<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 母愛的啟示

  小學生作文:母愛的啟示
  作文字數:450
  作者:張瀚文
 • ài
 • de
 • shì
 •  
 •  
 • 母愛的啟示 
 •  
 • zhāng
 • hàn
 • wén
 •  
 •  
 • 張瀚文 
 •  
 • dāng
 • men
 • chū
 • shēng
 • zài
 • zhè
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • 當我們出生在這個世界上的時候,
 • shì
 •  
 • ràng
 • men
 • yǒu
 • le
 • ān
 • quán
 • gǎn
 •  
 • shǐ
 • men
 • 是她,讓我們有了安全感,使我們得
 • dào
 • le
 • ài
 • de
 • liàng
 •  
 •  
 •  
 • 到了愛的力量。 
 •  
 • ài
 • huì
 • chǎn
 • shēng
 • shēng
 • mìng
 • de
 •  
 • niú
 • wéi
 • le
 • 母愛會產生生命的奇跡:母牛為了
 • ràng
 • xiǎo
 • niú
 • shàng
 • shuǐ
 •  
 • bèi
 • kāi
 • ròu
 • zhàn
 •  
 • 讓小牛喝上水,被打得皮開肉綻;母
 • cáng
 • líng
 • yáng
 • guì
 • zài
 • liè
 • rén
 • miàn
 • qián
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • bǎo
 • 藏羚羊跪在獵人面前,那是因為保護
 • zhōng
 • de
 • hái
 •  
 •  
 • zhè
 • xiē
 • liàng
 • yuán
 •  
 •  
 • 腹中的孩子……這些力量源自于——
 • ài
 •  
 •  
 •  
 • 母愛。 
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hóu
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shēng
 • bìng
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shǒu
 • 小時侯,我總是生病,媽媽總是守
 • zài
 • shēn
 • biān
 •  
 • rèn
 • xìng
 •  
 • fán
 • zào
 •  
 • dōu
 • xiào
 • 在我身邊,我任性,我煩躁,她都笑
 •  
 • xiǎng
 • chī
 • fàn
 •  
 • tiān
 • dōu
 • méi
 • chī
 • dōng
 • le
 • 納。我不想吃飯,一天都沒吃東西了
 •  
 • wéi
 • le
 • dōng
 • bēn
 • pǎo
 •  
 • jiào
 • tài
 • duì
 • ,媽媽為了我東奔西跑,我覺得太對
 • qīn
 •  
 • tōu
 • tōu
 • zài
 • de
 • xīn
 •  
 • 不起母親。我偷偷地在我的心里把“
 • cài
 •  
 • fān
 • le
 • biàn
 •  
 • xuǎn
 • zhōng
 • le
 • dào
 • cài
 •  
 •  
 • 菜譜”翻了一遍,選中了一道菜——
 • hóng
 • shì
 • chǎo
 • bāo
 • cài
 •  
 • cài
 • míng
 • gào
 •  
 • 西紅柿炒包菜。我把菜名告訴媽媽,
 • xiàng
 • dào
 • le
 • jīng
 •  
 • chī
 • le
 • kǒu
 • 媽媽像得到了驚喜,我努力吃了幾口
 •  
 • suàn
 • shì
 • sòng
 • gěi
 • xīn
 • líng
 • shàng
 • de
 • mǎn
 •  
 • kàn
 • ,算是送給媽媽心靈上的滿足。我看
 • zhe
 • qīn
 •  
 • xiàng
 • shōu
 • dào
 • le
 • zhǒng
 • xìn
 •  
 • duì
 •  
 • 著母親,我像收到了一種信息,對,
 • què
 • shí
 • shōu
 • dào
 • le
 •  
 • shōu
 • le
 • ài
 • de
 • xìn
 •  
 • 確實收到了,我收起了母愛的信息,
 • yào
 • hǎo
 • hǎo
 • shōu
 • cáng
 •  
 •  
 •  
 • 我要好好收藏。 
 •  
 • huí
 • guò
 • tóu
 • lái
 • xiǎng
 •  
 • duō
 • chī
 • kǒu
 • fàn
 •  
 • zhè
 • shì
 • 回過頭來一想,多吃幾口飯,這是
 • duì
 • qīn
 • de
 • mǎn
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • zhè
 • 對母親的滿足嗎?不!不!不只是這
 • xiē
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 些…… 
 •  
 • xiǎng
 • le
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • qīn
 • fèn
 • dān
 • jiā
 • 我想了又想,我應該為母親分擔家
 •  
 • yīng
 • gāi
 • hǎo
 • hǎo
 • xué
 •  
 • bào
 • qīn
 •  
 • 務,我應該好好學習,報答母親,我
 • yīng
 • gāi
 • dǒng
 • shì
 • tīng
 • huà
 •  
 • ràng
 • qīn
 • fàng
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 應該懂事聽話,讓母親放心…… 
 •  
 • duì
 •  
 • yīng
 • gāi
 • hǎo
 • hǎo
 • bào
 • qīn
 •  
 • yīng
 • gāi
 • 對,我應該好好報答母親,我應該
 • hǎo
 • hǎo
 • qīn
 • xiàng
 • chù
 •  
 • zhù
 • yuàn
 • qīn
 • yǒng
 • yuǎn
 • xìng
 • 好好和母親相處,祝愿母親永遠幸福
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   母愛的啟示
   
