<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我學會了投籃球

  小學生作文:我學會了投籃球
  作文字數:489
  作者:周炎南
 •  
 •  
 • zài
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • kàn
 • dào
 • yáo
 • míng
 • lán
 • qiú
 •  
 • tóu
 •  我在電視上看到姚明打籃球,投
 • qiú
 • tóu
 • shì
 • me
 • zhǔn
 •  
 • shì
 •  
 • xià
 • dìng
 • jué
 • xīn
 • 球投得是那么準。于是,我下定決心
 •  
 • yào
 • xué
 • tóu
 • lán
 • qiú
 •  
 •  
 •  
 • :要學投籃球。 
 •  
 •  
 • xīng
 • liù
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • xìng
 • gāo
 • cǎi
 • liè
 • bào
 • zhe
 •  星期六晚上,我興高采烈地抱著
 • yòu
 • yòu
 • yuán
 • de
 • lán
 • qiú
 •  
 • dài
 • pǎo
 • xiàng
 • lán
 • 又大又圓的籃球,迫不及待地跑向籃
 • qiú
 • chǎng
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • tóu
 • lán
 • qiú
 •  
 • kàn
 • zhe
 • bié
 • rén
 • de
 • tóu
 • 球場,準備投籃球。我看著別人的投
 • lán
 • shì
 •  
 • xiān
 • zhàn
 • zài
 • lán
 • kuāng
 • jìn
 • diǎn
 • de
 • 籃姿勢:先站在離籃筐近一點的一個
 • fāng
 •  
 • lán
 • qiú
 • wǎng
 • lán
 • kuāng
 • shàng
 • rēng
 •  
 • jiù
 • 地方,把籃球往籃筐上一扔,就可以
 • tóu
 • jìn
 •  
 • kàn
 • wán
 • le
 • tóu
 • lán
 • de
 • shì
 •  
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • 投進。我看完了投籃的姿勢,就開始
 • liàn
 •  
 • běn
 • lái
 • wéi
 • qīng
 • qīng
 • tóu
 • jiù
 • jìn
 • 練習。我本來以為輕輕一投就可以進
 •  
 • jié
 • guǒ
 • fèi
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • wèi
 • tóu
 • jìn
 • ,結果費了我九牛二虎之力也未投進
 •  
 • hái
 • chù
 • pǎo
 • lái
 • pǎo
 •  
 • nòng
 • jīn
 • jìn
 • ,還四處跑來跑去,弄得我筋疲力盡
 •  
 • tái
 • shí
 • wàn
 • jīn
 • zhòng
 • de
 • gàng
 • líng
 • hái
 • lèi
 •  
 • xiū
 • ,比抬十萬斤重的杠鈴還累。我休息
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • yòu
 • tóu
 • lán
 •  
 • jié
 • guǒ
 • lán
 • qiú
 • 了一會兒,又繼續投籃,結果籃球砸
 • dào
 • kuāng
 • yán
 •  
 • yào
 • tiào
 • lái
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • āi
 • 到筐沿,氣得我要跳起來,心想:哎
 •  
 • shì
 • shàng
 • nán
 • shì
 •  
 • zhī
 • yào
 • kěn
 • pān
 • dēng
 • shì
 • zuò
 • ,世上無難事,只要肯攀登我可是做
 • dào
 • de
 •  
 • lán
 • qiú
 • zài
 • tóu
 •  
 • shì
 • hái
 • méi
 • jìn
 • 不到的!拿起籃球再投,可是還沒進
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 • chōng
 • guàn
 •  
 • zhuàng
 • niú
 • bào
 • 。頓時,我怒發沖冠,氣壯如牛地抱
 • zhe
 • lán
 • qiú
 • yòng
 • wǎng
 • lán
 • kuāng
 • tóu
 •  
 • jìng
 • rán
 • tóu
 • jìn
 • le
 • 著籃球用力往籃筐一投,竟然投進了
 •  
 • zhè
 • shí
 • de
 • xīn
 • zhēn
 • shì
 • bái
 • táng
 • jiā
 • táng
 •  
 •  
 • !這時我的心里真是白糖加蜜糖——
 • tián
 • shàng
 • jiā
 • tián
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • xīn
 • qíng
 • ràng
 • yòu
 • tóu
 • le
 • 甜上加甜。高興的心情讓我又投了幾
 • qiú
 •  
 • jié
 • guǒ
 • dōu
 • jìn
 •  
 • suǒ
 • wéi
 • shì
 •  
 • bǎi
 • 個球,結果個個都進,所為是“百發
 • bǎi
 • zhōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 百中”。 
 •  
 •  
 • hòu
 •  
 • dōu
 • huì
 • chōu
 • chū
 • xiē
 • shí
 • jiān
 • lái
 •  以后,我都會抽出一些時間來打
 • lán
 • qiú
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • tóu
 • lán
 • de
 • biàn
 • yuǎn
 •  
 • dàn
 • 籃球,漸漸地投籃的距離變遠,但我
 • rán
 • néng
 • jìn
 •  
 • wàng
 • néng
 • ràng
 • tóu
 • lán
 • chéng
 • wéi
 • de
 • 依然能進。我希望能讓投籃成為我的
 • sūn
 • kōng
 • fān
 • gēn
 • tóu
 •  
 •  
 • shǒu
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • 孫悟空翻跟頭——拿手好戲。 
 •  
 •  
 • cóng
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • míng
 • bái
 • le
 •  
 • shì
 • shàng
 • nán
 •  從這件事,我明白了:世上無難
 • shì
 •  
 • zhī
 • yào
 • kěn
 • dēng
 • pān
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • jiě
 • 事,只要肯登攀。世界上沒有無人解
 • jué
 • le
 • de
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • de
 • shí
 • tóu
 • 決不了的事。遇到了生活中的大石頭
 •  
 • dìng
 • yào
 • xiè
 •  
 • guò
 • hòu
 • dìng
 • néng
 • chéng
 • ,一定不要泄氣,努力過后必定能成
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • 功! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我在電視上看到姚明打籃球,投球投得是那么準。于是,我下定決心:要學投籃球。
   
