<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 陽光總在風雨后

  小學生作文:陽光總在風雨后
  作文字數:399
  作者:薄夢宇
 • yáng
 • guāng
 • zǒng
 • zài
 • fēng
 • hòu
 •  
 •  
 • 陽光總在風雨后 
 •  
 • báo
 • mèng
 •  
 •  
 • 薄夢宇 
 •  
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 •  
 • men
 • néng
 • shì
 • shì
 • dōu
 • fān
 • fēng
 • 生活中,我們不可能事事都一帆風
 • shùn
 •  
 • men
 • huì
 • dào
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • cuò
 • shé
 •  
 • 順,我們會遇到各種各樣的挫折,我
 • men
 • yào
 • zhàn
 • shèng
 • kùn
 • nán
 •  
 •  
 •  
 • 們要努力去戰勝困難。 
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • zài
 • zhī
 • tóu
 • zhā
 • zhā
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • zài
 • 小鳥在枝頭嘰嘰喳喳,好像是在譏
 • fěng
 • ma
 •  
 • chí
 • táng
 • qīng
 • guā
 • guā
 • de
 • jiào
 • tíng
 • 諷我嗎?池塘里青蛙呱呱的叫個不停
 •  
 • shì
 • wéi
 • de
 • fèn
 • shù
 • ér
 • cháo
 • xiào
 • ma
 •  
 • zhè
 • ,是為我的分數而嘲笑我嗎?這次我
 • kǎo
 • dào
 • le
 • shàng
 • xué
 • lái
 • zuì
 • chà
 • de
 • fèn
 • shù
 •  
 • shù
 • xué
 • fèn
 • 考到了上學以來最差的分數。數學分
 •  
 • guǒ
 • zài
 • tiān
 • shàng
 • liǎng
 • quān
 •  
 • gāi
 • duō
 • hǎo
 • ya
 •  
 • ,如果再添上兩個圈,那該多好呀!
 • cóng
 •  
 • xià
 • dìng
 • le
 • jué
 • xīn
 •  
 • hòu
 • dìng
 • yào
 • kǎo
 • 從此,我下定了決心,以后一定要考
 • hǎo
 • chéng
 •  
 • dài
 • gěi
 • kàn
 •  
 • zài
 • shàng
 • shí
 • 個好成績,帶給媽媽看。我在上課時
 • rèn
 • zhēn
 • tīng
 • jiǎng
 •  
 • zǎi
 • tīng
 • zhe
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 • de
 • měi
 • 認真聽講,仔細聽著老師說的每一句
 • huà
 •  
 • xià
 • le
 •  
 • dāng
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • xiǎo
 • yàn
 • yàng
 • 話。下課了,當同學們像小燕子一樣
 • fēi
 • chū
 • shí
 •  
 • zuò
 • zài
 • jiāo
 • shì
 •  
 • jìng
 • jìng
 • 飛出去時,我坐在教室里,靜靜地讀
 • zhe
 • shū
 •  
 • zhuān
 • xīn
 • zuò
 • zhe
 •  
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • wán
 • chéng
 • 著書,專心地做著題。晚上,我完成
 • zuò
 • hòu
 •  
 • yòu
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • biàn
 •  
 • yòu
 • zuò
 • le
 • duō
 • 作業后,又檢查了一遍,又做了許多
 • liàn
 •  
 • běn
 • le
 • biàn
 •  
 • zhōng
 • pàn
 • 練習題,把課本復習了一遍。終于盼
 • lái
 • le
 • kǎo
 • shì
 • de
 • tiān
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • xīn
 • zuò
 • 來了考試的一天。這一天,我細心做
 • zhe
 • měi
 • dào
 •  
 • bìng
 • zhàn
 • shèng
 • le
 • de
 • xīng
 •  
 •  
 • 著每一道題,并戰勝了我的克星——
 • xīn
 •  
 • zuò
 • wán
 • hòu
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • zhè
 • yīng
 • gāi
 • 粗心。做完以后,心想,這次應該不
 • huì
 • yǒu
 • cuò
 • ba
 •  
 • cóng
 • tóu
 • dào
 • wěi
 • yòu
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • liǎng
 • biàn
 • 會有錯吧!我從頭到尾又檢查了兩遍
 •  
 • zhōng
 •  
 • gōng
 • yǒu
 • xīn
 • rén
 •  
 • kǎo
 • le
 • fèn
 • 。終于,功夫不負有心人,我考了分
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 • yáng
 • guāng
 • zǒng
 • zài
 • fēng
 • hòu
 •  
 • zhī
 • yào
 • jīng
 • guò
 •  
 • 陽光總在風雨后,只要經過努力,
 • zài
 • nán
 • de
 • shì
 • qíng
 • dìng
 • huì
 • chéng
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • 再難的事情也一定會成功! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   陽光總在風雨后
   