   張瀚文
   
   當我們出生在這個世界上的時候,是她,讓我們有了安全感,使我們得到了愛的力量。
   
   母愛會產生生命的奇跡:母牛為了讓小牛喝上水,被打得皮開肉綻;母藏羚羊跪在獵人面前,那是因為保護腹中的孩子……這些力量源自于——母愛。
   
   小時侯,我總是生病,媽媽總是守在我身邊,我任性,我煩躁,她都笑納。我不想吃飯,一天都沒吃東西了,媽媽為了我東奔西跑,我覺得太對不起母親。我偷偷地在我的心里把“菜譜”翻了一遍,選中了一道菜——西紅柿炒包菜。我把菜名告訴媽媽,媽媽像得到了驚喜,我努力吃了幾口,算是送給媽媽心靈上的滿足。我看著母親,我像收到了一種信息,對,確實收到了,我收起了母愛的信息,我要好好收藏。
   
   回過頭來一想,多吃幾口飯,這是對母親的滿足嗎?不!不!不只是這些……
   
   我想了又想,我應該為母親分擔家務,我應該好好學習,報答母親,我應該懂事聽話,讓母親放心……
   
   對,我應該好好報答母親,我應該好好和母親相處,祝愿母親永遠幸福!
   
   指導教師 崔梅茹 

   母愛

   作文字數:323
   作者:朱靈靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  • dài
  •   一天下午,放學了。媽媽帶
  • zhe
  • huí
  • jiā
  •  
  • zuò
  • zài
  • háng
  • chē
  • de
  • hòu
  • dèng
  • shàng
  •  
  • 著我回家。我坐在自行車的后凳上,
  • zuò
  • zài
  • qián
  • miàn
  • chī
  • cǎi
  • zhe
  • háng
  • chē
  • de
  • jiǎo
  • 媽媽坐在前面吃力地踩著自行車的腳
  • 閱讀全文

   讀《母愛的硬度》有感

   作文字數:526
   作者:袁妮佳
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • ài
  • de
  •  今天我讀了一篇文章《母愛的
  • yìng
  •  
  •  
  • wén
  • zhōng
  • zhǔ
  • yào
  • jiǎng
  • le
  • wèi
  • 硬度》。文中主要講了一位媽媽把醫
  • shēng
  • zhěn
  • duàn
  • wéi
  • shǎ
  • tān
  • de
  • ér
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • le
  • 生診斷為傻子和癱子的兒子培養成了
  • 閱讀全文

   母愛的巢

   作文字數:502
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • gǎn
  • jiào
  •  
  • shì
  • rén
  • men
  • xiàng
  • wǎng
  •  母愛是溫暖的感覺,是人們向往
  • de
  • guī
  • xiǔ
  •  
  • ràng
  • duō
  • shǎo
  • xīn
  • líng
  • jìng
  • huà
  •  
  • ràng
  • duō
  • shǎo
  • 的歸宿,它讓多少心靈凈化,讓多少
  • 閱讀全文

   母愛是彩色的

   作文字數:265
   作者:王杰34
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • cǎi
  • de
  • 來 源   母愛是彩色的
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • shǒu
  • yǒng
  • yuǎn
  • dōu
  • chàng
  • wán
  • de
  •  它就像一首永遠都唱不完的歌
  • 閱讀全文

   無邊的母愛

   作文字數:379
   作者:劉文靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • men
  • chū
  • shēng
  •  
  • qīn
  • jiù
  •   從我們一出生,母親就把我
  • men
  • dāng
  • chéng
  • le
  • xīn
  • gān
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • men
  • zài
  • ài
  • zhōng
  • chéng
  • zhǎng
  • 們當成了心肝寶貝。我們在愛中成長
  •  
  • què
  • hěn
  • shǎo
  • yǒu
  • rén
  • huí
  • ?
  • ài
  •  
  • xué
  • le
  •  
  • guì
  • de
  • ,卻很少有人回報愛。學了《可貴的
  • 閱讀全文

   母愛真偉大

   作文字數:402
   作者:李豆豆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • chǎng
  • zhòng
  • gǎn
  • mào
  •  
  • ràng
  • zhī
  •   經過一場重感冒,讓我知
  • dào
  • qīn
  • zhēn
  • wěi
  •  
  •  
  •  
  • 道母親真偉大。 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • wài
  • miàn
  • xià
  • zhe
  • qīng
  • pén
  •  
  •  那天,外面下著傾盆大雨,我
  • 閱讀全文

   偉大的母愛

   作文字數:421
   作者:徐子衿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • yǒu
  • běn
  • yǒng
  • yuǎn
  • xiě
  •    世界上有一本永遠寫不
  • wán
  • de
  • shū
  •  
  • jiù
  • shì
  • ài
  •  
  • ài
  • xiàng
  • tiáo
  • ān
  • 完的書,那就是母愛。母愛像一條安
  • de
  • xiǎo
  • zhōu
  •  
  • zāi
  • zhe
  • shǐ
  • xiàng
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • gǎng
  • wān
  •  
  • 逸的小舟,栽著我駛向溫暖的港灣;
  • 閱讀全文

