<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 令我最遺憾的事

  小學生作文:令我最遺憾的事
  作文字數:566
  作者:王文飛
 •  
 •  
 • nán
 • wàng
 • de
 • nián
 • jīng
 • guò
 •  
 • zhǎn
 • xīn
 • de
 • nián
 •  難忘的年已經過去,嶄新的年已
 • jīng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • xiǎng
 • měi
 • hǎo
 • de
 • shí
 • guāng
 •  
 • xīn
 • nán
 • 經開始。想起那美好的時光,心里難
 • miǎn
 • yǒu
 • xiē
 • huái
 • niàn
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • huí
 • xiǎng
 • xià
 • 免有些懷念,現在就讓我來回想一下
 •  
 • nián
 • zuì
 • hàn
 • de
 • shì
 • ba
 •  
 • ,我年最遺憾的事吧。
 •  
 •  
 • shì
 • de
 • xià
 •  
 • zǎo
 • yuē
 •  那是一個酷熱的下午,我早已約
 • le
 • zuì
 • yào
 • hǎo
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • qiú
 • 了我最要好的朋友,就在這小小的球
 • tái
 • shàng
 •  
 • liǎng
 • yào
 • zhǎn
 • kāi
 • chǎng
 • liè
 • de
 • pīng
 • pāng
 • qiú
 • 臺上,我倆要展開一場激烈的乒乓球
 • sài
 •  
 • fèn
 • gāo
 • shū
 • yíng
 •  
 • 比賽,分個高低輸贏!
 •  
 •  
 • tài
 • yáng
 • hǎo
 • xiàng
 • zǒng
 • gēn
 • guò
 •  
 • lùn
 •  太陽好像總跟我過不去,不論我
 • zǒu
 • dào
 • ér
 •  
 • zǒng
 • yòng
 • huǒ
 • de
 • yáng
 • guāng
 • 走到哪兒,它總用那火辣辣的陽光驅
 • gǎn
 • zhe
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • zài
 • qiú
 • tái
 • qián
 • nài
 • xīn
 • děng
 • zhe
 • hǎo
 • 趕著我,我只好在球臺前耐心等著好
 • péng
 • yǒu
 • dào
 • lái
 •  
 • zhōng
 • kàn
 • dào
 • gāo
 • de
 • shēn
 • yǐng
 • 朋友到來。終于看到他那高大的身影
 • le
 •  
 • men
 • liǎng
 • bǎi
 • kāi
 • jià
 • shì
 •  
 • zài
 • de
 • shēng
 •  
 • 了。我們倆擺開架勢,在他的一聲“
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • hòu
 • kāi
 • zhàn
 • le
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • qiú
 •  
 • 開始”后開戰了。他首先發球,我不
 • gān
 • shì
 • ruò
 •  
 • qiú
 • xuán
 • le
 • huí
 •  
 • tài
 • 甘示弱,把球旋了回去,可他太急于
 • qiú
 • chéng
 • le
 •  
 • jìng
 • rán
 • yòng
 • kòu
 • shā
 • guò
 • lái
 •  
 • shuí
 • zhī
 • yòng
 • 求成了,竟然用力扣殺過來,誰知用
 • guò
 • měng
 •  
 • qiú
 • chū
 • le
 • qiú
 • tái
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • 力過猛,把球打出了球臺。就這樣,
 • qīng
 • sōng
 • xià
 • le
 • fèn
 •  
 • shí
 • xīn
 • 我輕松地拿下了一分。估計他此時心
 • dìng
 • zài
 • ba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 里一定在自責吧!  
 •  
 •  
 • jiē
 • xià
 • lái
 •  
 • shì
 • guò
 • guān
 •  
 • zhǎn
 • liù
 •  接下來,我是一路過五關,斬六
 • jiāng
 •  
 • gāng
 • gāng
 • yǒu
 • xiē
 • chéng
 • de
 • biàn
 • yǒu
 • xiē
 • piāo
 • piāo
 • rán
 • 將。剛剛有些成績的我便有些飄飄然
 • le
 •  
 • dàn
 • xià
 • lái
 • hái
 • shì
 • nán
 • fèn
 • shàng
 • xià
 • 了。但幾局下來我和他還是難分上下
 •  
 • fèn
 • zhòng
 •  
 • què
 • shì
 • jiāo
 • ào
 • lái
 •  
 • ,不分伯仲,可我卻是驕傲起來,自
 • wéi
 • hài
 •  
 • zhè
 • xiǎng
 • shì
 • zhēn
 • yīng
 • 以為比他厲害,我這一想法可是真應
 • le
 •  
 • shī
 • jīng
 • zhōu
 •  
 • le
 •  
 • zhōng
 • dào
 • le
 • 了那句“大意失荊州”了。終于到了
 • jué
 • shèng
 •  
 • qián
 • qiú
 • shì
 • shùn
 • xià
 •  
 • yǎn
 • kàn
 • 決勝局,前幾球我是順利拿下,眼看
 • shèng
 • zài
 •  
 • àn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • dào
 • le
 • guān
 • jiàn
 • de
 • 勝利在握,我暗自高興。到了關鍵的
 • qiú
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • qiú
 • xià
 •  
 • shì
 • zhī
 • duì
 • 一球,我準備一球拿下,可是不知對
 • fāng
 • yòng
 • le
 • shí
 • me
 •  
 • zhàng
 • yǎn
 •  
 •  
 • běn
 • lái
 • kàn
 • zhe
 • 方用了什么“障眼法”,我本來看著
 • qiú
 • gēn
 • běn
 • néng
 • luò
 • zài
 • zhè
 • biān
 • tái
 • shàng
 • de
 •  
 • 球根本不可能落在我這邊臺上的,可
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • cuò
 • pàn
 • duàn
 • de
 • qiú
 • zhè
 • 是…… 就是這錯誤判斷的一球和這
 • jiāo
 • ào
 • de
 • xiǎng
 •  
 • shǐ
 • zuì
 • hòu
 • shī
 • le
 • zhěng
 • zhàn
 • 驕傲的想法,使我最后失去了整個戰
 • de
 • shèng
 •  
 • 局的勝利!
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • guò
 • le
 • hěn
 • jiǔ
 •  
 • dàn
 • shì
 • měi
 •  雖然這件事過去了很久,但是每
 • xiǎng
 • zhè
 • jiàn
 • lìng
 • hàn
 • de
 • shì
 • shí
 •  
 •  
 • fán
 • shì
 • 想起這件令我遺憾的事時,‘凡事不
 • néng
 •  
 • zhè
 • jǐng
 • zhōng
 • jiù
 • zǒng
 • huí
 • xiǎng
 • zài
 • de
 • nǎo
 • 能大意’這個警鐘就總回響在我的腦
 • hǎi
 •  
 • 海里。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    難忘的年已經過去,嶄新的年已經開始。想起那美好的時光,心里難免有些懷念,現在就讓我來回想一下,我年最遺憾的事吧。
    那是一個酷熱的下午,我早已約了我最要好的朋友,就在這小小的球臺上,我倆要展開一場激烈的乒乓球比賽,分個高低輸贏!
    太陽好像總跟我過不去,不論我走到哪兒,它總用那火辣辣的陽光驅趕著我,我只好在球臺前耐心等著好朋友到來。終于看到他那高大的身影了。我們倆擺開架勢,在他的一聲“開始”后開戰了。他首先發球,我不甘示弱,把球旋了回去,可他太急于求成了,竟然用力扣殺過來,誰知用力過猛,把球打出了球臺。就這樣,我輕松地拿下了一分。估計他此時心里一定在自責吧!
   
