<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我學會了雙搖

  小學生作文:我學會了雙搖
  作文字數:557
  作者:徐星亮
 •  
 •  
 • xué
 • huì
 • le
 • shuāng
 • yáo
 •  我學會了雙搖
 •  
 •  
 • sān
 • nián
 • zuò
 • wén
 • bān
 •  
 • xīng
 • liàng
 •  三年級作文班 徐星亮
 •  
 •  
 • men
 • cāi
 • cāi
 • de
 • jué
 • zhāo
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 • shì
 • tiào
 •  你們猜猜我的絕招是什么?是跳
 • shéng
 •  
 • ér
 • qiě
 • shì
 • shuāng
 • yáo
 •  
 • 繩,而且是雙搖。
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • xué
 • tiào
 • shéng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 •  其實,剛開始學跳繩的時候,我
 • bìng
 • shì
 • zuì
 • bàng
 • de
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • kàn
 • dào
 • men
 • bān
 • 并不是最棒的。后來,我看到我們班
 • liǎng
 • sān
 • huì
 • shuāng
 • yáo
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • tiào
 • shéng
 • lái
 • jiǎn
 • 那兩三個會雙搖的同學,跳起繩來簡
 • zhí
 • shì
 • shén
 • cǎi
 • fēi
 • yáng
 •  
 • ràng
 • fēi
 • cháng
 • xiàn
 •  
 • jiù
 • 直是神彩飛揚,讓我非常羨慕。我就
 • ràng
 • men
 • jiāo
 •  
 • men
 • shuō
 •  
 •  
 • tiào
 • shuāng
 • yáo
 • yào
 • kuài
 • 讓他們教我,他們說:“跳雙搖要快
 •  
 • tiào
 • shéng
 • shuǎi
 • liǎng
 • xià
 •  
 •  
 • fàng
 • xué
 • huí
 • jiā
 • le
 • ,一跳把繩甩兩下。”我放學回家了
 •  
 • zuò
 • wán
 • zuò
 •  
 • jiù
 • lái
 • dào
 • lóu
 • xià
 • liàn
 •  
 • tiào
 • ,做完作業,就來到樓下練習。我跳
 • le
 • hěn
 • duō
 • xià
 •  
 • dōu
 • méi
 • yǒu
 • liàn
 • chéng
 • gōng
 •  
 • fǎn
 • ér
 • shǒu
 • 了很多下,都沒有練成功,反而把手
 • le
 • xià
 •  
 • zhēn
 • téng
 •  
 •  
 • téng
 • yǎn
 • lèi
 • zhí
 • liú
 • 打了幾下,真疼啊,我疼得眼淚直流
 •  
 • pǎo
 • dào
 • jiā
 •  
 • ràng
 • jiāo
 • liàn
 • shuāng
 • yáo
 •  
 • 。我跑到哥哥家去,讓他教練雙搖。
 • jiāo
 • gěi
 • hěn
 • duō
 • tiào
 • hǎo
 • shuāng
 • yáo
 • de
 • bàn
 •  
 • 我哥哥教給我很多跳好雙搖的辦法,
 • àn
 • zhào
 • shuō
 • de
 • bàn
 • zuò
 •  
 • shǒu
 • shuǎi
 • shéng
 • shuǎi
 • 我按照他說的辦法去做,手甩繩子甩
 • téng
 • le
 •  
 • fàng
 •  
 • jiǎo
 • tiào
 • suān
 • le
 •  
 • fàng
 • 疼了,我不放棄;腳跳酸了,我不放
 •  
 • hàn
 • shuǐ
 • jìn
 • téng
 • le
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • fàng
 •  
 • 棄;汗水浸疼了眼睛,我也不放棄,
 • guǒ
 • rán
 • liàn
 • chū
 • le
 • shuāng
 • yáo
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xiè
 • 果然練出了雙搖,我高興的說:“謝
 • xiè
 • jiāo
 • shuāng
 • yáo
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • bāng
 • 謝你教我雙搖。”哥哥說:“哥哥幫
 • shì
 • yīng
 • gāi
 • de
 •  
 •  
 • 弟弟是應該的。”
 •  
 •  
 • tōng
 • guò
 • xué
 • shuāng
 • yáo
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 • lùn
 •  通過學習雙搖,我知道了無論遇
 • dào
 • shí
 • me
 • kùn
 • nán
 •  
 • dōu
 • yào
 • miàn
 • duì
 •  
 • 到什么困難,都要積極地去面對,一
 • yào
 • qīng
 • shuō
 • fàng
 •  
 • fǒu
 •  
 • lùn
 • shí
 • me
 • dōu
 • 要輕易說放棄。否則,無論什么你都
 • néng
 • xué
 • huì
 •  
 • 不可能學會。
 •  
 •  
 • zhōng
 • xué
 • huì
 • le
 • shuāng
 • yáo
 •  
 • tài
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  我終于學會了雙搖,我太高興了
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • de
 • jué
 • zhāo
 •  
 • de
 • jué
 • zhāo
 • shì
 • shí
 • me
 • 。這就是我的絕招,你的絕招是什么
 • ne
 •  
 • néng
 • gào
 • ma
 •  
 • 呢?你能告訴我嗎?
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 • yáng
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  指導老師: 楊 老師
 •  
 •  
 • zuò
 • píng
 •  
 • xiǎo
 • zuò
 • zhě
 • néng
 • xué
 •  習作評析:小作者能把自己學習
 • shuāng
 • yáo
 • de
 • yuán
 • yīn
 • jīng
 • guò
 • xiě
 • qīng
 • chǔ
 •  
 • bié
 • shì
 •  
 • 雙搖的原因和經過寫清楚,特別是“
 • shǒu
 • shuǎi
 • shéng
 • shuǎi
 • téng
 • le
 •  
 • fàng
 •  
 • jiǎo
 • tiào
 • suān
 • 手甩繩子甩疼了,我不放棄;腳跳酸
 • le
 •  
 • fàng
 •  
 • hàn
 • shuǐ
 • jìn
 • téng
 • le
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • 了,我不放棄;汗水浸疼了眼睛,我
 • fàng
 •  
 • guǒ
 • rán
 • liàn
 • chū
 • le
 • shuāng
 • yáo
 •  
 •  
 • yùn
 • yòng
 • 也不放棄,果然練出了雙搖”,運用
 • pái
 •  
 • chū
 • le
 • xué
 • huì
 • shuāng
 • yáo
 • de
 • lái
 • zhī
 • 一組排比句,突出了學會雙搖的來之
 •  
 • fēi
 • cháng
 • bàng
 •  
 • zuì
 • hòu
 • diǎn
 • míng
 • tōng
 • guò
 • xué
 • shuāng
 • 不易,非常棒!最后點明通過學習雙
 • yáo
 • ér
 • míng
 • bái
 • de
 • dào
 •  
 • yǒu
 • huà
 • lóng
 • diǎn
 • jīng
 • de
 • zuò
 • yòng
 • 搖而明白的道理,有畫龍點睛的作用
 •  
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我學會了雙搖
    三年級作文班 徐星亮
    你們猜猜我的絕招是什么?是跳繩,而且是雙搖。
    其實,剛開始學跳繩的時候,我并不是最棒的。后來,我看到我們班那兩三個會雙搖的同學,跳起繩來簡直是神彩飛揚,讓我非常羨慕。我就讓他們教我,他們說:“跳雙搖要快,一跳把繩甩兩下。”我放學回家了,做完作業,就來到樓下練習。我跳了很多下,都沒有練成功,反而把手打了幾下,真疼啊,我疼得眼淚直流。我跑到哥哥家去,讓他教練雙搖。我哥哥教給我很多跳好雙搖的辦法,我按照他說的辦法去做,手甩繩子甩疼了,我不放棄;腳跳酸了,我不放棄;汗水浸疼了眼睛,我也不放棄,果然練出了雙搖,我高興的說:“謝謝你教我雙搖。”哥哥說:“哥哥幫弟弟是應該的。”
    通過學習雙搖,我知道了無論遇到什么困難,都要積極地去面對,一要輕易說放棄。否則,無論什么你都不可能學會。
    我終于學會了雙搖,我太高興了。這就是我的絕招,你的絕招是什么呢?你能告訴我嗎?
    指導老師: 楊 老師
    習作評析:小作者能把自己學習雙搖的原因和經過寫清楚,特別是“手甩繩子甩疼了,我不放棄;腳跳酸了,我不放棄;汗水浸疼了眼睛,我也不放棄,果然練出了雙搖”,運用一組排比句,突出了學會雙搖的來之不易,非常棒!最后點明通過學習雙搖而明白的道理,有畫龍點睛的作用。
   