   母愛永恒

   作文字數:346
   作者:楊淑雯
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • yǒng
  • héng
  • 優秀作文  母愛永恒
  •  
  •  
  •  
  • huá
  • shī
  • zhōng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  • yáng
  • shū
  •  華師一附中實驗學校 楊淑
  • wén
  • 閱讀全文

   貓給我的啟發

   作文字數:591
   作者:楊子秋
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • gěi
  • de
  •  
  • 網 址   貓給我的啟發 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • guāng
  • shān
  • xiàn
  • wán
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  •  光山縣第一完全小學 三()
  • 閱讀全文

   母愛深深

   作文字數:367
   作者:秦夢涵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shēn
  • shēn
  •   母愛深深
  •  
  •  
  •  
  • guī
  • xiàn
  • yáng
  • lín
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qín
  •  秭歸縣楊林小學三年級 秦
  • mèng
  • hán
  • 夢涵
  • 閱讀全文

   偉大的母愛

   作文字數:452
   作者:泰子
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • zuì
  • wěi
  • de
  •  
  • gěi
  •   母愛是最偉大的,他給予我
  • men
  • duō
  • de
  • ài
  •  
  • 們許多無私的愛!
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • de
  • xià
  •  
  •  在我小時候的一個夏夜,我突
  • 閱讀全文

   母愛最偉大

   作文字數:178
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • zuì
  • wěi
  •  
  •  
  •   母愛最偉大 
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  •  
  • 母愛是什么? 
  •  
  • ài
  • shì
  • zài
  • men
  • lèi
  • liú
  • mǎn
  • miàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jīng
  • 母愛是在我們淚流滿面的時候,精
  • 閱讀全文

   母愛的偉大

   作文字數:408
   作者:張辰龍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • zuì
  •  
  • wěi
  •  
  •  
  •    母愛 最 偉 大 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  •  
  •  
  •  三年級五班 張辰龍 
  • 閱讀全文

   被子中的母愛

   作文字數:567
   作者:邱天霞
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bèi
  • zhōng
  • de
  • ài
  •  
  • 網 址   被子中的母愛 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • jiā
  • kàn
  • le
  • ?
  • huì
  • shí
  • fèn
  • jīng
  •  
  •  大家看了題目一定會十分驚奇,
  • 閱讀全文

   一場夢的啟發

   作文字數:240
   作者:王馨儀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shàng
  • xué
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  今天早上,我去上學。我因為
  • xīn
  • wàng
  • le
  • shū
  • bāo
  • de
  • liàn
  •  
  • jié
  • guǒ
  • wén
  • 粗心大意忘了拉書包的拉鏈,結果文
  • 閱讀全文

   母愛如海

   作文字數:259
   作者:劉勇齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • hǎi
  •  
  •  
  •    母愛如海 
  •  
  • liú
  • yǒng
  •  
  •  
  • 劉勇齊 
  •  
  • de
  • ài
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • yàng
  • guǎng
  • kuò
  •  
  • 媽媽的愛就像大海一樣廣闊無比。
  • 閱讀全文

   母愛深深

   作文字數:267
   作者:楊夢璇
  •  
  •  
  • ài
  • shēn
  • shēn
  •  
  •  
  •  母愛深深 
  •  
  • yáng
  • mèng
  • xuán
  •  
  •  
  • 楊夢璇 
  •  
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • rán
  • shēng
  • bìng
  • 記得那一次是星期六,我突然生病
  • 閱讀全文

   無私的母愛

   作文字數:400
   作者:純真  可…
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • 請記住:  無私的母愛
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • duì
  • hái
  • shì
  • zhēn
  • guì
  • de
  •  
  • hái
  •  母愛,對孩子是珍貴無比的,孩
  • de
  • xìng
  • jiù
  • shì
  • qīn
  • de
  • kuài
  •  
  • de
  • shēn
  • biān
  • 子的幸福就是母親的快樂,你的身邊
  • 閱讀全文

   無私的母愛

   作文字數:400
   作者:純真  可…
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • 請記住:  無私的母愛
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • duì
  • hái
  • shì
  • zhēn
  • guì
  • de
  •  
  • hái
  •  母愛,對孩子是珍貴無比的,孩
  • de
  • xìng
  • jiù
  • shì
  • qīn
  • de
  • kuài
  •  
  • de
  • shēn
  • biān
  • 子的幸福就是母親的快樂,你的身邊
  • 閱讀全文

   母愛無私

   作文字數:331
   作者:朱虹雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  •  
  •   母愛無私 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • yǒu
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  •  “世上只有媽媽好,有媽的孩子
  • xiàng
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • de
  • guān
  • ài
  • 像個寶……”當我感受到媽媽的關愛
  • 閱讀全文

   母愛

   作文字數:365
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • ài
  • kàn
  • shū
  •  
  • yóu
  • shì
  • xīn
  • shū
  •   我很愛看書,尤其是新書
  •  
  • tiān
  • zhōng
  •  
  • xiàn
  • xiē
  • tóng
  • xué
  • zài
  • kàn
  •  
  • 。一天中午,我發現一些同學在看《
  • tóng
  • nián
  •  
  •  
  • gāng
  • tiě
  • shì
  • zěn
  • yàng
  • liàn
  • chéng
  • de
  •  
  • zhè
  • liǎng
  • 童年》和《鋼鐵是怎樣煉成的》這兩
  • 閱讀全文