    星期六晚上,我興高采烈地抱著又大又圓的籃球,迫不及待地跑向籃球場,準備投籃球。我看著別人的投籃姿勢:先站在離籃筐近一點的一個地方,把籃球往籃筐上一扔,就可以投進。我看完了投籃的姿勢,就開始練習。我本來以為輕輕一投就可以進,結果費了我九牛二虎之力也未投進,還四處跑來跑去,弄得我筋疲力盡,比抬十萬斤重的杠鈴還累。我休息了一會兒,又繼續投籃,結果籃球砸到筐沿,氣得我要跳起來,心想:哎,世上無難事,只要肯攀登我可是做不到的!拿起籃球再投,可是還沒進。頓時,我怒發沖冠,氣壯如牛地抱著籃球用力往籃筐一投,竟然投進了!這時我的心里真是白糖加蜜糖——甜上加甜。高興的心情讓我又投了幾個球,結果個個都進,所為是“百發百中”。
   
    以后,我都會抽出一些時間來打籃球,漸漸地投籃的距離變遠,但我依然能進。我希望能讓投籃成為我的孫悟空翻跟頭——拿手好戲。
   
    從這件事,我明白了:世上無難事,只要肯登攀。世界上沒有無人解決不了的事。遇到了生活中的大石頭,一定不要泄氣,努力過后必定能成功!
   
   

   我學會了炒菜

   作文字數:503
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •   星期天上午,我做完作業
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zài
  • zuò
  • fàn
  •  
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • chǎo
  • cài
  •  
  • xīn
  • ,看見媽媽在做飯,正準備炒菜,心
  • xiǎng
  •  
  • měi
  • tiān
  • wéi
  • quán
  • jiā
  • zuò
  • fàn
  •  
  • duō
  • xīn
  • ā
  • 想,媽媽每天為全家做飯,多辛苦啊
  • 閱讀全文

   我學會了炒蛋

   作文字數:473
   作者:鄭陽
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • èr
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •  記得我上二年級的時候,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • ràng
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  •  
  • 總是讓我幫她做家務。
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • xiǎng
  • shuì
  • lǎn
  • jiào
  •  
  • jiù
  • ràng
  •  一天早晨,媽媽想睡懶覺,就讓
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:644
   作者:劉其
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • xīng
  • wǎn
  • shàng
  • 作文網作 文 網 星期五晚上
  •  
  • zǎo
  • dào
  • jiā
  •  
  • jìn
  • mén
  •  
  • ,我比爸爸媽媽早到家。一進門,我
  • kàn
  • le
  • kàn
  • zhōng
  • biǎo
  •  
  • cái
  •  
  •  
  • hái
  • yào
  • 看了看鐘表,才:,爸爸媽媽還要一
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:320
   作者:陳文淵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • bàng
  • le
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •  “太棒了!我學會了騎自行車
  • le
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • bèng
  • sān
  • chǐ
  • gāo
  •  
  • xué
  • 了。”我高興地一蹦三尺高,可學騎
  • háng
  • chē
  • hái
  • chī
  • shǎo
  • tóu
  • ne
  •  
  • 自行車還得吃不少苦頭呢。
  • 閱讀全文

   我學會騎自行車了

   作文字數:645
   作者:高子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • shī
  • bài
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shí
  •   人總會有失敗和成功的時
  • hòu
  •  
  • zhī
  • yào
  • zuò
  • shì
  • yào
  • bàn
  • ér
  • fèi
  • jiù
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • 候,只要做事不要半途而廢就總會有
  • chéng
  • gōng
  • de
  • tiān
  •  
  • kàn
  • zhe
  • tuǐ
  • shàng
  • de
  • hén
  •  
  • 成功的一天。看著腿上的疤痕,我不
  • 閱讀全文

   我學會了疊千紙鶴

   作文字數:529
   作者:蔡皓
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • duì
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  •  今天,我對爸爸、媽媽說:“
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • dié
  • qiān
  • zhǐ
  •  
  • hái
  • huì
  •  
  • 同學們都會疊千紙鶴,可我還不會。
  •  
  • shuō
  • zhe
  •  
  • chū
  • sān
  • zhāng
  • cǎi
  • zhǐ
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • zán
  • ”說著,我拿出三張彩紙,“現在咱
  • 閱讀全文

   我學會了踢毽子

   作文字數:438
   作者:段夢迪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • tiān
  •  
  • 小學作文 今天是星期天,我和
  • zǎo
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • lái
  • xué
  • jiàn
  • 媽媽一大早來到玉湖公園來學踢毽子
  •  
  • 閱讀全文