   我學會了炒菜

   作文字數:503
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •   星期天上午,我做完作業
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zài
  • zuò
  • fàn
  •  
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • chǎo
  • cài
  •  
  • xīn
  • ,看見媽媽在做飯,正準備炒菜,心
  • xiǎng
  •  
  • měi
  • tiān
  • wéi
  • quán
  • jiā
  • zuò
  • fàn
  •  
  • duō
  • xīn
  • ā
  • 想,媽媽每天為全家做飯,多辛苦啊
  • 閱讀全文

   我學會了炒蛋

   作文字數:473
   作者:鄭陽
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • èr
  • nián
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •  記得我上二年級的時候,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • ràng
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  •  
  • 總是讓我幫她做家務。
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • xiǎng
  • shuì
  • lǎn
  • jiào
  •  
  • jiù
  • ràng
  •  一天早晨,媽媽想睡懶覺,就讓
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:644
   作者:劉其
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • xīng
  • wǎn
  • shàng
  • 作文網作 文 網 星期五晚上
  •  
  • zǎo
  • dào
  • jiā
  •  
  • jìn
  • mén
  •  
  • ,我比爸爸媽媽早到家。一進門,我
  • kàn
  • le
  • kàn
  • zhōng
  • biǎo
  •  
  • cái
  •  
  •  
  • hái
  • yào
  • 看了看鐘表,才:,爸爸媽媽還要一
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:320
   作者:陳文淵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • bàng
  • le
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •  “太棒了!我學會了騎自行車
  • le
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • bèng
  • sān
  • chǐ
  • gāo
  •  
  • xué
  • 了。”我高興地一蹦三尺高,可學騎
  • háng
  • chē
  • hái
  • chī
  • shǎo
  • tóu
  • ne
  •  
  • 自行車還得吃不少苦頭呢。
  • 閱讀全文

   我學會騎自行車了

   作文字數:645
   作者:高子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • shī
  • bài
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shí
  •   人總會有失敗和成功的時
  • hòu
  •  
  • zhī
  • yào
  • zuò
  • shì
  • yào
  • bàn
  • ér
  • fèi
  • jiù
  • zǒng
  • huì
  • yǒu
  • 候,只要做事不要半途而廢就總會有
  • chéng
  • gōng
  • de
  • tiān
  •  
  • kàn
  • zhe
  • tuǐ
  • shàng
  • de
  • hén
  •  
  • 成功的一天。看著腿上的疤痕,我不
  • 閱讀全文