   我懂得了母愛

   小學生作文:我懂得了母愛
   作文字數:513
   作者:張昊男
  •  
  • dǒng
  • le
  • ài
  • 我懂得了母愛
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • xìng
  • xiàn
  • páng
  • jiā
  • zhèn
  • jiāo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • 山東省博興縣龐家鎮焦集小學 三
  • nián
  •  
  • zhāng
  • hào
  • nán
  • 年級 張昊男
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:537
   作者:張毅
  • shì
  • ài
  • diào
  • de
  • hái
  •  
  • zhī
  • yào
  • dào
  • jiǎ
  • 我是一個愛釣魚的孩子。只要一到假
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • biàn
  • zhe
  • xiǎo
  • tǒng
  • 期沒有作業的時侯,我便提著個小桶
  •  
  • dài
  • qiū
  • yǐn
  • lái
  • dào
  • jìn
  • de
  • biān
  • diào
  •  
  • ,一袋子蚯蚓來到附近的河邊釣魚 
  • 閱讀全文

   停電的啟示

   小學生作文:停電的啟示
   作文字數:310
   作者:劉錦峰
  • tíng
  • diàn
  • de
  • shì
  • 停電的啟示
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yòu
  • mèn
  • yòu
  • de
  • tiān
  •  
  • bàng
  • wǎn
  •  
  • 今天是又悶又熱的一天,傍晚,我
  • huí
  • dào
  • jiā
  • zhōng
  •  
  • tuō
  • diào
  • wài
  •  
  • kāi
  • 和媽媽回到家中,我脫掉外衣,打開
  • 閱讀全文

   釣魚的啟示

   小學生作文:釣魚的啟示
   作文字數:565
   作者:王美蘇
  •  
  • diào
  • de
  • shì
  • 釣魚的啟示
  •  
  • 
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • měi
  •  
  • 水南小學 六()班 王美蘇 
  • 閱讀全文

   特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感

   小學生作文:特別的啟示——《漁夫和金魚》讀后感
   作文字數:721
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  •  特別的啟示———《漁夫和金魚
  •  
  • hòu
  • gǎn
  • 》讀后感
  •  
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  縉云縣 水南小學 六(一)班
  • 閱讀全文

   母愛

   小學生作文:母愛
   作文字數:335
   作者:人造人70…
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xīng
  • lìng
  •  在我記憶的長河中,有很多星令
  • gǎn
  • dòng
  •  
  • ài
  • zhè
  • xīng
  • shǐ
  • jiǔ
  • jiǔ
  • néng
  • 我感動,可母愛這顆星使我久久不能
  • wàng
  • huái
  •  
  • shí
  • shí
  • xǐng
  • zhe
  •  
  • ài
  • shì
  • wěi
  • de
  • 忘懷,時時提醒著我,母愛是偉大的
  • 閱讀全文

   母愛無價

   小學生作文:母愛無價
   作文字數:685
   作者:臨澤縣鴨…
  • ài
  • jià
  • 母愛無價
  •  
  • lín
  • xiàn
  • nuǎn
  • xiāng
  • zhāo
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhāng
  • wén
  • jìng
  • 臨澤縣鴨暖鄉昭武小學 張文靜
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • fèng
  • xiàn
  • gěi
  • hǎi
  • yáng
  •  
  • bái
  • fèng
  • xiàn
  • gěi
  •  “江河奉獻給海洋,白鴿奉獻給
  • 閱讀全文

