<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 新學期,新打算

  小學生作文:新學期,新打算
  作文字數:413
  作者:劉勝寒
 •  
 •  
 • hán
 • jiǎ
 • shàng
 • guò
 •  
 • xīn
 • de
 • xué
 • jiāng
 • lái
 •  寒假馬上過去,新的學期即將來
 • lín
 •  
 • ràng
 • gào
 • bié
 • qián
 • de
 • yōu
 • shāng
 • kuài
 •  
 • dài
 • 臨,讓我告別以前的憂傷和不快,帶
 • zhe
 • kuài
 • de
 • xīn
 • qíng
 • jìn
 • xīn
 • de
 • xué
 • ba
 •  
 • 著快樂的心情進入新的學期吧。
 •  
 •  
 • xīn
 • xué
 • de
 • suàn
 • duì
 • lái
 • shuō
 • shì
 • zhòng
 •  新學期的打算對我來說是無比重
 • yào
 • de
 •  
 • suǒ
 •  
 • suàn
 • zài
 • xīn
 • de
 • xué
 • 要的。所以,我打算在新的學期里與
 • tóng
 • xué
 • píng
 • xiàng
 • chù
 •  
 • duō
 • péng
 • yǒu
 • jiāo
 • liú
 •  
 • 其他同學和平相處,多與朋友交流,
 • xué
 • xiē
 • tóng
 • xué
 • men
 • xīn
 • zhōng
 • bǎng
 • yàng
 • de
 • yōu
 • diǎn
 •  
 • 學習那些同學們心中榜樣的優點,提
 • gāo
 • de
 • xué
 • néng
 •  
 • duō
 • wài
 • shū
 •  
 • duì
 • 高自己的學習能力,多讀課外書,對
 • dài
 • zuò
 • de
 • tài
 • yào
 • gèng
 • jiā
 • rèn
 • zhēn
 •  
 • 待作業的態度要更加認真。
 •  
 •  
 • hái
 • yào
 • gǎi
 • shàn
 • de
 • shēng
 • huó
 • guàn
 •  我還要努力改善自己的生活習慣
 •  
 • de
 •  
 • ràng
 • jiā
 • duì
 • de
 • gǎi
 • ,彌補自己的不足,讓大家對我的改
 • biàn
 • guā
 • xiàng
 • kàn
 •  
 • ér
 • duì
 • de
 • yǒu
 • xiē
 • yōu
 • diǎn
 • 變刮目相看。而對于自己的有些優點
 • ne
 •  
 • yào
 • bǎo
 • chí
 •  
 • ràng
 • jiā
 • duì
 • gèng
 • jiā
 • 呢,則要繼續保持,讓大家對我更加
 • xiàn
 •  
 • 羨慕。
 •  
 •  
 • hái
 • yào
 • shǐ
 • de
 • shēng
 • huó
 • gèng
 • jiā
 • fēng
 •  我還要使自己的課余生活更加豐
 • duō
 • cǎi
 •  
 • jìn
 • néng
 • duō
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhī
 • 富多彩,盡可能多得把同學們組織起
 • lái
 •  
 • ràng
 • men
 • néng
 • zhēn
 • zhèng
 • yàn
 • dào
 • shēng
 • huó
 • suǒ
 • 來,讓他們能真正體驗到課余生活所
 • dài
 • lái
 • de
 • kuài
 • chù
 •  
 • zhī
 • shì
 • zhè
 • xiē
 •  
 • 帶來的快樂和益處。不只是這些,我
 • hái
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • xiē
 • xué
 • chéng
 • jiào
 • chà
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • 還要幫助那些學習成績較差的同學,
 • shǐ
 • men
 • jìn
 • de
 • gèng
 • kuài
 •  
 • gèng
 • yǒu
 • xìn
 • xīn
 • yíng
 • 使他們進步的速度更快,更有信心迎
 • jiē
 • xīn
 • xué
 • de
 • zhǒng
 • tiāo
 • zhàn
 •  
 • 接新學期的各種挑戰。
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • duì
 • sān
 • nián
 • xià
 • xué
 • de
 •  這就是我對于三年級下學期的打
 • suàn
 •  
 • dàn
 • shì
 • rén
 • yún
 •  
 •  
 • shuō
 • zhe
 • róng
 • zuò
 • zhe
 • nán
 • 算。但是古人云:“說著容易做著難
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • jiǎo
 • shí
 • zuò
 • hǎo
 • měi
 •  
 • ”,我只有腳踏實地地做好每一步,
 • zuò
 • hǎo
 • měi
 • jiàn
 • shì
 •  
 • cái
 • shì
 • zhēn
 • zhèng
 • ràng
 • jiā
 • xiàn
 • 做好每一件事,才是真正讓大家羨慕
 • de
 • hǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • bìng
 • yōu
 • de
 • chéng
 • gào
 • bié
 • sān
 • nián
 • 的好學生,并以優異的成績告別三年
 •  
 • 級。
 •  
 • zhàn
 • zhǎng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 站長 : 。 
   
  無注音版:
   
