<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 陽光總在風雨后

  小學生作文:陽光總在風雨后
  作文字數:399
  作者:薄夢宇
 • yáng
 • guāng
 • zǒng
 • zài
 • fēng
 • hòu
 •  
 •  
 • 陽光總在風雨后 
 •  
 • báo
 • mèng
 •  
 •  
 • 薄夢宇 
 •  
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 •  
 • men
 • néng
 • shì
 • shì
 • dōu
 • fān
 • fēng
 • 生活中,我們不可能事事都一帆風
 • shùn
 •  
 • men
 • huì
 • dào
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • cuò
 • shé
 •  
 • 順,我們會遇到各種各樣的挫折,我
 • men
 • yào
 • zhàn
 • shèng
 • kùn
 • nán
 •  
 •  
 •  
 • 們要努力去戰勝困難。 
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • zài
 • zhī
 • tóu
 • zhā
 • zhā
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • zài
 • 小鳥在枝頭嘰嘰喳喳,好像是在譏
 • fěng
 • ma
 •  
 • chí
 • táng
 • qīng
 • guā
 • guā
 • de
 • jiào
 • tíng
 • 諷我嗎?池塘里青蛙呱呱的叫個不停
 •  
 • shì
 • wéi
 • de
 • fèn
 • shù
 • ér
 • cháo
 • xiào
 • ma
 •  
 • zhè
 • ,是為我的分數而嘲笑我嗎?這次我
 • kǎo
 • dào
 • le
 • shàng
 • xué
 • lái
 • zuì
 • chà
 • de
 • fèn
 • shù
 •  
 • shù
 • xué
 • fèn
 • 考到了上學以來最差的分數。數學分
 •  
 • guǒ
 • zài
 • tiān
 • shàng
 • liǎng
 • quān
 •  
 • gāi
 • duō
 • hǎo
 • ya
 •  
 • ,如果再添上兩個圈,那該多好呀!
 • cóng
 •  
 • xià
 • dìng
 • le
 • jué
 • xīn
 •  
 • hòu
 • dìng
 • yào
 • kǎo
 • 從此,我下定了決心,以后一定要考
 • hǎo
 • chéng
 •  
 • dài
 • gěi
 • kàn
 •  
 • zài
 • shàng
 • shí
 • 個好成績,帶給媽媽看。我在上課時
 • rèn
 • zhēn
 • tīng
 • jiǎng
 •  
 • zǎi
 • tīng
 • zhe
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 • de
 • měi
 • 認真聽講,仔細聽著老師說的每一句
 • huà
 •  
 • xià
 • le
 •  
 • dāng
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • xiǎo
 • yàn
 • yàng
 • 話。下課了,當同學們像小燕子一樣
 • fēi
 • chū
 • shí
 •  
 • zuò
 • zài
 • jiāo
 • shì
 •  
 • jìng
 • jìng
 • 飛出去時,我坐在教室里,靜靜地讀
 • zhe
 • shū
 •  
 • zhuān
 • xīn
 • zuò
 • zhe
 •  
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • wán
 • chéng
 • 著書,專心地做著題。晚上,我完成
 • zuò
 • hòu
 •  
 • yòu
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • biàn
 •  
 • yòu
 • zuò
 • le
 • duō
 • 作業后,又檢查了一遍,又做了許多
 • liàn
 •  
 • běn
 • le
 • biàn
 •  
 • zhōng
 • pàn
 • 練習題,把課本復習了一遍。終于盼
 • lái
 • le
 • kǎo
 • shì
 • de
 • tiān
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • xīn
 • zuò
 • 來了考試的一天。這一天,我細心做
 • zhe
 • měi
 • dào
 •  
 • bìng
 • zhàn
 • shèng
 • le
 • de
 • xīng
 •  
 •  
 • 著每一道題,并戰勝了我的克星——
 • xīn
 •  
 • zuò
 • wán
 • hòu
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • zhè
 • yīng
 • gāi
 • 粗心。做完以后,心想,這次應該不
 • huì
 • yǒu
 • cuò
 • ba
 •  
 • cóng
 • tóu
 • dào
 • wěi
 • yòu
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • liǎng
 • biàn
 • 會有錯吧!我從頭到尾又檢查了兩遍
 •  
 • zhōng
 •  
 • gōng
 • yǒu
 • xīn
 • rén
 •  
 • kǎo
 • le
 • fèn
 • 。終于,功夫不負有心人,我考了分
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 • yáng
 • guāng
 • zǒng
 • zài
 • fēng
 • hòu
 •  
 • zhī
 • yào
 • jīng
 • guò
 •  
 • 陽光總在風雨后,只要經過努力,
 • zài
 • nán
 • de
 • shì
 • qíng
 • dìng
 • huì
 • chéng
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • 再難的事情也一定會成功! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   陽光總在風雨后
   
