<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 令我最遺憾的事

  小學生作文:令我最遺憾的事
  作文字數:566
  作者:王文飛
 •  
 •  
 • nán
 • wàng
 • de
 • nián
 • jīng
 • guò
 •  
 • zhǎn
 • xīn
 • de
 • nián
 •  難忘的年已經過去,嶄新的年已
 • jīng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • xiǎng
 • měi
 • hǎo
 • de
 • shí
 • guāng
 •  
 • xīn
 • nán
 • 經開始。想起那美好的時光,心里難
 • miǎn
 • yǒu
 • xiē
 • huái
 • niàn
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • huí
 • xiǎng
 • xià
 • 免有些懷念,現在就讓我來回想一下
 •  
 • nián
 • zuì
 • hàn
 • de
 • shì
 • ba
 •  
 • ,我年最遺憾的事吧。
 •  
 •  
 • shì
 • de
 • xià
 •  
 • zǎo
 • yuē
 •  那是一個酷熱的下午,我早已約
 • le
 • zuì
 • yào
 • hǎo
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • qiú
 • 了我最要好的朋友,就在這小小的球
 • tái
 • shàng
 •  
 • liǎng
 • yào
 • zhǎn
 • kāi
 • chǎng
 • liè
 • de
 • pīng
 • pāng
 • qiú
 • 臺上,我倆要展開一場激烈的乒乓球
 • sài
 •  
 • fèn
 • gāo
 • shū
 • yíng
 •  
 • 比賽,分個高低輸贏!
 •  
 •  
 • tài
 • yáng
 • hǎo
 • xiàng
 • zǒng
 • gēn
 • guò
 •  
 • lùn
 •  太陽好像總跟我過不去,不論我
 • zǒu
 • dào
 • ér
 •  
 • zǒng
 • yòng
 • huǒ
 • de
 • yáng
 • guāng
 • 走到哪兒,它總用那火辣辣的陽光驅
 • gǎn
 • zhe
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • zài
 • qiú
 • tái
 • qián
 • nài
 • xīn
 • děng
 • zhe
 • hǎo
 • 趕著我,我只好在球臺前耐心等著好
 • péng
 • yǒu
 • dào
 • lái
 •  
 • zhōng
 • kàn
 • dào
 • gāo
 • de
 • shēn
 • yǐng
 • 朋友到來。終于看到他那高大的身影
 • le
 •  
 • men
 • liǎng
 • bǎi
 • kāi
 • jià
 • shì
 •  
 • zài
 • de
 • shēng
 •  
 • 了。我們倆擺開架勢,在他的一聲“
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • hòu
 • kāi
 • zhàn
 • le
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • qiú
 •  
 • 開始”后開戰了。他首先發球,我不
 • gān
 • shì
 • ruò
 •  
 • qiú
 • xuán
 • le
 • huí
 •  
 • tài
 • 甘示弱,把球旋了回去,可他太急于
 • qiú
 • chéng
 • le
 •  
 • jìng
 • rán
 • yòng
 • kòu
 • shā
 • guò
 • lái
 •  
 • shuí
 • zhī
 • yòng
 • 求成了,竟然用力扣殺過來,誰知用
 • guò
 • měng
 •  
 • qiú
 • chū
 • le
 • qiú
 • tái
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • 力過猛,把球打出了球臺。就這樣,
 • qīng
 • sōng
 • xià
 • le
 • fèn
 •  
 • shí
 • xīn
 • 我輕松地拿下了一分。估計他此時心
 • dìng
 • zài
 • ba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 里一定在自責吧!  
 •  
 •  
 • jiē
 • xià
 • lái
 •  
 • shì
 • guò
 • guān
 •  
 • zhǎn
 • liù
 •  接下來,我是一路過五關,斬六
 • jiāng
 •  
 • gāng
 • gāng
 • yǒu
 • xiē
 • chéng
 • de
 • biàn
 • yǒu
 • xiē
 • piāo
 • piāo
 • rán
 • 將。剛剛有些成績的我便有些飄飄然
 • le
 •  
 • dàn
 • xià
 • lái
 • hái
 • shì
 • nán
 • fèn
 • shàng
 • xià
 • 了。但幾局下來我和他還是難分上下
 •  
 • fèn
 • zhòng
 •  
 • què
 • shì
 • jiāo
 • ào
 • lái
 •  
 • ,不分伯仲,可我卻是驕傲起來,自
 • wéi
 • hài
 •  
 • zhè
 • xiǎng
 • shì
 • zhēn
 • yīng
 • 以為比他厲害,我這一想法可是真應
 • le
 •  
 • shī
 • jīng
 • zhōu
 •  
 • le
 •  
 • zhōng
 • dào
 • le
 • 了那句“大意失荊州”了。終于到了
 • jué
 • shèng
 •  
 • qián
 • qiú
 • shì
 • shùn
 • xià
 •  
 • yǎn
 • kàn
 • 決勝局,前幾球我是順利拿下,眼看
 • shèng
 • zài
 •  
 • àn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • dào
 • le
 • guān
 • jiàn
 • de
 • 勝利在握,我暗自高興。到了關鍵的
 • qiú
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • qiú
 • xià
 •  
 • shì
 • zhī
 • duì
 • 一球,我準備一球拿下,可是不知對
 • fāng
 • yòng
 • le
 • shí
 • me
 •  
 • zhàng
 • yǎn
 •  
 •  
 • běn
 • lái
 • kàn
 • zhe
 • 方用了什么“障眼法”,我本來看著
 • qiú
 • gēn
 • běn
 • néng
 • luò
 • zài
 • zhè
 • biān
 • tái
 • shàng
 • de
 •  
 • 球根本不可能落在我這邊臺上的,可
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • cuò
 • pàn
 • duàn
 • de
 • qiú
 • zhè
 • 是…… 就是這錯誤判斷的一球和這
 • jiāo
 • ào
 • de
 • xiǎng
 •  
 • shǐ
 • zuì
 • hòu
 • shī
 • le
 • zhěng
 • zhàn
 • 驕傲的想法,使我最后失去了整個戰
 • de
 • shèng
 •  
 • 局的勝利!
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • guò
 • le
 • hěn
 • jiǔ
 •  
 • dàn
 • shì
 • měi
 •  雖然這件事過去了很久,但是每
 • xiǎng
 • zhè
 • jiàn
 • lìng
 • hàn
 • de
 • shì
 • shí
 •  
 •  
 • fán
 • shì
 • 想起這件令我遺憾的事時,‘凡事不
 • néng
 •  
 • zhè
 • jǐng
 • zhōng
 • jiù
 • zǒng
 • huí
 • xiǎng
 • zài
 • de
 • nǎo
 • 能大意’這個警鐘就總回響在我的腦
 • hǎi
 •  
 • 海里。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    難忘的年已經過去,嶄新的年已經開始。想起那美好的時光,心里難免有些懷念,現在就讓我來回想一下,我年最遺憾的事吧。
    那是一個酷熱的下午,我早已約了我最要好的朋友,就在這小小的球臺上,我倆要展開一場激烈的乒乓球比賽,分個高低輸贏!
    太陽好像總跟我過不去,不論我走到哪兒,它總用那火辣辣的陽光驅趕著我,我只好在球臺前耐心等著好朋友到來。終于看到他那高大的身影了。我們倆擺開架勢,在他的一聲“開始”后開戰了。他首先發球,我不甘示弱,把球旋了回去,可他太急于求成了,竟然用力扣殺過來,誰知用力過猛,把球打出了球臺。就這樣,我輕松地拿下了一分。估計他此時心里一定在自責吧!
   
