<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 《手拉手獻愛心》觀后感

  小學生作文:《手拉手獻愛心》觀后感
  作文字數:498
  作者:紅鉛筆
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 • èr
 • jiē
 • shì
 • bān
 • huì
 •  
 • bān
 • zhǔ
 •  今天下午第二節是班會課,班主
 • rèn
 • duàn
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • guān
 • kàn
 •  
 • shǒu
 • shǒu
 • xiàn
 • ài
 • xīn
 • 任段老師讓我們觀看《手拉手獻愛心
 •  
 • zhè
 • diàn
 • shì
 • jiē
 •  
 •  
 •  
 • 》這個電視節目。 
 •  
 •  
 • zhè
 • jiē
 • jiǎng
 • de
 • shì
 • zài
 • chuān
 • zhèn
 • de
 • shí
 •  這個節目講的是在四川地震的時
 • hòu
 •  
 • duō
 • xué
 • shēng
 • yòng
 • de
 • líng
 • huā
 • qián
 • juān
 • gěi
 • zāi
 • 候,許多學生用自已的零花錢捐給災
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • zhōng
 • zuì
 • ràng
 • gǎn
 • dòng
 • de
 • shì
 • wèi
 • 區的人們。其中最讓我感動的是一位
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • tiān
 • shuō
 •  
 •  
 • liù
 • ér
 • 老師在六一兒童節那天說:“六一兒
 • tóng
 • jiē
 • shì
 • hái
 • men
 • de
 • jiē
 •  
 • guǒ
 • zhè
 • tiān
 • hái
 • 童節是孩子們的節日,如果這一天孩
 • men
 • kuài
 •  
 •  
 • zhè
 • tiān
 • kuài
 •  
 • 子們不快樂, 這一天我也不快樂。
 •  
 • gǎn
 • dào
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 • fēi
 • cháng
 • ài
 • hái
 •  
 • ài
 • zāi
 • ”我感到那位老師非常愛孩子,愛災
 • de
 • hái
 •  
 • ài
 • shēn
 • zhèn
 • de
 • hái
 •  
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • 區的孩子,愛深圳的孩子…,我想到
 • men
 • bān
 • zhǔ
 • rèn
 • duàn
 • lǎo
 • shī
 • fēi
 • cháng
 • ài
 • men
 •  
 • 我們班主任段老師也非常愛我們,她
 • jiāo
 • men
 • xué
 • zhī
 • shí
 •  
 • gěi
 • men
 • jiǎng
 • dào
 •  
 • guān
 • xīn
 • 教我們學知識,給我們講道理,關心
 • men
 • de
 • shēn
 • jiàn
 • kāng
 •  
 • zhōng
 • hái
 • yǒu
 • fāng
 • 我們的身體健康。其中還有一個地方
 • ràng
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 • zāi
 • de
 • hái
 •  
 • men
 • 讓我感動,老師問災區的孩子,你們
 • zhǎng
 • le
 • xiǎng
 • zuò
 • shí
 • me
 •  
 • hái
 • shuō
 • 長大了想做什么?一個孩子說立刻舉
 • shǒu
 • lái
 •  
 • huí
 • shuō
 •  
 •  
 • yào
 • zuò
 • zuò
 • míng
 • 起手來,回答說:“我要做一做一名
 • zhì
 • xué
 • jiā
 •  
 • shí
 • xiàn
 • zhèn
 •  
 • zhè
 • yàng
 • jiù
 • 地質學家,及時發現地震,這樣就可
 • fáng
 • zāi
 • hài
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • hái
 • shuō
 • yào
 • dāng
 • míng
 • 以預防災害”。有的孩子說要當一名
 • wěi
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • bǎo
 • hái
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • shuō
 • yào
 • 偉大的老師,保護孩子,還有的說要
 • zuò
 • míng
 • yōu
 • xiù
 • de
 • jiàn
 • zhù
 • shī
 •  
 • shè
 • jiàn
 • zào
 • chéng
 • zuì
 • 做一名優秀的建筑師,設計建造成最
 • jiān
 • de
 • fáng
 • zhèn
 • fáng
 •  
 • tīng
 • le
 • zhè
 • xiē
 •  
 • xiǎng
 • 堅固的防震房子。聽了這些,我想我
 • yào
 • xué
 •  
 • zhǎng
 • yào
 • dāng
 • míng
 • wài
 • jiāo
 • guān
 •  
 • 要努力學習,長大要當一名外交官,
 • chuán
 • ài
 • de
 • zhǒng
 •  
 • bāng
 • zhù
 • xiē
 • yǒu
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • 傳播愛的種子,幫助那些有需要幫助
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • 的人。 
 •  
 •  
 • kàn
 • wán
 • jiē
 •  
 • jiāo
 • shì
 • chén
 • jìng
 • le
 • hǎo
 • huì
 •  看完節目,教室里沉靜了好一會
 • ér
 •  
 • bèi
 • ài
 • shēn
 • shēn
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • zhè
 • shí
 • duàn
 • lǎo
 • shī
 • 兒,我被愛深深地感動,這時段老師
 • gào
 • men
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • xiàn
 • fèn
 • xiǎo
 • ài
 •  
 • 告訴我們:“每人獻一份小愛,合起
 • lái
 • shì
 • ài
 •  
 •  
 • men
 • yīng
 • gāi
 • duō
 • xiàn
 • ài
 • xīn
 • 來是一個大愛, 我們應該多獻愛心
 •  
 • ràng
 • ài
 • de
 • xuě
 • qiú
 • yuè
 • gǔn
 • yuè
 •  
 •  
 • yóu
 • de
 • ,讓愛的雪球越滾越大。”我不由的
 • xiǎng
 • sòng
 • rén
 • méi
 • guī
 • shǒu
 • yǒu
 • xiāng
 •  
 • fán
 • shì
 • rén
 •  
 • jiē
 • 想起送人玫瑰手有余香。凡是人,皆
 • ài
 •  
 • tiān
 • tóng
 •  
 • tóng
 • zǎi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 須愛,天同覆,地同載。  
   
