<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 選擇了,就不要放棄

  小學生作文:選擇了,就不要放棄
  作文字數:483
  作者:劉路奕
 •  
 •  
 • xuǎn
 • le
 •  
 • jiù
 • yào
 • fàng
 •  
 •  
 •  選擇了,就不要放棄 
 •  
 •  
 • liú
 •  
 •  
 •  劉路奕 
 •  
 •  
 • yìn
 • xiàng
 • zhōng
 •  
 • de
 • yóu
 •  印象中,無法抹去的記憶猶如一
 • piàn
 • zhàn
 • lán
 • biān
 • de
 • hǎi
 •  
 • hǎi
 • zhōng
 • yǒu
 • duǒ
 • duǒ
 • 片湛藍無邊的大海。大海中有一朵朵
 • làng
 • huā
 •  
 • ràng
 • zhāi
 • chū
 • duǒ
 •  
 • jiā
 • gòng
 • xiǎng
 •  
 • 浪花,讓我摘出一朵,與大家共享!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • sān
 • nián
 • qián
 •  
 • zhī
 • de
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • yīn
 •  三年前,一個無知的我走進了音
 • diàn
 • táng
 •  
 • sān
 • nián
 • hòu
 •  
 • dāng
 • chū
 • zhī
 • de
 • 樂殿堂,三年后,當初那個無知的我
 • xué
 • huì
 • le
 • xiǎo
 • qín
 •  
 • dàn
 • shì
 • chǎng
 •  
 • miàn
 • shì
 •  
 • zhì
 • 學會了小提琴。但是那場“面試”至
 • jīn
 • hái
 • lìng
 • yóu
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 • 今還令我記憶猶新。 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dài
 • zhe
 • xìng
 • fèn
 • dān
 • xīn
 • zǒu
 • jìn
 • lǎo
 •  那天,我帶著興奮和擔心走進老
 • shī
 • de
 • jiāo
 • shì
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhe
 • tóu
 • zǒu
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • 師的教室,老師理著頭發走了出來,
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 •  
 • mǎn
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • chōng
 • xiào
 • le
 • 他那長長的、布滿皺紋的臉沖我笑了
 • xiào
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • zhǒng
 • shēn
 • 笑,他那大大的眼睛里充滿了一種深
 • qíng
 •  
 • ǎi
 • de
 • guāng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 •  
 •  
 • duì
 • yīn
 • 情、和藹的目光。老師問我:“對音
 • gǎn
 • xìng
 • ma
 •  
 •  
 • yóu
 • le
 • xià
 •  
 • jié
 • jié
 • 樂感興趣嗎?”我猶豫了一下,結結
 • shuō
 • le
 • shēng
 •  
 • gǎn
 • xìng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 巴巴地說了一聲“感興趣!” 
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • yòu
 • shì
 • de
 • jiē
 • pāi
 • gǎn
 •  
 • ràng
 • tīng
 •  老師又試我的節拍感,讓我聽他
 • de
 • jiē
 • pāi
 • shēng
 •  
 • rán
 • hòu
 • ràng
 • chū
 • lái
 •  
 • fèn
 • zhōng
 • 的節拍聲,然后讓我打出來。幾分鐘
 • guò
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • huì
 • huì
 • yīn
 • 過去了,老師對我說:“你會不會因
 • wéi
 • láo
 • lèi
 •  
 • ér
 • fàng
 •  
 •  
 • chí
 • le
 • piàn
 •  
 • 為勞累,而放棄?”我遲疑了片刻,
 • bǎi
 • zhǒng
 • xiǎng
 • cóng
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • zhōng
 • huá
 • guò
 •  
 •  
 • 幾百種想法從我的腦海中滑過。“既
 • rán
 • xuǎn
 • le
 •  
 • jiù
 • néng
 • fàng
 •  
 • gèng
 • néng
 • bàn
 • 然我選擇了,就不能放棄,更不能半
 • ér
 • fèi
 •  
 •  
 • yòng
 • xiǎng
 • liàng
 • de
 • shēng
 • yīn
 • huí
 • le
 • lǎo
 • 途而廢!”我用響亮的聲音回答了老
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • hái
 • shōu
 • le
 •  
 •  
 • lǎo
 • 師。老師說:“這孩子我收了!”老
 • shī
 • bǎo
 • jīng
 • cāng
 • sāng
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • chū
 • le
 • wēi
 • wēi
 • de
 • xiào
 • róng
 • 師飽經滄桑的臉上露出了微微的笑容
 •  
 • tián
 • tián
 • xiào
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 。我也甜甜地笑了! 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dàn
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • de
 • xiǎo
 • qín
 •  那天,我不但開始了我的小提琴
 • shēng
 •  
 • gèng
 • zhòng
 • yào
 • de
 • shì
 • zhī
 • dào
 • gàn
 • shí
 • me
 • dōu
 • 生涯,更重要的是我知道干什么都必
 • yǒu
 • zhǒng
 • qiè
 • ér
 • shě
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • 須有一種鍥而不舍的精神!這件事,
 • yǒng
 • yuǎn
 • bǎo
 • liú
 • zài
 • de
 • bǎo
 •  
 •  
 •  
 • 永遠保留在我記憶的寶庫里! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    選擇了,就不要放棄
   
    劉路奕
   
    印象中,無法抹去的記憶猶如一片湛藍無邊的大海。大海中有一朵朵浪花,讓我摘出一朵,與大家共享!
   