    寒假馬上過去,新的學期即將來臨,讓我告別以前的憂傷和不快,帶著快樂的心情進入新的學期吧。
    新學期的打算對我來說是無比重要的。所以,我打算在新的學期里與其他同學和平相處,多與朋友交流,學習那些同學們心中榜樣的優點,提高自己的學習能力,多讀課外書,對待作業的態度要更加認真。
    我還要努力改善自己的生活習慣,彌補自己的不足,讓大家對我的改變刮目相看。而對于自己的有些優點呢,則要繼續保持,讓大家對我更加羨慕。
    我還要使自己的課余生活更加豐富多彩,盡可能多得把同學們組織起來,讓他們能真正體驗到課余生活所帶來的快樂和益處。不只是這些,我還要幫助那些學習成績較差的同學,使他們進步的速度更快,更有信心迎接新學期的各種挑戰。
    這就是我對于三年級下學期的打算。但是古人云:“說著容易做著難”,我只有腳踏實地地做好每一步,做好每一件事,才是真正讓大家羨慕的好學生,并以優異的成績告別三年級。
   站長 : 。
   

   新學期新打算

   作文字數:386
   作者:毛佳君
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • guò
  • de
  • zhēn
  • kuài
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  •  時間過的真快,一轉眼一個禮
  • bài
  • jiù
  • guò
  • le
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • zhōng
  •  
  • jué
  • ?
  • gěi
  • 拜就過去了。在這學期中,我決定給
  • shè
  • zhāng
  • xīn
  • suàn
  • de
  • biǎo
  •  
  • 自己設一張新打算的表格。
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   作文字數:386
   作者:張逸杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • huǎng
  • jiù
  • jié
  • shù
  • le
  • yòu
  • yào
  •    暑假一晃就結束了又要
  • yíng
  • lái
  • jǐn
  • zhāng
  • ér
  • fán
  • máng
  • de
  • xué
  • jiē
  • duàn
  • le
  •  
  • xīn
  • de
  • 迎來緊張而繁忙的學習階段了。新的
  • xué
  • jiù
  • yào
  • chéng
  • wéi
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  • 學期我就要成為四年級的學生啦
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   作文字數:270
   作者:曾一偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • de
  • suàn
  •   新學期的打算
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • shì
  • sān
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  • le
  •  
  • yīng
  •  我已經是三年級的學生了,應
  • gāi
  • yǒu
  • xīn
  • de
  • suàn
  •  
  • 該有個新的打算。
  • 閱讀全文

   新學年的決心

   作文字數:202
   作者:程雨政
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • nián
  • de
  • jué
  • xīn
  • shì
  •  
  • yào
  • rèn
  •   我新學年的決心是∶要認
  • zhēn
  • xué
  •  
  • shū
  •  
  • bān
  • zhǎng
  • dāng
  • bǎng
  • yàng
  •  
  • 真學習、讀書,把班長當榜樣。
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  • dào
  • zuò
  • dào
  •  
  • zhè
  • xīn
  • xué
  • nián
  • zhōng
  • lái
  • le
  •  說到做到,這新學年終于來了
  • 閱讀全文

   開學的打算

   作文字數:290
   作者:付晶峰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • màn
  • zhǎng
  •  
  • kuài
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  • guò
  • 小學作文 漫長、快樂的暑假過
  • le
  •  
  • shàng
  • xué
  • jiāng
  • lái
  • lín
  •  
  • men
  • shàng
  • jiù
  • yào
  • 去了,上學即將來臨,我們馬上就要
  • jìn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  •  
  • de
  • xué
  • zhōng
  •  
  • 進入緊張、刻苦、努力的學習中去。
  • 閱讀全文

   新學期的新目標

   作文字數:365
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •  
  • xīn
  • de
  •  轉眼間,寒假過去了,一個新的
  • xué
  • yòu
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • zhè
  • xué
  • de
  • biāo
  • shì
  • shí
  • 學期又開始了,這學期我的目標是什
  • 閱讀全文

   新學期的新目標

   作文字數:365
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •    轉眼間,寒假過去了
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  • yòu
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • zhè
  • xué
  • ,一個新的學期又開始了,這學期我
  • de
  • biāo
  • shì
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  • bié
  •  
  • zhè
  • jiù
  • gào
  • 的目標是什么呢?別急,我這就告訴
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   作文字數:285
   作者:黃曾
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • men
  • dōu
  • bèi
  • zhe
  • shū
  • bāo
  • huí
  • dào
  •   月日,我們都背著書包回到
  • le
  • xué
  • xiào
  •  
  • lái
  • dào
  • xīn
  • de
  • jiāo
  • shì
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  • 了學校,來到新的教室里。新的學期
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • jīng
  • shì
  • sān
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  • le
  •  
  • 開始了,我已經是三年級的學生了,
  • 閱讀全文

   新學期新氣象

   作文字數:527
   作者:董五合
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • chéng
  •    新的學期開始了,我成
  • wéi
  • le
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  • le
  •  
  • xīn
  • zēng
  • 為了一名小學三年級的學生了!新增
  • jiā
  • le
  • liǎng
  • mén
  • xué
  •  
  • yīng
  • xué
  •  
  • men
  • bān
  • 加了兩門學科,英語和科學。我們班
  • 閱讀全文