  無注音版:
   
    今天下午第二節是班會課,班主任段老師讓我們觀看《手拉手獻愛心》這個電視節目。
   
    這個節目講的是在四川地震的時候,許多學生用自已的零花錢捐給災區的人們。其中最讓我感動的是一位老師在六一兒童節那天說:“六一兒童節是孩子們的節日,如果這一天孩子們不快樂, 這一天我也不快樂。”我感到那位老師非常愛孩子,愛災區的孩子,愛深圳的孩子…,我想到我們班主任段老師也非常愛我們,她教我們學知識,給我們講道理,關心我們的身體健康。其中還有一個地方讓我感動,老師問災區的孩子,你們長大了想做什么?一個孩子說立刻舉起手來,回答說:“我要做一做一名地質學家,及時發現地震,這樣就可以預防災害”。有的孩子說要當一名偉大的老師,保護孩子,還有的說要做一名優秀的建筑師,設計建造成最堅固的防震房子。聽了這些,我想我要努力學習,長大要當一名外交官,傳播愛的種子,幫助那些有需要幫助的人。
   
    看完節目,教室里沉靜了好一會兒,我被愛深深地感動,這時段老師告訴我們:“每人獻一份小愛,合起來是一個大愛, 我們應該多獻愛心,讓愛的雪球越滾越大。”我不由的想起送人玫瑰手有余香。凡是人,皆須愛,天同覆,地同載。
   
   

   假如我是愛心大使

   作文字數:571
   作者:未知
  •  
  • qǐng
  • zhù
  • běn
  • zhàn
  • wǎng
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • 請記住本站網址   假如我
  • shì
  • ài
  • xīn
  • shǐ
  • 是愛心大使
  • 閱讀全文

   假如我是愛心大使

   作文字數:554
   作者:未知
  •  
  •  
  • dài
  • tóng
  • xué
  • men
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •  期待同學們投稿  假如我是
  • ài
  • xīn
  • shǐ
  • 愛心大使
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   “愛心”伴我成長

   作文字數:587
   作者:包紫薇
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • háng
  • le
  • wéi
  •  今天,我們學校舉行了一次為
  • pín
  • kùn
  • shān
  • de
  • hái
  • juān
  • zèng
  • xué
  • yòng
  • pǐn
  • de
  • huó
  • dòng
  • 貧困山區的孩子捐贈學習用品的活動
  •  
  • 閱讀全文

   愛心資助,讓理想的風帆再次揚起

   作文字數:1065
   作者:陳姝妍
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • shuō
  • hái
  • yòng
  • shū
  •  
  • 站長: 誰說女孩不用讀書,女
  • hái
  • néng
  • chéng
  • cái
  •  
  • guǒ
  • hái
  • cóng
  • xiǎo
  • néng
  • shòu
  • dào
  • hǎo
  • 孩也能成才。如果女孩從小能受到好
  • de
  • jiāo
  •  
  • néng
  • chéng
  • wéi
  • guó
  • jiā
  • de
  • dòng
  • liáng
  • zhī
  • cái
  •  
  • 的教育,也能成為國家的棟梁之才。
  • 閱讀全文

   有愛心的爸爸

   作文字數:330
   作者:吳宇浩
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiǎng
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  • shì
  •  聽奶奶講,我爸爸小時侯是個
  • cōng
  • míng
  • yòu
  • diào
  • de
  • nán
  • shēng
  •  
  • ér
  • qiě
  • hěn
  • yǒu
  • ài
  • xīn
  • 既聰明又調皮的男生,而且很有愛心
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • qíng
  •  
  • tīng
  • le
  • hěn
  • yǒu
  •  
  • 。有一件事情,我聽了很有趣!
  • 閱讀全文

   愛心天使小蝌蚪

   作文字數:1361
   作者:冷靜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • xiǎo
  • dǒu
  • zhè
  • sān
  • 小學作文 提起小蝌蚪這三個字
  •  
  • yīng
  • gāi
  • shì
  • rén
  • zhī
  •  
  • méi
  • rén
  • xiǎo
  • de
  • ba
  •  
  • ,應該是無人不知、沒人不曉的吧,
  • qiān
  • wàn
  • bié
  • rèn
  • wéi
  • shuō
  • de
  • xiǎo
  • dǒu
  • shì
  • chí
  • táng
  • 可你千萬別認為我說的小蝌蚪是池塘
  • 閱讀全文

   記一次獻愛心活動

   作文字數:350
   作者:馮昭鈺
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • bān
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • hěn
  • gāo
  • xìng
  •  
  •  那天,我班同學個個都很高興。
  • yīn
  • wéi
  • xià
  • yǒu
  • ài
  • xīn
  • míng
  • xìn
  • piàn
  • mài
  • huó
  • dòng
  •  
  • 因為下午有愛心明信片義賣活動。
  • 閱讀全文

