<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 放飛夢想

  小學生作文:放飛夢想
  作文字數:348
  作者:趙啟雄
 • fàng
 • fēi
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 •  
 • 放飛夢想 
 •  
 • zhào
 • xióng
 •  
 •  
 • 趙啟雄 
 •  
 • jīn
 • tiān
 • lǎo
 • shī
 • yào
 • dài
 • men
 • fàng
 • fēng
 • zhēng
 •  
 • men
 • 今天老師要帶我們去放風箏,我們
 • dōu
 • gāo
 • xìng
 • tiào
 • le
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 都高興地跳了起來。 
 •  
 • men
 • zhe
 • de
 • fēng
 • zhēng
 • lái
 • dào
 • fèng
 • huáng
 • guǎng
 • chǎng
 • 我們拿著自己的風箏來到鳳凰廣場
 •  
 • kāi
 • dài
 • kàn
 • miàn
 • yǒu
 • sān
 • gēn
 • de
 • ,我打開袋子一看里面有三根細細的
 • xiǎo
 • gùn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • juàn
 • xiàn
 •  
 • liú
 • xiān
 • 小棍,還有一卷線,我和劉路奕先把
 • xiǎo
 • gùn
 • chā
 • zài
 • fēng
 • zhēng
 • shàng
 •  
 • zài
 • xiàn
 • zài
 • fēng
 • zhēng
 • shàng
 • 小棍插在風箏上,再把線系在風箏上
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • fàng
 • fēi
 • le
 •  
 • liú
 • gāo
 • gāo
 • le
 • 開始放飛了,劉路奕高高地舉起了
 • fēng
 • zhēng
 •  
 • zhe
 • xiàn
 • zhàn
 • zài
 • yuǎn
 • chù
 •  
 • liú
 • 風箏,我拿著線站在遠處,劉路奕大
 • shēng
 • shuō
 •  
 • fàng
 •  
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • xián
 • de
 • jiàn
 • bān
 • 聲說“放”,我就像離弦的箭一般地
 • pǎo
 • le
 • chū
 •  
 • yóu
 • men
 • de
 • xiàn
 • tài
 • sōng
 •  
 • fēng
 • zhēng
 • 跑了出去,由于我們的線太松,風箏
 • zhuì
 • huǐ
 • zài
 • le
 • yuǎn
 • chù
 • de
 • cǎo
 • píng
 • shàng
 •  
 • xiè
 • 墜毀在了不遠處的草坪上。我泄氣地
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • dǎo
 • méi
 • de
 • fēng
 • zhēng
 •  
 •  
 • men
 • yòu
 • xiàn
 • 說:“這倒霉的風箏。”我們又把線
 • gèng
 • jǐn
 • le
 •  
 • zhè
 • men
 • de
 • fēng
 • zhēng
 • zhōng
 • shēng
 • 系得更緊了,這次我們的風箏終于升
 • shàng
 • le
 • tiān
 • kōng
 •  
 • gāo
 • xìng
 • yòu
 • hǎn
 • yòu
 • jiào
 •  
 • huì
 • 上了天空。我高興得又喊又叫!一會
 • ér
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 • fēi
 • lái
 • le
 •  
 • men
 • zài
 • tíng
 • 兒,有幾只小鳥飛來了,它們在不停
 • jiào
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • gěi
 • men
 • jiā
 • yóu
 • ne
 •  
 • tīng
 • 地叫著,好像在給我們加油呢!我聽
 • jiàn
 • ā
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • jìn
 • 見媽媽和阿姨在后面一個勁地鼓勵我
 • men
 •  
 • xīn
 • gèng
 • měi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 們,心里更美了! 
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • fēi
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • fēng
 •  
 •  
 •  
 • 這時“飛機”、“小蜜蜂”、“大
 • fèng
 • huáng
 •  
 •  
 •  
 • dōu
 • zài
 • xiàng
 • zhe
 • yáo
 • yuǎn
 • de
 • tiān
 • kōng
 • fēi
 • xiáng
 • 鳳凰”……都在向著遙遠的天空飛翔
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   放飛夢想
   
   趙啟雄
   
   今天老師要帶我們去放風箏,我們都高興地跳了起來。
   
   我們拿著自己的風箏來到鳳凰廣場,我打開袋子一看里面有三根細細的小棍,還有一卷線,我和劉路奕先把小棍插在風箏上,再把線系在風箏上。
   
   開始放飛了,劉路奕高高地舉起了風箏,我拿著線站在遠處,劉路奕大聲說“放”,我就像離弦的箭一般地跑了出去,由于我們的線太松,風箏墜毀在了不遠處的草坪上。我泄氣地說:“這倒霉的風箏。”我們又把線系得更緊了,這次我們的風箏終于升上了天空。我高興得又喊又叫!一會兒,有幾只小鳥飛來了,它們在不停地叫著,好像在給我們加油呢!我聽見媽媽和阿姨在后面一個勁地鼓勵我們,心里更美了!
   