   
   三年前,一個無知的我走進了音樂殿堂,三年后,當初那個無知的我學會了小提琴。但是那場“面試”至今還令我記憶猶新。
   
    那天,我帶著興奮和擔心走進老師的教室,老師理著頭發走了出來,他那長長的、布滿皺紋的臉沖我笑了笑,他那大大的眼睛里充滿了一種深情、和藹的目光。老師問我:“對音樂感興趣嗎?”我猶豫了一下,結結巴巴地說了一聲“感興趣!”
   
    老師又試我的節拍感,讓我聽他的節拍聲,然后讓我打出來。幾分鐘過去了,老師對我說:“你會不會因為勞累,而放棄?”我遲疑了片刻,幾百種想法從我的腦海中滑過。“既然我選擇了,就不能放棄,更不能半途而廢!”我用響亮的聲音回答了老師。老師說:“這孩子我收了!”老師飽經滄桑的臉上露出了微微的笑容。我也甜甜地笑了!
   
    那天,我不但開始了我的小提琴生涯,更重要的是我知道干什么都必須有一種鍥而不舍的精神!這件事,永遠保留在我記憶的寶庫里!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   

   媽媽,不要那么“關心”我了

   作文字數:454
   作者:趙燁彤
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • sān
  • nián
  • le
  •  
  • hái
  •  我已經讀三年級了,媽媽還把
  • dāng
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • zǒng
  • huān
  • shí
  • me
  • shì
  • qíng
  • dōu
  • gěi
  • 我當個寶貝,總喜歡把什么事情都給
  • ān
  • pái
  • shùn
  • shùn
  • dāng
  • dāng
  •  
  • 我安排得順順當當。
  • 閱讀全文

   不要戰爭

   作文字數:385
   作者:徐睿
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • dào
  • men
  • rén
  • lèi
  • qiān
  • nián
  • qián
  • méi
  •  我知道我們人類幾千年以前沒
  • yǒu
  • huǒ
  • shèn
  • zhì
  • wàn
  • nián
  • men
  • zhuī
  • qiú
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • ne
  • 有火甚至幾萬年我們追求的是什么呢
  • jiù
  • shì
  • yào
  • ràng
  • shēng
  • huó
  • gèng
  • jiā
  • měi
  • hǎo
  • gèng
  • jiā
  • xìng
  • ma
  • 不就是要讓生活更加美好更加幸福嗎
  • 閱讀全文

   多么希望不要放假

   作文字數:666
   作者:傅嘉倩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wa
  • sāi
  •  
  • fàng
  • hán
  • jiǎ
  • le
  •  
  •    “哇噻!放寒假了,
  • yòu
  • yǒu
  • shí
  • jiān
  • wán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  •  
  •  
  •  
  • 又有時間玩啦!”“耶!放假?」?
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • yín
  • duǎn
  •  
  • dòu
  • hóu
  • 竽? 蓖??歉齦齷短煜駁兀?逗糇
  • 閱讀全文

   a 看圖作文:《不要亂扔果皮》

   作文字數:414
   作者:張暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • xià
  •  
  • xiǎo
  •   一個陽光明媚的下午,小力
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • xīn
  • fēi
  • cháng
  • gāo
  • xìng
  •  
  • shùn
  • shǒu
  • 寫完作業,心里非常高興,他順手拿
  • le
  • xiāng
  • jiāo
  • biān
  • chī
  • biān
  • xiàng
  • wài
  • pǎo
  •  
  • xiǎng
  • zhǎo
  • xiǎo
  • péng
  • 了一個香蕉邊吃邊向外跑,想找小朋
  • 閱讀全文

   現代人不要太貪財

   作文字數:311
   作者:陸穎慧
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shēng
  • zài
  • xīng
  • 站長 :。 事情就發生在星期
  • liù
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • 六的早晨。
  •  
  •  
  • rán
  •  
  • diàn
  • huà
  • líng
  • xiǎng
  •  
  • jiē
  • le
  •  突然,電話鈴響起,我爸爸接了
  • 閱讀全文

   請不要浪費生命之源--- 水

   作文字數:260
   作者:江蘇省淮…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • xiàn
  • yǒu
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • xià
  • yòng
  • shuǐ
  • 最近,我發現有的小朋友下課用水
  • lóng
  • tóu
  • pēn
  • shuǐ
  • wán
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • cháng
  • duì
  •  
  • 龍頭噴水玩,我感覺這樣非常不對。
  • 閱讀全文

   請不要傷害花草樹木

   作文字數:419
   作者:laj2008
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qǐng
  • yào
  • shāng
  • hài
  • ?g
  • cǎo
  • shù
  •   請不要傷害花草樹木
  •  
  • 
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • ?g
  • kāi
  • le
  •  
  • cǎo
  • 春天來了,公園里的花開了,草綠
  • 閱讀全文

   不要貪錢

   作文字數:500
   作者:周炎南
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • 站 長 :  星期一,我
  • zài
  • shàng
  • jiǎn
  • dào
  • le
  • máo
  • qián
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • àn
  • 在地上撿到了一個五毛錢。我心中暗
  • xiǎng
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • shōu
  • huò
  •  
  • yòu
  • xiàn
  • 想:今天我可是大收獲!可我又發現
  • 閱讀全文

   不要讓自己迷失在網絡游戲里

   小學生作文:不要讓自己迷失在網絡游戲里
   作文字數:636
   作者:海的邊緣
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • yīng
  • 一個星期天的上午,我正在寫英語
  • zuò
  •  
  • yào
  • dào
  • wài
  • miàn
  • yǒu
  • shì
  •  
  • lín
  • zǒu
  • 作業,爸爸媽媽要到外面有事,臨走
  • shí
  • zhǔ
  • yào
  • hǎo
  • hǎo
  • xiě
  • zuò
  •  
  • yào
  • dān
  • xià
  • 時囑咐我要好好寫作業,不要耽誤下
  • 閱讀全文