   愛心蛋糕

   作文字數:514
   作者:吳加勉
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xiǎo
  • xué
  • páng
  • yǒu
  • jiā
  • 來 源  陽光小學旁有一家
  • míng
  • jiào
  •  
  • ài
  • xīn
  • dàn
  • gāo
  • diàn
  •  
  • de
  • dàn
  • gāo
  • diàn
  •  
  • zhè
  • 名叫“愛心蛋糕店”的蛋糕店。這幾
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • dōu
  • yǒu
  • duō
  • xué
  • shēng
  • zài
  • diàn
  • mén
  • kǒu
  •  
  • qiǎng
  • 天放學都有許多學生擠在店門口“搶
  • 閱讀全文

   《愛心樹》讀后感

   作文字數:338
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  • běn
  • shū
  • 站長 :。 今天,我讀了一本書
  •  
  • shū
  • de
  • míng
  • zhōng
  •  
  • ài
  • xīn
  • shù
  •  
  •  
  • zhǔ
  • yào
  • nèi
  • róng
  • ,書的名字中《愛心樹》。主要內容
  • shì
  •  
  • shù
  • huān
  • shàng
  • le
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • nán
  • 是:一棵樹喜歡上了一個可愛的小男
  • 閱讀全文

   愛心無價

   作文字數:421
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • lǎo
  • shī
  • gào
  • men
  •  
  • xué
  •    今天老師告訴我們,學
  • xiào
  • wéi
  • le
  • bāng
  • zhù
  • shēng
  • le
  • zhòng
  • bìng
  •  
  • jiā
  • tíng
  • pín
  • kùn
  • 校為了幫助四個生了重病、家庭貧困
  • de
  • hái
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • zhī
  • quán
  • xiào
  • shī
  • shēng
  • kāi
  • zhǎn
  •  
  • xiàn
  • 的孩子,準備組織全校師生開展“獻
  • 閱讀全文

   假如我是愛心小天使

   作文字數:865
   作者:許佳佳
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • ài
  • xīn
  • xiǎo
  • tiān
  • 出處   假如我是愛心小天
  • shǐ
  •  
  •  
  • 使 
  •  
  •  
  • ?
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  •  
  • jiā
  • jiā
  •  
  •  
  •  利川實驗小學班 許佳佳 
  • 閱讀全文

   愛心

   作文字數:314
   作者:解詩雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • míng
  • dài
  • zhe
  • dào
  • wài
  • miàn
  •   一天,小明帶著弟弟到外面
  • de
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • guǎng
  • chǎng
  • de
  • zhōng
  • yāng
  • yǒu
  • shù
  •  
  • xiǎo
  • 的廣場玩,廣場的中央有一棵樹,小
  • míng
  • de
  • jiàn
  • le
  •  
  • sān
  • bìng
  • zuò
  • liǎng
  • fēi
  • 明的弟弟見了,三步并做兩步飛也似
  • 閱讀全文

   愛心滿人間

   作文字數:265
   作者:吳若冰
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xīn
  • mǎn
  • rén
  • 作文網作 文 網  愛心滿人
  • jiān
  •  
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • zài
  • diàn
  • shì
  • shàng
  • kàn
  • jiàn
  • ?
  •  去年,我在電視上看見四川發
  • 閱讀全文

   愛心節

   作文字數:361
   作者:panyajie
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xīn
  • jiē
  •  
  • 站長:  愛心節 
  •  
  •  
  • jiē
  • shì
  • lìng
  • rén
  • kuài
  • de
  • shì
  • lìng
  • rén
  • xiàng
  • wǎng
  • de
  •  節日是令人快樂的是令人向往的
  • shì
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiē
  • shì
  • tuō
  • rén
  • men
  • měi
  • hǎo
  • 是令人難忘的節日也是寄托人們美好
  • 閱讀全文

   溫暖與愛心

   作文字數:190
   作者:562梅梅
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • wēn
  • nuǎn
  • ài
  • xīn
  • 小學 作文  溫暖與愛心
  •  
  •  
  • ài
  • xīn
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • wēn
  • nuǎn
  •  
  • shì
  • xìng
  •  
  •  愛心是什么?是溫暖,是幸福,
  • shì
  • ài
  • xīn
  •  
  • dāng
  • chūn
  • fēng
  • wéi
  • wàn
  • shū
  • tóu
  •  
  • huì
  • gěi
  • 是愛心!當春風為萬物梳頭,你會給
  • 閱讀全文

   愛心島

   作文字數:335
   作者:李樹楠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xīn
  • dǎo
  •  
  •    愛心島 
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  •  
  • yǒu
  • měi
  • de
  • xiǎo
  • dǎo
  •  
  • jiào
  • ài
  •  從前,有一個美麗的小島,叫愛
  • xīn
  • dǎo
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhù
  • zài
  • zhè
  • de
  • dòng
  • men
  • dōu
  • fēi
  • 心島,因為居住在這里的動物們都非
  • 閱讀全文

   愛心獻災區

   作文字數:332
   作者:夏子豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  • zài
  • diàn
  • shì
  • kàn
  • jiàn
  • yún
  • :  最近我在電視里看見云
  • nán
  • shēng
  • qián
  • suǒ
  • wèi
  • yǒu
  • de
  • hàn
  • zāi
  •  
  • zāi
  • rén
  • mín
  • chī
  • 南發生前所未有的旱災,災區人民吃
  • shuǐ
  • yòng
  • shuǐ
  • shí
  • fèn
  • kùn
  • nán
  •  
  • nán
  • nán
  • dào
  • shí
  • 水用水十分困難,男男女女到幾十里
  • 閱讀全文