   這時“飛機”、“小蜜蜂”、“大鳳凰”……都在向著遙遠的天空飛翔!
   
    指導教師 崔梅茹
   

   夢想

   作文字數:194
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  • 作文教學網  夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:169
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  •   夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • fán
  • dōng
  • jiù
  • 三年二班 樊冬就
  • 閱讀全文

   放飛小燕子

   作文字數:543
   作者:李冉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • kàn
  • jiàn
  •   星期天的早上,我看見幾
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zài
  • wèi
  • zhī
  • xiǎo
  • yàn
  •  
  • biàn
  • pǎo
  • guò
  • 個好朋友在喂一只小燕子,我便跑過
  • còu
  • nào
  •  
  • zhè
  • shì
  • zhī
  • shí
  • fèn
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • yàn
  • 去湊熱鬧。這是一只十分可愛的小燕
  • 閱讀全文

   我的夢想——乘磁浮列車

   作文字數:666
   作者:孫中哲
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • liè
  • chē
  • de
  • shén
  •  
  • néng
  •  早就聽說磁浮列車的神奇,能
  • chéng
  • liè
  • chē
  • gèng
  • shì
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • shí
  • yuè
  • 乘一次磁浮列車更是我的夢想。十月
  •  
  • dài
  • shàng
  • hǎi
  • wán
  •  
  • gāo
  • xìng
  • 一日,媽媽帶我去上海玩,我高興地
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:951
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  每個人都有自己的夢想,我也
  • wài
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • dāng
  • míng
  • guāng
  • róng
  • de
  • rén
  • 不例外。我的夢想是當一名光榮的人
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • yòng
  • jié
  • bái
  • de
  • fěn
  • lái
  • chuán
  • shòu
  • zhī
  • shí
  •  
  • 民教師,用潔白的粉筆來傳授知識,
  • 閱讀全文

   夢想小屋

   作文字數:248
   作者:黃茜
  •  
  •  
  •  
  • zhí
  • xiǎng
  • yǒu
  • jiān
  • bié
  • rén
  • zhòng
  •  我一直想有一間和別人與眾不
  • tóng
  • de
  • xiǎo
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • zài
  • zhè
  • xué
  • 同的奇特小屋。我每天都在這里學習
  •  
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • ,玩耍。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:488
   作者:陸瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • ér
  •   每個人都有自己的夢想,而
  • qiě
  • xiàng
  • tóng
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • dāng
  • míng
  • háng
  • tiān
  • 且各不相同,我的夢想是當一名航天
  • yuán
  •  
  • áo
  • yóu
  • tài
  • kōng
  •  
  • zào
  • rén
  • lèi
  •  
  • 員,遨游太空,造福人類。
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:74
   作者:黎姝麟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xiǎo
  • xiǎo
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   我有一個小小夢想,
  •  
  •  
  • ràng
  • biàn
  • chéng
  • xiǎo
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  •  讓我變成個小小鳥,
  •  
  •  
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • sēn
  • lín
  • fēi
  • xiáng
  •  
  •  在知識的森林飛翔,
  • 閱讀全文

   大白楊的夢想

   作文字數:414
   作者:陽涵璇
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • sēn
  • lín
  • zhōng
  • yǒu
  • qún
  • bái
  • yáng
  • 優秀作文 在森林中有一群白楊
  • shù
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • gāo
  • de
  • yáng
  • shù
  • jiào
  •  
  • 樹,其中有一棵高大的楊樹叫拉姆。
  • tiān
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • hǎi
  • miàn
  • shàng
  • piāo
  • guò
  • sōu
  • fān
  • chuán
  • 一天,拉姆看見海面上漂過一艘帆船
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:380
   作者:張璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • zhǎng
  • dāng
  • míng
  •   我有一個夢想:長大當一名
  • jun1
  • rén
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • jiàn
  • lǎo
  • de
  • jun1
  • shí
  •  
  • 軍人。每當我看見姥爺的軍服時,我
  • zǒng
  • shì
  • xiǎng
  •  
  • zhǎng
  • le
  • yào
  • néng
  • dāng
  • jun1
  • rén
  • duō
  • hǎo
  • ā
  • 總是想:長大了我要能當軍人多好啊
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:437
   作者:王皓月
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • měi
  • hǎo
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • jiù
  • shì
  •  我有一個美好的夢想,那就是
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • xué
  • jiā
  •  
  • jiě
  • kāi
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • méi
  • yǒu
  • jiě
  • 成為一名科學家,解開世界上沒有解
  • kāi
  • de
  •  
  • hái
  • yào
  • míng
  • zhǒng
  •  
  • tài
  • yáng
  • wēn
  • 開的謎。還要發明一種“太陽溫度計
  • 閱讀全文