   
    接下來,我是一路過五關,斬六將。剛剛有些成績的我便有些飄飄然了。但幾局下來我和他還是難分上下,不分伯仲,可我卻是驕傲起來,自以為比他厲害,我這一想法可是真應了那句“大意失荊州”了。終于到了決勝局,前幾球我是順利拿下,眼看勝利在握,我暗自高興。到了關鍵的一球,我準備一球拿下,可是不知對方用了什么“障眼法”,我本來看著球根本不可能落在我這邊臺上的,可是…… 就是這錯誤判斷的一球和這驕傲的想法,使我最后失去了整個戰局的勝利!
    雖然這件事過去了很久,但是每想起這件令我遺憾的事時,‘凡事不能大意’這個警鐘就總回響在我的腦海里。
   

   我最開心的事

   作文字數:318
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •  陳老師  我最開心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:578
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  •    一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 歡迎聯系站長  我最敬佩的一
  • rén
  • 個人
  • 閱讀全文

   我最開心的事

   作文字數:308
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •    我最開心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • yǔn
  • 八小學三年級 李澤允
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:380
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •    我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:571
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  • “小學”  一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • huáng
  • chéng
  • 小學三年級 黃亦丞
  • 閱讀全文

   我最喜歡的動物-鳥

   作文字數:314
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • dòng
  • 站長 :。  我最喜歡的動物
  •  
  • niǎo
  • -鳥
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省達州市 達州市通川區第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   令我敬佩的清潔工

   作文字數:445
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • jìng
  • pèi
  • de
  • qīng
  • jié
  • gōng
  •   令我敬佩的清潔工
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shā
  • píng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  重慶市 沙坪壩區第一實驗小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jiā
  • 三年級五班 徐佳妮
  • 閱讀全文

   我最愛的水果——香蕉

   作文字數:277
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  • wáng
  • guó
  • de
  • shuǐ
  • guǒ
  • zhǒng
  • yàng
  •  
  •  水果王國的水果各種各樣,可
  • zuì
  • ài
  • de
  • jiù
  • shù
  • xiāng
  • jiāo
  • le
  •  
  • 我最愛的就數香蕉了。
  •  
  •  
  • xiāng
  • jiāo
  • de
  • yán
  • jīn
  • huáng
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  •  香蕉的顏色金黃,像一條彎彎的
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:408
   作者:宋爽
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • de
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • 站長: 在我家的相冊中,有許
  • duō
  • duō
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • shì
  • 許多多我的照片,其中,有一張是我
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  • 最喜歡的。
  • 閱讀全文

