<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 母愛的啟示

  小學生作文:母愛的啟示
  作文字數:450
  作者:張瀚文
 • ài
 • de
 • shì
 •  
 •  
 • 母愛的啟示 
 •  
 • zhāng
 • hàn
 • wén
 •  
 •  
 • 張瀚文 
 •  
 • dāng
 • men
 • chū
 • shēng
 • zài
 • zhè
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • 當我們出生在這個世界上的時候,
 • shì
 •  
 • ràng
 • men
 • yǒu
 • le
 • ān
 • quán
 • gǎn
 •  
 • shǐ
 • men
 • 是她,讓我們有了安全感,使我們得
 • dào
 • le
 • ài
 • de
 • liàng
 •  
 •  
 •  
 • 到了愛的力量。 
 •  
 • ài
 • huì
 • chǎn
 • shēng
 • shēng
 • mìng
 • de
 •  
 • niú
 • wéi
 • le
 • 母愛會產生生命的奇跡:母牛為了
 • ràng
 • xiǎo
 • niú
 • shàng
 • shuǐ
 •  
 • bèi
 • kāi
 • ròu
 • zhàn
 •  
 • 讓小牛喝上水,被打得皮開肉綻;母
 • cáng
 • líng
 • yáng
 • guì
 • zài
 • liè
 • rén
 • miàn
 • qián
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • bǎo
 • 藏羚羊跪在獵人面前,那是因為保護
 • zhōng
 • de
 • hái
 •  
 •  
 • zhè
 • xiē
 • liàng
 • yuán
 •  
 •  
 • 腹中的孩子……這些力量源自于——
 • ài
 •  
 •  
 •  
 • 母愛。 
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hóu
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shēng
 • bìng
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shǒu
 • 小時侯,我總是生病,媽媽總是守
 • zài
 • shēn
 • biān
 •  
 • rèn
 • xìng
 •  
 • fán
 • zào
 •  
 • dōu
 • xiào
 • 在我身邊,我任性,我煩躁,她都笑
 •  
 • xiǎng
 • chī
 • fàn
 •  
 • tiān
 • dōu
 • méi
 • chī
 • dōng
 • le
 • 納。我不想吃飯,一天都沒吃東西了
 •  
 • wéi
 • le
 • dōng
 • bēn
 • pǎo
 •  
 • jiào
 • tài
 • duì
 • ,媽媽為了我東奔西跑,我覺得太對
 • qīn
 •  
 • tōu
 • tōu
 • zài
 • de
 • xīn
 •  
 • 不起母親。我偷偷地在我的心里把“
 • cài
 •  
 • fān
 • le
 • biàn
 •  
 • xuǎn
 • zhōng
 • le
 • dào
 • cài
 •  
 •  
 • 菜譜”翻了一遍,選中了一道菜——
 • hóng
 • shì
 • chǎo
 • bāo
 • cài
 •  
 • cài
 • míng
 • gào
 •  
 • 西紅柿炒包菜。我把菜名告訴媽媽,
 • xiàng
 • dào
 • le
 • jīng
 •  
 • chī
 • le
 • kǒu
 • 媽媽像得到了驚喜,我努力吃了幾口
 •  
 • suàn
 • shì
 • sòng
 • gěi
 • xīn
 • líng
 • shàng
 • de
 • mǎn
 •  
 • kàn
 • ,算是送給媽媽心靈上的滿足。我看
 • zhe
 • qīn
 •  
 • xiàng
 • shōu
 • dào
 • le
 • zhǒng
 • xìn
 •  
 • duì
 •  
 • 著母親,我像收到了一種信息,對,
 • què
 • shí
 • shōu
 • dào
 • le
 •  
 • shōu
 • le
 • ài
 • de
 • xìn
 •  
 • 確實收到了,我收起了母愛的信息,
 • yào
 • hǎo
 • hǎo
 • shōu
 • cáng
 •  
 •  
 •  
 • 我要好好收藏。 
 •  
 • huí
 • guò
 • tóu
 • lái
 • xiǎng
 •  
 • duō
 • chī
 • kǒu
 • fàn
 •  
 • zhè
 • shì
 • 回過頭來一想,多吃幾口飯,這是
 • duì
 • qīn
 • de
 • mǎn
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • zhè
 • 對母親的滿足嗎?不!不!不只是這
 • xiē
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 些…… 
 •  
 • xiǎng
 • le
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • qīn
 • fèn
 • dān
 • jiā
 • 我想了又想,我應該為母親分擔家
 •  
 • yīng
 • gāi
 • hǎo
 • hǎo
 • xué
 •  
 • bào
 • qīn
 •  
 • 務,我應該好好學習,報答母親,我
 • yīng
 • gāi
 • dǒng
 • shì
 • tīng
 • huà
 •  
 • ràng
 • qīn
 • fàng
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 應該懂事聽話,讓母親放心…… 
 •  
 • duì
 •  
 • yīng
 • gāi
 • hǎo
 • hǎo
 • bào
 • qīn
 •  
 • yīng
 • gāi
 • 對,我應該好好報答母親,我應該
 • hǎo
 • hǎo
 • qīn
 • xiàng
 • chù
 •  
 • zhù
 • yuàn
 • qīn
 • yǒng
 • yuǎn
 • xìng
 • 好好和母親相處,祝愿母親永遠幸福
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   母愛的啟示
   