   
    接下來,我是一路過五關,斬六將。剛剛有些成績的我便有些飄飄然了。但幾局下來我和他還是難分上下,不分伯仲,可我卻是驕傲起來,自以為比他厲害,我這一想法可是真應了那句“大意失荊州”了。終于到了決勝局,前幾球我是順利拿下,眼看勝利在握,我暗自高興。到了關鍵的一球,我準備一球拿下,可是不知對方用了什么“障眼法”,我本來看著球根本不可能落在我這邊臺上的,可是…… 就是這錯誤判斷的一球和這驕傲的想法,使我最后失去了整個戰局的勝利!
    雖然這件事過去了很久,但是每想起這件令我遺憾的事時,‘凡事不能大意’這個警鐘就總回響在我的腦海里。
   

   我最開心的事

   作文字數:318
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •  陳老師  我最開心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:578
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  •    一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 歡迎聯系站長  我最敬佩的一
  • rén
  • 個人
  • 閱讀全文

   我最開心的事

   作文字數:308
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •    我最開心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • yǔn
  • 八小學三年級 李澤允
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:380
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •    我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:571
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  • “小學”  一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • huáng
  • chéng
  • 小學三年級 黃亦丞
  • 閱讀全文

   我最喜歡的動物-鳥

   作文字數:314
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • dòng
  • 站長 :。  我最喜歡的動物
  •  
  • niǎo
  • -鳥
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省達州市 達州市通川區第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   令我敬佩的清潔工

   作文字數:445
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • jìng
  • pèi
  • de
  • qīng
  • jié
  • gōng
  •   令我敬佩的清潔工
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shā
  • píng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  重慶市 沙坪壩區第一實驗小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jiā
  • 三年級五班 徐佳妮
  • 閱讀全文

   我最愛的水果——香蕉

   作文字數:277
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  • wáng
  • guó
  • de
  • shuǐ
  • guǒ
  • zhǒng
  • yàng
  •  
  •  水果王國的水果各種各樣,可
  • zuì
  • ài
  • de
  • jiù
  • shù
  • xiāng
  • jiāo
  • le
  •  
  • 我最愛的就數香蕉了。
  •  
  •  
  • xiāng
  • jiāo
  • de
  • yán
  • jīn
  • huáng
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  •  香蕉的顏色金黃,像一條彎彎的
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:408
   作者:宋爽
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • de
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • 站長: 在我家的相冊中,有許
  • duō
  • duō
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • shì
  • 許多多我的照片,其中,有一張是我
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  • 最喜歡的。
  • 閱讀全文

