<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我學會了投籃球

  小學生作文:我學會了投籃球
  作文字數:489
  作者:周炎南
 •  
 •  
 • zài
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • kàn
 • dào
 • yáo
 • míng
 • lán
 • qiú
 •  
 • tóu
 •  我在電視上看到姚明打籃球,投
 • qiú
 • tóu
 • shì
 • me
 • zhǔn
 •  
 • shì
 •  
 • xià
 • dìng
 • jué
 • xīn
 • 球投得是那么準。于是,我下定決心
 •  
 • yào
 • xué
 • tóu
 • lán
 • qiú
 •  
 •  
 •  
 • :要學投籃球。 
 •  
 •  
 • xīng
 • liù
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • xìng
 • gāo
 • cǎi
 • liè
 • bào
 • zhe
 •  星期六晚上,我興高采烈地抱著
 • yòu
 • yòu
 • yuán
 • de
 • lán
 • qiú
 •  
 • dài
 • pǎo
 • xiàng
 • lán
 • 又大又圓的籃球,迫不及待地跑向籃
 • qiú
 • chǎng
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • tóu
 • lán
 • qiú
 •  
 • kàn
 • zhe
 • bié
 • rén
 • de
 • tóu
 • 球場,準備投籃球。我看著別人的投
 • lán
 • shì
 •  
 • xiān
 • zhàn
 • zài
 • lán
 • kuāng
 • jìn
 • diǎn
 • de
 • 籃姿勢:先站在離籃筐近一點的一個
 • fāng
 •  
 • lán
 • qiú
 • wǎng
 • lán
 • kuāng
 • shàng
 • rēng
 •  
 • jiù
 • 地方,把籃球往籃筐上一扔,就可以
 • tóu
 • jìn
 •  
 • kàn
 • wán
 • le
 • tóu
 • lán
 • de
 • shì
 •  
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • 投進。我看完了投籃的姿勢,就開始
 • liàn
 •  
 • běn
 • lái
 • wéi
 • qīng
 • qīng
 • tóu
 • jiù
 • jìn
 • 練習。我本來以為輕輕一投就可以進
 •  
 • jié
 • guǒ
 • fèi
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • wèi
 • tóu
 • jìn
 • ,結果費了我九牛二虎之力也未投進
 •  
 • hái
 • chù
 • pǎo
 • lái
 • pǎo
 •  
 • nòng
 • jīn
 • jìn
 • ,還四處跑來跑去,弄得我筋疲力盡
 •  
 • tái
 • shí
 • wàn
 • jīn
 • zhòng
 • de
 • gàng
 • líng
 • hái
 • lèi
 •  
 • xiū
 • ,比抬十萬斤重的杠鈴還累。我休息
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • yòu
 • tóu
 • lán
 •  
 • jié
 • guǒ
 • lán
 • qiú
 • 了一會兒,又繼續投籃,結果籃球砸
 • dào
 • kuāng
 • yán
 •  
 • yào
 • tiào
 • lái
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • āi
 • 到筐沿,氣得我要跳起來,心想:哎
 •  
 • shì
 • shàng
 • nán
 • shì
 •  
 • zhī
 • yào
 • kěn
 • pān
 • dēng
 • shì
 • zuò
 • ,世上無難事,只要肯攀登我可是做
 • dào
 • de
 •  
 • lán
 • qiú
 • zài
 • tóu
 •  
 • shì
 • hái
 • méi
 • jìn
 • 不到的!拿起籃球再投,可是還沒進
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 • chōng
 • guàn
 •  
 • zhuàng
 • niú
 • bào
 • 。頓時,我怒發沖冠,氣壯如牛地抱
 • zhe
 • lán
 • qiú
 • yòng
 • wǎng
 • lán
 • kuāng
 • tóu
 •  
 • jìng
 • rán
 • tóu
 • jìn
 • le
 • 著籃球用力往籃筐一投,竟然投進了
 •  
 • zhè
 • shí
 • de
 • xīn
 • zhēn
 • shì
 • bái
 • táng
 • jiā
 • táng
 •  
 •  
 • !這時我的心里真是白糖加蜜糖——
 • tián
 • shàng
 • jiā
 • tián
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • xīn
 • qíng
 • ràng
 • yòu
 • tóu
 • le
 • 甜上加甜。高興的心情讓我又投了幾
 • qiú
 •  
 • jié
 • guǒ
 • dōu
 • jìn
 •  
 • suǒ
 • wéi
 • shì
 •  
 • bǎi
 • 個球,結果個個都進,所為是“百發
 • bǎi
 • zhōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 百中”。 
 •  
 •  
 • hòu
 •  
 • dōu
 • huì
 • chōu
 • chū
 • xiē
 • shí
 • jiān
 • lái
 •  以后,我都會抽出一些時間來打
 • lán
 • qiú
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • tóu
 • lán
 • de
 • biàn
 • yuǎn
 •  
 • dàn
 • 籃球,漸漸地投籃的距離變遠,但我
 • rán
 • néng
 • jìn
 •  
 • wàng
 • néng
 • ràng
 • tóu
 • lán
 • chéng
 • wéi
 • de
 • 依然能進。我希望能讓投籃成為我的
 • sūn
 • kōng
 • fān
 • gēn
 • tóu
 •  
 •  
 • shǒu
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • 孫悟空翻跟頭——拿手好戲。 
 •  
 •  
 • cóng
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • míng
 • bái
 • le
 •  
 • shì
 • shàng
 • nán
 •  從這件事,我明白了:世上無難
 • shì
 •  
 • zhī
 • yào
 • kěn
 • dēng
 • pān
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • jiě
 • 事,只要肯登攀。世界上沒有無人解
 • jué
 • le
 • de
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • de
 • shí
 • tóu
 • 決不了的事。遇到了生活中的大石頭
 •  
 • dìng
 • yào
 • xiè
 •  
 • guò
 • hòu
 • dìng
 • néng
 • chéng
 • ,一定不要泄氣,努力過后必定能成
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • 功! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我在電視上看到姚明打籃球,投球投得是那么準。于是,我下定決心:要學投籃球。
   