   薄夢宇
   
   生活中,我們不可能事事都一帆風順,我們會遇到各種各樣的挫折,我們要努力去戰勝困難。
   
   小鳥在枝頭嘰嘰喳喳,好像是在譏諷我嗎?池塘里青蛙呱呱的叫個不停,是為我的分數而嘲笑我嗎?這次我考到了上學以來最差的分數。數學分,如果再添上兩個圈,那該多好呀!從此,我下定了決心,以后一定要考個好成績,帶給媽媽看。我在上課時認真聽講,仔細聽著老師說的每一句話。下課了,當同學們像小燕子一樣飛出去時,我坐在教室里,靜靜地讀著書,專心地做著題。晚上,我完成作業后,又檢查了一遍,又做了許多練習題,把課本復習了一遍。終于盼來了考試的一天。這一天,我細心做著每一道題,并戰勝了我的克星——粗心。做完以后,心想,這次應該不會有錯吧!我從頭到尾又檢查了兩遍。終于,功夫不負有心人,我考了分。
   
   陽光總在風雨后,只要經過努力,再難的事情也一定會成功!
   
   指導教師 崔梅茹 

   暴風雨

   作文字數:330
   作者:陳燕琳
  •  
  •  
  •  
  • bào
  • fēng
  • fēng
  • kuáng
  • lái
  • le
  •  
  • tīng
  •  
  • shí
  •  暴風雨瘋狂地來了.聽,時不
  • shí
  • hái
  • yǒu
  • zhèn
  • ěr
  • de
  • léi
  • shēng
  • ne
  •  
  • 時還有震耳的打雷聲呢.
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zhū
  • hěn
  • hěn
  • zài
  •  大滴大滴的雨珠狠狠地砸在玻
  • 閱讀全文

   暴風雨來臨之前

   作文字數:250
   作者:王方正
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xià
  • shàng
  • sān
  • 網 址  今天,下午上第三
  • jiē
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • rán
  •  
  • zhèn
  • léi
  • shēng
  • tóng
  • 節課的時候,突然,一陣打雷聲把同
  • xué
  • men
  • xià
  • huài
  • le
  •  
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • xué
  • xià
  • de
  • jiān
  • jiào
  •  
  • yǒu
  • 學們嚇壞了,有的同學嚇的尖叫,有
  • 閱讀全文

   暴風雨來臨之前

   作文字數:433
   作者:李揚
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  今天下午上學的時候,天氣晴朗
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • 、陽光明媚。
  • 閱讀全文

   棉被里的陽光

   作文字數:190
   作者:王欣怡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • yào
  • qíng
  • tiān
  • zǒng
  • yào
  • 記住了嗎? 只要晴天媽媽總要
  • bèi
  • dào
  • wài
  • miàn
  • shài
  •  
  •  
  • de
  • bèi
  • diǎn
  • 把被子拿到外面曬,“我的被子一點
  • shī
  •  
  • gàn
  • ma
  • yào
  • shài
  • ne
  •  
  •  
  • 也不濕,干嗎要曬呢?”
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   作文字數:378
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • měi
  • hái
  • zhōu
  • dōu
  • huì
  • yǒu
  • 站長: 每個孩子周末都會有自己
  • de
  • chéng
  • ba
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • wài
  •  
  • 的課程吧?當然啦!我也不例外。我
  • měi
  • zhōu
  • dōu
  • huì
  • xué
  • bān
  • xué
  • guó
  • huà
  •  
  • 每個周末都會去學習班學習國畫!
  • 閱讀全文

   一次難忘的陽光體育活動

   作文字數:631
   作者:月月展翅
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • yáng
  • guāng
  • huó
  • dòng
  •  
  •  一次難忘的陽光體育活動 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • xià
  •  
  • yáng
  • guāng
  • càn
  • làn
  •  
  • men
  • zài
  • cāo
  • 星期三下午,陽光燦爛,我們在操
  • 閱讀全文

   陽光下,我們快樂成長

   作文字數:1310
   作者:譚孟淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xià
  •  
  • men
  • kuài
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   陽光下,我們快樂成長 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • ān
  • rén
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • tán
  • mèng
  •  安仁實驗學校三年級 譚孟淇
  • 閱讀全文

   陽光果園

   作文字數:256
   作者:168128L
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • guǒ
  • yuán
  •   陽光果園
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • jiā
  • le
  • yáng
  • guāng
  • guǒ
  • yuán
  •  今天,我們一家去了陽光果園
  • wán
  •  
  •  
  •  
  • 玩。 
  • 閱讀全文

   不經歷風雨,怎能見彩虹——讀《意志堅強的牛頓》有感

   小學生作文:不經歷風雨,怎能見彩虹——讀《意志堅強的牛頓》有感
   作文字數:455
   作者:周睿涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dàn
  • niú
  • dùn
  • zhì
  • jiān
  • qiáng
  •  
  • zǒng
  • yǒu
  • “……但牛頓意志堅強,總有一股
  • de
  • xiū
  • de
  • jìn
  • ér
  •  
  •  
  •  
  • zhe
  • 不達目的不罷休的勁兒……”讀著讀
  • zhe
  •  
  • de
  • xīn
  • tóu
  • yóu
  • rán
  • le
  • zhèn
  • huǒ
  • de
  • 著,我的心頭不由燃起了一陣火熱的
  • 閱讀全文