   我最喜歡的聲音

   作文字數:372
   作者:馬婉麗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rán
  •       大自然
  • de
  • shēng
  • yīn
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • chūn
  • xià
  • qiū
  • dōng
  • xiàng
  • tóng
  • 的聲音豐富多彩,春夏秋冬各不相同
  •  
  • 閱讀全文

   我最喜歡的水果

   作文字數:232
   作者:李娟
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • de
  • jiāo
  • shì
  • chéng
  • le
  • shuǐ
  • guǒ
  • de
  • tiān
  •  今天我們的教室成了水果的天
  • táng
  •  
  • yǒu
  • jīng
  • yíng
  • tòu
  • de
  • táo
  •  
  • yǒu
  • huáng
  • chéng
  • chéng
  • de
  • 堂,有晶瑩剔透的葡萄,有黃橙橙的
  •  
  • yǒu
  • hóng
  • tóng
  • tóng
  • de
  • píng
  • guǒ
  •  
  • lián
  • zǎo
  • lái
  • 桔子,有紅通通的蘋果,連棗子也來
  • 閱讀全文

   我最喜歡的游戲

   作文字數:280
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • xià
  • wán
  • xiē
  •   爸爸說:“你下課得玩些
  • yóu
  •  
  • huó
  • dòng
  • huó
  • dòng
  •  
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  •  
  • 游戲,活動活動,知道吧!”
  •  
  •  
  • shuō
  • guò
  • zhè
  • huà
  • hòu
  •  
  • jiù
  • měi
  • xià
  •  爸爸說過這句話后,我就每次下
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文

   我最愛養魚

   作文字數:328
   作者:孫士杰
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • duō
  • zhǒng
  • duō
  • yàng
  •  
  • kàn
  • shū
  •  
  •  我的愛好多種多樣,看書、打
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • dān
  • chē
  •  
  • qiú
  •  
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • zuò
  • 電腦、騎單車、打球……但我最愛做
  • de
  • shì
  • qíng
  • shì
  • yǎng
  •  
  • 的事情是養魚。
  • 閱讀全文

   令我后悔的一件事

   作文字數:857
   作者:呂奮飛
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • suì
  • de
  • shēng
  •  
  • shì
  •   今天是我八歲的生日,也是
  • chū
  • chà
  • huí
  • lái
  • de
  •  
  • téng
  • le
  • 爸爸出差回來的日子,爸爸可疼我了
  •  
  • měi
  • huí
  • lái
  • dōu
  • gěi
  • mǎi
  • hěn
  • duō
  • wán
  •  
  • hěn
  • duō
  • ,每次回來都給我買很多玩具,很多
  • 閱讀全文

   我最好的朋友

   作文字數:528
   作者:趙松婕
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • fáng
  • shū
  •  
  • shuō
  • lái
  • hǎo
  •  我的好朋友房舒。說起來可好
  • xiào
  • le
  •  
  • zhǎng
  • yǒu
  • diǎn
  • hēi
  •  
  • tóu
  • hēi
  • 笑了,她長得有一點黑,頭發烏黑烏
  • hēi
  • de
  •  
  • ?
  • méi
  • yǎn
  •  
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  •  
  • xiǎo
  • 黑的,濃眉大眼,炯炯有神,鼻子小
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:392
   作者:盧冠華
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  •  
  •  我最敬佩的人是爺爺。
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • jun1
  • guān
  •  
  • de
  • gāo
  •  我的爺爺是個軍官,他的個子高
  • gāo
  • de
  •  
  • zǒu
  • lái
  • bié
  • yǒu
  • jīng
  • shén
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • 高的,走起路來特別有精神,生活中
  • 閱讀全文

   我最愛吃的水果

   作文字數:187
   作者:任鑫澤
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • zhǒng
  • yàng
  • de
  • shuǐ
  • 站長 :。 夏天各種各樣的水
  • guǒ
  • dōu
  • shàng
  • shì
  • le
  •  
  • yǒu
  • zhī
  •  
  • lóng
  • yǎn
  •  
  • máng
  • guǒ
  •  
  • 果都上市了,有荔枝、龍眼、芒果、
  • guā
  •  
  •  
  • shì
  • zuì
  • huān
  • chī
  • de
  • hái
  • shì
  • guā
  • 西瓜……可是我最喜歡吃的還是西瓜
  • 閱讀全文

   我最愛的朋友

   作文字數:265
   作者:吳妍威
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • 記住了嗎? 我最愛的朋友是我
  • men
  • bān
  • de
  • féng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • ài
  • bāng
  • zhù
  • bié
  • rén
  •  
  • 們班的馮宇,因為她愛幫助別人。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  • shù
  • xué
  • běn
  • bāo
  •  有一天,數學老師讓把數學本包
  • 閱讀全文