   暑假的打算

   作文字數:232
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • dào
  • le
  •  
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • dōu
  •   暑假到了,我班的同學都
  • zhǔn
  • bèi
  • zhe
  •  
  • suàn
  • yóu
  •  
  • 個個準備著,打算去哪里旅游,去哪
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yào
  • ān
  • pái
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • suàn
  • 里補課,每個人都要安排暑假的打算
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   小學生作文:新學期的打算
   作文字數:99
   作者:王哲鑫
  • xīn
  • xué
  • de
  • suàn
  • 新學期的打算
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • zài
  • xīn
  • de
  • xué
  • gǎi
  •  新的學期開始了在新的學期里改
  • diào
  • xiē
  • huài
  • máo
  • bìng
  • 掉一些壞毛病
  • 閱讀全文

   2006年下半年學習總結2007年上半年學習打算

   小學生作文:2006年下半年學習總結2007年上半年學習打算
   作文字數:489
   作者:李怡然
  • nián
  • xià
  • bàn
  • nián
  • xué
  • zǒng
  • jié
  • nián
  • shàng
  • bàn
  • nián
  • xué
  • suàn
  • 年下半年學習總結年上半年學習打算
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • xiù
  • shān
  • xiàn
  • zhōng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  • nián
  • 重慶市秀山縣中和鎮中心校四年級
  •  
  • rán
  • 李怡然
  • 閱讀全文

   新學校

   小學生作文:新學校
   作文字數:145
   作者:鄭好zh
  •  
  • gào
  • bié
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • le
  • xīn
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • 告別暑假,我走進了新的學校,發
  • xiàn
  • qián
  • de
  • xué
  • xiào
  • yǒu
  • duō
  • tóng
  •  
  • jìn
  • xiào
  • 現與以前的學校有許多不同,一進校
  •  
  • mén
  •  
  • kàn
  • dào
  • de
  • shì
  • shì
  • yàng
  • de
  • jiàn
  • shēn
  • cái
  • 門,看到的是各式各樣的健身器材
  • 閱讀全文

   新學期新打算

   小學生作文:新學期新打算
   作文字數:353
   作者:牟信良
  • xīn
  • xué
  • xīn
  • suàn
  • 新學期新打算
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   新學校

   小學生作文:新學校
   作文字數:346
   作者:覃薈霖
  • wěi
  • lín
  • yīng
  • xīn
  • táng
  • 偉林英語新課堂
  •  
  •  
  • méi
  • xiǎng
  • dào
  • jīn
  • nián
  • de
  • wěi
  • lín
  • yīng
  • xìng
  • bān
  • zhè
  •  沒想到今年的偉林英語興趣班這
  • me
  • kuài
  • jiù
  • ?
  • míng
  • le
  •  
  • jiù
  • cōng
  • cōng
  • de
  • 么快就報名了,我和媽媽就急匆匆的
  • 閱讀全文

   買車后的打算

   小學生作文:買車后的打算
   作文字數:247
   作者:鄭宇哲
  • mǎi
  • chē
  • hòu
  • de
  • suàn
  • 買車后的打算
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • zhōu
  • liù
  •  
  • dào
  • chē
  •  上周六,爸爸和媽媽一起到車
  • 閱讀全文

   新學期的第一次考試

   小學生作文:新學期的第一次考試
   作文字數:484
   作者:蓋玉婧
  • xīn
  • xué
  • de
  • kǎo
  • shì
  •  
  •  
  • 新學期的第一次考試 
  •  
  •  
  • gài
  • jìng
  •  
  •  
  •  蓋玉婧 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   小學生作文:新學期的打算
   作文字數:182
   作者:項純宇
  • xīn
  • xué
  • de
  • suàn
  • 新學期的打算
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • jīng
  • kāi
  • xué
  • shí
  • tiān
  • le
  •  
  • wéi
  •  新學期已經開學十幾天了。為
  • le
  • shǐ
  • xīn
  • xué
  • zuò
  • de
  • gèng
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • xià
  • suàn
  • 了使新學期做的更好,我有以下打算
  • 閱讀全文

   喜迎新學期

   小學生作文:喜迎新學期
   作文字數:323
   作者:項純宇
  •  
  •  
  • yíng
  • xīn
  • xué
  •  喜迎新學期
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīn
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  今天是新學期的第一天,同學們
  • dōu
  • bèi
  • zhe
  • xīn
  • shū
  • bāo
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  • jīng
  • guò
  • 都背著新書包早早的來到學校。經過
  • 閱讀全文

   新學期目標

   小學生作文:新學期目標
   作文字數:426
   作者:未水水
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  •  
  • xīn
  • xiàng
  •  
  • qiē
  • dōu
  • shì
  • xīn
  • de
  •  新學期,新氣象。一切都是新的
  •  
  • xīn
  • shū
  •  
  •  
  • yíng
  •  
  • xīn
  • zhī
  • shí
  •  
  •  
  • :新書?⌒鹵咀螢 新知識……
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • hái
  • yǒu
  • xīn
  • biāo
  •  
  •  
  •  當然,還得有一個新目標。 
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   小學生作文:新學期的打算
   作文字數:524
   作者:mcwangka…
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • de
  • suàn
  •  新學期的打算
  •  
  •  
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • nián
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • xīn
  •  嶄新的五年級 ——新學期新打
  • suàn
  • shǔ
  • jiǎ
  • shì
  • duǎn
  • zàn
  • de
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • yòu
  • shì
  • màn
  • zhǎng
  • de
  • 算暑假是短暫的,可暑假又是漫長的
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   小學生作文:新學期的打算
   作文字數:377
   作者:殷宇航
  • jiào
  • biǎo
  • xiàn
  • hái
  • cuò
  •  
  • lǎo
  • shī
  • gēn
  • 我覺得我自己表現還不錯,老師也跟
  • shuō
  • biǎo
  • xiàn
  • de
  • hěn
  • cuò
  •  
  • yán
  • hěn
  •  
  • 我說我表現的很不錯,發言很積極,
  • fāng
  • miàn
  • biǎo
  • xiàn
  • de
  • dōu
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  •  
  • néng
  • àn
  • shí
  • wán
  • 各方面表現的都非常好,也能按時完
  • 閱讀全文