   激情奧運 陽光校園

   小學生作文:激情奧運 陽光校園
   作文字數:661
   作者:曾坤
  • qíng
  • ào
  • yùn
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xiào
  • yuán
  • 激情奧運 陽光校園
  •  
  • jiān
  • fēng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • céng
  • kūn
  • 尖峰中心小學 曾坤
  •  
  •  
  • ào
  • yùn
  • shì
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  • xiǎng
  •  
  • yīng
  • gāi
  • shì
  • méi
  •  奧運是什么呢?我想:應該是沒
  • 閱讀全文

   風雨中的“小傻瓜”

   小學生作文:風雨中的“小傻瓜”
   作文字數:326
   作者:陳佳楠
  • fēng
  • zhōng
  • de
  •  
  • xiǎo
  • shǎ
  • guā
  •  
  • 風雨中的“小傻瓜”
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • chén
  • jiā
  • nán
  • 縉云縣水南小學 陳佳楠
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   陽光屋

   小學生作文:陽光屋
   作文字數:288
   作者:郭笑眉
  • yáng
  • guāng
  • 陽光屋
  •  
  •  
  • yān
  • méng
  • méng
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • píng
  • jìng
  •  一個煙雨蒙蒙的早晨,大地平靜
  •  
  • xiǎo
  • fàn
  • wēi
  • ?
  •  
  • fèn
  • qīng
  • shì
  • ,小河泛起微波,分不清哪里是河哪
  • 閱讀全文

   風雨中的菊花

   小學生作文:風雨中的菊花
   作文字數:1220
   作者:豪少
  • fēng
  • zhōng
  • de
  • huā
  • 風雨中的菊花
  •  
  • hòu
  • de
  • tiān
  • huī
  • méng
  • méng
  • de
  •  
  • méi
  • yǒu
  • fēng
  •  
  • yún
  • 午后的天灰蒙蒙的,沒有風。烏云
  • hěn
  •  
  • yào
  • xià
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • rén
  • 壓得很低,似乎要下雨。就像一個人
  • 閱讀全文

   一次難忘的暴風雨

   小學生作文:一次難忘的暴風雨
   作文字數:595
   作者:李雪瑩
  • nán
  • wàng
  • de
  • bào
  • fēng
  • 一次難忘的暴風雨
  •  
  • zǎo
  • zhuāng
  • shì
  • zhōng
  • shā
  • zhōng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xuě
  • yíng
  • 棗莊市中區沙河中小學 李雪瑩
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • shì
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  • guò
  • le
  •  時間飛逝,轉眼又是一年過去了
  • 閱讀全文

   風雨同舟,共渡難關

   小學生作文:風雨同舟,共渡難關
   作文字數:801
   作者:劉宇婷
  • fēng
  • tóng
  • zhōu
  • gòng
  • nán
  • guān
  • 風雨同舟共渡難關
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ān
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  • 黑龍江省寧安市實驗小學六年一班
  • liú
  • tíng
  •  
  • 劉宇婷 
  • 閱讀全文

   希望的陽光

   小學生作文:希望的陽光
   作文字數:622
   作者:趙建軍
  •  
  • wàng
  • de
  • yáng
  • guāng
  •  
  •  
  • 希望的陽光 
  •  
  • lín
  • xiàn
  • píng
  • chuān
  • zhèn
  • dūn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • 臨澤縣平川鎮五里墩小學 四年級
  •  
  • zhào
  • jiàn
  • jun1
  •  
  •  
  • 趙建軍 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:687
   作者:楊溢
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  陽光總在風雨后 
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • yuàn
  • cháng
  • duǒ
  • zài
  • fēng
  • de
  • gǎng
  • kǒu
  •  
  • níng
  • yǒu
  •  “誰愿常躲在避風的港口,寧有
  • tāo
  • xiōng
  • yǒng
  • de
  • yóu
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • 波濤洶涌的自由陽光總在風雨后,烏
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:642
   作者:未知
  •  
  •  
  • bié
  • kàn
  • xiàn
  • zài
  • shì
  • yōu
  • xiù
  • de
  • hǎo
  • hái
  •  別看我現在是一個優秀的好孩子
  •  
  • èr
  • nián
  • què
  • shì
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • chéng
  • ,可二年級卻是個調皮的孩子,成績
  • zài
  • quán
  • bān
  • pái
  • míng
  • dǎo
  • shù
  • míng
  •  
  •  
  •  
  • 在全班排名倒數第幾名。 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:586
   作者:左子超
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  陽光總在風雨后 
  •  
  •  
  • nán
  • yóu
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuǒ
  • chāo
  •  南油小學 五() 左子超
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   不經歷風雨,怎能見彩虹

   小學生作文:不經歷風雨,怎能見彩虹
   作文字數:587
   作者:勞美金子
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  • zhōng
  •  “我成功了!我成功了!我終于
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • huān
  • shēng
  • cóng
  • bèi
  • ěr
  • xué
  • xiào
  • 成功了!”我的歡呼聲從貝爾學校一
  • páng
  • de
  • yóu
  • yǒng
  • chí
  • chuán
  • le
  • chū
  • lái
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • 旁的游泳池里傳了出來。此刻,人們
  • 閱讀全文

