<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 讀《愛的教育》有感

  小學生作文:讀《愛的教育》有感
  作文字數:769
  作者:王青
 •  
 •  
 •  
 • ài
 • de
 • jiāo
 •  
 • yǒu
 • gǎn
 •  
 •  
 •  讀《愛的教育》有感 
 • píng
 • chuān
 • zhèn
 • dūn
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • nián
 •  
 • wáng
 • qīng
 •  
 • 平川鎮五里墩小學 四年級 王青 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zhè
 • xīng
 • le
 • zuò
 • jiā
 •  這個星期我讀了意大利作家亞米
 • de
 • běn
 • shū
 •  
 • zhè
 • běn
 • shū
 • tōng
 • guò
 • duì
 • shēng
 • huó
 • 契斯的一本書。這本書通過對生活樸
 • de
 • miáo
 • xiě
 •  
 • shǐ
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • rén
 • lèi
 • duō
 • me
 • yào
 • 素的描寫,使我感受到人類多么需要
 • xiàng
 • guān
 • xīn
 •  
 • xiàng
 • jiě
 •  
 • xiàng
 • bāng
 • zhù
 •  
 • 相互關心,相互理解,相互幫助!我
 • rèn
 • wéi
 • zhè
 • zhǒng
 • guān
 • xīn
 •  
 • jiě
 • bāng
 • zhù
 •  
 • dōu
 • 認為這種關心、理解和幫助,都離不
 • kāi
 • zuì
 • gēn
 • běn
 • de
 • dōng
 •  
 • ài
 •  
 • 開一個最根本的東西—愛!
 •  
 •  
 • gěi
 • yìn
 • xiàng
 • zuì
 • shēn
 • de
 • shì
 • fēng
 • qīn
 • de
 • xìn
 •  給我印象最深的是一封父親的信
 •  
 • yào
 • xué
 • huì
 • ài
 • rén
 •  
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • nèi
 • róng
 • shì
 • jiǎng
 •  
 • ān
 • 《要學會愛人》,主要內容是講,安
 • de
 • qīn
 • kàn
 • jiàn
 • ān
 • zǒu
 • shí
 • xiǎo
 • xīn
 • 利柯的父親看見安利柯走路時不小心
 • zhuàng
 • le
 • rén
 •  
 • lián
 • duì
 • méi
 • shuō
 • jiù
 • zǒu
 • 撞了一個婦人,連對不起也沒說就走
 • le
 •  
 • gǎn
 • dào
 • fēi
 • cháng
 • shēng
 •  
 • bìng
 • gào
 • jīn
 • hòu
 • yīng
 • 了,感到非常生氣,并告訴他今后應
 • gāi
 • zěn
 • yàng
 • zūn
 • jìng
 • bié
 • rén
 •  
 • péi
 • yǎng
 • hǎo
 • de
 • pǐn
 •  
 • 該怎樣尊敬別人,培養好的品德。
 •  
 •  
 • shuō
 • shí
 • huà
 •  
 • shí
 • yǒu
 • shí
 • ān
 •  說實話,其實我有時也和安利柯
 • chà
 • duō
 •  
 • měi
 • dāng
 • yǒu
 • jiā
 • zhǎng
 • péi
 • tóng
 • shí
 • dōu
 • hěn
 • yǒu
 • 差不多,每當有家長陪同時我都很有
 • mào
 •  
 • dàn
 • dāng
 • jiā
 • zhǎng
 • zài
 • shí
 • jiù
 • biàn
 • lǎn
 • le
 •  
 • 禮貌,但當家長不在時我就變懶了,
 • jiàn
 • dào
 • shuí
 • jiù
 • dāng
 • méi
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • tóu
 • jiù
 • guò
 • le
 • 見到誰就當沒看見,頭一低就過去了
 •  
 • lián
 • huà
 • dōu
 • lǎn
 • shuō
 •  
 • ,連句話都懶得說。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • zài
 • shàng
 • xué
 • de
 • shàng
 •  
 • pèng
 •  記得有一次,在上學的路上,碰
 • jiàn
 • jiā
 • duì
 • mén
 • de
 • ā
 •  
 • lián
 • méi
 •  
 • 見我家對門的阿姨,我連理也沒理,
 • zhe
 • tóu
 • jiù
 • wǎng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • zhuāng
 • zuò
 • méi
 • yǒu
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • 低著頭就往前走,裝做沒有看見,也
 • zhī
 • rén
 • jiā
 • shì
 • zěn
 • me
 • xiǎng
 • de
 •  
 • shì
 • shì
 • cóng
 • 不知人家是怎么想的,是不是從此把
 • kàn
 • chéng
 • huài
 • hái
 • ne
 •  
 • zǒng
 • zhī
 •  
 • zhè
 • yàng
 • 我看成一個壞孩子呢?總之,我這樣
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • mào
 • de
 •  
 • 是非常不禮貌的。
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 •  
 • shì
 • zài
 • shàng
 • xué
 • de
 • shàng
 •  
 •  還有一次,也是在上學的路上,
 • dāng
 • zǒu
 • dào
 • kǒu
 • shí
 • gāng
 • gāng
 • biàn
 • hóng
 • dēng
 • le
 •  
 • 當我走到馬路口時剛剛變紅燈了,我
 • biàn
 • tíng
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • zhè
 • shí
 • wèi
 • nián
 • guò
 • liù
 • xún
 • de
 • lǎo
 • 便停了下來,這時一位年過六旬的老
 • nǎi
 • nǎi
 • yīn
 • méi
 • kàn
 • jiàn
 • hóng
 • dēng
 •  
 • wǎng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • yǎn
 • 奶奶因沒看見紅燈,繼續往前走,眼
 • kàn
 • duì
 • miàn
 • de
 • chē
 • jiù
 • yào
 • guò
 • lái
 • le
 •  
 • běn
 • lái
 • zhè
 • shí
 • yīng
 • 看對面的車就要過來了,本來這時應
 • gāi
 • gǎn
 • jǐn
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • huí
 • lái
 •  
 • hái
 • zài
 • yóu
 • 該趕緊把老奶奶拉回來,可我還在猶
 •  
 • dào
 • hái
 • shì
 • ne
 •  
 • zhèng
 • dāng
 • yóu
 • 豫,到底去還是不去呢?正當我猶豫
 • jué
 • shí
 •  
 • shēn
 • páng
 • de
 • wèi
 • ā
 • lián
 • máng
 • lǎo
 • 不決時,我身旁的一位阿姨連忙把老
 • nǎi
 • nǎi
 • huí
 • lái
 •  
 • bìng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • hóng
 • dēng
 • le
 •  
 • 奶奶拉回來,并對她說:“紅燈了,
 • xiān
 • néng
 • guò
 •  
 •  
 • zhī
 • hòu
 •  
 • yòu
 • wèi
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • 先不能過。”之后,又把那位老奶奶
 • sòng
 • guò
 • le
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhè
 • xiē
 •  
 • fēi
 • cháng
 • de
 • hòu
 • 送過了馬路。看到這些,我非常的后
 • huǐ
 •  
 • hòu
 • huǐ
 • dāng
 • shí
 • yóu
 • shí
 • me
 •  
 • xiàn
 • 悔,后悔我當時猶豫什么。我發現我
 • de
 • ài
 • xīn
 • rán
 • jiān
 • quán
 • dōu
 • fēi
 • zǒu
 • le
 •  
 • duì
 • 的愛心突然間全都飛走了。我對自己
 • shuō
 •  
 • hòu
 • qiān
 • wàn
 • néng
 • zài
 • zhè
 • yàng
 • le
 •  
 • 說,以后可千萬不能再這樣了。
 •  
 •  
 • rén
 • yào
 • péi
 • yǎng
 • hǎo
 • de
 • pǐn
 •  
 • cóng
 •  一個人要培養好的品德,必須從
 • xiǎo
 • shì
 • zuò
 •  
 • xiǎo
 • shì
 • zhù
 •  
 • jiāng
 • lái
 • jiù
 • chéng
 • 小事做起。小事不注意,將來就成不
 • le
 • shì
 •  
 • 了大事。
 •  
 •  
 • jīn
 • hòu
 •  
 • yào
 • xué
 • huì
 • guān
 • ài
 • rén
 •  
 • guǒ
 •  今后,我要學會關愛他人。如果
 • kàn
 • jiàn
 • yǒu
 • xiǎo
 • tóng
 • xué
 • shuāi
 • dǎo
 • le
 •  
 • jiù
 • lián
 • máng
 • lái
 • 看見有小同學摔倒了,就連忙扶起來
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • yǒu
 • rén
 • dào
 • kùn
 • nán
 •  
 • yào
 • shí
 • bāng
 • zhù
 •  
 • ;看見有人遇到困難,要及時幫助;
 • bāo
 • kuò
 • gěi
 • lǎo
 • rén
 • ràng
 •  
 • gěi
 • máng
 • rén
 • yǐn
 •  
 • jiàn
 • qióng
 • 包括給老人讓路、給盲人引路、見窮
 • rén
 • shī
 • shě
 •  
 • jiàn
 • shāng
 • yuán
 • shī
 • jiù
 • zhè
 • dōu
 • shì
 • wén
 • míng
 • de
 • biǎo
 • 人施舍、見傷員施救這都是文明的表
 • xiàn
 •  
 • zhè
 • dōu
 • shì
 • ài
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 •  
 • 現,這都是愛的表現。
 •  
 •  
 • zhēn
 • wàng
 • quán
 • shì
 • jiè
 • de
 • rén
 • dōu
 • chōng
 • mǎn
 • ài
 • xīn
 •  我真希望全世界的人都充滿愛心
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cáo
 • píng
 •  
 •  指導教師:曹玉萍 
   