    星期六晚上,我興高采烈地抱著又大又圓的籃球,迫不及待地跑向籃球場,準備投籃球。我看著別人的投籃姿勢:先站在離籃筐近一點的一個地方,把籃球往籃筐上一扔,就可以投進。我看完了投籃的姿勢,就開始練習。我本來以為輕輕一投就可以進,結果費了我九牛二虎之力也未投進,還四處跑來跑去,弄得我筋疲力盡,比抬十萬斤重的杠鈴還累。我休息了一會兒,又繼續投籃,結果籃球砸到筐沿,氣得我要跳起來,心想:哎,世上無難事,只要肯攀登我可是做不到的!拿起籃球再投,可是還沒進。頓時,我怒發沖冠,氣壯如牛地抱著籃球用力往籃筐一投,竟然投進了!這時我的心里真是白糖加蜜糖——甜上加甜。高興的心情讓我又投了幾個球,結果個個都進,所為是“百發百中”。
   
    以后,我都會抽出一些時間來打籃球,漸漸地投籃的距離變遠,但我依然能進。我希望能讓投籃成為我的孫悟空翻跟頭——拿手好戲。
   
    從這件事,我明白了:世上無難事,只要肯登攀。世界上沒有無人解決不了的事。遇到了生活中的大石頭,一定不要泄氣,努力過后必定能成功!
   
   

   我學會了炒菜

   作文字數:503
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •   星期天上午,我做完作業
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zài
  • zuò
  • fàn
  •  
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • chǎo
  • cài
  •  
  • xīn
  • ,看見媽媽在做飯,正準備炒菜,心
  • xiǎng
  •  
  • měi
  • tiān
  • wéi
  • quán
  • jiā
  • zuò
  • fàn
  •  
  • duō
  • xīn
  • ā
  • 想,媽媽每天為全家做飯,多辛苦啊
  • 閱讀全文

   我學會了炒蛋

   作文字數:473
   作者:鄭陽
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • èr
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •  記得我上二年級的時候,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • ràng
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  •  
  • 總是讓我幫她做家務。
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • xiǎng
  • shuì
  • lǎn
  • jiào
  •  
  • jiù
  • ràng
  •  一天早晨,媽媽想睡懶覺,就讓
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:644
   作者:劉其
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • xīng
  • wǎn
  • shàng
  • 作文網作 文 網 星期五晚上
  •  
  • zǎo
  • dào
  • jiā
  •  
  • jìn
  • mén
  •  
  • ,我比爸爸媽媽早到家。一進門,我
  • kàn
  • le
  • kàn
  • zhōng
  • biǎo
  •  
  • cái
  •  
  •  
  • hái
  • yào
  • 看了看鐘表,才:,爸爸媽媽還要一
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:320
   作者:陳文淵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • bàng
  • le
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •  “太棒了!我學會了騎自行車
  • le
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • bèng
  • sān
  • chǐ
  • gāo
  •  
  • xué
  • 了。”我高興地一蹦三尺高,可學騎
  • háng
  • chē
  • hái
  • chī
  • shǎo
  • tóu
  • ne
  •  
  • 自行車還得吃不少苦頭呢。
  • 閱讀全文

   我學會騎自行車了

   作文字數:645
   作者:高子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • shī
  • bài
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shí
  •   人總會有失敗和成功的時
  • hòu
  •  
  • zhī
  • yào
  • zuò
  • shì
  • yào
  • bàn
  • ér
  • fèi
  • jiù
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • 候,只要做事不要半途而廢就總會有
  • chéng
  • gōng
  • de
  • tiān
  •  
  • kàn
  • zhe
  • tuǐ
  • shàng
  • de
  • hén
  •  
  • 成功的一天。看著腿上的疤痕,我不
  • 閱讀全文

   我學會了疊千紙鶴

   作文字數:529
   作者:蔡皓
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • duì
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  •  今天,我對爸爸、媽媽說:“
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • dié
  • qiān
  • zhǐ
  •  
  • hái
  • huì
  •  
  • 同學們都會疊千紙鶴,可我還不會。
  •  
  • shuō
  • zhe
  •  
  • chū
  • sān
  • zhāng
  • cǎi
  • zhǐ
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • zán
  • ”說著,我拿出三張彩紙,“現在咱
  • 閱讀全文

