jīn
  • ,龐祖騫是我媽媽同事的小孩。他今
  • nián
  • suì
  •  
  • zhǎng
  • tóu
  • nǎo
  • de
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • zài
  • 年歲,長得虎頭虎腦的,很可愛。在
  • 閱讀全文

   早晨趣事

   作文字數:276
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shuì
  • zhèng
  • ?
  •  
  • xià
  •  一天早上,我睡意正濃,一下
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • de
  • shēng
  • yīn
  • chǎo
  • xǐng
  • le
  •  
  • 子被鬧鐘的聲音吵醒了。我迷迷糊糊
  • kàn
  • le
  • xià
  • zhōng
  •  
  • xià
  • le
  • bàn
  •  
  • bàn
  • 地看了一下鐘,把我嚇了個半死,半
  • 閱讀全文

   家庭新成員

   作文字數:523
   作者:付小雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • tiān
  • le
  • wèi
  • xīn
  • chéng
  • yuán
  •  
  •   我們家添了一位新成員,你
  • ?
  • huì
  • shuō
  • ?
  •  
  • ?
  • shì
  • xiǎo
  • huò
  • xiǎo
  • 一定會說他(她)一定是小弟弟或小
  • mèi
  • mèi
  • ba
  •  
  • jiù
  • cuò
  • le
  •  
  • shì
  • liàng
  • piāo
  • liàng
  • 妹妹吧,那你就錯了,它是一輛漂亮
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:753
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • chéng
  • fēi
  •   寒假期間,我和爸爸乘飛機
  • chū
  • mén
  • háng
  •  
  • zài
  • fēi
  • shàng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • fēi
  • cháng
  • 出門旅行,在飛機上發生了一件非常
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • lái
  • jiù
  • rěn
  • zhù
  • xiǎng
  • xiào
  •  
  • 有趣的事,一想起來就忍不住想笑。
  • 閱讀全文

   讀《奇聞趣事之謎》后感

   作文字數:498
   作者:舒澤英
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • 作文網作 文 網 在寒假里我
  • le
  •  
  • wén
  • shì
  • zhī
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • zhè
  • běn
  • 讀了《奇聞趣事之謎》這本書。這本
  • shū
  • ràng
  • huò
  • le
  • hěn
  • duō
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  • ràng
  • 書讓我獲得了很多最新的知識,也讓
  • 閱讀全文

   “十一”趣事

   作文字數:606
   作者:姜乃綺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   一個陽光明媚的早晨,我
  • men
  • jiā
  • rén
  • yòng
  • guò
  • zǎo
  • cān
  • hòu
  • zhǔn
  • bèi
  • yóu
  • jīn
  • ?
  • dòng
  •  
  • 們一家人用過早餐后準備游金獅洞。
  •  
  • fèn
  • men
  • shàng
  • le
  • chē
  •  
  • zhōng
  • zài
  • nóng
  • mín
  • :分我們上了汽車,中午在一個農民
  • 閱讀全文

   暑假趣事

   作文字數:255
   作者:杜凱鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • dǎo
  • shù
  • tiān
  •    暑假期間的倒數第天弟
  • lái
  • jiā
  • wán
  • men
  • quán
  • jiā
  • qíng
  • de
  • jiē
  • dài
  • le
  • xiǎo
  • 弟來我家玩我們全家熱情的接待了小
  • dào
  • le
  • wǎn
  • shàng
  • men
  • jué
  • ?
  • míng
  • tiān
  • shān
  • 弟到了晚上我們決定明天去爬山
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:294
   作者:浙江省瑞…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • xiǎng
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiù
  • xuān
  • 一天晚上,我不想吃飯,就宣布自
  • yào
  • liàn
  • xià
  •  
  • jué
  • shí
  • zhī
  • shén
  • gōng
  •  
  •  
  • jiù
  • shì
  • 己要練習一下“絕食之神功”,就是
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:375
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •   趣事
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  • zài
  • ?g
  • yuán
  •  今天是星期六我和弟弟在花園
  • wán
  •  
  • měng
  • rán
  • jiān
  •  
  • xiàn
  • zhī
  •  
  • biàn
  • 里玩,猛然間,我發現一只螞蟻,便
  • 閱讀全文