   薄夢宇
   
   生活中,我們不可能事事都一帆風順,我們會遇到各種各樣的挫折,我們要努力去戰勝困難。
   
   小鳥在枝頭嘰嘰喳喳,好像是在譏諷我嗎?池塘里青蛙呱呱的叫個不停,是為我的分數而嘲笑我嗎?這次我考到了上學以來最差的分數。數學分,如果再添上兩個圈,那該多好呀!從此,我下定了決心,以后一定要考個好成績,帶給媽媽看。我在上課時認真聽講,仔細聽著老師說的每一句話。下課了,當同學們像小燕子一樣飛出去時,我坐在教室里,靜靜地讀著書,專心地做著題。晚上,我完成作業后,又檢查了一遍,又做了許多練習題,把課本復習了一遍。終于盼來了考試的一天。這一天,我細心做著每一道題,并戰勝了我的克星——粗心。做完以后,心想,這次應該不會有錯吧!我從頭到尾又檢查了兩遍。終于,功夫不負有心人,我考了分。
   
   陽光總在風雨后,只要經過努力,再難的事情也一定會成功!
   
   指導教師 崔梅茹 

   暴風雨

   作文字數:330
   作者:陳燕琳
  •  
  •  
  •  
  • bào
  • fēng
  • fēng
  • kuáng
  • lái
  • le
  •  
  • tīng
  •  
  • shí
  •  暴風雨瘋狂地來了.聽,時不
  • shí
  • hái
  • yǒu
  • zhèn
  • ěr
  • de
  • léi
  • shēng
  • ne
  •  
  • 時還有震耳的打雷聲呢.
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zhū
  • hěn
  • hěn
  • zài
  •  大滴大滴的雨珠狠狠地砸在玻
  • 閱讀全文

   暴風雨來臨之前

   作文字數:250
   作者:王方正
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xià
  • shàng
  • sān
  • 網 址  今天,下午上第三
  • jiē
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • rán
  •  
  • zhèn
  • léi
  • shēng
  • tóng
  • 節課的時候,突然,一陣打雷聲把同
  • xué
  • men
  • xià
  • huài
  • le
  •  
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • xué
  • xià
  • de
  • jiān
  • jiào
  •  
  • yǒu
  • 學們嚇壞了,有的同學嚇的尖叫,有
  • 閱讀全文

   暴風雨來臨之前

   作文字數:433
   作者:李揚
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  今天下午上學的時候,天氣晴朗
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • 、陽光明媚。
  • 閱讀全文

   棉被里的陽光

   作文字數:190
   作者:王欣怡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • yào
  • qíng
  • tiān
  • zǒng
  • yào
  • 記住了嗎? 只要晴天媽媽總要
  • bèi
  • dào
  • wài
  • miàn
  • shài
  •  
  •  
  • de
  • bèi
  • diǎn
  • 把被子拿到外面曬,“我的被子一點
  • shī
  •  
  • gàn
  • ma
  • yào
  • shài
  • ne
  •  
  •  
  • 也不濕,干嗎要曬呢?”
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   作文字數:378
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • měi
  • hái
  • zhōu
  • dōu
  • huì
  • yǒu
  • 站長: 每個孩子周末都會有自己
  • de
  • chéng
  • ba
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • wài
  •  
  • 的課程吧?當然啦!我也不例外。我
  • měi
  • zhōu
  • dōu
  • huì
  • xué
  • bān
  • xué
  • guó
  • huà
  •  
  • 每個周末都會去學習班學習國畫!
  • 閱讀全文

   一次難忘的陽光體育活動

   作文字數:631
   作者:月月展翅
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • yáng
  • guāng
  • huó
  • dòng
  •  
  •  一次難忘的陽光體育活動 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • xià
  •  
  • yáng
  • guāng
  • càn
  • làn
  •  
  • men
  • zài
  • cāo
  • 星期三下午,陽光燦爛,我們在操
  • 閱讀全文

   陽光下,我們快樂成長

   作文字數:1310
   作者:譚孟淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xià
  •  
  • men
  • kuài
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   陽光下,我們快樂成長 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • ān
  • rén
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • tán
  • mèng
  •  安仁實驗學校三年級 譚孟淇
  • 閱讀全文

   陽光果園

   作文字數:256
   作者:168128L
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • guǒ
  • yuán
  •   陽光果園
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • jiā
  • le
  • yáng
  • guāng
  • guǒ
  • yuán
  •  今天,我們一家去了陽光果園
  • wán
  •  
  •  
  •  
  • 玩。 
  • 閱讀全文

   不經歷風雨,怎能見彩虹——讀《意志堅強的牛頓》有感

   小學生作文:不經歷風雨,怎能見彩虹——讀《意志堅強的牛頓》有感
   作文字數:455
   作者:周睿涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dàn
  • niú
  • dùn
  • zhì
  • jiān
  • qiáng
  •  
  • zǒng
  • yǒu
  • “……但牛頓意志堅強,總有一股
  • de
  • xiū
  • de
  • jìn
  • ér
  •  
  •  
  •  
  • zhe
  • 不達目的不罷休的勁兒……”讀著讀
  • zhe
  •  
  • de
  • xīn
  • tóu
  • yóu
  • rán
  • le
  • zhèn
  • huǒ
  • de
  • 著,我的心頭不由燃起了一陣火熱的
  • 閱讀全文