   我最喜歡的水果——橘子

   作文字數:471
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • chī
  •  
  • xiǎng
  •  我最喜歡吃橘子,一想起它那
  • suān
  • tián
  • kǒu
  • de
  • wèi
  • dào
  •  
  • jiù
  • chuí
  • xián
  • sān
  • chǐ
  •  
  • 酸甜可口的味道,就垂涎三尺。
  •  
  •  
  • de
  • zhǒng
  • lèi
  • hěn
  • duō
  •  
  • yǒu
  •  
  •  橘子的種類很多,有無核蜜桔、
  • 閱讀全文

   令我震撼的照片

   作文字數:507
   作者:許子驁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • zài
  • měi
  • guó
  • de
  • cóng
  • 站長 :。 身在美國的媽媽從
  • wǎng
  • shàng
  • gěi
  • le
  •  
  • ?
  •  
  • wǎng
  • shàng
  • dēng
  • zǎi
  • 網上給我發了一組“貓撲”網上登載
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • kàn
  • le
  • hòu
  • hěn
  • zhèn
  • hàn
  •  
  • tóng
  • shí
  • 的照片,我看了以后很震撼,同時也
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:716
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • zuò
  • hěn
  • máng
  •  
  • cóng
  •   爸爸媽媽工作很忙,我從
  • xiǎo
  • jiù
  • gēn
  • nǎi
  • nǎi
  • shēng
  • huó
  • zài
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • yuán
  • lái
  • shì
  • 小就跟奶奶生活在一起。奶奶原來是
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • jiāo
  • shī
  •  
  • xiàn
  • zài
  • jīng
  • tuì
  • xiū
  • le
  •  
  • 一名小學教師,現在已經退休了。她
  • 閱讀全文

   我最熟悉的一個人

   作文字數:337
   作者:宿華棟
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • shú
  • de
  • rén
  •  
  • dāng
  • rán
  •  提起我最熟悉的一個人,當然
  • shì
  • de
  •  
  • 是我的爸爸。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • men
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  •  
  • rán
  •  
  •  有一次,我們正在上課,突然,
  • 閱讀全文

   我最喜歡的事“放風箏”

   作文字數:389
   作者:代可欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • zuò
  • de
  • shì
  • shì
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •   我最喜歡做的事是放風箏
  •  
  • měi
  • dāng
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •  
  • jiù
  • huì
  • huí
  • shǔ
  • jiǎ
  • 。每當我放起風箏,就會回憶起暑假
  • dài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • guǎng
  • chǎng
  • mǎi
  • de
  • fēng
  • zhēng
  •  
  • 里爸爸帶我去天安門廣場買的風箏,
  • 閱讀全文

   我最喜歡的人

   作文字數:620
   作者:唐培耕
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • 小學作文  我來到這個世界上
  • jīng
  • nián
  • duō
  • le
  •  
  • rèn
  • shí
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  • de
  • rén
  •  
  • 已經八年多了,認識很多很多的人。
  • dào
  • zuì
  • huān
  • de
  • rén
  •  
  • zhè
  • wèn
  • shǐ
  • 提到我最喜歡的人,這個問題可使我
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:647
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  •       我最敬
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • de
  •  
  • shì
  • wèi
  • yōu
  • xiù
  • de
  • 佩的人是我的媽媽,她是一位優秀的
  • lián
  • gàn
  •  
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • yǒu
  • shuāng
  • měi
  • de
  • 婦聯干部,今年歲。她有一雙美麗的
  • 閱讀全文

   我最喜歡的課間活動

   作文字數:185
   作者:畢曉申
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • hěn
  • duō
  • jiān
  • huó
  • 網 址  我喜歡很多課間活
  • dòng
  •  
  • yǒu
  • tiào
  • shéng
  •  
  • lán
  • qiú
  •  
  • pīng
  • pāng
  •  
  •  
  • 動。有跳繩、打籃球、打乒乓……我
  • zuì
  • huān
  • diū
  • shā
  • bāo
  •  
  • 最喜歡丟沙包。
  • 閱讀全文

