<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 放飛夢想

  小學生作文:放飛夢想
  作文字數:348
  作者:趙啟雄
 • fàng
 • fēi
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 •  
 • 放飛夢想 
 •  
 • zhào
 • xióng
 •  
 •  
 • 趙啟雄 
 •  
 • jīn
 • tiān
 • lǎo
 • shī
 • yào
 • dài
 • men
 • fàng
 • fēng
 • zhēng
 •  
 • men
 • 今天老師要帶我們去放風箏,我們
 • dōu
 • gāo
 • xìng
 • tiào
 • le
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 都高興地跳了起來。 
 •  
 • men
 • zhe
 • de
 • fēng
 • zhēng
 • lái
 • dào
 • fèng
 • huáng
 • guǎng
 • chǎng
 • 我們拿著自己的風箏來到鳳凰廣場
 •  
 • kāi
 • dài
 • kàn
 • miàn
 • yǒu
 • sān
 • gēn
 • de
 • ,我打開袋子一看里面有三根細細的
 • xiǎo
 • gùn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • juàn
 • xiàn
 •  
 • liú
 • xiān
 • 小棍,還有一卷線,我和劉路奕先把
 • xiǎo
 • gùn
 • chā
 • zài
 • fēng
 • zhēng
 • shàng
 •  
 • zài
 • xiàn
 • zài
 • fēng
 • zhēng
 • shàng
 • 小棍插在風箏上,再把線系在風箏上
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • fàng
 • fēi
 • le
 •  
 • liú
 • gāo
 • gāo
 • le
 • 開始放飛了,劉路奕高高地舉起了
 • fēng
 • zhēng
 •  
 • zhe
 • xiàn
 • zhàn
 • zài
 • yuǎn
 • chù
 •  
 • liú
 • 風箏,我拿著線站在遠處,劉路奕大
 • shēng
 • shuō
 •  
 • fàng
 •  
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • xián
 • de
 • jiàn
 • bān
 • 聲說“放”,我就像離弦的箭一般地
 • pǎo
 • le
 • chū
 •  
 • yóu
 • men
 • de
 • xiàn
 • tài
 • sōng
 •  
 • fēng
 • zhēng
 • 跑了出去,由于我們的線太松,風箏
 • zhuì
 • huǐ
 • zài
 • le
 • yuǎn
 • chù
 • de
 • cǎo
 • píng
 • shàng
 •  
 • xiè
 • 墜毀在了不遠處的草坪上。我泄氣地
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • dǎo
 • méi
 • de
 • fēng
 • zhēng
 •  
 •  
 • men
 • yòu
 • xiàn
 • 說:“這倒霉的風箏。”我們又把線
 • gèng
 • jǐn
 • le
 •  
 • zhè
 • men
 • de
 • fēng
 • zhēng
 • zhōng
 • shēng
 • 系得更緊了,這次我們的風箏終于升
 • shàng
 • le
 • tiān
 • kōng
 •  
 • gāo
 • xìng
 • yòu
 • hǎn
 • yòu
 • jiào
 •  
 • huì
 • 上了天空。我高興得又喊又叫!一會
 • ér
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 • fēi
 • lái
 • le
 •  
 • men
 • zài
 • tíng
 • 兒,有幾只小鳥飛來了,它們在不停
 • jiào
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • gěi
 • men
 • jiā
 • yóu
 • ne
 •  
 • tīng
 • 地叫著,好像在給我們加油呢!我聽
 • jiàn
 • ā
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • jìn
 • 見媽媽和阿姨在后面一個勁地鼓勵我
 • men
 •  
 • xīn
 • gèng
 • měi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 們,心里更美了! 
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • fēi
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • fēng
 •  
 •  
 •  
 • 這時“飛機”、“小蜜蜂”、“大
 • fèng
 • huáng
 •  
 •  
 •  
 • dōu
 • zài
 • xiàng
 • zhe
 • yáo
 • yuǎn
 • de
 • tiān
 • kōng
 • fēi
 • xiáng
 • 鳳凰”……都在向著遙遠的天空飛翔
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   放飛夢想
   
   趙啟雄
   
   今天老師要帶我們去放風箏,我們都高興地跳了起來。
   
   我們拿著自己的風箏來到鳳凰廣場,我打開袋子一看里面有三根細細的小棍,還有一卷線,我和劉路奕先把小棍插在風箏上,再把線系在風箏上。
   
   開始放飛了,劉路奕高高地舉起了風箏,我拿著線站在遠處,劉路奕大聲說“放”,我就像離弦的箭一般地跑了出去,由于我們的線太松,風箏墜毀在了不遠處的草坪上。我泄氣地說:“這倒霉的風箏。”我們又把線系得更緊了,這次我們的風箏終于升上了天空。我高興得又喊又叫!一會兒,有幾只小鳥飛來了,它們在不停地叫著,好像在給我們加油呢!我聽見媽媽和阿姨在后面一個勁地鼓勵我們,心里更美了!
   