   我最喜歡的聲音

   作文字數:372
   作者:馬婉麗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rán
  •       大自然
  • de
  • shēng
  • yīn
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • chūn
  • xià
  • qiū
  • dōng
  • xiàng
  • tóng
  • 的聲音豐富多彩,春夏秋冬各不相同
  •  
  • 閱讀全文

   我最喜歡的水果

   作文字數:232
   作者:李娟
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • de
  • jiāo
  • shì
  • chéng
  • le
  • shuǐ
  • guǒ
  • de
  • tiān
  •  今天我們的教室成了水果的天
  • táng
  •  
  • yǒu
  • jīng
  • yíng
  • tòu
  • de
  • táo
  •  
  • yǒu
  • huáng
  • chéng
  • chéng
  • de
  • 堂,有晶瑩剔透的葡萄,有黃橙橙的
  •  
  • yǒu
  • hóng
  • tóng
  • tóng
  • de
  • píng
  • guǒ
  •  
  • lián
  • zǎo
  • lái
  • 桔子,有紅通通的蘋果,連棗子也來
  • 閱讀全文

   我最喜歡的游戲

   作文字數:280
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • xià
  • wán
  • xiē
  •   爸爸說:“你下課得玩些
  • yóu
  •  
  • huó
  • dòng
  • huó
  • dòng
  •  
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  •  
  • 游戲,活動活動,知道吧!”
  •  
  •  
  • shuō
  • guò
  • zhè
  • huà
  • hòu
  •  
  • jiù
  • měi
  • xià
  •  爸爸說過這句話后,我就每次下
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文

   我最愛養魚

   作文字數:328
   作者:孫士杰
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • duō
  • zhǒng
  • duō
  • yàng
  •  
  • kàn
  • shū
  •  
  •  我的愛好多種多樣,看書、打
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • dān
  • chē
  •  
  • qiú
  •  
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • zuò
  • 電腦、騎單車、打球……但我最愛做
  • de
  • shì
  • qíng
  • shì
  • yǎng
  •  
  • 的事情是養魚。
  • 閱讀全文

   令我后悔的一件事

   作文字數:857
   作者:呂奮飛
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • suì
  • de
  • shēng
  •  
  • shì
  •   今天是我八歲的生日,也是
  • chū
  • chà
  • huí
  • lái
  • de
  •  
  • téng
  • le
  • 爸爸出差回來的日子,爸爸可疼我了
  •  
  • měi
  • huí
  • lái
  • dōu
  • gěi
  • mǎi
  • hěn
  • duō
  • wán
  •  
  • hěn
  • duō
  • ,每次回來都給我買很多玩具,很多
  • 閱讀全文

   我最好的朋友

   作文字數:528
   作者:趙松婕
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • fáng
  • shū
  •  
  • shuō
  • lái
  • hǎo
  •  我的好朋友房舒。說起來可好
  • xiào
  • le
  •  
  • zhǎng
  • yǒu
  • diǎn
  • hēi
  •  
  • tóu
  • hēi
  • 笑了,她長得有一點黑,頭發烏黑烏
  • hēi
  • de
  •  
  • ?
  • méi
  • yǎn
  •  
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  •  
  • xiǎo
  • 黑的,濃眉大眼,炯炯有神,鼻子小
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:392
   作者:盧冠華
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  •  
  •  我最敬佩的人是爺爺。
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • jun1
  • guān
  •  
  • de
  • gāo
  •  我的爺爺是個軍官,他的個子高
  • gāo
  • de
  •  
  • zǒu
  • lái
  • bié
  • yǒu
  • jīng
  • shén
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • 高的,走起路來特別有精神,生活中
  • 閱讀全文

   我最愛吃的水果

   作文字數:187
   作者:任鑫澤
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • zhǒng
  • yàng
  • de
  • shuǐ
  • 站長 :。 夏天各種各樣的水
  • guǒ
  • dōu
  • shàng
  • shì
  • le
  •  
  • yǒu
  • zhī
  •  
  • lóng
  • yǎn
  •  
  • máng
  • guǒ
  •  
  • 果都上市了,有荔枝、龍眼、芒果、
  • guā
  •  
  •  
  • shì
  • zuì
  • huān
  • chī
  • de
  • hái
  • shì
  • guā
  • 西瓜……可是我最喜歡吃的還是西瓜
  • 閱讀全文

   我最愛的朋友

   作文字數:265
   作者:吳妍威
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • 記住了嗎? 我最愛的朋友是我
  • men
  • bān
  • de
  • féng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • ài
  • bāng
  • zhù
  • bié
  • rén
  •  
  • 們班的馮宇,因為她愛幫助別人。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  • shù
  • xué
  • běn
  • bāo
  •  有一天,數學老師讓把數學本包
  • 閱讀全文

   我最喜歡的水果——橘子

   作文字數:471
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • chī
  •  
  • xiǎng
  •  我最喜歡吃橘子,一想起它那
  • suān
  • tián
  • kǒu
  • de
  • wèi
  • dào
  •  
  • jiù
  • chuí
  • xián
  • sān
  • chǐ
  •  
  • 酸甜可口的味道,就垂涎三尺。
  •  
  •  
  • de
  • zhǒng
  • lèi
  • hěn
  • duō
  •  
  • yǒu
  •  
  •  橘子的種類很多,有無核蜜桔、
  • 閱讀全文