   我最喜歡彩虹

   作文字數:554
   作者:韓艷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rán
  • xiàn
  • xiàng
  • zhōng
  • zuì
  • huān
  • de
  • jiù
  •   自然現象中我最喜歡的就
  • shì
  • cǎi
  • hóng
  • le
  • 是彩虹了
  •  
  • jiàn
  • dào
  • cǎi
  • hóng
  • jiù
  • shì
  • nián
  • de
  • xià
  • 我第一次見到彩虹就是那一年的夏
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 2127tt.com | 4340f.com | www.4331m.com | 3379zz.com | www.863012.com | www.hg726.com | 2820t.com | www.16181h.com | 185301.com | www.75345.cc | www.4972kk.com | 8868369.com | www.185142.com | 93922m.com | www.60007w.com | www.wanmei09.com | 33dd8332.com | www.69567d.com | pj677f.com | www.979673.com | www.hg6876.com | 20182013.com | www.js18456.com | zhcp19.com | www.dcw566.com | www.8886567.com | 38380524.com | www.6769x.com | www.7111m.com | 35.vip | www.80080.com | 500000351.com | www.288472.com | www.138cpt.com | 32666u.com | www.2109aa.com | www.441399.com | amjs119.com | 5566bet.vip | www.ban57.com | www.800077gr.com | 8159nnn.cc | www.838669.com | www.xj666k.com | 8037.com | www.516105.com | www.c7206.com | 28288w.com | www.725422.com | www.789508.com | 9649c.com | www.602957.com | www.97060f.com | 50067q.com | www.186793.com | www.bwinyz02.com | 5651m.com | 500000418.com | www.42456644.com | www.wl6666.cc | 4255b.com | www.2408c.cc | www.sk22222.com | netsoft2012.com | www.558421.com | www.8888xp.com | 3024.com | 1294c.com | www.89980.cc | www.91088.com | ha080.net | www.083065.com | www.4521p.com | www.yqf2.com | 3202y.com | www.821260.com | www.bwinyz43.com | www.525xpj.com | 6150w.com | www.99ttz.com | www.hg99398.com | www.676zf.com | www.pj88r.com | 7bxyl.com | xx888d.com | www.75345.cc | www.dzcp8888.com | 3616j.com | xpj677u.com | www.5027.com | www.5446mm.com | www.3435k.com | 72550.com | www.594883.com | www.vnsr378.com | www.www7893.cc | 9659f.com | www.105886.com | www.x98478.com | www.fbs44.com | ddcp77.com | 0289t.com | www.33598x.com | www.c155b.com | www.532858.com | 37688l.com | www.257233.com | www.99094b.com | www.hg9930.com | feicai0518.com | c388y.com | www.888258.com | www.5517ccc.com | www.0860a.com | 20055599.com | zz76669.com | www.398518.com | www.065795.com | www.hg3326.com | 83377b.com | 95456.com | www.504633.com | hg1568.com | 12742r.com | www.339967.com | www.85144.com | www.301393.com | www.v1636.com | e72227.com | 4433634.com | www.577983.com | www.222067a.com? | www.gt111666.com | www.782881.com | 7945ii.com | 717check.com | le888r.com | www.980996.com | www.68365j.com | www.87665w.com | www.34349193.com | 22pp8332.com | 5360uu.com | 91019n.com | www.591023.com | www.36583333.com | www.6455.com | www.99418.com | www.vns9999.cc | 3522gg.com | 8159iii.cc | 79964f.com | www.853689.com | www.9646d.com | www.80188n.com | www.jty449.com | 22442007.com | 28839u.com | www.626212.com | www.83993p.com | www.06820g.com | www.2865899.com | www.330099j.com | x86200.com | 36406677.com | 12274499.com | 0747q.com | www.500710.com | www.6364t.com | www.js1992.com | www.2021a.com | www.102149.com | www.777444k.com | 2455f.com | 5856jj.com | 4066g.com | 6002a.com | jsdas8.com | www.338052.com | www.cp2838.com | www.33588y.com | www.065795.com | www.245885.com | www.79500k.com | www.25288d.com | www.330099w.com | www.89422.com | 444hg.com | 61324477.com | 84497722.com | 3679ss.com | 649600.com | k9539.com | laoshi2.com | df8o.com | www.71399a.com | www.580296.com | www.hc3849.com | www.6832h.com | www.91233l.com | www.5657599.com | www.78680q.com | www.32031a.com | www.8889yh.com | www.77775309.com | www.26123dd.com | www.50999v.com | www.ggx.99233x.com | www.kb9996.com | www.752suncity.com | www.bsyedu.com | www.hg8445.com | www.675621.com | www.xglh688.com | www.1770g.com | www.h32126.cc | www.vvww.6693005.com | www.4107e.com | www.bt258.com | www.223456s.com | www.6808pj.com | www.6033w.com | www.777xin2.com | www.58339.com | www.vns6n6.com | www.193234.com | www.205611.com | www.67797j.com | www.777444a.com | www.c27229.com | www.o8867.com | www.js44444.com | www.hg1005.com | www.3215503.com | www.345594.com | www.331445.com | www.499789.com | sha0777.com | 59599w.com | 4270ll.com | 3566vv.com | 7726vvv.com | 2096k.com | zzc222.com | www.388103.com | www.bwin3388.com | www.0098.cc | www.bmw9968.com | www.k3k3k3.com | www.b35cc.com | www.1434u.com | www.206065.com | www.3479f.com | www.899465.com | www.330865.com | 88992007.com | jszg2.com | 95c53.com | 55967x.com | 50128e.com | www.5170.com | www.amdc0005.com | www.808888g.com | www.h063801.com | www.5551883.com | www.50788g.com | www.936126.com | www.055979.com | l8159.cc | js89h.vip | 983888c.com | www.38200m.com | www.js9997.com | www.5966www.com | www.704906.com | www.1100ra8.com | www.12czj.com | www.347918.com | 44488i.com | sbd028.net | ggg8827.com | www.4107o.com | www.hg7743.com | www.678js777.com | www.61655z.com | www.673730.com | 500000730.com | yhsichun.vip | 56988e.com | www.830678.com | www.870000.com | www.458633.com | www.81233l.com | www.598799.com | 33115zz.com | 4955p.com | 28758c.com | 2546.com | www.36389k.com | www.7700ra8.com | www.rfdc07.com | www.693670.com | bet3659091.com | 44269999.com | www.v0050.com | www.3033c.com | www.7758.com | www.399140.com | 364850.com | ems6368.com | www.88c07.com | www.7415xx.com | www.pj56.com | www.39500u.com | vns3.vip | www.9846k.com | www.g78306.com | www.7249w.com | www.550254.com | 1331zz.com | 3245d.com | www.hg6613.com | www.xyh6003.com | www.aa3126.com | 18438b.com | 8988v.com | www.hg0634.com | www.y8853.com | www.ca2932.com | 70118h.com | 8569811r.com | www.22334100.com | www.78919c.com | www.551030.com | ss1915.com | www.glc22.com | www.296977.com | www.77114j.com | 015015.com | 009.so | www.4052i.com | www.8577i.cc | www.289917.com | sb83.com | www.40686f.com | www.88325l.com | www.786819.com | js6444.com | www.02188.cx | www.cn365t.com | www.hx6695.com | 1636.com | www.341188.com | www.hg8dd.com | www.hm2333.com | 4123zz.com | www.68666u.com | www.ts018.com | www.793500.com | q08199.com | www.kf5656.com | www.220518.com | www.135169.com | 22098s.com | www.90585.com | www.340095.com | 06006u.com | 9901666.com | www.baifu42.com | www.cp369.net | 0207200.com | www.93yh.cc | www.bj499.com | 11betbet365.com | 5003hhh.com | www.hg8ee.com | www.377291.com | h82365.com | www.kk4666.com | www.371s.cc | 3066ggg.com | www.77537b.com | www.939781.com | 8159nn.cc | www.38200y.com | www.bb4625.com | ff555k.com | 28yuce.wang | www.c83377.com | www.118428.com | 258702.com | www.5099rr.com | www.178562.com | 8547g.com | www.5446mm.com | www.314377.com | 4647.com | www.04567e.com | www.160881.com | 88807j.com | www.i80288.com | bet975.com | 2003.com | www.x99789.com | uu4675.com | www.4625o.com | www.yh9877.com | 15a32.net | www.2288078.com | www.7793k.com | gui474.com | www.3171d.com | www.602266.com | sha134.com | www.55422o.com | www.c6378.com | jjj4165.com | www.19019c.com | www.39500v.com | www.dfs997.com | www.2418003.com | 7736t.com | www.5suncity.com | www.739750.com | 4647x.com | www.925713.com | 61610029.com | www.vvv2205.com | www.985jc.com | 6869g.com | www.4828668.com | hd2629.com | www.am0672.com | www.8839q.com | 51133dd.com | www.7415zz.com | xifuny.com | www.hg7977.com | www.3479m.com | bet37544.com | www.44118d.com | ylgr666.com | www.hg9168.com | www.581237.com | 11555002.com | www.54400t.com | nn40033.com | www.80188y.com | 818555.vip | www.53js.com | www.156506.com | www.pj2768.com | www.3479o.com | amjs68332.com | www.1434t.com | yhsichun.vip | www.u32939.com | 3018cc.com | www.cs505.com | www.538578.com | www.0555hg.com | www.5623c.com | 33382b.com | www.6678687.com | 77606v.com | www.45598s.com | 10050535.com | www.a92776.com | 8003xl.com | www.h1765.com | 3473q.com | www.3a332.com | www.186287.com | www.67797r.com | www.689044.com | www.789.lfjdg.top | www.k233.com | 1082.com | www.777337a.com | v1647.com | www.1035e.com | zhcp85.com | www.66530.cc | 0747ll.com | www.930xj.com | 5651.com | www.6769a1.com | www.9464770.com | www.981090.com | www.9464hh.com | www.904861.com | www.wns8828.com | www.852086.com | www.115ag88.com | www.691663.com | www.yyy7777.com | www.351761.com | www.11227136.com | 99567t.com | www.32109.com | 2934e.com | www.dzcp3333.com | 91019b.net | www.06820e.com | dzj002.com | www.cq58qp.com | 6766jj.com | www.50024k.com | 38345w.com | www.808751.com | www.3459i.com | www.025938.com | www.88399c.com | u5429.com | www.28000j.com | 80567g.com | www.8zz66.com | yhshandong.vip | www.5095m.com | www.hg990077.com | www.199602.com | www.505444.com | 2223865.com | www.3983201.com | 2685a.com | www.71233z.com | 44449193.com | www.303470.com | www.642222.com | 833.com | www.475557.com | 61329900.com | www.sxyl4.com | www.77537i.com | yhw9.cc | www.777jyh.com | 3640i.com | www.56717.com | www.8124b.com | 99567t.com | www.50999j.com | 3405zz.com | www.66332f.com | www.ks883.net | buyu981.com | www.255837.com | 2324hhh.com | www.3478b.cc | www.530405.com | 7811i.com | www.752848.com | 44488h.com | www.553028.com | www.052vns.com | r88.com | www.68682j.com | www.18599.com | 99662016.com | www.0600b.cc | 97618b.com | www.83993u.com | www.19019n.com | s7742.com | www.820380.com | www.d8007.com | 3304c.com | www.5441r.com | www.5590777.com | 32355dd.com | www.pj56i.com | www.946386.com | 4052l.com | www.ihg5555.com | www.38200f.com | 3242a.com | www.50hd.cc | www.774426.com | 2820q.com | www.6787758.com | www.653504.com | 6137g.net | www.4988b.cc | www.3643a.com | 22qq8332.com | www.53900d.com | www.k1577.com | 343477.com | www.66ffy.com | www.32109.com | 3467j.am | www.599842.com | www.4972s.com | hg772018.com | 0008c.com | www.3846gg.com | www.am4411.com | feicai0878.com | www.78949d.com | www.jiliyule.com | 3522mm.cc | www.650317.com | www.hg98091.com | 2851.com | sss2848.com | www.7004k.com | www.1tgpd.com | 2021e.com | www.783309.com | www.m32939.com | 2848bbb.com | 2805v.com | www.81233w.com | www.hg8903.com | 4694n.com | www.106572.com | www.81508.com | www.hg9689.com | 7249j.com | www.901576.com | www.4694n.com | 00064066.com | 60772.com | www.022m.cc | www.1168j.com | 1449e.com | tt6821.com | www.3933u.cc | www.bd2019d.com | 3189bb.com | 56987nn.com | www.055r.cc | www.386464.com | 22207i.com | 6645365.com | www.794918.com | www.j3567.com | www.beb288.com | 402d0.com | www.281566.com | www.3398766.com | www.582666.com | 28839q.com | hg2015.cc | www.35155r.com | www.c558.cc | www.1869y.com | 131nnn.net | www.503489.com | www.68365c.com | www.cj270.com | 1036898.com | 1705u.com | www.927035.com | www.ag5555.com | www.36677e.com | 3685j.com | 2267x.com | www.ascp3.com | www.2000a.cc | www.557588.com | 81366v.com | shen5544.com | www.580819.com | www.amjs119.com | www.43282.com | 3544w.com | 33013.com | www.33997v.com | www.41518d.com | www.16181o.com | www.900671.com | 17500.cn | 4123rr.com | www.403552.com | www.yun870.com | www.450098.com | www.hg9922.org | 22117v.com | vns900.net | www.310195.com | www.76520p.com | www.55060o.com | www.110732.com | 500000794.com | 44335156.com | 2381mm.com | www.gczj3.com | www.1434o.com | www.f4042.com | www.www-66000.com | p888rr.com | 7599uu.com | 3339964.com | www.czg7.com | www.667700.com | www.85857f.com | www.5556358.com | 04343.com | jj4119.com | hg4668.com | www.378015.com | www.21202m.com | www.60886m.com | www.bai3355.com | www.p22365.com | 22556n.com | ss01234.com | 61789v.com | www.178389.com | www.79gcw.com | www.6678686.com | www.4078y.com | www.755988.com | www.xpjdc.com | 2844o.com | 88993.com | hjj11.com | 96155.com | www.530396.com | www.6364x.com | www.367777.cc | www.biying920vip.com | www.w2826.com | www.777444j.com | 5004jj.com | 85698w.com | yth005.net | 6033g.com | v3144.com | www.249770.com | www.ch8977.com | www.65707j.com | www.55676a.com | www.mgm868001.com | www.318418.com | www.y73333.com | www.3653306.com | 1483ww.com | facai86.com | 4955f.com | 22668448.com | 77360033.cc | 1077xx.com | 11yy8331.com | www.192711.com | www.708609.com | www.can87.com | www.50077c.com | www.16065d.com | www.js87882.com | www.469702.com | www.3157t.com | www.s9478.com | www.771671a.com | 139927.com | www.43131i.com | www.lxyl196.com | www.3643l.com | www.62284.com | www.a3a333.net | 4466.so | 033w.net | qycp05.com | 2334vip10.com | gzbf007.com | 20160044.com | 3522ff.cc | 3550k.com | p4389.com | 418691.com | 7599w.com | 5360cc.com | y9926.com | 8hga.com | aaa5701.com | 760238.com | 4255ll.com | 4136m.com | 3662p.com | 4995t.com | 994167.com | 9679z.com | 655661100.com | JS1388z.com | 87578007.xyz | 55331ll.com | 36504w.com | 667766l.com | 8827mmm.com | 88665004.com | www.9763333.com | www.hg0377.com | www.84816.com | www.9068dd.com | www.32666h.com | www.40033.1340033.com | www.777989.com | www.1206.com | www.16181p.com | www.00772c.com | www.540640b.com | www.820025.com | www.wns11.me | www.77427.com | www.q888.com | www.23636f.com | www.500pt.com | www.854277.com | www.398244.com | www.34788i.com | hg999333t.com | dz0999.com | 878365.com | 2324zzz.com | h88.com | zhcp06.com | www.01a88.com | www.zdj70.com | www.pj5719.com | www.799666o.com | www.pj88n.com | www.js89d.vip | www.0601n.com | www.63500.cc | www.855608.com | www.339215.com | b99474.com | 8449oo.com | j3569.com | a2490.com | 1479u.com | www.77537w.com | www.85088k.com | www.5146z2.com | www.86339o.com | www.80767r.com | www.983480.com | www.160882.com | 0044886.com | 1194111.com | wnsr8812.com | 88999193.com | www.66166s.com | www.bw9988.com | www.469703.com | www.t201.com | www.cb2588.com | www.136305.com | 1466l.com | 7686m.com | 3156vvv.com | www.79884.com | www.31399ee.com | www.00778q.com | www.ya2019t.com | www.971261.com | P37.com | ggg4165.com | 7720744.com | www.ylg2206.com | www.706sunbet.com | www.55070r.com | www.16065d.com | www.961287.com | 2021h.com | 3778.com | 33ii8331.com | www.4625t.com | www.y948y.com | www.hbet97.com | www.hcjt6.com | w0000.vip | 62620524.com | 500000316.com | www.4tgpd.com | www.78888js.com | www.ya2019u.com | www.611306.com | 2147dh.com | 3435c.com | www.8494c.com | www.1818365.com | www.x22678.com | www.937065.com | 2820e.com | 4018nn.com | www.pjxianggang.com | www.xj666i.com | www.x98478.com | www.843533.com | tiexin88.com | 8977tt.com | www.39695k.com | www.58118d.com | www.71399n.com | www.083015.com | 454661.com | 3544b.com | www.444412.com | www.48330b.com | www.580820.com | 52688r.com | 30006.com | www.13909999.com | www.x63568.com | www.701671.com | 8036x.com | zhcp44.com | www.377606.com | youfa55.vip | www.a80047.com | www.8883066.com | www.890482.com | sjfygg.com | 7792b.com | www.172255.com | www.648211e.com | www.053059.com | 4488ee.com | www.p31888.com | www.3066vv.com | www.hm2999.com | 86811c.com | u2649.com | www.hndf333.com | www.73736f.com | 0234ff.com | qjdy002.com | www.xpj6138.com | www.7886262.com | www.165090.com | 4488qq.com | www.k6572.com | www.14168.com | www.423770.com | 2147006.com | www.p31888.com | www.4521c.com | www.805836.com | www.32031n.com | www.505170.com | lh66v.com | www.2846o.com | www.yh888a.com | www.183209.com | 3566qq.com | www.xpj9780.com | www.4331m.com | 2418l.com | 08820022com | www.42842818.com | www.8667e.com | aa00558.com | www.45601.com | www.3066mm.com | www.630958.com | 35222m.com | www.166349.com | www.js18685.com | 168cp-h.com | ff555j.com | www.4694i.com | www.760557.com | uc375.com | www.83008e.com | www.1855ff.com | e1327.com | www.vns4858.com | www.06386677.com | www.192722.com | 4400203.com | www.5966rrr.com | www.hm7388.com | pj3508.com | www.48599.com | www.77114c.com | 2021ppp.com | www.365109d.com | www.984701.com | 6641ii.com | 5144v.com | www.w84s.com | 771906.com | 22556r.com | www.xpj16683.com | www.156689.com | 97799o.com | www.16181q.com | www.359500.com | mm99966.com | www.4963cc.com | www.384918.com | 26668u.com | www.65066ff.com | www.312660.com | tt6824.com | www.6hg6668.com | www.83033u.com | 22296vv.com | www.6687n.com | 230466.com | www.gh0087.com | www.9971001.com | 61789v.com | www.21365pp.com | www.83993q.com | 3143.com | www.pj5718.com | www.ck8299.com | 67890l.com | www.c3065.com | www.175969.com | 0080m.com | www.5446bb.com | hg7078.biz | www.181070.com | www.36166d.com | 30172266.com | www.wnsr5550.com | www.586960.com | 2381ff.com | www.y8865.com | 00q124.com | www.u30226.com | www.38381.cc | 3568h.com | www.0057d.com | www.73736a.com | www.vns4858.com | www.30wb.top | js01.app | www.9611ll.com | www.250552.com | 99306j.com | www.9238777.com | 33uu8331.com | www.hgw3300.com | www.309939.com | 9464007.com | www.sx139972.com | 3045522.com | www.55526o.com | www.77803o.com | www.hg4458.com | www.50054j.com | 5856q.com | www.9170106.com | 3983008.com | www.hg0125.com | www.ch8234.com | 预览0747f.com | www.pj9020.com | qq365s.com | www.2945d.com | 56987jj.com | www.8694y.com | www.hm2999.com | hb8331.com | www.fg9905.com | 76886z.com | www.8473z.com | huangma18.com | www.5ccc.cc | www.311414.com | www.333222n.com | www.055s.cc | 26444k.com | www.89777t.com | 9506q.com | www.c1432.com | 20776644.com | www.063259.com | 2613p.com | www.3170001.com | www.dwj0066.com | www.yinhe9507d.com | www.c2809.com | 50128a.com | www.21202c.com | fll8.com |