   這時“飛機”、“小蜜蜂”、“大鳳凰”……都在向著遙遠的天空飛翔!
   
    指導教師 崔梅茹
   

   夢想

   作文字數:194
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  • 作文教學網  夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:169
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  •   夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • fán
  • dōng
  • jiù
  • 三年二班 樊冬就
  • 閱讀全文

   放飛小燕子

   作文字數:543
   作者:李冉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • kàn
  • jiàn
  •   星期天的早上,我看見幾
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zài
  • wèi
  • zhī
  • xiǎo
  • yàn
  •  
  • biàn
  • pǎo
  • guò
  • 個好朋友在喂一只小燕子,我便跑過
  • còu
  • nào
  •  
  • zhè
  • shì
  • zhī
  • shí
  • fèn
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • yàn
  • 去湊熱鬧。這是一只十分可愛的小燕
  • 閱讀全文

   我的夢想——乘磁浮列車

   作文字數:666
   作者:孫中哲
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • liè
  • chē
  • de
  • shén
  •  
  • néng
  •  早就聽說磁浮列車的神奇,能
  • chéng
  • liè
  • chē
  • gèng
  • shì
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • shí
  • yuè
  • 乘一次磁浮列車更是我的夢想。十月
  •  
  • dài
  • shàng
  • hǎi
  • wán
  •  
  • gāo
  • xìng
  • 一日,媽媽帶我去上海玩,我高興地
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:951
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  每個人都有自己的夢想,我也
  • wài
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • dāng
  • míng
  • guāng
  • róng
  • de
  • rén
  • 不例外。我的夢想是當一名光榮的人
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • yòng
  • jié
  • bái
  • de
  • fěn
  • lái
  • chuán
  • shòu
  • zhī
  • shí
  •  
  • 民教師,用潔白的粉筆來傳授知識,
  • 閱讀全文

   夢想小屋

   作文字數:248
   作者:黃茜
  •  
  •  
  •  
  • zhí
  • xiǎng
  • yǒu
  • jiān
  • bié
  • rén
  • zhòng
  •  我一直想有一間和別人與眾不
  • tóng
  • de
  • xiǎo
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • zài
  • zhè
  • xué
  • 同的奇特小屋。我每天都在這里學習
  •  
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • ,玩耍。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:488
   作者:陸瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • ér
  •   每個人都有自己的夢想,而
  • qiě
  • xiàng
  • tóng
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • dāng
  • míng
  • háng
  • tiān
  • 且各不相同,我的夢想是當一名航天
  • yuán
  •  
  • áo
  • yóu
  • tài
  • kōng
  •  
  • zào
  • rén
  • lèi
  •  
  • 員,遨游太空,造福人類。
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:74
   作者:黎姝麟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xiǎo
  • xiǎo
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   我有一個小小夢想,
  •  
  •  
  • ràng
  • biàn
  • chéng
  • xiǎo
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  •  讓我變成個小小鳥,
  •  
  •  
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • sēn
  • lín
  • fēi
  • xiáng
  •  
  •  在知識的森林飛翔,
  • 閱讀全文

   大白楊的夢想

   作文字數:414
   作者:陽涵璇
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • sēn
  • lín
  • zhōng
  • yǒu
  • qún
  • bái
  • yáng
  • 優秀作文 在森林中有一群白楊
  • shù
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • gāo
  • de
  • yáng
  • shù
  • jiào
  •  
  • 樹,其中有一棵高大的楊樹叫拉姆。
  • tiān
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • hǎi
  • miàn
  • shàng
  • piāo
  • guò
  • sōu
  • fān
  • chuán
  • 一天,拉姆看見海面上漂過一艘帆船
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:380
   作者:張璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • zhǎng
  • dāng
  • míng
  •   我有一個夢想:長大當一名
  • jun1
  • rén
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • jiàn
  • lǎo
  • de
  • jun1
  • shí
  •  
  • 軍人。每當我看見姥爺的軍服時,我
  • zǒng
  • shì
  • xiǎng
  •  
  • zhǎng
  • le
  • yào
  • néng
  • dāng
  • jun1
  • rén
  • duō
  • hǎo
  • ā
  • 總是想:長大了我要能當軍人多好啊
  • 閱讀全文