   我學會了踢毽子

   作文字數:438
   作者:段夢迪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • tiān
  •  
  • 小學作文 今天是星期天,我和
  • zǎo
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • lái
  • xué
  • jiàn
  • 媽媽一大早來到玉湖公園來學踢毽子
  •  
  • 閱讀全文

   我學會了萬以上的讀法

   作文字數:313
   作者:徐欽點
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xué
  • 作文網作 文 網 今天,我學
  • huì
  • le
  • wàn
  • shàng
  • shù
  • de
  • ?
  •  
  • shì
  • jiāo
  • huì
  • 會了萬以上數的讀法,是媽媽教會我
  • zhè
  • zhǒng
  • jiǎn
  • jié
  • míng
  • le
  • de
  • fāng
  • ?
  • de
  •  
  • 這種簡潔明了的方法的。
  • 閱讀全文

   我學會了擦玻璃

   作文字數:544
   作者:牛彤彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  •  
  •   星期天,我做完了作業,爸
  • wài
  • chū
  • hái
  • méi
  • yǒu
  • huí
  • lái
  •  
  • xiǎng
  • 爸媽媽外出還沒有回來,我想爸爸媽
  • píng
  • shí
  • shàng
  • bān
  • zǒng
  • shì
  • zǎo
  • chū
  • wǎn
  • guī
  •  
  • xīng
  • tiān
  • yīng
  • 媽平時上班總是早出晚歸,星期天應
  • 閱讀全文

   我學會了包了餃了

   作文字數:409
   作者:黃帥
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jìn
  • mén
  • jiù
  • wén
  • dào
  • 優秀作文 今天,一進門就聞到
  • le
  • xiāng
  • wèi
  •  
  • gǎn
  • máng
  • wǎng
  • chú
  • fáng
  • pǎo
  •  
  • ā
  • 了一股香味,我趕忙往廚房跑去。啊
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  • zài
  • bāo
  • jiǎo
  •  
  • !原來是媽媽在包餃子。
  • 閱讀全文

   我學會了打羽毛球

   作文字數:494
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • zài
  •   每當我看到奧運健兒在羽
  • máo
  • qiú
  • chǎng
  • shàng
  • shuǎng
  • de
  • yīng
  •  
  • de
  • xīn
  • zhí
  • yǎng
  • 毛球場上颯爽的英姿,我的心里直癢
  • yǎng
  •  
  • shì
  •  
  • biàn
  • xià
  • jué
  • xīn
  • xué
  • máo
  • qiū
  •  
  • 癢,于是,便下決心學習打羽毛秋。
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:763
   作者:廖悅然
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • 作文網作 文 網 
  •  
  • zhí
  • dōu
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • shì
  • xué
  • huì
  • chǎo
  • 我一直都有一個愿望,就是學會炒
  • cài
  •  
  • zhèng
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • mǎi
  • huí
  • le
  • fān
  • qié
  •  
  • 菜。正好,今天媽媽買回了番茄,我
  • 閱讀全文

   我學會了滑冰

   作文字數:411
   作者:梁運緯
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • 出處   去年暑假我和媽媽
  • lái
  • dào
  • huá
  • bīng
  • chǎng
  • wa
  • huá
  • bīng
  • bīng
  • chǎng
  • rén
  • zhēn
  • duō
  • ya
  • rén
  • shān
  • 來到滑冰場哇滑冰冰場人真多呀人山
  • rén
  • hǎi
  • de
  • xiē
  • rén
  • huá
  • zhēn
  • hǎo
  • huì
  • ér
  • huá
  • dào
  • zhè
  • 人海的那些人滑得真好一會兒滑到這
  • 閱讀全文

   我學會了包包子

   作文字數:393
   作者:Mary0755…
  •  
  •  
  • shàng
  • xīng
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • chī
  • bāo
  •  
  • píng
  •  上個星期我們準備吃包子,我平
  • shí
  • zhī
  • huì
  • chī
  • bāo
  •  
  • huì
  • bāo
  • bāo
  •  
  • tiān
  • 時只會吃包子,不會包包子。那天我
  • xià
  • jué
  • xīn
  • yào
  • xué
  • huì
  •  
  • 下決心要學會。
  • 閱讀全文

   我學會了溜冰

   作文字數:585
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  •   我學會了溜冰 
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • chāng
  • shì
  • bǎi
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • shǎo
  • wén
  •  南昌市百樹小學三年級吳少雯
  •  
  •  
  • dāng
  • měi
  • lái
  • dào
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  當每次來到廣場,我看見小朋友
  • 閱讀全文

   我學會了吹泡泡糖

   作文字數:208
   作者:程雨薇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • hěn
  • xiàn
  • huì
  • chuī
  • pào
  • 站長:  從前我很羨慕會吹泡
  • pào
  • táng
  • de
  • rén
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • lián
  • diǎn
  • xiàn
  • de
  • gǎn
  • 泡糖的人可是我現在連一點羨慕的感
  • jiào
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • le
  • zhè
  • yīng
  • gāi
  • xiè
  • xiè
  • de
  • yīn
  • wéi
  • 覺都沒有了這應該謝謝我的媽媽因為
  • 閱讀全文

   我學會了放風箏

   作文字數:347
   作者:陳方夷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  •   在一個風和日麗的一天,媽
  • dài
  • dào
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •  
  •  
  • dào
  • 媽帶我到世紀廣場去放風箏。 一到
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • fēng
  • zhēng
  • 世紀廣場,我就看見大大小小的風箏
  • 閱讀全文