   學會放棄

   小學生作文:學會放棄
   作文字數:291
   作者:冰雪思魯
  •  
  • kuà
  • lán
  • chǎng
  • shàng
  • liú
  • xiáng
  • zài
  • rěn
  • zhe
  • shāng
  • tòng
  • de
  • qíng
  • kuàng
  • 米跨欄場上劉翔在忍著傷痛的情況
  • xià
  • zhàn
  • zài
  • le
  • sài
  • chǎng
  • shàng
  • zài
  • kāi
  • shǐ
  • shì
  • pǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  • gāng
  • 下站在了賽場上在開始試跑的時候剛
  • kuà
  • le
  • liǎng
  • lán
  • de
  • liú
  • xiáng
  • liǎn
  • shàng
  • jiàn
  • le
  • wǎng
  • chōng
  • 跨了兩個欄的劉翔臉上不見了以往充
  • 閱讀全文

   我懂得了不要輕易放棄

   小學生作文:我懂得了不要輕易放棄
   作文字數:577
   作者:魯娜
  • xiǎo
  • běi
  • zuò
  • wén
  • ?
  • dǎo
  • zhōng
  • xīn
  • 小北大作文輔導中心
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  •  六年級 魯娜
  •  
  •  
  • zài
  • rén
  • shēng
  • de
  • dào
  • shàng
  •  
  • duō
  • rén
  • wǎng
  • wǎng
  • chéng
  •  在人生的道路上,許多人往往成
  • 閱讀全文

   不要在馬路上踢球

   小學生作文:不要在馬路上踢球
   作文字數:206
   作者:胥文豪
  •  
  •  
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  • xiǎo
  • jun1
  • xiǎo
  • míng
  • zài
  •  一天放學了,小軍和小明在馬路
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • zhe
  • qiú
  •  
  • qiú
  • bèi
  • men
  • 上高高興興地踢著足球,球被他們踢
  • lái
  •  
  • men
  • wán
  • kāi
  • xīn
  • le
  •  
  • rán
  •  
  • 來踢去,他們玩得可開心了。忽然,
  • 閱讀全文

   有時候,放棄也是一種追求

   小學生作文:有時候,放棄也是一種追求
   作文字數:656
   作者:徐詠欣
  •  
  •  
  • hào
  • hàn
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • zhōng
  •  
  • zhī
  • ruò
  • xiǎo
  • de
  • shā
  • dīng
  •  浩瀚的海洋中,一只弱小的沙丁
  • bèi
  • tiáo
  • shuò
  • de
  • jīng
  • qióng
  • zhuī
  • shě
  •  
  • lìng
  • rén
  • 魚被一條碩大的鯨窮追不舍,令人不
  • jìn
  • duì
  • shā
  • dīng
  • de
  • mìng
  • yùn
  • àn
  • àn
  • dān
  • yōu
  •  
  • shì
  •  
  • 禁對沙丁魚的命運暗暗擔憂。可是,
  • 閱讀全文

   學會放棄

   小學生作文:學會放棄
   作文字數:1108
   作者:劉僮
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • fàng
  •  
  •  
  •  學會放棄 
  •  
  •  
  • běi
  • huái
  • shù
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  北大槐樹第二小學 六年級二班
  •  
  • liú
  • tóng
  •  
  •  
  • 劉僮 
  • 閱讀全文

   不要以貌取人

   小學生作文:不要以貌取人
   作文字數:508
   作者:詠兒
  •  
  •  
  • yào
  • mào
  • rén
  •  不要以貌取人
  •  
  •  
  • xiàng
  • xìn
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • yīng
  • gāi
  • yǒu
  • bǎi
  • fèn
  • zhī
  • liù
  • shí
  •  我相信世界上應該有百分之六十
  • de
  • rén
  • huì
  • mào
  • rén
  •  
  • 的人會以貌取人。
  • 閱讀全文

   誘惑面前,我選擇了放棄

   小學生作文:誘惑面前,我選擇了放棄
   作文字數:980
   作者:童欣悅翠…
  •  
  •  
  • yòu
  • huò
  • miàn
  • qián
  •  
  • xuǎn
  • le
  • fàng
  •  
  •  
  •  誘惑面前,我選擇了放棄 
  •  
  •  
  • xué
  • xiào
  •  
  • cuì
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  學校:翠華路小學 
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • èr
  • bān
  •  
  •  
  •  班級:四二班 
  • 閱讀全文

   要歡樂不要到歡樂谷

   小學生作文:要歡樂不要到歡樂谷
   作文字數:1407
   作者:趙琳
  • dài
  • zhe
  • tóng
  • yàng
  • huǒ
  • de
  • qíng
  • huān
  • 我和父母帶著同樣火辣辣的熱情去歡
  • yóu
  • wán
  •  
  • běn
  • lái
  • zhè
  • yóu
  • wán
  • de
  • rén
  • yuán
  • méi
  • 樂谷游玩。本來這次游玩的人員里沒
  • yǒu
  • de
  •  
  • shì
  • méi
  • guò
  •  
  • men
  • jiù
  • 有爸爸的,可是爸爸沒去過,我們就
  • 閱讀全文

   不要和陌生人講話

   小學生作文:不要和陌生人講話
   作文字數:647
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • yào
  • qiú
  • ěr
  • chāo
  •  媽媽要求我和她一起去沃爾瑪超
  • shì
  • gòu
  •  
  • xiàng
  • huān
  • chāo
  • shì
  • jiù
  •  
  • 市購物,我一向不喜歡去超市就以:
  • chāo
  • shì
  • mǎi
  • dōng
  •  
  • guǎng
  • chǎng
  • diào
  • de
  • 你去超市買東西,我去廣場釣魚的附
  • 閱讀全文