   夢想

   作文字數:437
   作者:王皓月
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • měi
  • hǎo
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • jiù
  • shì
  •  我有一個美好的夢想,那就是
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • xué
  • jiā
  •  
  • jiě
  • kāi
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • méi
  • yǒu
  • jiě
  • 成為一名科學家,解開世界上沒有解
  • kāi
  • de
  •  
  • hái
  • yào
  • míng
  • zhǒng
  •  
  • tài
  • yáng
  • wēn
  • 開的謎。還要發明一種“太陽溫度計
  • 閱讀全文

   放飛夢想

   作文字數:194
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  • 作文教學網  夢想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • tiān
  •  
  • lóng
  • dòng
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省廣州市天河區 龍洞小學
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:388
   作者:郭晨暉
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • jiù
  • 作文網作 文 網 我的夢想就
  • shì
  • zhǎng
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • xué
  • jiā
  •  
  • yīn
  • wéi
  • tīng
  • 是長大成為一名科學家。因為我聽爸
  • shuō
  •  
  • měi
  • guó
  • zài
  • hǎi
  • ?
  • zào
  • fáng
  •  
  • 爸說,美國可以在海底里建造房子,
  • 閱讀全文

   夢想成真

   作文字數:427
   作者:葛子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  •       昨天晚
  • shàng
  • zuò
  • le
  • mèng
  • mèng
  • jiàn
  • jiù
  • jiù
  • cóng
  • shēn
  • zhèn
  • huí
  • 上我做了一個夢夢見我舅舅從深圳回
  • lái
  • le
  • gěi
  • dài
  • huí
  • duō
  • chī
  • de
  • hái
  • yǒu
  • jiàn
  • shén
  • 來了給我帶回許多吃的還有一件神秘
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:433
   作者:馬思遙
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • cháng
  • jiào
  • xiǎo
  • ér
  •  我姓馬,同學們常叫我小馬兒
  •  
  • yīn
  • ér
  • duì
  • ér
  • qíng
  • yǒu
  • zhōng
  •  
  • shí
  • cháng
  • hún
  • qiān
  • mèng
  • ,因而對馬兒情有獨鐘,時常魂牽夢
  • rào
  •  
  • zhēn
  • de
  • zhe
  • jun4
  • bēn
  • pǎo
  • 繞,似乎自己真的騎著一匹駿馬奔跑
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:389
   作者:秦珂
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  •  我的夢想 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:336
   作者:陳嬡
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 小學作文 我的夢想
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • ài
  • zuò
  • mèng
  •  
  • ài
  • huàn
  • xiǎng
  • de
  • hái
  •  
  • 我是一個愛做夢、愛幻想的女孩。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:378
   作者:黎瑩
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • wàng
  • néng
  • chéng
  • wéi
  •   我的夢想是希望我能成為一
  • piàn
  • yún
  •  
  • guǒ
  • zhēn
  • de
  • chéng
  • wéi
  • piàn
  • yún
  •  
  • 片云,如果我真的成為一片云,那我
  • jiù
  • zài
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  • shàng
  • piāo
  • zhe
  •  
  • shí
  • 就可以在高高的藍天上飄著,其實我
  • 閱讀全文

   “放飛”風箏

   作文字數:437
   作者:浙江省瑞…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • fēng
  • tǐng
  • de
  •  
  • 今天下午陽光明媚,風也挺大的。
  • ?
  • dào
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • zhōng
  • 爸爸建議我和弟弟一起到安陽實驗中
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:450
   作者:遠帆
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  我的夢想
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  • dāng
  • míng
  • shēng
  •  我有一個夢想——當一名醫生
  •  
  • 閱讀全文

   放飛小鳥

   作文字數:381
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  •  
  • fēi
  •  
  • xiǎo
  •  
  • niǎo
  •  放 飛 小 鳥
  •  
  •  
  • dào
  • yáng
  • qióng
  •  
  •  
  •  
  • bān
  • yuán
  • shèng
  •  道蛘蛩牧?⊙?班袁晟
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • xià
  • zài
  • huí
  • jiā
  • de
  • shàng
  • zhuō
  •  有一天下午我在回家的路上捉
  • 閱讀全文

   我有一個夢想

   作文字數:628
   作者:陳浩旭
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  • 小學作文 我有一個夢想
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • jiù
  • shì
  • dāng
  • míng
  •  我有一個夢想,那就是當一名
  • míng
  • jiā
  •  
  • wéi
  • rén
  • lèi
  • de
  • shēng
  • huó
  • zēng
  • jiā
  • guāng
  • cǎi
  •  
  • 發明家,為人類的生活增加光彩。
  • 閱讀全文

   我心中的夢想

   作文字數:357
   作者:陳玟齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人心中都有一個夢想,
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • yǒu
  • shuāng
  • yǐn
  • xíng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  • fēi
  • xiàng
  • tiān
  • 有的夢想有一雙隱形的翅膀,飛向天
  • kōng
  •  
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • dào
  • tài
  • kōng
  • yóu
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • 空;有的夢想到太空旅游…而我的夢
  • 閱讀全文