   放飛夢想

   作文字數:194
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  • 作文教學網  夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:388
   作者:郭晨暉
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • jiù
  • 作文網作 文 網 我的夢想就
  • shì
  • zhǎng
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • xué
  • jiā
  •  
  • yīn
  • wéi
  • tīng
  • 是長大成為一名科學家。因為我聽爸
  • shuō
  •  
  • měi
  • guó
  • zài
  • hǎi
  • ?
  • zào
  • fáng
  •  
  • 爸說,美國可以在海底里建造房子,
  • 閱讀全文

   夢想成真

   作文字數:427
   作者:葛子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  •       昨天晚
  • shàng
  • zuò
  • le
  • mèng
  • mèng
  • jiàn
  • jiù
  • jiù
  • cóng
  • shēn
  • zhèn
  • huí
  • 上我做了一個夢夢見我舅舅從深圳回
  • lái
  • le
  • gěi
  • dài
  • huí
  • duō
  • chī
  • de
  • hái
  • yǒu
  • jiàn
  • shén
  • 來了給我帶回許多吃的還有一件神秘
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:433
   作者:馬思遙
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • cháng
  • jiào
  • xiǎo
  • ér
  •  我姓馬,同學們常叫我小馬兒
  •  
  • yīn
  • ér
  • duì
  • ér
  • qíng
  • yǒu
  • zhōng
  •  
  • shí
  • cháng
  • hún
  • qiān
  • mèng
  • ,因而對馬兒情有獨鐘,時常魂牽夢
  • rào
  •  
  • zhēn
  • de
  • zhe
  • jun4
  • bēn
  • pǎo
  • 繞,似乎自己真的騎著一匹駿馬奔跑
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:389
   作者:秦珂
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  •  我的夢想 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:336
   作者:陳嬡
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 小學作文 我的夢想
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • ài
  • zuò
  • mèng
  •  
  • ài
  • huàn
  • xiǎng
  • de
  • hái
  •  
  • 我是一個愛做夢、愛幻想的女孩。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:378
   作者:黎瑩
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • wàng
  • néng
  • chéng
  • wéi
  •   我的夢想是希望我能成為一
  • piàn
  • yún
  •  
  • guǒ
  • zhēn
  • de
  • chéng
  • wéi
  • piàn
  • yún
  •  
  • 片云,如果我真的成為一片云,那我
  • jiù
  • zài
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  • shàng
  • piāo
  • zhe
  •  
  • shí
  • 就可以在高高的藍天上飄著,其實我
  • 閱讀全文

   “放飛”風箏

   作文字數:437
   作者:浙江省瑞…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • fēng
  • tǐng
  • de
  •  
  • 今天下午陽光明媚,風也挺大的。
  • ?
  • dào
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • zhōng
  • 爸爸建議我和弟弟一起到安陽實驗中
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:450
   作者:遠帆
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  我的夢想
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  • dāng
  • míng
  • shēng
  •  我有一個夢想——當一名醫生
  •  
  • 閱讀全文

   放飛小鳥

   作文字數:381
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  •  
  • fēi
  •  
  • xiǎo
  •  
  • niǎo
  •  放 飛 小 鳥
  •  
  •  
  • dào
  • yáng
  • qióng
  •  
  •  
  •  
  • bān
  • yuán
  • shèng
  •  道蛘蛩牧?⊙?班袁晟
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • xià
  • zài
  • huí
  • jiā
  • de
  • shàng
  • zhuō
  •  有一天下午我在回家的路上捉
  • 閱讀全文

   我有一個夢想

   作文字數:628
   作者:陳浩旭
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  • 小學作文 我有一個夢想
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • jiù
  • shì
  • dāng
  • míng
  •  我有一個夢想,那就是當一名
  • míng
  • jiā
  •  
  • wéi
  • rén
  • lèi
  • de
  • shēng
  • huó
  • zēng
  • jiā
  • guāng
  • cǎi
  •  
  • 發明家,為人類的生活增加光彩。
  • 閱讀全文

   我心中的夢想

   作文字數:357
   作者:陳玟齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人心中都有一個夢想,
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • yǒu
  • shuāng
  • yǐn
  • xíng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  • fēi
  • xiàng
  • tiān
  • 有的夢想有一雙隱形的翅膀,飛向天
  • kōng
  •  
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • dào
  • tài
  • kōng
  • yóu
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • 空;有的夢想到太空旅游…而我的夢
  • 閱讀全文