   我學會了洗衣服

   作文字數:470
   作者:lee2coco
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  •   星期六,我做完作業,看見
  • le
  • duī
  • fàng
  • zài
  • pán
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • 了一大堆衣服放在盤子里。心想:我
  • xiàn
  • zài
  • shàng
  • le
  • sān
  • nián
  •  
  • yīng
  • gāi
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  • 現在已上了三年級,應該幫媽媽做家
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:464
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • yóu
  • yǒng
  •   我學會了游泳
  •  
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yuán
  • shèng
  • 東莞市四聯小學三()班袁晟
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • duì
  •  放暑假了,有一天,爸爸對我
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:560
   作者:楊賀心
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •   我學會了騎自行車
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • liáo
  • yáng
  • liáo
  • huà
  • xiǎo
  •  
  •  
  • yáng
  • xīn
  •  遼寧遼陽遼化五小 楊賀心
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我學會了滑滑板

   作文字數:335
   作者:張逸杰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  • gěi
  • 小學作文  放暑假了媽媽給
  • mǎi
  • le
  • kuài
  • huáng
  • de
  • huá
  • bǎn
  • liǎng
  • piàn
  • bǎn
  • shì
  • tuǒ
  • 我買了一塊黃色的滑板兩片踏板是橢
  • yuán
  • xíng
  • de
  • hěn
  • huān
  • jué
  • xīn
  • yào
  • hǎo
  • hǎo
  • liàn
  • 圓形的我很喜歡決心要好好練
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:658
   作者:吳加勉
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • 優秀作文 浙江瑞安安陽實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • jiā
  • miǎn
  • 三()吳加勉
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • tīng
  • jiàn
  • 一天下午,我放學回家,聽見媽媽
  • 閱讀全文

   我學會溜冰了

   作文字數:517
   作者:李四維
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  • le
  •   我學會溜冰了
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ō
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  • gāo
  •  “噢,我學會溜冰啦!”我高
  • xìng
  • yòu
  • dòng
  • jiào
  • lái
  •  
  • kuài
  • tīng
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 興又激動地叫起來。快聽我講講吧!
  • 閱讀全文

   我學會了誠實

   作文字數:368
   作者:鐘裕濤
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • chéng
  • shí
  • 來 源  我學會了誠實
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  • zhōng
  • tāo
  •  
  •  
  • zhǐ
  • 惠州市下埔小學三班鐘裕濤 指
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • shòu
  • quán
  • 導老師:張壽泉
  • 閱讀全文

   我學會了自行車

   作文字數:477
   作者:田野
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  • le
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • tóng
  •   放假了,媽媽對我說:“同
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • háng
  • chē
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • bàn
  •  
  •  
  • 學們都會騎自行車了,你怎么辦?”
  • shuō
  •  
  •  
  • xué
  •  
  • chē
  • ān
  • quán
  •  
  • wàn
  • 我說:“我不學,騎車不安全,萬一
  • 閱讀全文

   我學會了洗手帕

   作文字數:361
   作者:張宇華
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • shǒu
  •  我學會了洗手帕
  •  
  • gān
  • shěng
  • huá
  • tíng
  • xiàn
  • dōng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  • 甘肅省華亭縣東華小學三年級六班
  •  
  •  
  • zhāng
  • huá
  •  張宇華
  • 閱讀全文

   我學會了洗碗

   作文字數:374
   作者:黃劍雄
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xué
  • huì
  • le
  • wǎn
  •  
  •    昨天我學會了洗碗,
  • xīn
  • hěn
  • gāo
  • xìng
  •  
  • 心里很高興。
  •  
  •  
  •  
  • xiān
  • chū
  • hóng
  • liào
  • pén
  •  
  • dǎo
  • le
  •  我先拿出紅色塑料盆,倒了一
  • 閱讀全文

   我學會了騎車

   作文字數:239
   作者:丁離池
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • běn
  • lái
  • shì
  • huì
  • chē
  • 小學作文  本來我是不會騎車
  • de
  •  
  • dàn
  • shì
  • xué
  • huì
  • le
  • chē
  •  
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • 的,但是我學會了騎車,你想知道我
  • de
  • jīng
  • ma
  •  
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  • jiù
  • ràng
  • gěi
  • 的經歷嗎?不知道吧!那就讓我給你
  • 閱讀全文

   我學會了包水餃

   作文字數:358
   作者:sx82827
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zài
  • 網 址   星期天,媽媽在
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  •  
  • xiǎng
  • bāo
  •  
  • jiù
  • jiāo
  • bāo
  • shuǐ
  • 包水餃。我也想包,媽媽就教我包水
  • jiǎo
  •  
  • gào
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  • yǒu
  • sān
  • zhòu
  •  
  • 餃,媽媽告訴我包水餃有三個步驟:
  • 閱讀全文

