<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 選擇了,就不要放棄

  小學生作文:選擇了,就不要放棄
  作文字數:483
  作者:劉路奕
 •  
 •  
 • xuǎn
 • le
 •  
 • jiù
 • yào
 • fàng
 •  
 •  
 •  選擇了,就不要放棄 
 •  
 •  
 • liú
 •  
 •  
 •  劉路奕 
 •  
 •  
 • yìn
 • xiàng
 • zhōng
 •  
 • de
 • yóu
 •  印象中,無法抹去的記憶猶如一
 • piàn
 • zhàn
 • lán
 • biān
 • de
 • hǎi
 •  
 • hǎi
 • zhōng
 • yǒu
 • duǒ
 • duǒ
 • 片湛藍無邊的大海。大海中有一朵朵
 • làng
 • huā
 •  
 • ràng
 • zhāi
 • chū
 • duǒ
 •  
 • jiā
 • gòng
 • xiǎng
 •  
 • 浪花,讓我摘出一朵,與大家共享!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • sān
 • nián
 • qián
 •  
 • zhī
 • de
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • yīn
 •  三年前,一個無知的我走進了音
 • diàn
 • táng
 •  
 • sān
 • nián
 • hòu
 •  
 • dāng
 • chū
 • zhī
 • de
 • 樂殿堂,三年后,當初那個無知的我
 • xué
 • huì
 • le
 • xiǎo
 • qín
 •  
 • dàn
 • shì
 • chǎng
 •  
 • miàn
 • shì
 •  
 • zhì
 • 學會了小提琴。但是那場“面試”至
 • jīn
 • hái
 • lìng
 • yóu
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 • 今還令我記憶猶新。 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dài
 • zhe
 • xìng
 • fèn
 • dān
 • xīn
 • zǒu
 • jìn
 • lǎo
 •  那天,我帶著興奮和擔心走進老
 • shī
 • de
 • jiāo
 • shì
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhe
 • tóu
 • zǒu
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • 師的教室,老師理著頭發走了出來,
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 •  
 • mǎn
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • chōng
 • xiào
 • le
 • 他那長長的、布滿皺紋的臉沖我笑了
 • xiào
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • zhǒng
 • shēn
 • 笑,他那大大的眼睛里充滿了一種深
 • qíng
 •  
 • ǎi
 • de
 • guāng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 •  
 •  
 • duì
 • yīn
 • 情、和藹的目光。老師問我:“對音
 • gǎn
 • xìng
 • ma
 •  
 •  
 • yóu
 • le
 • xià
 •  
 • jié
 • jié
 • 樂感興趣嗎?”我猶豫了一下,結結
 • shuō
 • le
 • shēng
 •  
 • gǎn
 • xìng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 巴巴地說了一聲“感興趣!” 
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • yòu
 • shì
 • de
 • jiē
 • pāi
 • gǎn
 •  
 • ràng
 • tīng
 •  老師又試我的節拍感,讓我聽他
 • de
 • jiē
 • pāi
 • shēng
 •  
 • rán
 • hòu
 • ràng
 • chū
 • lái
 •  
 • fèn
 • zhōng
 • 的節拍聲,然后讓我打出來。幾分鐘
 • guò
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • huì
 • huì
 • yīn
 • 過去了,老師對我說:“你會不會因
 • wéi
 • láo
 • lèi
 •  
 • ér
 • fàng
 •  
 •  
 • chí
 • le
 • piàn
 •  
 • 為勞累,而放棄?”我遲疑了片刻,
 • bǎi
 • zhǒng
 • xiǎng
 • cóng
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • zhōng
 • huá
 • guò
 •  
 •  
 • 幾百種想法從我的腦海中滑過。“既
 • rán
 • xuǎn
 • le
 •  
 • jiù
 • néng
 • fàng
 •  
 • gèng
 • néng
 • bàn
 • 然我選擇了,就不能放棄,更不能半
 • ér
 • fèi
 •  
 •  
 • yòng
 • xiǎng
 • liàng
 • de
 • shēng
 • yīn
 • huí
 • le
 • lǎo
 • 途而廢!”我用響亮的聲音回答了老
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • hái
 • shōu
 • le
 •  
 •  
 • lǎo
 • 師。老師說:“這孩子我收了!”老
 • shī
 • bǎo
 • jīng
 • cāng
 • sāng
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • chū
 • le
 • wēi
 • wēi
 • de
 • xiào
 • róng
 • 師飽經滄桑的臉上露出了微微的笑容
 •  
 • tián
 • tián
 • xiào
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 。我也甜甜地笑了! 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dàn
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • de
 • xiǎo
 • qín
 •  那天,我不但開始了我的小提琴
 • shēng
 •  
 • gèng
 • zhòng
 • yào
 • de
 • shì
 • zhī
 • dào
 • gàn
 • shí
 • me
 • dōu
 • 生涯,更重要的是我知道干什么都必
 • yǒu
 • zhǒng
 • qiè
 • ér
 • shě
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • 須有一種鍥而不舍的精神!這件事,
 • yǒng
 • yuǎn
 • bǎo
 • liú
 • zài
 • de
 • bǎo
 •  
 •  
 •  
 • 永遠保留在我記憶的寶庫里! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    選擇了,就不要放棄
   
    劉路奕
   
    印象中,無法抹去的記憶猶如一片湛藍無邊的大海。大海中有一朵朵浪花,讓我摘出一朵,與大家共享!
   