   我學會了疊千紙鶴

   作文字數:529
   作者:蔡皓
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • duì
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  •  今天,我對爸爸、媽媽說:“
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • dié
  • qiān
  • zhǐ
  •  
  • hái
  • huì
  •  
  • 同學們都會疊千紙鶴,可我還不會。
  •  
  • shuō
  • zhe
  •  
  • chū
  • sān
  • zhāng
  • cǎi
  • zhǐ
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • zán
  • ”說著,我拿出三張彩紙,“現在咱
  • 閱讀全文

   我學會了踢毽子

   作文字數:438
   作者:段夢迪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • tiān
  •  
  • 小學作文 今天是星期天,我和
  • zǎo
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • lái
  • xué
  • jiàn
  • 媽媽一大早來到玉湖公園來學踢毽子
  •  
  • 閱讀全文

   我學會了萬以上的讀法

   作文字數:313
   作者:徐欽點
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xué
  • 作文網作 文 網 今天,我學
  • huì
  • le
  • wàn
  • shàng
  • shù
  • de
  • ?
  •  
  • shì
  • jiāo
  • huì
  • 會了萬以上數的讀法,是媽媽教會我
  • zhè
  • zhǒng
  • jiǎn
  • jié
  • míng
  • le
  • de
  • fāng
  • ?
  • de
  •  
  • 這種簡潔明了的方法的。
  • 閱讀全文

   我學會了擦玻璃

   作文字數:544
   作者:牛彤彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zuò
  • wán
  • le
  • zuò
  •  
  •   星期天,我做完了作業,爸
  • wài
  • chū
  • hái
  • méi
  • yǒu
  • huí
  • lái
  •  
  • xiǎng
  • 爸媽媽外出還沒有回來,我想爸爸媽
  • píng
  • shí
  • shàng
  • bān
  • zǒng
  • shì
  • zǎo
  • chū
  • wǎn
  • guī
  •  
  • xīng
  • tiān
  • yīng
  • 媽平時上班總是早出晚歸,星期天應
  • 閱讀全文

   我學會了包了餃了

   作文字數:409
   作者:黃帥
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jìn
  • mén
  • jiù
  • wén
  • dào
  • 優秀作文 今天,一進門就聞到
  • le
  • xiāng
  • wèi
  •  
  • gǎn
  • máng
  • wǎng
  • chú
  • fáng
  • pǎo
  •  
  • ā
  • 了一股香味,我趕忙往廚房跑去。啊
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  • zài
  • bāo
  • jiǎo
  •  
  • !原來是媽媽在包餃子。
  • 閱讀全文

   我學會了打羽毛球

   作文字數:494
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • ào
  • yùn
  • jiàn
  • ér
  • zài
  •   每當我看到奧運健兒在羽
  • máo
  • qiú
  • chǎng
  • shàng
  • shuǎng
  • de
  • yīng
  •  
  • de
  • xīn
  • zhí
  • yǎng
  • 毛球場上颯爽的英姿,我的心里直癢
  • yǎng
  •  
  • shì
  •  
  • biàn
  • xià
  • jué
  • xīn
  • xué
  • máo
  • qiū
  •  
  • 癢,于是,便下決心學習打羽毛秋。
  • 閱讀全文

   我學會了番茄炒雞蛋

   作文字數:763
   作者:廖悅然
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • 作文網作 文 網 
  •  
  • zhí
  • dōu
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • shì
  • xué
  • huì
  • chǎo
  • 我一直都有一個愿望,就是學會炒
  • cài
  •  
  • zhèng
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • mǎi
  • huí
  • le
  • fān
  • qié
  •  
  • 菜。正好,今天媽媽買回了番茄,我
  • 閱讀全文

   我學會了滑冰

   作文字數:411
   作者:梁運緯
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • 出處   去年暑假我和媽媽
  • lái
  • dào
  • huá
  • bīng
  • chǎng
  • wa
  • huá
  • bīng
  • bīng
  • chǎng
  • rén
  • zhēn
  • duō
  • ya
  • rén
  • shān
  • 來到滑冰場哇滑冰冰場人真多呀人山
  • rén
  • hǎi
  • de
  • xiē
  • rén
  • huá
  • zhēn
  • hǎo
  • huì
  • ér
  • huá
  • dào
  • zhè
  • 人海的那些人滑得真好一會兒滑到這
  • 閱讀全文

   我學會了包包子

   作文字數:393
   作者:Mary0755…
  •  
  •  
  • shàng
  • xīng
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • chī
  • bāo
  •  
  • píng
  •  上個星期我們準備吃包子,我平
  • shí
  • zhī
  • huì
  • chī
  • bāo
  •  
  • huì
  • bāo
  • bāo
  •  
  • tiān
  • 時只會吃包子,不會包包子。那天我
  • xià
  • jué
  • xīn
  • yào
  • xué
  • huì
  •  
  • 下決心要學會。
  • 閱讀全文

   我學會了溜冰

   作文字數:585
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  •   我學會了溜冰 
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • chāng
  • shì
  • bǎi
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • shǎo
  • wén
  •  南昌市百樹小學三年級吳少雯
  •  
  •  
  • dāng
  • měi
  • lái
  • dào
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  當每次來到廣場,我看見小朋友
  • 閱讀全文