   令我震撼的照片

   作文字數:507
   作者:許子驁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • zài
  • měi
  • guó
  • de
  • cóng
  • 站長 :。 身在美國的媽媽從
  • wǎng
  • shàng
  • gěi
  • le
  •  
  • ?
  •  
  • wǎng
  • shàng
  • dēng
  • zǎi
  • 網上給我發了一組“貓撲”網上登載
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • kàn
  • le
  • hòu
  • hěn
  • zhèn
  • hàn
  •  
  • tóng
  • shí
  • 的照片,我看了以后很震撼,同時也
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:716
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • zuò
  • hěn
  • máng
  •  
  • cóng
  •   爸爸媽媽工作很忙,我從
  • xiǎo
  • jiù
  • gēn
  • nǎi
  • nǎi
  • shēng
  • huó
  • zài
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • yuán
  • lái
  • shì
  • 小就跟奶奶生活在一起。奶奶原來是
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • jiāo
  • shī
  •  
  • xiàn
  • zài
  • jīng
  • tuì
  • xiū
  • le
  •  
  • 一名小學教師,現在已經退休了。她
  • 閱讀全文

   我最熟悉的一個人

   作文字數:337
   作者:宿華棟
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • shú
  • de
  • rén
  •  
  • dāng
  • rán
  •  提起我最熟悉的一個人,當然
  • shì
  • de
  •  
  • 是我的爸爸。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • men
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  •  
  • rán
  •  
  •  有一次,我們正在上課,突然,
  • 閱讀全文

   我最喜歡的事“放風箏”

   作文字數:389
   作者:代可欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • zuò
  • de
  • shì
  • shì
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •   我最喜歡做的事是放風箏
  •  
  • měi
  • dāng
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •  
  • jiù
  • huì
  • huí
  • shǔ
  • jiǎ
  • 。每當我放起風箏,就會回憶起暑假
  • dài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • guǎng
  • chǎng
  • mǎi
  • de
  • fēng
  • zhēng
  •  
  • 里爸爸帶我去天安門廣場買的風箏,
  • 閱讀全文

   我最喜歡的人

   作文字數:620
   作者:唐培耕
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • 小學作文  我來到這個世界上
  • jīng
  • nián
  • duō
  • le
  •  
  • rèn
  • shí
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  • de
  • rén
  •  
  • 已經八年多了,認識很多很多的人。
  • dào
  • zuì
  • huān
  • de
  • rén
  •  
  • zhè
  • wèn
  • shǐ
  • 提到我最喜歡的人,這個問題可使我
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   作文字數:647
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  •       我最敬
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • de
  •  
  • shì
  • wèi
  • yōu
  • xiù
  • de
  • 佩的人是我的媽媽,她是一位優秀的
  • lián
  • gàn
  •  
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • yǒu
  • shuāng
  • měi
  • de
  • 婦聯干部,今年歲。她有一雙美麗的
  • 閱讀全文

   我最喜歡的課間活動

   作文字數:185
   作者:畢曉申
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • hěn
  • duō
  • jiān
  • huó
  • 網 址  我喜歡很多課間活
  • dòng
  •  
  • yǒu
  • tiào
  • shéng
  •  
  • lán
  • qiú
  •  
  • pīng
  • pāng
  •  
  •  
  • 動。有跳繩、打籃球、打乒乓……我
  • zuì
  • huān
  • diū
  • shā
  • bāo
  •  
  • 最喜歡丟沙包。
  • 閱讀全文

