<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我愛讀書

  小學生作文:我愛讀書
  作文字數:610
  作者:嘉琳
 •  
 •  
 • de
 • shū
 • guì
 • lín
 • láng
 • mǎn
 •  
 • lìng
 • rén
 • ài
 •  
 •  我的書柜琳瑯滿目,令人喜愛。
 •  
 • 
 •  
 •  
 • de
 • shū
 • shēng
 • huó
 • fēng
 • duō
 • cǎi
 •  
 • lìng
 • rén
 • nán
 •  我的讀書生活豐富多彩,令人難
 • wàng
 •  
 •  
 • 忘。 
 •  
 •  
 • zǎo
 • zài
 • shàng
 • xiǎo
 • xué
 • qián
 •  
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • jiāo
 •  早在上小學前,爺爺就開始教我
 • xué
 • rén
 • qín
 • xué
 • de
 • shì
 •  
 • máo
 • zhǔ
 •  
 • zhōu
 • zǒng
 • 學習古人勤學的故事,毛主席,周總
 • wéi
 • mìng
 • shū
 • de
 • shì
 •  
 • yòu
 • xiǎo
 • de
 • xīn
 • líng
 • 理為革命讀書的故事。我幼小的心靈
 • jiù
 • méng
 • le
 • ài
 • shū
 • zhī
 • qíng
 •  
 • jiā
 • rén
 • yòu
 • gěi
 • 里就萌發了愛讀書之情。家里人又給
 • mǎi
 • lái
 • le
 • duō
 • xiǎo
 • rén
 • shū
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • de
 • yǒu
 • le
 • 我買來了許多小人書,漸漸的我有了
 • xiǎo
 • shū
 • guì
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • xiǎo
 • rén
 • shū
 •  
 •  
 •  
 • 小書柜,我開始讀小人書,如:《格
 • lín
 • tóng
 • huà
 •  
 •  
 • suǒ
 • yán
 •  
 •  
 • de
 • shū
 • shēng
 • 林童話》《伊索寓言》。我的讀書生
 • huó
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • qiāo
 • qiāo
 • de
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 • 活就這樣悄悄的開始了。 
 •  
 •  
 • nián
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yóu
 • xué
 • qián
 • de
 •  讀一年級的時候,由于我學前的
 • jiāo
 • jiào
 • hǎo
 •  
 • suǒ
 • hěn
 • jiù
 • bèi
 • píng
 • wéi
 •  
 • 教育比較好,所以我很就被評為“讀
 • shū
 • wáng
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • zhī
 • xīng
 •  
 •  
 • zài
 • kāi
 • zhǎn
 • 書大王”、“閱讀之星”。在開展古
 • shī
 • wén
 • de
 • huó
 • dòng
 • zhōng
 •  
 • jiāo
 •  
 • lùn
 •  
 • 詩文的活動中,爺爺教我讀《論語》
 •  
 •  
 • sān
 • jīng
 •  
 •  
 • yǒu
 • le
 • jiào
 • kuài
 • de
 • jìn
 •  
 • 《三字經》,我有了較快的進步,
 • hái
 • le
 • jiǎng
 •  
 •  
 • tóng
 • běn
 • shū
 •  
 •  
 • 還得了獎:“與父母同讀一本書”。
 • cóng
 •  
 • bǎi
 • gōng
 • wài
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • gǎn
 • dào
 • xué
 • 媽咪也從幾 百公里外的家鄉趕到學
 • xiào
 • kàn
 • lǐng
 • jiǎng
 •  
 • yóu
 • duàn
 • de
 • jìn
 •  
 • zài
 • 校看我領獎。由于我不斷的進步,在
 • nián
 • de
 • quán
 • guó
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • wén
 • néng
 • jìng
 • sài
 • zhōng
 • róng
 • huò
 • 年的全國小學生語文能力競賽中榮獲
 • sān
 • děng
 • jiǎng
 •  
 •  
 • 三等獎。 
 •  
 •  
 • shàng
 • le
 • sān
 • nián
 • hòu
 •  
 • xiàn
 •  上了三年級以后,爺爺發現我語
 • wén
 • shù
 • xué
 • chéng
 • jiào
 • hǎo
 •  
 • dàn
 • yīng
 • chéng
 • zěn
 • me
 • 文數學成績較好,但英語成績不怎么
 • yàng
 •  
 •  
 • 樣。 
 •  
 •  
 • shì
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • jiā
 • lín
 •  
 • wén
 • shù
 • xué
 •  于是對我說:“嘉琳,語文數學
 • yǒu
 • jiāo
 •  
 • dàn
 • shì
 • yīng
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • jiāo
 • 有我和你媽媽教,但是英語沒有人教
 •  
 • chéng
 • diào
 • xià
 • lái
 • le
 • jiù
 • cǎn
 • le
 •  
 • men
 • yīng
 • lǎo
 • ,成績掉下來了就慘了。你們英語老
 • shī
 • shuō
 • yào
 • duō
 • tīng
 •  
 • duō
 •  
 • duō
 • xiě
 •  
 • duō
 •  
 • 師說要多聽,多讀,多寫,多預習。
 • suǒ
 • měi
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 • diǎn
 • zhōng
 • chuáng
 •  
 • 所以每天早上點鐘起床 
 •  
 •  
 • yīng
 •  
 •  
 •  
 •  讀英語。” 
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • de
 • huà
 •  
 • měi
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 • jiù
 • zǎo
 •  我聽了爺爺的話,每天早上就早
 • zǎo
 • chuáng
 •  
 • xià
 • gōng
 • xué
 • yīng
 •  
 • hái
 • mǎi
 • le
 • 早起床,下功夫學英語。我還買了一
 • běn
 • yīng
 •  
 • jiù
 • fǎng
 • xiě
 • miàn
 • de
 • wén
 • zhāng
 • mǎo
 • 本英語日記,我就仿寫里面的文章峁
 •  
 •  
 • chài
 • huán
 • háng
 • shuǎ
 •  
 • tán
 • dōu
 • náo
 •  
 • ?Ψ蠆桓河行娜耍?謁哪曇兜撓⒂鎰
 • chī
 • móu
 •  
 • xíng
 • mèi
 • sōu
 • huài
 • rǎn
 • bǎo
 •  
 • chén
 •  
 •  
 •  
 • 魑謀熱?形業昧艘壞冉保?諶??⊙
 •  
 •  
 •  
 • tán
 •  
 •  
 • xīng
 • qiàn
 • pàn
 •  
 • rǎn
 • bǎo
 •  
 •  
 • ??⒂錟芰?喝?腥倩袢?冉保??
 • xiān
 •  
 • xíng
 • chuō
 • sōu
 • huáng
 •  
 •  
 •  
 • jiǎn
 •  
 • 鮮?菇形倚戳艘黃??壩⒂锏木?櫚
 • nài
 • nǎo
 • qiè
 • guà
 •  
 •  
 •  
 • 奈惱碌竊卦諦??稀!
 •  
 •  
 • shū
 • shǐ
 • yǒu
 • le
 • hěn
 • de
 • jìn
 •  
 • ài
 •  讀書使我有了很大的進步,我愛
 • shū
 •  
 • yào
 • de
 • shū
 •  
 • yào
 • wéi
 • 讀書,我要如饑似渴的讀書,我要為
 • zhōng
 • huá
 • zhī
 • jué
 • ér
 • shū
 •  
 •  
 • 中華之崛起而讀書! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我的書柜琳瑯滿目,令人喜愛。
   