   張瀚文
   
   當我們出生在這個世界上的時候,是她,讓我們有了安全感,使我們得到了愛的力量。
   
   母愛會產生生命的奇跡:母牛為了讓小牛喝上水,被打得皮開肉綻;母藏羚羊跪在獵人面前,那是因為保護腹中的孩子……這些力量源自于——母愛。
   
   小時侯,我總是生病,媽媽總是守在我身邊,我任性,我煩躁,她都笑納。我不想吃飯,一天都沒吃東西了,媽媽為了我東奔西跑,我覺得太對不起母親。我偷偷地在我的心里把“菜譜”翻了一遍,選中了一道菜——西紅柿炒包菜。我把菜名告訴媽媽,媽媽像得到了驚喜,我努力吃了幾口,算是送給媽媽心靈上的滿足。我看著母親,我像收到了一種信息,對,確實收到了,我收起了母愛的信息,我要好好收藏。
   
   回過頭來一想,多吃幾口飯,這是對母親的滿足嗎?不!不!不只是這些……
   
   我想了又想,我應該為母親分擔家務,我應該好好學習,報答母親,我應該懂事聽話,讓母親放心……
   
   對,我應該好好報答母親,我應該好好和母親相處,祝愿母親永遠幸福!
   
   指導教師 崔梅茹 

   母愛

   作文字數:323
   作者:朱靈靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  • dài
  •   一天下午,放學了。媽媽帶
  • zhe
  • huí
  • jiā
  •  
  • zuò
  • zài
  • háng
  • chē
  • de
  • hòu
  • dèng
  • shàng
  •  
  • 著我回家。我坐在自行車的后凳上,
  • zuò
  • zài
  • qián
  • miàn
  • chī
  • cǎi
  • zhe
  • háng
  • chē
  • de
  • jiǎo
  • 媽媽坐在前面吃力地踩著自行車的腳
  • 閱讀全文

   讀《母愛的硬度》有感

   作文字數:526
   作者:袁妮佳
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • ài
  • de
  •  今天我讀了一篇文章《母愛的
  • yìng
  •  
  •  
  • wén
  • zhōng
  • zhǔ
  • yào
  • jiǎng
  • le
  • wèi
  • 硬度》。文中主要講了一位媽媽把醫
  • shēng
  • zhěn
  • duàn
  • wéi
  • shǎ
  • tān
  • de
  • ér
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • le
  • 生診斷為傻子和癱子的兒子培養成了
  • 閱讀全文

   母愛的巢

   作文字數:502
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • gǎn
  • jiào
  •  
  • shì
  • rén
  • men
  • xiàng
  • wǎng
  •  母愛是溫暖的感覺,是人們向往
  • de
  • guī
  • xiǔ
  •  
  • ràng
  • duō
  • shǎo
  • xīn
  • líng
  • jìng
  • huà
  •  
  • ràng
  • duō
  • shǎo
  • 的歸宿,它讓多少心靈凈化,讓多少
  • 閱讀全文

   母愛是彩色的

   作文字數:265
   作者:王杰34
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • cǎi
  • de
  • 來 源   母愛是彩色的
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • shǒu
  • yǒng
  • yuǎn
  • dōu
  • chàng
  • wán
  • de
  •  它就像一首永遠都唱不完的歌
  • 閱讀全文

   無邊的母愛

   作文字數:379
   作者:劉文靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • men
  • chū
  • shēng
  •  
  • qīn
  • jiù
  •   從我們一出生,母親就把我
  • men
  • dāng
  • chéng
  • le
  • xīn
  • gān
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • men
  • zài
  • ài
  • zhōng
  • chéng
  • zhǎng
  • 們當成了心肝寶貝。我們在愛中成長
  •  
  • què
  • hěn
  • shǎo
  • yǒu
  • rén
  • huí
  • ?
  • ài
  •  
  • xué
  • le
  •  
  • guì
  • de
  • ,卻很少有人回報愛。學了《可貴的
  • 閱讀全文

   母愛真偉大

   作文字數:402
   作者:李豆豆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • chǎng
  • zhòng
  • gǎn
  • mào
  •  
  • ràng
  • zhī
  •   經過一場重感冒,讓我知
  • dào
  • qīn
  • zhēn
  • wěi
  •  
  •  
  •  
  • 道母親真偉大。 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • wài
  • miàn
  • xià
  • zhe
  • qīng
  • pén
  •  
  •  那天,外面下著傾盆大雨,我
  • 閱讀全文