   激情奧運 陽光校園

   小學生作文:激情奧運 陽光校園
   作文字數:661
   作者:曾坤
  • qíng
  • ào
  • yùn
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xiào
  • yuán
  • 激情奧運 陽光校園
  •  
  • jiān
  • fēng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • céng
  • kūn
  • 尖峰中心小學 曾坤
  •  
  •  
  • ào
  • yùn
  • shì
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  • xiǎng
  •  
  • yīng
  • gāi
  • shì
  • méi
  •  奧運是什么呢?我想:應該是沒
  • 閱讀全文

   風雨中的“小傻瓜”

   小學生作文:風雨中的“小傻瓜”
   作文字數:326
   作者:陳佳楠
  • fēng
  • zhōng
  • de
  •  
  • xiǎo
  • shǎ
  • guā
  •  
  • 風雨中的“小傻瓜”
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • chén
  • jiā
  • nán
  • 縉云縣水南小學 陳佳楠
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   陽光屋

   小學生作文:陽光屋
   作文字數:288
   作者:郭笑眉
  • yáng
  • guāng
  • 陽光屋
  •  
  •  
  • yān
  • méng
  • méng
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • píng
  • jìng
  •  一個煙雨蒙蒙的早晨,大地平靜
  •  
  • xiǎo
  • fàn
  • wēi
  • ?
  •  
  • fèn
  • qīng
  • shì
  • ,小河泛起微波,分不清哪里是河哪
  • 閱讀全文

   風雨中的菊花

   小學生作文:風雨中的菊花
   作文字數:1220
   作者:豪少
  • fēng
  • zhōng
  • de
  • huā
  • 風雨中的菊花
  •  
  • hòu
  • de
  • tiān
  • huī
  • méng
  • méng
  • de
  •  
  • méi
  • yǒu
  • fēng
  •  
  • yún
  • 午后的天灰蒙蒙的,沒有風。烏云
  • hěn
  •  
  • yào
  • xià
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • rén
  • 壓得很低,似乎要下雨。就像一個人
  • 閱讀全文

   一次難忘的暴風雨

   小學生作文:一次難忘的暴風雨
   作文字數:595
   作者:李雪瑩
  • nán
  • wàng
  • de
  • bào
  • fēng
  • 一次難忘的暴風雨
  •  
  • zǎo
  • zhuāng
  • shì
  • zhōng
  • shā
  • zhōng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xuě
  • yíng
  • 棗莊市中區沙河中小學 李雪瑩
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • shì
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  • guò
  • le
  •  時間飛逝,轉眼又是一年過去了
  • 閱讀全文

   風雨同舟,共渡難關

   小學生作文:風雨同舟,共渡難關
   作文字數:801
   作者:劉宇婷
  • fēng
  • tóng
  • zhōu
  • gòng
  • nán
  • guān
  • 風雨同舟共渡難關
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ān
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  • 黑龍江省寧安市實驗小學六年一班
  • liú
  • tíng
  •  
  • 劉宇婷 
  • 閱讀全文

   希望的陽光

   小學生作文:希望的陽光
   作文字數:622
   作者:趙建軍
  •  
  • wàng
  • de
  • yáng
  • guāng
  •  
  •  
  • 希望的陽光 
  •  
  • lín
  • xiàn
  • píng
  • chuān
  • zhèn
  • dūn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • 臨澤縣平川鎮五里墩小學 四年級
  •  
  • zhào
  • jiàn
  • jun1
  •  
  •  
  • 趙建軍 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:687
   作者:楊溢
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  陽光總在風雨后 
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • yuàn
  • cháng
  • duǒ
  • zài
  • fēng
  • de
  • gǎng
  • kǒu
  •  
  • níng
  • yǒu
  •  “誰愿常躲在避風的港口,寧有
  • tāo
  • xiōng
  • yǒng
  • de
  • yóu
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • 波濤洶涌的自由陽光總在風雨后,烏
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:642
   作者:未知
  •  
  •  
  • bié
  • kàn
  • xiàn
  • zài
  • shì
  • yōu
  • xiù
  • de
  • hǎo
  • hái
  •  別看我現在是一個優秀的好孩子
  •  
  • èr
  • nián
  • què
  • shì
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • chéng
  • ,可二年級卻是個調皮的孩子,成績
  • zài
  • quán
  • bān
  • pái
  • míng
  • dǎo
  • shù
  • míng
  •  
  •  
  •  
  • 在全班排名倒數第幾名。 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:586
   作者:左子超
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  陽光總在風雨后 
  •  
  •  
  • nán
  • yóu
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuǒ
  • chāo
  •  南油小學 五() 左子超
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   不經歷風雨,怎能見彩虹