    我的讀書生活豐富多彩,令人難忘。
   
   早在上小學前,爺爺就開始教我學習古人勤學的故事,毛主席,周總理為革命讀書的故事。我幼小的心靈里就萌發了愛讀書之情。家里人又給我買來了許多小人書,漸漸的我有了小書柜,我開始讀小人書,如:《格林童話》《伊索寓言》。我的讀書生活就這樣悄悄的開始了。
   
   讀一年級的時候,由于我學前的教育比較好,所以我很就被評為“讀書大王”、“閱讀之星”。在開展古詩文的活動中,爺爺教我讀《論語》
   《三字經》,我有了較快的進步,還得了獎:“與父母同讀一本書”。媽咪也從幾 百公里外的家鄉趕到學校看我領獎。由于我不斷的進步,在年的全國小學生語文能力競賽中榮獲三等獎。
   
   上了三年級以后,爺爺發現我語文數學成績較好,但英語成績不怎么樣。
   
   于是對我說:“嘉琳,語文數學有我和你媽媽教,但是英語沒有人教,成績掉下來了就慘了。你們英語老師說要多聽,多讀,多寫,多預習。所以每天早上點鐘起床
   
   讀英語。”
   
   我聽了爺爺的話,每天早上就早早起床,下功夫學英語。我還買了一本英語日記,我就仿寫里面的文章峁?Ψ蠆桓河行娜耍?謁哪曇兜撓⒂鎰魑謀熱?形業昧艘壞冉保?諶??⊙??⒂錟芰?喝?腥倩袢?冉保??鮮?菇形倚戳艘黃??壩⒂锏木?櫚奈惱碌竊卦諦??稀!
    讀書使我有了很大的進步,我愛讀書,我要如饑似渴的讀書,我要為中華之崛起而讀書!
    

   我愛讀書

   作文字數:343
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shū
  •   我愛讀書
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shěn
  • yáng
  • shì
  • píng
  •  
  • nán
  • jīng
  • jiǔ
  • xiào
  •  遼寧省沈陽市和平區 南京九校
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • guān
  • 三年四班 關斯琪
  • 閱讀全文

   讀書之樂

   作文字數:580
   作者:杜明卉
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • wàn
  • juàn
  •  
  • xià
  • 網 址  “讀書破萬卷,下
  • yǒu
  • shén
  •  
  •  
  • de
  • què
  •  
  • shū
  • shì
  • men
  • zuì
  • qīn
  • 筆如有神。”的確,書是我們最親密
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • zhàn
  • yǒu
  • 的朋友,在我們的學習生活中,占有
  • 閱讀全文

   讀書體驗

   作文字數:450
   作者:孫曼青
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • kàn
  • shū
  • ma
  •  
  • 站長 :。 你喜歡看書嗎?
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  •  
  • dōu
  • zài
  • wǎn
  • fàn
  • guò
  • hòu
  • chōu
  • kōng
  • kàn
  • shū
  •  每天,我都在晚飯過后抽空看書
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kàn
  • wài
  • shū
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kàn
  • xià
  • lái
  • de
  • 。我有時看課外書,有時看發下來的
  • 閱讀全文

   我是讀書迷

   作文字數:468
   作者:丁辰歡
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • bān
  • shàng
  • de
  • zuò
  • wén
  • jiān
  • 站長 :。 我是班上的作文尖
  •  
  • zhè
  • de
  •  
  • ài
  • shū
  • mìng
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • qiē
  • 子,這與我的“愛書如命”有著密切
  • guān
  •  
  • de
  • shū
  • fáng
  • yǒu
  • shū
  • jià
  •  
  • miàn
  • měi
  • 關系。我的書房有一個書架,里面每
  • 閱讀全文