   我完成了一次家庭作業-默寫古詩

   作文字數:784
   作者:宇瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  • xià
  • de
  • èr
  • jiē
  • wén
  •    前天下午的第二節語文
  • shàng
  •  
  • gěi
  • men
  • zhì
  • le
  • jiā
  • tíng
  • zuò
  •  
  • zhōng
  • 課上,給我們布置了家庭作業。其中
  • yǒu
  • xiàng
  • shì
  • xiě
  • dāng
  • tiān
  • xīn
  • xué
  • de
  • shī
  •  
  • yǒng
  • liǔ
  • 有一項是默寫當天新學的古詩《詠柳
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:354
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shǒu
  •  
  • ér
  • jiàn
  • jiàn
  •   童年是一首歌,而那一件件
  • tóng
  • nián
  • wǎng
  • shì
  • jiù
  • xiàng
  • xiàn
  • shàng
  • tiào
  • yuè
  • de
  • 童年往事就像五線譜上一個個跳躍的
  • yīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • shāng
  • xīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • 音符,有的表達著傷心、有的表達著
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:388
   作者:楊賀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shì
  •    寒假趣事
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • yǒu
  •  在寒假里有許多趣事。其中最有
  • de
  • shì
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • liǎng
  • diào
  • de
  • mèi
  • mèi
  • niē
  • 趣的是去姥姥家和兩個調皮的妹妹捏
  • 閱讀全文

   煮牛奶趣事

   作文字數:346
   作者:錢津權
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • niú
  • nǎi
  • shì
  •  
  •  
  •     煮牛奶趣事 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qián
  • jīn
  • quán
  •  
  •  
  • 三年級 錢津權 
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:428
   作者:李世紀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   童年趣事  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世紀 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • duō
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • tiān
  • shàng
  •  我的童年趣事多多,就像天上
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:436
   作者:薄夢宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •   童年趣事  
  •  
  •  
  •  
  • báo
  • mèng
  •  
  •  
  •  薄夢宇 
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  我小時候,有許多好笑的事情
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:275
   作者:蒙信
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •   童年趣事
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • shàng
  • xīng
  • xīng
  • duō
  •  
  • shì
  • duō
  •  
  •  “天上星星多,娃娃趣事多”
  •  
  • zài
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • le
  • zhè
  • yàng
  • jiàn
  • shì
  •  
  • ,在我的童年里發生了這樣一件事。
  • 閱讀全文

   校園趣事多

   作文字數:387
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • duō
  •  
  •  
  •    校園趣事多 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • měi
  • tiān
  • shàng
  • wán
  • èr
  • jiē
  •  
  • dōu
  • xià
  •  我們每天上完第二節課,都下
  • lóu
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • tīng
  • huà
  • de
  • tóng
  • 樓去操場上玩耍。有一些不聽話的同
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:588
   作者:印天睿
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • xuàn
  • duō
  • 出處   我的童年是絢麗多
  • cǎi
  • de
  •  
  • dāng
  • rán
  • nào
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiào
  • huà
  •  
  • 彩的,當然也鬧了不少的笑話。
  •  
  •  
  • jiàn
  •  
  • shǎ
  •  
  • shì
  • jiù
  • shēng
  • zài
  • suì
  • nián
  •  那件“傻”事就發生在我歲那年
  • 閱讀全文

   畫畫趣事

   作文字數:490
   作者:寧睿晗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • huà
  • shì
  •  
  •  
  • 站長:  畫畫趣事 
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • chāng
  • sān
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • níng
  • ruì
  • hán
  •  東昌區第三實驗小學 寧睿晗
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:750
   作者:甕安城關…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •   童年趣事 
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • shù
  • shàng
  • de
  • chán
  •  
  • shì
  •  童年是什么?是樹上的蟬,是
  • shuǐ
  • zhōng
  • de
  •  
  • shì
  • de
  • duǎn
  •  
  • shì
  • huǒ
  • bàn
  • de
  • 水中的蛙,是牧笛的短歌,是伙伴的
  • 閱讀全文

   充滿愛的家庭

   作文字數:430
   作者:劉佳慧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chōng
  • mǎn
  • ài
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  •  
  •   充滿愛的家庭 
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  •  劉佳慧 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • wēn
  • xīn
  • de
  • yǎn
  • ér
  •  
  • zài
  •  “愛”一個溫馨的字眼兒,在我
  • 閱讀全文