   我看到了實現溫爺爺夢想的希望

   作文字數:1358
   作者:劉沛衡
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • dào
  • le
  • shí
  • xiàn
  • wēn
  • 站長 :。 我看到了實現溫爺爺
  • mèng
  • xiǎng
  • de
  • wàng
  •  
  •  
  • 夢想的希望 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • sān
  •  
  • bān
  •  “六一”兒童節到了,三3班
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:630
   作者:張心
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  •   我的夢想 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • xué
  • xiào
  •  
  • sān
  • nián
  •  嵊州市雯雯藝術學校 三年級
  •  
  • zhāng
  • xīn
  •  
  •  
  • 張心 
  • 閱讀全文

   展開夢想的翅膀

   作文字數:569
   作者:馮鈳南
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǎn
  • kāi
  • mèng
  • xiǎng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  •  
  •   展開夢想的翅膀 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • féng
  • nán
  •  
  •  
  • 三年級 馮鈳南 
  • 閱讀全文

   我夢想當服裝設計師

   作文字數:286
   作者:胡命浩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人都有自己的夢想,
  • yǒu
  • de
  • rén
  • xiǎng
  • dāng
  • jiā
  •  
  • wéi
  • shè
  • huì
  • chuàng
  • zào
  • gèng
  • duō
  • 有的人想當企業家,為社會創造更多
  • de
  • cái
  •  
  • yǒu
  • de
  • rén
  • xiǎng
  • dāng
  • shēng
  •  
  • jiù
  • 的財富;有的人想當醫生,去救死扶
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:359
   作者:何雨彬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •    每個人都有自己的夢想
  •  
  • wài
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • shì
  • chéng
  • wéi
  • ,我也不例外,而我的夢想是成為一
  • wèi
  • míng
  • jiā
  •  
  • 位發明家。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:616
   作者:俊皓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • jiù
  • shì
  • chéng
  • wéi
  • gōng
  •   我的夢想就是成為一個公
  • de
  • dǒng
  • shì
  • zhǎng
  •  
  • xiǎng
  • zhe
  •  
  • xiǎng
  • zhe
  •  
  • shuì
  • shén
  • jiù
  • 司的董事長。想著,想著,睡神就把
  • dài
  • dào
  • le
  • nián
  •  
  • 我帶到了年。
  • 閱讀全文