  無注音版:
   
    讀《愛的教育》有感
   平川鎮五里墩小學 四年級 王青
   
   
   這個星期我讀了意大利作家亞米契斯的一本書。這本書通過對生活樸素的描寫,使我感受到人類多么需要相互關心,相互理解,相互幫助!我認為這種關心、理解和幫助,都離不開一個最根本的東西—愛!
    給我印象最深的是一封父親的信《要學會愛人》,主要內容是講,安利柯的父親看見安利柯走路時不小心撞了一個婦人,連對不起也沒說就走了,感到非常生氣,并告訴他今后應該怎樣尊敬別人,培養好的品德。
    說實話,其實我有時也和安利柯差不多,每當有家長陪同時我都很有禮貌,但當家長不在時我就變懶了,見到誰就當沒看見,頭一低就過去了,連句話都懶得說。
    記得有一次,在上學的路上,碰見我家對門的阿姨,我連理也沒理,低著頭就往前走,裝做沒有看見,也不知人家是怎么想的,是不是從此把我看成一個壞孩子呢?總之,我這樣是非常不禮貌的。
    還有一次,也是在上學的路上,當我走到馬路口時剛剛變紅燈了,我便停了下來,這時一位年過六旬的老奶奶因沒看見紅燈,繼續往前走,眼看對面的車就要過來了,本來這時應該趕緊把老奶奶拉回來,可我還在猶豫,到底去還是不去呢?正當我猶豫不決時,我身旁的一位阿姨連忙把老奶奶拉回來,并對她說:“紅燈了,先不能過。”之后,又把那位老奶奶送過了馬路。看到這些,我非常的后悔,后悔我當時猶豫什么。我發現我的愛心突然間全都飛走了。我對自己說,以后可千萬不能再這樣了。
    一個人要培養好的品德,必須從小事做起。小事不注意,將來就成不了大事。
    今后,我要學會關愛他人。如果看見有小同學摔倒了,就連忙扶起來;看見有人遇到困難,要及時幫助;包括給老人讓路、給盲人引路、見窮人施舍、見傷員施救這都是文明的表現,這都是愛的表現。
    我真希望全世界的人都充滿愛心!
    指導教師:曹玉萍 