   愛心送水

   作文字數:727
   作者:徐晨陽
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  • ài
  • xīn
  • sòng
  • shuǐ
  •  
  •  
  • 優秀 作文 愛心送水 
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • chén
  • yáng
  •  三年級 徐晨陽
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  •  
  • ?
  • xīng
  • liù
  •  
  •  
  •  
  •  4月10日(星期六),爸爸、
  • 閱讀全文

   愛心送水

   作文字數:727
   作者:徐晨陽
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  • ài
  • xīn
  • sòng
  • shuǐ
  •  
  •  
  • 優秀 作文 愛心送水 
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • chén
  • yáng
  •  三年級 徐晨陽
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  •  
  • ?
  • xīng
  • liù
  •  
  •  
  •  
  •  4月10日(星期六),爸爸、
  • 閱讀全文

   愛心是樹,為孩子撐起綠蔭

   小學生作文:愛心是樹,為孩子撐起綠蔭
   作文字數:2198
   作者:呂素華
  •  
  •  
  • nèi
  • róng
  • yào
  •  
  • zài
  • xiǎo
  • xué
  • méng
  • jiāo
  • zhōng
  •  
  •  內容提要:在小學啟蒙教育中,
  • lǎo
  • shī
  • duì
  • hái
  • jìn
  • háng
  • ài
  • de
  • jiāo
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • zhòng
  • yào
  • 老師對孩子進行愛的教育是非常重要
  • de
  •  
  • zhè
  • shì
  • bǎo
  • zhèng
  • hái
  • men
  • jiàn
  • kāng
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • zhòng
  • yào
  • 的,這是保證孩子們健康成長的重要
  • 閱讀全文

   愛心月餅

   小學生作文:愛心月餅
   作文字數:1026
   作者:賴凱航
  •  
  • ài
  • xīn
  • yuè
  • bǐng
  •  
  • 愛心月餅 
  •  
  •  
  • zhōng
  • qiū
  • jiē
  • shàng
  • jiù
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • jīng
  • yǒu
  • hěn
  •  中秋節馬上就要到了,已經有很
  • duō
  • tóng
  • xué
  • zài
  • xiāng
  • tián
  • chī
  • zhe
  • yuè
  • bǐng
  • le
  •  
  • kàn
  • dào
  • 多同學在香甜地吃著月餅了。看到那
  • 閱讀全文

   情系災區,奉獻愛心

   小學生作文:情系災區,奉獻愛心
   作文字數:476
   作者:黃蕭風
  •  
  • zài
  •  
  • ?
  • zài
  •  
  • chǎng
  • 大地在哭泣,四川在哭泣!一場無
  • qíng
  • de
  • tiān
  • zāi
  •  
  • jiàng
  • luò
  • zài
  • lián
  • de
  • rén
  • jiān
  •  
  • wèn
  • ?
  • 情的天災,降落在可憐的人間━汶川
  •  
  • dàn
  • men
  • què
  • xiàng
  • mìng
  • yùn
  • tóu
  •  
  • miàn
  • fāng
  • 。但我們卻不向命運低頭,四面八方
  • 閱讀全文

   汶川大地震,愛心該出手

   小學生作文:汶川大地震,愛心該出手
   作文字數:289
   作者: 陳鯤羽
  •  
  • zhè
  • shì
  • xīn
  • de
  • huàn
  •  
  • zhè
  • shì
  • ài
  • de
  • fèng
  • xiàn
  •  
  • zhè
  • “這是心的呼喚,這是愛的奉獻,這
  • shì
  • rén
  • jiān
  • de
  • chūn
  • fēng
  •  
  • zhè
  • shì
  • shēng
  • mìng
  • de
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  • 是人間的春風,這是生命的源泉”。
  • tóng
  • xué
  • men
  • hái
  • zhè
  • shǒu
  • kàng
  • xuě
  • zāi
  • de
  • ma
  •  
  • xiàn
  • 同學們還記得這首抗雪災的歌嗎?現
  • 閱讀全文

   愛心大行動

   小學生作文:愛心大行動
   作文字數:475
   作者:蔡浩
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • quán
  • xiào
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • pěng
  • zhe
  • ài
  • 今天,我們全校同學都捧著一顆愛
  • xīn
  •  
  • yíng
  • jiē
  • lóng
  • zhòng
  • de
  • juān
  • zèng
  •  
  • men
  • yào
  • wéi
  • 心,去迎接隆重的捐贈儀。我們要為
  • zāi
  • de
  • hái
  • men
  • xiàn
  • chū
  • piàn
  • ài
  •  
  • ràng
  • men
  • gǎn
  • 災區的孩子們獻出一片愛,讓他們感
  • 閱讀全文

   人人都要獻出愛心

   小學生作文:人人都要獻出愛心
   作文字數:824
   作者:劉頂頂
  • rén
  • rén
  • dōu
  • yào
  • xiàn
  • chū
  • ài
  • xīn
  • yǒu
  • gǎn
  • 人人都要獻出愛心讀有感
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • zhè
  • piān
  • duǎn
  • wén
  • shǐ
  • shòu
  • fěi
  •  今天我讀了這篇短文使我受益匪
  • qiǎn
  • duǎn
  • wén
  • de
  • nèi
  • róng
  • shì
  • 淺短文的內容是
  • 閱讀全文

   用愛心去義賣

   小學生作文:用愛心去義賣
   作文字數:483
   作者:天使會替…
  •  
  • fāng
  • yǒu
  • nán
  •  
  • fāng
  • zhī
  • yuán
  •  
  • 一方有難,八方支援。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • gài
  • shì
  • zài
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • qián
  •  
  •  有一次,大概是在兒童節前夕,
  • men
  • xué
  • xiào
  • bàn
  • le
  •  
  • qíng
  • zāi
  •  
  • fèng
  • xiàn
  • ài
  • 我們學校舉辦了“情系災區,奉獻愛
  • 閱讀全文