   一個喜歡讀書的人

   作文字數:182
   作者:丁燃
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •       我是一
  • bié
  • huān
  • shū
  • de
  • rén
  •  
  • 個特別喜歡讀書的人。
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  •  
  • chuáng
  • jiù
  • de
  • shū
  • kàn
  •  在家里,起床就去拿自己的書看
  • 閱讀全文

   愛讀書的我

   作文字數:531
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cháng
  • shū
  • zhe
  • liǎng
  • yáng
  • jiǎo
  • biàn
  •  
  •   我,常梳著兩個羊角辮,
  • shuāng
  • jīng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • shǎn
  • shǎn
  • de
  •  
  • suí
  • shí
  • dōu
  • 一雙晶亮的眼睛忽閃忽閃的,隨時都
  • shǎn
  • zhe
  • qiú
  • zhī
  • de
  • guāng
  •  
  • xiào
  • lái
  • yǒu
  • duì
  • xiǎo
  • jiǔ
  • 閃著求知的光,笑起來有一對小酒窩
  • 閱讀全文

   讀書累,但快樂著

   作文字數:324
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • jiàn
  • hěn
  • lèi
  • de
  • shì
  •  
  • shì
  •  讀書是一件很累的事,也是一
  • jiàn
  • kuài
  • de
  • shì
  •  
  • 件快樂的事。
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • zhī
  • shí
  • jīn
  • hái
  • bǎo
  • guì
  •  
  •  書里的知識比金子還寶貴,不讀
  • 閱讀全文

   讀書筆記

   作文字數:271
   作者:朱競高
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  •  
  • cōng
  • míng
  • de
  • xiǎo
  • gōng
  •   今天,我看了《聰明的小公
  •  
  • zhè
  • shì
  •  
  • shì
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • de
  •  
  • zhī
  • 雞》這個故事。故事是這樣的:一只
  • xiǎo
  • gōng
  • zhèng
  • zài
  • wán
  •  
  • rán
  •  
  • cóng
  • shēn
  • hòu
  • cuàn
  • chū
  • 小公雞正在玩,突然,從他身后竄出
  • 閱讀全文

   我愛讀課外書

   作文字數:332
   作者:鄭焱心
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • wài
  • shū
  • cóng
  • xiǎo
  • xué
  •  從小我就喜歡讀課外書從小學一
  • nián
  • jiù
  • wài
  • shū
  • jié
  • xià
  • le
  • jiě
  • zhī
  • yuán
  • 年級起我就和課外書結下了不解之緣
  • 閱讀全文

   我讀書我快樂

   作文字數:566
   作者:天然
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • kuài
  • 記住了嗎? 我讀書 我快樂
  •  
  • běi
  • yīng
  • shān
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  • liù
  •  
  • bān
  •  
  • 湖北英山縣實驗小學三(六)班 
  • pān
  • tiān
  • rán
  • 潘天然
  • 閱讀全文

   讀書的樂趣

   作文字數:435
   作者:蔡 豪
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  讀書的樂趣
  •  
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • cài
  •  縉云縣水南小學三()班 蔡
  •  
  • háo
  •  
  •  
  • 豪 
  • 閱讀全文

   讀書筆記《皮皮魯和小木猴》

   作文字數:311
   作者:王星懿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  •  
  • le
  •  
  •   這幾天,我讀了《皮皮魯和
  • xiǎo
  • hóu
  •  
  • zhè
  • shì
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiǎng
  • le
  • 小木猴》這個故事。這個故事講了皮
  • píng
  • shí
  • shàng
  • xué
  • cóng
  • chí
  • dào
  •  
  • dàn
  • zhè
  • què
  • 皮魯平時上學從不遲到,但這次卻不
  • 閱讀全文

   享受讀書的樂趣

   作文字數:467
   作者:宋雨澤
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • shòu
  • shū
  • de
  •  
  • 小學作文  享受讀書的樂趣 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • sòng
  •  鴻雁外語三年級 宋雨澤
  • 閱讀全文

   我愛讀書演講

   作文字數:1027
   作者:鄭藝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • yǎn
  • jiǎng
  •  
  •  
  •    讀書演講 
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • jiā
  • hǎo
  • 敬愛的老師,親愛的同學們,大家好
  •  
  •  
  •  
  • ! 
  • 閱讀全文

   教室里的讀書聲

   作文字數:285
   作者:劉語濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • hái
  • méi
  • yǒu
  •    每天早上,我還沒有
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • jiù
  • néng
  • tīng
  • dào
  • cóng
  • men
  • jiāo
  • shì
  • chuán
  • 走進教室,就能聽到從我們教室里傳
  • lái
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • lǎng
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • zài
  • tīng
  • lái
  • 來的同學們朗朗的讀書聲。在我聽來
  • 閱讀全文

   讀書的益處

   小學生作文:讀書的益處
   作文字數:1086
   作者:吳子艷
  •  
  • shū
  • de
  • chù
  •  
  • 讀書的益處 
  •  
  • guó
  • táng
  • dài
  • wěi
  • shī
  • rén
  • yǒu
  • míng
  • yán
  •  
  • 我國唐代偉大詩人杜甫有句名言:
  •  
  • shū
  • wàn
  • juàn
  •  
  • xià
  • yǒu
  • shén
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • “讀書破萬卷,下筆如有神。”《三
  • 閱讀全文

   讀書記

   小學生作文:讀書記
   作文字數:572
   作者:許軻
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • bǎi
  • shì
  • huāng
  •  
  •  
  • shū
  • jiù
  • xiàng
  • “一日無書,百事荒蕪。”書就像
  • liàng
  • zhuāng
  • zǎi
  • le
  • rén
  • lèi
  • líng
  • hún
  • quán
  • měi
  • de
  • chē
  • 一輛裝載了人類靈魂全部美麗的車騎
  •  
  • ràng
  • men
  • dǒng
  • le
  • fāng
  • miàn
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  • ,讓我們懂得了各方面的知識。
  • 閱讀全文