   偉大的母愛

   作文字數:421
   作者:徐子衿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • yǒu
  • běn
  • yǒng
  • yuǎn
  • xiě
  •    世界上有一本永遠寫不
  • wán
  • de
  • shū
  •  
  • jiù
  • shì
  • ài
  •  
  • ài
  • xiàng
  • tiáo
  • ān
  • 完的書,那就是母愛。母愛像一條安
  • de
  • xiǎo
  • zhōu
  •  
  • zāi
  • zhe
  • shǐ
  • xiàng
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • gǎng
  • wān
  •  
  • 逸的小舟,栽著我駛向溫暖的港灣;
  • 閱讀全文

   母愛永恒

   作文字數:346
   作者:楊淑雯
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • yǒng
  • héng
  • 優秀作文  母愛永恒
  •  
  •  
  •  
  • huá
  • shī
  • zhōng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  • yáng
  • shū
  •  華師一附中實驗學校 楊淑
  • wén
  • 閱讀全文

   貓給我的啟發

   作文字數:591
   作者:楊子秋
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • gěi
  • de
  •  
  • 網 址   貓給我的啟發 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • guāng
  • shān
  • xiàn
  • wán
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  •  光山縣第一完全小學 三()
  • 閱讀全文

   母愛深深

   作文字數:367
   作者:秦夢涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shēn
  • shēn
  •   母愛深深
  •  
  •  
  •  
  • guī
  • xiàn
  • yáng
  • lín
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qín
  •  秭歸縣楊林小學三年級 秦
  • mèng
  • hán
  • 夢涵
  • 閱讀全文

   偉大的母愛

   作文字數:452
   作者:泰子
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • zuì
  • wěi
  • de
  •  
  • gěi
  •   母愛是最偉大的,他給予我
  • men
  • duō
  • de
  • ài
  •  
  • 們許多無私的愛!
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • de
  • xià
  •  
  •  在我小時候的一個夏夜,我突
  • 閱讀全文

   母愛最偉大

   作文字數:178
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • zuì
  • wěi
  •  
  •  
  •   母愛最偉大 
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  •  
  • 母愛是什么? 
  •  
  • ài
  • shì
  • zài
  • men
  • lèi
  • liú
  • mǎn
  • miàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jīng
  • 母愛是在我們淚流滿面的時候,精
  • 閱讀全文

   母愛的偉大

   作文字數:408
   作者:張辰龍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • zuì
  •  
  • wěi
  •  
  •  
  •    母愛 最 偉 大 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  •  
  •  
  •  三年級五班 張辰龍 
  • 閱讀全文

   被子中的母愛

   作文字數:567
   作者:邱天霞
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bèi
  • zhōng
  • de
  • ài
  •  
  • 網 址   被子中的母愛 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • jiā
  • kàn
  • le
  • ?
  • huì
  • shí
  • fèn
  • jīng
  •  
  •  大家看了題目一定會十分驚奇,
  • 閱讀全文

   一場夢的啟發

   作文字數:240
   作者:王馨儀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shàng
  • xué
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  今天早上,我去上學。我因為
  • xīn
  • wàng
  • le
  • shū
  • bāo
  • de
  • liàn
  •  
  • jié
  • guǒ
  • wén
  • 粗心大意忘了拉書包的拉鏈,結果文
  • 閱讀全文

   母愛如海

   作文字數:259
   作者:劉勇齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • hǎi
  •  
  •  
  •    母愛如海 
  •  
  • liú
  • yǒng
  •  
  •  
  • 劉勇齊 
  •  
  • de
  • ài
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • yàng
  • guǎng
  • kuò
  •  
  • 媽媽的愛就像大海一樣廣闊無比。
  • 閱讀全文

   母愛深深

   作文字數:267
   作者:楊夢璇
  •  
  •  
  • ài
  • shēn
  • shēn
  •  
  •  
  •  母愛深深 
  •  
  • yáng
  • mèng
  • xuán
  •  
  •  
  • 楊夢璇 
  •  
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • rán
  • shēng
  • bìng
  • 記得那一次是星期六,我突然生病
  • 閱讀全文

   無私的母愛

   作文字數:400
   作者:純真  可…
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • 請記住:  無私的母愛
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • duì
  • hái
  • shì
  • zhēn
  • guì
  • de
  •  
  • hái
  •  母愛,對孩子是珍貴無比的,孩
  • de
  • xìng
  • jiù
  • shì
  • qīn
  • de
  • kuài
  •  
  • de
  • shēn
  • biān
  • 子的幸福就是母親的快樂,你的身邊
  • 閱讀全文

   無私的母愛

   作文字數:400
   作者:純真  可…
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • 請記住:  無私的母愛
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • duì
  • hái
  • shì
  • zhēn
  • guì
  • de
  •  
  • hái
  •  母愛,對孩子是珍貴無比的,孩
  • de
  • xìng
  • jiù
  • shì
  • qīn
  • de
  • kuài
  •  
  • de
  • shēn
  • biān
  • 子的幸福就是母親的快樂,你的身邊
  • 閱讀全文

   母愛無私

   作文字數:331
   作者:朱虹雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  •  
  •   母愛無私 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  •  “世上只有媽媽好,有媽的孩子
  • xiàng
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • de
  • guān
  • ài
  • 像個寶……”當我感受到媽媽的關愛
  • 閱讀全文