   愛心義賣活動

   小學生作文:愛心義賣活動
   作文字數:631
   作者:Aely
  •  
  • liù
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • qián
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 六一兒童節前夕我們學校在操場上
  • háng
  • le
  • xíng
  • de
  • mài
  • huó
  • dòng
  •  
  • 舉行了一次大型的義賣活動。
  •  
  • huó
  • dòng
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  •  
  • zhàn
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • 活動在操場上舉行,站在操場上,
  • 閱讀全文

   愛心義賣活動

   小學生作文:愛心義賣活動
   作文字數:627
   作者:Aely陳思…
  •  
  • liù
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • qián
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 六一兒童節前夕我們學校在操場上
  • háng
  • le
  • xíng
  • de
  • mài
  • huó
  • dòng
  •  
  • 舉行了一次大型的義賣活動。
  •  
  • huó
  • dòng
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  •  
  • zhàn
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • 活動在操場上舉行,站在操場上,
  • 閱讀全文

   愛心化雪傳真情

   小學生作文:愛心化雪傳真情
   作文字數:882
   作者:劉宇婷
  • ài
  • xīn
  • huà
  • xuě
  • chuán
  • zhēn
  • qíng
  • 愛心化雪傳真情
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ān
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  • 黑龍江省寧安市實驗小學六年一班
  •  
  • liú
  • tíng
  • 劉宇婷
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.bd2019a.com | www.26163g.com | www.qianyi862.com | www.394511.com | www.508814.com | 1596bb.com | www.63800a.com | 1077ooo.com | www.607663.com | www.cao880.com | 444000xx.com | www.66ffp.com | www.133vns.com | 131uu.net | www.abc3588.com | 50027799.com | 55aa8331.com | www.js2929.com | 500000717.com | www.388634.com | www.5049l.com | 55797j.com | www.649638.com | www.397888b.com | 3967l.com | www.2109a.com | www.710868.com | 4289y.com | www.76520y.com | www.sb9907.com | 69440066.com | www.83993d.com | www.09569u.com | 3421o.com | www.66332z.com | www.tyc600.com | 3566gg.com | www.34788l.com | www.55155f.com | 0669.com | www.901068.com | www.799666j.com | 68228b.com | www.339968.com | www.4058c.com | ms024.com | a4255.com | www.4323z.com | www.305kk.com | f58955.com | www.855271.com | www.ktmrocks.com | 7945ee.com | 76548.com | www.3333bj.com | www.66930011.com | c15666.com | www.401273.com | www.704904.com | www.63877y.com | ag1515a.com | dzyy634.com | www.6664j.com | www.vns88811.com | 4018t.com | www.560231.com | www.33112211.com | www.6491u.com | 7726ttt.com | www.11czt.com | www.472703.com | 4123hh.com | bwin8e.com | www.3479r.com | www.9149.com | www.k8530.com | toucai99.com | www.175904.com | www.4809t.com | www.6137f.com | 70118z.com | 11882007.com | www.7777ho.com | www.5099ii.com | www.a333.cc | 58539999.com | www.335240.com | www.773570.com | www.pu382.com | 027bk.com | 3473l.com | www.66376l.com | www.5966www.com | 2hg7788.com | 15566.com | www.374511.com | www.7758.com | www.wxc0234.com | 1859009.com | 3678uu.com | www.096610.com | www.55238h.com | www.23886.com | 69990p.com | 33318m.com | www.106276.com | www.4444bj.com | www.998855m.com | www.pj9086.com | 1104001.com | 36409977.com | www.848566.com | www.4809d.com | www.3122vv.com | 1705x.com | 30179911.com | tt6823.com | www.976616.com | www.55717e.com | www.990888a.com | 20777744.com | 87363c.com | 2846s.com | www.679957.com | www.008.vip | www.cp009x.com | www.25025.cc | www.ho888.com | 67888o.cc | 2381f.com | www.243552.com | www.50026x.com | www.1754.com | www.919301.com | www.yh8434.com | yh888f.com | xinvip7.com | 1114661.com | www.396990.com | www.53168.com | www.99552qq.com | www.fc841.com | www.cs6663.com | 9001343.com | 365vip99.co | 20773322.com | 3434aaa.com | www.656270.com | www.53900l.com | www.32031g.com | www.138cpa.com | www.pj9704.com | www.4123020.com | 4997o.com | ahga017.com | 6033n.com | 59964ww.com | www.912339.com | www.5265.com | www.916177.com | www.b35ff.com | www.3277msc.com | www.xj555666.com | www.hg5377.com | www.251k8.com | yy56988.com | yk222.com | 6261m.com | j7736.com | 55331w.com | www.366292.com | www.54p.com | www.84499c.com | www.110252.com | www.4078c.com | www.c44bb.com | www.448809.com | www.4938e.com | www.8494s.com | www.68666c.com | yh888u.com | 46474647.com | 2244buyu.com | 49964.com | 8159p.cc | d3405.com | 436.com | ude199.com | 2008kk.com | 44995156.com | 81366u.com | 272cc.net | 866666a.com | 450371.com | 36088.com | www.126309.com | www.494969.com | www.665609.com | www.687198.com | www.917963.com | www.h679.com | www.qucw9.com | www.055wt.cc | www.810517.com | www.917787.com | www.860958.com | www.857981.com | www.857981.com | www.966943.com | www.834918.com | www.910155.com | www.901770.com | www.927576.com | www.801876.com | www.630675.com | www.587833.com | www.501254.com | www.299058.com | www.389233.com | www.289917.com | www.223268.com | 30019x.com | 228888q.com | 3405aaa.com | 35442444.com | mi533.com | 30178877.com | tt6829.com | 50128e.com | 777hg222.com | www.6677msc.com | www.xj555666.com | www.0999msc.com | www.633756.com | www.c32031.com | www.4569.am | www.81233q.com | www.fen00.com | www.786682.com | www.196303.com | 1136.cc | lhc907.com | a97570.com | chinapsp.cn | zhcpgg.com | www.pj9292.com | www.7025k.com | www.35849.com | www.20199ll.com | www.45598g.com | www.x666678.com | www.66376h.com | www.976561.com | www.234279.com | 566pj.com | 3467v.am | 1031878.com | hgw168g.com | www.h7788h.com | www.522118.com | www.c46.com | www.883399c.com | www.71399z.com | www.803242.com | xycp88.com | 1098.cc | 2096c.com | 1654hh.com | www.hhgg24.com | www.99113o.com | www.06660.com | www.87500.com | www.351781.com | 7720p.com | 729972.com | 8030j.com | www.868686.cc | www.rgcp22.com | www.3691s.com | www.71gcw.com | www.098303.com | aa67890.com | 44882007.com | www.t8003.com | www.rgcp333.com | www.5856859.com | www.913812.com | ss5443.com | 69441144.com | www.ks883.com | www.0999msc.com | www.jsc2020.com | www.975367.com | 5446tt.com | 36407744.com | www.67797g.com | www.38345z.com | www.0601c.com | www.610181.com | 33ydgj.com | ojbk188.com | www.yh8213.com | www.938h.cc | www.16065x.com | www.351587.com | 1288dd.com | h8030.com | www.s22678.com | www.97994f.com | www.949410.com | 8159xxx.cc | du365.com | www.7025c.com | www.47506m.com | www.hy6934.com | 3435t.com | hc9960.com | www.xb0023.com | www.73990r.com | www.974090.com | 7733vn77.com | 28481000.com | www.3033b.com | www.99677n.com | www.36788a.com | r4042.com | www.8694l.com | www.299764.com | www.c3956.com | 66648j.com | xj001g.com | www.g948g.com | www.00840g.com | cn.man853.com | 0600g.cc | www.640suncity.com | www.50052w.com | bb888877.com | 3844am.com | www.00699a.com | www.83033m.com | n00351.com | 0600n.cc | www.c668.cc | www.9149n.com | e1458.com | bg345.com | www.018381.com | www.44fzc.com | 3222r.cc | www.vnsr00888.com | www.91779o.com | www.550154.com | 760238.com | www.ljw036.com | www.81608o.com | www.80075o.com | 5309d.com | www.ks8884.com | www.9818v.cc | 47.uiuiii.cn | www.e27229.com | www.77074.com | 1259l.com | 8303.com | www.cr677.net | www.731996.com | 50067n.com | www.4488tq.com | www.80075x.com | 889345.com | www.hg0056.com | www.32031c.com | 7720f.net | 2643i.com | www.0057b.com | www.889938.com | 3662u.com | www.698774.com | www.2934w.com | t61788.com | www.368766.com | www.23636f.com | vns8y.com | www.35553999.com | www.9356q.com | 33382rr.com | www.348004.com | www.12455r.com | 0029.com | www.js6767r.com | www.904867.com | mg887788.com | www.8967i.com | www.192880.com | 83377y.com | www.06387755.com | 111000rr.com | www.lhg555.com | www.393379.com | 32212s.com | www.55155g.com | www.61233p.com | 69445588.com | www.7335zz.com | www.576530.com | 9030k.com | www.9997028.com | zz6199.com | www.amh04.com | www.pj56k.com | blr365365.com | www.245899.com | www.711893.com | yh88135.cc | www.79095w.com | 6177010.com | www.213535.com | www.33588g.com | bbb1915.com | www.64.ag | www.116205.com | www.6033o.com | www.8582cc.com | 86811m.com | www.tyc878.com | www.180209.com | 7736w.com | www.176.ag | 447.com | www.8313z.com | 7334t.com | www.77537s.com | www.zfcp8.com | qmbc9.com | www.7036g.com | 013311.com | www.3833ww.com | www.327836.com | www.789pj.com | www.35918x.com | 3467z.am | www.ttt2848.com | 4630000.com | www.184kj.com | g2490.com | www.38200h.com | www.17wsz.com | 66136xpj.com | www.a79839.com | 88993.com | www.79095p.com | ii76669.com | www.18123.com | 66300vip11.com | www.xpj9710.com | www.273215.com | www.hg0096.com | www.927035.com | 915620.com | www.34788b.com | yhxjaomen.vip | www.28891f.com | 66681j.com | www.wns123f.com | 50099q.com | www.00773k.com | 53206600.com | www.55545o.com | 28835533.com | www.986076.com | 2127z.com | www.www-48789.com | 111122oo.com | www.477suncity.com | 2455w.com | www.31268.com | 3379pp.com | www.531msc.com | 083900.com | www.68683.com | 2776p.com | www.wnsr5550.com | 99567d.com | www.55526v.com | ooo5144.com | www.hy9881.com | 1750.com | www.91779h.com | acp0006.com | www.4102t.com | 5856ooo.com | www.6939p.com | 8547c.com | www.50051g.com | xg6111.com | www.cp8019.cc | www.yddc09.com | www.542511.com | www.0040yyy.com | hd5009.com | www.k779977.com | 7720h.net | www.xpj668.com | 1104007.com | www.902cq.com | jz7jz7.com | www.lqc5.com | www.x22365.com | www.50024u.com | www.700555.com | 0698b.com | www.c3410.com | 2324yyy.com | www.68682h.com | www.6033j.com | www.407873.com | www.31268.com | 5787.cc | www.63606k.com | 496uu.com | www.022b.cc | www.b17848.com | talshop.cn | www.50000990.com | 4912e.com | www.hd5388.com | 1479y.com | www.183209.com | www.111msc.com | 2643z.com | www.16065e.com | 69990e.com | www.218565.com | www.888msb.com | 0099066.com | www.vip3303.net | dh4546.com | www.003895.com | www.c155e.com | 1cp077.com | www.50077c.com | www.10899c.com | 515165.com | www.2021p.com | 80368ll.com | www.663738.com | www.am1155.com | 365102b.com | www.ky1002.com | www.ks081.com | 365225c.com | www.9822ab.com | 83377o.com | www.376477.com | www.c44zz.com | 3467w.am | www.ch8977.com | www.pj43.com | v444000.com | www.54844.com | www.78929.com | 23478111.com | www.7714y.com | www.mgm006.com | 67888z.cc | www.68993221.com | www.1019993.com | 97799.com | www.6678565.com | www.pj6522.com | 365225.tw | www.hr1333.com | www.hg8786.xyz | 2146x.com | www.42456633.com | www.o32126.cc | 1389qq.com | www.6613622.com | www.j27229.com | 7726014.com | www.50080f.com | www.122cpb.com | 6118m.com | www.c1370.com | www.bai5544.com | 2757.co | www.168212.com | www.469703.com | 52688h.com | bbb2267.com | www.dw777.net | www.358888f.com | 80892m.com | www.915990.com | www.983888d.com | 5443gg.com | 30174455.com | www.hd8673.com | www.25288p.com | 78666g.com | www.730625.com | www.9737aa.me | 5077777.com | 78112211.com | www.34788g.com | www.881389.com | 8522oooo.com | www.43131e.com | www.97828r.vip | www.09569z.com | 100404.com | www.403770.com | www.178477.com | www.44yh765.com | c388e.com | www.783309.com | www.185142.com | i2490.com | 3004.com | www.71399p.com | www.pj9001.com | 4182001.com | 33vn77.com | www.50052n.com | www.2266608.com | 28481000.com | 2566h4.com | www.ya044.com | www.7415ll.com | www.4644444.com | 8547mm.com | www.609713.com | www.xpj11885.com | www.15221760232.com | y7065.com | 55772007.com | www.60123g.com | www.5966ggg.com | pppp0066.com | 57157r.com | www.669773.com | www.38775vv.com | www.xpj130.com | 45637p.com | 91019v.com | www.88fzc.com | www.6hg6668.com | www.88699vip.com | 67890l.com | 66449193.com | www.81gcw.com | www.w80288.com | www.58777z.com | 55331ff.com | vv56988.com | www.961219.com | www.38775oo.com | www.blr795.com | 6830g.com | bj799.com | www.355911.com | www.bj799.com | www.a81c.cc | www.9374u.com | hhgz0077.com | yy2649.com | www.933709.com | www.d94600.com | www.9009798.com | www.198488.com | 4488nn.com | 253590.com | www.917233.com | www.37jsc.com | www.5377msc.com | www.pjbet777.com | 84494433.com | 80032277.com | www.177584.com | www.32123j.com | www.80999.vip | www.354488.com | www.81866i.com | 4255o.com | 4323j.com | www.394077.com | www.77114f.com | www.g7764.com | www.hg7602.com | www.1869o.com | sss4165.com | 2381sss.com | www.86267e.com | www.1035n.com | www.773bbb.com | www.hjcp66.com | www.749msc.com | 2373o.com | 3405uu.com | 8448004.com | www.43131v.com | www.c4526.com | www.304005.com | www.3983119.com | www.9426.com | www.4972uu.com | 8577i.cc | 9411ttt.com | 9007570.com | 5002aaa.com | www.444083.com | www.2373j.com | www.5856866.com | www.66mgm777.com | www.548058.com | www.0860o.com | 59599x.com | 655660077.com | 11005g.com | 2077bb.com | 0747o.com | www.338082.com | www.fl62.com | www.76520x.com | www.1434p.com | www.00773e.com | www.613177.com | www.z47.cc | www.yh7777.cc | 3089o.com | 6766ss.com | 561633.com | 808988g.com | 6830h.com | 80188g.com | www.186327.com | www.737884.com | www.222hy.cc | www.61655r.com | www.68993258.com | www.99552dd.com | www.55060q.com | www.1819cp.com | www.65581.com | www.hg8801.com | www.98699.com | www.glc66.com | 6868dd.cc | hcp5555.com | 85698z.com | y8287.com | z15666.com | js222js.com | 3846nn.com | x33x.vip | 3030011.com | 18455.com | 2127z.com | 274044.com | 2147004.com | 9464004.com | 076.cm | sxrkrdjq12.com | www.001537.com | www.262771.com | www.444956.com | www.584211.com | www.732779.com | www.849642.com | www.918375.com | www.974306.com | www.799666a.com | www.88kcw.com | www.978366.com | www.937816.com | www.912452.com | www.861803.com | www.808523.com | www.740707.com | www.630155.com | www.606624.com | www.560703.com | www.444067.com | www.317990.com | www.356411.com | www.225779.com | www.029781.com | 844.cc | 3189z.com | 