   這一次,我沒有放棄

   小學生作文:這一次,我沒有放棄
   作文字數:710
   作者:一小劉雨…
  • lǎo
  • shī
  • jiāo
  • gěi
  • rèn
  •  
  • zhì
  • zuò
  • 老師交給我一個任務,制作一個科技
  • xiǎo
  • zhì
  • zuò
  •  
  • 小制作。
  •  
  •  
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • xiǎng
  •  
  • zhè
  • yǒu
  • shí
  • me
  • nán
  • de
  •  
  •  剛開始,我想:這有什么難的,
  • 閱讀全文

   請不要玩電腦游戲

   小學生作文:請不要玩電腦游戲
   作文字數:674
   作者:周炎南
  • xiàn
  • zài
  • què
  • huān
  •  
  • tǎo
  • yàn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • 我現在卻不喜歡它,討厭它,因為它
  • shǐ
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • shòu
  • dào
  • le
  • shāng
  • hài
  •  
  • 使我的眼睛受到了傷害。
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  •  
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • hóng
  •  
  • tiān
  • tiān
  • yǎn
  •  這幾天,我的眼睛紅,天天滴眼
  • 閱讀全文

   媽媽,請不要扔掉我的卡片

   小學生作文:媽媽,請不要扔掉我的卡片
   作文字數:463
   作者:門國政
  •  
  •  
  •  
  • qǐng
  • yào
  • rēng
  • diào
  • de
  • piàn
  •  媽媽,請不要扔掉我的卡片
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zài
  • wài
  • biān
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • rán
  •  星期天,我在外邊玩耍,突然
  • xiǎng
  • tān
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • de
  • xiē
  •  
  • shén
  • bǎo
  • bèi
  • shén
  • 想起我攤在床上的那些“神奇寶貝神
  • 閱讀全文

   放棄也是一種美

   小學生作文:放棄也是一種美
   作文字數:433
   作者:洪綺鈺
  • men
  • zhēn
  • zhèng
  • yōng
  • yǒu
  • de
  •  
  • men
  • suǒ
  • yōng
  • yǒu
  • de
  •  
  • 我們真正擁有的;我們所擁有的,也
  • dìng
  • jiù
  • shì
  • men
  • zhēn
  • zhèng
  • míng
  • zài
  • xīn
  • de
  •  
  • 不一定就是我們真正銘刻在心的!其
  • shí
  • rén
  • shēng
  • hěn
  • duō
  • shí
  • hòu
  • yào
  • jiào
  • de
  • fàng
  •  
  • 實人生很多時候需要自覺的放棄!
  • 閱讀全文

   不要亂花錢

   小學生作文:不要亂花錢
   作文字數:396
   作者:徐愷倫
  •  
  •  
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • fàng
  • xué
  • jiù
  • wéi
  • zhe
  •  很多小朋友一放學就圍著爸爸媽
  • yào
  • qián
  •  
  • mǎi
  • chī
  • de
  •  
  • wán
  • de
  •  
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  
  • 媽要錢,買吃的、玩的、紅領巾。
  •  
  •  
  • shí
  • zhè
  • yàng
  • zuò
  • shì
  • duì
  • de
  •  
  • men
  • xiǎng
  • xiǎng
  •  其實這樣做是不對的。你們想想
  • 閱讀全文

   人不要貪心

   小學生作文:人不要貪心
   作文字數:714
   作者:未知
  •  
  •  
  • cóng
  • kàn
  • le
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • shǔ
  • lái
  • bǎo
  •  
  •  
  •  自從我看了電影《鼠來寶》,我
  • jiù
  • qiáo
  • xiē
  • ài
  • zhàn
  • xiǎo
  • biàn
  •  
  • zuò
  • cōng
  • míng
  • 就瞧不起那些愛占小便宜、自作聰明
  •  
  • tān
  • xīn
  • de
  • rén
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • bìng
  • míng
  • bái
  • 、貪心的人了,因為他們并不明白那
  • 閱讀全文

   不要相信外面的活動

   小學生作文:不要相信外面的活動
   作文字數:483
   作者:周炎南
  • cān
  • jiā
  • le
  • xiàng
  • wài
  • miàn
  • de
  • huó
  • dòng
  • ér
  • làng
  • fèi
  • le
  • 爸爸參加了一項外面的活動而浪費了
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  • 元。 
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • chéng
  • zuò
  • tiě
  • lái
  • dào
  •  有一天,我和爸爸乘坐地鐵來到
  • 閱讀全文

   擦干淚,不要哭

   小學生作文:擦干淚,不要哭
   作文字數:388
   作者:王宇希
  • gàn
  • lèi
  •  
  • yào
  •  
  •  
  • 擦干淚,不要哭 
  •  
  • wèi
  • xīn
  • rán
  •  
  •  
  • 魏欣然 
  •  
  • zhōng
  • guó
  • shì
  • xié
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  • shuí
  • 中國是一個和諧的大家庭,誰也不
  • 閱讀全文

   選擇了,就不要放棄

   小學生作文:選擇了,就不要放棄
   作文字數:483
   作者:劉路奕
  •  
  •  
  • xuǎn
  • le
  •  
  • jiù
  • yào
  • fàng
  •  
  •  
  •  選擇了,就不要放棄 
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉路奕 
  •  
  •  
  • yìn
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • de
  • yóu
  •  印象中,無法抹去的記憶猶如一
  • 閱讀全文

   早說了不要的陌生人講話!