   我喜愛的鐵甲玩具小狗

   作文字數:429
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • 你也可以投稿哦  我喜愛的
  • tiě
  • jiǎ
  • wán
  • xiǎo
  • gǒu
  • 鐵甲玩具小狗
  • 閱讀全文

   可愛的“小豬倌”

   作文字數:643
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  •  
  • xiǎo
  • 你也可以投稿:  可愛的“小
  • zhū
  • guān
  •  
  • 豬倌”
  • 閱讀全文

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:532
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • 歡迎聯系站長  讀《幸福是什
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 么》有感
  • 閱讀全文

   我喜愛的鐵甲玩具小狗

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • tiě
  • jiǎ
  • wán
  • 站長 :。  我喜愛的鐵甲玩
  • xiǎo
  • gǒu
  • 具小狗
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lín
  • hǎi
  • shì
  • zhé
  • shāng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  浙江省 臨海市哲商小學三()
  • 閱讀全文

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《幸福是什么》有感
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   可愛的“小豬倌”

   作文字數:615
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  •  
  • xiǎo
  • zhū
  • guān
  •  
  •   可愛的“小豬倌”
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  •  
  • ?
  • shuāng
  • gōu
  • zhōng
  • xīn
  •  山東省淄博市 淄川區雙溝中心
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • míng
  • fèng
  • 小學三年級三班 李明鳳
  • 閱讀全文

   可愛的家鄉

   作文字數:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •    可愛的家鄉
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  • xīn
  •  遼寧省撫順市 遼寧省撫順市新
  • bīn
  • xiàn
  • jià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • bǎi
  • wēi
  • 賓縣馬架子小學三年級三班 李柏葳
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   可愛的小弟弟

   作文字數:358
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  •    可愛的小弟弟
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   可愛的小狗

   作文字數:502
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •    可愛的小狗
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • nán
  • yáng
  • yóu
  • tián
  •  
  • nán
  • yóu
  • tián
  • sān
  •  河南省南陽油田 河南油田第三
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gěng
  • xiān
  • 小學 李耿先
  • 閱讀全文

   可愛的小白免

   作文字數:596
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • bái
  • miǎn
  • 出處   可愛的小白免
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  • lóng
  • ān
  • xiàn
  •  
  • lóng
  • ān
  • xiàn
  •  廣西區南寧市隆安縣 隆安縣第
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • huáng
  • xīn
  • 二小學三年級班 黃欣
  • 閱讀全文

   可愛的小白兔

   作文字數:450
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • bái
  •   可愛的小白兔
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • huái
  • huà
  • shì
  •  
  • huì
  • tóng
  • xiàn
  • lín
  • chéng
  • zhèn
  •  湖南省懷化市 會同縣林城鎮一
  • wán
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • shēn
  • mèng
  • 完小班 申夢如
  • 閱讀全文

   可愛的小弟弟

   作文字數:356
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  •   可愛的小弟弟
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   可愛的小貓

   作文字數:526
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • ?
  •   可愛的小貓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • nán
  • hǎi
  •  
  • nán
  • hǎi
  • sōng
  • gǎng
  • lián
  • biǎo
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省南海 南海松崗聯表小學
  • bān
  •  
  •  
  • yǐng
  • shī
  • 班 何穎詩
  • 閱讀全文

   讀《爭吵》有感

   作文字數:535
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  •  
  • zhēng
  • chǎo
  •  
  • zhè
  •   今天,我看了《爭吵》這
  • piān
  • duǎn
  • wén
  • hòu
  •  
  • míng
  • bái
  • le
  • shēn
  • de
  • dào
  •  
  • 篇短文后,明白了一個深刻的道理:
  • rén
  • yào
  • xué
  • huì
  • kuān
  • róng
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  
  • yóu
  • xiǎng
  • 人要學會寬容。想到此,我不由得想
  • 閱讀全文

   我最愛的水果——香蕉

   作文字數:277
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  • wáng
  • guó
  • de
  • shuǐ
  • guǒ
  • zhǒng
  • yàng
  •  
  •  水果王國的水果各種各樣,可
  • zuì
  • ài
  • de
  • jiù
  • shù
  • xiāng
  • jiāo
  • le
  •  
  • 我最愛的就數香蕉了。
  •  
  •  
  • xiāng
  • jiāo
  • de
  • yán
  • jīn
  • huáng
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  •  香蕉的顏色金黃,像一條彎彎的
  • 閱讀全文

   看電影《暖春》有感

   作文字數:298
   作者:龔亮輝
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • 來 源   昨天,我和爸爸
  • dào
  • nán
  • yuàn
  • kàn
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • nuǎn
  • chūn
  •  
  •  
  • jiǎng
  • 到湖南大劇院去看電影《暖春》,講
  • de
  • shì
  • hěn
  • dǒng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  • xiǎo
  • ?g
  •  
  • shì
  • 的是一個很懂事的小女孩小花,她是
  • 閱讀全文