   新學期打算

   小學生作文:新學期打算
   作文字數:378
   作者:周子航
  • jīng
  • shì
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  • le
  •  
  • huí
  • guò
  • 我已經是五年級的大學生了。回顧過
  •  
  • le
  • cuò
  • de
  • chéng
  •  
  • shàng
  • néng
  • rèn
  • 去,我取得了不錯的成績,上課能認
  • zhēn
  • tīng
  • jiǎng
  • hòu
  • néng
  • àn
  • shí
  • wán
  • chéng
  • zuò
  •  
  • yīng
  • 真聽講課后也能按時完成作業,英語
  • 閱讀全文

   新學期的計劃

   小學生作文:新學期的計劃
   作文字數:374
   作者:魏琳
  • yǒu
  • quē
  • diǎn
  • yǒu
  • yōu
  • diǎn
  •  
  • quē
  • diǎn
  • shì
  • zuò
  • 我有缺點也有優點,缺點是做題馬馬
  •  
  • yōu
  • diǎn
  • shì
  • shàng
  • rèn
  • zhēn
  • tīng
  • jiǎng
  •  
  • àn
  • shí
  • zuò
  • 虎虎,優點是上課認真聽講,按時做
  • wán
  • zuò
  • děng
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  •  
  • shì
  • men
  • xiǎo
  • xué
  • jiē
  • 完作業等。新的學期,是我們小學階
  • 閱讀全文

   新學期打算

   小學生作文:新學期打算
   作文字數:781
   作者:歐陽佳豪
  • men
  • yòu
  • zhòng
  • xīn
  • huí
  • dào
  • měi
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • 我們又重新回到美麗的校園,開始了
  • xīn
  • xué
  • de
  • zhēng
  •  
  •  
  • 新一學期的征途。 
  •  
  •  
  • zài
  • guò
  • de
  • zhōng
  •  
  • lùn
  • shì
  • fǒu
  • yōng
  •  在過去的旅途中,無論你是否擁
  • 閱讀全文

   新學期,新風貌

   小學生作文:新學期,新風貌
   作文字數:825
   作者:蔡詩瀅
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • dào
  • le
  •  
  • huái
  • chuāi
  • zhe
  • fèn
  • dòng
  •  新學期到了,我懷揣著一份激動
  •  
  • fèn
  • tóng
  • xué
  • zhòng
  • féng
  • de
  • yuè
  •  
  • le
  • ,和一份與同學重逢的喜悅,步入了
  • zàn
  • liǎng
  • duō
  • yuè
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  • 暫離兩個多月的校園。映入眼簾的是
  • 閱讀全文

   新學期,新打算

   小學生作文:新學期,新打算
   作文字數:413
   作者:劉勝寒
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shàng
  • guò
  •  
  • xīn
  • de
  • xué
  • jiāng
  • lái
  •  寒假馬上過去,新的學期即將來
  • lín
  •  
  • ràng
  • gào
  • bié
  • qián
  • de
  • yōu
  • shāng
  • kuài
  •  
  • dài
  • 臨,讓我告別以前的憂傷和不快,帶
  • zhe
  • kuài
  • de
  • xīn
  • qíng
  • jìn
  • xīn
  • de
  • xué
  • ba
  •  
  • 著快樂的心情進入新的學期吧。
  • 閱讀全文

   新學期的感想

   小學生作文:新學期的感想
   作文字數:381
   作者:曾譽清
  •  
  •  
  • zhī
  • jiào
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shēng
  • huó
  • huī
  • huī
  • ér
  • guò
  •  
  •  不知不覺,寒假生活揮揮而過,
  • xīn
  • de
  • xué
  • yòu
  • jiàng
  • lín
  • le
  •  
  • 新的一個學期又降臨了。
  •  
  •  
  • gǎn
  • xiǎng
  • yòu
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhè
  •  一個個感想又油然而生,因為這
  • 閱讀全文