   小學生作文:早說了不要的陌生人講話!
   作文字數:448
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • zǎo
  • shuō
  • le
  • yào
  • shēng
  • rén
  • shuō
  • huà
  •  
  •  
  •  早說了不要和陌生人說話 
  •  
  •  
  • tiān
  • zhèng
  • zài
  • gōng
  • mén
  • kǒu
  • děng
  • rén
  •  
  • liàng
  •  那天我正在公司門口等人,一輛
  • háo
  • huá
  • jiào
  • chē
  • zài
  • shēn
  • biān
  • tíng
  • le
  • xià
  • lái
  • tóu
  • shì
  • 豪華轎車在我身邊停了下來里頭是一
  • 閱讀全文

   不要的陌生人講話!——胡偉奇

   小學生作文:不要的陌生人講話!——胡偉奇
   作文字數:520
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • yào
  • shēng
  • rén
  • jiǎng
  • huà
  •  
  •  
  •  不要和陌生人講話 
  •  
  •  
  • wàn
  • yún
  • de
  • xià
  •  
  • píng
  • jiè
  • de
  •  一個萬里無云的下午,憑借我的
  •  
  • sān
  • cùn
  • làn
  • zhī
  • shé
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • de
  • tóng
  • “三寸不爛之舌”,經過媽媽的同意
  • 閱讀全文