   我學會了萬以上的讀法

   作文字數:313
   作者:徐欽點
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xué
  • 作文網作 文 網 今天,我學
  • huì
  • le
  • wàn
  • shàng
  • shù
  • de
  • ?
  •  
  • shì
  • jiāo
  • huì
  • 會了萬以上數的讀法,是媽媽教會我
  • zhè
  • zhǒng
  • jiǎn
  • jié
  • míng
  • le
  • de
  • fāng
  • ?
  • de
  •  
  • 這種簡潔明了的方法的。
  • 閱讀全文

   我學會了擦玻璃

   作文字數:544
   作者:牛彤彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  •  
  •   星期天,我做完了作業,爸
  • wài
  • chū
  • hái
  • méi
  • yǒu
  • huí
  • lái
  •  
  • xiǎng
  • 爸媽媽外出還沒有回來,我想爸爸媽
  • píng
  • shí
  • shàng
  • bān
  • zǒng
  • shì
  • zǎo
  • chū
  • wǎn
  • guī
  •  
  • xīng
  • tiān
  • yīng
  • 媽平時上班總是早出晚歸,星期天應
  • 閱讀全文

   我學會了包了餃了

   作文字數:409
   作者:黃帥
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jìn
  • mén
  • jiù
  • wén
  • dào
  • 優秀作文 今天,一進門就聞到
  • le
  • xiāng
  • wèi
  •  
  • gǎn
  • máng
  • wǎng
  • chú
  • fáng
  • pǎo
  •  
  • ā
  • 了一股香味,我趕忙往廚房跑去。啊
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  • zài
  • bāo
  • jiǎo
  •  
  • !原來是媽媽在包餃子。
  • 閱讀全文

   我學會了打羽毛球

   作文字數:494
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • zài
  •   每當我看到奧運健兒在羽
  • máo
  • qiú
  • chǎng
  • shàng
  • shuǎng
  • de
  • yīng
  •  
  • de
  • xīn
  • zhí
  • yǎng
  • 毛球場上颯爽的英姿,我的心里直癢
  • yǎng
  •  
  • shì
  •  
  • biàn
  • xià
  • jué
  • xīn
  • xué
  • máo
  • qiū
  •  
  • 癢,于是,便下決心學習打羽毛秋。
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:763
   作者:廖悅然
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • 作文網作 文 網 
  •  
  • zhí
  • dōu
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • shì
  • xué
  • huì
  • chǎo
  • 我一直都有一個愿望,就是學會炒
  • cài
  •  
  • zhèng
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • mǎi
  • huí
  • le
  • fān
  • qié
  •  
  • 菜。正好,今天媽媽買回了番茄,我
  • 閱讀全文

   我學會了滑冰

   作文字數:411
   作者:梁運緯
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • 出處   去年暑假我和媽媽
  • lái
  • dào
  • huá
  • bīng
  • chǎng
  • wa
  • huá
  • bīng
  • bīng
  • chǎng
  • rén
  • zhēn
  • duō
  • ya
  • rén
  • shān
  • 來到滑冰場哇滑冰冰場人真多呀人山
  • rén
  • hǎi
  • de
  • xiē
  • rén
  • huá
  • zhēn
  • hǎo
  • huì
  • ér
  • huá
  • dào
  • zhè
  • 人海的那些人滑得真好一會兒滑到這
  • 閱讀全文

   我學會了包包子

   作文字數:393
   作者:Mary0755…
  •  
  •  
  • shàng
  • xīng
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • chī
  • bāo
  •  
  • píng
  •  上個星期我們準備吃包子,我平
  • shí
  • zhī
  • huì
  • chī
  • bāo
  •  
  • huì
  • bāo
  • bāo
  •  
  • tiān
  • 時只會吃包子,不會包包子。那天我
  • xià
  • jué
  • xīn
  • yào
  • xué
  • huì
  •  
  • 下決心要學會。
  • 閱讀全文

   我學會了溜冰

   作文字數:585
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  •   我學會了溜冰 
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • chāng
  • shì
  • bǎi
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • shǎo
  • wén
  •  南昌市百樹小學三年級吳少雯
  •  
  •  
  • dāng
  • měi
  • lái
  • dào
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  當每次來到廣場,我看見小朋友
  • 閱讀全文

   我學會了吹泡泡糖

   作文字數:208
   作者:程雨薇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • hěn
  • xiàn
  • huì
  • chuī
  • pào
  • 站長:  從前我很羨慕會吹泡
  • pào
  • táng
  • de
  • rén
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • lián
  • diǎn
  • xiàn
  • de
  • gǎn
  • 泡糖的人可是我現在連一點羨慕的感
  • jiào
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • le
  • zhè
  • yīng
  • gāi
  • xiè
  • xiè
  • de
  • yīn
  • wéi
  • 覺都沒有了這應該謝謝我的媽媽因為
  • 閱讀全文

   我學會了放風箏

   作文字數:347
   作者:陳方夷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  •   在一個風和日麗的一天,媽
  • dài
  • dào
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •  
  •  
  • dào
  • 媽帶我到世紀廣場去放風箏。 一到
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • fēng
  • zhēng
  • 世紀廣場,我就看見大大小小的風箏
  • 閱讀全文