   母愛

   作文字數:365
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • ài
  • kàn
  • shū
  •  
  • yóu
  • shì
  • xīn
  • shū
  •   我很愛看書,尤其是新書
  •  
  • tiān
  • zhōng
  •  
  • xiàn
  • xiē
  • tóng
  • xué
  • zài
  • kàn
  •  
  • 。一天中午,我發現一些同學在看《
  • tóng
  • nián
  •  
  •  
  • gāng
  • tiě
  • shì
  • zěn
  • yàng
  • liàn
  • chéng
  • de
  •  
  • zhè
  • liǎng
  • 童年》和《鋼鐵是怎樣煉成的》這兩
  • 閱讀全文

   我懂得了母愛

   小學生作文:我懂得了母愛
   作文字數:513
   作者:張昊男
  •  
  • dǒng
  • le
  • ài
  • 我懂得了母愛
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • xìng
  • xiàn
  • páng
  • jiā
  • zhèn
  • jiāo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • 山東省博興縣龐家鎮焦集小學 三
  • nián
  •  
  • zhāng
  • hào
  • nán
  • 年級 張昊男
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:537
   作者:張毅
  • shì
  • ài
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • zhī
  • yào
  • dào
  • jiǎ
  • 我是一個愛釣魚的孩子。只要一到假
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • biàn
  • zhe
  • xiǎo
  • tǒng
  • 期沒有作業的時侯,我便提著個小桶
  •  
  • dài
  • qiū
  • yǐn
  • lái
  • dào
  • jìn
  • de
  • biān
  • diào
  •  
  • ,一袋子蚯蚓來到附近的河邊釣魚 
  • 閱讀全文

   停電的啟示

   小學生作文:停電的啟示
   作文字數:310
   作者:劉錦峰
  • tíng
  • diàn
  • de
  • shì
  • 停電的啟示
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yòu
  • mèn
  • yòu
  • de
  • tiān
  •  
  • bàng
  • wǎn
  •  
  • 今天是又悶又熱的一天,傍晚,我
  • huí
  • dào
  • jiā
  • zhōng
  •  
  • tuō
  • diào
  • wài
  •  
  • kāi
  • 和媽媽回到家中,我脫掉外衣,打開
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:565
   作者:王美蘇
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  • 釣魚的啟示
  •  
  • 
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • měi
  •  
  • 水南小學 六()班 王美蘇 
  • 閱讀全文

   特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感

   小學生作文:特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感
   作文字數:721
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  •  特別的啟示———《漁夫和金魚
  •  
  • hòu
  • gǎn
  • 》讀后感
  •  
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  縉云縣 水南小學 六(一)班
  • 閱讀全文

   母愛

   小學生作文:母愛
   作文字數:335
   作者:人造人70…
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xīng
  • lìng
  •  在我記憶的長河中,有很多星令
  • gǎn
  • dòng
  •  
  • ài
  • zhè
  • xīng
  • shǐ
  • jiǔ
  • jiǔ
  • néng
  • 我感動,可母愛這顆星使我久久不能
  • wàng
  • huái
  •  
  • shí
  • shí
  • xǐng
  • zhe
  •  
  • ài
  • shì
  • wěi
  • de
  • 忘懷,時時提醒著我,母愛是偉大的
  • 閱讀全文

   母愛無價

   小學生作文:母愛無價
   作文字數:685
   作者:臨澤縣鴨…
  • ài
  • jià
  • 母愛無價
  •  
  • lín
  • xiàn
  • nuǎn
  • xiāng
  • zhāo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhāng
  • wén
  • jìng
  • 臨澤縣鴨暖鄉昭武小學 張文靜
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • fèng
  • xiàn
  • gěi
  • hǎi
  • yáng
  •  
  • bái
  • fèng
  • xiàn
  • gěi
  •  “江河奉獻給海洋,白鴿奉獻給
  • 閱讀全文