   我學會了吹泡泡糖

   作文字數:208
   作者:程雨薇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • hěn
  • xiàn
  • huì
  • chuī
  • pào
  • 站長:  從前我很羨慕會吹泡
  • pào
  • táng
  • de
  • rén
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • lián
  • diǎn
  • xiàn
  • de
  • gǎn
  • 泡糖的人可是我現在連一點羨慕的感
  • jiào
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • le
  • zhè
  • yīng
  • gāi
  • xiè
  • xiè
  • de
  • yīn
  • wéi
  • 覺都沒有了這應該謝謝我的媽媽因為
  • 閱讀全文

   我學會了放風箏

   作文字數:347
   作者:陳方夷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  •   在一個風和日麗的一天,媽
  • dài
  • dào
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  • fàng
  • fēng
  • zhēng
  •  
  •  
  • dào
  • 媽帶我到世紀廣場去放風箏。 一到
  • shì
  • guǎng
  • chǎng
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • fēng
  • zhēng
  • 世紀廣場,我就看見大大小小的風箏
  • 閱讀全文

   我學會了洗衣服

   作文字數:470
   作者:lee2coco
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  •   星期六,我做完作業,看見
  • le
  • duī
  • fàng
  • zài
  • pán
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • 了一大堆衣服放在盤子里。心想:我
  • xiàn
  • zài
  • shàng
  • le
  • sān
  • nián
  •  
  • yīng
  • gāi
  • bāng
  • zuò
  • jiā
  • 現在已上了三年級,應該幫媽媽做家
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:464
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • yóu
  • yǒng
  •   我學會了游泳
  •  
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yuán
  • shèng
  • 東莞市四聯小學三()班袁晟
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • duì
  •  放暑假了,有一天,爸爸對我
  • 閱讀全文

   我學會了騎自行車

   作文字數:560
   作者:楊賀心
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • háng
  • chē
  •   我學會了騎自行車
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • liáo
  • yáng
  • liáo
  • huà
  • xiǎo
  •  
  •  
  • yáng
  • xīn
  •  遼寧遼陽遼化五小 楊賀心
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我學會了滑滑板

   作文字數:335
   作者:張逸杰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • shǔ
  • jiǎ
  • le
  • gěi
  • 小學作文  放暑假了媽媽給
  • mǎi
  • le
  • kuài
  • huáng
  • de
  • huá
  • bǎn
  • liǎng
  • piàn
  • bǎn
  • shì
  • tuǒ
  • 我買了一塊黃色的滑板兩片踏板是橢
  • yuán
  • xíng
  • de
  • hěn
  • huān
  • jué
  • xīn
  • yào
  • hǎo
  • hǎo
  • liàn
  • 圓形的我很喜歡決心要好好練
  • 閱讀全文

   我學會了游泳

   作文字數:658
   作者:吳加勉
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • 優秀作文 浙江瑞安安陽實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • jiā
  • miǎn
  • 三()吳加勉
  •  
  • tiān
  • xià
  •  
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • tīng
  • jiàn
  • 一天下午,我放學回家,聽見媽媽
  • 閱讀全文

   我學會溜冰了

   作文字數:517
   作者:李四維
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  • le
  •   我學會溜冰了
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ō
  •  
  • xué
  • huì
  • liū
  • bīng
  •  
  •  
  • gāo
  •  “噢,我學會溜冰啦!”我高
  • xìng
  • yòu
  • dòng
  • jiào
  • lái
  •  
  • kuài
  • tīng
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 興又激動地叫起來。快聽我講講吧!
  • 閱讀全文

   我學會了誠實

   作文字數:368
   作者:鐘裕濤
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • chéng
  • shí
  • 來 源  我學會了誠實
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  • zhōng
  • tāo
  •  
  •  
  • zhǐ
  • 惠州市下埔小學三班鐘裕濤 指
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • shòu
  • quán
  • 導老師:張壽泉
  • 閱讀全文

   我學會了自行車

   作文字數:477
   作者:田野
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  • le
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • tóng
  •   放假了,媽媽對我說:“同
  • xué
  • men
  • dōu
  • huì
  • háng
  • chē
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • bàn
  •  
  •  
  • 學們都會騎自行車了,你怎么辦?”
  • shuō
  •  
  •  
  • xué
  •  
  • chē
  • ān
  • quán
  •  
  • wàn
  • 我說:“我不學,騎車不安全,萬一
  • 閱讀全文

   我學會了洗手帕

   作文字數:361
   作者:張宇華
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • shǒu
  •  我學會了洗手帕
  •  
  • gān
  • shěng
  • huá
  • tíng
  • xiàn
  • dōng
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  • 甘肅省華亭縣東華小學三年級六班
  •  
  •  
  • zhāng
  • huá
  •  張宇華
  • 閱讀全文

   我學會了洗碗

   作文字數:374
   作者:黃劍雄
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xué
  • huì
  • le
  • wǎn
  •  
  •    昨天我學會了洗碗,
  • xīn
  • hěn
  • gāo
  • xìng
  •  
  • 心里很高興。
  •  
  •  
  •  
  • xiān
  • chū
  • hóng
  • liào
  • pén
  •  
  • dǎo
  • le
  •  我先拿出紅色塑料盆,倒了一
  • 閱讀全文

   我學會了騎車

   作文字數:239
   作者:丁離池
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • běn
  • lái
  • shì
  • huì
  • chē
  • 小學作文  本來我是不會騎車
  • de
  •  
  • dàn
  • shì
  • xué
  • huì
  • le
  • chē
  •  
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • 的,但是我學會了騎車,你想知道我
  • de
  • jīng
  • ma
  •  
  • zhī
  • dào
  • ba
  •  
  • jiù
  • ràng
  • gěi
  • 的經歷嗎?不知道吧!那就讓我給你
  • 閱讀全文