   我的夢想

   作文字數:513
   作者:鄭江涵
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  我的夢想 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  
  • bān
  •  
  • zhèng
  • jiāng
  • hán
  •  
  •  
  •  澤國小學三⑶班 鄭江涵 
  •  
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  •  
  •  
  • zuò
  •  我的夢想很多很多。比如,做一
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.50026f.com | www.555030.com | www.5091q.com | 78782325.com | www.336rrrr.com | www.187512.com | 909310.com | www.3775l.com | 3mgmqqq.com | www.tstsi.com | www.71399v.com | www.81866j.com | www.6889793.com | 993311.com | www.haomen2002.com | www.326608.com | 2247ff.com | www.954321x.com | 3333744.com | www.c44bb.com | www.77803v.com | www.799003.com | www.60007f.com | rrr67890.com | www.4196a.com | bet35365w.com | www.929777.com | www.djcp009.com | 26444m.com | www.8998818.com | lh66d.com | www.9170115.com | 61322244.com | www.345446.com | 35442555.com | www.173msc.com | www.247500.com | www.372918.com | www.621155d.com | www.ca2932.com | 59889l.com | www.77802p.com | 38365r.com | www.7415v.com | 607044.com | www.899866.com | www.51515i.com | www.1028522.com | www.330985.com | www.beb288.com | www.630958.com | www.kb8828.com | www.c2798.com | 500000975.com | www.01500w.com | mf705.com | www.15355u.com | 6261mm.com | www.5958115.com | xpjgo6.com | www.48330b.com | 167748.com | www.9422d.com | 8449pp.com | www.1206c.com | sz8222.com | www.7249n.com | 01234ss.com | www.4331z.com | t72227.com | www.81520r.com | 0080l.com | www.33112k.com | 44zz8331.com | www.996563.com | www.4759ss.com | www.607995.com | www.88807l.com | www.65707o.com | www.736suncity.com | 7003a.com | www.55060z.com | 0612g.com | www.7920o.com | 112r.net | www.2934h.com | www.38200y.com | www.106517.com | www.hg7211m.com | z3144.com | www.71071w.com | 0332m.com | www.1466j.com | 7935g.com | www.721709.com | www.27878gg.com | 11505.com | www.365088.bet | 9856ll.com | www.80075s.com | 4630077.com | www.521787.com | www.0114444.com | bjw918.com | www.69567y.com | iiii19927.com | www.hjin1.com | www.yy918.com | 5804q.com | www.j32939.com | y3405.com | www.0014m.com | www.222380.com | 45637q.com | www.y8865.com | 24005.com | www.809182.com | www.331393.com | 1463p.com | www.826018.com | c2649.com | www.022184.com | www.rycp156.com | 4255www.com | www.23579.cc | www.68610022.com | 88535g.com | www.xj456789.com | www.wnsr038.com | 30179955.com | www.8c555.com | 0080m.com | www.114149.com | www.33707.com | 7599.cc | www.995771.com | www.hg9166.com | bmw8077.com | www.11018.cc | www.hg8870.com | 76886.com | www.15355e.com | www.hg3569.com | 123456uu.cc | www.954321y.com | www.yddc02.com | 58222x.com | www.wd05.cc | www.7545q.com | 11005x.com | www.yi628.com | www.22557t.com | 370956.com | www.558421.com | www.350677.com | 2851r.com | bet3659903.com | www.68993277.com | www.o8867.com | 9607x.vip | www.32czj.com | www.849suncity.com | 3559d.com | www.557089.com | www.huangma22.com | 88535d.com | 0860r.com | www.73166d.com | www.tyc35.com | 3522l.cc | www.33112v.com | www.780780a.com | www.js16123.com | 3404k.cc | www.607256.com | www.4996bj.com | www.sjg118.com | 234906.com | www.34788m.com | www.lj559.com | 80368rr.com | 0343v.com | www.ejylc16.com | www.7348.com | wnsr8802.com | 9103kk.com | www.7986.cc | www.c948c.com | 365vip600.net | 2757y.com | www.869809.com | www.5hg6668.com | www.a3a666.cc | 3178dd.com | www.768399.com | www.30350v.com | www.330099q.com | 22098.com | P35ii.com | www.pj56k.com | www.b7b8.com | www.986686.com | 915901596.com | www.cpkk.com | www.06820b.com | www.09569n.com | 22117q.com | 3178cc.com | www.0014f.com | www.2021q.com | www.0267x.com | 3522hh.com | 6191js.com | www.939763.com | www.4546200.com | www.33885940.com | pjanhui.com | 4182n.com | www.175221.com | www.52303p.com | www.3157e.com | www.j833.com | 59889w.com | 20773333.com | 31325e.com | www.2373v.com | www.0622uuu.com | www.66667666.com | www.ylg0099.com | 06006g.com | xpj86.com | www.756693.com | www.4331b.com | www.cp505c.com | www.21365nn.com | swtyvvv.com | 889q.net | 500000512.com | www.c1332.com | www.4350.vip | www.06617c.com | www.3189001.com | 1705e.com | so222.cc | 2017dh.com | www.34788e.com | www.3479u.com | www.598888.vip | www.9c456.com | www.msc355.com | www.30099.com | p5555.com | 83378i.com | 112y.net | a32689.net | www.301345.com | www.csgc7.com | www.81678x.com | www.88325r.com | www.cai31.cc | www.22582.com | www.f22365.com | 2019tt.cc | 4647x.com | 9922477.com | xiha.ph | 22558332.com | www.278203.com | www.c5906.com | www.36788r.com | www.826018.com | www.8645002.com | www.5504u.com | www.tb970.com | www.81228m.com | www.m1862.com | www.1869d.com | jsh500.com | jixiang3.com | 3640zz.com | vip332.com | wnsr8815.com | www.99113a.com | www.243j5.com | www.y186x.com | www.3459r.com | www.600939.com | 22335156.com | 5756988.com | j47479.com | bet28w.com | 728012.com | xfshzn.com | 35222uu.com | 4182a.com | 30006a.com | www.040452.com | www.308908.com | www.577983.com | www.676944.com | www.801279.com | www.976527.com | www.910155.com | www.985579.com | www.qucw1.com | www.23czj.com | www.gai57.com | www.757zf.com | www.07163j.com | www.56588.com | www.26299y.com | www.3479g.com | www.2109u.com | www.1555hc.com | www.sygj4.com | www.987434.com | www.925771.com | www.631918.com | www.551416.com | www.374277.com | www.083036.com | bj0111.com | 718012.com | 22117c.com | 998e.cc | qqq4165.com | 69448866.com | 8381t.com | 0448099.com | 1319822.com | www.a78ts.com | www.b30226.com | www.444167.com | www.hg8235.com | www.938n.cc | www.59040.com | www.1500777.com | www.179101.com | www.50052z.com | www.zcwf9.com | www.440343.com | 1168l.com | 4123oo.com | 1770s.com | 55323v.com | 1cp055.com | www.hg7979.com | www.330099u.com | www.h1765.com | www.16181b.com | www.63800d.com | www.83033n.com | www.ch8900.com | www.217630.com | 5598510.com | 8a8u.com | 4400203.com | 15f9.net | www.05789.com | www.85xpj.com | www.y98a.com | www.flcb6.com | www.205880.com | 1259x.com | 55967h.com | 7989h.com | www.87680s.com | www.bmw810.net | www.63606d.com | www.50732z.com | www.609812.com | 4048eee.com | 998n.cc | 44rr8331.com | www.142351.com | www.19019t.com | www.hg8268.com | www.755914.com | 4195cc.com | 99662007.com | www.64400a.com | www.sands6789.com | www.4058m.com | www.66332y.com | www.332750.com | 58955.com | 55331ll.com | www.3643q.com | www.hh892.com | www.954321o.com | www.576411.com | k8381.com | 00048g.com | www.29886b.com | www.7415x.com | www.80767n.com | www.180435.com | vv00558.com | 3009x.com | www.123f4.com | www.blr1144.com | www.849798.com | 6146n.com | 8522pppp.com | www.153msc.com | www.vns118.me | www.882186.com | xx888d.com | 0208077.com | www.hc8888.com | www.amjs119.com | www.570981.com | j2857.com | www.1869a.com | www.hfcp1188.com | www.25688g.com | 63305.com | p88812.com | www.77605u.com | www.cq58qp.com | www.199602.com | 5566bet.vip | www.yh8894.com | www.115527q.com | www.911070.com | 61788.am | www.wn2098.com | www.16181t.com | www.axc2.com | 3189qq.com | www.68666b.com | www.8473j.com | www.hy5155.com | 206404.com | www.sjg500.com | www.7788msc.com | www.810877.com | 2820z.com | www.h7788z.com | www.8905v.com | www.106280.com | zd6161.com | www.441144.com | www.77114g.com | 113365.com | 5446kk.com | www.cn365x.com | www.583877.com | 4488pp.com | www.4449.cc | www.80075b.com | 8827jjj.com | www.00amjs.com | www.http://1018js.com/ | www.332037.com | 8547m.com | www.352233.com | www.zch8.com | 5360pp.com | www.hg5506.com | www.50064j.com | 1331ff.com | www.8694d.com | www.959595.co | 1434b.com | www.6491r.com | www.325860.com | 3242m.com | 4546vip6.com | www.7737ff.com | 99wb8.com | www.un7799.com | www.youxi1314.com | 77betbet365.com | www.210zr.com | www.68365.com | jixiang12.com | www.js255.com | www.x999678.com | 7945gg.com | www.vns0708.com | www.4923o.com | 30009.com | www.6555a.com | www.5086z.com | 7003o.com | www.3033b.com | www.547638.com | 0245u.com | www.280.cc | cc76669.com | www.3615004.com | www.80767g.com | 08778s.com | www.fc924.com | www.578411.com | 896230.com | www.2997772.com | 66667375.com | www.305kk.com | www.bxcp5.com | 2012vip66.com | www.yy17173.com | 238sj.com | www.728055.com | www.50024b.com | 4060vv.com | www.5099aa.com | 3156sss.com | www.365815v.com | www.3416w.com | sss40033.com | www.yh83.net | 77605z.com | www.xpj539.com | www.376531.com | 1294a.com | www.81678t.com | 0099220.com | www.bet63p.com | ll67890.com | www.004439.com | www.544096.com | www.68666a.com | www.35155z.com | 78808b.com | www.883399a.com | 