   新學期的打算

   小學生作文:新學期的打算
   作文字數:586
   作者:陳兆康
  •  
  •  
  • yǎn
  • kàn
  • liù
  • nián
  • de
  • kuài
  • shí
  • guāng
  • jiāng
  • shì
  •  
  •  眼看六年的快樂時光即將逝去,
  • jiù
  • yào
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • zhōng
  • xué
  • shēng
  • le
  •  
  • xiàn
  • zài
  • shì
  • 我就要成為一名中學生了。現在我是
  • míng
  • bān
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • shàng
  • jiù
  • yào
  • yíng
  • lái
  • 一名畢業班的學生。馬上就要迎來我
  • 閱讀全文
  卓易彩票 386kzi.com | www.c138.vip | 131fff.net | www.936399.com | www.21365gg.com | www.377506.com | www.a88008.com | 22291166.com | www.hg4668.com | 2998006.co | www.mhcp8.com | 4155.cc | www.ag3355.com | 36405511.com | www.35155p.com | www.445884215.com | www.643388.com | www.21819q.com | 6175c.com | www.80188v.com | 992222w.com | www.730555h.com | wfcp777666.com | www.hj9798.com | www.358012.com | 3950h.com | www.115527k.com | 4066nn.com | www.zuan333.com | www.xin888111.com | 922610.com | www.5309789.com | 561633.com | www.07xyc.com | www.9679l.com | 3424s.com | www.393008.com | hd8332.com | www.870300.com | www.wf5588.com | 1705.com | www.c79839.com | www.7720g.com | 1607.com | www.068717.com | www.81866a.com | www.41518i.com | www.50999l.com | js8078.com | www.5091g.com | www.6403jj.com | w72227.com | www.48330c.com | www.7188c.com | sss01234.com | www.415977.com | www.7435j.com | ww333hg.com | www.115527r.com | www.3435z.com | 4060.com | www.756398.com | www.js9615.com | 3222y.cc | www.3552z.com | www.amvip111.com | 32424e.com | www.178612.com | www.p32939.com | 55899x.com | www.78949v.com | www.377666v.com | 228888r.com | bbs.classic023.com | www.0343y.com | www.21050011.com | 1104001.com | www.86267i.com | www.3a331.com | www.9199sun.com | ff3405.com | www.560702.com | www.3157i.com | www.my068.com | 118888222.com | www.kc53.com | www.bwinyz32.com | www.1818618.com | g86811.com | www.9928l.com | www.11599125.com | a1064.com | 3122x.com | www.7714b.com | www.01678cp.com | zuiyi118.com | 5443p.com | www.hg0088.so | www.120550.com | 13111.com | 5003qqq.com | www.50074d.com | www.hg7911.com | 4182.com | 66648m.com | www.76520y.com | www.xpj661199.com | 2555211.com | 5002mm.com | www.zcwf2.com | www.666.bi | www.xpj4444.cc | 7599i.com | www.263299.com | www.614586.com | www.lfg555.com | 3640qq.com | v3544.com | www.hx6692.com | www.pjc88.vip | www.805kj.com | 2190j.com | 18438k.com | www.399049.com | www.js7551.com | www.552226.com | 3178ff.com | 59889d.com | www.776860.com | www.679.com | www.bai3322.com | www.7720t.com | 11662007.com | 76116666.com | www.307797.com | www.456258.net | www.fbs33.com | www.8814e5.com | lehu808.com | 5219o.com | 6487xxx.com | www.587244.com | www.0601r.com | www.jz95588.com | www.804suncity.com | 8f06.com | 4152n.com | 77225002.com | www.66376u.com | www.flcb1.com | www.68993266.com | www.xj6003.com | www.xpj5299.com | www.518hwx.com | 40033h.com | i3144.com | www.866269.com | www.90305c.com | www.28000a.com | www.2997701.com | www.pj550077.com | qq365n.com | 243a2.com | 3936m.com | www.744418.com | www.61233g.com | www.56011e.com | www.755789.com | www.hg9678.com | n888699.com | www.sb270.com | www.hg0532.com | 35115.am | 2698e.com | 3467p.com | 655660022.com | feicai0718.com | 9002r.com | www.599641.com | www.35155h.com | www.94383.com | www.115527d.com | www.c32kk.com? | www.333133z.com | hhh8827.com | 20778888.com | so44444.cc | 000hg.com | 3936d.com | feicai0454.com | aa38648.cc | www.223805.com | www.812830.com | www.84499k.com | www.6889796.com | www.63606.com | www.hg8ww.com | www.c51kk.vip | www.366086.com | www.6868565.com | www.67797s.com | 44488s.com | 4809q.com | bodog57.com | so555.cc | 11005l.com | xhy000.com | wns981.com | 5651f.com | 8881300.com | 4880l.com | www.547638.com | www.bei05.com | www.098wy.com | www.61233z.com | www.65707d.com | www.60108p.com | www.54400y.com | www.2875q.com | www.33112n.com | www.2934p.com | www.99jth.com | www.976616.com | www.13czj.com | www.czg2.com | www.601497.com | www.401272.com | www.71399a.com | www.51515t.com | em999.net | vns8c.com | 80032233.com | 5853f.com | 6008590.com | 3890z.com | eee5657.com | 0048633.com | sss5682.com | 56988y.vip | www.xw1122.com | www.h7788i.com | www.yh0999.com | www.31809.com | www.3125008.com | www.rcw7777.com | www.w27229.com | www.vns4668.cc | www.092222.com | www.qn268.com | www.tt1525.com | www.1559505.com | www.99094e.com | www.7737aa.com | www.jsc2020.com | www.998855k.com | www.2934q.com | www.475711.com | www.235961.com | 1119964.com | hg999333u.com | jj4119.com | 7508k.com | www.006635.com | www.0005156.com | www.6650.bet | www.b35ff.com | www.hg8265.com | www.2222wnsr.com | www.531msc.com | www.hg703.com | 463n8.com | 7xh.vip | 2078l.com | 0747i.com | www.7025s.com | www.000453.com | www.4727188.com | www.556537.com | www.61655d.com | www.806721.com | 5360mm.com | 4377.com | 64111n.com | www.2078a.com | www.ggq.99233q.com | www.479.com | www.8667l.com | www.854266.com | jsdas8.com | 0485e.com | 1229.org | www.4938r.com | www.c44ll.com | www.6687s.com | www.41518f.com | www.778948.com | 06006p.com | c15666.com | www.789pj.com | www.850750.com | www.5446n.com | www.00840w.com | www.567206.com | 1813k.com | 67890www.com | www.76543n.com | www.hdcp886.com | www.sx139971.com | www.914910.com | 8030f.com | a87570.com | www.67797s.com | www.5446nn.com | www.51515s.com | ag8282g.com | 30178877.com | 888hg.com | www.0788msc.com | www.6880.com | www.989778.com | 62220.com | 3522j.vip | www.57sun.com | www.70976.cn | www.971261.com | 33318s.com | 1077ggg.com | www.xpj70065.com | www.86339u.com | www.703153.com | dd38648.cc | js89k.vip | www.021213.com | www.99094j.com | www.369477.com | 80368ss.com | www.yh201444.vip | www.2hg6668.com | www.okw2.com | 15856x.com | js75f.com | www.5966ppp.com | www.633547.com | 9964b.com | 22933s.com | www.hg7088.sh | www.g83377.com | www.622307.com | l66474l.com | www.1122hg.com | www.bet63x.com | www.901175.com | 88682.com | www.717020.com | www.pj88h.com | www.cp500.net | 15856h.com | www.yh3333.cc | www.am8333.com | www.584511.com | a1915.com | www.z6777.com | www.1432Z.COM | 9539n.com | gg3189.com | www.baifucaipiao.com | www.976981.com | 8557i.com | www.330099q.com | www.5528229.com | www.156050.com | 9679l.com | www.11777999.com | www.35733.com | yinhe100.cc | www.185ks.com | www.52062r.com | 00nn8331.com | 175070.com | www.19019d.com | www.555446.com | 15f6.net | www.mc298.com | www.949405.com | 53166b.com | www.98qxw.com | www.15237.cc | 239430.com | www.jing6444.com | www.2109p.com | 83378e.com | www.hg8178.com | www.00tdc.com | 68886508.com | www.91955.com | www.727076.com | hbs481.com | www.1343a.com | www.609477.com | 80850s.com | www.808888d.com | www.314377.com | 168cp-f.com | www.00778q.com | 17715.com | www.glc33.com | www.js28666.com | 7335t.com | www.ao199.com | www.89777h.com | 566670099.com | www.hg50668.com | www.103ak.com | 4488r.com | www.cai51.com | www.178673.com | 5003hhh.com | www.7240j.com | 585886.com | www.mh988.net | www.983888.com | xuxrbmlu.cn | www.1429g2.com | tt6835.com | www.2078l.com | www.6fk.com | 61329933.com | www.7036g.com | ppp8827.com | www.xb0021.com | www.927986.com | 11005w.com | www.23819.co | 4036dd.com | www.667288.com | www.808523.com | 1077aaa.com | www.984709.com | 2643z.com | www.m948m.com | 4116t.com | www.9444hg.com | www.3933v.cc | long397.com | www.8877gvb.com | 91019r.net | www.78854.com | 7720s.com | www.333133g.com | www.976731.com | zhcp86.com | www.6613622.com | 1443e.com | www.o69096.com | 7893w05.com | www.808msc.com | www.50024o.com | www.9996zz.com | www.828701.com | 1483v.com | www.54400t.com | 540855.com | www.30393.com | 8159t.cc | www.5719d.com | 28758s.com | www.00773c.com | 44488p.com | www.hf3138.com | 5004zz.com | www.xg189.net | 2078x.com | www.6618js.com | www.009321.com | www.698012.com | www.290252.com | www.c30226.com | www.602266.com | www.bet365a4.com | www.599843.com | www.yh06789.com | www.769301.com | www.617705.com | www.603154.com | www.36536570.com | www.389233.com | www.7025b.com | www.317787.com | www.vns2365.com | www.156689.com | www.78787a.com | 87965ee.com | www.tm3721.com | 2189000.com | www.41427.com | 18438b.com | www.346346.com | ydf588.com | www.f7764.com | hd55331.com | www.2350.vip | 800vns.com | www.86339f.com | 51133f.com | www.8656.cc | 1077rrr.com | www.986jc.com | www.aicaidd.com | www.607217.com | www.026319.com | 33778016.com | www.c3c3.com | 111122ee.com | www.qiji333.com | mm99966.com | www.5522v.cc | www.pz015.com | www.126438.com | www.22582.com | 69446677.com | www.44118z.com | 55331b.com | www.5441r.com | www.8494b.com | www.106596.com | www.3833ww.com | 15f8.net | www.yh7788.bet | 218jc.com | www.qm71.com | www.78221.com | 26444h.com | www.b35qq.com | 65560123.com | www.yi765.com | www.7025k.com | 667766r.com | www.530079.com | 4036d.com | www.3479o.com | www.4972tt.com | 5144u.com | www.469704.com | 7720741.com | www.915655.com | www.sun368.com | 69111f.com | www.68365k.com | 6868001.cc | www.289917.com | www.c31d.vip | am778.cc | www.gai20.com | www.7855yl.com | 69522v.com | www.581137.com | 1665pp.com | p979.com | www.766169.com | 2776t.com | www.270648.com | www.79500o.com | 3846e.com | www.971261.com | www.737770.com | 00773pp.com | www.39500l.com | www.888zr993.com | bwin8r.com | www.bet73y.com | www.alpk00.com | 1463i.com | www.300726.com | www.38200i.com | 88894x.com | www.7920e.com | www.602msc.com | 11440.com | www.0088hgaa.com | www.pu1177.com | 5856d.com | www.587815.com | www.63877a.com | 59599r.com | www.70203d.cc | www.hgw2016.com | 11773885.com | www.10380.cc | www.789025.com | hc3389.com | www.591411.com | www.4963j.com | 2613u.com | hga025888.com | www.ff4625.com | www.8494e.com | m45638.com | www.50788k.com | www.887hg.com | 7240p.com | www.348077.com | www.83568t.com | 777818a.com | 79964h.com | www.1434y.com | www.4111.cc | 3679cc.com | www.72msxfpta.com | www.223075.com | www.299764.com | www.h67783.com | 3565.com | www.61233c.com | www.600kk.com | 86611j.com | www.106607.com | www.js58123.com | www.995u.net | 5099ww.com | 3377vn77.com | www.769526.com | www.26123gg.com | yh888i.com | 6830h.com | www.15355g.com | www.11ledian11.cc | 22jj8332.com | gbhs.AM | www.39500m.com | www.suncity12.com | 022570.com | 00778h.com | www.5522o.cc | www.rycp048.com | 32424h.com | 22556l.com | www.hm5522.com | www.04567j.com | www.38200z.com | 5906mm.com | www.324611.com | www.0343w.com | www.107898.com | 33vv8332.com | jj1331.com | www.3333y.cc | www.293988.com | www.mgm007.com | 67888u.cc | ly88888829.com | www.hn896.com | www.hj676.com | 6363l.com | pjshanxi.com | www.235187.com | www.96756.com | www.9009798.com | 457892.com | 08820033com | www.866309.com | www.0088hgaa.com | www.74109f.com | 5003ff.com | mgm.am | ky877.com | www.08588t.com | www.hyi5.com | www.8181msc.com | 58532222.com | 2306i.com | www.610330.com | www.120638.com | www.810234.com | www.30099.com | 53262x.com | 88995003.com | www.927986.com | www.50dh.cc | www.2302326.com | www.008833.cc | 90307q.com | zxd2229.com | www.501264.com | www.81678b.com | www.hg1266.com | www.am0675.com | 33318n.com | 997799.net | 7742r.com | www.105ak.com | www.087z.com | www.qmc0088.com | www.21365qq.com | 123456oo.cc | 3066aaa.com | 22883r.com | www.588767.com | www.66621w.com | www.1754z.com | www.243j5.com | www.as0008.com | 642223.com | 20178.com | 9390009.com" | www.348911.com | www.9999y.cc | www.99094s.com | www.19019n.com | www.vn22dd.com | www.3983130.com | 678888.vip | 3066nnn.com | 1294m.com | www.081501.com | www.49956p.com | www.06400.com | www.sb5542.com | www.00618t.com | 6a222.com | 2096o.com | 55kka.com | 606469.com | 22296ai.com | www.657069.com | www.6832p.com | www.hg77720.com | www.p69096.com | www.drf0876.com | www.hg0198.com | www.6491y.com | 0747jj.com | tt1030.com | 99914.com | ly88888818.com | 354221.com | www.027079.com | www.622209.com | www.6cpb.com | www.73166b.com | www.9822.am | www.v80288.com | www.uc.cc | www.55537.com | www.pj663388.com | www.7111v.com | www.vns7730.com | 1098.com | 500000476.com | 3685c.com | 173203.com | 69443399.com | 6002p.com | 5651bcom | aa00558.com | 444vn77.com | vv968.com | www.081501.com | www.363477.com | www.763117.com | www.c6313.com | www.3933v.cc | www.9928l.com | www.39957c.com | www.76520m.com | www.4331e.com | www.77424.com | www.aaa06.cc | www.7920y.com | www.ba502.com | www.xj7009.com | www.4196g.com | www.60048.com | www.89599c.com | www.7415cc.com | www.jl708.com | www.c7204.com | www.138cph.com | www.239.com | www.3334msc.com | www.190bo.com | www.hjcp2.com | www.tyc8879.com | www.55526x.com | www.79500f.com | www.58665b.com | www.808888o.com | www.1168i.com | www.ggr.99233r.com | www.38345u.com | www.88166c.com | www.00772c.com | www.e69096.com | www.357107.com | www.9895y.com | www.742988.com | www.js89l.vip | www.46876.com | www.3691c.com | www.633594.com | www.96386h.com | www.33112.com | www.qmfc6.com | www.840979.com | www.506951.com | www.126730.com | 0132.com | 55984e.com | 54443b.com | 1294u.cc | 4022pp.com | a0066.com | 55vn77.com | www.653507.com | www.81228m.com | www.hg7211z.com | www.5966kkk.com | www.vns6608.com | www.12136w.com | www.959595.me | www.16878w.com | www.938621.com | www.354277.com | P35u.com | 6423x.com | ll3405.com | 50067p.com | 2381002.com | www.yh8007.com | www.yl00444.com | www.9409.com | www.365033.bet | www.99552tt.com | www.520988.net | www.1035aa.com | www.xinyc6.com | ssl.ujiule.com | 66771381.com | pj3333.com | 6150g.com | www.b67783.com | www.mmtx88.com | www.bw9988.com | www.556255.com | www.js69.com | www.hj9668.com | www.031566.com | 19991j.com | 4288vv.com | hgyz55.com | www.39695r.com | www.ks1381.com | www.7893w34.com | www.t201.com | www.955708.com | www.003895.com | 86811nn.com | x388388.com | 500000874.com | www.25288h.com | www.j948j.com | www.xpj6886.com | www.5522w.cc | www.097638.com | 563930.com | hd55net.com | www.bobifa.net | www.5ccc.cc | www.h7764.com | www.50989h.com | www.351871.com | aa00558.com | 6175u.com | www.xw66666.com | www.767666.com | www.7036kk.com | www.1368k.cc | 63960000.com | js01.app | uuu8827.com | www.0003yh.com | www.185145.com | www.66332c.com | www.235944.com | cabet266.com | 83086t.com | www.xpj130.com | www.789ww.com | www.26878l.com | www.68689u.com | q83377.com | 3136gg.com | www.558552.com | www.86339p.com | www.637012.com | cc3189.com | 7200199.com | www.40818b.com | www.pj05x.com | www.29277y.com | 760ss.cc | 915906728.com | www.zr9933.com | www.3737.cc | www.07163a.com | www.138017.com | 13222x.com | 5756988.com | www.840519.com | www.777999qipai.com | www.755740.com | 68xinbo.com | pj6333.com | www.24559.com | www.886948.com | www.349477.com | 5802ww.com | www.593858.com | www.n32939.com | www.9818f.cc | 888991155.com | 0015oo.com | www.hg2425.com | www.js89l.vip | www.598061.com | 38989t.com | x48l.com | www.671451.com | www.5854t.cc | k1.z6528.com | 3169z.com | www.hg6912.com | www.3zq04.com | 1466b.com | fh22.com | www.4719cc.com | www.sa606.com | www.51515b.com | 2349365.com | www.35441777.com | www.7920f.com | www.178752.com | 4022pp.com | www.93480.com | www.919654.com | 7720w.com | yf788.net | www.86939.com | www.08588i.com | 4774d.com | jsh600.com | www.xinpujingcaipiao.com | www.3126p.com | 4880m.com | www.laok000.com | www.bwinyz48.com | www.786126.com | f666.org | www.dy1166.com | www.2418x.com | 20777788.com | 5443f.com | www.222244.vip | www.671206.com | c444000.com | www.7892902.com | www.6939i.com | 5003ll.com | 228888w.com | www.cn365y.com | www.543977.com | mmm40033.com | www.341616.com | www.6832e.com | 6002b.com | www.77537l.com | www.179101.com | 23231381.com | 20771122.com | www.2021r.com | www.717699.com | df8bet.com | www.11086.com | www.830523.com | 3807.com | www.pm48.com | www.955484.com | 3467t.am | www.9f33.com | www.ya838.com | 8569811a.com | www.b2229b.com | www.36166m.com | 7335f.com | www.2078e.com | www.50054q.com | 5369z.com | www.hg6876.com | www.33112s.com | 518515.com | www.20209.com | www.08299.com | 58222d.com | www.660077.com | www.979683.com | ss4255.com | www.c559cc.com | www.584311.com | 00773zz.com | www.v88131.com | www.50026i.com | 3024.com | www.68365v.com | p334433.com | www.js707.com | www.9818o.cc | 5360cc.com | www.bct5123.com | www.646880.com | 80713.com | www.4996nn.com | dzjgw1111.com | www.hg9093.com | www.868223.com | 2490s.com | www.402115.com | www.937182.com | j1486.com | www.7225c.com | ee76669.com | www.3459u.com | www.26299n.com | 3662d.com | www.5504s.com | www.138037.com | 1770g.com | www.495.ee | 11878.com | www.xpj5003.com | www.870300.com | 9560.com | www.8905z.com | dd7742.com | www.js643.com | www.560529.com | 66876e.com | www.hn58qp.com | 69990b.com | www.wwww.6230z.com | www.216880.com | www.6033p.com | www.727563.com | hgvipvip3.com | www.86999a.com | 998j.cc | www.fh8000.com | www.949404.com | 22556s.com | www.9989587.com | bet365.com | www.c44zz.com | dzhcp5.com | www.7111d.com | www.810523.com | 896320.com | www.506116.com | ddd3405.com | www.06820z.com | 749104.com | www.174666.com | 243d10.com | www.www8181sun.com | www.951816.com | 30007k.com | www.60123g.com | 73055t.com | www.12345605.cc | 341pt.com | www.9170113.com | 2257019.com | www.beb111.org |