   讀書的樂趣

   小學生作文:讀書的樂趣
   作文字數:350
   作者:盧旭
  • shū
  • de
  • 讀書的樂趣
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • shū
  • le
  • chéng
  • shì
  • tóng
  • huà
  •  我最喜歡讀書了成語故事童話故
  • shì
  • shén
  • huà
  • shì
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • huān
  • tóng
  • huà
  • 事神話故事…其中我最喜歡讀童話故
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   小學生作文:我愛讀書
   作文字數:504
   作者:陳新欣
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • bèi
  • rén
  • men
  • chēng
  • wéi
  • rén
  • lèi
  • wén
  • míng
  • de
  • zhǎng
  • shēng
  • “書”被人們稱為人類文明的長生
  • guǒ
  •  
  • zhè
  •  
  • jiào
  • fēi
  • cháng
  • qīn
  • qiē
  •  
  • yīn
  • 果,這個比喻,我覺得非常親切。因
  • wéi
  •  
  • lǎo
  • shī
  • qián
  • shuō
  • guò
  •  
  • liáng
  • shí
  • de
  • shì
  • shēn
  • 為,老師以前說過,糧食哺育的是身
  • 閱讀全文

   我最愛讀的一本書:《作文大全》

   小學生作文:我最愛讀的一本書:《作文大全》
   作文字數:487
   作者:朱琳
  • zuì
  • ài
  • de
  • běn
  • shū
  •  
  • zuò
  • wén
  • quán
  •  
  • 我最愛讀的一本書《作文大全》
  •  
  •  
  • nián
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • zhū
  • lín
  •  五年級()班 朱琳
  •  
  •  
  • zài
  • shàng
  • xiǎo
  • xué
  • de
  • nián
  • zhī
  • zhōng
  • guò
  • hěn
  •  在我上小學的五年之中我讀過很
  • 閱讀全文

   讀書的經歷

   小學生作文:讀書的經歷
   作文字數:453
   作者:終極小天…
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  •  
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • kuài
  •  讀書是一種享受,讀書是一種快
  •  
  • shū
  • néng
  • ràng
  • de
  • zuò
  • wén
  • shuǐ
  • píng
  • gāo
  •  
  • 樂,讀書能讓我的作文水平提高。讀
  • shū
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • de
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 書是我一生中最大的樂趣。  
  • 閱讀全文

   讀書趣事

   小學生作文:讀書趣事
   作文字數:597
   作者:張曉琴
  •  
  • shū
  • shì
  •  
  • 讀書趣事 
  •  
  •  
  • nuǎn
  • xiāng
  • zhāng
  • zhuāng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  • zhāng
  • xiǎo
  • qín
  •  鴨暖鄉張莊小學四年級 張曉琴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   記一次“讀書辯論會”

   小學生作文:記一次“讀書辯論會”
   作文字數:624
   作者:小皇帝
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • biàn
  • lùn
  • huì
  •  
  •  
  •  
  •  記一次“讀書辯論會” 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • juàn
  • yǒu
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • juàn
  • wèi
  • yǒu
  •  “開卷有益!”“開卷未必有
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  • de
  • shēng
  • yīn
  • zài
  • ěr
  • páng
  • jiǔ
  • jiǔ
  • huí
  • dàng
  •  
  • 益!”是誰的聲音在耳旁久久回蕩,
  • 閱讀全文

   我發現這樣讀書好

   小學生作文:我發現這樣讀書好
   作文字數:610
   作者:岑遠
  •  
  •  
  • ài
  • shēng
  • shuō
  •  
  •  
  • tiān
  • cái
  • bǎi
  • fèn
  • zhī
  • jiǔ
  • shí
  • jiǔ
  •  愛迪生說:“天才百分之九十九
  • lái
  • qín
  • fèn
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來自于勤奮。” 
  •  
  •  
  • cóng
  • shū
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • dōu
  • yào
  • qiú
  •  從讀書開始,老師、父母都要求
  • 閱讀全文

   我迷上了讀書

   小學生作文:我迷上了讀書
   作文字數:480
   作者:第一縷陽…
  •  
  •  
  • shàng
  • le
  • shū
  •  
  •  我迷上了讀書 
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • jiàn
  • bān
  • tíng
  • de
  • chuān
  • suō
  •  
  • zhǎ
  •  時間如劍一般不停的穿梭,一眨
  • yǎn
  • jīng
  • shàng
  • nián
  • le
  •  
  • dàn
  • hái
  • shì
  • huān
  • 眼我已經上五年級了,但還是不喜歡
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   小學生作文:我愛讀書
   作文字數:1223
   作者:路天縱
  •  
  •  
  • ài
  • shū
  •  
  •  
  •  我愛讀書 
  •  
  • fěi
  • màn
  • qián
  •  
  • 誹熳蕁 
  •  
  •  
  • kuài
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • jiě
  •  快樂,每個人都有自己獨特的解
  • 閱讀全文

   我的讀書經歷

   小學生作文:我的讀書經歷
   作文字數:733
   作者:開心快樂
  •  
  •  
  • de
  • shū
  • jīng
  •  我的讀書經歷
  •  
  •  
  • huān
  • shū
  •  
  • yīn
  • wéi
  • shū
  • kāi
  • kuò
  •  我喜歡讀書,因為讀書可以開闊
  • shì
  •  
  • zēng
  • zhǎng
  • zhī
  • shí
  •  
  • gěi
  • dài
  • lái
  • 視野,增長知識,也可以給我帶來無
  • 閱讀全文