   可愛的團團和彩彩

   作文字數:763
   作者:李泓雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • jīn
  • tiān
  • wéi
  • xiǎo
  • biǎo
  • mǎi
  • le
  •   姥姥今天為小表弟買了一
  • zhī
  • xiǎo
  •  
  • piāo
  • liàng
  • le
  •  
  • 只小鴨子,它可漂亮了!
  •  
  •  
  • xiǎo
  • de
  • quán
  • shēn
  • dōu
  • shì
  • jīn
  • huáng
  • de
  • róng
  • máo
  •  小鴨子的全身都是金黃色的絨毛
  • 閱讀全文

   讀《鋼鐵是怎樣煉成的》有感

   作文字數:748
   作者:甘一強
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kǒu
  • wán
  • le
  • 站長: 今天,我一口氣讀完了
  •  
  • gāng
  • tiě
  • shì
  • zěn
  • yàng
  • liàn
  • chéng
  • de
  •  
  • zhè
  • běn
  • shì
  • wén
  • míng
  • 《鋼鐵是怎樣煉成的》這本舉世聞名
  • de
  • zhe
  • zuò
  •  
  • yòu
  • gǎn
  • kǎi
  • wàn
  • qiān
  •  
  • 的著作,我又一次感慨萬千。
  • 閱讀全文

   可愛的小雞

   作文字數:329
   作者:謝曄航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • gōng
  •  “喔 喔!喔!”我家的大公
  • wéi
  • shí
  • me
  • jiào
  •  
  • lái
  • dào
  • yuàn
  •  
  • yòu
  • jiào
  • 雞為什么叫?我來到院子里,它又叫
  • le
  • shēng
  •  
  • yuán
  • lái
  •  
  • shēn
  • biān
  • de
  • chū
  • xiǎo
  • 了幾聲,原來,它身邊的母雞孵出小
  • 閱讀全文

   讀《母愛的硬度》有感

   作文字數:526
   作者:袁妮佳
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • ài
  • de
  •  今天我讀了一篇文章《母愛的
  • yìng
  •  
  •  
  • wén
  • zhōng
  • zhǔ
  • yào
  • jiǎng
  • le
  • wèi
  • 硬度》。文中主要講了一位媽媽把醫
  • shēng
  • zhěn
  • duàn
  • wéi
  • shǎ
  • tān
  • de
  • ér
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • le
  • 生診斷為傻子和癱子的兒子培養成了
  • 閱讀全文

   觀電影《上學路上》有感

   作文字數:576
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • xué
  • xiào
  • zhī
  • men
  • guān
  • kàn
  •   最近,學校組織我們觀看
  • le
  • míng
  • wéi
  •  
  • shàng
  • xué
  • shàng
  •  
  • de
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • 了一部名為《上學路上》的電影。
  •  
  •  
  • yǐng
  • piàn
  • zhōng
  • de
  • shì
  • shēng
  • zài
  • piān
  • yuǎn
  • de
  •  影片中的故事發生在一個偏遠的
  • 閱讀全文

   可愛的媽媽

   作文字數:511
   作者:汪蔚然
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • bié
  • rén
  • yǎn
  •  
  • de
  • bái
  •  在別人眼里,媽媽的皮膚白皙
  •  
  • shēn
  • cái
  • miáo
  • tiáo
  • suàn
  • shàng
  • piāo
  • liàng
  • le
  •  
  • shì
  •  
  • ,身材苗條算得上漂亮了。可是,我
  • zhī
  • dào
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  
  • jiù
  • shì
  • de
  •  
  • 知道媽媽的煩惱,那就是她的肚子。
  • 閱讀全文

   可愛的小狗

   作文字數:463
   作者:胡勁宇
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • zhī
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  •  我家養了一只非常可愛的小狗。
  • 閱讀全文

   我喜愛的水果——葡萄

   作文字數:461
   作者:鄭傲予
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • fáng
  • qián
  • yǒu
  • 小學作文  我姥姥家房前有一
  • piàn
  • yuán
  •  
  • yuán
  • zāi
  • le
  • duō
  • táo
  • shù
  •  
  • 片園子,園子里栽了許多葡萄樹,我
  • zuì
  • huān
  • chī
  • xiē
  • shù
  • shàng
  • de
  • táo
  • le
  •  
  • 最喜歡吃那些樹上的葡萄了。
  • 閱讀全文

   可愛的小金魚

   作文字數:373
   作者:李曉藝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • zài
  • ?g
  • huì
  • shì
  • chǎng
  • mǎi
  •   去年,媽媽在花卉市場買
  • le
  • liù
  • tiáo
  • xiǎo
  • jīn
  •  
  • men
  • ài
  • le
  •  
  • 了六條小金魚,它們可愛極了。
  •  
  •  
  • xiǎo
  • jīn
  • zhǎng
  • zhe
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  •  小金魚長著鼓鼓的眼睛,圓圓的
  • 閱讀全文

   可愛的我

   作文字數:501
   作者:邢文曦
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • shuāng
  • suàn
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • 記住了嗎? 一雙不算大的眼睛
  •  
  • dàn
  • shì
  • hěn
  • yǒu
  • shén
  •  
  • yǎn
  • zhū
  • zǒng
  • shì
  • zhuǎn
  • lái
  • zhuǎn
  •  
  • ,但是很有神,眼珠總是轉來轉去,
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • xià
  • miàn
  • zhāng
  • xiǎo
  • qiǎo
  • líng
  • lóng
  • de
  • zuǐ
  •  
  • 小小的鼻子下面一張小巧玲瓏的嘴,
  • 閱讀全文