   放假趣事

   作文字數:458
   作者:包歆琦
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • 來 源   今天上午,我
  • men
  • kǎo
  • zuì
  • hòu
  • mén
  • shù
  • xué
  •  
  • kǎo
  • wán
  • zhī
  • hòu
  •  
  • 們期末考最后一門數學。考完之后,
  • pǎo
  • dào
  • lóu
  •  
  • qīng
  • shēng
  • hǎn
  • dào
  •  
  •  
  • men
  • fàng
  • jiǎ
  • 我跑到一樓,輕聲喊到:“我們放假
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.106596.com | www.336631.com | www.868433.com | www.22266638.com | www.363477.com | www.2598567.com | 68228m.com | www.56520m.com | www.345839.com | www.8yw.net | 3245333.com | www.3846v.com | 80850n.com | www.r69096.com | 463h8.com | www.9187j.com | wanyingjia.com | www.pj56b.com | www.long8139.com | www.106096.com | www.597567f.com | y61.com | www.pgylc.cc | www.68666d.com | www.305644.com | www.70022.com | 5504n.com | www.o63568.com | long397.com | www.5095g.com | www.280280.com | j2894.com | www.beb111.org | 0332z.com | www.89894z.com | www.6491y.com | 73055o.com | www.pj88q.com | 3242b.com | www.66ffv.com | www.3868218.com | 4255y.com | www.jsc899.com | 9339999n.com | www.330732.com | www.04567z.com | vip7033.com | www.603924.com | www.0241n.com | 500000355.com | www.0088wd.com | www.38200r.com | 2222ht.net | www.36166d.com | www.2846h.com | 81366s.com | www.36166w.com | www.741199b.com | 2019ww.cc | www.871453.com | www.11188807.com | 4488vv.com | www.ascp00.com | www.20199nn.com | 2776.com | www.78949g.com | www.88222055.com | 3405xxx.com | www.768806.com | www.w9819.com | b99vip.com | P37.com | www.33pjjt.com | www.60778.com | 9649d.com | www.12455hh.com | www.456277.com | 2096n.com | yz5388.com | www.5856863.com | www.56520c.com | 3967s.com | www.hw4444.com | www.38345e.com | 82299.com | 06385050.com | www.36829.com | www.hg55662.com | 635288.com | www.107658.com | www.ihg5544.com | www.xpj1969.com | 4451133.com | www.307797.com | www.972577.com | www.470677.com | 3559nnnn.com | www.50026o.com | www.js58333.com | www.xpj1969.com | aa56988.com | qhc50.com | www.7239l.com | www.4866a90.com | www.8520k.com | ahg5588.com | www.50052f.com | www.xycp099.com | d8501.com | feicai0892.com | www.820158.com | www.4828118.com | www.88807j.com | 4488qq.com | www.158606.com | www.60108c.com | www.3696699.com | www.033033s.com | 29533.com | m2554.com | www.901593.com | www.12345605.cc | www.hwx688.com | www.617706.com | 9895v.com | 33115hh.com | www.ch8933.com | www.3383066.com | www.d276.com | 400089v.com | 61322200.com | www.41518i.com | www.5086r.com | www.60886c.com | www.345446.com | 15a9.net | 51133rrr.com | 59599h.com | www.810926.com | www.8998887.com | www.98698m.com | www.5955333.com | jinshabet.com | 25288z.com | dafa888.com | www.932312.com | www.6350.vip | www.d80288.com | www.f888c.com | www.vns0100.com | bg867.com | 32126.net | www.80065v.com | www.3126aa.com | www.63606w.com | www.69880.com | www.66yh765.com | kk38648.com | swtyeee.com | vwin116.com | w0000.vip | www.266ak.com | www.26163e.com | www.52062d.com | www.ggr.99233r.com | www.dhy1114.com | 9949o.com | 3032.com | 44698.com | www.393411.com | www.95333w.com | www.805sun.com | www.hs6666.com | www.jkwhjy.com | www.4972nn.com | 23800a.com | 4196r.com | 78117766.com | hg0886.me | 7605b.com | www.927191.com | www.160wt.com | www.81520x.com | www.81608k.com | www.6880ee.com | www.v88139.com | www.919205.com | www.56520u.com | www.11088l.net | www.bet365606.com | 111hg.com | 55797h.com | 5219r.com | 