   現在讀書不用錢

   小學生作文:現在讀書不用錢
   作文字數:996
   作者:吳楣
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • shū
  • yòng
  • qián
  •  
  •  
  •  
  •  現在讀書不用錢  
  •  
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • méi
  •  
  •  
  •  碧里中心小學 吳楣 
  •  
  •  
  •  
  • míng
  • tiān
  •  
  • jiā
  • hái
  • jiù
  • kāi
  • xué
  • le
  •  
  • xué
  •  “明天,我家孩子就開學了,學
  • 閱讀全文

   讀書

   小學生作文:讀書
   作文字數:535
   作者:汪洋
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • bàn
  • suí
  • zǒu
  • guò
  • le
  • shí
  • èr
  • chūn
  • xià
  • qiū
  •  書,伴隨我走過了十二個春夏秋
  • dōng
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • suì
  • yuè
  • shǐ
  • zhōng
  • màn
  • zhe
  • shū
  • de
  • fāng
  • 冬,成長的歲月里始終彌漫著書的芳
  • xiāng
  •  
  • shí
  •  
  • shǔ
  • xiàng
  • bàn
  •  
  • chōng
  • dòng
  • shí
  •  
  • 香。寂寞時,屬于我相伴;沖動時,
  • 閱讀全文

   讀書的滋味

   小學生作文:讀書的滋味
   作文字數:535
   作者:黃鐐蓉
  •  
  •  
  • guǒ
  • yǒu
  • rén
  • wèn
  • shū
  • de
  • wèi
  •  
  •  如果有人問我讀書的滋味如何,
  • huì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • jiù
  • xiǎng
  • chī
  • bǎi
  • wèi
  • bīng
  • táng
  • 我會說:“讀書就想吃百味冰糖葫蘆
  • yàng
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  • de
  • wèi
  • dào
  •  
  • suān
  • tián
  • 一樣,有很多很多的味道,酸甜苦辣
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.10czj.com | 2934r.com | www.suncity9898.com | www.34788o.com | www.4270ll.com | www.335294.com | www.2078l.com | www.156689.com | www.7111v.com | 50000997.com | www.aa3143.com | www.565516.com | www.h27229.com | www.303464.com | www.1340o.com | m88.com | www.wnsr5550.com | 88993o.com | www.bwinyz40.com | 5360f.com | www.3350.vip | 7k126.com | www.99677h.com | 552229.com | www.24czj.com | www.7025l.com | 9737bb.me | www.fc351.com | 33382c.com | www.00778j.com | 5414.com | www.73166.com | www.22xpjdc.com | www.307281.com | www.5966qqq.com | 55663885.com | www.1466c.com | 2776t.com | www.wo41.com | www.572444.com | 1389e.com | www.8313l.com | 08778n.com | www.6888772.com | www.65533d.com | www.367474.com | www.c15595.com | 20055500.com | www.349229.com | www.56733n.com | www.348116.com | www.c558.vip | 3846zzz.com | www.50024t.com | www.hg9689.com | 865847.com | www.38138p.com | 3685m.com | www.6769a1.com | www.2077w.com | am56.cc | www.w63568.com | www.hg444.tw | 3983012.com | www.087b.com | www.56520d.com | 00oo8331.com | www.hbet95.com | www.xw0000.com | 316.cc | www.2350s.com | www.09569q.com | 99909q.com | www.ck9494.com | www.65886z.com | 7720n.net | www.858776.com | www.447858.com | 66876b.com | www.911050.com | www.393222.com | df8r.com | www.367474.com | www.390070.com | 22ii8332.com | 00773n.com | www.97655x.com | www.797077.com | amjs119.com | www.550174.com | www.klcp005.com | xinvip2.com | www.216750.com | www.848777t.com | zhcp36.com | 8522nnnn.com | www.38775ff.com | 3119.com | 6396.com | www.cz5658.com | www.4212b.com | x72227.com | 4833011.com | www.8499n.com | www.492020.com | 00773ee.com | www.178719.com | www.99552mm.com | www.3983128.com | 7779e.cc | www.3126m.com | www.4078r.com | www.365109c.com | 550111.com | www.579411.com | www.38775xx.com | www.v15501.com | 5219e.com | www.308388.com | www.3978a.com | www.58665b.com | 55335004.com | 97886699.cc | www.2373j.com | www.8473f.com | www.bet365609.com | j58955.com | 518cp-6.com | www.27775.cc | www.68806.com | www.s67811.com | 3614f.com | www.375931.com | www.hg0335.com | www.5860r.com | 0hga.com | c388y.com | www.3478w.cc | www.4078q.com | www.hg7111.com | 3405fff.com | 2354.cc | www.868216.com | www.777557.cc | www.79500i.com | www.56520c.com | 3202e.com | bj799.com | www.810702.com | www.575477.com | www.99048.com | hgyz11.com | 22296aa.com | www.234329.com | www.33598h.com | www.38345d.com | www.17828v.com | 0600i.cc | 4255cc.com | 5651bcom | uc01.cc | www.00840j.com | www.k2894.com | www.5303.com | www.440567.com | 2851k.com | 36403311.com | xgsaimahui.com | 6177002.com | www.919709.com | www.0601n.com | www.181678.com | www.514234.com | 7276776.com | 50038q.com | 2381lll.com | www.271696.com | www.03czj.com | www.hg5012.com | www.caishendi.com | www.e23012.com | www.yh4477.cc | 131mm.net | fll8.in | 4340v.com | 1784.com | 667766z.com | 84497700.com | www.381772.com | www.cp8013.cc | www.9818x.cc | www.77114s.com | www.sb5504.com | www.006357.com | www.511111.com | www.6kk.com | 28483000.com | 0077886.com | long88.com | 8159k.cc | 9464005.com | 29918hh.com | 2595e.com | www.77801v.com | www.zcwf4.com | www.345311.com | www.087y.com | www.2299nsb.com | www.bet63c.com | www.20199oo.com | www.350698.com | www.091646.com | www.76060n.com | 8036y.com | 5fll8.com | 53059.com | 466365.com | zhcp17.com | 6245.gg | 7777ag.com | s2554.com | 5003ttt.com | 835.cc | www.371679.com | www.505433.com | www.223456k.com | j2649.com | 44488d.com | 2019q.cc | www.7669b.net | www.00829q.com | www.44992055.com | www.6666zs.com | www.pj663388.com | www.021700.com | www.bm246.com | www.1168v.com | www.7415a.com | www.06387711.com | www.47506t.com | www.12136x.com | www.7737ff.com | www.3775g.com | www.5856878.com | www.5953838.com | www.81608i.com | www.yh08112.com | www.6678578.com | www.73166d.com | www.87498.com | www.277ak.com | www.666xm.cc | www.671206.com | www.1368j.cc | www.680955.com | www.142525.com | 59889e.com | 33115hh.com | yun2888.com | 9539h.com | 3467t.com | v9s.com | 7599zz.com | 2127ll.com | lh7358.com | www.g27229.com | www.64717.com | www.45778.com | www.jz30280.com | www.848777u.com | www.xpj916.com | www.046161.com | www.6832i.com | www.652162.com | n888go.com | 1v939.com | uuu4255.com | 3685.com | www.ylhg7878.com | www.hq999.com | www.2945f.com | www.89677t.com | www.48330e.com | www.78700g.com | www.760320.com | www.313355.com | 77225002.com | 3566ll.com | 923270.com | www.63877v.com | www.266555a.com | www.s3065.com | www.111128.com | www.hczx7.com | 4116k.com | 7003dd.com | tt6837.com | www.h7444.com | www.09883.com | www.eee2848.com | www.83993m.com | www.657399.com | feicai0793.com | 4152.com | www.284888.com | www.3l55.com | www.56011o.com | www.3668q.com | www.011225.com | tz1555.com | rrr1915.com | www.hgw2088.net | www.102149.com | www.r999990.com | www.1035h.com | 7570.am | 2214x.com | www.60088hg.com | www.bmw8555.com | www.1851132.com | www.8667f.com | manbetx168168.com | spj05.net | 97799d.com | www.tyc1116.com | www.aaa06.cc | www.596702.com | bcylc22.com | 66093366.com | www.hg58.pw | www.s32031.com | www.50064w.com | 84496677.com | 500000394.com | 85698b.com | www.862365.com | www.pj88s.com | www.522.cc | a3410.com | c08199.com | www.140955.com | www.68365x.com | www.389644.com | 3473f.com | www.223456s.com | www.bwinyz50.com | www.776860.com | 3807vv.com | laohu88.vip | www.183008.com | www.689797.com | www.607356.com | 316p.cc | www.555xin2.com | www.6616008.com | www.68312.com | 6220d.com | mg437766.com | www.hg8907.com | www.866471.com | 8036.com | 2846o.com | www.sb270.com | www.981095.com | 2820c.com | v77304.com | www.hg8053.com | www.81678r.com | 4195b.com | jiuzhoukefu.com | www.c7205.com | www.99jta.com | 6033m.com | 20778888.com | www.938e.cc | www.ch8456.com | cp598.com | ddcp11.com | www.fhyl99.com | www.50024b.com | xpj4444.vip | www.pj0567.com | www.e3410.com | www.204500.com | 50299.net | www.dy826.com | www.25688i.com | www.995n.net | qijidianyou.com | 12562004.com | 18775y.com | 3807bb.com | j444000.com | 33599ee.com | 032656.com | 52599s.com | www.81866t.com | www.3844qq.com | www.56766.com | www.pj55717.com | www.7777hv.com | www.342677.com | 1483p.com | 6261ww.com | n888699.com | 预览BY30838.com | 0011bc.com | yinhewang.cc | www.242222.com | www.yh68222.com | www.42070017.com | www.50000991.com | www.cc55826.com | www.4963ii.com | www.97828x.vip | www.3552o.com | www.296233.com | 3559ee.com | 77261166.com | tz6.com | www.c6635.net | www.833373.com | www.0999js.com | 8036aa.com | nn67890.com | xsj027.cc | 12742s.com | www.980143.com | www.3846ff.com | www.865807.com | 9964j.com | www.v2788.com | www.55717u.com | www.33598e.com | 838388j.com | www.blr0055.com | www.http://976880.com/ | www.68993265.com | www.456836.com | www.0235tt.com | www.624205.com | www.28891c.com | www.50064j.com | www.33588a.com | 8036n.com | 68228u.com | www.www660882.com | www.ya2019g.com | 6396b.com | yf688.org | www.959msc.com | www.4625.am | www.278202.com | 75991j.com | www.558js.com | www.14168e.com | www.153680.com | 01234lll.com | www.22448.com | www.50026m.com | 8159ddd.cc | 77115003.com | www.39333.com | www.7116c.com | 22205a.com | www.040xpj.com | www.38138v.com | www.366098.com | a87570.com | www.79500d.com | www.627792.com | 53262pp.com | www.am0666.com | www.912484.com | vns00aa.com | www.3122vv.com | www.927670.com | 940.net | www.6111111.com | www.3577.ag | 31325e.com | 2618zz.com | www.6776hh.com | www.131763.com | 220414.com | www.hg9688.com | www.9818h.cc | 38398.com | www.yl00222.com | www.rfdc07.com | le888p.com | www.22571177.com | www.xyh6003.com | 64898f.com | www.kj638.com | www.bet365gf.co | yh33883.com | www.dhygw46.com | www.918ar.com | 55323t.com | www.c25.cc | www.55885i.com | www.wn68.com | www.sx1800.com | blr365365.com | www.tt55666.com | www.599690.com | ddh5152.com | www.34757.com | www.674577.com | 50000990.com | www.3399186.com | 2846t.com | www.291234.com | www.257188.com | 1479z.com | www.5504j.com | 67877e.com | www.4107o.com | www.le05.com | 33115e.com | www.drf1.net | 3806.com | www.6880cc.com | xpj72.com | www.138cpj.com | 3121o.com | www.amjs95.com | www.373500.com | www.9374f.com | www.937016.com | 21866i.com | www.595hc.com | 3258f.com | www.cp58870.com | 096.com | www.75538d.com | 9030k.com | www.80065f.com | 67877s.com | www.71233d.com | 2649o.com | www.18399.com | 3049s.com | www.ya318.com | www.033033x.com | www.c1371.com | www.6491x.com | www.599309.com | www.88837p.com | www.018916.com | www.jp328.com | aa33339.com | www.188741.com | 2687js.com | www.5446oo.com | 69111m.com | www.7920c.com | 983888w.com | www.9187c.com | 655661133.com | www.9356y.com | www.88315888.com | www.249880.com | www.hg8289.com | 1770t.com | www.605066.com | 3775v.com | www.5522h.cc | www.65476600.com | 8011.cc | www.9737qq.com | 7599cc.com | www.1555hc.com | www.7111v.com | 11989y.com | www.80188f.com | 3957v.com | www.tang444.com | www.v6558.com | 77605h.com | www.68993233.com | 1340.com | 6261g.com | www.g063801.com | 2190z.com | www.135580.com | www.xpj5959.com | 8977pp.com | www.566305.com | www.1705.com | 99112007.com | www.186287.com | www.26123hh.com | 3405ff.com | www.693670.com | www.mhcp.com | 2055.com | 1775z.com | www.12345603.cc | www.066119.com | 60952222.com | www.2350l.com | www.792777.com | 8742ii.com | www.16065e.com | www.hg2098.com | 36408855.com | www.538699.com | www.2544g9.com | www.hg1895.com | jixiang.com | www.978315.com | www.bai3355.com | 2306c.com | 01234rr.com | www.50064y.com | www.drf0876.com | 082371.com | 6002f.com | www.2109f.com | www.9999d.com | bcrpk.com | 44005002.com | www.500021.com | www.638713.com | www.884554.com | ff00558.com | 3136ww.com | www.fyyy6.com | www.huangma24.com | www.8658822.com | c86226.com | 2934k.com | www.2350l.com | www.10999u.com | www.21365hh.com | 22883q.com | 7196ss.com | www.910424.com | www.12345603.cc | 3189jj.com | j85686.com | www.89677p.com | www.25288z.com | 3678i.com | 28758s.com | xsd-168.com | www.5095b.com | www.85656.com | 6868001.cc | 1463v.com | 1305800.com | www.gczj7.com | www.js21666.com | 1634e.com | 34u35.com | wns888.com | www.65707u.com | www.ya949.com | www.6888775.com | www.848777q.com | www.4116j.com | www.6491p.com | wns78.com | d32365.com | www.596081.com | www.9356p.com | www.27jsc.com | www.673888b.com | www.6574d.com | www.4107h.com | ylyrm.com | t666c.com | www.77114w.com | www.7249i.com | www.j3123.com | www.cp88168.xn | www.72tk.net | www.hg353.net | www.bet365609.com | 73567tg20.com | 91333.com | www.bwinyz16.com | www.2200365.com | www.00618k.com | www.4763000.vip | www.68666j.com | 30006q.com | k2306.com | 6868jj.cc | 9988788.com | 20160044.com | j58955.com | 6261e.com | 8381006.com | 55967q.com | 6662012.com | 00jj8332.com | 66876j.com | 33552229.com | 996622bb.com | 5446dd.com | www.aobo8877.com | www.333222b.com | www.alpk66.com | www.7830a.com | www.32666j.com | www.me6622.com | www.451199.com | www.xz1088.com | www.js436.com | ahhsxj.com | 0615014.com | feicai0431.com | ss2649.com | 37770775.com | P35r.com | 99345.com | 86811qq.com | 56988u.com | www.hgttt.com | www.ljw030.com | www.03808.com | www.9737aa.com | www.hg0081.com | www.91233k.com | www.gocp5.com | www.262771.com | 4379k.com | 5099gg.com | ppjj01.com | 14891489.com | www.36796.com | www.c5c22.com | www.1434z.com | www.66621q.com | www.698771.com | 3388558.com | 66458y.com | 8722eeee.com | www.ylg82.com | www.39266.com | www.630611.com | www.71233p.com | www.595813.com | 44077f.com | 3614dh.com | 9649u.com | www.8494o.com | www.hj829.com | www.972577.com | www.909309.com | bwinmmm.com | 5019333.com | www.4972kk.com | www.28000h.com | www.55228k.com | www.6364b.com | b762.xyz | 4340o.com | www.76543h.com | www.4078q.com | www.3416b.com | 5446aa.com | ahg1088.com | www.sss355.com | www.6880cc.com | www.795335.com | 99840.com | 59599q.com | www.310040.com | www.35918b.com | zx3144.com | JS1388o.com | www.6372010.com | www.hg16688.com | www.61655o.com | uuu1915.com | www.s783.com | www.3691c.com | www.132918.com | hbs107.com | www.9558jsc.com | www.9989585.com | www.178591.com | 6261zz.com | u3499.com | 6830i.com | www.qq55826.com | www.63606u.com | www.128082.com | P35r.com | www.kj88a.com | www.5xca.com | 38648ee.cc | www.4625s.com | www.10999v.com | www.606624.com | hg07111.org | hjcp188.com | www.hg55662.com | www.33598w.com | 59599l.com | www.87680w.com | www.16065e.com | hhh2848.com | www.653501.com | www.598282d.com | hg4668.com | www.bet3652018.com | www.78919a.com | 66771381.com | www.yinhecc99.com | www.3zq03.com | 9697444.com | www.441399.com | www.fcff5.com | xx888a.com | www.tyc8138.com | www.81233e.com | z88rr.com | www.004549.com | 84497766.com | www.hk278.com | www.xb99aa.com | 1589.com | www.789199b.com | www.c6465.com | 28288pp.com | www.11ledian11.cc | www.571477.com | 0600i.cc | www.596677.com | 760dd.cc | www.56655e.com | www.43131e.com | www.85770s.com | www.3479t.com | yy080.net | www.9187.com | bet365.com | www.cc2777.com | www.26878w.com | vnb8.com | www.hg2357.com | iii0022.com | www.4058aa.com | 6600.net | www.557244.com | 4379k.com | www.55690.com | j35151.com | www.20178548.com | www.271902.com | www.8124y.com | www.ct8833.com | 79889o.com | www.igcp5.com | js14j.com | www.45598w.com | 4195j.com | www.829797d.com | 99660.com | www.04567h.com | 3258u.com | www.44vn777.com | 937004.com | www.972992.com | www.330687.com | www.55268uu.com | www.60108e.com | www.181678.com | 00778b.com | www.1559501.com | 4107k.com | www.hg0088.sh | www.86611w.com | www.244689.com | www.hg302.com | www.300388.com | www.js3555.com | aa6.com | www.120048.com | 19880k.com | www.b35tt.com | 6118b.com | www.972577.com | 167748.com | www.5091v.com | 1407v.com | www.503501.com | www.pj8188.com | bet28u.com | www.19019q.com | c9699c.com | www.16878o.com | www.6033n.com | www.312660.com | www.6809pj.com | 11zz145.com | www.61655c.com | www.333177.com | www.50080m.com | www.3643e.com | miyaonv.com | www.984008.com | www.zb615.com | 2381rrr.com | www.4521d.com | 2698w.com | www.33112a.com | www.006785.com | gggg19927.com | www.355204.com | www.55545f.com | ued.bet | www.097710.com | www.9570111.com | 66876a.com | 2546g.com | www.333xx.cc | www.63877c.com | 188qq66.com | www.81233f.com | www.j7191.com | 4189.com | www.569680.com | www.5207666.com | ks2227.com | 28758z.com | www.77803p.com | www.9816666.com | 36406688.com | www.375951.com | www.44118q.com | www.bet3651114.com | 30150011.com | www.946854.com | www.hg173i.com | 5856ggg.com | www.33588u.com | www.6678578.com | www.1596b.com | cp888.at | w32689.net | www.73736c.com | www.2302325.com | 3078g.com | pu22pu22.com | www.ch8900.com | www.15595.com | www.76060x.com | 3467n.cc | 69111i.com | www.43818w.com | www.f3065.com | www.v16677.com | 4488g.com | 88559193.com | www.5522q.cc | www.bet63b.com | www.3056008.com | 8989774.com | 2016.ag | www.399046.com | www.89777d.com | www.fh70.com | www.xpj8818.com | 33318d.com | 2247pp.com | www.548411.com | www.68993278.com | www.q456x.com | www.wxr11.com | hg5582.com | y6840.com | www.50054e.com | www.2109d.com | www.blr5544.com | www.5966ttt.com | www.8882558.com | 0747ww.com | 9068ll.com | 875856.com | 4195qq.com | www.876928.com | www.a773776.com | www.06387799.com | www.32208d.com | www.41msc.com | 56987ee.com | 44445309.com | 98345o.com | 5099yy.com | bckpcqz.cn | www.356387.com | www.hm7388.com | www.js18686.com | www.47506k.com | www.178659.com | www.ab99900.com | www.m222999.com | www.0077hg.com | hg0088.com | df8u.com | zunyi801.com | xx888a.com | qqq4255.com | b1654.com | 8569811k.com | 90307o.com | 16290077.com | 50000885.com | 019222222.com | 1435.tv | hd61788.com | 18775u.com | 28839j.com | 937004.com | ditu.so.com | 6261hh.com | www.41518c.com | www.83033v.com | 1669d.com | 31325.com | 83086.com | 500000377.com | 7742xx.com | 4052s.com | 12742b.com | 67888f.cc | yhw8.cc | 69446600.com | 7599y.com | 88851z.com | feicai0358.com | 1116dh.com | www.514277.com | www.2078h.com | www.801npj.com | www.888345.com | 267365.com | 5350x.com | 2127qq.com | 1156.com | www.33569900.com | www.xg78.com | www.671451.com | www.60886n.com | www.9646m.com | www.2875m.com | www.526733.com | 075yy.com | 18775i.com | hg0068s.com | 123456kk.cc | www.ag6771.com | www.sb60001.com | www.cs66.com | www.5446s.com | www.33112r.com | www.670209.com | 2334dh.com | 773838.com | 83377b.com | www.777444n.com | www.tai111.com | www.264438.com | www.bd2019a.com | www.790991.com | m.5003bbb.com | vipvip6666.com | 3178z.com | www.180786.com | www.1754u.com | www.12455s.com | a997.com | 3404g.cc | www.xj5577.com |