   一件小事給我的啟示

   小學生作文:一件小事給我的啟示
   作文字數:690
   作者:我們的60…
  • nián
  •  
  • gāng
  • mǎn
  • jiǔ
  • suì
  •  
  • tiān
  • xià
  • le
  • 那年,我剛滿九歲,一天下課了我去
  • lóu
  • xià
  • shàng
  • suǒ
  •  
  • 樓下上廁所。
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • hòu
  • miàn
  • de
  • yún
  •  
  • 剛走到教學樓后面的云梯那里,我
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.hg6266.com | 365-818.com | www.v36.com | www.630675.com | zz7742.com | www.0088xpj.net | www.162918.com | 588xxx.cc | www.97828y.vip | 603144.COM | www.blrggb01.com | www.81233v.com | 937012.com | www.85267.com | mg437799.com | www.xpj8840.com | www.163cp1.cc | 6033d.com | www.42842817.com | 3405ppp.com | www.9737hh.com | 0077buyu.com | www.pj5744.com | www.543977.com | 500000712.com | www.38775cc.com | 1770m.com | www.xw3344.com | www.33598u.com | www.9068ss.com | www.2408a.cc | vns22.vip | www.4331v.com | 3y5511.com | www.p32939.com | 26444h.com | www.hg2788.com | www.669278.com | 4638855.com | www.29178d.com | 2146h.com | www.1764o.com | 287722.com | www.8313z.com | 0907.am | www.sb005.com | 6396b.com | www.4887999.com | www.186357.com | www.6535.com | www.560923.com | www.hg77716.com | www.603774.com | www.wnsr280.com | www.701496.com | www.39695u.com | www.477680.com | www.32666k.com | www.127192.com | www.9679u.com | www.32123i.com | www.hg1918.com | www.60123u.com | www.vn95500.com | 2jsooo.com | www.a4116.com | 80060202.com | www.ff811.com | 2455g.com | www.04567w.com | 5020.com | www.win1235.com | 4647022.com | www.50051vip.com | www.85770d.com | www.621764.com | www.55scweb.com | 37987.com | www.js06888.com | 66335002.com | www.4078u.com | 47751.com | www.amjs3456.com | 103niu.com | www.6832z.com | 6175m.com | www.810262.com | www.84299.com | qp168.shsxiwl.cn | www.8hg6668.com | nn500o.com | www.14t.com | 500000550.com | www.506971.com | www.079305.com | am0808.cc | www.hg98j.com | 8159fff.cc | www.35918k.com | www.9374u.com | www.196807.com | www.pj8333.com | 316z.cc | www.9484.com | 33115ss.com | www.500103.com | www.8896kk.com | 060ddd.com | www.63800a.com | k2554.com | www.697896.com | www.xpj237.com | 131uu.net | www.55717e.com | 922850.com | www.349177.com | www.77731p.com | 1552666.com | www.42969.com | www.xpj6t6.com | f8381.com | www.k3410.com | 668cp66.com | www.349177.com | www.c5c99.com | 32126z.net | www.810709.com | www.203rs.com | 111pj8.cc | www.3933l.cc | www.1010160.com | 3189qq.com | www.91233g.com | www.bet3650514.com | 9995z.cc | www.8d222.com | www.56520q.com | j86811.com | www.456669.com | www.pj9909.com | 11005h.com | www.0270x.com | www.7893w41.com | o14666.com | www.07163x.com | www.26yh76.com | app3544.com | www.00840b.com | www.0885k.com | vv01234.com | www.900241.com | www.5049b.com | 7508g.com | www.197560.com | www.47506e.com | www.86611f.com | 3434eee.com | www.bet73g.com | www.qiudala.org | 000333943.com | www.937652.com | www.68806.com | 2546.com | 500.af | www.39500g.com | www.61355.com | 73567tg10.com | www.203035.com | www.704907.com | www.6491r.com | feicai0991.com | www.07163m.com | www.bet421.com | 8522wwww.com | gc002.cc | www.33997y.com | www.508345.com | df-bet.net | 983888k.com | www.957004.com | www.9949k.com | yf2555.com | feicai0436.com | www.7880.com | www.5811msc.com | 3089m.com | baihu188.com | www.616777a.com | www.444jyh.com | www.wi9999.com | 88851u.com | www.292269.com | www.ylylc01.com | www.js6767r.com | xpj888c.com | 112y.net | www.731996.com | www.g3410.com | www.542455.com | b99vip.com | 6423q.com | www.08588d.com | www.sscb11.cc | www.pj25555.com | 111122ss.com | www.073552.com | www.99677r.com | www.85857g.com | www.xpj4444.cc | 2222com3.com | bet99959.com | www.690477.com | www.xpj33987.com | www.20452.net | 88535c.com | 3522jj.cc | yd12309.com | www.979816.com | www.vns998.me | www.987125.com | www.1869z.com | 1468xxx.com | 4508jj.com | www.ac3322.com | www.742588.com | www.bsyedu.com | www.4447727.com | js181.com | 5437e.com | www.833585.com | www.3775f.com | www.a81h.cc | www.21365uu.com | wb130.com | hggjtg2.com | www.047788.com | www.6364p.com | www.663558.com | www.rb4440.com | www.4107j.com | bet8688.net | 7945ll.com | 923.com | www.635918.com | www.08588v.com | www.469704.com | www.876722.com | www.hg53488.com | uu56988.com | 78997.com | 