   自己不要臉不等于孩子不要臉——升學報名有感

   小學生作文:自己不要臉不等于孩子不要臉——升學報名有感
   作文字數:384
   作者:何鑫
  •  
  •  
  • yào
  • liǎn
  • děng
  • hái
  • yào
  • liǎn
  •  
  •  自己不要臉不等于孩子不要臉—
  •  
  • shēng
  • xué
  • bào
  • míng
  • yǒu
  • gǎn
  • —升學報名有感
  •  
  •  
  • shì
  • shēng
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dào
  •  我是一個畢業生,今天到錄取我
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 a2146.com | www.843879.com | 67890z.com | www.soxi588.com | www.689044.com | 2776f.com | www.32031h.com | 3405.com | www.8706dd.com | www.c5236.com | 2255buyu.com | www.js1992.com | 20054455.com | www.w456x.com | d32365.com | www.vns353.com | www.88266r.com | 3559kkkk.com | www.vn777.cn | 61326644.com | www.xpj540.com | www.303483.com | www.3435999.com | www.34788j.com | 3868.cc | www.19019f.com | 80850f.com | www.09569w.com | www.805836.com | 2805k.com | www.bet73z.com | 55323i.com | www.9737hh.me | 50067o.com | www.8422a.com | www.005710.com | www.8494o.com | www.911888.com | 51335h.com | www.78949w.com | 11ee8332.com | www.99677l.com | 4340.vip | www.7148.com | 8977jj.com | www.86333b.com | 4508vv.com | www.4546800.com | 0080u.com | www.xpj66696.com | 9149x.com | www.91779c.com | 33335309.com | www.http://443598.com/ | 6095app.com | www.jj55826.com | bwin980.co | www.174666.com | www.5966mmm.com | 67890ppp.com | www.249559.com | www.bwinyz23.com | 998q.cc | www.04567k.com | 2820j.com | www.58665p.com | 77222007.com | www.huangma21.com | 2998v.com | www.2776.cc | 70118g.com | www.60886z.com | 3416u.com | www.802sun.com | 36408888.com | www.43818.cc | www.28758g.com | www.422738.com | www.vnsr800.com | www.672366.com | www.xg0088z.com | 1213iii.com | www.03tyc.com | qq365q.com | www.7036hh.com | v5172.com | www.75538b.com | feicai0416.com | www.tcsj.com | www.126hg.tv | 115478.com | www.8j3.com | 3404m.cc | www.985026.com | www.68682i.com | www.hg99398.com | 51439522.com | www.5856872.com | 3544i.com | www.458178.com | www.tk355.com | xh044.cc | www.704wb.com | 8901x.com | www.452805.com | www.858t.com | 4022ll.com | www.3478x.cc | www.v0022.tv | 22214066.com | www.165422.com | 6245i.com | www.636121.com | www.457977.com | 3559zzzz.com | www.80767r.com | www.js28123.com | www.2qxc.com | www.657714.com | 305.com | www.66652b.com | www.z30226.com | 33tt8331.com | www.1764e.com | 3049g.com | www.186972.com | www.rycp162.com | 40033yyy.com | www.359500.com | www.2350.com | dsdh2.com | www.740707.com | www.js436.com | 075nn.com | www.08992.com | www.r8867.com | pjshanghai.com | www.0270b.com | www.xpj99688.com | 86811pp.com | www.1035v.com | www.hg2877.tv | 2546n.com | www.792083.com | wpmtp.com | 26444b.com | www.youxi1314.com | 5855ww.com | 3016vvv.com | www.7249i.com | www.585299.com | ude184.com | www.vip332.com | www.3478p.cc | 77606wcom | www.131msc.com | pjshanxi.com | www.802190.com | www.820585.com | www.ck5589.com | www.807839.com | www.560259.com | www.269913.com | www.77802v.com | df6258.com | bet3659903.com | 89777j.com | 2698i.com | 365ms.net | 915905208.com | 2142299.com | feicai0572.com | amjzh.top | www.483828.com | www.sun008.net | www.791555.com | www.938s.cc | www.bet63m.com | www.054546.com | www.37377u.com | www.6661e.cc | www.602266.com | www.97655e.com | 9411xxx.com | 55449193.com | 3645.com | amjsc05.com | www.7607677.com | www.68666e.com | www.cfcp234.com | www.680556.com | www.bj399.com | www.5086q.com | www.506906.com | 6446zz.com | 1592h.com | 34q35.com | ll2649.com | www.0099hg.com | www.1569227.com | www.07179.com | www.6880vv.com | www.6889782.com | www.064wy.com | www.397836.com | 3467x.am | 316960.com | ys5588.com | www.698012.com | www.365279c.com | www.9895k.com | www.33598f.com | www.558738.com | 71707k.com | 36409955.com | 937012.com | www.365v06.com | www.79500x.com | www.88qiji.com | www.31czj.com | www.51515b.com | 6594xx.com | bs78911.com | www.bt258.com | www.990654.com | www.1678.cc | www.1wcp.com | 835.cc | 0907hb.com | 68963999.com | www.js3555.com | www.79095t.com | www.12455j.com | www.178319.com | 7736t.com | wnsr8816.com | www.p9929.net | www.pj88f.com | www.50080c.com | www.71233o.com | 1294u.cc | www.3888bet.com | www.hjcp111.com | www.3566kk.com | www.894450.com | 2820k.com | j2146.com | www.aaa6199.com | www.pj888h.com | www.33588k.com | 77552007.com | 521102.com | www.vns9968.com | www.971055.com | www.bj499.com | www.250680.com | 556677882.com | 66300vip43.com | www.9906132.com | www.js21666.com | www.570981.com | 4195l.com | 4255ttt.com | www.122.hk | www.La166518.com | www.50074a.com | www.54400b.com | www.195322.com | 11zz145.com | www.32126p.net | www.4078s.com | www.5666hc.com | 59599b.com | 3379d.com | www.pj8333.com | www.68cc2.com | js75ff.com | 80368tt.com | www.37533.com | www.37377l.com | www.029781.com | 40033hhh.com | www.306444a.com | www.0343l.com | www.50051v.com | 1294d.com | www.20178548.com | www.99788n.com | 11114048.com | 6830p.com | www.20199cc.com | www.2934g.com | 31325x.com | www.i118cp.com | www.9951331.com | www.599840.com | 30688a.com | www.16297744.com | www.4323y.com | 38365p.com | 3009i.com | www.5446yy.com | www.895544.com | 80567z.com | www.66930055.com | www.20899.com | 9420e.com | www.0686333.com | www.9j3.com | www.299058.com | 7742c.com | www.2945i.com | www.fcff7.com | lh66.com | www.292030.com | www.68689z.com | hg91910.com | www.39695v.com | www.2234.cc | 83138q.com | qy192.vip | www.js79905.com | www.106569.com | 518cp9.com | www.hg6668.tv | www.106076.com | 36566.bet | www.8313c.com | www.389244.com | 4647l.com | www.df5805.com | www.690477.com | u2490.com | www.cs.bet | www.760250.com | zd6161.com | www.998855v.com | www.820335.com | x33d.vip | www.d58.com | www.770490.com | ff3405.com | www.2y929.com | www.598799.com | 00774dd.com | www.bet63v.com | 423342.com | www.77764400.com | www.66136.com | 90307o.com | www.hy2266.com | www.03gcw.com | 3404t.cc | www.55060p.com | 11163366.com | www.8124d.com | www.0270e.com | feicai0431.com | www.642222.com | www.88djcp.com | 3825.com | www.8577b.cc | 08575.com | www.81855.com | www.811756.com | 20160913.ren | www.837929.com | 86811w.com | www.35553999.com | www.xinyc4.com | 50099x.com | www.98xpj98.com | 19991e.com | www.353303.com | www.404977.com | 01266.com | www.22211d.com | 402.com | www.28000x.com | aa5443.com | www.caipiao045.com | www.qml7.com | 3169e.com | www.hg0335.com | 78117711.com | www.50999e.com | 99151y.com | www.vip65533.com | www.569680.com | www.870933.com | x86200.com | www.36587777.com | 4955q.com | www.102665.com | 0615019.com | www.xx4499.com | www.65707e.com | www.www-77000.com | www.hm5222.com | 33511.com | www.21365bet.com | i8159.cc | www.amjs449.com | 6q604.com | www.38138k.com | 2355t.com | www.850750.com | 28839j.com | www.pj7991.com | www.507283.com | www.28758k.com | www.cp8015.cc | bwin.com | www.2109s.com | 2355g.com | www.89894p.com | hwcp4444.com | www.bet73k.com | 2078t.com | www.13434g.com | 4196f.com | www.5508.am | 01234lll.com | www.8zz66.com | 35222mm.com | www.4102k.com | 3807c.com | www.js56772.com | 2324jjj.com | www.ks2.com | 3748.com | www.3a436.com | 3664yh.com | www.349229.com | 3258y.com | www.42969.com | 37889.com | www.kc56.com | www.63877w.com | www.580819.com | www.83033u.com | www.21033.com | 9479c8.com | www.zte444.com | 08820055com | www.5203666.com | 4775544.com | www.780780d.com | 38345l.com | www.7239v.com | 44488q.com | www.hx6695.com | www.339967.com | www.30370000.com | 5443o.com | www.80jsjs.com | bet8w.com | www.7240o.com | am8888.net | www.2632k.com | www.my068.com | www.330692.com | www.ylg424.com | 6220x.com | www.10999b.com | 3807z.com | www.904029.com | 8742v.com | www.587833.com | www.pp224.cc | 8381.com | www.42070014.com | 77990.com | www.987443.com | www.88837m.com | meigaomei2017.com | www.6662ylg.com | 561633.com | www.60007f.com | www.pj3234.com | www.61233i.com | www.99c51.com | 32355qq.com | www.580786.com | h8159.cc | www.087069.com | www.5966zzz.com | bllyuepu.cn | www.yl978.com | www.bet888365.com | www.71399i.com | www.mhcp4.com | 4591001.com | www.89969.cc | www.005966.com | 2127uu.com | www.44118g.com | 99111ss.com | www.500710.com | www.11ledian11.cc | 50067n.com | www.26163b.com | www.1348-5.com | 6487xxx.com | www.8c444.com | 7792b.com | www.237944.com | o14666.com | www.115966.com | www.88yh765.com | amblm.com | www.js66988.com | 9411rrr.com | 1389k.com | www.hgdc200.com | mgm3242.com | www.186753.com | www.5099bb.com | 2012bet6.com | www.361550.com | www.50999g.com | 2757.com | www.262548.com | www.hg98097.com | 33382e.com | www.237944.com | www.4136j.com | 3225n.com | www.43131p.com | www.06820k.com | 9030j.com | 01019991.com | www.1434u.com | www.404ks.com | 3928722.com | www.pujing85.com | www.6455c.com | 4809s.com | www.5484b.com | www.88528oo.com | so66.cc | www.805836.com | www.1168z.com | 500000756.com | www.55yfa.com | www.449555.com | 2490r.com | www.114149.com | www.91779k.com | www.56733n.com | 908080j.com | www.50024d.com | www.60245.com | 444x2.com | www.135580.com | www.40288t.com | www.aobo8877.com | shunying9.com | www.6666y.cc | www.yh99866.com | 50067t.com | 8988y.com | www.4331m.com | www.bd0088.com | 3435b.com | www.239828.com | www.2566y1.com | www.h7788u.com | 1017.com | www.444087.com | www.w84s.com | www.4107z.com | 8015s.com | www.444069.com | www.69567k.com | www.i22365.com | bcw1111.com | www.339361.com | www.42070015.com | www.js9969.com | 4036t.com | www.41518o.com | www.9422.com | www.8882.cc | 0068.cc | ly8004.com | www.5799.cc | www.js07888.com | hhh4165.com | 4066yy.com | www.99677y.com | www.bai5533.com | 3078z.com | 15a11.net | www.809217.com | www.074546.com | www.yh7601.com | 4809h.com | 5003kk.com | www.5095a.com | www.88166n.com | www.653508.com | jjj67890.com | js89t.vip | www.33063.cc | www.js6829.com | www.67797z.com | 2998yh.com | 3018dd.com | www.99fzc.com | www.4196n.com | www.xpj99896.com | 0015hh.com | ibc168.com | www.673266.com | www.rrqp333.com | www.942232.com | 54443k.com | w69441100.com | 55yy8332.com | www.585hc.com | www.30350n.com | www.hg0782.com | www.w935.com | www.42070010.com | www.he0055.com | www.6248j.com | 3890f.com | 123456hh.cc | www.djcp009.com | www.585167.com | www.20199ss.com | www.bet365604.com | fh7.927go.com | pjxizang.com | www.276608.com | www.50026s.com | www.45598k.com | www.hg3036.com | www.68666h.com | 7003uu.com | sxkcl.net | www.217880.com | www.52511.com | www.js7000.com | www.kk4666.com | www.298345.com | 2349002.com | 4323o.com | 38sb.com | www.912482.com | www.8084.com | www.x69096.com | www.yiyao12.com | www.88517888.cc | 45637a.com | 3189qq.com | 00774xx.com | www.772701.com | www.00665e.com | www.115527g.com | www.332159.com | www.t30226.com | 7792s.com | 65560123.com | 4255e.com | 50128.com | www.506477.com | www.8499e.com | www.7240d.com | www.65066hh.com | www.53js.com | www.87680m.com | 2767b.com | 2146z.com | hg008.am | am51335.net | 37111u.com | www.566677.com | www.2373c.com | www.293.com | www.659618.com | www.67df.com | www.js936.com | www.76543s.com | 74668.com | 366yh.com | 00755d.com | 4377.com | alpk33.com | p2894.com | www.66653e.com | www.621481.com | www.ji224.com | www.61233m.com | www.97828g.vip | www.yh234c.com | www.s3065.com | www.858448.com | www.9225z.com | www.u22365.com | www.bobifa.net | 3009r.com | 2060088.com | 8344aa.com | 33382xx.com | ab0056.com | d47479.com | 3245f.com | 22296ai.com | www.129989.com | www.591799.com | www.915776.com | www.003ac.com | www.26878c.com | www.96386y.com | www.7933.com | www.v98478.com | www.v1068.com | www.9895m.com | www.6880jj.com | www.9737oo.com | www.90544.com | www.jxcp1111.com | www.11223885.com | www.8jjzyz.com | www.46662.com | www.hg5867.com | www.3456j.com | www.hg3373.com | www.5601j.com | www.wns08888.com | www.hg22331.com | www.hg5519.com | www.11188807.com | www.9949q.com | www.js7009.com | www.mgm777l.com | www.10050730.com | www.1596a.com | www.700733.com | www.333193.com | www.696568.com | www.888zhenren20.com | www.sz2888.com | www.m456x.com | www.hg98091.com | www.a30666.vip | www.3066nn.com | www.s3410.com | www.vns998.me | www.37jsc.com | www.906009.com | www.80075r.com | www.71789.cc | www.fo54.com | www.739908.com | www.369073.com | www.063552.com | 8827xx.com | 2127b.com | 709651.com | 6519822.com | bmw8077.com | 3550t.com | 26668r.com | 0080y.com | www.aicaiaa.com | www.8694p.com | www.hg0454.com | www.8568899.com | www.wd817.com | www.38138u.com | www.8577f.cc | www.706wb.com | www.9928d.com | www.959591.com | www.373500.com | 33933.com | 9103kk.com | 22296ak.com | 6723888.com | g99345.am | www.pj8780.com | www.10050011.com | www.hd66.am | www.qmc0055.com | www.07bet8.com | www.77201.com | www.91233l.com | www.66fzc.com | www.573678.com | 20833f.com | 0727d.com | 0008ee.com | 00774ee.com | www.7amc.com | www.744suncity.com | www.c9478.com | www.601710.com | www.4975.am | www.hx1115.com | www.229958.com | g15666.com | 5360.com | 7893w27.com | www.lhg555.com | www.068500.com | www.40hga.com | www.v667788.com | www.1035q.com | www.234276.com | ll67890.com | 00664002.com | 168cp-t.com | www.boma0150.com | www.55288a.com | www.0021331.com | www.3a434.com | www.978231.com | 97880022.net | 1483b.com | z7742.com | www.9976755.com | www.86778.com | www.60886m.com | www.50064k.com | www.529081.com | bet35365r.com | 760238.com | 3189gg.com | www.hg978978.com | www.9737ss.me | www.288963.com | www.599649.com | 3121tt.com | 7003z.com | www.hg2239.com | www.3589333.com | www.12136v.com | www.2350y.com | 9964b.com | 1077tt.com | 2443j.com | www.xpj9598.com | www.d32939.com | www.08588u.com | www.499428.com | 234915.com | 2757000.com | www.vns9948.com | www.07576.com | www.89777k.com | www.707619.com | bg7666.com | 70118y.com | www.7776358.com | www.19019i.com | www.83993q.com | www.189909.com | 500000633.com | 3169t.com | www.xpj3210.com | p888888.com | xiaowei889.com | www.xpj70065.com | www.80188f.com | www.1368j.cc | mxc55.com | 80368ww.com | www.77537n.com | www.4996cs.com | www.3668n.com | blm800.com | 7742cc.com | www.a2399.com | www.88325s.com | www.hf1680.com | 3202l.com | hcp5555.com | www.hg7644.com | www.984701.com | www.355294.com | 8381nn.com | www.hg0056.com | www.365099.bet | www.2632v.com | 0747aa.com | 99151x.com | www.90903.com | www.4331f.com | www.66621i.com | 4018x.com | www.t22365.com | www.n063801.com | www.927699.com | 1294c.com | 1669k.com | www.854608.com | www.8667x.com | 78900.cc | zhcp92.com | www.59505e.com | www.07163w.com | 6245g.com | 53777z.com | www.195666.com | www.53900d.com | 8790b.com | 9995j.cc | www.cscp.bet | www.3478e.cc | bb5360.com | www.716988.com | www.00773d.com | www.994696.com | 91019l.com | www.69229.com | www.669112.com | www.366746.com | 32666p.com | www.hotelisboa.com | www.3328229.com | 67877e.com | 998u.cc | www.7188188.com | www.2934l.com | 88850dd.com | www.vns338.com | www.0600g.cc | www.99677i.com | 496tt.com | www.99827.com | www.1035e.com | bet3659098.com | www.hg083.com | www.hr1855.com | 0241p.com | zhcp64.com | www.00773b.com | www.526197.com | 4288xx.com | www.31955.com | www.4189b.com | 5651x.com | www.cblftib.com | www.50819.com | pj88cc.com | www.407878.com | www.ls33.vip | 8547w.com | 775086.com | www.2776.cc | www.87668i.com | 56988e.com | www.16181p.com | www.407870.com | 35zz.vip | www.2350.com | www.501364.com | e72227.com | www.56655k.com | www.689613.com | uu7742.com | www.gd35155.com | www.590801.com | 9964f.com | www.tt1525.com | www.602452.com | bowang005.com | www.83568q.com | www.504633.com | 553388.com | www.55060u.com | www.025517.com | 44077l.com | www.pjc66.vip | 293365.com | www.0636f.com | www.pjzxyl.com | 59599o.com | www.hg2219.com | www.85gcw.com | 3405o.com | www.77731g.com | www.515049.com | 970869.com | www.58404b.com | 2643u.com | www.6491w.com | www.15365c.com | 776052.com | www.88399a.com | www.638807.com | 11474444.com | www.792074.com | 66300vip19.com | www.cp5000e.com | www.3933o.cc | 316h.cc | www.4136y.com | 3678q.com | www.hg3968.com | www.33112k.com | n82365.com | www.255793.com | 55984x.com | www.364616.com | 6363p.com | www.6939t.com | 20550371.com | www.1388707.com | www.270648.com | kk4675.com | www.70203d.cc | jixiang96.com | www.267185.com | 11qq8331.com | www.365775.com | www.3890t.com | r45638.com | www.xj6006.com | hr255.com | www.55422e.com | www.652776.com | 3258f.com | www.6482n.com | www5682.com | www.98698s.com | ei59.cn | www.16297766.com | www.699494.com | 99306.com | www.99638j.com | 9506g.com | www.377666i.com | swtyhhh.com | www.hg9010.com | www.52303e.com | www.390722.com | www.hy2721.com | 3379uu.com | www.c17848.com | 7599y.com | www.y32031.com | 31n.net | www.jsc33.com | jsp36.com | www.22235b.com | www.498166.com | www.hg1528.com | www.48wcp.com | 2613.com | www.525011.com | 5295.com | www.97828v.vip | 4789cz.com | www.j36.cc | yhguangdong.vip | www.58118g.com | hg999222.com | www.188sb.21.sb | djbet338.com | www.814c.com | 8294f.com | www.3170002.com | www.081506.com | www.hg5801.com | www.375793.com | www.76543l.com | www.658770.com | www.63877d.com | www.803244.com | www.886601.com | www.959557.com | www.a1a222.cc | www.949429.com | www.pu1177.com | www.894450.com | www.8473d.com |