   我學會了洗衣服

   作文字數:470
   作者:lee2coco
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  •   星期六,我做完作業,看見
  • le
  • duī
  • fàng
  • zài
  • pán
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • 了一大堆衣服放在盤子里。心想:我
  • xiàn
  • zài
  • shàng
  • le
  • sān
  • nián
  •  
  • yīng
  • gāi
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  • 現在已上了三年級,應該幫媽媽做家
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:464
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • yóu
  • yǒng
  •   我學會了游泳
  •  
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yuán
  • shèng
  • 東莞市四聯小學三()班袁晟
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • duì
  •  放暑假了,有一天,爸爸對我
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:560
   作者:楊賀心
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •   我學會了騎自行車
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • liáo
  • yáng
  • liáo
  • huà
  • xiǎo
  •  
  •  
  • yáng
  • xīn
  •  遼寧遼陽遼化五小 楊賀心
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我學會了滑滑板

   作文字數:335
   作者:張逸杰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  • gěi
  • 小學作文  放暑假了媽媽給
  • mǎi
  • le
  • kuài
  • huáng
  • de
  • huá
  • bǎn
  • liǎng
  • piàn
  • bǎn
  • shì
  • tuǒ
  • 我買了一塊黃色的滑板兩片踏板是橢
  • yuán
  • xíng
  • de
  • hěn
  • huān
  • jué
  • xīn
  • yào
  • hǎo
  • hǎo
  • liàn
  • 圓形的我很喜歡決心要好好練
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:658
   作者:吳加勉
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • 優秀作文 浙江瑞安安陽實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • jiā
  • miǎn
  • 三()吳加勉
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • tīng
  • jiàn
  • 一天下午,我放學回家,聽見媽媽
  • 閱讀全文

   我學會溜冰了

   作文字數:517
   作者:李四維
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  • le
  •   我學會溜冰了
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ō
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  • gāo
  •  “噢,我學會溜冰啦!”我高
  • xìng
  • yòu
  • dòng
  • jiào
  • lái
  •  
  • kuài
  • tīng
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 興又激動地叫起來。快聽我講講吧!
  • 閱讀全文

   我學會了誠實

   作文字數:368
   作者:鐘裕濤
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • chéng
  • shí
  • 來 源  我學會了誠實
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  • zhōng
  • tāo
  •  
  •  
  • zhǐ
  • 惠州市下埔小學三班鐘裕濤 指
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • shòu
  • quán
  • 導老師:張壽泉
  • 閱讀全文

   我學會了自行車

   作文字數:477
   作者:田野
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  • le
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • tóng
  •   放假了,媽媽對我說:“同
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • háng
  • chē
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • bàn
  •  
  •  
  • 學們都會騎自行車了,你怎么辦?”
  • shuō
  •  
  •  
  • xué
  •  
  • chē
  • ān
  • quán
  •  
  • wàn
  • 我說:“我不學,騎車不安全,萬一
  • 閱讀全文

   我學會了洗手帕

   作文字數:361
   作者:張宇華
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • shǒu
  •  我學會了洗手帕
  •  
  • gān
  • shěng
  • huá
  • tíng
  • xiàn
  • dōng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  • 甘肅省華亭縣東華小學三年級六班
  •  
  •  
  • zhāng
  • huá
  •  張宇華
  • 閱讀全文

   我學會了洗碗

   作文字數:374
   作者:黃劍雄
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xué
  • huì
  • le
  • wǎn
  •  
  •    昨天我學會了洗碗,
  • xīn
  • hěn
  • gāo
  • xìng
  •  
  • 心里很高興。
  •  
  •  
  •  
  • xiān
  • chū
  • hóng
  • liào
  • pén
  •  
  • dǎo
  • le
  •  我先拿出紅色塑料盆,倒了一
  • 閱讀全文

   我學會了騎車

   作文字數:239
   作者:丁離池
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • běn
  • lái
  • shì
  • huì
  • chē
  • 小學作文  本來我是不會騎車
  • de
  •  
  • dàn
  • shì
  • xué
  • huì
  • le
  • chē
  •  
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • 的,但是我學會了騎車,你想知道我
  • de
  • jīng
  • ma
  •  
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  • jiù
  • ràng
  • gěi
  • 的經歷嗎?不知道吧!那就讓我給你
  • 閱讀全文

   我學會了包水餃

   作文字數:358
   作者:sx82827
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zài
  • 網 址   星期天,媽媽在
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  •  
  • xiǎng
  • bāo
  •  
  • jiù
  • jiāo
  • bāo
  • shuǐ
  • 包水餃。我也想包,媽媽就教我包水
  • jiǎo
  •  
  • gào
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  • yǒu
  • sān
  • zhòu
  •  
  • 餃,媽媽告訴我包水餃有三個步驟:
  • 閱讀全文