   我學會了包餃子

   作文字數:436
   作者:郭伊寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • duì
  • shuō
  •   星期天下午,媽媽對我說
  •  
  •  
  • zán
  • men
  • xià
  • bāo
  • jiǎo
  • ba
  •  
  •  
  • tīng
  •  
  • :“咱們下午包餃子吧。”我一聽,
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • yào
  • bāng
  • 高興極了,就對媽媽說:“我也要幫
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.c1371.com | 73006.com | www.662358.com | 4255nnn.com | www.84162222.com | www.18765.com | www.ch8977.com | zb129.com | www.55526u.com | www.003ac.com | bwinlll.com | www.558077.com | www.0270v.com | 2287hh.com | www.4107p.com | www.16878u.com | 3242x.com | www.bai3355.com | www.c4520.com | zhcp93.com | www.4996gl.com | www.010956.com | 5446dd.com | www.jsc2019.com | 91019o.net | www.v22365.com | www.52511.com | 07589.com | www.5504m.com | www.208990.com | www.lqc6.com | w77304.com | www.hg8gg.com | 28837711.com | www.56520t.com | www.tctx2.com | 7240s.com | www.8473k.com | vn258.com | www.48163.com | www.787zf.com | d8381.com | www.62778855.com | zzylc2.com | www.0048.com | 838388a.com | www.flp1681.com | www.273092.com | www.vn696.com | www.55885l.com | yabo8000.com | www.83993j.com | 8569811e.com | www.03a88.com | 555777.net | www.9949x.com | www.560758.com | 4422mmmm.com | www.9818u.cc | 18775d.com | www.81233m.com | 7508k.com | www.rfdc07.com | bb3405.com | www.70669b.com | 7893w8.com | www.5446cc.com | b999.org | www.rf0388.com | www.347177.com | www.555xhtd.com | www.hf0886.com | 35252p.com | www.53900d.com | hh3189.com | www.2875f.com | 30006b.com | www.1176.cc | www.56733z.com | www.599749.com | www.am9977.com | www.84gcw.com | www.hg520.com | www.882358.com | www.ho888.com | www.807683.com | www.bg999333.com | www.32123a.com | www.vns8906.com | 983888i.com | www.vns9n9.com | vip31446.com | www.cp67772.com | 3522vv.com | www.99094j.com | 44kk8332.com | www.31847.com | www.63260.com | www.669202.com | www.8k365.com | 2805p.com | www.0057b.com | 25288t.com | www.w84z.com | 1005.vip | www.39cp.cc | www.6199b.com | www.89894a.com | www.56655r.com | 441679.com | www.4207.com | 65005p.com | www.506257.com | www.7165502.com | www.4078o.com | 80368w.com | www.820155.com | www.772345.com | 1691266.com | www.925713.com | 4167.com | www.810917.com | www.caipiao037.com | qy688.vip | www.509261.com | 655660000.com | www.689244.com | www.22gp.com | 8989883.com | www.22030.cc | www.8088msc.com | xpj764.cn | www.1033.app | www.hg992233.com | 36405522.com | www.6678693.com | 272ww.net | www.rcw321.com | www.cscp.bet | xpj61788.com | www.022190.com | www.4136y.com | 45637z.com | www.318021.com | www.1559508.com | 33115cc.com | www.50026v.com | www.xpj448888.com | 168cp-m.com | www.244949.com | www.5981b.com | 2997702.com | www.516105.com | www.808888.tw | bs78933.com | www.697896.com | www.58665b.com | 2844m.com | www.504133.com | www.b35aa.com | 1222b.com | 9081.com | www.865807.com | www.k70.com | 5456s.com | 8464999.com | www.0343x.com | www.www-16387.com | ww01365.com | www.959589.com | www.0010013.com | fc37.com | 7605i.com | www.0600e.cc | www.z27229.com | 918tx.com | www.qucp7.com | www.tc8803.com | 7720v.com | 7686p.com | www.ya2019p.com | www.ym777.cc | 88347.com | 1331d.com | www.07163o.com | www.v771177.com | bh55654.com | www.635918.com | www.79095i.com | pj677k.com | 9679x.com | www.022j.cc | www.bet91486.com | www.63877n.com | 89892yy.com | www.c5615.com | www.35252i.com | www.sbet818.net | k7454.com | www.153880.com | www.32031z.com | www.20180077.com | 6220p.com | 55984e.com | www.hw0123.com | www.32031p.com | www.90486.com | t47479.com | 54141133.com | www.332092.com | www.55797g.com | www.188588.com | 365225b.com | 35222z.com | www.426667.com | 4443955.com | xin98886.com | www.817336.com | www.7074.com | www.c44dd.com | www.4107w.com | 3g88.com | 097979.com | www.638477.com | www.3566ff.com | www.107015.com | www.4625r.com | 3807z.com | www.260929.com | www.js85.com | www.368766.com | 45460009.com | www.5552558.com | www.2078u.com | www.hg00868.com | www.396789.com | www.508987.com | www.hg3036.com | www.118sjz.cc | www.caipioa33.com | www.cr677.net | www.hdcp886.com | www.a69096.com | www.9895r.com | www.y8921.com | www.91779z.com | www.982935.com | www.806765.com | www.954321s.com | www.954321g.com | www.99677z.com | www.3126a.com | www.2dzh.com | www.50052u.com | rtdqg.cn | 1224.cc | 3614s.com | 4066g.com | 53262uu.com | 4288b.com | c47479.com | 3434xxx.com | www.hg3598.com | www.vns3591.com | www.rgcp22.com | www.f32031.com | www.917979.com | www.80065n.com | www.hy5506.com | www.196067.com | 00gg8332.com | 6266123.net | uu67890.com | vns608.com | www.hg066.com | www.vns956.com | www.49581.com | www.k30.com | www.52062a.com | www.66621l.com | www.5091q.com | www.355242.com | feicai0577.com | js26311.com | 009.so | 9780055.com | www.323567.com | www.5504e.com | www.vns9998.me | www.32123t.com | www.809183.com | 64898d.com | 0419y.com | 2418q.com | www.32666j.com | www.dzcp3333.com | www.954321s.com | www.864355.com | 2013880.com | 1339.com | www.bh33345.com | www.7777hx.com | www.m32031.com | www.6364y.com | www.403552.com | www.696776.com | ppp3405.com | ahg0088.com | 8765blr.com | www.vns8970.com | www.5981k.com | www.33112b.com | www.52072m.com | 500000633.com | 28758p.com | www.e3838.com | www.xpj4.net | www.900845.com | 68963333.com | n888ww.com | www.2061270.com | www.ag06617.com | www.81455.com | www.223268.com | www.q2894.com | www.hx6693.com | 5622r.com | 20055511.com | www.658226.com | www.pj55713.com | www.810726.com | 73657k.com | 168cp-w.com | www.523234.com | www.hg20.com | www.178125.com | 97799mcom | www.sun008.cc | www.gt111999.com | www.3478z.cc | 23233g.com | 99111xx.com | www.28557.com | www.7957988.com | 1591eee.com | 3775775.com | www.40033.1940033.com | www.ba509.com | www.552703.com | ww080.us | www.7830y.com | www.j2894.com | www.619939.com | 394011.com | www.alpk99.com | www.60886b.com | www.401272.com | 4340r.com | www.6491w.com | www.0096aa.com | www.655101.com | 33432s.com | www.77537s.com | www.cn365t.com | www.9149o.com | s01234.com | lt101.net | www.mgm868008.com | www.749996.com | 20833d.com | www.pjguangdong.com | www.8700666.com | www.331215.com | www67890.com | www.649700.com | www.07163s.com | 5802dd.com | 5004jj.com | www.sha8000.com | www.377615.com | 23599.com | www.01389.com | www.ykylc02.com | 7779964.com | feicai0830.com | www.5446pp.com | www.444739.com | 7k126.com | www.htk03.com | www.950596.com | 6008590.com | www.yh7088.com | www.790711.com | 2820j.com | www.hg0088.lv | www.37377v.com | 11422s.com | www.vnsr500.com | www.50685c.com | 3685v.com | 7945kk.com | www.344654.com | h151515.com | b2894.com | www.861002.com | ylg5888.com | 83086k.com | www.70976.cn | 8569811i.com | www.8494c.com | www.ya2019r.com | 0038633.com | www.am7773.com | www.9311c.com | h9539.com | www.ddpahv.com | www.641277.com | 01311.com | www.9570117.com | 2147004.com | www.4759ww.com | www.36587777.com | kbj7268.com | www.76998.com | www.631069.com | 2649i.com | www.848777i.com | js8800vip.com | www.28758i.com | www.83993s.com | 01234i.com | www.998855n.com | www.202439.com | www.912183.com | ha080.com | www.7783066.com | 53694567.com | www.88hm.com | www.504133.com | 3121ss.com | www.cr678.net | 1331nn.com | www.cai31.cc | wh1030.com | www.67797z.com | www.88ckb.com | 9101902.bet | www.63606u.com | 2381xxx.com | www.am1155.com | www.805595.com | 0747jj.com | www.ww.68203e.com | 77463.com | www.47700.net | a7285.com | www.55422e.com | www.376531.com | www.xpj3333.cc | www.6364w.com | 73055g.com | www.960023.com | 0207016.com | www.71071t.com | 774km.com | www.94498.com | www.50026v.com | www.k4737.com | www.843879.com | xx888x.com | www.15355f.com | 22ff8332.com | www.490801.com | bb0666.com | www.c44ff.com | 3467x.am | www.49936.com | 74395555.com | www.32109.com | hg77750.com | www.h896.com | 99bjlxz.com | www.jiliyule.com | www.54400v.com | www.xb0023.com | www.097079.com | www.0009193.com | www.168212.com | www.0860y.com | www.265990.com | www.88837f.com | www.303473.com | www.88837y.com | www.178693.com | www.ra1116.com | www.55885i.com | www.xpj9259.com | xbo198.com | www.789025.com | 6a6a.com | www.534359.com | hr466.com | www.38138p.com | 73567tg9.com | www.zzyl67.com | xuxrbmlu.cn | www.83033d.com | 0747r.com | www.c5127.com | www.pjbet77.com | www.377501.com | www.vns4668.cc | 5002aaa.com | www.o456x.com | 168b1.com | www.e848.com | a5429.com | www.33997s.com | 58000d.com | www.609712.com | www.2099.com | 7799833.com | www.59505e.com | 2js345.com | www.8017111.com | 