   我學會了包水餃

   作文字數:358
   作者:sx82827
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zài
  • 網 址   星期天,媽媽在
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  •  
  • xiǎng
  • bāo
  •  
  • jiù
  • jiāo
  • bāo
  • shuǐ
  • 包水餃。我也想包,媽媽就教我包水
  • jiǎo
  •  
  • gào
  • bāo
  • shuǐ
  • jiǎo
  • yǒu
  • sān
  • zhòu
  •  
  • 餃,媽媽告訴我包水餃有三個步驟:
  • 閱讀全文

   我學會了包餃子

   作文字數:436
   作者:郭伊寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • duì
  • shuō
  •   星期天下午,媽媽對我說
  •  
  •  
  • zán
  • men
  • xià
  • bāo
  • jiǎo
  • ba
  •  
  •  
  • tīng
  •  
  • :“咱們下午包餃子吧。”我一聽,
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • yào
  • bāng
  • 高興極了,就對媽媽說:“我也要幫
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.383444.com | 4018c.com | www.56655q.com | www.113438.com | www.hg2219.com | www.29277u.com | www.yham999.com | 3616y.com | www.hg702.com | 55331m.com | www.60886z.com | tz22888.com | www.71399x.com | d8502.com | www.jcai1.com | www.39695y.com | www.025738.com | www.449msc.com | 3556vip5.com | www.ya2019q.com | 7935x.com | www.hf0688.com | www.25288w.com | 8547d.com | www.ly29.com | 9506n.com | www.32123l.com | www.g83138.com | 3178cc.com | www.hg98b.com | 4107j.com | www.8199.cc | www.6662558.com | 33318s.com | www.33678aa.com | ylg123456.net | www.791317.com | www.pj5559.com | 883399f.com | www.621051.com | a5aaa.com | www.ya308.com | www.440887.com | 7894g.com | www.9187l.com | 654389.com | 99306n.com | www.38345x.com | shenlaoxi.com | www.511079.com | www.lj558.com | 9339999m.com | www.81520u.com | www.00773o.com | 496.es | www.499393.com | www.r456x.com | u15666.com | www.620958.com | www.938r.cc | xhtd.com | www.369071.com | www.8967o.com | 3222h.cc | 98955g.com | www.548185.com | xpj66666.vip | 3122t.com | www.91233l.com | www.87680r.com | 0332g.com | www.29277x.com | www.1111365.com | 4465.cc | www.975126.com | www.188sb.21.sb | wlb222.com | www.178675.com | www.45598s.com | feicai010.com | 1007811.com | www.7714v.com | www.hg6607.com | 1294y.cc | www.560251.com | www.00778n.com | 3467c.cc | blm385.com | www.99788h.com | www.09766.com | 36989b.com | sss006.com | www.xpj33987.com | www.yh6118.com | vvv67890.com | www.377955.com | www.bmw8044.com | www.hg4284.com | 38244v.com | 3379i.com | www.59999.am | www.585kk.com | 7894x53.com | 63305v.com | www.290201.com | www.dcyyh.com | 4066xx.com | cc7570c.com | www.811597.com | www.00772z.com | www.3459j.com | 67890www.com | bet88w.com | www.61233b.com | www.4756.com | www.ylg258.com | YHvip.vip | www.701545.com | www.77782yh.com | www.071094.com | m47479.com | pj88cc.com | www.7116a.com | www.938j.cc | www.330099p.com | 0080k.com | 4303.com | www.177502.com | www.00840e.com | www.6667ylg.com | www.25288w.com | 5589b.com | wfcp.com | www.202340.com | www.77803m.com | www.hnhdkm.com | www.8694i.com | ff555t.com | 1213121.com | 33tt8332.com | www.9155f.cc | www.60886q.com | www.177572.com | www.hg806.com | k00333.com | 4632277.com | www.501354.com | www.55558c.com | www.47506o.com | www.hg8835.com | 0747i.com | 5804p.com | www.34788a.com | www.fh7577.com | www.xh389.com | www.1006hg.com | www.xpj9t9.com | 7508k.com | 32355dd.com | www.296676.com | www.71399m.com | www.468860.com | www.c25.cc | www.781msc.com | 4694c.com | 4461a.com | 1133589.com | bg666777.com | 15856i.com | www.157234.com | www.hg3875.com | 63965555.com | swin.com | 909182.com | www.348499.com | www.97655s.com | www.122662.com | www.kb9996.com | www.13798a.com | www.zzzz0263.com | www.4447727.com | 53358n.com | 3178f.com | betvictor98.com | 37111u.com | www.235035.com | www.61233pp.com | www.000128522.com | www.829797c.com | www.4212u.com | www.84345.com | www.143vns.com | www.88837v.com | feicai08059.com | 75959s.com | 3421a.com | 58222e.com | 3788m.com | www.346311.com | www.627793.com | www.1368u.cc | www.61655d.com | www.yl13444.com | www.115527n.com | www.4828668.com | www.20199cc.com | www.3u988.com | www.3cq3.com | www.5049w.com | www.56655a.com | www.336621.com | www.01389.com | www.e27229.com | www.966345.com | www.8124g.com | jinlong02.com | 518cp9.com | 8577h.cc | 883399e.com | 118184.com | 354152.com | pj4.com | 8036i.com | qq365u.com | 15920000.com | biying970vip.com | www.6491e.com | www.213535.com | www.0860u.com | www.257js.com | www.2268222.com | www.vns7851.com | www.400131.com | www.pj5958.com | www.31148.com | www.10999b.com | www.00618d.com | www.4212u.com | www.pjgw22.com | www.241099.com | www.ra7909.com | www.7933.com | www.pujing75.com | www.2222y.cc | www.452807.com | www.090392.com | 9902666.com | 66458f.com | 500000459.com | 4167e.com | jsjlb66.com | www.86611s.com | www.h7788a.com | www.hg0180.com | www.147373.com | www.3157c.com | www.33678ii.com | www.86008.com | www.5086l.com | www.022cq.cc | www.83993o.com | 59889r.com | 8668827.com | 62222d.com | 633248.com | www.700h.com | www.818515.com | www.91779i.com | www.10wb.top | www.910977.com | www.821619.com | 9106.com | 80567n.com | 3530.com | 1213ttt.com | www.7545q.com | www.dzcp4444.com | www.1350.vip | www.jx68.com | 3474000.com | 80892pp.com | 41188811.com | 228888.com | www.39695d.com | www.234msc.com | www.5446e.com | www.7782r.com | www.151376.com | jinlong01.com | 80878l.com | c15666.com | 7736q.com | www.hg7861.com | www.5049n.com | www.87087.com | www.912156.com | 7945ss.com | 9679l.com | 121ccc.com | www.hg78789.com | www.47506y.com | www.30601.cc | 89777p.com | 91019h.net | 704.com | www.6020400.com | www.00618g.com | www.77801z.com | www.303464.com | 61652t.com | 6220ee.com | www.2404000.com | www.88325m.com | www.yi765.com | 500000816.com | 4541u.com | www.05a88.com | www.649700.com | www.1764j.com | www.791397.com | hb1432.com | 88807j.com | 2490k.com | www.987423.com | 2848.com | b8381.com | www.sese25.com | www.63606g.com | www.99788p.com | 132ag88.com | hg8993.com | www.7669d.net | fucaiwang.pw | www.hg131.com | www.9737rr.me | www.13633.com | www.61655i.com | d40033.com | www.76543f.com | www.v98.me | www.50024.com | www.hg586.com | 32666k.com | www.9976799.com | www.411559.com | www.890886.com | 365ms.net | www.7788076.com | www.hg8156.com | www.hg77704.com | www.126293.com | 3405zzz.com | www.www242428.com | www.8084.com | 50000997.com | feicai0470.com | www.c25.cc | www.hmfc8.com | 7736o.com | www.yh40.net | www.456.tm | www.101125.com | b5957.com | www.973777.com | www.50024q.com | 7172.us | 0600n.cc | www.vns9018.com | www.912156.com | 777hg111.com | www.4625k.com | www.4809q.com | 365.sb | 66772007.com | www.19019x.com | www.666407.com | 3559aaaa.com | www.4411111.com | www.2109p.com | 1429e.com | www.888255.com | www.587815.com | www.55885o.com | 500000518.com | www.8864tt.com | www.500231.com | 3775.com | www.456788.com | www.luck808.com | 98955r.com | www.rcw88.vip | www.ascp2.com | 3807hh.com | www.25xz.com | www.898338.com | pj88ee.com | www.jm49.com | www.599474.com | by399.cn | www.333777j.com | www.669772.com | 50067f.com | www.101045.com | www.356126.com | 3049y.com | www.k063801.com | 789.com | www.hg0533.com | www.pj99z.com | 61326622.com | www.73999u.com | www.lqc5.com | y088.cc | www.v32939.com | www.36788a.com | 1144011.com | www.065915.com | js03.app | www.100449.com | www.578113.com | 97618b.com | www.38200p.com | www.ihg5555.com | 93936d.com | www.bet365606.com | www.76520m.com | 119649.com | www.3737.cc | www.hcw332.com | ee360360.cn | 4466.so | www.vns998.me | 3678l.com | www.xpj3210.com | www.931786.com | 8381s.com | www.hg0083.com | 55881277.com | www.hyzsvip.com | www.128082.com | www.wnsr858.com | www.22274.vip | 00774ll.com | www.5504s.com | 33432p.com | www.3643o.com | www.53900k.com | 34u35.com | www.491977.com | ylzz300.com | www.411036.com | www.355911.com | www.1333zx.com | www.7793z.com | 33382d.com | www.x999678.com | 3178811.com | www.7334c.com | 2158wx.com | www.jinsha88.net | 1703222.com | www.hg5100.com | www.422323.com | www.pj80888.com | www.977hf.com | 76543j.com | www.97655c.com | 86811tt.com | www.816801.com | 3846ggg.com | www.06386688.com | 4323d.com | www.11vn777.com | 66331381.com | www.101045.com | 86811g.com | www.668cp66.com | zhcb2.com | www.2233kk.net | 5001d.com | www.663929.com | www.112779.com | www.fh8000.com | www.278202.com | www.8814b8.com | www.390366.com | www.333133i.com | www.370619.com | www.88837x.com | www.hcw018.com | www.9785333.com | www.50732v.com | www.071097.com | 444000eee.com | www.5045678.com | tyc22456.com | www.twcp03.com | 15930000.com | www.540640c.com | 44443.com | www.b35rr.com | 98345ee.com | www.12136w.com | 66681p.com | www.8582ee.com | 44267.com | www.500yf.com | www.112888.com | www.558403.com | www.92220746.com | 111122uu.com | www.88166k.com | 80567e.com | www.1941.cc | 33ww8332.com | www.c1370.com | www.410zr.com | www.599380.com | www.66166i.com | 3156sss.com | www.gd68199.com | 3726o.com | www.55676a.com | 4809u.com | www.c6465.com | www.67797n.com | 866666c.com | www.23 | 9479a1.com | www.68203dd.com | 06dd.cc | www.550347.com | www.56830f.com | 9949t.com | www.0600z.cc | 2211buyu.com | www.qilc8.com | www.2846z.com | 683bet.com | www.969709.com | xx3336.com | www.5086b.com | www.3459v.com | 5446aa.com | www.80188t.com | r45638.com | www.fcff3.com | www.58js88.com | qpby2233.com | www.816801.com | 44113885.com | www.051069.com | www.c155e.com | 36406666.com | www.okw8.com | www.128567.com | 68742.com | www.sx1833.com | www.6686450.com | tongfamr.com | www.651928.com | 44077o.com | www.339215.com | www.770202.com | 55323y.com | www.946277.com | www.8000hm.com | 1407y.com | www.7782y.com | www.hxcp3.com | 44xx8332.com | www.78995.com | www.0096ii.com | 27365c.com | www.77802c.com | www.777444i.com | 86811g.com | www.68cc1.com | www.xj9900.com | zh8865.com | www.55717r.com | www.6491x.com | qpby0066.com | www.sx1822.com | www.58777y.com | 3189x.com | www.55885m.com | www.g1207.com | c96sg2.com | www.fc78.com | www.5966qqq.com | 0615.com | www.809387.com | www.twcp05.com | 2455h.com | 49114.com | www.js18456.com | www.ks081.com | 1770z.com | www.9999y.cc | www.pj79777.com | 2757a.com | www.192722.com | www.z32031.com | www.65533d.com | 9479a0.com | www.89888.com | www.g1207.com | 3467u.am | www.305644.com | www.820042.com | www.hg5155.com | hg28.com | www.cha64.com | www.138cpv.com | 168cpcp.com | 5446jj.com | www.96386l.com | www.671100.com | 22753.com | www.375939.com | www.88325q.com | www.hg33555.com | 1458c.com | www.627069.com | www.9822ae.com | www.bet3650114.com | 2019lcc | www.560161.com | www.69567l.com | www.3459t.com | m1915m.com | www.214654.com | www.46876.com | www.kelake33.com | bet8w.com | www.507283.com | www.89386.com | www.58777r.com | bet365visa.com | 9081cc.com | www.81678q.com | www.8886567.com | 500000351.com | 6423x.com | www.817336.com | www.a2894.com | www.777948.com | x33z.vip | 38244h.com | www.ac3177.com | www.4196d.com | www.ty662.com | blr89.com | 2824.com | www.hy5501.com | www.b33668.com | www.55155z.com | bet28j.com | bwinmmm.com | www.hy5955.com | www.8080999f.com | www.gg9702.com | 5501885.com | 3656pp.com | www.760250.com | www.642486.com | www.4412.com | s33334048.com | js89w.vip | qq365d.com | www.2875z.com | www.6687n.com | www.538598.com | 2613o.com | c444000.com | 2595e.com | www.158cp.com | www.742588.com | www.508555.com | 61652n.com | lc99a.com | 5144u.com | www.924377.com | www.27jsc.com | www.zte444.com | www.234374.com | 39558811.com | 1259h.com | www.80065o.com | www.3933e.cc | www.839262.com | www.102149.com | www.06068006.com | 2381pp.com | 7742ee.com | 4997i.com | www.506232.com | www.66653f.com | www.35252j.com | www.055838.com | www.zr9933.com | wan0247.com | 538vns.cc | wnsr818.com | www.506237.com | www.9818d.cc | www.707987.com | www.tyc723.com | www.492013.com | www.5487567.com | 33432r.com | 78808f.com | bwinwww.com | 97618p.com | www.876928.com | www.77210f.com | www.6880ee.com | www.r9478.com | www.941289.com | www.xj9900.com | 22556j.com | y4255.com | 8181394.com | sb5508.com | www.66332o.com | www.897957.com | www.51331f.com | www.495.cc | www.xpj16685.com | www.55526o.com | www.www-36222.com | www.76060u.com | g2146.com | 4022nn.com | ff555.com | t1429.com | 2127dd.com | www.355204.com | www.c5819.com | www.71233w.com | www.7240m.com | www.h7764.com | www.86999a.com | www.09848.com | www.2078d.com | www.88807j.com | www.ylhg7878.com | 228888w.com | 666df8.com | dh01885.com | 40033f.com | 4379s.com | xgsaimahui.com | 6423x.com | 6446xx.com | 566671144.com | feicai0580.com | 33313w.com | www.89894e.com | www.397760.com | www.738126.com | www.hj8987.com | www.3126e.com | www.34788w.com | www.97655n.com | www.bet73p.com | www.368381.com | www.27jsc.com | www.7249p.com | www.js56772.com | www.63606v.com | www.2000h.cc | www.366708.com | www.huangma25.com | www.26123jj.com | www.7415ll.com | www.4972u.com | www.958443.com | www.27363n.com | www.7842.com | www.38345l.com | www.5146z2.com | www.2296877.com | www.rr55826.com | www.bet91483.com | www.55060a.com | www.7720a.com | www.6033p.com | www.4759xx.com | www.112888.com | www.3657c.com | www.56520b.com | www.995m.net | www.7111p.com | www.z9163.com | www.ym7171.com | www.98705.com | www.8833tm.com | www.796813.com | www.4694t.com | www.89677k.com | www.wns123i.com | www.792064.com | www.yh920955.com | www.771493.com | www.35155x.com | www.qin618.com | www.805462.com | www.501342.com | www.49956i.com | 258701.com | www.8313e.com | www.06820h.com | www.93919.com | www.4561.am | www.16290099.com | www.699603.com | www.h456x.com | www.bwinyz41.com | www.12136j.com | www.7375.com | www.3933m.cc | www.665010.com | www.86267a.com | 5295o.com | 1294c.com | 8037i.com | 2306e.com | www.zb615.com | 226688j.net | www.21365rr.com | www.jkwhjy.com | www.c5c22.com | www.33678mm.com | www.js18685.com | www.055t.cc | www.452802.com | 66885002.com | 67890gg.com | 38365r.com | 9101901.com | www.tushan168.com | www.4645555.com | www.6444555.com | www.115527a.com | www.666825.com | www.cf9902.com | www.093827.com | 55cc.com | pj00xx.com | 2247dd.com | www.56520w.com | www.9999kk.com | www.588860.com | www.60108t.com | www.661023.com | 0747cc.com | 496ii.com | 500000419.com | www.bwin1188.net | www.114888.com | www.574546.com | www.08588q.com | www.363116.com | 1463a.com | 8159jjj.cc | www.6033s.com | www.hg7911.com | www.4996bx.com | www.80065m.com | www.553938.com | 815077.com | 00773.com | www.8124e.com | www.4058s.com | www.087n.com | www.sygj9.com | 22299jj.com | 87667.com | 7979xpj.com | www.70337.com | www.958661.com | www.5441i.com | pcdd.net | 2737.com | d3144.com | www.am4444.com | www.389190.com | www.2934a.com | js26732.com:9885天天代理.com | yl6944.com | 51200jj.com | www.72tk.net | www.68365j.com | www.900246.com | 10050532.com | yf3355.com | www.1882389.com | www.jcbo13.com | www.hb598.net | www.399047.com | z14666.com | 5589921.com | www.466799.com | www.7340111.com | www.659477.com | 77605k.com | zhcp43.com | www.137479.com | www.amjs449.com | www.540377.com | 3650690.com | 11558331.com | www.www-222299.com | www.4923c.com | www.081503.com | 11005g.com | www.8494f.com | www.71071o.com | www.6661e.cc | bcylc22.com | jx2400.com | www.585555.com | www.393968.com | www.186371.com | 91019p.com | www.wns911.com | www.366028.com | www.901397.com | x8519.com | 80892gg.com | www.1168w.com | www.7782w.com | xx888q.com | 3136ii.com | www.tyc188.com | www.55885n.com | 9707365.com | 3078g.com | www.hf9012.com | www.5522z.cc | 55984d.com | 3169m.com | www.w9819.com | www.2350m.com | 6002d.com | js14t.com | www.bet63t.com | www.764918.com | bocaiyule.cn | www.21365ii.com | www.78680e.com | www.178167.com | lc99u.com | www.872879.com | www.50054q.com | 1389rr.com | 5437t.com | www.55060c.com | www.636121.com | 3405vv.com | www.15b19.net | www.0134008.com | 9933kkk.com | 881133aa.com | www.hs066.com | www.646880.com | 100404.com | www.hga8181.com | www.26163a.com | 20040.com | www.4759qq.com | www.js6969.com | www.106536.com | 22299ll.com | www.938z.cc | www.866367.com | 5566hhgz.com | www.tm003.cc | www.9818n.cc | ambyc3com | www.16297799.com | www.86267d.com | j72227.com | www.vns8896.com | www.94j.ceo | 500000797.com | 6701m.com | www.g3410.com | 30019a.com | 4023z.com | www.4996dl.com | www.78949u.com | 1077dd.com | www.6880hh.com | www.167090.com | 9995x.cc | www.3983184.com | www.29277u.com | 28484000.com | www.b12189.com | h7742.com | 80892nn.com | www.3421x.com | 416164.com | www.5551388.net | www.6678697.com | daohang3801.com | www.10899f.com | www.07163u.com | 2019mm.cc | www.882618.com | www.07xyc.com | 11422.vip | www.9426.com | www.915399.com | 6766ee.com | www.8473g.com | js345345.com | www.68666g.com | www.698505.com | 80850o.com | www.vip7311.com | www.99jta.com | 3559nn.com | www.55545r.com | c388.com | www.a1a000.cc | www.5647d.com | nn500g.com | www.82205.com | www.602454.com | 35252r.com | www.535082.com | 9649.com | www.242222.com | www.646880.com | 588aaa.cc | www.xingji01.com | 2365.com | www.hg8517.com | www.629913.com | 5589921.com | www.68993257.com | bbs500.com | www.11517ee.com | www.183065.com | 1305005.com | www.725602.com | 466365.com | www.83568y.com | 8988dd.com | www.7830l.com | www.5xcj.com | 20054499.com | www.78680x.com | 6878.am | www.50025b.com | www.171880.com | www.6999blr.com | www.16878w.com | 569324.com | www.f063801.com | 463q8.com | www.178222a.com | www.43818a.com | www.338830.com | www.75wcp.com | 26668j.com | www.55717c.com | 12274477.com | www.y32939.com | 88051.com | www.667686.com | 054892.com | www.81228m.com | www.599416.com | www.546005.com | www.hm2999.com |