   風雨彩虹

   小學生作文:風雨彩虹
   作文字數:424
   作者:姚敏
  •  
  •  
  • shàng
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • chéng
  • hěn
  •  我上五年級的時候,成績很不理
  • xiǎng
  •  
  • yóu
  • shì
  • yīng
  •  
  • lǎo
  • shì
  •  
  • 想,尤其是英語,老是不及格。
  •  
  •  
  • shàng
  • yīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiào
  • dào
  • hēi
  • bǎn
  •  一次上英語課,老師叫我到黑板
  • 閱讀全文

   讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔

   小學生作文:讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔
   作文字數:681
   作者:吳昊
  •  
  •  
  • ràng
  •  
  • niǎo
  • ér
  •  
  • zài
  • bào
  • fēng
  • zhōng
  • áo
  • xiáng
  •  
  •  
  •  讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • de
  • jiào
  • liàng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——讀《夏令營的較量》有感
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  •  
  • hào
  •  
  •  
  • 育才小學班 吳 昊 
  • 閱讀全文

   冬天的關愛如春天的陽光

   小學生作文:冬天的關愛如春天的陽光
   作文字數:483
   作者:劉會強
  • shēn
  • chū
  • de
  • shǒu
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • fèn
  • guān
  • 你伸出你的手拉一把,這就是一份關
  • ài
  •  
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • 愛,一位同學生病了,放學以后,你
  • zhǔ
  • dòng
  • de
  • dào
  • jiā
  • bāng
  • dǎo
  • gōng
  •  
  • zhè
  • shì
  • 主動的到他家幫他輔導功課,這也是
  • 閱讀全文