80850oo.com | www.8667t.com | www.tyc775.com | www.186287.com | www.18997.com | 6423x.com | www.8905m.com | 80850ii.com | www.hy6933.com | www.sb273.com | kk3365.com | www.848777k.com | 04666o.com | www.hg2300.com | b9962.com | www.3552g.com | www.bet3650514.com | www.375939.com | www.322113.com | h21148.com | www.hr1777.com | 99111.com | www.314377.com | www.07773.com | 1317345.com | www.86267l.com | www.8124g.com | 118cp4008123.com | www.b35zz.com | 20073365.com | www.910997.com | www.y186x.com | 10050533.com | www.amdwc.net | www.vns0800.com | bg666777.com | www.06820q.com | 67877.com | www.544090.com | www.281106.com | 7599h.com | www.ya230.com | www.7348.com | 9030v.com | www.81608o.com | www.3371777.com | 5lc8.com | www.r999993.com | 8790n.com | 4789801.com | www.62979g.com | 2864e.com | P35ss.com | www.20199ee.com | m3410.com | www.609712.com | www.cp505b.com | 68228z.com | www.581860.com | www.5504s.com | 4809h.com | www.551409.com | www.8967i.com | 4022vv.com | www.729133.com | www.3737.cc | 365vip100.cc | www.040415.com | www.2776.cc | 4466.so | 354221.com | www.37377n.com | www.h7788l.com | 4288q.com | www.50052y.com | www.mmtx22.com | 13359455.com | www.if57.com | www.5966sss.com | k72227.com | bwinsss.com | www.52062s.com | www.yh111222.com | 14977.com | www.6832e.com | www.009789.com | 6150l.com | www.070wy.com | www.hengshengguoji.com | 7222730.com | 80368j.com | www.hr1833.com | www.09569i.com | 66300.com | www.638806.com | www.89677i.com | www.hg55768.com | 1592.com | www.hd5658.com | www.1064e.com | xpjbak.com | 1168a.com | www.ck9494.com | www.97060e.com | 44462949.com | 168cp-i.com | www.939096.com | www.bb012.com | www.38200s.com | 55899a.com | www.577690.com | www.60886m.com | www.yh6679.com | s14666.com | www.81678i.com | www.6939z.com | www.221678.com | 66299.com | 11018r.com | www.zcwf0.com | www.5981w.com | www.vns9968.com | 4288x.com | 19990cc.com | www.83033d.com | www.kjlhc.cc | www.227vns.com | 3522i.vip | www.178693.com | www.hg6012.com | www.fc687.com | 3121zz.com | 547856.com | www.295207.com | www.93gj02.com | www.50025b.com | 38989x.com | 123456yy.cc | www.106280.com | www.889580.com | www.2010889.com | 3844n.com | 983888t.com | www.77114u.com | www.60108h.com | www.99113q.com | www.56520l.com | 86811tt.com | 3122uu.com | www.785779.com | www.7074.com | www.n2678.com | www.8804js.com | u40033.com | 4638877.com | www.cp701.vip | www.087b.com | www.pj8980.com | yin5555.com | 33432x.com | 6150b.com | www.987325.com | www.7240a.com | www.yhgjk.net | www.7669e.net | 50067c.com | 13222r.com | ly88888829.com | www.88fzc.com | www.52062m.com | www.yinhe400.com | www.209882.com | www.31047.com | www.77787yh.com | www.4567749.com | www.bet365609.com | 33382.com | hhgz1144.com | 118cp4008123.com | www.858899.com | www.hb858.cc | www.4996qj.com | www.733400.com | www.8124d.com | ffb88.com | 0698o.com | 1389e.com | www.126730.com | www.ascp00.com | www.68993238.com | www.bwinyz48.com | www.73518.com | www.65358.com | 3202r.com | 3846xxx.com | 859636.com | 69234.cc | www.210155.com | www.hld33.com | www.871453.com | www.6687x.com | www.t9478.com | www.b5233.com | www.4644444.com | 预览0747f.com | 36401122.com | 5099gg.com | 1483.com | www.81233v.com | www.725102.com | www.6832s.com | www.16065r.com | www.73990u.com | www.958443.com | www.80578.com | www.88222055.com | www.5487567.com | 2355f.com | 2127ww.com | 2214rr.com | 3844gg.com | 44488f.com | 3136ww.com | sbd023.net | www.165595.com | www.698771.com | www.35czj.com | www.35918g.com | www.0601d.com | www.4058u.com | www.365022.bet | www.bc858.cc | www.88803.com | www.144.com.tw | www.00618k.com | www.as0008.com | www.ylhg6868.com | ylzz366.com | 883399k.com | 66876e.com | 7276776.com | 11ss8332.com | 4340f.com | 38244p.com | 53262c.com | x14666.com | hg1818.net | 8015s.com | 69444455.com | yl6944.com | 33599ff.com | 2381ppp.com | 22207c.com | 1104.com | 402.com | iii0022.com | 1422.cc | 36400077.com | 3726r.com | 4152e.com | 6118q.com | 2234.cc | 7720.net | 6868tt.cc | 2649ff.com | 8905s.com | wz5.cc | www.0333hg.com | www.76060n.com | www.19888bet.com | www.sbet567.net | www.hg7111.com | www.tyc95.com | www.450880.com | www.2302326.com | www.239.com | www.r3065.com | www.c30666.com | www.4196c.com | www.v6996.com | www.81608j.com | www.7406.CC | www.5854e.cc | www.958351.com | www.673266.com | www.275073.com | 61329999.com | 2146x.com | hg28.com | 33395757.com | hg0555e.com | 3844d.com | www.longfa110.com | www.39695a.com | www.yh00bet.com | www.9981msc.com | www.9b008.com | www.k2894.com | www.sa606.com | www.49956x.com | www.lczg0.com | www.573477.com | c388.com | o08199.com | 09997.com | 7720j.net | 023956.com | www.54776.com | www.hg901.com | www.36008.com | www.877579.com | www.15365c.com | www.gocp5.com | www.288472.com | 8182v.com | 7605s.com | z08199.com | 78113300.com | www.66318t.com | www.999msc.net | www.115527p.com | www.ya2019n.com | www.c9331.com | www.150883.com | 61789c.com | 7893w11.com | 2978.com | www.333133l.com | www.0869a.com | www.115527b.com | www.99638d.com | www.810523.com | 0683i.com | 30019v.com | w99345.am | www.0077hg.com | www.61355.com | www.1851138.com | www.345452.com | www.786587.com | 20775511.com | 97000.cc | 7792s.com | www.hg219.com | www.yh8878n.com | www.959595.org | www.878743.com | 4195d.com | 4036bb.com | 459825.com | www.40686b.com | www.357107.com | www.50074d.com | www.330732.com | 1382.cm | www.170792.com | 30019b.com | 83377o.com | www.pj3098.com | www.bwinyz17.com | www.49956z.com | www.155782.com | hhh01234.com | 9949c.com | www.838383.com | www.4058b.com | www.8816o.com | 19990aa.com | kkkk19927.com | 4048vip3.com | www.011116.com | www.833296.com | www.629965.com | 0823.com | 83378c.com | www.huangguan1088.com | www.q69096.com | www.6364w.com | 377ib.com | 3421b.com | www.8694y.com | www.hg8rr.com | www.5441y.com | zhcp68.com | 4182000.com | www.58777a.com | www.35252a.com | www.fl82.com | 15a38.net | 55797u.com | www.kl88ag.com | www.25229.com | www.595813.com | 2490p.com | 39830d.com | www.11557.com | www.50051j.com | 4270cc.com | 7720y.net | www.3775799.com | www.7240n.com | www.389544.com | 74397777.com | www.76060e.com | www.3300ra8.com | www.hm5699.com | 0245z.com | 495663.com | www.dfh300.com | www.8499u.com | q3144.com | 11989.com | www.cp67774.com | www.5484c.com | 9464550.com | 7792s.com | www.50999s.com | www.01czj.com | 876878p.com | www.a8a8890.com | www.biying940vip.com | www.915231.com | 6261b.com | www.365109b.com | www.06387788.com | www.542911.com | 3559bbb.com | www.1829q.com | www.959320.com | 655660011.com | a757033.com | www.5377msc.com | www.055m.cc | betaa365.com | www.4996sx.com | www.5095l.com | 8890823.com | www.hg7748.com | www.2021x.com | www.77djcp.com | 97987-1.com | www.333wh.com | www.2373d.com | 13862tt.com | www.7669a.net | www.7737gg.com | 33928.com | 11989n.com | www.n32939.com | www.545669.com | 6487sss.com | www.hg7851.com | www.0014h.com | 25288z.com | www.788078.com | www.0270p.com | qqtheme.com | www.yh02345.com | www.350c5.com | www.202405.com | xx7742.com | www.0057f.com | www.610560.com | 8547b.com | www.55526p.com | www.807735.com | 36408899.com | www.kzcs4.com | www.805835.com | xx3336.com | www.370193.com | www.606920.com | bs112233.com | www.ly19.com | www.354877.com | df8z.com | www.bet63t.com | c388.com | 226688j.net | www.5599msc.com | 354221.com | www.xpj8818.com | www.3328229.com | 32126l.net | www.09569a.com | www.29178g.com | 7686l.com | www.www-222299.com | www.775714.com | 8722uuuu.com | www.57800z.com | amxsyl0.com | www.js7888.com | www.9989587.com | 08778m.com | www.6403nn.com | www.84gcw.com | js551.com | www.5446tt.com | 61327777.com | www.888ldz.com | www.yl978.com | 37688l.com | www.pm48.com | www.312012.com | h47479.com | www.585721.com | hjdc988.com | www.199789.com | www.606624.com | feicai0555.com | www.0072721.com | 99151q.com | www.4987.com | www.589411.com | 55818i.com | www.win1238.com | 36989d.com | www.2424394.com | www.259291.com | www.81866g.com | www.7376.com | ccc67890.com | www.5099oo.com | 664975.com | www.7892902.com | www.01czj.com | 7276776.com | www.1764g.com | 40014499.com | www.54mscc.com | www.109307.com | www.28758b.com | www.5091y.com | 7720n.net | www.877636.com | yun999.com | www.dafa88181.net | biying960vip.com | www.67797d.com | www.c2879.com | 28483000.com | www.yun877.com | 4167z.com | www.865336.com | 27365c.com | www.998855s.com | 6868-a.cc | www.495w.cc | www.278965.com | www.yinhecc00.com | www.hf5889.com | 588ccc.cc | www.91954.com | 61325599.com |