1591007.com | www.153918.com | www.055v.cc | www.36589999.com | www.6687i.com | www.919205.com | www.3046w.com | www.333222v.com | p533.cc | 57157h.com | js01.app | 2595o.com | 0485x.com | 4503.com | www.77802a.com | www.763659.com | www.50052p.com | www.444999qipai.com | www.v4v5v6.com | www.819msc.com | www.js0js0.com | www.0860d.com | www.6635oo.com | 87680c.com | feicai0593.com | 6594gg.com | 4080.com | 9646a.com | y6840.com | 610260.com | jsdas8.com | www.43131j.com | www.570981.com | www.959579.com | www.3416p.com | www.61411.cc | www.33598b.com | www.bet365195.com | www.557466.com | www.615069.com | www.0282.com | www.1112yl.com | www.2894.com | www.30350i.com | www.s3410.com | www.1851112.com | www.55060c.com | www.88166g.com | www.80969z.com | www.365022.bet | www.356063.com | www.tc8801.com | www.77731y.com | 3822t.com | 858489.com | www.1764e.com | www.7239j.com | hg999333r.com | www.333222i.com | www.742488.com | www.83993v.com | ww38648.com | www.l4042.com | www.hm3377.com | 9993657.com | www.5559193.com | www.4923p.com | JS1388b.com | www.8520r.com | www.7036s.com | 1389uu.com | 23800e.com | www.6880oo.com | www.186972.com | 22kk8331.com | www.80jsjs.com | www.505151.com | 11bb8331.com | www.8967t.com | www.540977.com | t8705.com | www.kj310.cc | www.233104.com | 8765blr.com | www.00773o.com | www.349077.com | h8381.com | www.89677q.com | www.50051e.com | ambyc6.com | www.38775jj.com | hg999333t.com | www.7754j.com | www.1466a.com | 30019e.com | www.hg313.com | www.81678f.com | 33382rr.com | www.hg2216.com | www.hm3999.com | aobo74.com | www.tycyl.cc | 8381q.com | www.555545.com | www.jzvip11.com | by777.com | www.hg9777.com | www.824879.com | 99112007.com | www.v1068.com | hg168q.com | www.0860z.com | www.3552b.com | hjcp114.com | www.50999f.com | 11422m.com | www.8658822.com | www.36787g.com | 78808e.com | www.80969b.com | 2381jj.com | www.67797n.com | www.5522q.cc | jj38648.com | www.6687x.com | 51200ll.com | www.3877msc.com | www.598061.com | 66876u.com | www.sx139974.com | hg1818.net | www.bet91488.com | 6999009.com | www.11119u.com | www.560672.com | o00351.com | www.89894s.com | 9068ll.com | www.xpj16681.com | 9737mm.me | www.pj9346.com | 32424x.com | www.tyc357.com | www.816464.com | 3544b.com | www.60007t.com | 7605x.com | www.86339h.com | 500000355.com | www.98698j.com | 2019.gw | www.122.hk | 20188d.com | www.32666s.com | www.572102.com | www.js40222.com | www.gock3.com | 2764.com | www.37437.cc | 3169l.com | www.76520r.com | bo768.com | www.6678693.com | 4288n.com | www.xpj815.com | 12274466.com | www.5446c.com | p888ab.com | www.4521.com | 4018kk.com | www.44118y.com | 1294v.cc | www.087y.com | 23599t.com | www.1205.com | 61325522.com | www.83033l.com | 3169g.com | www.26163s.com | 2543jc.com | www.9205d.com | dzj.am | www.657zf.com | 20775588.com | www.916370.com | www.pjshanghai.com | www.660665.com | www.866890.com | www.324677.com | www.yh33566.com | 8018522.com | www.814c.com | zhcp18.com | www.3157k.com | 883399l.com | www.44118r.com | 4405.com | www.ee563.com | 2776g.com | www.blc8.com | www.483828.com | www.308908.com | www.tyc112.com | 3938oo.com | www.808888r.com | www.60886s.com | 33599jj.com | www.60007l.com | 7736w.com | www.588730.com | www.xpj04666.com | 56988c.vip | www.4078d.com | 4167d.com | www.6653i.com | 88948999.com | www.404977.com | www.128567.com | 5443mm.com | www.588875.com | 009.so | www.55fzc.com | www.302981.com | 9106.com | www.4972j.com | b14666.com | www.4798.cc | www.033033u.com | www.245568.com | www.681378.com | 4747.com | www.115966.com | www.7727bet.com | www.166125.com | www.3211msc.com | 239239.com | www.321.ceo | www.111xpj22.com | 50067a.com | www.9737oo.me | 2737vip.com | www.5xch.com | www.7636.com | 1705.com | www.9646w.com | www.1133hg.com | 1706766.com | www.sha2333.com | 36507w.com | www.717224.com | www.39666.com | 4812b.com | www.66621j.com | www.56520b.com | 50067o.com | www.1841222.com | 32424v.com | www.41518b.com | www.848777x.com | amjs8033111.com | www.603854.com | www.5588135.com | w14666.com | www.hm2666.com | www.999497.com | 61999yy.com | www.2350w.com | www.15b19.net | 998789.com | www.16878y.com | www.la0666.com | pjxinjiang.com | www.33598f.com | www.2078m.com | s99345.am | www.9818k.cc | www.hg3701.com | 3678f.com | www.ck6787.com | www.339879.com | 30688n.com | www.595301.com | www.38345j.com | 5219v.com | www.50051o.com | www.9895u.com | 58802p.com | 2381ww.com | www.954321x.com | www.m222999.com | 35675.com | www.544aa.cc | www.849suncity.com | 8569811v.com | www.055983.com | www.30350i.com | www.hg1898.com | zz1916.com | 289599.com | 1077www.com | www.77801j.com | www.tyc5955.com | d67890.com | www.376531.com | www.4521g.com | www.js80388.com | 15a22.net | www.055j.cc | www.5049j.com | 7935u.com | 915906545.com | www.3080.com | www.500994.com | jk080.com | 65366.com | www.719880.com | www.224333222.com | 82365t.com | www.097079.com | www.1434l.com | www.299888.com | 4025r.com | www.344141.com | www.js89t.vip | www.sb5203.com | 3033d.com | www.341077.com | www.630950.com | www.vns343.com | 80118.com | www.50080e.com | www.hd8673.com | www.1681688888.com | swin3.com | 5005i.com | www.12455k.com | www.3g88.com | www.vns0600.com | 256777gcom | www.550434.com | www.2234.cc | www.m.hjjb29.wang | 4400203.com | j5429.com | www.2373l.com | www.xpj5959.com | www.6807788.com | 3471.com | 0687222.com | www.26299f.com | www.98698t.com | www.00832333.com | 4340g.com | 5478xl.com | www.36788x.com | www.4972p.com | www.bet365789.com | 7599r.com | 2190n.com | www.8499l.com | www.9170116.com | www.3056008.com | 11ll8332.com | 80850d.com | www.700626.com | www.11599068.com | www.3987999.com | 1654jj.com | 33318f.com | 00336132.COM | www.01czj.com | www.4546500.com | www.hg7861.com | 9103jj.com | lh66k.com | ff555k.com | www.hm6788.com | www.55755.com | www.528580.com | www.4759qq.com | lj553.com | k8381.com | www.376163.com | www.99677j.com | www.8bet005.com | www.vns76999.com | 0080j.com | 32555t.com | 89777j.com | www.586005.com | www.91233l.com | www.6880gg.com | www.msc573.com | www.yh66605.com | 26789.com | bet365bet365005.com | www.166127.com | www.5095r.com | www.5446z.com | www.6a555.com | www.xpj2t2.com | 2709u.com | 4556r.com | 12016.com | www.77803u.com | www.ya002.com | www.4331a.com | www.dsn96.net | www.msc353.com | www.k32126.cc | 883399u.com | 83378i.com | afcp01.com | www.80075v.com | www.858899a.com | www.bet73s.com | www.83377t.com | www.jjjj44444.com | www.7111p.com | a1064.com | 2127t.com | 365vip600.cc | 60772.com | y72227.com | www.570821.com | www.3126v.com | www.777723.com | www.7225m.com | www.97cp123.com | www.143vns.com | www.pjbet777.com | 776059.com | bwin8z.com | 66671c.com | 04666x.com | 9030n.com | 1479p.com | www.339281.com | yhxizang.vip | 2685.com | 4636677.com | c63awgd8.com | ude185.com | 79964c.com | www.381860.com | www.916025.com | www.15256.cc | www.91233t.com | www.hg77740.com | www.4546600.com | www.55060z.com | www.50086.net | www.700555.com | www.hhgg24.com | www.9996cc.com | www.xhtd09.com | www.8520g.com | 44077j.com | 168cpcp.com | c86811.com | 38853885.com | 3522x.cc | 4036222.com | 4036bb.com | aaa444000.com | 28839k.com | 3482q.com | 59599j.com | 2077bb.com | pc0428.com | 15856f.com | 9008590.com | 44488m.com | 2190s.com | 253590.com | hg58111.com | hh76669.com | zhcpnn.com | qq1331.com | 5003qqq.com | 55977.com | 212300.com | 61322244.com | 543c.cc | 88857.com | 1227011.com | rrr5682.com | hgw168v.com | 1483pp.com | cpyz6666.com | 01234n.com | 3726n.com | ii01234.com | 54140088.com | 1888860.com | 7508a.com | zhcp23.com | mmmm4488.com | www.js87000.com | www.6635oo.com | www.f4737.com | www.v15543.com | www.144.com.tw | www.06982.com | www.lj558.com | www.1168t.com | www.829797g.com | www.2544h5.com | www.56011a.com | www.ampj.com | www.50788c.com | www.544aa.cc | www.756764.com | www.369965.com | 1466b.com | 34g35.com | 2757ucom | 88993g.com | 5309o.com | 256777y.com | www.hg4111.com | www.88807d.com | www.246123.com | www.5377msc.com | www.5981l.com | www.86339l.com | www.9646d.com | www.5441x.com | www.841879.com | www.178281.com | 3024u.com | 1479i.com | kdcp5.com | js777dl.com | www.3435222.com | www.09569s.com | www.055888.com | www.e32939.com | www.56011i.com | www.78949q.com | www.978913.com | www.151220.com | 5446rr.com | x86811.com | 8722jjjj.com | 5437y.com | www.7111s.com | www.0241n.com | www.ldz333.com | www.js18686.com | www.11qxc.com | www.287926.com | 11.net | 5m412.com | xhtd3559.com | www.63877m.com | www.400658.com | www.10999j.com | www.6939v.com | www.gczj7.com | www.80075v.com | w7454.com | pj88kk.com | 5099aa.com | www.20326.com | www.6776jj.com | www.1206c.com | www.c4527.com | pj600.cc | 9995bcc | 30007w.com | www.67797i.com | www.5966zzz.com | www.2848.com | www.022jx.cc | www.53911a.com | 12742u.com | wdlywz.com | www.hg123888.com | www.55526g.com | www.m63568.com | www.fh7557.com | 55331uu.com | 281555.com | xpj888e.com | www.188i77.com | www.net567.com | www.66376g.com | www.303865.com | 88850uu.com | 8381u.com | www.2846x.com | www.9b003.com | www.115966.com | www.370933.com | 364982.com | 8988o.com | www.44992055.com | www.26123jj.com | www.66376f.com | www.171880.com | 44xx8332.com | 8827ii.com | www.404msc.com | www.883399e.com | www.c5615.com | feicai0633.com | 96678.com | www.00618k.com | www.00772o.com | www.41518j.com | mobile.baidu.com | xpj99909.com | www.vnsr800.com | www.79500c.com | www.95111w.com | www.80767v.com | 365bet2018.net | www.hg191.org | www.1168d.com | www.54400d.com | 15856i.com | 30019kk.com | www.6020400.com | www.10999b.com | www.7986.cc | pj88oo.com | 0015gg.com | www.js60a.com | www.380820.com | www.653355.com | 6647v.com | 226688f.net | www.85857t.com | www.75353.cc | bet28.com | 20160913.pw | www.000435.com | www.6939z.com | www.66621i.com | 7555n.com | www.zdj70.com | www.5886rr.com | www.585751.com | 7741716.com | www.pjzhejiang.com | www.6600ra8.com | www.976731.com | 33599oo.com | www.033033u.com | www.00618a.com | www.hw1100.com | 1479x.com | www.514234.com | www.55070x.com | www.911096.com | 2jsppp.com | www.dhy0707.com | www.64566e.com | www.658960.com | 5360q.com | www.18shenbo.com | www.68365k.com | www.081290.com | chinapsp.cn | www.9997068.com | www.84499m.com | 5350k.com | 9539i.com | www.16181q.com | www.781367.com | 89777k.com | www.xpj9598.com | www.302551.com | 44669193.com | 3009x.com | www.5099tt.com | www.679975.com | 3568rr.com | www.8837138.com | www.76520z.com | 63305r.com | www.7435p.com | www.xpj11008.com | www.50080a.com | 22bb8331.com | www.950163.com | www.984688.com | 44303.com | www.jnh885.com | www.35918z.com | 5144.net | www.00618j.com | www.28891b.com | 13976.com | www.xj6666.com | www.70669c.com | 9649z.com | 1259j.com | www.vip81619.com | c00351.com | 014458.com | www.06820l.com | www.50051o.com | jsjlb11.com | www.4996gs.com | www.150882.com | 33382n.com | www.16181n.com | www.203035.com | 3189kk.com | www.cn365w.com | www.189909.com | 44267.com | www.y80288.com | zzylc8.com | 7726aaa.com | www.ba507.com | 500000791.com | www.63260.com | www.y98478.com | bojue009.com | www.8694h.com | www.80075b.com | 5651b.com | www.yh00bet.com | www.983jc.com | 23599v.com | www.799666j.com | www.506257.com | 4023i.com | www.578371.com | 4997s.com | www.28758l.com | www.8656.cc | 36989d.com | www.22076.com | www.819759.com | dsdh2.com | www.4058ww.com | 5956988.com | www.223456r.com | www.77802z.com | 444000xx.com | www.1117303.com | www.372839.com | 2709r.com | www.42456655.com | 59599a.com | www.3877msc.com | www.810629.com | yhshanghai.vip | www.1117795.com | hg2808dd.com | www.xinpujing888.vip | www.czg2.com | 1206766.com | www.xj7009.com | 73567tg13.com | www.1443b.com | www.900248.com | 6868jj.cc | www.68365v.com | 1770k.com | www.070977.com | www.343277.com | www.xjs8895.com | www.29496c.com | 3640ss.com | www.77775309.com | pj7778.com | www.kelake55.com | www.840774.com | 2190w.com | www.16065z.com | 1294v.cc | www.88850.com | 80060202.com | www.xj555666.com | www.599840.com | blg008.com | www.77114s.com | dh41866.com | www.6687s.com | j15cc.com | www.cheng55.com | 0015yy.com | www.9996nn.com | www.890994.com | 2805k.com | www.65707g.com | 78808b.com | www.4102h.com | 87965oo.com | www.4212s.com | 6220x.com | www.x8882.com | www.106726.com | www.boma0111.com | www.902771.com | 4379b.com | www.56579.cc | 50099p.com | www.82894d.com | 4255tt.com | www.86339s.com | 0332i.com | www.r1432.com | ydf588.com | www.50999r.com | 78119900.com | www.2233suncity.com | 8742g.com | www.99498.com | 1468lll.com | www.292888.com | 4195qq.com | www.jf600.com | www.55228i.com | www.67223g.com | www.xinyc1.com | www.05125c.com | www.444539.com | www.995y.net | www.534554.com | www.8694v.com | www.444201.com | www.3643r.com | www.djcp234.com | www.8679822.com |