   讀《寶貴的一分鐘》有感

   作文字數:459
   作者:侯越
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • wán
  •  
  • bǎo
  • guì
  • 作文網作 文 網 讀完《寶貴
  • de
  • fèn
  • zhōng
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • dǒng
  • le
  • fèn
  • 的一分鐘》這篇文章,我懂得了一分
  • zhōng
  • de
  • jià
  • zhí
  •  
  • dǒng
  • le
  • shí
  • jiān
  • de
  • bǎo
  • guì
  •  
  • 鐘的價值,懂得了時間的寶貴。
  • 閱讀全文

   我喜愛的小白兔

   作文字數:704
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xiǎo
  • dòng
  •  
  • yóu
  • shì
  • xiǎo
  • bái
  •   我愛小動物,尤其是小白
  •  
  • yuè
  • qián
  •  
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • zhī
  • xiǎo
  • 兔。幾個月前,媽媽給我買了一只小
  •  
  • ràng
  • gāo
  • xìng
  • de
  • le
  •  
  • hái
  • gěi
  • 兔子,讓我高興的不得了。我還給它
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.ya2019b.com | www.1666c.com | 3169p.com | www.806375.com | www.js5666.com | 58588n.com | www.2021n.com | 1506766.com | www.768639.com | www.97567.com | 15a32.net | www.99094w.com | 2848.tt | www.156050.com | www.19019m.com | t99345.am | www.860836.com | www.281106.com | 4556xl.com | www.08xyc.com | www.xpj9259.com | ss76669.com | www.606117.com | www.y00000.com | 2649jj.com | www.0600b.cc | www.8494i.com | 3016www.com | www.97828y.vip | 2000524.com | 8988n.com | www.1559507.com | i2894.com | 48586.com | www.73990r.com | 1483v.com | 3936w.com | www.8645008.com | 7168818.com | dh3868.com | www.y98a.com | www.16297733.com | 71707s.com | www.660686.com | www.1429g2.com | 8036ii.com | c2146.com | www.681182.com | www.wn2088.com | 3616l.com | www.4323h.com | www.m2229m.com | 4288z.com | www.599457.com | www.120509.com | 2418j.com | wlb22.com | www.1350.vip | www.pj9704.com | 4289r.com | www.598074.com | www.0066xpj.net | 63305f.com | 23233y.com | www.50052w.com | www.959888.com | 56787cc.com | 2075.com | www.78949y.com | www.60884.com | 9355ema.com | sha9904.com | www.37377c.com | www.3730-251.com | qycp10.com | 1691266.com | www.15355h.com | www.79500w.com | t365e.com | 3534t.com | www.988068.com | www.n7764.com | www.8124r.com | 2776u.com | www.314377.com | www.4833045.com | www.hg7942.com | 2012.com | 6423e.com | www.fcyl0.com | www.16181o.com | www.85770y.com | 98955l.com | www.370933.com | www.979303.com | www.hg3875.com | jsjlb5.com | 7394444.com | www.c1456.com | www.am520520.com | www.bd058.com | w88zhan.com | 390390.com | www.901376.com | www.vnsr2345.com | www.139835.com | 025352.com | tyc9891.com | www.351761.com | www.?junzi8888.com | www.4212l.com | www.hg22888.net | uu67890.com | 7284444.com | www.2109e.com | www.331068.com | www.10050813.com | 588vvv.cc | 8030m.com | goodmgm.com | www.43818n.com | www.55060w.com | www.37090000.com | 3258f.com | app22299.com | 23800s.com | www.828521.com | www.7249z.com | www.333777j.com | www.bg999222.com | 80850oo.com | 1407e.com | 9193.am | www.0014e.com | www.7920n.com | www.0241h.com | www.617705.com | 838388x.com | jdb58.com | ncw060.com | www.980771.com | www.win1235.com | www.27363t.com | www.bali666.com | 888234.com | 51133f.com | 2287dd.com | 365102c.com | www.671566.com | www.26199.com | www.9187p.com | www.915395.com | www.dzc67.com | 5003ggg.com | 40033t.com | 28758s.com | 33886556.com | www.43131b.com | www.c6186.com | www.99677h.com | www.742488.com | www.rycp160.com | www.942727.com | www.vns0708.com | 8036i.com | 3522ff.cc | 20053355.com | 2021ppp.com | pj111177.com | 2078x.com | www.380068.com | www.tlcp4.com | www.08588k.com | www.81608y.com | www.115527o.com | www.hf9015.com | www.57sun.com | www.7025d.com | 6218.com | www.9599447.com | kk2205.com | 159666m.com | 88850bb.com | hjdzjgj.com | 7779p.cc | 98345m.com | afcp04.com | 45888c.com | 9498.com | 99v999.com | yh28.me | 4195jj.com | www.170882.com | www.652851.com | www.caim3.com | www.33112g.com | www.?junzi8888.com | www.75650.net | www.68365m.com | www.v63568.com | www.6880bb.com | www.738055.com | www.06820p.com | www.9170182.com | www.16181y.com | www.99113q.com | www.v948v.com | www.56655k.com | www.97cp456.com | www.18765.com | www.3846t.com | www.qmc0022.com | www.705905.com | www.28000f.com | www.47709.net | www.55060x.com | www.4996wh.com | www.00778f.com | www.20000.cc | www.zzyl65.com | www.3775p.com | www.hg2300.com | www.870884.com | www.5647ii.com | www.77801q.com | www.15355n.com | www.an966.com | www.912278.com | www.401272.com | www.195880.com | hd5009.com | 588lll.cc | www.5099uu.com | www.hg7861.com | www.pj8333.com | www.2945b.com | www.0072737.com | www.79095n.com | www.0612j.com | www.55545k.com | www.50024j.com | www.hm2555.com | www.550154.com | www.61233v.com | 11505.com | 1227010.com | 325.com | 9649i.com | 1288ss.com | www.9908633.com | www.245899.com | www.vns9018.com | www.85656.com | www.bj6666.com | www.2373d.com | www.689066.com | jnn001.com | 23233p.com | 28288ff.com | 99567x.com | 365vip600.net | www.9679v.com | www.31399ee.com | www.00772c.com | www.585167.com | www.3479o.com | www.317199.com | 11z66.com | 0805e.com | 11ii8332.com | www.7435c.com | www.df2220.com | www.19019x.com | www.065915.com | www.tlcp4.com | www.131763.com | 2381aaa.com | 00882007.com | www.hg2269.com | www.681378.com | www.w3410.com | www.57578f.com | www.388453.com | 3178uu.com | 40033a.com | 06006f.com | www.22252055.com | www.783544.com | www.89894t.com | www.rcw8899.com | 6220uu.com | 36400099.com | www.935365.com | www.2392.com | www.0601v.com | www.739915.com | qhc50.com | 8344aa.com | www.pj14000.com | www.76188.com | www.flb177.com | www.959589.com | 9390009.com" | 01885l.com | www.xh7738.com | www.04567z.com | www.54400m.com | www.038059.com | 44488o.com | 3131aa.cc | www.38001.com | www.3398744.com | www.775790.com | 6608510.com | g2306.com | www.js60044.com | www.0622uuu.com | www.901576.com | 0296.com | 6868ii.cc | www.u75778.com | www.hg3005.tw | www.010585.com | 8757056.com | www.vns383.com | www.x99pj.com | www.2350q.com | 11nn8331.com | 44077m.com | www.08111.com | www.win1237.com | www.210613.com | 077688.cn | www.63877l.com | www.5981e.com | www.55kcw.com | ah116.net | feicai0355.com | www.6444555.com | www.52072z.com | 656992.com | 33382d.com | www.15048u.com | www.52022.tv | 6177010.com | 6830g.com | www.788sb.21.sb | www.26878r.com | 1432.com | js14j.com | www.673888c.com | www.992358.com | 808988g.com | www.pjbet777.com | www.86339x.com | www.158267.com | j3405.com | www.cp48.com | www.8667e.com | 06381010.com | www.40818b.com | www.749758.com | www.106356.com | 11ll8332.com | www.d948d.com | www.yic9.com | 0241b.com | www.www5151msc.com | www.48330b.com | 500000439.com | 2506u.com | www.8313o.com | www.566677.com | 3435f.com | www.hg72999.com | www.21202n.com | 1168i.com | www.00829j.com | www.16065l.com | 87665b.com | www.shenbobet.com | www.88325x.com | x33j.vip | 2418005.com | www.6880xx.com | www.212632.com | 9694x.com | www.88166c.com | www.394211.com | 26668u.com | www.71071c.com | www.186357.com | 87578y.bet | www.26123jj.com | www.89894e.com | 1077dd.com | www.47506g.com | zb7288.com | 11161199.com | www.win1237.com | jixiang8.com | www.pj5506.com | www.15355w.com | ee444000.com | www.c31d.vip | www.026918.com | 5004p.com | www.1434o.com | 774km.com | www.502414.com | www.50233.cc | 36405599.com | www.bwinyz08.com | 51335z.com | www.hg5878.com | www.68568w.com | 7742ee.com | www.2945m.com | www.128368.com | 1654ww.com | www.179101.com | 47749s.com | www.88867.com | www.544093.com | feicai020.com | www.hbet96.com | 88535o.com | www.771671c.com | www.500285.com | 2643n.com | www.500166.com | 98345ee.com | www.c44pp.com | 29918y.com | www.yh4477.cc | www.11044.cc | 8977aa.com | www.466890.com | 8881207.com | www.ylg883.com | www.452812.com | 3mya.com | www.32123c.com | 4182x.com | www.8j3.com | 2381aaa.com | www.666629.com | www.43131g.com | www.www-36525h.com | www.1035w.com | 444000oo.com | www.704wb.com | 4288cc.com | www.377666u.com | 2757v.com | www.55526n.com | 168cp-b.com | www.99997488.com | www.288346.com | www.8494j.com | www.hw1100.com | 2643h.com | www.80075h.com | 2346333.com | www.7249n.com | 3568f.com | www.115527z.com | ak999.net | www.57800z.com | 3346.com | www.8850w6.com | 0343e.com | www.c7206.com | 4546114.com | www.998855r.com | 52688b.com | www.8582uu.com | 99151z.com | www.gf8888.com | bwinmmm.com | www.7111e.com | rr01234.com | www.5966ddd.com | 2824.com | www.cc2777.com | 2851v.com | www.hg8hh.com | 44xx8332.com | www.44118g.com | 222.am | www.0343y.com | 32424e.com | www.hg9377.com | 11mm8332.com | www.25688k.com | 760gg.cc | www.783386.com | www.67797n.com | www.188975.com | www.9197hg.com | 3245777.com | www.1389zz.com | yyh914.com | www.hgdc400.com | 3568j.com | www.743902.com | 9995j.cc | www.960207.com | www.87680x.com | am2017111.com | www.9906132.com | js66661.com | www.00778h.com | 4590v.com | www.29277hh.com | 5651m.com | www.582006.com | www.4719cc.com | 0029d.com | www.848777l.com | hd3122.com | www.80767d.com | www.1869i.com | www.399046.com | www.hg3255.com | 5589q.com | www.47506r.com | 84497733.com | www.hqcp1.com | www.yl0399.com | 6hcc88.com | www.6880pp.com | 167748.com | www.055j.cc | www.362833.com | 3136.com | www.651928.com | 80368rr.com | www.c4520.com | www.782881.com | 89777z.com | www.hv99365.com | 588ddd.cc | www.504633.com | www.1274uu.com | 2941122.com | www.66376t.com | www.hgw0088.biz | 00889193.com | www.40288f.com | 37570a.com | www.431128.com | www.2302326.com | 407uu.com | www.7782n.com | www.3339193.com | 390033k.com | www.hg89998.com | xpj70065.com | blr2033.com | www.6455.com | ii5443.com | www.197620.com | www.cp9508.com | 54241133.com | www.602255.com | www.ma1777.com | 4590021.com | www.ch8900.com | www.005596.com | qqq40033.com | www.949430.com | www.uuuu9999.com | bet727.com | www.815055.com | www.yh98598.com | 3482s.com | www.630155.com | www.50000991.com | 55545i.com | www.370619.com | www.8473h.com | 256777n.com | 3522yy.com | www.y8917.com | 61652n.com | ude185.com | www.vip7033.com | www.mgm007.com | 6033i.com | www.12455p.com | www.hg8477.com | 3416r.com | www.630477.com | www.jz9688.com | ff555y.com | zhcp68.com | www.1466q.com | www.ty662.com | 17793333.com | www.c5905.com | www.68277222.com | 5804o.com | x5039.com | www.188jinbaobo.com | www.sun7707.com | 9649e.com | www.666055.cc | www.88mgm777.com | 78117700.com | hg91910.com | www.055j.cc | www.27363w.com | jj3189.com | 3435i.com | www.89969.cc | www.4699f.com | 88807g.com | 28288c.com | www.52072z.com | www.jbb08.net | 2848aaa.com | hg77712.com | www.60007z.com | www.7060.cabet186.com | 7742q.com | 50027788.com | www.99849.cc | www.85857s.com | 650pj.com | 1213.com | www.866509.com | www.mgm868004.com | www.38200b.com | 0234z.com | www.364877.com | www.36456.com | www.bmw1195.com | 61322222.com | 50128.vip | www.8667e.com | www.5146z7.com | www.hg44403.com | cutepacking.com | www.569380.com | www.flb908.com | www.280999.com | 970869.com | 4632233.com | www.927133.com | www.62979c.com | www.6555567.com | 6766.com | 4869822.com | www.976868.com | www.y6086.com | www.www-36222.com | bet577n.com | 22pp145.com | www.djcp009.com | www.8877kcd.com | www.hg8779.com | 0033h.cc | 7335o.com | www.26299v.com | www.52303h.com | www.00773o.com | www.09569k.com | 8666.hk | x33x.vip | www.225863.com | www.88266r.com | www.8888hj.com | www.www-16387.com | 4647dh.com | 44339193.com | www.139620.com | www.33588x.com | www.955744.com | www.xpj2718.com | 97799w.com | b45638.com | 4774d.com | www.811257.com | www.63683.com | www.177158.com | www.xpj88001.com | 4395599.com | 4270ff.com | 5005h.com | www.595953.com | www.25688i.com | www.4996bx.com | www.hg2312.com | www.2882389.com | 986486.com | j2857.com | 887766.com | www.782500.com | www.29277hh.com | www.91779v.com | www.12031b.com | www.40404688.com | 7055000.com | 3242x.com | bmw8099.com | 56987uu.com | www.810262.com | www.99677s.com | www.hg33395.com | www.22557t.com | www.7111f.com | 20774499.com | o153.cn | 77005.com | 1665vv.com | www.33997u.com | www.961205.com | www.77803z.com | www.58vs88.com | www.6776ee.com | www.35789.com | www.87680r.com | 11558331.com | 7508g.com | 8037e.com | 19990c.com | 4255hhh.com | www.68689o.com | www.702309.com | www.3479a.com | www.rfdc01.com | www.33ok33.com | www.bwinyz10.com | www.20199aa.com | www.m.hjjb29.wang | www.yh201477.vip | 44ms888.com | swtyvvv.com | pp4255.com | 2222k05.com | 3559w.com | 80567b.com | 1077cc.com | www.29178e.com | www.422727.com | www.895020.com | www.2350v.com | www.60123z.com | www.9192666.com | www.664456.com | www.99552vv.com | www.j69096.com | www.x32939.com | www.932442.com | www.1181184.com | www.76568.com | www.rycp665.com | www.gg9702.com | www.777444d.com | www.jjj5025.com | www.hg6513.com | 20777744.com | 6363yy.com | yin1022.com | d8504.com | 2019m.cc | 97297b.com | 22556w.com | 99111rr.com | bbb8827.com | 28484000.com | xpj677i.com | 5005u.com | 78110066.com | 20772200.com | hg5588o.com | www.0999js.com | www.3aobo.com | www.longfa110.com | www.99999jsc.com | www.yh8006.com | www.xpj6666.cc | www.554js.com | www.6666.cm | www.07078006.com | www.ty971.com | www.wnsr4439.com | www.a3a444.cc | www.xpj1535.com | www.789030.com | www.38238y.com | www.6001343.com | www.38345x.com | www.00773p.com | www.377666p.com | www.44118d.com | www.e63568.com | www.570041.com | www.84499m.com | www.8499j.com | www.c5829.com | www.812780.com | www.398518.com | www.68689o.com | 6423q.com | 56987bb.com | 8381d.com | o3405.com | vipy15.com | 3379aa.com | www.3435222.com | www.550290.com | www.ylg424.com | www.68suncitya.com | www.7334e.com | www.69567j.com | www.2324.com | www.7782n.com | www.767198.com | www.196062.com | 365288.bet | 33313k.com | so9999.cc | js11213.com | 2014.ag | www.2899msc.com | www.444475.com | www.h3065.com | www.262018.com | www.ya2019j.com | www.75gcw.com | www.529081.com | 11989c.com | 0015rr.com | wns157.com | 22pp8332.com | www.798878.com | www.blrggb01.com | www.83309.com | www.0600r.cc | www.81678d.com | www.861944.com | so.com | 33313k.com | xinvip6.com | 2013.com | www.5319tt.com | www.v72888.com | www.33678xx.com | www.6653i.com | www.758500.com | 99ff940.com | d08199.com | 2127l.com | www.pj5722.com | www.331445.com | www.666.bi | www.pjzxyl.cc | www.850533.com | wzdongbao.com | 20054455.com | 69111a.com | www.4107y.com | www.3893k.com | www.99552xx.com | www.21202y.com | www.300388.com | 0332g.com | 56987yy.com | www.pj0567.com | www.203203.com | www.07679g.com | www.1368x.cc | 38sb.com | 025939.com | 8898111.com | www.85016.com | www.06820c.com | www.33997p.com | www.m.cp533pc.vip | 95456.com | 44488t.com | www.4912f.com | www.89677m.com | www.16878w.com | www.33112a.com | 2js.com | 5002s.com | www.07811.com | www.4809t.com | www.890723.com | 3178qq.com | 11ee8332.com | www.29886i.com | www.26123kk.com | www.23579d.com | 9949w.com | 2214z.com | www.7720c.com | www.ggp.99233p.com | www.99638b.com | www.178726.com | 7335o.com | www.k8530.com | www.61msxfpt2.com | www.0601h.com | www.329477.com | 500000798.com | 88852949.com | www.007ggb01.com | www.81678d.com | 29918aa.com | 4018c.com | www.115888.com | www.5181889.com | www.hm5699.com | 20774422.com | feicai0477.com | www.8838c.com | www.734331.com | www.77802u.com | 4590021.com | www.7830e.com | www.377666z.com | www.912055.com | 2222bj.com | 90307v.com | www.cp009x.com | www.6539w.com | 86688001.com | 2844t.com | www.888950.com | www.66376l.com | kk3397.com | mf705.com | www.67885.com | www.hg1177.com | 365499.bet | vipvip7777.com | www.588277.com | www.15355o.com | 0747s.com | hgyz66.com | www.87665w.com | www.8667h.com | xpj677h.com | yin3333.com | www.xpj2060.com | www.917737.com | 70082.com | www.33928a07.com | www.vns33.me | www.106537.com | 45637a.com | www.456115.com | www.51515x.com | 4036y.com | www.1869b.com | www.sha2255.com | www.551549.com | bb40033.com | www.38144144.com | www.81233g.com | yh233888.com | www.yh8006.com | www.6687z.com | www.191059.com | 496tt.com | www.2492.cc | www.yi816.com | 461653.com | www.15515533.com | www.aobo192.com | sbd1224.com | www.65533vip.com | www.32031y.com | 30019n.com | 392568.com | www.7415jj.com | www.530196.com | 3522a.vip | www.hjcp6.com | www.901068.com | 23599x.com | www.49200a.com | www.ya848.com | 55331cc.com | www.hg9777.com | www.055y.cc | bet111000.com | www.xpj8812.com | www.3668t.com | 65561155.com | www.xpj7233.com | www.5091u.com | l21148com | www.js12258.com | www.zcwf3.com | 7555r.com | www.jj905.net | www.3126q.com | 2000c.cc | www.76775h.com | www.976550.com | 67890kkk.com | www.rcw058.com | www.377507.com | 009900y.com | www.8645005.com | 4499buyu.com | www.g88998.com | www.2418i.com | 1389ff.com | www.sands4455.com | www.3933f.cc | 55555ylg.com | www.jxcp1111.com | www.369499.com | 500000736.com | www.xpj3133.net | 1312166.com | www.pj8790.com | www.66qxc.com | 3640x.com | www.4963jj.com | 3522yy.com | www.pj2026.com | www.85858hh.com | wfc.com | www.suncity758.com | www.320055.com | 8901o.com | www.917979.com | 6002e.com | www.44499999.com | www.401279.com | 38989a.com | www.hg8889.com | 69445544.com | www.56655i.com | www.50052i.com | www.pj0567.com | www.77114r.com | 82365a.com | www.7415ee.com | 11p88.cc | www.58777l.com | www.hy6932.com | js777dl.com | www.55676v.com | 55268zf.com | www.n9478.com | hd61788.com | www.205611.com | www.qmkl1.com | 2104.com | www.99094u.com | 18775y.com | www.hq597.com | 50128.vip | www.078678.com | www.571833.com | 86688004.com | www.50788c.com | ylg123456.net | www.js58908.com | 3788o.com | www.288988c.com | 44488i.com | www.hg8259.com | www.215135.com | www.yd555888.com | www.hf5881.com | xpj888a.com | www.904027.com | 8522iiii.com | www.hbet98.com | 75991c.com | www.xj6002.com |