   我學會了包餃子

   作文字數:436
   作者:郭伊寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • duì
  • shuō
  •   星期天下午,媽媽對我說
  •  
  •  
  • zán
  • men
  • xià
  • bāo
  • jiǎo
  • ba
  •  
  •  
  • tīng
  •  
  • :“咱們下午包餃子吧。”我一聽,
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • yào
  • bāng
  • 高興極了,就對媽媽說:“我也要幫
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.546477.com | 3511.sbf822.com | WWW.327972.COM | www.3846f.com | 4393.com | vv8826.com | WWW.380933.COM | www.906009.com | 09797.com | 5360mm.com | WWW.503159.COM | www.bj799.com | bet35365j.com | 914910.com | www.700345.com | WWW.597468.COM | www.05bet8.com | 0615.com | dy263.com | WWW.455647.COM | www.8998887.com | 2992535.com | 33432y.com | www.819770.com | WWW.787054.COM | www.00773o.com | y14666.com | www.868004.com | WWW.110463.COM | www.yl13444.com | 6175n.com | 3559p.com | www.190882.com | WWW.398833.COM | www.8d828.com | a77304.com | 4340.com | www.591234.com | WWW.715567.COM | www.5854q.cc | www.17jsc.com | 1654yy.com | www.040426.com | WWW.472887.COM | www.bet73e.com | www.rg666.com | 4591001.com | js345a.com | WWW.184784.COM | WWW.774412.COM | www.535081.com | feicai0596.com | lc99c.com | www.2300444.com | WWW.697566.COM | WWW.525763.COM | www.4809y.com | www.2945k.com | pj88hh.com | 85698d.com | www.235035.com | WWW.111249.COM | WWW.832929.COM | www.90365vip.com | www.750620.com | 36404400.com | 5478x.com | www.77996e.com | WWW.579966.COM | WWW.440176.COM | www.08182.com | www.4058k.com | gao482.com | WWW.116944.COM | www.50080x.com | www.678js555.com | 5429g.com | w14666.com | 33318v.com | 14890.com | www.801279.com | WWW.707171.COM | www.99048.cc | www.666999qipai.com | www.423550.com | 83086r.com | 3890p.com | yy909.com | 5607799.com | www.635893.com | WWW.75977.COM | www.ck9393.com | www.xb99aa.com | www.1429e2.com | www.k948k.com | 96769.com | 55ee8331.com | 3550h.com | pj800.cc | 7196f.com | www.548211.com | WWW.759065.COM | WWW.326793.COM | WWW.62677.COM | www.820808.com | www.744363.com | www.pj88o.com | hg85877.com | gg5144.com | b61653.com | 9646y.com | pjguangdong.com | 9030n.com | 38238a | www.206991.com | www.868422.com | WWW.245975.COM | WWW.897069.COM | WWW.214493.COM | WWW.551005.COM | www.23czj.com | www.33997p.com | www.70wb.top | www.66136.com | www.4520099.com | www.9997038.com | www.8313k.com | www.00773g.com | www.033064.com | 97297b.com | ff63777.com | 33511.com | 11005k.com | i8159.cc | 8790vns11.com | duch015.com | 5135j.com | 3482z.com | w8159.cc | m14666.com | 02.bet | 42842827.com | y7061.com | 167748.com | 994167.com | 3656ii.com | 7720g.com | cao618.com | 2324hhh.com | 04666o.com | 40033zzz.com | b7570b.com | h8381.com | 2373y.com | 2543002.com | 139973.com | b5369.com | www.89.cc | www.8800ra8.com | www.2021k.com | www.js68678.com | www.11599059.com | www.dy910.com | www.35918l.com | www.5441i.com | www.44qxc.com | WWW.587830.COM | WWW.658439.COM | WWW.531372.COM | WWW.27358.COM | WWW.763056.COM | WWW.333385.COM | www.706515.com | www.330297.com | 18019.com | 0747cc.com | 80368i.com | nn500p.com | h88803.com | 2127123.com | 59964vv.com | www.1111yh.vip | www.078121.top | www.9238777.com | www.11774.cc | WWW.76081.COM | WWW.24787.COM | www.914901.com | www.177074.com | 2757u.com | 900089v.com | pj88688.com | 01885h.com | www.zte555.com | www.4996hk.com | www.410063.com | www.5086d.com | hg77033.com | www.b4042.com | www.12136t.com | www.80767g.com | WWW.814818.COM | WWW.176831.COM | WWW.690977.COM | www.303472.com | 8522cccc.com | xpj99909.com | www.9928f.com | www.87708d.com | www.90920.com | WWW.15221.COM | WWW.619665.COM | www.668742.com | www.48447.com | 70661.com | 00774ww.com | www.000clf.com | www.598282f.com | www.hx6697.com | WWW.557450.COM | www.444160.com | www.95458.com | WWW.829234.COM | www.4963oo.com | www.88yh21.com | www.11qxc.com | WWW.212099.COM | www.594277.com | js38887.com | acp0006.com | 1483m.com | www.siji06.com | www.c602.cc | WWW.476225.COM | kj321.com | hh38648.cc | 3379f.com | www.pjh.com | www.c2809.com | WWW.175782.COM | www.105180.com | 365611.com | 2649n.com | www.93955e.com | www.4ttz.com | WWW.774645.COM | 333kai.com | 33382bb.com | cp088w.com | www.ya2019z.com | WWW.598363.COM | www.694977.com | d55789.com | 2146z.com | www.4521f.com | www.hf6680.com | WWW.260197.COM | 2997772.com | 4018nn.com | www.9b009.com | www.5095m.com | WWW.29433.COM | vn8940c.com: | 5309789.com | www.565636.com | www.cb5588.com | WWW.857843.COM | hy9996.com | dzhcp.com | www.4102o.com | WWW.388672.COM | www.97655v.com | 77605x.com | www.7415z.com | www.33ckb.com | www.961219.com | 6830h.com | feicai0418.com | www.4988a.cc | WWW.82602.COM | 67877n.com | 55797o.com | www.3775b.com | WWW.117072.COM | www.26299a.com | 37111g.com | www.g69096.com | www.hx6694.com | www.622703.com | mg437799.com | www.4078l.com | WWW.362053.COM | www.338062.com | bllyuepu.cn | www.71071i.com | WWW.858755.COM | www.376163.com | 4556g.com | www.115527g.com | WWW.269448.COM | www.81233i.com | 35222d.com | www.c63568.com | WWW.567318.COM | 33775002.com | www.cp0014.com | WWW.55358.COM | www.196556.com | 40033dd.com | www.308105.com | WWW.877750.COM | 7141xx.com | www.qmc0066.com | www.5xcv.com | www.177348.com | 22261.com | v72227.com | 188468.com | 56728h.com | www.12455w.com | www.993621.com | 58222kk.com | www.88325y.com | WWW.25202.COM | 18299.com | 78114400.com | WWW.37695.COM | 99567r.com | 2381ll.com | www.hx2088.com | www.61655o.com | dz3666.com | www.2632r.com | www.178379.com | 2146c.com | www.8816n.com | www.m.cjcp200.com | qmbc6.com | www.61500.cc | tm46.com | 6644vn77.com | WWW.788682.COM | bb888877.com | www.4136t.com | WWW.529375.COM | 38989g.com | www.91779h.com | WWW.582007.COM | 28288mm.com | www.7zz66.com | www.715777a.com | hc333.vip | www.99677l.com | www.422626.com | ued888.com | www.gocp1.com | 20188k.com | www.808888k.com | WWW.805077.COM | 272c.net | www.3978h.com | www.347918.com | 2355w.com | WWW.35029.COM | 86688001.com | www.11475.com | www.775706.com | 0015hh.com | WWW.741979.COM | 274044.com | www.45598n.com | WWW.77264.COM | 3890s.com | www.2632o.com | 36502288.com | www.4058w.com | WWW.789224.COM | 9339999f.com | WWW.634638.COM | 6245w.com | www.vns33.me | www.314077.com | 01365.com | WWW.848138.COM | 7yuhe.com | www.9356u.com | z03.com | www.t063801.com | www.890994.com | 256777w.com | WWW.467097.COM | 777hg444.com | www.9155e.com | 99111mm.com | www.7036.com | www.183498.com | www.cp505c.com | WWW.710067.COM | 3242b.com | WWW.622077.COM | 500000436.com | www.00840i.com | hg89111.com | www.1754d.com | www.550284.com | 1665pp.com | WWW.483906.COM | 8522ssss.com | WWW.21102.COM | 4556p.com | WWW.808959.COM | 1489p.com | www.39500g.com | cc76669.com | www.55717r.com | 9a77.com | www.9187y.com | 164222.com | www.p063801.com | www.264499.com | www.16181j.com | www.925887.com | 7811mm.com | WWW.278298.COM | le888f.com | WWW.510736.COM | 3136ll.com | WWW.649558.COM | 883399u.com | WWW.872140.COM | 8449ff.com | WWW.631287.COM | yz6388.com | WWW.794569.COM | LXYL361.com | WWW.99942.COM | 22556r.com | WWW.640080.COM | 66876z.com | WWW.728839.COM | www.jy883.com | www.987590.com | www.07576.com | www.819770.com | www.30hga.com | www.320663.com | www.4196t.com | 24304a.com | www.7737ff.com | 7v3777.com | www.96386l.com | bojue009.com | www.99cmc.com | 87665m.com | WWW.531217.COM | 9068vv.com | WWW.287677.COM | 0747jj.com | WWW.126950.COM | www.83309.com | www.314770.com | www.40288v.com | 5906ll.com | www.77803p.com | p82365.com | WWW.315664.COM | 73567tg10.com | WWW.628593.COM | 1665bb.com | www.394511.com | www.7500666.com | JS1388a.com | www.00840y.com | 37688l.com | WWW.460028.COM | 2776c.com | www.589879.com | www.60886b.com | 3119ccc.com | www.slyl1.com | 7002004.com | WWW.22575.COM | www.930608.com | www.120057.com | www.9996ee.com | 7742vv.com | WWW.102343.COM | 500000458.com | www.853053.com | www.99552bb.com | 0044886.com | WWW.570659.COM | 8569811y.com | www.793500.com | www.7920p.com | 700089v.com | WWW.302366.COM | 0747n.com | www.287916.com | www.4923q.com | 66009193.com | WWW.20662.COM | www.90.tt | 00773b.com | WWW.566505.COM | 7605dh.com | www.618477.com | www.6889791.com | 5647p.com | WWW.21798.COM | www.gm41.com | 6137g.com | WWW.61568.COM | bkb3667.com | www.548700.com | www.30601.cc | 20054422.com | www.470680.com | www.82439.com | swtyyyy.com | WWW.330370.COM | www.1434h.com | a2848.com | WWW.432666.COM | www.l3410.com | 15g4.net | WWW.339921.COM | www.15365x.com | t67890.com | WWW.592471.COM | www.16181k.com | 3mgmjjj.com | WWW.557940.COM | www.01bet8.com | cr677.net | WWW.707213.COM | www.115527d.com | 33678.com | WWW.555638.COM | www.7920b.com | 026237.com | www.985579.com | www.0601z.com | tm700.com | www.197092.com | www.44gpc.com | 30006e.com | 5099oo.com | WWW.255686.COM | www.4996jm.com | 999hg.com | WWW.751760.COM | www.1178058.com | tz883.com | 37735.com | WWW.50128.COM | www.8863tt.com | 3473p.com | WWW.409938.COM | www.37377p.com | emb8578.com | www.68689i.com | WWW.380011.COM | 7894i.com | 56988g.com | WWW.759672.COM | www.624201.com | fll8.in | www.0412.com | WWW.683005.COM | www.91779q.com | 93936f.com | www.246841.com | WWW.815008.COM | www.6776hh.com | 3650581.com | www.791537.com | www.2632t.com | www.370190.com | y2146.com | www.912162.com | www.7782x.com | 33599aa.com | 6888zx.com | www.848255.com | www.669zf.com | www.tt15.com | 118888s.com | www.lg7717.com | www.c760.vip | www.0092737.com | xf0371.com | www.123mry.com | WWW.33950.COM | www.3775v.com | wdlywz.com | jb51.net | WWW.261027.COM | www.2934y.com | www.88166s.com | o7742.com | www.323999.com | WWW.63373.COM | www.9g9g9g.com | j8159.cc | 363369.com | www.196072.com | WWW.370488.COM | www.3a005.com | 2455i.com | 73567tg15.com | www.377615.com | WWW.129905.COM | www.win9789.com | 883399n.com | 06385656.com | www.235671.com | WWW.234194.COM | www.ya2019v.com | www.hjcp9999.com | 9737dd.me | www.70293.com | WWW.136140.COM | www.600hc.com | www.3116a.com | 716.com | 88807a.com | www.627069.com | WWW.301505.COM | www.4923x.com | www.91500999.com | xinvip4.com | 243d3.com | www.701250.com | WWW.774413.COM | www.334777.com | www.55545q.com | 7811hh.com | 313989.com | www.355241.com | WWW.915528.COM | www.39500h.com | www.123044.com | LXYL366.com | WWW.354045.COM | www.js7581.com | www.4212q.com | 70118p.com | 2306x.com | 0777999.com | WWW.25268.COM | WWW.318395.COM | www.cp1518.com | www.19019g.com | 444b9.com | 61772222.com | 56787pj.com | www.775020.com | WWW.164440.COM | www.2350h.com | www.1764x.com | www.888.ps | a7742.com | 1407.cc | 44ww8332.com | www.517602.com | WWW.557450.COM | WWW.112083.COM | www.22211d.com | www.00778o.com | d8501.com | dede58.com | 7003dd.com | jbb83.cc | www.235925.com | WWW.627986.COM | WWW.168633.COM | www.1368i.cc | www.738586.com | www.89677a.com | P35ee.com | 61326633.com | 553322EE.com | 748557.com | 8827aa.com | www.225779.com | WWW.13153.COM | WWW.140029.COM | WWW.139198.COM | www.65707h.com | www.50pay.cc | www.3116r.com | 6556g.com | 218jc.com | 40033xxx.com | 616.net | hgw168n.com | 9103dd.com | www.ty223.com | www.330291.com | www.870933.com | WWW.760997.COM | WWW.41444.COM | WWW.256198.COM | www.hy6262.com | www.43818n.com | www.3404.cc | www.86339q.com | www.j1432.com | www.0590777.com | 4422mmmm.com | x86002.com | 7141ii.com | bzl995.com | 53262ee.com | bh55654.com | 405087.com | 00oo8332.com | 99567d.com | 4639966.com | 22291155.com | zyxxd.com | www.15099.com | www.175901.com | www.444073.com | www.689631.com | WWW.926966.COM | WWW.828016.COM | WWW.14841.COM | WWW.662798.COM | WWW.908696.COM | WWW.398723.COM | WWW.808591.COM | WWW.786199.COM | WWW.758665.COM | WWW.211138.COM | WWW.20958.COM | WWW.2106.COM | WWW.30628.COM | WWW.809991.COM | WWW.110042.COM | WWW.616724.COM | WWW.551424.COM | WWW.113425.COM | WWW.707145.COM | WWW.698320.COM | WWW.649388.COM | WWW.884405.COM | WWW.730820.COM | WWW.133333.COM | WWW.140455.COM | WWW.677676.COM | WWW.33870.COM | WWW.22448.COM | WWW.611022.COM | WWW.6535.COM | www.816820.com | www.550805.com | www.369477.com | www.055982.com | zdr118.com | 5651u.com | 11114048.com | 88857.com | pt7008.com | 2021eee.com | 33389.cc | 617055.com | 8036ll.com | www.799666u.com | www.l32939.com | www.102665.com | www.56011d.com | www.323535.com | www.32123q.com | www.ya958.com | WWW.721181.COM | WWW.202132.COM | WWW.303914.COM | WWW.9471.COM | www.586960.com | www.1426.com | 9030d.com | 7894.cc | 89892mm.com | 20053399.com | 800034338.com | www.06jsjs.com | www.99552zz.com | www.u8999.com | www.781566.com | WWW.28618.COM | WWW.279251.COM | WWW.914612.COM | www.377823.com | www72884.com | 86811v.com | so88888cc | ti999.net | www.06068.com | www.xj6005.com | www.js1045.com | www.66ffx.com | WWW.578948.COM | WWW.197059.COM | www.530891.com | 80202.com | 563930.com | 3846rrr.com | wfcp000111.com | www.bet91484.com | www.209337.com | www.55qxc.com | WWW.252660.COM | WWW.662759.COM | www.84499v.com | 2127vv.com | 69445555.com | 2677qqq.com | www.686102a.com | www.9646x.com | WWW.491204.COM | WWW.532057.COM | www.303473.com | xuexinjun66.cn | 4270yy.com | 2535a.com | www.35252g.com | www.110073.com | WWW.684374.COM | WWW.244039.COM | www.299695.com | 4637711.com | 77260022.com | 1483v.com | www.69567r.com | www.2373v.com | WWW.666637.COM | www.570821.com | jixiang9.com | 3405rrr.com | www.a7793.com | www.999qipai.com | WWW.626779.COM | WWW.922431.COM | www.81520v.com | 52688k.com | 6269pp.com | www.8080999d.com | www.14412.com | WWW.273761.COM | www.310295.com | 78119900.com | 9649i.com | www.6880jj.com | www.90767.com | WWW.484698.COM | www.171209.com | 6446xx.com | bdg1100.com | www.91779k.com | www.ya828.com | WWW.633950.COM | www.70293.com | 23300c.com | www.7029.com | www.305155.com | WWW.492468.COM | www.335324.com | js14q.com | 0033r.cc | www.hg0298.com | WWW.923192.COM | www.569680.com | 0011341.com | yh888h.com | www.48330q.com | WWW.707171.COM | www.506291.com | 6175kk.com | 2613d.com | www.pj88.com | WWW.754208.COM | www.326265.com | 512800.com | www.9928f.com | www.80065d.com | WWW.78608.COM | 006686.com | 146662244.com | www.1429e8.com | www.cp58.biz | www.810523.com | 7893w07.com | 3405u.com | www.83033l.com | WWW.450453.COM | feicai.cc | 6118j.com | www.55717m.com | WWW.727130.COM | 30186.com | x40033.com | www.c2894.com | WWW.704321.COM | www.299058.com | 2147005.com | www.8800ra8.com | WWW.266502.COM | www.324277.com | zjgcfc.com | www.5183889.com | WWW.532343.COM | www.84499v.com | 8h888.com | www.861002.com | WWW.552191.COM | qn628.com | vns80579.com | www.780780e.com | WWW.807033.COM | 4116m.com | 500000744.com | www.0601x.com | WWW.34557.COM | 706809.net | www.c668.cc | www.081wy.com | www.653436.com | 1479z.com | www.8645006.com | WWW.331260.COM | 19990cc.com | v35151.com | www.68682c.com | www.937986.com | 7357.com | www.80188f.com | WWW.302366.COM | lhc48.com | hd6766.com | www.88266w.com | www.969317.com | yh888k.com | www.597763.com | WWW.736278.COM | 76668.com | www.hf9012.com | WWW.171321.COM | www.51515i.com | 7605dh.com | www.71233h.com | www.807835.com | 9737ww.me | www.9971001.com | WWW.921558.COM | yh888.com | www.960620.com | WWW.850834.COM | 20773322.com | www.357116.com | WWW.527663.COM | 444000ooo.com | www.mgm868005.com | WWW.702699.COM | 3122qq.com | www.w32939.com | WWW.345017.COM | 5003kk.com | www.38345g.com | WWW.381325.COM | 67877u.com | www.7334a.com | WWW.443199.COM | pj12678.com | www.45598p.com | WWW.222584.COM | pw9.com | www.3691a.com | WWW.260302.COM | pp67890.com | www.08588v.com | www.495568.com | 6118i.com | www.371r.cc | www.789111.com | 777hg555.com | WWW.296499.COM | 15a43.net | www.115527t.com | WWW.709034.COM | 649600.com | www.hg4442.com | www.653546.com | bet28q.com | www.lyc55.com | www.007009a.com | www.938r.cc | WWW.687044.COM | dzjgw7777.com | www.29977.com | www.937150.com | 33xx8331.com | www.lczg5.com | 88304j.com | www.7415s.com | WWW.17028.COM | g82365.com | www.33112n.com | www.552662.com | www.1168c.com | WWW.691055.COM | 3678nnn.com | www.54400j.com | www.443566.com | www.4568999.com | WWW.14011.COM | vip4357.com | www.5086y.com | pj600.cc | www.hjdc2007.com | WWW.621966.COM | 08159h.com | WWW.55191.COM | 6403z.com | www.1434m.com | www.514577.com | 26444a.com | WWW.492468.COM | 0038.com | www.9478i.com | 11452233.com | www.88325j.com | www.739750.com | 2381ii.com | WWW.397253.COM | 21117a.com | www.0014p.com | 40661112.com | www.7920d.com | www.276608.com | www.dfh300.com | WWW.50355.COM | 28839d.com | WWW.753626.COM | 2844s.com | www.9155e.cc | 9889567.com | www.832255.com | www.50989i.com | www.3157b.com | www.961287.com | 2381xx.com | WWW.102928.COM | r86226.com | WWW.339268.COM | 7720d.net | www.3126c.com | 30006p.com | www.2418s.com | 6hcc44.com | www.7036s.com | www.106216.com | www.26123cc.com | www.640477.com | bcylc7.com | WWW.446188.COM | b667766.com | WWW.794234.COM | 096.com | WWW.679234.COM | yxrmdryl.com | WWW.122286.COM | ww01234.com | WWW.116944.COM | 01234ttt.com | WWW.703563.COM | 4488ppp.com | WWW.70466.COM | 1h-9.cc |