   風雨中,我選擇繼續前行

   小學生作文:風雨中,我選擇繼續前行
   作文字數:870
   作者:李文瑜
  • xuǎn
  • qián
  • háng
  •  
  •  
  • 我選擇繼續前行 
  •  
  •  
  • yǒu
  • yáng
  • xiàn
  • hēi
  • shuǐ
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  •  酉陽縣黑水中心校六年級班 李
  • wén
  •  
  •  
  • 文瑜 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:646
   作者:石皓天
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • shí
  • hào
  • tiān
  •  
  •  
  • 石皓天 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • yǒu
  • cǎi
  • hóng
  • “陽光總在風雨后,請相信有彩虹
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:391
   作者:于水淼
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  • 于水淼 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • yún
  • shàng
  • yǒu
  • qíng
  • kōng
  • “陽光總在風雨后,烏云上有晴空
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:469
   作者:劉佳慧
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  • 劉佳慧 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • yǒu
  • cǎi
  • hóng
  • “陽光總在風雨后,請相信有彩虹
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:399
   作者:薄夢宇
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • báo
  • mèng
  •  
  •  
  • 薄夢宇 
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • men
  • néng
  • shì
  • shì
  • dōu
  • fān
  • fēng
  • 生活中,我們不可能事事都一帆風
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:492
   作者:陳盾初
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • chén
  • dùn
  • chū
  •  
  •  
  • 陳盾初 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • yún
  • shàng
  • yǒu
  • qíng
  • kōng
  • “陽光總在風雨后,烏云上有晴空
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:397
   作者:秦凱睿
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • qín
  • kǎi
  • ruì
  •  
  •  
  • 秦愷睿 
  •  
  • kǎo
  • shì
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • qíng
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • chū
  • le
  • 考試就是這樣無情,只有你付出了
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.3303.com | WWW.103584.COM | www.c300.cc | 9420e.com | WWW.278948.COM | www.975277.com | 88894u.com | www.138338.com | WWW.222668.COM | www.hg8ll.com | 70118u.com | www.599457.com | www.71gcw.com | 547563.com | 569pj.com | WWW.810299.COM | www.77801s.com | www.l7793.com | wnsr88.com | www.888569.com | aa8bb8.com | v2649.com | WWW.156646.COM | 8036b.com | 11116556.com | WWW.176648.COM | www.35918k.com | www.guocai667.com | 3122bcom | 98955g.com | WWW.73058.COM | www.26299.com | www.500500.com | 3630.com | www.50989i.com | P77.cc | www.505151.com | WWW.298070.COM | www.jsdc9111.com | nn500r.com | 70118h.com | www.766927.com | WWW.262914.COM | www.hg32228.com | xpj5007.com | 059j.cc | www.022197.com | WWW.919269.COM | www.99677m.com | www.38345e.com | hg1818.net | 33928.com | www.rcw8833.com | WWW.279251.COM | www.56011w.com | 866bc.com | mm444000.com | vip.city78.cn | www.937299.com | WWW.253838.COM | www.hg341.com | qq56988.com | 28839s.com | deerdz.com | WWW.343536.COM | WWW.888449.COM | www.pjzxyl.cc | www.018381.com | 8037a.com | 2836518.com | www.178723.com | WWW.282411.COM | WWW.890470.COM | www.99094v.com | www.77731m.com | 365102.com | 18775l.com | www.6cccc.cc | www.626310.com | WWW.890044.COM | www.c1968.com | www.hg0297.com | www.ybw18.com | 30007s.com | vv01234.com | cn.man853.com | www.082706.com | WWW.679099.COM | WWW.45254.COM | www.0270h.com | www.1851135.com | www.7793o.com | xldwh.com | 40033ttt.com | 38238u.com | 500000512.com | www.235961.com | WWW.762772.COM | WWW.595567.COM | www.hf5887.com | www.9646k.com | www.99552uu.com | www.hjcp6.com | am5858.cc | 915906728.com | 4646699.com | 5802xx.com | www.54400e.com | www.808912.com | WWW.50535.COM | WWW.815432.COM | www.rrle2.com | www.77114d.com | www.8722.com | www.xpj6886.com | www.71071f.com | yin2011.com | 61324466.com | 3807mm.com | cao618.com | ppjj00.com | 28824z.com | ee3189.com | www.123779.com | www.99677o.com | www.732400.com | WWW.25268.COM | WWW.122976.COM | WWW.720835.COM | WWW.665894.COM | www.hy5505.com | www.055gw.cc | www.99jtc.com | www.30601.cc | www.9818m.cc | www.66073.cc | www.22ckb.com | www.00840m.com | www.9646l.com | www.2418001.com | www.8899kcd.com | www.9895w.com | www.3300ra8.com | www.5220666.com | www.4058a.com | www.6661ylg.com | www.jz95588.com | www.8967n.com | www.cai32.com | www.751cp55.com | www.79500b.com | www.58665u.com | www.bo123cpz.com | www.696668.com | www.800795.com | www.4078u.com | www.8473p.com | www.bwinyz35.com | www.f32031.com | www.6sun.com | www.0601j.com | www.731651.com | www.5952122.com | www.517145.com | www.83033t.com | www.25688h.com | www.10czj.com | WWW.22265.COM | WWW.179192.COM | WWW.257333.COM | WWW.249399.COM | WWW.760111.COM | WWW.70373.COM | WWW.807929.COM | www.561502.com | www.355294.com | 1668tk.com | 989754.com | 69449955.com | 88993b.com | swtyeee.com | 2jsggg.com | 36736.com | www.70hga.com | www.32678.cc | www.906777.com | www.33112j.com | www.sygj9.com | WWW.117547.COM | WWW.420456.COM | WWW.759778.COM | WWW.789105.COM | www.244343.com | c2490.com | xh066.com | wnsr8803.com | u86811.com | www.557116.com | www.44118d.com | www.99001r.com | www.ya077.com | WWW.899237.COM | WWW.222709.COM | www.533721.com | www.kk884.com | 9995h.cc | 2224001.com | pj677g.com | www.45598d.com | www.h3658.com | www.gocp2.com | WWW.386299.COM | WWW.888092.COM | www.320493.com | u45638.com | 7811ii.com | 67888y.cc | 033r.net | www.y6098.com | www.00665.com | WWW.766877.COM | WWW.870147.COM | 39905.com | 1775vv.com | bb38648.com | www.qj2.co | www.74j.com | WWW.927577.COM | WWW.709566.COM | www.558429.com | 3178ss.com | 0332s.com | 73999e.com | www.12136k.com | www.9818.cc | WWW.405626.COM | WWW.517844.COM | WWW.26077.COM | www.001999.com | 5099jj.com | zhcp37.com | www.ag0345.com | www.03500w.com | WWW.63373.COM | www.514977.com | so5555.cc | y73888.com | www.932367.com | www.3333bj.com | WWW.357432.COM | www.950633.com | 3024h.com | 77260088.com | www.60886p.com | WWW.311558.COM | WWW.149023.COM | 2820x.com | 4633377.com | www.57800p.com | www.9818a.cc | WWW.510126.COM | 3678uuu.com | 4632200.com | www.6687c.com | WWW.302941.COM | www.779635.com | 1389rr.com | vv0203.com | www.8877kcd.com | WWW.610448.COM | www.579031.com | 5360ss.com | feicai0411.com | www.66074.com | WWW.507961.COM | www.89894i.com | 0698v.com | www.4212w.com | www.055i.cc | www.865657.com | x48q.com | 1669jt.com | www.68689z.com | WWW.199196.COM | 2997705.com | 22299rr.com | www.hg2300.com | WWW.706755.COM | 9168b.com | 6261s.com | www.9464004.com | WWW.931593.COM | www.50024a.com | yabo4303.com | www.56011m.com | WWW.301692.COM | www.234866.com | ylhg2233.com | www.55717l.com | WWW.388071.COM | 55155a.com | 3122a.com | www.89338k.com | WWW.113407.COM | 89777v.com | www.c555.cc | WWW.877715.COM | www.257588.com | ee4119.com | www.js99938.com | WWW.588201.COM | www.xg5888.com | 1916x.com | www.50732p.com | www.826552.com | 492k.cc | www.30350j.com | WWW.345943.COM | 9421.com | www.33c668.com | WWW.99038.COM | www.43131a.com | 2jsiii.com | www.7239v.com | www.972876.com | 7720d.net | www.97994b.com | WWW.804799.COM | 284123.com | www.4694n.com | WWW.590535.COM | 65005j.com | www.35252h.com | WWW.685484.COM | 69-xpj.com | 80878b.com | WWW.246654.COM | www.8zgl.com | 77885003.com | WWW.737448.COM | 6150d.com | www.4963ww.com | WWW.885216.COM | 97886699.cc | www.pj88v.com | WWW.516279.COM | 818vc.com | www.9737dd.me | WWW.889046.COM | 0234k.com | www.901833.com | hmw33.com | 55984h.com | WWW.15207.COM | 3122027.com | www.89599l.com | WWW.433536.COM | xj001c.com | www.3846ee.com | WWW.69028.COM | 272y.net | www.zuan333.com | wap.wz118.com | www.5049u.com | WWW.111071.COM | bet36510000.com | www.280sun.com | www.912193.com | h2146.com | www.c8701.com | 5956988.com | www.mgm868005.com | WWW.617506.COM | 3846iii.com | www.49956b.com | 086738.com | www.88166v.com | WWW.433936.COM | 4590m.com | www.083wy.com | v0099.tv | www.t32031.com | www.862422.com | 50067c.com | WWW.581448.COM | 97570yl.com | www.984703.com | www.355811.com | 99339193.com | WWW.362899.COM | 5219o.com | www.08czj.com | 7777ag.com | www.52062r.com | www.372082.com | 6a222.com | WWW.491402.COM | 3522ii.cc | www.ck9292.com | 18438b.com | www.jsc044.com | www.143552.com | www.4212h.com | WWW.15251.COM | 6220j.com | WWW.914971.COM | 8159yy.cc | www.bxcp5.com | 11939.com | www.wd05.cc | dzj0666.com | www.xpj8856.com | www.73166a.com | www.3157r.com | 102568.com | WWW.250096.COM | 92958b.com | www.022tj.cc | 8449tt.com | www.50732y.com | WWW.58593.COM | 1591vip.com | WWW.578467.COM | 82365u.com | WWW.679877.COM | 1389y.com | WWW.773356.COM | 11004002.com | www.qmkl9.com | 3258t.com | www.cll168.com | 2643m.com | www.3478.cc | 0038633.com | www.371i.cc | 1104016.com | www.fo03.com | 2546e.com | WWW.860604.COM | 1294n.com | WWW.773047.COM | 3662l.com | WWW.802969.COM | 9539p.com | WWW.168606.COM | 76886b.com | WWW.705316.COM | 2846e.com | www.912055.com | www.caipioa33.com | www.781367.com | www.55060i.com | www.106265.com | www.63606i.com | 66991.com | www.00mgm777.com | 3568qq.com | www.6832c.com | 55545q.com | WWW.202348.COM | 4036vv.com | WWW.200913.COM | 3156ggg.com | www.868955.com | www.biying910vip.com | 234cfw.com | www.5859118.com | 3189ss.com | www.hjin5.com | 3471.com | WWW.462657.COM | 881381.com | www.466161.com | www.77783yh.com | v0099.tv | www.2632q.com | 32555t.com | WWW.64263.COM | yin8888.tv | www.230966.com | www.jsc2020.com | 4123oo.com | WWW.67830.COM | bet599.com | WWW.256348.COM | www.969306.com | 44ydgj.com | www.5091a.com | 3467f.com | WWW.719234.COM | www.3157l.com | www.g883.com | www.3668s.com | v0141.com | WWW.526066.COM | www.55070u.com | 00773e.com | www.008hy.cc | 11cc8332.com | www.751898.com | www.1764q.com | 12580088.com | WWW.397186.COM | www.dfh271.com | www.37767.com | www.07929.cc | 5666711.com | www.900248.com | www.78680e.com | 444000e.com | WWW.137306.COM | www.63msxfptb.com | 66kj.com | WWW.894467.COM | 8905a.com | www.175131.com | www.71399s.com | 8159kk.cc | www.987580.com | www.qiji333.com | qy002.vip | WWW.124545.COM | www.766129.com | 69111f.com | WWW.399255.COM | www.5981l.com | 20833g.com | WWW.163700.COM | www.04567c.com | 3807uu.com | WWW.110022.COM | www.sha8000.com | qq365q.com | WWW.530271.COM | www.x063801.com | 7736l.com | WWW.687098.COM | www.vns89386.com | caipiao99.com | WWW.927996.COM | www.646869.com | 66287i.com | www.564696.com | www.52303d.com | 11tt8332.com | www.61655o.com | www.mody8.com | 5295e.com | 3202.com | WWW.726453.COM | www.69989a.com | 1259r.com | www.933709.com | www.7239z.com | dx059.com | 433400.com | WWW.491205.COM | www.4963rr.com | pj12567.com | WWW.96014.COM | www.113179.com | 3522hh.com | bm78.com | WWW.898418.COM | www.91779g.com | 472704.com | www.544095.com | www.55clf.com | 22883p.com | xpj04000.com | WWW.688905.COM | www.704wb.com | a72227.com | 7686p.com | WWW.789624.COM | www.99094v.com | 2836516.com | 4182w.com | WWW.416533.COM | www.hr1833.com | 3522kk.com | 97297h.com | WWW.342755.COM | www.rrqp333.com | 73055u.com | 0234oo.com | WWW.243643.COM | www.yh66166.com | 22294433.com | 3405e.com | WWW.651566.COM | www.3479v.com | www.hyl8.com | 20160913.one | www.293399.com | WWW.562017.COM | www.20677.com | 9068ff.com | 89777s.com | WWW.181258.COM | www.w77929.com | 365058.com | hg0088.pw | www.404977.com | WWW.864567.COM | www.475557.com | yy38648.com | jbb42.cc | WWW.141403.COM | WWW.306400.COM | www.598012.com | h08199.com | 56988n.com | www.768996.com | WWW.272961.COM | www.8905y.com | 61328822.com | 55545l.com | www.rcw8855.com | WWW.602327.COM | www.20365vip.com | mm5443.com | 5004ee.com | www.163136.com | 2649ii.com | 9068qq.com | www.52072x.com | WWW.931005.COM | www.26001.com | www.mgm868003.com | 3650658.com | yd91.com | www.202435.com | WWW.727330.COM | www.68689l.com | www.00618e.com | 52599u.com | 1654z.com | www.338072.com | WWW.577388.COM | www.15355x.com | www.1559502.com | 6118l.com | 20188m.com | 50789.com | WWW.133143.COM | WWW.163102.COM | www.bd2019a.com | www.755.so | 99567c.com | 60953333.com | 46558.com | WWW.240163.COM | WWW.539227.COM | www.hg118.com | www.551c93.com | wns173.com | hdyh224.com | www.822822.com | www.959552.com | WWW.31325.COM | www.52303p.com | www.33678vv.com | 06006o.com | 3416e.com | hh38648.cc | 30006dz.com | www.499393.com | WWW.743855.COM | WWW.110792.COM | www.77114w.com | www.73990f.com | www.799666c.com | 3700988.com | 55qq8331.com | 854817.com | www.36787i.com | www.980996.com | WWW.378444.COM | WWW.214150.COM | www.02088.com | www.1700777.com | www.965176.com | nn500h.com | 835889.com | 15f2.net | 9103pp.com | www.234866.com | www.688824.com | WWW.240250.COM | WWW.298070.COM | www.gei30.com | www.939509.com | www.86339z.com | www.7334b.com | 6556n.com | 9649r.com | www.222241.com | www.686244.com | WWW.490357.COM | WWW.62298.COM | WWW.170007.COM | www.21202b.com | www.ejylc19.com | www.40339.com | www.pj88f.com | feicai0416.com | 6118e.com | 66681f.com | hg0038.com | 7736t.com | 3434yyy.com | 16690022.com | WWW.611821.COM | www.9187v.com | www.0099xpj.net | www.5049s.com | 890346.com | 4023f.com | 30178844.com | 4242001.com | hr1833.com | 1443f.com | 3033s.com | 28758s.com | 2019.cc | yh77.com | 6766ff.com | 11018r.com | 3089e.com | 7003s.com | WWW.175908.COM | WWW.256901.COM | WWW.65748.COM | WWW.53208.COM | WWW.171572.COM | WWW.708006.COM | www.qmkl0.com | www.igcp1.com | www.fo64.com | www.qmfc1.com | www.fan03.com | www.4tdc.com | www.k795.com | www.u936.com | WWW.576455.COM | www.gocp1.com | www.cf9908.com | WWW.13108.COM | WWW.604047.COM | WWW.870866.COM | WWW.567836.COM | WWW.824099.COM | WWW.913166.COM | WWW.664837.COM | WWW.37695.COM | WWW.497406.COM | WWW.182224.COM | WWW.610070.COM | WWW.626366.COM | WWW.537129.COM | WWW.124558.COM | www.915366.com | www.2373j.com | 82509as3.com | 99111dd.com | 11955.com | www.307015.me | www.4963mm.com | www.15365a.com | www.y8863.com | www.826019.com | www.790611.com | 83086h.com | feicai0477.com | gd0621.com | www.98698f.com | www.47506w.com | www.7920k.com | www.16065l.com | www.33588y.com | www.ct8877.com | WWW.124545.COM | WWW.920091.COM | WWW.111356.COM | www.860836.com | www.196109.com | www.lhc139.com | long2268.com | 88335156.com | b86226.com | zhcp96.com | www.310935.com | www.623906.com | www.hn58qp.com | www.26878x.com | www.hj0555.com | WWW.754308.COM | WWW.680030.COM | www.727076.com | 132188.com | 99567z.com | 53262e.com | 6218jj.com | 3258i.com | www.00773f.com | www.0343a.com | www.3416h.com | WWW.17577.COM | WWW.709320.COM | www.560703.com | 4880y.com | yh33883.com | hbs107.com | 2381kk.com | www.7366007.com | www.tyc44666.com | www.288hc.com | WWW.566109.COM | www.911888a.com | lhc111.com | 61325566.com | n8159.cc | www.55526k.com | www.86339u.com | www.8816r.com | WWW.164477.COM | www.974288.com | www.904333.com | 99660.com | 80368w.com | www.bd2019c.com | www.97jsc.com | WWW.773356.COM | WWW.223643.COM | www.390706.com | 63305a.com | 0234l.com | 5369a.com | www.057v.com | www.cb2588.com | WWW.868644.COM | www.120057.com | feicai0954.com | 46474647.com | www.7415zz.com | www.8d818.com | WWW.336049.COM | www.918356.com | 3379tt.com | 4379s.com | 4812222.com | www.0343r.com | WWW.491204.COM | WWW.541166.COM | 36501w.com | 4912d.com | www.2y931.com | www.030158.com | WWW.352009.COM | www.939096.com | 3156www.com | 566777c.com | www.65066zz.com | www.77114q.com | WWW.726453.COM | www.224344.com | 皇冠娱乐场.com | 667766.com | www.8577c.cc | WWW.516008.COM | WWW.248009.COM | 365aaa.vip | 0186556.com | www.biying960vip.com | www.9356j.com | WWW.879811.COM | huangguanwang6.com | 40033ooo.com | www.4446ddd.com | www.5441m.com | WWW.556040.COM | 3mgmzzz.com | 4340s.com | www.33111166.com | www.cp500.pw | www.816820.com | 2687js.com | k353.com | www.6667758.com | WWW.744229.COM | www.187132.com | 3522u.vip | www.89.cc | www.2934z.com | WWW.585575.COM | 3559qqqq.com | pp56988.com | www.16065e.com | WWW.563924.COM | 32424g.com | 80850ww.com | www.63606r.com | WWW.673543.COM | www.218195.com | 00774ii.com | www.4963zz.com | www.ck7786.com | www.599643.com | 97987-7.com | www.98698k.com | www.hqcp6.com | www.613595.com | 6261qq.com | www.00618e.com | WWW.214150.COM | www.534554.com | bc1633.com | www.0012737.com | WWW.770529.COM | www.257233.com | 9506c.com | www.880317.com | WWW.184344.COM | 6995575.com | 2334vip3.com | www.683909.com | WWW.654116.COM | gg67890.com | yy38648.cc | www.2350w.com | www.626990.com | 444000.com | www.3032kk.com | WWW.88567.COM | 3685r.com | 2844o.com | www.21202w.com | www.865820.com | 1408z.com | www.79095r.com | WWW.17548.COM | 55899h.com | 44555156.com | www.lg36.com | www.330276.com | 3778pp.com | www.hg09a.com | WWW.299802.COM | 91.ag | www.8080999e.com | WWW.815432.COM | 4255qq.com | www.wd716.com | WWW.904119.COM | www.30887.com | 0747xx.com | www.23040.com | www.51515e.com | am8888.net | www.9711c.com | www.386918.com | 22aa8332.com | www.79520d.com | www.755740.com | 3590.com | www.2418003.com | www.979819.com | e15666.com | www.37377h.com | www.995772.com | 1294y.cc | www.323535.com | www.901031.com | 38365e.com | www.3978y.com | www.671075.com | 7003xx.com | www.99788f.com | www.504033.com | biying900.com | www.43818p.com | www.217650.com | 1115673.com | WWW.304349.COM | 3131c.cc | www.dfh271.com | WWW.800350.COM | 89777z.com | www.3032nn.com | WWW.362190.COM | 940.net | www.86267q.com | www.298730.com | 2997700.com | WWW.724812.COM | yin2222.com | www.bwinyz36.com | WWW.99230.COM | 88904747.com | www.6889791.com | www.731996.com | cp888.at | www.cp8009.cc | 3049q.com | www.38138l.com | WWW.530073.COM | 30688s.com | www.26001.com | www.989121.com | www.rgcp22.com | WWW.115968.COM | ww0332.com | www.89894t.com | 099141.com | www.55526z.com | WWW.380933.COM | fucaiwang.pw | www.55228h.com | 38495.com | www.eb000.com | WWW.277758.COM | 38365d.com | www.3478q.cc | 7893005.com | www.8.ag | WWW.838957.COM | 68228q.com | WWW.440131.COM | 58222vv.com | www.37377b.com | www.129177.com | www.5504n.com | WWW.857889.COM | 51133q.com | www.c6386.com | 12qz3.com | www.1764.com | www.401270.com | 1407o.com | WWW.276188.COM | 86226m.com | www.gock3.com | 5855ll.com | www.3a002.com | www.138037.com | www.476397.com | WWW.772154.COM | 33382t.com | WWW.683005.COM | hg1088.com | www.2109e.com | bbb2267.com | www.5856871.com | www.779889.com | www.hs6666.com | www.754880.com | 66775002.com | WWW.692829.COM | 20054422.com | WWW.50515.COM | hg6686.com | www.am7779.com | ly88888880.com | www.50064m.com | 5002.am | www.2256.cc | 65005l.com | www.js89d.vip | www.99677v.com | www.hg6668.tv | www.546599.com | www.163a2.com | www.799657.com | www.523c51.com | WWW.13508.COM | 4195hh.com | WWW.709045.COM | 6137.com | WWW.64998.COM |