   小學生作文:不經歷風雨,怎能見彩虹
   作文字數:587
   作者:勞美金子
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  • zhōng
  •  “我成功了!我成功了!我終于
  • chéng
  • gōng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • huān
  • shēng
  • cóng
  • bèi
  • ěr
  • xué
  • xiào
  • 成功了!”我的歡呼聲從貝爾學校一
  • páng
  • de
  • yóu
  • yǒng
  • chí
  • chuán
  • le
  • chū
  • lái
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • 旁的游泳池里傳了出來。此刻,人們
  • 閱讀全文

   風雨彩虹

   小學生作文:風雨彩虹
   作文字數:424
   作者:姚敏
  •  
  •  
  • shàng
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • chéng
  • hěn
  •  我上五年級的時候,成績很不理
  • xiǎng
  •  
  • yóu
  • shì
  • yīng
  •  
  • lǎo
  • shì
  •  
  • 想,尤其是英語,老是不及格。
  •  
  •  
  • shàng
  • yīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiào
  • dào
  • hēi
  • bǎn
  •  一次上英語課,老師叫我到黑板
  • 閱讀全文

   讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔

   小學生作文:讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔
   作文字數:681
   作者:吳昊
  •  
  •  
  • ràng
  •  
  • niǎo
  • ér
  •  
  • zài
  • bào
  • fēng
  • zhōng
  • áo
  • xiáng
  •  
  •  
  •  讓“鳥兒”在暴風雨中翱翔 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • de
  • jiào
  • liàng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——讀《夏令營的較量》有感
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  •  
  • hào
  •  
  •  
  • 育才小學班 吳 昊 
  • 閱讀全文

   冬天的關愛如春天的陽光

   小學生作文:冬天的關愛如春天的陽光
   作文字數:483
   作者:劉會強
  • shēn
  • chū
  • de
  • shǒu
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • fèn
  • guān
  • 你伸出你的手拉一把,這就是一份關
  • ài
  •  
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • 愛,一位同學生病了,放學以后,你
  • zhǔ
  • dòng
  • de
  • dào
  • jiā
  • bāng
  • dǎo
  • gōng
  •  
  • zhè
  • shì
  • 主動的到他家幫他輔導功課,這也是
  • 閱讀全文

   風雨中,我選擇繼續前行

   小學生作文:風雨中,我選擇繼續前行
   作文字數:870
   作者:李文瑜
  • xuǎn
  • qián
  • háng
  •  
  •  
  • 我選擇繼續前行 
  •  
  •  
  • yǒu
  • yáng
  • xiàn
  • hēi
  • shuǐ
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  •  酉陽縣黑水中心校六年級班 李
  • wén
  •  
  •  
  • 文瑜 
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:646
   作者:石皓天
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • shí
  • hào
  • tiān
  •  
  •  
  • 石皓天 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • yǒu
  • cǎi
  • hóng
  • “陽光總在風雨后,請相信有彩虹
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:391
   作者:于水淼
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  • 于水淼 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • yún
  • shàng
  • yǒu
  • qíng
  • kōng
  • “陽光總在風雨后,烏云上有晴空
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:469
   作者:劉佳慧
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  • 劉佳慧 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • yǒu
  • cǎi
  • hóng
  • “陽光總在風雨后,請相信有彩虹
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:399
   作者:薄夢宇
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • báo
  • mèng
  •  
  •  
  • 薄夢宇 
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • men
  • néng
  • shì
  • shì
  • dōu
  • fān
  • fēng
  • 生活中,我們不可能事事都一帆風
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:492
   作者:陳盾初
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • chén
  • dùn
  • chū
  •  
  •  
  • 陳盾初 
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  • yún
  • shàng
  • yǒu
  • qíng
  • kōng
  • “陽光總在風雨后,烏云上有晴空
  • 閱讀全文