   我看到了實現溫爺爺夢想的希望

   作文字數:1358
   作者:劉沛衡
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • dào
  • le
  • shí
  • xiàn
  • wēn
  • 站長 :。 我看到了實現溫爺爺
  • mèng
  • xiǎng
  • de
  • wàng
  •  
  •  
  • 夢想的希望 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • sān
  •  
  • bān
  •  “六一”兒童節到了,三3班
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:630
   作者:張心
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  •   我的夢想 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • xué
  • xiào
  •  
  • sān
  • nián
  •  嵊州市雯雯藝術學校 三年級
  •  
  • zhāng
  • xīn
  •  
  •  
  • 張心 
  • 閱讀全文

   展開夢想的翅膀

   作文字數:569
   作者:馮鈳南
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǎn
  • kāi
  • mèng
  • xiǎng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  •  
  •   展開夢想的翅膀 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • féng
  • nán
  •  
  •  
  • 三年級 馮鈳南 
  • 閱讀全文

   我夢想當服裝設計師

   作文字數:286
   作者:胡命浩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人都有自己的夢想,
  • yǒu
  • de
  • rén
  • xiǎng
  • dāng
  • jiā
  •  
  • wéi
  • shè
  • huì
  • chuàng
  • zào
  • gèng
  • duō
  • 有的人想當企業家,為社會創造更多
  • de
  • cái
  •  
  • yǒu
  • de
  • rén
  • xiǎng
  • dāng
  • shēng
  •  
  • jiù
  • 的財富;有的人想當醫生,去救死扶
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:359
   作者:何雨彬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •    每個人都有自己的夢想
  •  
  • wài
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • chéng
  • wéi
  • ,我也不例外,而我的夢想是成為一
  • wèi
  • míng
  • jiā
  •  
  • 位發明家。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:616
   作者:俊皓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • jiù
  • shì
  • chéng
  • wéi
  • gōng
  •   我的夢想就是成為一個公
  • de
  • dǒng
  • shì
  • zhǎng
  •  
  • xiǎng
  • zhe
  •  
  • xiǎng
  • zhe
  •  
  • shuì
  • shén
  • jiù
  • 司的董事長。想著,想著,睡神就把
  • dài
  • dào
  • le
  • nián
  •  
  • 我帶到了年。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:513
   作者:鄭江涵
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  我的夢想 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  
  • bān
  •  
  • zhèng
  • jiāng
  • hán
  •  
  •  
  •  澤國小學三⑶班 鄭江涵 
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  •  
  •  
  • zuò
  •  我的夢想很多很多。比如,做一
  • 閱讀全文
  卓易彩票 99888l.me | www.5966ooo.com | ks3338.com | www.933509.com | www.9958c.com | 041122p.com | 18438555.com | www.907994.com | www.33112h.com | www.77c668.com | 22556e.com | www.701498.com | www.fz34.com | www.3066pp.com | 3482g.com | 2757u.com | WWW.144708.COM | www.66376b.com | q5002.com | sjfygg.com | www.318187.com | WWW.329395.COM | www.5886mm.com | 496qq.com | P35s.com | WWW.436355.COM | www.29400.com | www.6668ylg.com | 566777t.com | 9888kj.com | WWW.900485.COM | www.68689q.com | www.239838.com | a7454.com | 585890.com | WWW.552801.COM | www.2875g.com | www.6668ylg.com | 67890cc.com | 26444.com | WWW.363932.COM | WWW.826889.COM | www.w3410.com | WWW.586883.COM | www.ya018.com | www.xpj915.com | 4395599.com | vip31445.com | 87550.com | WWW.865989.COM | www.087wy.com | www.115527a.com | 3957l.com | ff555n.com | www.003963.com | WWW.213908.COM | www.2408d.com | www.52062s.com | www.56655x.com | 37111e.com | 0747oo.com | www.710650.com | WWW.341564.COM | www.95999w.com | www.848777f.com | 2127pp.com | 00228.com | 1407q.com | www.586113.com | WWW.13425.COM | www.tx65.com | www.16065f.com | www.4694i.com | 54241133.com | 1597.com | 95gamevip6.com | www.404677.com | WWW.29433.COM | WWW.246756.COM | www.80767m.com | www.7225a.com | 2306n.com | hg1044.com | 66458h.com | 0116556.com | www.237944.com | WWW.688905.COM | WWW.130228.COM | www.2350p.com | www.1434k.com | www.55545w.com | 2848aaa.com | 3836.com | shen5511.com | 1665jj.com | 911520.com | www.341011.com | WWW.549716.COM | WWW.883739.COM | WWW.844383.COM | www.61233x.com | www.hg5985.com | www.3066dd.com | www.930608.com | y00000.com | kbf6688.com | c96sg2.com | 61327744.com | bwin68888.net | 58801dh.com | www.254568.com | www.870035.com | WWW.474399.COM | WWW.318942.COM | WWW.874906.COM | www.78wcp.com | www.33997p.com | www.2221102.com | www.r999993.com | www.55070t.com | 40660007.com | www.3846k.com | 131iii.net | 009900i.com | 33002007.com | jsjlb11.com | 59889v.com | 595007.com | 4647p.com | xd2018.com | 32555t.com | 33432x.com | 30170022.com | js365dl.com | 8016aa.com | 4647c.com | 1331nn.com | 83377r.com | P35cc.com | 556677882.com | j2976.com | 11452288.com | 138.am | 500000597.com | 6446xx.com | 444144.com | 5478x.com | 728055.com | 65005i.com | 8668yh.com | 796666.com | 1466n.com | ydgj1515.com | 86226q.com | s7742.com | 6389997.com | 44rr8331.com | www.j9478.com | www.79500r.com | www.808888o.com | www.z32939.com | www.80188h.com | www.6687z.com | www.39937.com | www.js57788.com | www.l63568.com | www.hg6767a.com | www.71399g.com | www.658zf.com | WWW.72449.COM | WWW.771549.COM | WWW.644873.COM | WWW.614133.COM | WWW.618489.COM | www.803875.com | www.022193.com | 111kj.cc | 55005144.com | 19yl.com | 61326666.com | gbs8.com | www.280.cc | www.hg2357.com | www.44458c.com | www.hcjt4.com | WWW.433536.COM | WWW.908952.COM | WWW.553080.COM | www.320661.com | 111b9.com | 61789k.com | 8547aa.com | 9339999i.com | www.56655h.com | www.v80288.com | www.ejylc17.com | www.530 | WWW.667483.COM | WWW.588351.COM | www.572918.com | 345178.com | 26444h.com | 2021eee.com | e58955.com | www.rycp156.com | www.g63568.com | www.1777ac.com | WWW.174108.COM | WWW.896015.COM | www.346511.com | hg999333t.com | 9995bcc | z2146.com | www.28281app.com | www.666825.com | WWW.110372.COM | WWW.832796.COM | www.225065.com | 7742kk.com | 8037q.com | 79964l.com | www.77785yh.com | www.9205g.com | WWW.487522.COM | www.556742.com | xpj8930.com | 4288uu.com | 2649e.com | www.38775ff.com | www.5095t.com | WWW.99695.COM | www.399047.com | 2924222.com | hg10i.com | www.67msxfpt3.com | www.688sb.21.sb | www.gczj9.com | WWW.886776.COM | www.133902.com | 9895e.com | 20054499.com | www.4521q.com | www.3479v.com | WWW.308799.COM | www.35918v.com | WWW.870641.COM | t158.cc | 781520.com | 7196zz.com | www.68993252.com | WWW.714188.COM | www.611949.com | 25800.com | p2146.com | www.00778e.com | www.7qxc.com | WWW.169036.COM | 1703222.com | 4036356.com | www.00778o.com | www.1158c.com | WWW.665018.COM | 64224.com | 1458i.com | www.b86hg.com | www.371d.cc | WWW.521905.COM | 3267.com | vns608.com | www.6033888.com | WWW.65299.COM | 29149.com | ks600.net | www.ag0234.com | WWW.33870.COM | www.643388.com | rr38648.cc | 1213mmm.com | www.12455w.com | WWW.19038.COM | amjs8822.com | 3156fff.com | www.46689.com | WWW.574611.COM | 243d11.com | 2142299.com | www.79707.com | WWW.786023.COM | 7346600.com | 44jj8332.com | www.9286777.com | WWW.502988.COM | 1105596.com | 4023g.com | www.77803s.com | WWW.215391.COM | bet89226.com | www.n948n.com | www.11clf.com | www.607992.com | 3559p.com | www.58118h.com | WWW.186699.COM | www.273215.com | 1552666.com | www.665888.com | WWW.78952.COM | 66339193.com | www.56655s.com | WWW.665945.COM | www.304110.com | bb8159.cc | www.6939e.com | WWW.824510.COM | 66648j.com | www.4136f.com | WWW.592712.COM | bet28n.com | 88562.com | www.7793aa.com | www.186972.com | 7720t.net | www.81678r.com | www.807979.com | 3678zzz.com | www.ii4625.com | WWW.483906.COM | 850864.com | www.91779x.com | WWW.330781.COM | 2455o.com | www.bet63g.com | WWW.928438.COM | 77bet.com | www.cn365z.com | WWW.581297.COM | 2355.com | www.2021v.com | WWW.92584.COM | 1365.com | www.07770.comm | WWW.42066.COM | pj7777.com | www.598282c.com | WWW.763369.COM | 4995g.com | www.725602.com | www.508869.com | 11bb8332.com | www.3126e.com | 094222.com | 5004h.com | WWW.732643.COM | 4812333.com | www.04567r.com | WWW.599056.COM | 2698h.com | www.6889782.com | www.565378.com | 131ss.net | WWW.198292.COM | 88447.com | www.hg173i.com | WWW.44406.COM | 6269ee.com | www.dingxin999.xin | WWW.18451.COM | 3550m.com | www.08408.com | www.68aa.cc | www.950163.com | WWW.650203.COM | 3304zz.com | www.0270a.com | 222686.com | www.cp66611.com | WWW.634286.COM | sbdjgj.vip | www.54400q.com | 76577.com | www.65066ss.com | WWW.735246.COM | 88663015.com | WWW.906771.COM | 28824x.com | www.85330.com | 13505.com | www.15223.com | WWW.589850.COM | 11cc8332.com | WWW.145799.COM | 88850kk.com | www.2221103.com | 77084.com | www.y69096.com | www.934680.com | 2649b.com | qq56988.com | WWW.105487.COM | c3405.com | WWW.232431.COM | 11018l.com | www.38345j.com | WWW.930382.COM | swtyvvv.com | WWW.361576.COM | 063910.com | www.c140.vip | cp11991.com | www.67767.cc | 65005v.com | www.99638n.com | 12274411.com | www.68993223.com | b2490.com | www.52062n.com | www.555519.com | www.7366008.com | www.446769.com | www.163a2.com | www.817824.com | 1222.com | WWW.130448.COM | 8827mm.com | WWW.293770.COM | feicai027.com | WWW.82602.COM | 6245h.com | WWW.645779.COM | gg3888.com | WWW.152499.COM | VIPVIP.cc | WWW.389664.COM | zhcpqq.com | WWW.126070.COM | feicai0576.com | WWW.558879.COM | qpby99.com | WWW.823883.COM | 40660007.com | www.691663.com | www.j32939.com | www.398244.com | www.7225d.com | 100133.com | www.55676c.com | 5001q.com | www.bet5959.com | 1463a.com | www.9050.cc | 97987-4.com | WWW.808354.COM | hg792.com | WWW.930047.COM | 3122o.com | www.965176.com | www.8313o.com | www.025517.com | www.7737dd.com | 5002d.com | www.8816s.com | 9895w.com | WWW.67218.COM | 99112007.com | WWW.665079.COM | www.04567w.com | 777hm.com | www.dy910.com | 2757r.com | WWW.777309.COM | 670135.com | WWW.626837.COM | www.55545y.com | www.34656.com | www.790611.com | 88535o.com | WWW.598363.COM | 5804o.com | www.757209.com | www.792073.com | jj5443.com | www.4tdc.com | f32365.com | WWW.193717.COM | www.7415b.com | 9539o.com | www.9818l.cc | fff67890.com | WWW.611656.COM | www.185141.com | 71017x.com | www.hqcp5.com | j58955.com | WWW.811622.COM | www.y6091.com | 7779822.com | WWW.315501.COM | 35252n.com | www.195880.com | www.871453.com | 7343366.com | WWW.388506.COM | www.88.net | 1483nn.com | WWW.445444.COM | zhcp66.com | www.177478.com | www.151019.com | 4508ii.com | WWW.642889.COM | www.y2894.com | bcbm688.com | WWW.316189.COM | www.19019d.com | 4632299.com | WWW.110309.COM | 201833.com | jx2500.com | WWW.50043.COM | 2506f.com | www.885116.com | www.lczg7.com | vip1524.com | www.083025.com | www.43818.com | x3855.com | www.168232.com | www.16878l.com | 22299.com | www.404677.com | www.60108y.com | mmm67890.com | www.622105.com | www.07163o.com | 4036nn.com | www.927260.com | www.0601a.com | 3807t.com | www.589021.com | www.39957c.com | duch019.com | 123paogou.com | WWW.244323.COM | x2913.com | 0029d.com | WWW.883739.COM | www.79095w.com | 27878rr.com | www.949429.com | www.97655z.com | y2490.com | www.00852.net | WWW.627524.COM | www.35252f.com | 3467s.cc | WWW.924234.COM | www.6888779.com | 32555b.com | www.047788.com | WWW.808959.COM | www.wank3.com | 80850g.com | WWW.767589.COM | www.153280.com | 2222k09.com | www.8438b.cc | WWW.370076.COM | www.4828338.com | 7508p.com | www.500021.com | www.hf6880.com | www.5001600.com | 1654j.com | www.869576.com | www.3416g.com | www.138cpi.com | 667766m.com | www.938627.com | www.5484g.com | 5144v.com | 1669g.com | www.862803.com | www.44fzc.com | www.401345.com | 67890jjj.com | www.558401.com | WWW.166567.COM | www.6880vv.com | 4022dd.com | 400500a.com | WWW.61297.COM | www.37jsc.com | yth22.net | 3434eee.com | WWW.521441.COM | www.3478q.cc | www.28000d.com | 30171166.com | 3344333.com | WWW.441060.COM | www.85330.com | 2805k.com | 706804.net | www.509265.com | WWW.458486.COM | www.6889.am | 838388w.com | 11018c.com | www.802933.com | WWW.757017.COM | www.aa00668.com | 9649m.com | 0860n.com | www.596709.com | WWW.667438.COM | www.42456677.com | 3225c.com | 80850z.com | www.360033.com | WWW.777704.COM | www.49956w.com | www.19019q.com | 04666s.com | vs9777.com | www.810521.com | WWW.674638.COM | www.hg77720.com | 88445156.com | 66648c.com | 9193.am | WWW.168232.COM | WWW.726487.COM | 5443cc.com | www.493326.com | WWW.661018.COM | www.36788g.com | www.4996gx.com | qjdy004.com | 8881482.com | www.08kj.cc | WWW.594633.COM | WWW.489669.COM | www.5657599.com | www.20199bb.com | 3788.red | 2277buyu.com | www.26299e.com | WWW.748106.COM | www.4323o.com | www.4078p.com | 6118v.com | 4182003.com | bm1288.cc | www.771246.com | WWW.767643.COM | www.371d.cc | www.3691p.com | www.a11166.com | 33382r.com | 3467v.am | 228888q.com | www.339125.com | WWW.103575.COM | WWW.785989.COM | www.7714z.com | www.45598c.com | 6363yy.com | 4196f.com | b11988.com | 8381q.com | www.377653.com | WWW.749472.COM | WWW.661538.COM | www.9149b.com | www.99094c.com | www.00773y.com | k35151.com | 73567tg10.com | js74120.com | bcylc22.com | 000049.com | www.866269.com | WWW.844998.COM | WWW.338580.COM | www.2373w.com | www.983258.com | www.6687u.com | www.557244.com | 2267l.com | 3846ttt.com | 15q15.net | 2836518.com | 7935e.com | www.6374.com | www.550174.com | WWW.862445.COM | WWW.338179.COM | WWW.345784.COM | WWW.366028.COM | www.9205a.com | www.pj56e.com | www.js56774.com | www.33111155.com | www.55545o.com | hg86855.com | 168cp-z.com | 4486699.com | 66681f.com | 83378e.com | bwinaaa.com | 2595g.com | xj.am | 3679oo.com | 983888r.com | 80878r.com | www.288hm.com | www.178293.com | www.540707.com | www.774808.com | WWW.766599.COM | WWW.899639.COM | WWW.876345.COM | WWW.225574.COM | WWW.318945.COM | WWW.460042.COM | WWW.731011.COM | WWW.642933.COM | WWW.169661.COM | WWW.256947.COM | www.hx1112.com | www.mcw7.com | www.bai05.com | www.2109c.com | www.3416g.com | www.2875g.com | www.3478j.cc | www.565hc.com | www.500pt.com | www.2373m.com | www.3126z.com | www.2632v.com | www.202115.com | www.bei05.com | www.c5963.com | WWW.787748.COM | WWW.358780.COM | WWW.502796.COM | WWW.140511.COM | WWW.475163.COM | WWW.221524.COM | WWW.780780.COM | WWW.771649.COM | WWW.354681.COM | WWW.303212.COM | WWW.517276.COM | www.919725.com | www.653152.com | www.335247.com | www.77801a.com | www.342232.com | 3379y.com | 37570e.com | shen5544.com | w9629.com | 6487ppp.com | 8988k.com | 3121y.com | 78117799.com | www.hg173f.com | www.06820k.com | www.c3846.com | www.9192666.com | www.50074f.com | www.zfcp2.com | WWW.685393.COM | WWW.62298.COM | WWW.801084.COM | WWW.914117.COM | www.666405.com | www.015689.com | 6647d.com | 1770o.com | 9420y.com | bet3658806.com | feicai0917.com | www.7779856.com | www.20000.cc | www.hg513.com | www.5441u.com | WWW.178179.COM | WWW.70827.COM | WWW.588351.COM | www.550214.com | www.888142.com | 1634x.com | 87363a.com | wlb77.com | www.hjcp7.com | www.47506c.com | www.0601t.com | www.fcyl1.com | WWW.658439.COM | WWW.757057.COM | www.506791.com | 6668009.com | 4037789.com | 4590d.com | 77115003.com | www.00778q.com | www.0601g.com | www.ac9922.com | WWW.915528.COM | www.980205.com | 129786.com | 00773y.com | 23599j.com | P35ee.com | www.40288a.com | www.50080m.com | WWW.66583.COM | WWW.4296.COM | www.33112e.com | 818555.vip | 3467x.cc | www.5504k.com | www.gg4625.com | www.ycp4.com | WWW.611821.COM | www.504733.com | g18299.com | uuu4165.com | 17784.com | www.12136k.com | www.58ipo.com | WWW.110503.COM | www.369908.com | 3550v.com | 