6868zz.cc | www.56655s.com | 77605c.com | www.0241mmm.com | www.568565.com | 5855qq.com | www.5086g.com | hwcp33.com | www.hg15588.com | t82365.com | www.9997048.com | 79889f.com | www.58665b.com | 3807pp.com | www.js629.com | 2418.com | www.hg6688.com | 7720o.com | www.28481166.com | www.186757.com | www.77537m.com | www.538578.com | www.v2808.com | www.700539.com | www.hg191.org | www.c138.vip | www.pj733.cc | www.809571.com | www.2ag88.com | www.853199.com | www.vns67999.com | www.676944.com | www.pz015.com | www.560702.com | www.d27229.com | www.322918.com | www.22995004.com | www.91233u.com | www.hga8181.com | pt777.com | www.133004.com | so11.cc | www.5504u.com | 18775l.com | www.35700a.com | 37688l.com | www.blr7744.com | 4340y.com | www.7256.com | 3379n.com | www.00czj.com | www.dhy2929.com | www.361770.com | www.765543.com | 8790b.com | www.cp98.com | 0208ii.com | www.69999.am | 2158.com | www.jcai4.com | www.bet365609.com | www.223805.com | www.xpj787.com | 1389qq.com | www.9570114.com | 4060tt.com | www.69096.com | 89892oo.com | www.534658.com | www.js505.com | 8633001.com | www.3066jj.com | swtyggg.com | www.25688p.com | www.05a88.com | www.89894o.com | www.d9008.com | wb750.com | www.8998799.com | 3136ee.com | www.602952.com | www.280999.com | jidu3.com | www.r999993.com | 2306c.com | www.683505.com | www.js541.com | qpby.com | www.6678697.com | xpj70065.com | www.263289.com | www.818msc.net | 13825522.com | www.84577.com | www.76543y.com | jm8.tw | www.33678uu.com | 5525.us | www.596035.com | www.hg6733.com | 44449.com | www.61233n.com | www.4972nn.com | 9030o.com | www.97828b.vip | 1168k.com | 226688e.net | www.0041331.com | 3522700.com | www.591023.com | www.qmc0099.com | 4036r.com | www.974919.com | www.900988.com | 44303.com | www.66ffh.com | www.701556.com | ctxcp300.com | www.3933e.cc | www.566858.com | 4997y.com | www.5086e.com | www.js737737.com | xpjggzz.com | www.087wy.com | www.577444.com | 57157v.com | www.964688.com | www.168tyc.com | 79889p.com | www.570323.com | www.4694v.com | 55899e.com | baidu886.com | www.3846b.com | www.hg8880.hk | 3016uuu.com | www.95999w.com | www.88850z.com | 0638kkk.net | www.936250.com | 55009193.com | www.5095t.com | www.vns1988.com | 17797777.com | www.86267v.com | www.44118d.com | www.ag355.com | z35151.com | www.5091s.com | www.797009.com | 9339999o.com | ylg12.com | www.hd8671.com | www.66am4455.com | 41188822.com | www.196073.com | www.xpj816.com | www.56520b.com | cai89.cc | www.576590.com | www.ao3399.com | www.ag3131g.com | 8569811g.com | www.767198.com | www.3hg6668.com | www.6kk.com | 8381j.com | www.703602.com | www.688544.com | www.00832333.com | yt313.com | www.655101.com | www.j3410.com | www.ydb44.com | 4508uu.com | www.188737.com | www.826015.com | www.9a003.com | 22993882.com | 131xxx.net | www.750966.com | www.jz95588.com | www.js662.com | 2566h7.com | www.217380.com | www.428.com | www.499789.com | 8827fff.com | 2008qq.com | www.593477.com | www.4j5.com | www.755988.com | 44yy8331.com | 3225q.com | www.349311.com | www.7886265.com | www.yh77704.com | 60876.com | 5309b.com | 9964p.com | www.36788j.com | www.3157i.com | www.3643m.com | JS1388z.com | 6396c.com | www.669772.com | www.4833045.com | www.blg888.com | www.wn68.com | j7726.com | 30006p.com | www.755860.com | www.68993257.com | www.dzcp7777.com | www.js3034.com | fll8.in | 3640n.com | www.024028.com | www.80779.com | www.115527m.com | www.1230404.com | dafa7575.com | s7726.com | 55984d.com | www.422626.com | www.33112b.com | www.06387799.com | www.bw115.com | www.546991.com | 61327788.com | 9411qqq.com | www.52072l.com | www.sxyl1.com | www.v0066.tv | www.89599o.com | www.85886.la | www.7435i.com | 86811l.com | mf708.com | 2848.com | www.178339.com | www.126ll.com | www.169101.com | www.5981r.com | www.055755.com | www.csjindan.com | 55899w.com | 3559tt.com | 4255x.com | 55155a.com | www.jj0.net | www.gai50.com | www.3978l.com | www.4447795.com | www.20199aa.com | www.82hhh.com | www.10887.com | 923950.com | jz696.com | 44077.com | 1036bb.com | 55984g.com | www.527477.com | www.451.cc | www.68568t.com | www.3691s.com | www.00778a.com | www.5504c.com | www.72747.com | www.32666u.com | www.4759jj.com | feicai0457.com | 61323355.com | 3435n.com | 998n.cc | 1775ww.com | 272f.net | www.809216.com | www.84499.cc | www.99788s.com | www.0343u.com | www.2021v.com | www.4694r.com | www.js60a.com | www.7830f.com | www.753055.com | js29391.com | 23800a.com | 09780.com | 4052ii.com | www.29400.com | www.rfdc03.com | www.820933.com | 30176699.com | 84494466.com | 08820088com | www.ylg777555.com | www.1569227.com | www.5049f.com | www.68365w.com | www.15239.cc | www.189909.com | 33115mm.com | 2060044.com | 7508a.com | www.223456y.com | www.759696.com | www.0622qqq.com | www.29277j.com | www.257188.com | 333.gg | 5309b.com | 2190.com | www.hg8968.com | www.biying980vip.com | www.81678x.com | www.577285.com | 3482k.com | 4255gg.com | www.a1a222.cc | www.110483.com | www.3032bb.com | www.3126o.com | www.175221.com | 9j0033.com | am8833.net | www.gef777.com | www.808888c.com | www.606010.com | www.685548.com | 933620.com | 3467r.com | www.9374e.com | www.20199yy.com | www.58888.am | www.701498.com | 3559qq.com | 55331xx.com | www.3056008.com | www.5hg6668.com | www.33588z.com | 5589f.com | bwinttt.com | 2479.com | www.xg78.com | www.99552aa.com | www.616777a.com | 201877886.com | 8977jj.com | www.hg10979.com | www.v32031.com | www.fyyy4.com | 1516.com | yf2333.com | www.pj5904.com | www.2997774.com | www.6364h.com | 35aa.vip | 80368fa.com | www.hg6288.com | www.12345603.cc | www.553079.com | 33335002.com | www.js7888.com | www.175702.com | www.43818l.com | 00787.com | 87965zz.com | www.hqr77.com | www.1466c.com | www.658252.com | vns8i.com | www.3435b.com | www.566652.com | www.67258b.com | 3178e.com | 9309208.com | www.135suncity.com | www.456137.net | www.639477.com | 019dh.com | www.yh6996.com | www.huayi388.com | www.cp58.biz | 3136kk.com | www.qian00.com | www.8bet005.com | www.936250.com | sha134.com | www.7435m.com | www.4996lz.com | www.flff5.com | 3957d.com | www.892558.com | www.6hg6668.com | www.701548.com | hga55025.com | www.00829i.com | www.3846f.com | www.025069.com | bet3658806.com | www.n9163.com | www.80767b.com | 2934e.com | 33567m.com | www.04567d.com | www.849798.com | 20053377.com | www.44488u.com | www.498700.com | 20188j.com | 20771166.com | www.1168d.com | www.862455.com | 4018x.com | www.2078z.com | www.79566.com | 8988w.com | 2864x.com | www.8967g.com | www.659776.com | ddd3405.com | www.du0005.com | www.07163t.com | l2649.com | www.7435t.com | www.288sb.21.sb | 80060404.com | 9030b.com | www.46630.vip | www.168212.com | 9339999o.com | www.58665m.com | www.599505.com | TY5509.com | www.hg3115.com | www.2632i.com | 5099jj.com | www.33302a6.com | www.43818.cc | j84105.com | www.79595.com | www.23834.com | feicai029.com | www.pj88137.com | www.36788r.com | qjdc555.com | www.133dvd.com | www.7782i.com | 6118b.com | www.y0001.cc | www.hy6932.com | 5219d.com | www.am1155.com | www.c609.vip | 15856s.com | www.199424.com | www.371679.com | 1077kk.com | www.2000d.cc | 1219.com | www.0555hg.com | www.6939m.com | 5350.com | www.17828k.com | www.ya638.com | hjsxjgj.com | www.tyc056.com | www.508433.com | 131p.net | www.377666e.com | 44077x.com | www.yh6996.com | www.75538d.com | ggg5682.com | www.55555yh.com | www.361770.com | bet36500600.com | www.115527a.com | ss3405.com | www.749msc.com | www.6661b.cc | 4955.com | www.bet63b.com | www.755907.com | 4442546.com | www.4809n.com | bet3658.com | www.82270.com | www.530396.com | 8030t.com | www.pj88p.com | 9506a.com | www.dd65.com | www.217880.com | 6868001.cc | www.yun990.com | 3678pp.com | www.989405.com | 7720k.com | www.js06123.com | www.982pk.com | 899523.com | www.4521t.com | 1077.cc | www.2220365.com | www.338996.com | www.pu0012.com | www.35155s.com | 4488qqq.com | www.hg8oo.com | 68ps.com | www.000453.com | www.444246.com | 6033z.com | www.66653k.com | 55991381.com | www.7893w36.com | 3667yh.com | www.603234.com | yin3434.com | www.pjbet222.com | www.hqcp2.com | p35151.com | www.86267w.com | 6723888.com | www.8883066.com | 35vv.vip | www.255817.com | 88993u.com | www.hg9698.com | www.41518u.com | www.9680app.com | www.716997.com | www.64400a.com | www.79gcw.com | 922850.com | www.25688e.com | 22zz8332.com | www.5859118.com | 336yh.com | www.99552ss.com | 559805.com | www.57800k.com | 2222k9.com | www.5504d.com | 111p1.cc | www.cfcp222.com | 3788dd.com | www.wzjxjg.com | 44488m.com | www.pj3598.com |