   陽光總在風雨后

   小學生作文:陽光總在風雨后
   作文字數:397
   作者:秦凱睿
  • yáng
  • guāng
  • zǒng
  • zài
  • fēng
  • hòu
  •  
  •  
  • 陽光總在風雨后 
  •  
  • qín
  • kǎi
  • ruì
  •  
  •  
  • 秦愷睿 
  •  
  • kǎo
  • shì
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • qíng
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • chū
  • le
  • 考試就是這樣無情,只有你付出了
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.80969t.com | gao482.com | www.cp67771.com | www.540707.com | 00rr8332.com | www.5886pp.com | 3822u.com | www.333133x.com | www.3890a.com | 77261166.com | www.38345r.com | www.118428.com | www.ylg292.com | www.0601j.com | 4995f.com | www.663m.com | www.397411.com | 6922012.com | www.fg9907.com | 1463d.com | www.553525.com | www.544091.com | 3189ww.com | www.hg15588.com | 500000459.com | www.3696699.com | www.186371.com | www.pu0012.com | www.41518y.com | 888365.com | www.hg33397.com | 11163311.com | www.c7.cc | 91234.com | www.65866.com | www.236002.com | www.63877e.com | www.c4529.com | 0600h.cc | www.8816o.com | 8569811p.com | www.876879.com | qq365y.com | www.185647.com | www.9356a.com | www.015.com | 3662x.com | www.996732.com | www.vipxl.3009300930093009.com | 38989f.com | www.99340.cc | www.56754.com | 0245i.com | www.55clf.com | www.ty66.com | 3957m.com | www.976500.com | www.69249.com | 3379f.com | 336611.com | www.377666y.com | 5003nn.com | 500000732.com | www.676711.com | www.x7088.com | 2222k8.com | www.8816f.com | www.72477b.com | 23599m.com | www.609715.com | www.00773z.com | 07599a.com | 441766.com | www.36166c.com | www.hg6651.com | 4541e.com | www.66621i.com | www.38775hh.com | www.a50336.com | xpj677u.com | www.3890r.com | www.qmc0011.com | 2851r.com | jbb42.cc | www.9928aa.com | www.o7793.com | f3144.com | qq365l.com | www.500vp.com | www.77731p.com | 2019m.cc | 3644o.com | www.855765.com | www.45598s.com | www.85770e.com | 2267h.com | www.648668.com | www.03a88.com | www.76543g.com | 4025r.com | www.146656.com | www.48330j.com | www.43012l.com | 3948722.com | 5906hh.com | www.ya013.com | www.88850.com | www.9374n.com | 69447733.com | www.055976.com | www.90555.net | www.523234.com | 668cp66.com | 41866.com | www.536678.com | www.72002.com | www.822834.com | 2306b.com | ww555hg.com | www.619477.com | www.0343r.com | www.56754.com | 365799.bet | 7605d.com | www.168339.com | www.61655q.com | www.27363z.com | www.664848.com | yhc998.com | xianboba.com | www.csgc2.com | www.73990f.com | www.272424.com | 3121rr.com | 4066ss.com | www.373500.com | www.aobo193.com | www.ll55826.com | www.40686e.com | 7508k.com | 6146x.com | www.186793.com | www.34788l.com | www.8889yh.com | www.k66111.com | 3121z.com | 00773aa.com | 61326699.com | www.343277.com | www.35918t.com | www.262815.com | www.0114444.com | 1168b.com | V87.com | 6002r.com | ff555k.com | www.820585.com | www.97655y.com | www.wns123f.com | www.16602i.com | www.40818e.com | 914905.com | 7240i.com | 2828394.com | www.068630.com | www.917gc.com | www.7933.com | www.758567a.com | www.940999.com | www.033001.com | www.xinhao2233.com | 6199w.com | 51133vvv.com | 5201314777.com | 52599p.com | www.079776.com | www.744949.com | www.8839g.com | www.4988s.cc | www.0600k.cc | www.10999r.com | www.874suncity.com | 97297o.com | www.591031.com | www.7782x.com | www.954321t.com | www.883399a.com | www.4694w.com | www.cqbdgg.com | www.064808.com | www.8694r.com | 32355hh.com | 4023o.com | 皇冠总公司.com | 4107u.com | 11422b.com | 2008kk.com | 9995z.cc | 3559sss.com | 566pj.com | 9339999j.com | 243d11.com | www.286967.com | www.627792.com | www.axc4.com | www.ya018.com | www.8816t.com | www.83993k.com | www.55238a.com | www.37377d.com | www.4809w.com | www.880317.com | www.6900666.com | www.678js666.com | www.88325v.com | www.4196j.com | www.biying910vip.com | www.xpj556677.com | www.80969v.com | www.e526688.com | www.938r.cc | www.20199gg.com | www.58665j.com | www.138cpj.com | www.5049v.com | www.808888r.com | www.799666v.com | www.77007.com | www.5049l.com | www.27363i.com | www.sj52388.com | www.98698i.com | www.8967z.com | www.4963kk.com | www.sb5506.com | www.v01888.com | www.73990z.com | www.3434ccc.com | www.7249t.com | www.xj445566.com | www.50732q.com | www.2934o.com | www.914908.com | www.550415.com | www.346277.com | www.80075o.com | 3066qqq.com | 9978611.com | alpk33.com | 88904747.com | hh8159.cc | 8977uu.com | 009900t.com | www.ag8801.com | www.7893w43.com | www.878msc.com | www.0752drf.com | www.4694m.com | www.33678qq.com | www.55717x.com | www.43818n.com | www.770935.com | www.129177.com | 8522mmmm.com | 8557i.com | 1407w.com | 588nnn.cc | www.vns9978.com | www.3000hm.net | www.C6371.COM | www.833976.com | www.55228h.com | www.912480.com | g2490.com | mgm3242z.com | 8159p.cc | ff555w.com | www.4938f.com | www.28557.com | www.89386c.com | www.60123j.com | www.769301.com | 9737gg.me | 66671g.com | jing26.com | www.bjd333.com | www.4646111.com | www.00772q.com | www.520860.com | www.933345.com | 2349001.com | hg55511.com | 2104.com | www.56520h.com | www.pj928.com | 40033t.com | www.0888js.com | www.jing6667.com | www.xpj338888.com | www.80075t.com | www.390366.com | b01311.com | 86811cc.com | www.779955.com | www.0752drf.com | www.7920c.com | www.bai05.com | 9646.com | 3656qq.com | www.55123.com | www.088878.com | www.32326.com | www.hm2555.com | 81511n.com | 3522aa.cc | www.ks299.net | www.55526v.com | www.28229.com | www.769179.com | 15a8.net | 77605s.com | www.hy086.com | www.00778z.com | www.1555hc.com | 9539v.com | 8547e.com | www.11995454.com | www.69567.com | www.cp718.com | 22207a.com | 80850ii.com | www.2288078.com | www.63606.com | www.848766.com | dz888.com | 1077iii.com | www.3157666.com | www.75060.com | www.196050.com | 1104007.com | www.10899c.com | www.4078m.com | www.66clf.com | 400w.am | oo2205.com | www.217456.com | www.83033t.com | 5360ee.com | 25288o.com | www.04762004.com | www.fg500.com | mobile.baidu.com | 80850m.com | www.22248.com | www.99788p.com | vip.city78.cn | 375656.com | www.302848.com | www.340095.com | 08058888.com | 8290g.com | www.00699a.com | www.50074b.com | 3mgmjjj.com | biying970vip.com | www.673888u.com | www.933345.com | 98345r.com | www.8694k.com | www.130a56.com | 99567j.com | 2247000.com | www.3846r.com | www.5xcv.com | 3066nmn.com | www.7025u.com | www.1466b.com | nnn444000.com | 996622kk.com | www.89677f.com | www.560671.com | xx888z.com | www.23277.com | www.9478g.com | j58955com | www.6662558.com | www.48330a.com | 99306p.com | v3675.com | www.73990i.com | www.66652e.com | 7141jj.com | www.4136y.com | www.373970.com | h88.com | www.50999r.com | www.606865.com | tt6829.com | www.7779855.com | www.638809.com | 365bet888.com | www.hdcp886.com | www.626507.com | 4195n.com | www.132c73.com | www.591799.com | 68228y.com | www.19yh4.com | www.195880.com | hcp5588.com | www.xj6005.com | 97799j.com | www.hg288.com | www.2418d.com | 1227011.com | www.40033.1540033.com | www.71233f.com | 6269.com | www.786555.com | www.585116.com | feicai0433.com | www.820031.com | 588lll.cc | www.yh7890.com | www.00840v.com | tt6828.com | www.18228.net | www.506931.com | 228888p.com | www.jsdc9222.com | LXYL362.com | www.pj903.com | www.927260.com | 44882007.com | www.12136d.com | 4647f.com | www.1596e.com | www.809572.com | 22296jj.com | www.4102l.com | qpby.com | www.226600r.com | www.196072.com | www.a8a8789.com | www.77801f.com | 5856kk.com | www.5981d.com | 01234aaa.com | www.9a003.com | www.582977.com | 748335.com | www.97655c.com | 3568v.com | www.cn365m.com | 59859.com | www.ok533.com | www.293255.com | www.185ks.com | www.2109f.com | hc9960.com | www.xx888.cc | hy756.com | www.3066kk.com | 55pp8332.com | www.rgcp333.com | 73999x.com | www.35849.com | www.106356.com | www.56520x.com | www.840202.com | www.8520j.com | www.8499l.com | 3245q.com | www.ya2019b.com | 66287l.com | www.12136n.com | 0638kkk.net | www.9570117.com | h21148.com | www.xy045.com | pj8ee.com | www.281106.com | 683bet.com | www.79696.com | 17715.com | www.741199b.com | aobo43.com | www.xpj3210.com | 5001k.com | www.xpj0978.com | 99567g.com | www.wd00004.com | 73006.com | www.8888855555.com | 7894f.com | www.0004111.com | vns8c.com | www.281106.com | 2147dh.com | www.808888l.com | 01572.com | www.00772u.com | 3685h.com | www.60886m.com | 8888c9.com | www.6889783.com | 76886r.com | www.50788k.com | i32689.net | www.963220.com | www.6666845.com | www.196057.com | www.hqr8888.com | hh697.cn | www.88166k.com | 1397.com | www.hg2300.com | a444000.com | www.003hy.cc | www.654bet.com | www.178311.com | www.zz00y.com | wns78.com | www.312615.com | 3662k.com | www.60007n.com | www.6033e.com | www.435050.com | www.3331js.com | hg837.com | www.377666g.com | 1592z.com | www.22630.cc | www.353599.com | 9539u.com | www.20199vv.com | i83377.com | www.4331b.com | 80579a.com | www.359215.com | www.xam03.com | 8790w.com | www.826018.com | 2934t.com | www.576590.com | www.70022.com | blm733.com | www.5856886.com | 589669.com | www.249711.com | www.msc-88msc.com | 0234uu.com | www.86267l.com | www.9374h.com | 1422b.com | www.1851137.com | l2490.com | www.hg5012.com | www.bh11234.com | 5478xl.com | www.6hg6668.com | 0606.net | www.rcw8899.com | www.xj666i.com | 0667.com | www.44fzc.com | www.658226.com | wotuwen.com | www.33018.com | www.as0008.com | 131nn.net | www.761bbb.com | www.151019.com | xpj66378.com | v00351.com | www.783544.com | g2306.com | www.267051.com | www.cp67771.com | hg10a.com | www.909965.com | www.38001.com | 111pj8.cc | www.022s.cc | www.246778.com | 88883501.com | www.hm3377.com | www.9jsjs.com | 77606w.com | www.663738.com | www.xlcp.com | 883399.com | www.39500v.com | www.417920.com | www.1869e.com | 0044886.com | www.68993223.com | www.7025o.com | 9103mm.com | www.9205c.com | www.331113.com | 55967u.com | www.392477.com | www.10999n.com | 50023344.com | hhh2848.com | www.xpj68.com | www.44889u.com | js909020.com | www.665771.com | www.dzj0110.com | 6868dd.cc | 2418k.com | www.12455hh.com | www.9969365.com | 8159eee.cc | www.320477.com | www.3032cc.com | www.1019994.com | b11988.com | www.cha64.com | www.79500f.com | vns608.com | 61320000.com | www.41518z.com | www.hwx518.com | 56988z.vip | 7141xx.com | www.50052n.com | www.318418.com | f35151.com | 3178i.com | www.9999y.cc | www.58665i.com | 5756988.com | pj700.cc | www.916044.com | www.l80288.com | www.bet3650314.com | 0805e.com | www.422323.com | www.zpw100.com | www.cr707.com | mg4377.com | tt888v.com | www.52072y.com | www.bai5544.com | 3222j.cc | 63964444.com | www.634977.com | www.ba302.com | www.hg55328.com | 73055u.com | 2677ooo.com | www.022xz.cc | www.1429g2.com | www.655666a.com | 55388.com | 99111zz.com | www.5086b.com | www.5309678.com | www.7893w54.com | 2214k.com | 5858jsc.com | www.6364.com | www.115527p.com | www.6861767676.com | 6261bb.com | 00oo8332.com | www.691663.com | www.156a56.com | www.hg8156.com | ysb8.com | 797720.com | tz22777.com | www.2875h.com | www.411559.com | www.xpj9780.com | k2306.com | 61328833.com | hhhh19927.com | www.15236.cc | www.2021b.com | www.xpj5003.com | am2983.com | 119649.com | 88946000.com | www.861803.com | www.81608y.com | www.v948v.com | www.hg3968.com | 56787hh.com | bjl1588.com | www.77803o.com | www.12656.cc | www.77787yh.com | www.5487.com | www.vns9983.com | 496qq.com | 35pp.vip | 7744jjj.com | www.837772.com | www.8084.com | www.10999x.com | www.hg0780.com | www.45601.com | hd55net.com | 4107f.com | 0652p.com | www.703193.com | www.87668z.com | www.6687l.com | www.tyc878.com | www.09569z.com | ks3337.com | 9539p.com | xpj764.cn | 84511.com | www.348689.com | www.371n.cc | www.9422g.com | www.33111166.com | www.yinhe6.cc | www.js55567.com | www.86611m.com | 08820088com | 81366r.com | 9103kk.com | 6969xpj.com | www.526609.com | www.257n.com | www.91233hh.com | www.r999996.com | www.7415i.com | www.vic040.com | www.22293737.com | www.28758g.com | 99111cc.com | l2490.com | iii1915.com | zb153.com | aa00558.com | 7744ppp.com | www.80065e.com | www.592113.com | www.fl62.com | www.16878m.com | www.36587777.com | www.js58333.com | www.hgdc300.com | www.9ccp22.com | www.5566bifa.com | www.hg005.com | www.142336.com | www.yh6099.com | www.yxlm99.com | y47479.com | feicai0751.com | 983888g.com | 66287g.com | 39199h.com | 5099bb.com | 00048r.com | gg69096.com | 32126.net | 80567s.com | 2381lll.com | 8827rr.com | sss5701.com | 2595e.com | www.66332o.com | www.163025.com | www.422626.com | www.526053.com | www.602917.com | www.665771.com | www.701269.com | www.776511.com | www.810519.com | www.820687.com | www.858899.com | www.837772.com | www.808712.com | www.710930.com | www.671206.com | www.652561.com | www.602917.com | www.541619.com | www.375951.com | www.263299.com | www.109307.com | 83378w.com | 0222.com | hg97222.com | 1775i.com | 44488f.com | 28288pp.com | 0234nn.com | 2324eee.com | 4541r.com | 2096n.com | 2443d.com | 88842949.com | www.ao599.com | www.b0999.com | www.pj2025.com | www.hg2258.com | www.567722.com | www.ggr.99233r.com | www.57800a.com | www.30350u.com | www.984709.com | www.4323m.com | www.6769x.com | www.hm6988.com | www.548911.com | www.51515u.com | 3424y.com | hgw168n.com | 84499922.com | 2757q.com | n2554.com | www.8124l.com | www.am1111.cc | www.c15595.com | www.4963cc.com | www.40288v.com | www.31795.com | www.5522f.cc | www.607217.com | 37987.com | 2008oo.com | 7w3777.com | 00uu8331.com | 3834504.com | www.4938i.com | www.44438.com | www.71071e.com | www.56011k.com | www.51331m.com | www.820687.com | 844.cc | 5504s.com | 4107k.com | hg3006.tw | www.hg226.com | www.52564.com | www.00772c.com | www.tai1177.com | www.3126x.com | www.394689.com | 667766z.com | 555666.com | p9602.com | www.0887788.com | www.8799.cc | www.mgm868004.com | www.55545x.com | www.cz5658.com | qiangui002.com | huangma13.com | 1606766.com | www.wn0001.com | www.40686b.com | www.17784.com | www.2418f.com | www.921677.com | 16690022.com | xiang07.com | 8189891.com | www.pj7666.com | www.288988b.com | www.6889797.com | www.974306.com | 6245d.com | 0446b.com | 80579a.com | www.bm9998.com | www.530056.com | www.12455w.com | www.081502.com | 3156xxx.com | u2554.com | www.1829q.com | www.55070r.com | www.81520y.com | www.303476.com | 6423i.com | 7779f.cc | www.s874.vip | www.u063801.com | www.2373q.com | 官网捕鱼1.com | 01234y.com | www.661zr.com | www.797009.com | www.575477.com | www.692092.com | hd11939.com | 7742i.com | www.pj7185.com | www.gf518.com | www.1368w.cc | xpj708.com | 3788aa.com | www.00618w.com | www.cn365e.com | www.5091o.com | 3169.com | 00556132.com | www.88837q.com | www.js79901.com | www.hct5.com | 1432.com | ss224.com | www.hg8547.com | www.amjs339.com | www.517602.com | 66300.org | www.033033r.com | www.85857h.com | www.60123q.com | bh889944.com | b9957.com | www.10050751.com | www.4102w.com | www.548277.com | rrr5144.com | www.7777ag4.com | www.5309678.com | www.qilc5.com | bet577e.com | 66300vip27.com | www.c44yy.com | www.9356h.com | 6033t.com | n2649.com | www.hrtsh.com | www.32123s.com | 24768.com | feicai0563.com | www.haomen1.com | www.25688d.com | 22296aq.com | 88807z.com | www.rycp049.com | www.522.cc | 4444.ag | www.402776.com | www.4996yx.com | www.675066.com | 78666g.com | www.0860h.com | www.zzw222.com | pjhunan.com | 7720n.net | www.53322888.com | www.32123w.com | 883399z.com | www.3983139.com | www.1851119.com | www.559748.com | hg10f.com | www.306444a.com | www.7714g.com | 2127vv.com | 2400010.com | www.sha0033.com | www.531982.com | 4022vv.com | www.xg289.net | www.15355z.com | 9420h.com | www.hggj.ac | www.9971003.com | 7744jjj.com | 2381k.com | www.m80288.com | www.le33.cc | 33382pp.com | www.hg068008.com | www.985026.com | bbb444000.com | www.11731.com | www.01063.com | 11005c.com | www.2229193.com | www.89894l.com | 70118a.com | www.3459k.com | www.hg355.tw | 700089v.com | www.p31888.com | www.954321p.com | 66betbet365.com | www.3615004.com | www.ribo12.cc | 933620.com | www.3459u.com | www.bet73r.com | 38238u.com | www.pj5756.com | www.26878l.com | spj05.net | www.112351.com | www.hx6691.com | rrr67890.com | www.2945e.com | www.536350.com | 80850x.com | www.33111166.com | js75aa.com | www.pj25555.com | www.7240n.com | 1406766.com | www.7893w50.com | www.91954.com | 444000c.com | www.kjlhc.cc | www.456639.com | 7945zz.com | www.60886v.com | 2019zz.cc | www.00618l.com | www.00840k.com | 3568h.com | www.5sj.com | www.073818.com | 5478e.com | www.3303.com | y77304.com | www.474922.com | www.576679.com | 6830w.com | www.7240n.com | by777.com | www.678987.com | www.585065.com | D8.com | www.808888x.com | bet111888.com | www.66666vns.com | www.60123c.com | 53262yy.com | www.28000k.com | 7744fff.com | www.9996cc.com | www.fan03.com | 99345dh.com | www.js89f.vip | 12742r.com | www.bet6886.com | www.202405.com | www.1115xj.com | www.77802d.com | 4288n.com | www.38138h.com | 80567m.com | www.aomenjinsha.com | www.388453.com | www.un5533.com | www.26878m.com | 22gg8332.com | www.2566y1.com | 08820066com | www.27363u.com | feicai0580.com | www.yh33566.com | www.786251.com | 9894.co | www.54400n.com | a6622.com | www.6350.vip | 3066ppp.com | www.9737kk.com | 61789q.com | www.8222000.com | 28886508.com | www.js466.com | www.216750.com |