   我最喜歡彩虹

   作文字數:554
   作者:韓艷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rán
  • xiàn
  • xiàng
  • zhōng
  • zuì
  • huān
  • de
  • jiù
  •   自然現象中我最喜歡的就
  • shì
  • cǎi
  • hóng
  • le
  • 是彩虹了
  •  
  • jiàn
  • dào
  • cǎi
  • hóng
  • jiù
  • shì
  • nián
  • de
  • xià
  • 我第一次見到彩虹就是那一年的夏
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.60108m.com | WWW.141088.COM | www.588860.com | 35222nn.com | www.503477.com | www.073wy.com | 4052u.com | 32355aa.com | www.897967.com | www.5854g.cc | www.8956.com | 3424222.com | www.290727.com | WWW.670835.COM | www.4996xa.com | 8538u.com | 667345.com | WWW.658459.COM | www.52062t.com | 33jj8331.com | 18438888.com | www.xinyc5.com | WWW.629234.COM | www.32031s.com | zz38648.com | 33ll8331.com | www.452807.com | WWW.395479.COM | www.4j8.com | 025132.com | 1007811.com | www.627791.com | WWW.782323.COM | www.885608.com | 66300.net | 6168.cc | www.936399.com | WWW.760266.COM | www.69567u.com | 80850jj.com | 93888js.com | www.196067.com | WWW.19458.COM | www.60108n.com | www.sscb88.cc | 2427888.com | 8890.net | www.136057.com | WWW.494433.COM | www.2875u.com | www.06820o.com | gg5144.com | 53262ii.com | www.635858.com | WWW.70466.COM | WWW.246654.COM | www.yun879.com | www.4496877.com | 8884win.com | 1675ee.com | www.783333.com | WWW.563649.COM | WWW.383505.COM | www.587819.com | www.500.com.cn | 85698b.com | 1592i.com | p979.com | www.508680.com | WWW.63938.COM | www.2632i.com | www.8c777.com | 5446y.com | 7599gg.com | 51133c.com | www.611506.com | WWW.182023.COM | WWW.697566.COM | www.79955.com | www.7893w36.com | 97799w.com | 3416n.com | hg0088.pw | 809h50.com | www.393830.com | WWW.745636.COM | WWW.58568.COM | www.am2220.com | www.16065f.com | www.1851116.com | 6701m.com | 9339999b.com | bwin8f.com | bet35365w.com | www.24499.com | www.566217.com | WWW.348103.COM | WWW.82378.COM | WWW.4156.COM | WWW.570074.COM | www.5441q.com | www.36589999.com | www.ca8077.com | www.bwinyz12.com | www.c44.com | 3505.com | c86811.com | o3405.com | 6423i.com | hg168q.com | 1665ll.com | 7776838.com | www.376357.com | www.915776.com | WWW.277685.COM | WWW.760739.COM | WWW.855876.COM | www.igcp2.com | www.71399x.com | www.37266m.com | www.792064.com | www.15365b.com | www.987072.com | 8901r.com | 30007k.com | mgm3242c.com | 8547a.com | yh123456.com | 99111xx.com | hh308.com | 50067t.com | 7742uu.com | 28839z.com | 98955r.com | 9339999i.com | 88347.com | 67890tt.com | 4461d.com | 026688.com | 39199y.com | 4340m.com | 998i.cc | 7726zzz.com | 4036j.com | 6556s.com | l01234.com | hg88000.com | 3522ff.cc | 4809q.com | wnsr780.com | 33382m.com | bet28c.com | 01885x.com | m85686.com | 0600p.cc | www.50999t.com | www.0044xpj.net | www.03bet8.com | www.l063801.com | www.45598i.com | www.680556.com | www.r678.com | www.4809a.com | www.4331d.com | www.bet73p.com | www.2188cai.com | WWW.44998.COM | WWW.252499.COM | WWW.221524.COM | WWW.93977.COM | WWW.487680.COM | www.745899.com | www.327836.com | 345999.com | 1468ttt.com | ylzz3.cc | 496ss.com | 66287u.com | 56744.com | 500000794.com | www.2y938.com | www.7415gg.com | www.860840.com | www.6787758.com | www.99677y.com | www.sygj9.com | WWW.447372.COM | WWW.403667.COM | WWW.389344.COM | www.602957.com | www.97655u.com | 9895i.com | hb95996.com | t86226.com | 667766.com | www.408477.com | www.y6087.com | www.c17848.com | www.cpkk7.com | WWW.124909.COM | WWW.804114.COM | www.273215.com | xj001a.com | 38989j.com | 2127h.com | www.k3k3k3.com | www.7036g.com | www.41518d.com | WWW.879500.COM | WWW.383774.COM | www.544242.com | 6647d.com | yh888k.com | LXYL366.com | www.7415dd.com | www.1466w.com | www.zfcp6.com | WWW.3404.COM | www.217650.com | nf6655.com | tt44442.com | 3089m.com | www.882229.com | www.cbw222.com | WWW.681078.COM | www.607252.com | pj13339.com | 69443322.com | 20772299.com | www.2418t.com | WWW.613143.COM | WWW.811025.COM | www.35155e.com | 4630088.com | ccc5682.com | www.bwinyz13.com | www.8499r.com | WWW.687115.COM | www.062866.com | 2147001.com | 2096n.com | www.3066nn.com | www.21202q.com | WWW.563924.COM | www.29277u.com | 4136u.com | 500000951.com | www.4102a.com | WWW.459234.COM | WWW.368189.COM | www5858.com | 0245j.com | www.d456x.com | www.858466.com | WWW.116318.COM | 211458.com | 30170022.com | www.38345t.com | www.52303y.com | WWW.343004.COM | 433400.com | 779644.com | www.365077.bet | www.27676.cc | WWW.383002.COM | zz2205.com | x33g.vip | www.668679.com | WWW.704338.COM | www.188975.com | 2222k27.com | www.rycp049.com | www.50080y.com | WWW.483906.COM | 4631122.com | 123000.com | www.68365z.com | WWW.37873.COM | www.091899.com | 3304u.com | www.bet63d.com | WWW.213259.COM | www.666055.cc | 4066l.com | www.305015.me | www.2632p.com | www.927233.com | 0055buyu.com | www.hg8993.com | www.hx6697.com | www.599846.com | 11422e.com | www.89677z.com | WWW.296770.COM | www.099323.com | 71707o.com | www.33678ss.com | WWW.78081.COM | www.777887.com | 08530007.com | www.65707h.com | WWW.646539.COM | 61324499.com | www.33678ii.com | WWW.78081.COM | 31325p.com | zhcpjj.com | www.23636g.com | www.755834.com | 91019p.net | www.467155.com | WWW.744252.COM | 9421.com | 58000d.com | www.00fzc.com | www.399140.com | 2324qqq.com | www.99094l.com | WWW.667426.COM | 1238.com | www.00778x.com | WWW.48963.COM | 35252s.com | xxxx0123.com | WWW.858033.COM | mi967.com | 908080c.com | WWW.353533.COM | www.138555.com | 7454jj.com | www.2109z.com | www.106536.com | 80850gg.com | www.6769r.com | www.160913.com | tony001.com | www.35918w.com | www.407869.com | 33rr8331.com | www.28czj.com | www.83993i.com | j3144.com | www.c1663.com | www.663366.com | 3018yy.com | WWW.64083.COM | 6150h.com | www.919205.com | WWW.797107.COM | 59599r.com | www.597763.com | WWW.170261.COM | 0289f.com | www.3333bj.com | www.403489.com | 11vv8332.com | WWW.441550.COM | 22ll8331.com | www.0169b.com | WWW.878846.COM | 8722vvvv.com | www.4323b.com | www.230966.com | 2709d.com | WWW.660507.COM | 673bet.com | www.33678qq.com | WWW.433204.COM | weibo.com | WWW.280336.COM | ambyc9.com | www.1851134.com | WWW.510126.COM | 44222007.com | WWW.252556.COM | 2222k15.com | www.5517ccc.com | www.970358.com | 2127ww.com | WWW.699059.COM | 08820055com | www.f98478.com | www.237399.com | 1064f.com | WWW.618475.COM | 3467.cc | www.slyl2.com | 2648.com | www.707727.com | www.225065.com | 6175r.com | WWW.908636.COM | 88993r.com | www.c609.vip | 2618a.com | www.08182.com | 30019x.com | www.91779s.com | www.599643.com | 47749w.com | WWW.447316.COM | 307590.com | WWW.400344.COM | le888p.com | www.76762.cc | 2934f.com | www.4331z.com | 366388.com | www.40288q.com | www.310195.com | www.x55n.net | www.636550.com | 91019i.net | WWW.588960.COM | vip1524.com | WWW.517844.COM | 3846xx.com | WWW.685003.COM | sjg008.com | WWW.222403.COM | 4182hcom | www.wct3.com | 79964t.com | www.022j.cc | x48d.com | www.8mcp.com | 999wns88.org | WWW.353533.COM | 35pp.vip | WWW.575935.COM | 8722vvvv.com | WWW.509166.COM | 1468ccc.com | WWW.329582.COM | rr444000.com | WWW.200486.COM | yh22999.com | WWW.879663.COM | 21052277.com | WWW.880812.COM | jjjj009.com | WWW.831067.COM | 7779y.cc | www.912453.com | www.55545w.com | www.394311.com | www.469703.com | www.001999.com | www.l63568.com | 2546n.com | www.0270l.com | 179.com | www.c96683.com | sjg002.com | WWW.845680.COM | 20055522.com | WWW.268573.COM | www.5049v.com | www.368158.com | www.820042.com | 3315.com | www.41518w.com | e8381.com | WWW.318216.COM | r45638.com | WWW.780072.COM | www.9928l.com | www.508680.com | www.588714.com | 817458.com | www.5522q.cc | 67890hhh.com | WWW.404344.COM | www.1168g.com | www.126309.com | www.s98478.com | x48q.com | WWW.787606.COM | 9287999.com | WWW.186126.COM | www.89677d.com | 884192.com | www.9356f.com | rf037.com | WWW.330850.COM | www.60505.com | lhdq.app | www.00840k.com | 9659j.com | WWW.35989.COM | www.80969y.com | www.8000tk.com | www.8499h.com | pj00kk.com | WWW.307002.COM | www.hjdc2007.com | wd6662.com | WWW.907166.COM | 80060303.com | www.515233.com | www.81608b.com | byj.com | WWW.369601.COM | www.99113x.com | 99044.com | WWW.879344.COM | 67877r.com | www.355711.com | www.60798.com | 062hhh.com | WWW.308667.COM | www.2021w.com | js66661.com | WWW.548702.COM | www.27363j.com | 1859005.com | WWW.543990.COM | 64111w.com | www.36440.com | www.3668z.com | 2555211.com | www.338032.com | www.68689y.com | 35222gg.com | www.697896.com | www.9646a.com | 51133oo.com | www.786587.com | www.16065y.com | c4255.com | www.701541.com | www.vip88.so | 112z.net | www.91233u.com | www.22ttz.com | vip31447.com | 959655.com | WWW.147876.COM | 1082.com | 5446aa.com | WWW.869934.COM | www.7892.ag | 3405bbb.com | WWW.61366.COM | www.851895.com | 30178899.com | www.599641.com | www.26299z.com | 83138y.com | 414266.com | WWW.130277.COM | www.58665p.com | 777.com | WWW.494987.COM | www.flb577.com | 3405o.com | www.330295.com | www.flff7.com | 6594ee.com | js14y.com | WWW.5335.COM | www.xj1996.com | 9890598.com | www.48774.com | WWW.304780.COM | www.3066qq.com | 019dh.com | www.587944.com | www.2934t.com | 1594002.com | ppp8827.com | WWW.630072.COM | www.0327.com | 56988.vip | 9103rr.com | WWW.528179.COM | www.6666bj.com | bali3377.com | 5003o.com | WWW.743855.COM | www.33018.com | 5589x.com | 66300vip11.com | WWW.915234.COM | www.7714b.com | 55899l.com | 4066d.com | WWW.361690.COM | www.36829.com | www.5049c.com | 1483ii.com | www.586005.com | WWW.384211.COM | www.4058pp.com | 88993w.com | 789001b.com | WWW.98488.COM | www.89777l.com | 308827.com | z7454.com | www.651514.com | WWW.488221.COM | www.222367.com | 80850tt.com | 66888web.com | WWW.790004.COM | www.2632t.com | www.7415rr.com | 4255fff.com | c2490.com | WWW.41766.COM | www.7116b.com | www.88166r.com | 7599x.com | 5001q.com | WWW.641898.COM | www.55fzc.com | www.88mgm777.com | 4633377.com | vns8o.com | www.849689.com | WWW.584261.COM | www.660188.com | 768345.com | 3258u.com | www.86267o.com | WWW.550151.COM | www.36829.com | www.4996dt.com | yf788.net | g2554.com | www.328229.com | WWW.865561.COM | www.60123k.com | www.4078i.com | 32126k.net | 4646699.com | www.005845.com | WWW.794337.COM | www.77ckb.com | www.88325x.com | 56988jj.com | n72227.com | sg909.com | www.818797.com | www.yun0123.com | byyl.com | 45637o.com | 131oo.net | www.576679.com | WWW.27222.COM | www.15355p.com | www.79095w.com | 667766w.com | 8200d.com | bet99959.com | www.258015.com | WWW.37018.COM | WWW.388752.COM | www.6889792.com | www.50999o.com | 0091234.com | vip268268.com | 22999193.com | www.303484.com | WWW.488533.COM | WWW.675872.COM | www.0099wd.com | www.v80288.com | y33.com | bb3405.com | 73055s.com | 29918dd.com | www.573995.com | WWW.350072.COM | WWW.693826.COM | www.53900p.com | www.280770.com | www.801917.com | yh123456.com | P77.cc | 7x3777.com | yhneimenggu.vip | www.338218.com | WWW.174546.COM | WWW.124046.COM | www.ay7799.com | www.99638b.com | www.12136z.com | www.55545p.com | 3245b.com | chengbet.cc | 7893800.com | 88463gong.com | 7YL7999.com | 997997.com | www.564880.com | WWW.611435.COM | WWW.661741.COM | WWW.752691.COM | www.3890z.com | www.866471.com | www.flb177.com | www.t1432.com | www.288988a.com | hg9695.com | v2351.com | 38822233.com | 35ii.vip | 5201314777.com | 35252o.com | 2846s.com | 0909.net | www.429362.com | www.055969.com | www.581166.com | www.963220.com | WWW.310075.COM | WWW.383257.COM | WWW.646579.COM | WWW.69644.COM | WWW.765828.COM | WWW.452225.COM | www.2109h.com | www.65707q.com | www.4323x.com | www.906009.com | www.772891.com | www.3691a.com | www.06400.com | www.w84.com | www.1754z.com | www.4058kk.com | www.bwinyz40.com | www.bwinyz49.com | www.b35pp.com | www.44mgm777.com | www.38138d.com | www.9170187.com | www.673888z.com | www.00773p.com | www.333jyh.com | www.6hg6668.com | www.bet63e.com | www.414432.com | www.377666z.com | www.4521a.com | www.43389.com | www.07679o.com | www.wns11.me | www.97828y.vip | www.065925.com | www.98478k.com | www.07163u.com | www.71399h.com | www.08588r.com | www.3126r.com | www.hx6606.com | WWW.133016.COM | WWW.306235.COM | WWW.889701.COM | WWW.31303.COM | WWW.272896.COM | WWW.113410.COM | WWW.26298.COM | www.691071.com | www.364277.com | www.055972.com | zyxxd.com | 8790b.com | b01311.com | 50067v.com | 33313n.com | qpby2277.com | 22ii8332.com | 00064066.com | www.7415o.com | www.79095l.com | www.99094h.com | www.16878o.com | www.085wy.com | WWW.583434.COM | WWW.758101.COM | WWW.403909.COM | www.919725.com | www.233434.com | www.xz1008.com | 67890vv.com | 99995309.com | 1314.s65825.com | 641155.com | www.qm8668.com | www.dd00668.com | www.50811.com | www.h701.com | WWW.97238.COM | WWW.749472.COM | www.666055.cc | 13779.com | 9995h.cc | 6175gg.com | 3169z.com | www.jl708.com | www.78680x.com | www.33598k.com | WWW.491205.COM | WWW.292230.COM | www.661023.com | 255564.com | hhvip87.com | 3662h.com | 9498.biz | www.4996.com | www.940.com | WWW.580074.COM | WWW.103799.COM | www.645477.com | 5533412.com | 4288a.com | 22vv8332.com | www.27363c.com | www.s98478.com | www.qml5.com | WWW.678394.COM | www.616888.com | 2334vip1.com | 70118g.com | 131eee.net | www.cn365a.com | www.533574.com | WWW.559010.COM | WWW.140046.COM | www.52072g.com | 5589q.com | 88894u.com | www.50999n.com | www.01924.com | WWW.732531.COM | WWW.65675.COM | 05006.cc | dq25.com | h2649.com | www.869934.com | www.qilc7.com | WWW.230169.COM | www.112819.com | 892979.com | 33382i.com | www.4058rr.com | www.08588w.com | WWW.871436.COM | www.239828.com | 6868qq.cc | 13879455.com | www.45598x.com | www.2373f.com | WWW.132499.COM | 81789.com | 55331zz.com | 3434ccc.com | www.3398788.com | WWW.318871.COM | www.979505.com | 664975.com | 3788d.com | www.9737ff.me | www.21202m.com | WWW.550269.COM | www.55250.com | 2072.com | oo1331.com | www.305155.com | WWW.720723.COM | www.043552.com | 2v939.com | 4066q.com | www.535520.com | WWW.355685.COM | www.50054o.com | 60957777.com | www.5049w.com | www.50074h.com | WWW.788009.COM | www.hkk118.com | xx01234.com | www.46630.app | WWW.255989.COM | www.915776.com | 80850.com | 6830c.com | www.455263.com | WWW.74893.COM | www.460kj.com | 36401122.com | www.704906.com | WWW.620624.COM | www.506931.com | 77775309.com | www.541611.com | www.5091v.com | WWW.480894.COM | 59859.com | 3009i.com | www.71233m.com | WWW.152335.COM | 20188j.com | p533.cc | www.15355e.com | WWW.302581.COM | 9694v.com | 11989i.com | www.77802n.com | WWW.56730.COM | 17yy.com | 5651m.com | www.16878h.com | WWW.557494.COM | 3616q.com | www.xy046.com | www.c8704.com | www.391438.com | 248.com | www.30350r.com | WWW.526770.COM | 35yy.vip | 66p88.cc | www.80065z.com | WWW.358950.COM | 80892ff.com | www.9b009.com | WWW.31553.COM | www.93492.com | hg886.com | www.1009.cc? | WWW.99968.COM | 88559hd.com | www.848777u.com | WWW.247558.COM | www.lhctutu.com | pjjiangsu.com | www.97655t.com | www.976357.com | 22299kk.com | www.91779w.com | WWW.829646.COM | j15666.com | www.jy879.com | WWW.744256.COM | www.188458.com | 2757d.com | www.61655g.com | www.757309.com | 22753.com | www.js8600 | WWW.908792.COM | jr9933.com | www.6687s.com | WWW.272569.COM | qpby2233.com | www.10999o.com | WWW.195853.COM | 566777m.com | www.5146z4.com | WWW.323788.COM | yk802.com | www.727321.com | WWW.64488.COM | baidu169.com | www.qm999.com | WWW.205188.COM | n62365.com | www.5099bb.com | WWW.61262.COM | 61789u.com | www.1112737.com | WWW.590533.COM | 66331381.com | www.30350d.com | WWW.541999.COM | 52599v.com | www.548185.com | www.936271.com | 40033nnn.com | www.50052h.com | www.236380.com | 4023a.com | WWW.148955.COM | 52599m.com | www.a22.com | WWW.841177.COM | 0969.com | www.55676b.com | www.895544.com | 22aa8332.com | www.1368p.cc | www.920kj.com | 18438w.com | WWW.682001.COM | 44qq8332.com | www.js89u.vip | www.978137.com | YLHG6868.com | www.0719.cc | 5478xl.com | www.28000o.com | WWW.550670.COM | 73730524.com | www.77802z.com | www.71233u.com | 1665p.com | WWW.835499.COM | nn500g.com | www.22211d.com | www.99638o.com | www.2y936.com | WWW.294019.COM | 0568.com | www.39500m.com | wz113.com | www.0066xpj.net | WWW.148533.COM | z08199.com | WWW.121307.COM | 555ths.com | www.637907.com | www.507283.com | 155.net | WWW.6425.COM | 7599hh.com | www.1035aa.com | 62033.com | www.0622sss.com | www.621312.com | 7744yyy.com | WWW.663504.COM | i1458.com | www.1035d.com | bet99959.com | www.858674.com | www.183587.com | www.27363h.com | WWW.871943.COM | 38850088.com | WWW.345426.COM | 22222007.com | www.50788m.com | 7196g.com | www.56011j.com | www.177584.com | www.xc829.com | WWW.893930.COM | hg00200.com | WWW.614708.COM | 36404411.com | WWW.518471.COM | 7742zz.com | www.2934w.com | 22207r.com | www.js520988.com | 7196m.com | www.ba302.com | www.187513.com | www.7415b.com | www.752918.com | 4422mmmm.com | WWW.251261.COM | 996622jj.com | WWW.455647.COM | 35zz.vip | WWW.164440.COM | hr1833.com | WWW.608959.COM | 4189.com | WWW.386345.COM | 063976.com | WWW.22135.COM | 1294t.com | WWW.485905.COM | 87363a.com | WWW.213108.COM |