3788dd.com | 66000.com | 4182hcom | 9479a3.com | 40033a.com | 3522f.vip | 0747l.com | 023956.com | www.7009844.com | www.amvip555.com | www.js3451.bet | www.z4777.com | www.4411111.com | www.618msc.com | www.377838.com | www.590561.com | www.087v.com | www.22211.am | www.8499a.com | www.cb2188.com | www.529979.com | www.33588o.com | bet3650759.com | 5802cc.com | 0022ttt.com | 4763.com | 11989x.com | www.hg880333.com | www.k6572.com | www.cp48.com | www.cp0058.com | www.115527a.com | www.42842807.com | www.33588b.com | www.927035.com | www.116205.com | hg168o.com | 2490a.com | 4nsic.com | 2355m.com | www.66654666.com | www.xpj237.com | www.808888w.com | www.58908b.com | www.16878a.com | www.cp7836.com | www.178339.com | 1106766.com | yl77yl22.com | 35uu.vip | www.720992.com | www.amjsty5.com | www.7779856.com | www.jsdc9333.com | www.50054j.com | www.689244.com | 68228a.com | df8w.com | 655661177.com | www.222544.com | www.js1199.com | www.8313c.com | www.661365.cc | www.sytg6.com | www.030238.com | 32355gg.com | z7726.com | www.0111js.com | www.vns2500.com | www.cn365o.com | www.9646a.com | www.721662.com | pj677p.com | 463h8.com | y47479.com | www.d50336.com | www.8473j.com | www.4648.cc | www.602917.com | 4255uu.com | 3775h.com | www.yxlm33.com | www.499456.com | www.y6086.com | www.3479x.com | 99bjlvip.com | 37688l.com | 500000423.com | www.24671.net | www.4996dl.com | www.71399j.com | www.308550.com | x9996.com | 739.com | www.2078m.com | www.cn365f.com | www.50051k.com | 5622m.com | 3657.cc | 33599qq.com | www.996sun.com | www.fg9906.com | www.536180.com | ub66.net | 44yy8331.com | www.45625.com | www.68365a.com | www.763117.com | 5099yy.com | feicai0531.com | www.3775799.com | www.58908b.com | www.855790.com | ribo25.cc | 2381vvv.com | www.8786hg.com | www.495.bb | www.599845.com | 00228.com | 155.net | www.871817.com | www.99677l.com | 3131.cc | 86611n.com | www.0860h.com | www.6386b.com | www.776511.com | 59599l.com | 06006o.com | www.2392.com | www.50052c.com | js14g.com | 11mm8332.com | www.xpj403.com | www.4331e.com | www.66332u.com | qqq67890.com | www.777444h.com | www.99552mm.com | www.603224.com | eee444000.com | www.38200g.com | www.00778t.com | www.978315.com | 859636.com | www.sbd444.net | www.16181i.com | www.982399.com | 3424u.com | www.1882389.com | www.sha2211.com | www.802633.com | j669933.com | www.2090955.com | www.69567e.com | www.202403.com | 6487iii.com | www.9558jsc.com | www.4988h.cc | jj5443.com | 2864f.com | www.wd817.com | www.flff5.com | pjzhejiang.com | www.10899e.com | www.8877kcd.com | www.80065u.com | 18aobo.com | www.hg99398.com | www.528qx.com | 80368xx.com | www.7830u.com | www.356977.com | 668cp55.com | 33115g.com | www.5446ii.com | www.641577.com | 4556k.com | www.5522js.com | www.26163r.com | 86688100.com | www.hg8086.com | www.3566ff.com | 0938mv.com | 1hg7788.com | www.65045.com | hgw89.com | 4023e.com | www.bwinyz49.com | www.307281.com | 5309.com | www.cs66.com | www.610026.com | vns80579.com | www.2y929.com | www.775714.com | c3410.com | www.5966bbb.com | www.755740.com | 11163355.com | www.c51ii.vip | www.684544.com | 3522h.vip | www.rycp052.com | www.550377.com | 3685y.com | www.515917.com | www.342077.com | 046967.com | www.829797f.com | www.035059.com | 20611.com | www.44118k.com | 44669193.com | www.849431.com | www.bett365.cc | js14x.com | www.00829j.com | www.66653t.com | 0600b.cc | www.88399.com | www.833314.com | 21488app.com | www.5981f.com | 2836513.com | www.yqf2.com | www.7886261.com | 626810.com | www.107898.com | www.hm5699.com | 3967v.com | www.4727088.com | 9539h.com | www.bb0709.com | www.981095.com | x48f.com | www.1181184.com | www.401279.com | w2894.com | www.707987.com | hjcp66.com | www.46662.com | www.569680.com | 3379cc.com | www.97828l.vip | vns700.net | www.kj33.com | www.376817.com | 20178881.com | www.0889888.com | ee38648.com | www.77731m.com | www.35155o.com | www.76060o.com | www.11044.cc | ylzz2225.com | www.2021s.com | pu22pu22.com | www.js347.com | www.404677.com | mm56667.com | www.65707z.com | bbb4255.com | www.4996js.com | 6146k.com | www.8000hm.com | www.rcw8811.com | www.xpj9999.cc | www.9356k.com | 22299ll.com | www.88xpj68.com | 8a8u.com | www.6616008.com | w32689.net | www.93480.com | www.370766.com | www.hg5958.com | www.2934n.com | 2383kk.com | www.6867.cc | 82365d.com | www.73990e.com | 1777ca.com | www.cp9508.com | 44077f.com | www.72hk.com | 86688092.com | www.75367.com | www.986399.com | www.40818g.com |