22222ylg.com | 34s35.com | 3846y.com | 3559ccc.com | 66vns8.com | 65005v.com | 00048q.com | 3379qq.com | a997.com | 022679.com | www.330732.com | www.377591.com | www.196081.com | www.675266.com | www.666xm.cc | www.911888aa.com | www.896165.com | www.966082.com | www.3479r.com | www.07163n.com | www.96386l.com | www.80075g.com | www.dyslot.com | www.15355u.com | www.78949x.com | www.29178b.com | www.71399k.com | www.js1992.com | www.55676v.com | www.68365y.com | www.995223.com | www.12136h.com | www.73990n.com | www.86339y.com | www.30350x.com | www.40288y.com | www.495.ee | www.410087.com | www.6000hd.com | www.66598b.com | www.2632x.com | www.61040.cc | www.927816.com | www.616097.com | www.171880.com | www.jqb5.com | www.44ff940.com | www.hg6688.com | www.410488.com | www.7334f.com | www.73990q.com | www.272259.com | www.80075l.com | www.095wy.com | www.807860.com | www.198109.com | 4774dd.com | 9995a.cc | 3352.com | 97799w.com | www.9068oo.com | www.666089.com | www.998855g.com | www.sha2266.com | www.3775w.com | www.16065b.com | www.5484f.com | www.389044.com | js654.com | 223639.com | 0860p.com | 55967v.com | 65005f.com | www.v16677.com | www.767.cc | www.bwin990.co | www.js56773.com | www.08588j.com | www.550415.com | 134345.com | 15a42.net | 48281111.com | 365bet2018.net | r14666.com | amjsc02.com | www.95679.com | www.2233ok.com | www.35252e.com | www.33987.com | www.2109r.com | 7720o.com | 1312166.com | 4488lll.com | www.kima99.net | www.734069.com | www.55070m.com | www.8d828.com | www.782500.com | 228888k.com | 2214o.com | www.9846k.com | www.39555.com | www.52062y.com | www.c3069.com | 65005j.com | 51133eee.com | www.4759ss.com | www.2302312.com | www.pj9030.com | www.934277.com | 2934com.com | 5m412.com | 3379t.com | www.5559193.com | www.1851114.com | www.6661f.cc | 91019y.com | 4022p.com | www.901718.com | www.138cpa.com | www.68568m.com | www.53900e.com | 095.com | 4546vip6.com | www.5504ii.com | www.206065.com | www.luck885.com | 33335375.com | www.373720.com | www.hg8ll.com | www.888xm.cc | 2222k95.com | le888i.com | www.ddpahv.com | www.ykylc08.com | www.202429.com | 118888k.com | 33115h.com | www.hjcp8.com | www.16065u.com | www.68682e.com | v4255.com | www.402j2.com | www.47506u.com | www.5484a.com | 909182.com | 2247i.com | www.mk938.com | www.33598n.com | 9498.us | 2613t.com | www.jy768.com | www.23636vip.com | g2554.com | feicai0813.com | www.79500l.com | www.888xm.cc | 7003q.com | 31780000.com | www.04567m.com | www.2632d.com | 20770033.com | www.pj7019.com | www.55060v.com | www.642977.com | 5005g.com | 272gg.net | www.5250666.com | www.656121.com | 01234c.com | www.3467o.com | www.7714v.com | 33115d.com | 9421sx2.com | www.7366005.com | www.456826.com | 305.com | www.88gg940.com | www.4975.am | 131x.net | www.hga376.com | tz22555.com | 4255jjj.com | www.kk685.com | www.50064j.com | 1636.com | www.7607633.com | www.97655k.com | 444000kkk.com | www.ra222.com | www.68993223.com | 9995z.cc | www.63877q.com | www.9895g.com | www.550419.com | 9339999f.com | www.hg701.com | www.912483.com | 77606r.com | www.77msctyc.com | www.657630.com | bowang005.com | www.22cp163.com | www.444165.com | 61828.biz | www.295002.com | weide25.net | www.6033w.com | www.441918.com | 62220.com | www.882745.com | www.7714o.com | 6363b.com | www.655666f.com | www.66653l.com | 3066ggg.com | www.49799.com | www.978231.com | 4461u.com | www.7415pp.com | www.511073.com | 87665h.com | www.2848.com | 1389z.com | www.xpj9t9.com | www.5441d.com | 4107x.com | www.04567l.com | www.055983.com | www.8058.la | www.08182.com | 39990055.com | www.169902.com | 70118x.com | www.hg00188.net | www.61233pp.com | 66287h.com | www.hg98b.com | 33382ee.com | www.pj3678.com | www.937160.com | feicai0830.com | www.578371.com | 2189000.com | www.88gg940.com | www.927633.com | 2355v.com | www.ejylc18.com | 83138x.com | www.99113p.com | pppp0099.com | www.3643i.com | www.967333.com | 8036g.com | www.dw777.net | 3640.vip | www.69567.com | 55984b.com | www.vip17.bet365zhongguo8.com | www.66332e.com | www.hg131.com | www.cb2788.com | 3844m.com | www.87668k.com | qg292.com | www.4565.am | 3700688.com | www.7370.com | 6766ff.com | www.5966yyy.com | aipin66.me | www.xpj539.com | www.36787a.com | www.y18001.com | www.341011.com | www.zzzz0291.com | www.588229.com | 2820a.com | www.3478y.cc | 8742o.com | www.888xm.cc | 1484vip.com | www.12455j.com | 76543i.com | www.21202q.com | 500000838.com | www.36788s.com | 2019gg.cc | www.8039j.com | kk5443.com | www.1035f.com | 2418y.com | www.sb5508.com | 12742u.com | www.674886.com | 6266123.net | www.bwinyz05.com | 2223847.com | www.0600d.cc | 7042004.com | www.3978f.com | LXYL370.com | www.hg36799.com | 54249955.com | www.55111133.com | 159666k.com | www.aobo195.com | 6830v.com | www.66ffi.com | www.pj0567.com | www.588229.com | www.777789pj.com | 2844d.com | www.bd2019c.com | 5804vcom | www.yh888a.com | 9649r.com | www.8816r.com | www.b50336.com | www.332750.com | www.7777hx.com | 32355nn.com | www.357336.com | 55967z.com | www.66652c.com | www.86611s.com | www.513477.com | www.hg00868.com | www.755914.com | www.0686c.com | 2245.com | www.678js888.com | 13658ty.com | www.5441v.com | www.4xinhao.com | 91590.com | www.rycp156.com | dzjgw6666.com | www.pj56.com | www.111xpj22.com | 4880l.com | www.c32kk.com? | 4289x.com | www.36788k.com | www.608333.com | aa33339.com | www.1hg6668.com | i08199.com | www.df39.com | www.101vns.com | 3049w.com | www.pjc33.vip | 8827uu.com | www.566921.com | www.4393.com | 4303.com | www.7714w.com | www.9374e.com | 28758w.com | www.9997038.com | dzc09.com | www.cp500.in | www.221678.com | 00778i.com | www.76520j.com | www.56520h.com | 8294o.com | www.5555287.com | 88535u.com | 93936b.com | www.88325d.com | 22p88.cc | 2021cccc.com | www.xj6007.com | 9895d.com | www.99638a.com | www.cn365c.com | 50000990.com | www.097079.com | www.bet63y.com | 2767d.com | www.71233v.com | www.ag9456.com | 365488.bet | hg8893.com | www.377666q.com | 97618b.com | 44077x.com | www.1434u.com | www.ven0000.com | 131f.net | www.15b32.net | www.26yh76.com | 867203.com | www.089c.cc | www.xpj540.com | 07100.com | www.840202.com | www.169009.com | 3379b.com | 2546a.com | www.7920m.com | www.99yh765.com | 40666333.com | www.3126t.com | www.js408.com | df8f.com | www.040451.com | www.js89i.vip | www.85770y.com | 22889193.com | www.055r.cc | www.575001.com | 365vip100.cc | 61329922.com | www.89777z.com | www.733665.com | 4647a.com | www.cp3158.com | www.28000y.com | 8742o.com | 2356.com | www.95wcp.com | www.27363q.com | tt56988.com | 58588r.com | www.6832u.com | www.55526w.com | zhcp64.com | 15g1.net | www.013ac.com | www.xy045.com | 4195xx.com | 15f2.net | www.868176.com | www.xpj448888.com | www.tm357.com | 23800d.com | www.610875.com | www.40288u.com | www.8882567.com | 4022ll.com | 1408t.com | www.6653c.com | www.3171d.com | 99111cc.com | 11422u.com | www.763526.com | www.1700777.com | www.32666p.com | 51133f.com | 96155.com | www.33997b.com | www.baifucaipiao.com | www.hg618.com | 6118c.com | www.106195.com | www.13633.com | www.cntwsm.com | 4052w.com | yzyz02.com | www.66652o.com | www.88266n.com | www.boh.cc | www.333222u.com | 0259.com | 500000593.com | www.0014x.com | www.80188e.com | www.0088hg5.com | 22244066.com | jidu3.com | www.607993.com | www.3775q.com | www.lqz.hk | www.hg12358.com | 3522mm.cc | dj0001.com | www.am1115.com | www.78680c.com | www.88233.com | www.glc33.com | 3405zz.com | m88.com | www.cf9900.com | www.97828y.vip | www.0788msc.com | www.25673.com | dz2111.com | 118888h.com | www.89894f.com | www.8667d.com | www.50685a.com | www.4786e.com | www.28758p.com | ibc88.com | 15856h.com | c388v.com | www.ascp4.com | www.99094y.com | www.cbvip.com | www.7025n.com | 2381ggg.com | 1382vip.com | 30007x.com | www.444219.com | www.16878b.com | www.7500666.com | www.le888w.com | www.8694m.com | 033w.net | 77606z.com | hhh3405.com | bmw8002.com | www.674577.com | www.61233t.com | www.6880cc.com | www.m456x.com | www.370011.com | www.wn2098.com | x33a.vip | 3568ww.com | 3616q.com | mgm3242a.com | www.324677.com | www.371n.cc | www.55238c.com | www.158024.com | www.3846j.com | www.ccc826.com | 52688h.com | 官网捕鱼3.com | g1915g.com | 932367.com | 8988h.com | www.60108o.com | www.791537.com | www.8039f.com | www.950185.com | www.661326.com | www.xpj2006.com | www.wi6666.com | www.2020zsm.com | www.hg3968.com | 4631188.com | zhcp63.com | hg3699.com | 3522bb.cc | t61788.com | 8381cc.com | 11hh8331.com | 139927.com | www.71233o.com | www.535059.com | www.912193.com | www.5854f.cc | www.91233w.com | www.656659.com | www.r999995.com | www.cn365c.com | www.69jsjs.com | www.56655m.com | www.76775e.com | www.hg00868.com | www.57799vv.com | www.9996xx.com | www.bet3650314.com | www.tyc9907.com | 3258b.com | feicai0411.com | js61z.com | feicai0745.com | 68228q.com | 6xh.vip | wuxixhh.com | bwin8d.com | 0638.net | oo3336.com | hr1833.com | 30019oo.com | 8381p.com | 30157700.com | 08820088com | 11pp8332.com | hd7720.com | 588bbb.cc | 6245.bet | 6177011.com | 4066gg.com | www.68666v.com | www.97727.com | 6423g.com | www.pj4666.com | www.30088hg.com | www.22xpjdc.com | www.365815j.com | www.pj9799.com | www.65471188.com | www.3170004.com | www.37337.com | www.bbc228.com | www.428166.com | www.28000j.com | www.9737pp.com | www.9997028.com | www.3w25.com | www.hg2300.com | www.771497.com | www.33112h.com | www.2qxc.com | www.ya390.com | www.773976.com | www.379802.com | www.39500v.com | hh697.cn | 55449193.com | 590.com | 78808h.com | sp2088.com | 00024066.com | www.vns9984.com | www.pj878.com | www.025sunbet.com | www.310040.com | www.8080999j.com | www.4809o.com | www.6653c.com | www.66ffs.com | www.558610.com | yh28.me | js88830.com | 1294t.com | 6869g.com | 55mm8332.com | www.vns98.com | www.mapai02.com | www.qmc0099.com | www.4996fj.com | www.598282b.com | www.36788p.com | www.802133.com | www.29277a.com | 78611.com | 99662007.com | emr9836.com | www.hg4468.com | www.s95568.com | www.e456x.com | www.792072.com | www.550021k.com | www.974288.com | www.027107.com | jixiang8.com | 4036j.com | 883399x.com | www.87680l.com | www.032006.com | www.79095p.com | www.46976.com | www.903117.com | 22966.com | 737pcsi.cn | tz458.com | www.hg148.com | www.3709889.com | www.4996jm.com | www.376500hd.com | www.774255.com | 3202g.com | 3658766.com | spj09.com | www.991224.com | www.68277777.com | www.blr9944.com | www.9960.cc | www.112559.com | 5478w.com | 33pp8332.com | www.js3034.com | www.370190.com | www.984708.com | www.988824.com | feicai.cc | 7720g.com | pj677g.com | www.hg2455.com | www.p3410.com | www.34788g.com | www.003851.com | 3176688.com | h2894.com | www.as0005.com | www.789ww.com | www.60123x.com | www.091865.com | tzvip2020.com | 2381aa.com | www.9846d.com | www.45598l.com | www.7782a.com | red0035.com | 3522a.cc | www.38200z.com | www.938w.cc | www.529776.com | www.guocai667.com | 3121g.com | 77335156.com | www.078999.com | www.16065z.com | www.401281.com | 2490d.com | 5369l.com | www.ljw031.com | www.1213688.com | www.610390.com | bjl1588.com | 44553885.com | www.190bo.com | www.05088.com | www.177564.com | y3330.com | www.pj9567.com | www.55545d.com | www.8667o.com | z58955.com | 76886d.com | www.hg586.com | www.6889791.com | www.262548.com | 3066ppp.com | www.4763000.vip | www.9737jj.com | www.35wcp.com | 1489.com | 131e.net | www.79500h.com | www.5522t.cc | 441343.com | 3225d.com | www.33c668.com | www.41518n.com | 668.bz | 588mmm.cc | www.9ag88.com | www.33598y.com | 7141ee.com | 0747jj.com | www.c44yy.com | www.2373e.com | 88000.com | www.k8.com | www.sha2299.com | www.756202.com | 08778n.com | www.p27229.com | www.188611.com | www.91233u.com | 55331ff.com | www.11139l.com | www.43818m.com | 0080c.com | www.882235y.com | www.33111122.com | www.566217.com | gg40033.com | www.xpj3578.com | www.15.net | 80567h.com | www.240zr.com | www.46630.net | www.346311.com | x111888.com | www.778333.com | www.00840c.com | wfcp999888.com | www.amjs602.com | www.32031d.com | www.77114i.com | 7893w27.com | www.034044.com | www.qmkl0.com | 2016.ag | www.zzzz0266.com | www.365003.cc | 00889193.com | www.86611l.com | www.7036ll.com | 4195kk.com | 2613u.com | www.4996ls.com | www.190882.com | 3522jj.com | www.80969z.com | www.477070.com | 61328811.com | www.bd2019d.com | www.574577.com | 08159p.com | www.136686.com | www.551412.com | 67877c.com | www.xy046.com | www.369965.com | 77882007.com | www.9b004.com | www.178339.com | oo2205.com | www.320279.com | 26668i.com | 1116dh.com | www.62778855.com | js88830.com | www.21365hh.com | www.68689d.com | 8449yht.com | www.248247.com | www.lqc9.com | 4590v.com | www.497875.com | www.187132.com | n2554.com | www.1110yl.com | y2516.com | www.sbet345.net | www.9818d.cc | 30688y.com | www.cc2777.com | www.djcp002.com | 2848bbb.com | www.hr1833.com | tz757.com | www.17828z.com | www.ck9494.com | 2234.cc | www.45598x.com | 33005003.com | www.7025d.com | www.3416v.com | 3405ttt.com | www.9737aa.me | 7196h.com | www.995g.net | www.3668p.com | 82365b.com | www.4996qj.com | payu360.com | www.05125c.com | www.qmfc7.com | 983888g.com | www.40288e.com | 2096q.com | www.053435.com | www.500907.com | 5856n.com | www.3978t.com | yth008.net | www.pj88q.com | 6363uu.com | www.4261199.com | www.743633.com | 500000990.com | www.0601f.com | 091717.com | www.44mgm777.com | 67890ppp.com | www.4778.com | www.367474.com | www.a8a8890.com | www.26299b.com | 00774bb.com | www.1449.com | 123456yy.cc | www.4963j.com | 3844dd.com | www.js936.com | www.162918.com | www.338830.com | www.hx1115.com | xpj888e.com | www.68682q.com | qjdy019.com | www.4809p.com | 3473g.com | www.9997058.com | 7196ll.com | www.hg1044.com |