3846xx.com | www.175906.com | www.x5666.com | WWW.544339.COM | WWW.23302.COM | www.bg49.com | dafa89.net | hfjxss.com | www.hbet95.com | WWW.76499.COM | www.58118a.com | www.99638m.com | WWW.884844.COM | www.721560.com | 4637766.com | 3662b.com | www.16181s.com | www.54968f.com | WWW.508877.COM | www.309135.com | 3304w.com | 0600g.cc | www.3846gg.com | WWW.80167.COM | WWW.341898.COM | 1592n.com | 23599f.com | www.qq55826.com | www.55885g.com | WWW.466228.COM | www.50054u.com | 80368r.com | 6423w.com | www.js69.com | WWW.873055.COM | www.177806.com | 77885156.com | xpjbak.com | www.7957988.com | WWW.592700.COM | www.91233u.com | feicai0552.com | www.286600.com | www.71233b.com | WWW.267163.COM | www.330088.com | 4288uu.com | www.55070i.com | www.hcjt2.com | WWW.193981.COM | 83086e.com | 3225l.com | www.065825.com | WWW.190917.COM | www.34656.com | yun777.com | www.38138v.com | WWW.6132.COM | www.560652.com | 06006.com | www.c5c11.com | www.3416e.com | WWW.447392.COM | 8881481.com | 2848bbb.com | www.89338k.com | WWW.716433.COM | 8988w.com | 8827ff.com | www.81520g.com | WWW.136926.COM | zhcp17.com | 11vn77.com | www.23579d.com | WWW.811279.COM | hg3211.org | www.56655u.com | www.29czj.com | www.2021c.com | WWW.111607.COM | www.43131p.com | 5369x.com | www.221313.com | WWW.253381.COM | 33115m.com | 44bb8331.com | www.26299f.com | www.946854.com | bwinttt.com | www.8888xp.com | WWW.464141.COM | 189234.com | 6150m.com | www.304005.com | WWW.764169.COM | tz757.com | www.8473z.com | WWW.848657.COM | 9978789.com | 28288rr.com | www.68689n.com | www.870013.com | 563745.com | www.40288y.com | WWW.33017.COM | 23231381.com | www.68277666.com | WWW.125338.COM | www.99432.com | yhshanghai.vip | www.50080y.com | www.611874.com | 566777h.com | www.993957.com | WWW.588307.COM | 4997y.com | www.js89u.vip | WWW.240250.COM | pjbuyuw.com | www.3116m.com | WWW.625094.COM | 2190r.com | www.71071l.com | WWW.541238.COM | 8940.com | www.hg98091.com | WWW.345017.COM | 2190a.com | www.19019r.com | WWW.267542.COM | 33115zz.com | www.8886hj.com | WWW.318212.COM | aa6.com | www.411559.com | WWW.866560.COM | 5855cc.com | www.758567a.com | WWW.610096.COM | 463.com | www.amjsylc.bet | www.927191.com | 3467n.com | www.54400z.com | www.249880.com | 168cp-u.com | www.c1663.com | 8018522.com | www.79500e.com | WWW.920981.COM | 99225156.com | www.81619.com | WWW.628098.COM | 08778q.com | www.0270r.com | www.355245.com | zhcp30.com | WWW.523046.COM | 54141100.com | www.185143.com | WWW.533107.COM | 0310sands.com | www.3978y.com | www.178385.com | 3121zz.com | WWW.706179.COM | 82997.co | www.3775q.com | www.550423.com | 2934i.com | WWW.490822.COM | yth2.net | www.55676w.com | www.602891.com | 500000316.com | WWW.696348.COM | 27878jj.com | www.flb677.com | www.542116.com | 588-6.cc | WWW.886257.COM | 36401199.com | www.bet73f.com | www.tm003.com | www.o3065.com | WWW.203769.COM | 9679n.com | www.c6129.com | 550099.com | www.v94600.com | www.343133.com | 4048vip3.com | WWW.565010.COM | 36407766.com | www.c2879.com | qijidianyou.com | www.h94600.com | www.313703.com | www.998855m.com | WWW.573109.COM | r67890.com | WWW.373670.COM | ub66.net | www.78949l.com | 8018522.com | www.73990o.com | www.511174.com | www.jjjj006.com | WWW.877730.COM | ry064.com | WWW.345427.COM | 3414400.com | www.zou168.com | bojue009.com | www.w77929.com | 2389900.cc | www.509291.com | www.163025.com | www.7415h.com | www.858899.com | 4774j.com | WWW.292133.COM | 38850088.com | WWW.262055.COM | 3807e.com | WWW.279251.COM | 78666b.com | www.hr9888.com | 3559zzzz.com | www.3552c.com | 0885.com | www.54400b.com | 2848.com | www.308005.com | 3242m.com | www.hg3006.tw | 28758j.com | www.hd8677.com | 33tt8332.com | www.120655.com | 0116556.com | www.6867.cc | 3betbet365.com |