   一件小事給我的啟示

   小學生作文:一件小事給我的啟示
   作文字數:690
   作者:我們的60…
  • nián
  •  
  • gāng
  • mǎn
  • jiǔ
  • suì
  •  
  • tiān
  • xià
  • le
  • 那年,我剛滿九歲,一天下課了我去
  • lóu
  • xià
  • shàng
  • suǒ
  •  
  • 樓下上廁所。
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • hòu
  • miàn
  • de
  • yún
  •  
  • 剛走到教學樓后面的云梯那里,我
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.577458.COM | www.176012.com | www.66ffp.com | www.69249.com | 2934g.com | WWW.454696.COM | www.4323e.com | 057360.com | fstppx.com | WWW.237601.COM | www.b773776.com | 20778888.com | 3559c.com | WWW.683008.COM | www.9478q.com | 047105.com | 452922.com | WWW.836077.COM | www.26163m.com | podyl.com | 206403.com | www.580671.com | WWW.348411.COM | www.91779n.com | 1669j.com | 9539u.com | WWW.797840.COM | www.50233.cc | www.7700ra8.com | 36408833.com | 3379.com | www.810609.com | WWW.690063.COM | www.773530.com | xpj5007.com | 73999n.com | WWW.629948.COM | www.ya308.com | www.472701.com | 3890f.com | 500000791.com | WWW.590578.COM | WWW.113425.COM | www.xpj11885.com | 5443v.com | 029.com | 4379w.com | WWW.899566.COM | www.58uh.com | www.vip9586.com | 2629.com | hwcpkjw.com | 255855.com | WWW.620004.COM | www.yi770.com | www.4058aa.com | 33nn8331.com | viv.qipai78.net | 456876.com | WWW.544012.COM | www.ct8822.com | www.30350f.com | 3665yh.com | 4310.com | 838eee.com | www.889938.com | WWW.454635.COM | www.283826.com | www.v88131.com | 5fll8.com | 08778s.com | 2247cc.com | WWW.851543.COM | WWW.48963.COM | www.3126c.com | www.0600u.cc | www.5504q.com | bb33338.com | 9506z.com | P35i.com | www.345835.com | WWW.453553.COM | WWW.65748.COM | www.66376.com | www.32031r.com | www.2y930.com | 55967q.com | 6033m.com | www.679077.com | WWW.818873.COM | 33678aa.com | 3513001.com | 2146f.com | 996884.com | www.679610.com | WWW.318272.COM | WWW.531217.COM | 97297r.com | WWW.99337.COM | www.567365.tv | www.083377.com | www.5360tt.com | pj677f.com | 3568z.com | hgw168p.com | 0693i.com | www.137651.com | WWW.490096.COM | WWW.157185.COM | WWW.898947.COM | WWW.103416.COM | www.8839g.com | www.427786.com | www.5446j.com | www.7415h.com | 168cp-k.com | 7742x.com | 574747.com | 1442.com | 3667yh.com | 8790z.com | 9539h.com | 33210a.com | www.529355.com | WWW.729055.COM | WWW.445055.COM | WWW.544009.COM | WWW.856708.COM | www.ovfd2.com | www.50064f.com | www.4923e.com | www.4546800.com | www.06617b.com | www.5506488.com | lehu808.com | 588rrr.cc | 67877o.com | 亿客隆.com | 53262n.com | 547842.com | 50067v.com | 125813.com | www.230966.com | www.303053.com | www.371935.com | www.717228.com | www.755901.com | www.915655.com | www.909935.com | www.802633.com | www.917052.com | www.803875.com | www.848255.com | www.771645.com | www.652631.com | www.808399.com | www.514977.com | www.631279.com | www.501342.com | www.235961.com | www.301345.com | www.022193.com | www.178651.com | www.101282.com | www.52072e.com | 4581.com | 3844qq.com | 908080p.com | 8827jjj.com | 38738711.com | 98955l.com | bb38648.com | feicai0532.com | 0600s.cc | www.tycyl.cc | www.112.ceo | www.hd8679.com | 56988y.vip | 78117700.com | www.8883066.com | www.m98478.com | www.97655b.com | www.60339.cc | WWW.110309.COM | WWW.500914.COM | WWW.571203.COM | www.974288.com | www.429689.com | www.778772.com | 65005j.com | b899.xyz | 3049c.com | 8037ggg.com | n888699.com | www.27363g.com | www.06820w.com | www.tai1177.com | www.32123b.com | WWW.573106.COM | WWW.514760.COM | WWW.845234.COM | www.202803.com | 8722.am | 55555004.com | pp67890.com | gc.cc | www.7415u.com | www.63800.com | www.71399b.com | WWW.748158.COM | WWW.208950.COM | WWW.868909.COM | www.187512.com | 55331uu.com | 5478d.com | 3304x.com | www.998855e.com | www.9464003.com | www.07163o.com | WWW.930956.COM | WWW.639689.COM | www.335247.com | z6528.com | 2146p.com | 8381z.com | www.04567z.com | www.cccrrr.com | WWW.193717.COM | WWW.322888.COM | www.357173.com | 11989b.com | 4052p.com | www.c155d.com | www.7340111.com | www.hj8987.com | WWW.232657.COM | www.072211.com | jixiang17.com | 5856l.com | www.28000g.com | www.983258.com | WWW.701551.COM | WWW.409005.COM | 00zz8332.com | 86611.com | www.dzcp6666.com | www.21365.com | WWW.388672.COM | www.690104.com | 2844g.com | 67890v.com | www.79500l.com | www.750877.com | WWW.284832.COM | www.378135.com | dz825.com | 28288dd.com | www.w84t.com | WWW.430778.COM | www.599416.com | 3522zz.cc | 4182v.com | www.o1432.com | www.2934u.com | WWW.206403.COM | 6766rr.com | 3788aa.com | www.hgdc200.com | www.cp500.pw | www.904830.com | 78119900.com | 55gg8331.com | www.50064w.com | WWW.660168.COM | aa412dh.com | 5003bb.com | www.http://459155.com/ | www.hqcp1.com | www.771745.com | 皇冠娱乐场.com | 5004ooo.com | www.6664588.com | WWW.677370.COM | 4647u.com | 998cpdl.com | www.3398733.com | WWW.50530.COM | www.33588o.com | xxx40033.com | www.026688.com | WWW.288785.COM | www.43131n.com | 86226h.com | www.xj7009.com | WWW.388021.COM | www.89894b.com | 36796.com | www.115527k.com | WWW.837597.COM | www.175221.com | 3530.com | www.4809f.com | WWW.1827.COM | 869576.com | 83377d.com | www.51331f.com | www.500599a.com | 3568w.com | www.9b004.com | WWW.196177.COM | www.178532.com | 9993865.com | www.a94600.com | WWW.239589.COM | 55984e.com | www.q9478.com | WWW.803727.COM | www.202419.com | 4022cc.com | www.993916.com | WWW.262731.COM | 6423x.com | www.26123aa.com | WWW.256167.COM | www.888504.com | 168c3.com | www.5522m.cc | www.309877.com | 29918.com | www.454647.com | www.901391.com | 2009666.com | www.3566.com | www.998349.com | j444000.com | www.1434i.com | WWW.436658.COM | 11683377.com | www.804sun.com | WWW.453655.COM | 32355aa.com | www.362063.com | WWW.277444.COM | 1389ee.com | www.40288l.com | WWW.366358.COM | 3559pppp.com | www.6889.am | WWW.143311.COM | 553322VV.com | www.jsyl.cm | www.762918.com | 1314.s65825.com | www.49956y.com | www.97655e.com | 2019gg.cc | WWW.508535.COM | 6220xx.com | www.98698p.com | WWW.301488.COM | 28288jj.com | www.7036ss.com | WWW.484805.COM | 6663805.com | www.81520z.com | www.235399.com | 33115v.com | WWW.890150.COM | wns883.net | www.xj7004.com | WWW.444590.COM | ee40033.com | www.8499p.com | 687333.com | www.3306488.com | WWW.225540.COM | 76944.com | www.1666c.com | www.388622.com | qbzb2b.net | WWW.479773.COM | 3049c.com | www.96386g.com | www.345528.com | 3049l.com | WWW.319223.COM | 65560066.com | www.9205d.com | 9003t.com | www.45598y.com | www.925771.com | 72239.com | WWW.370076.COM | 30019ll.com | www.hga99900.com | www.866855.com | www.bwinyz35.com | www.976927.com | 2190t.com | WWW.844327.COM | 39992211.com | www.5091s.com | dfs234.com | www.7920a.com | www.191065.com | www.983098.com | WWW.907133.COM | g7742.com | WWW.914901.COM | 55323i.com | www.aa3126.com | 22296aa.com | www.7406.AG | 0652i.com | www.7920y.com | www.055976.com | www.tyc714.com | www.876433.com | 00883885.com | WWW.589253.COM | 2148888.net | WWW.571532.COM | 3522mm.cc | WWW.622920.COM | 158108.com | www.ya270.com | 4066ss.com | www.50051d.com | 131s.net | www.50788l.com | 3467u.cc | www.35733.com | 8742f.com | www.66509.cc | 7003l.com | www.2934r.com | 1294l.com | www.5095d.com | hy846.com | www.3479b.com | ff555v.com | www.66ffo.com | 15856v.com | www.277ak.com | 86688007.com | WWW.393806.COM | js07749.com | WWW.592989.COM | www.404035.com | www.38775pp.com | www559e.com | www.63568.com | sss5701.com | www.86267w.com | 6040099.com | www.ztc7.com | 9479a2.com | WWW.124442.COM | 66300.net | WWW.36426.COM | 28824i.com | www.610181.com | www.00778g.com | 00kj.net | www.w77929.com | 930238.com | WWW.156463.COM | 566777c.com | WWW.803875.COM | 5622t.com | www.641377.com | www.788495.com | 074q7.com | www.84499y.com | 30009.com | WWW.336489.COM | dzc94.com | WWW.908609.COM | www.sscb88.cc | www.044592.com | www.997286.com | 444000zz.com | WWW.299008.COM | 2146m.com | www.943977.com | www.http://459155.com/ | 80850p.com | www.3478p.cc | 30688j.com | WWW.133876.COM | www.hh55826.com | 1788333.com | 908080d.com | WWW.893477.COM | www.932779.com | www.06jsjs.com | 66300vip28.com | www.16878c.com | 4025.com | WWW.886586.COM | www.am8333.tw | 1468ttt.com | www.77ckb.com | kbf6688.com | www.934077.com | www.5446f.com | 8547.com | WWW.640073.COM | www.400322.com | 567848.com | www.85wcp.com | q888.tv | www.647577.com | www.8998977.com | 3454777.com | WWW.801726.COM | www.8313d.com | 3189rr.com | WWW.11935.COM | 2846e.com | www.904333.com | www.84gcw.com | j45638.com | www.217113.com | www.33997n.com | 444x2.com | www.590477.com | www.aa355.com | 3482g.com | www.838552.com | www.ampj3433.com | 77606a.com | www.744559.com | www.yh76a.com | 40033rr.com | www.550164.com | www.50026y.com | 33382t.com | www.151376.com | www.can87.com | 6220ee.com | www.03409.com | WWW.665420.COM | aipin99.me | dz22555.com | WWW.191884.COM | www.y32939.com | 1665dd.com | WWW.901933.COM | www.12136s.com | 8547p.com | WWW.578252.COM | www.hg8889.com | 3788aa.com | www.191065.com | www.cb3988.com | 7008037.com | 0747s.com | WWW.437004.COM | www.y6091.com | jidu03.com | www.599049.com | www.7782g.com | kk5443.com | 5804i.com | WWW.120978.COM | www.wns55.me | 3957w.com | www.53900a.com | WWW.93379.COM | www.607967.com | tyc6046.com | WWW.627776.COM | www.50051x.com | 009900.com | hg1698.com | WWW.527255.COM | www.js000a.com | qqq8827.com | 36502288.com | WWW.686909.COM | www.881543.com | 20739455.com | 7720776.com | WWW.292566.COM | www.7240j.com | 30019oo.com | www.452222.vip | WWW.778797.COM | www.48330g.com | 159666w.com | 2355a.com | WWW.278948.COM | www.3036222.com | 2373o.com | pu22pu22.com | www.816820.com | www.ch1018.com | www.4996xz.com | m40033.com | www.41518v.com | WWW.205188.COM | www.97828e.vip | 2060088.com | yz3888.com | www.rcw678.com | www.flcb5.com | www.3066ii.com | mhc8888.info | 22dd8332.com | WWW.460043.COM | www.ji224.com | www.6880yy.com | 2618m.com | 967zz.com | WWW.77175.COM | www.22fzc.com | www.mgm868007.com | 3775778.com | 8827.cc | WWW.321458.COM | www.al5678.com | www.44118o.com | bopaihang.com | 1770f.com | www.608850.com | WWW.641655.COM | www.6939f.com | x2328.com | 867wn.com | dz887788.com | WWW.88570.COM | WWW.362506.COM | www.68993228.com | 808988x.com | wnsr8803.com | 01885b.com | www.908673.com | WWW.709343.COM | www.0601u.com | www.dcw566.com | c82365.com | bcylc22.com | www.595301.com | WWW.923302.COM | www.80767k.com | www.848777f.com | jk080.net | 15856x.com | www.111541.com | WWW.480736.COM | WWW.808459.COM | www.vns18158.com | www.938z.cc | 66458u.com | hunibe.com | www.68568i.com | WWW.689873.COM | WWW.358901.COM | www.97655k.com | www.5189111.com | 9030r.com | 492dh.com | sjznews.com | www.330715.com | WWW.198914.COM | WWW.143326.COM | www.6939m.com | www.666.bi | 99111xx.com | 40033a.com | 78666v.com | www.888142.com | www.769211.com | WWW.70882.COM | WWW.735611.COM | www.3978s.com | www.115527e.com | 7008037.com | 11005p.com | b35151.com | 67888b.cc | www.1239111.com | www.927576.com | WWW.46129.COM | WWW.65500.COM | www.33997s.com | www.660188.com | www.6880uu.com | xpj668.com | 08159p.com | 00jidu.com | hd11939.com | 11989v.com | www.83033v.com | www.785579.com | WWW.84066.COM | WWW.912058.COM | WWW.908727.COM | www.66376.com | www.2418g.com | www.w84e.com | www.28000q.com | xinhao999.com | 411yh.com | 0099220.com | hw002.com | xiha.ph | man984.com | 15a17.net | www.33588e.com | www.351867.com | www.c760c.com | WWW.584257.COM | WWW.12721.COM | WWW.841366.COM | WWW.72345.COM | WWW.130277.COM | www.dqz6.com | www.cll168.com | www.61655x.com | www.9646t.com | www.7340111.com | www.44118p.com | www.115527e.com | www.673888c.com | www.430578.com | www.7793x.com | 5004dd.com | 3009q.com | 66876h.com | 214tc.com | 617055.com | vip99550.com | t7742.com | 3650568.com | 28288y.com | 867720.com | 655660033.com | dh41866.com | 22113m.com | 994167.com | 4590l.com | 3640pp.com | 13222p.com | xx3336.com | hjcp44.com | 77606z.com | wns173.com | yt8802.com | 8988v.com | hubet555.com | 99111ss.com | 7935u.com | 55553885.com | www.007ggb01.com | www.70099.com | www.00618i.com | www.b35kk.com | www.3983.com | www.89386d.com | www.126a56.com | www.3208.com | www.81233l.com | www.66069.cc | www.sygj9.com | WWW.219648.COM | WWW.687361.COM | WWW.113397.COM | WWW.277941.COM | WWW.455202.COM | www.960737.com | www.595411.com | www.86267i.com | hg58555.com | 6363k.com | vns.com | 111000hh.com | 4025s.com | 7701885.com | bwin970.co | www.j32939.com | www.659618.com | www.4102i.com | www.22211.am | www.5086x.com | WWW.318664.COM | WWW.22292.COM | WWW.173837.COM | WWW.423377.COM | www.523780.com | 423342.com | 818.cc | xpj764.cn | 9068m.com | 22tt8332.com | www.a4042.com | www.vip9584.com | www.6889792.com | www.29178h.com | WWW.132349.COM | WWW.736132.COM | www.944229.com | www.66653o.com | 0088wd.com | 1036.com | 44yy8332.com | www.4agcpw.com | www.xpjylc008.com | www.0088wd.com | WWW.704318.COM | WWW.54711.COM | WWW.628975.COM | www.068675.com | 671147.com | 805216.com | 3258w.com | www.9b004.com | www.x33678.com | www.2788cai.com | WWW.918289.COM | WWW.613066.COM | www.106517.com | 2267j.com | 0698o.com | 8905f.com | www.89677v.com | www.99788h.com | WWW.33093.COM | WWW.111063.COM | www.52072b.com | 01885z.com | 35222q.com | www.c44gg.com | www.1434s.com | www.czg1.com | WWW.528397.COM | www.476669.com | hbhcjs.cn | 82365d.com | www.35252j.com | www.3398711.com | www.77wcw.com | WWW.131944.COM | www.170955.com | aa7742.com | x7570xx.com | www.55070q.com | www.60108q.com | WWW.542853.COM | www.690802.com | 6423q.com | 7555w.com | www.7779566.com | www.832090.com | WWW.581448.COM | www.882186.com | 66775004.com | 66671r.com | www.4694v.com | www.21202i.com | WWW.301692.COM | www.500190.com | 88535v.com | 70pj.com | www.06386655.com | www.hjin6.com | WWW.305432.COM | 822224.com | 4036c.com | www.rgcp22.com | www.68cc.com | WWW.395260.COM | www.338061.com | 10050535.com | 500000352.com | www.7240p.com | WWW.728699.COM | www.558738.com | byc888b.com | r47479.com | www.2418c.com | WWW.686082.COM | www.35155i.com | 2147002.com | www.5146z6.com | www.14392.com | WWW.801607.COM | 83378y.com | 98955b.com | www.07679c.com | WWW.323947.COM | www.511039.com | 3614n.com | www.i7793.com | www.66376r.com | WWW.609289.COM | 6132.com | 52599.com | www.1764u.com | WWW.741366.COM | www.43818o.com | 3640zz.com | www.848777j.com | www.cp500.pw | www.599546.com | dingji0088.com | www.79500f.com | www.9356q.com | WWW.888789.COM | 3467u.com | 50020033.com | www.51331h.com | WWW.881984.COM | 31414.com | 56988d.vip | www.71399q.com | WWW.656474.COM | 3544v.com | 88304p.com | www.6611b.cc | www.810277.com | 97987-7.com | www.28000l.com | WWW.504020.COM | www.196062.com | 5350com.com | www.8905k.com | WWW.781687.COM | 889090.com | evere168.cn | www.55768.cc | WWW.79769.COM | fcw.cc | www.35252q.com | www.hx1115.com | www.rcw789.com | 38365r.com | www.4102d.com | WWW.363079.COM | 1077cc.com | 7610.com | www.11dwj.com | www.444037.com | 3640i.com | www.676777.cc | WWW.523509.COM | hy814.com | www.6667ylg.com | WWW.197090.COM | 535app.cc | 2506g.com | www.022v.cc | www.330192.com | 52599u.com | www.wd088.com | www.917737.com | s886.com | www.99094g.com | WWW.61366.COM | www.w84l.com | WWW.641232.COM | www.31443.com | 00ff8331.com | www.76520c.com | www.626747.com | 55967z.com | www.hjdc051.vip | www.904820.com | 3405vvv.com | www.ykylc05.com | www.931786.com | bwin5588.net | www.67kk.com | www.842686.com | 86611x.com | www.4323y.com | www.589196.com | 3522a.vip | www.32123h.com | www.178135.com | 08820022com | www.2dzh.com | www.138338.com | 56988gg.com | WWW.891070.COM | 3844x.com | www.38345x.com | WWW.205626.COM | 08159v.com | www.g3410.com | WWW.293770.COM | so66666.cc | www.88266y.com | www.202374.com | 64111w.com | WWW.686093.COM | 444365ggg.com | www.bwinyz34.com | WWW.124545.COM | 08778l.com | www.4923r.com | www.210715.com | 2060055.com | WWW.313726.COM | pj677s.com | www.vns55.me | www.932669.com | sha161.com | WWW.551151.COM | aipin66.me | www.1108598.com | WWW.611656.COM | 8344.com | www.3478k.cc | feicai0436.com | www.5309789.com | WWW.442027.COM | 4288f.com | www.5854x.cc | 68680029.com | www.00772s.com | WWW.555638.COM | w14666.com | www.ya958.com | ybc17.com | www.y6086.com | www.775720.com | mm2649.com | WWW.845836.COM | 88894a.com | www.29496c.com | www.80948.com | www.p32939.com | WWW.292633.COM | tjhyncw.com | WWW.770358.COM | 9068z.com | www.84499b.com | 80368l.com | www.55060z.com | WWW.678604.COM | 3844y.com | WWW.787799.COM | 5656hg.com | www.50080p.com | aa412dh.com | www.sss2848.com | www.595813.com | 20058.com | WWW.362657.COM | 0011.se | WWW.458486.COM | hr1333.com | www.6364a.com | 7726fff.com | www.5956868.com | www.239320.com | www.l80288.com | www.695093.com | 30019s.com | WWW.774491.COM | 234904.com | WWW.58638.COM | 3640ww.com | WWW.453046.COM | ppp1915.com | www.3552u.com | ttt4165.com | www.986440.com | 3009s.com | www.4520011.com | 33353339.com | www.83377.com | www.209880.com | www.6880pp.com | www.548911.com | www.28000f.com | www.617787.com | www.jl226.com |