   
   三年前,一個無知的我走進了音樂殿堂,三年后,當初那個無知的我學會了小提琴。但是那場“面試”至今還令我記憶猶新。
   
    那天,我帶著興奮和擔心走進老師的教室,老師理著頭發走了出來,他那長長的、布滿皺紋的臉沖我笑了笑,他那大大的眼睛里充滿了一種深情、和藹的目光。老師問我:“對音樂感興趣嗎?”我猶豫了一下,結結巴巴地說了一聲“感興趣!”
   
    老師又試我的節拍感,讓我聽他的節拍聲,然后讓我打出來。幾分鐘過去了,老師對我說:“你會不會因為勞累,而放棄?”我遲疑了片刻,幾百種想法從我的腦海中滑過。“既然我選擇了,就不能放棄,更不能半途而廢!”我用響亮的聲音回答了老師。老師說:“這孩子我收了!”老師飽經滄桑的臉上露出了微微的笑容。我也甜甜地笑了!
   
    那天,我不但開始了我的小提琴生涯,更重要的是我知道干什么都必須有一種鍥而不舍的精神!這件事,永遠保留在我記憶的寶庫里!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   

   媽媽,不要那么“關心”我了

   作文字數:454
   作者:趙燁彤
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • sān
  • nián
  • le
  •  
  • hái
  •  我已經讀三年級了,媽媽還把
  • dāng
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • zǒng
  • huān
  • shí
  • me
  • shì
  • qíng
  • dōu
  • gěi
  • 我當個寶貝,總喜歡把什么事情都給
  • ān
  • pái
  • shùn
  • shùn
  • dāng
  • dāng
  •  
  • 我安排得順順當當。
  • 閱讀全文

   不要戰爭

   作文字數:385
   作者:徐睿
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • dào
  • men
  • rén
  • lèi
  • qiān
  • nián
  • qián
  • méi
  •  我知道我們人類幾千年以前沒
  • yǒu
  • huǒ
  • shèn
  • zhì
  • wàn
  • nián
  • men
  • zhuī
  • qiú
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • ne
  • 有火甚至幾萬年我們追求的是什么呢
  • jiù
  • shì
  • yào
  • ràng
  • shēng
  • huó
  • gèng
  • jiā
  • měi
  • hǎo
  • gèng
  • jiā
  • xìng
  • ma
  • 不就是要讓生活更加美好更加幸福嗎
  • 閱讀全文

   多么希望不要放假

   作文字數:666
   作者:傅嘉倩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wa
  • sāi
  •  
  • fàng
  • hán
  • jiǎ
  • le
  •  
  •    “哇噻!放寒假了,
  • yòu
  • yǒu
  • shí
  • jiān
  • wán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • jiǎ
  •  
  •  
  •  
  • 又有時間玩啦!”“耶!放假?」?
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • yín
  • duǎn
  •  
  • dòu
  • hóu
  • 竽? 蓖??歉齦齷短煜駁兀?逗糇
  • 閱讀全文

   a 看圖作文:《不要亂扔果皮》

   作文字數:414
   作者:張暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • xià
  •  
  • xiǎo
  •   一個陽光明媚的下午,小力
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • xīn
  • fēi
  • cháng
  • gāo
  • xìng
  •  
  • shùn
  • shǒu
  • 寫完作業,心里非常高興,他順手拿
  • le
  • xiāng
  • jiāo
  • biān
  • chī
  • biān
  • xiàng
  • wài
  • pǎo
  •  
  • xiǎng
  • zhǎo
  • xiǎo
  • péng
  • 了一個香蕉邊吃邊向外跑,想找小朋
  • 閱讀全文

   現代人不要太貪財

   作文字數:311
   作者:陸穎慧
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shēng
  • zài
  • xīng
  • 站長 :。 事情就發生在星期
  • liù
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • 六的早晨。
  •  
  •  
  • rán
  •  
  • diàn
  • huà
  • líng
  • xiǎng
  •  
  • jiē
  • le
  •  突然,電話鈴響起,我爸爸接了
  • 閱讀全文

   請不要浪費生命之源--- 水

   作文字數:260
   作者:江蘇省淮…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • xiàn
  • yǒu
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • xià
  • yòng
  • shuǐ
  • 最近,我發現有的小朋友下課用水
  • lóng
  • tóu
  • pēn
  • shuǐ
  • wán
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • cháng
  • duì
  •  
  • 龍頭噴水玩,我感覺這樣非常不對。
  • 閱讀全文

   請不要傷害花草樹木

   作文字數:419
   作者:laj2008
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qǐng
  • yào
  • shāng
  • hài
  • ?g
  • cǎo
  • shù
  •   請不要傷害花草樹木
  •  
  • 
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • ?g
  • kāi
  • le
  •  
  • cǎo
  • 春天來了,公園里的花開了,草綠
  • 閱讀全文

   不要貪錢

   作文字數:500
   作者:周炎南
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • 站 長 :  星期一,我
  • zài
  • shàng
  • jiǎn
  • dào
  • le
  • máo
  • qián
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • àn
  • 在地上撿到了一個五毛錢。我心中暗
  • xiǎng
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • shōu
  • huò
  •  
  • yòu
  • xiàn
  • 想:今天我可是大收獲!可我又發現
  • 閱讀全文

   不要讓自己迷失在網絡游戲里

   小學生作文:不要讓自己迷失在網絡游戲里
   作文字數:636
   作者:海的邊緣
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • yīng
  • 一個星期天的上午,我正在寫英語
  • zuò
  •  
  • yào
  • dào
  • wài
  • miàn
  • yǒu
  • shì
  •  
  • lín
  • zǒu
  • 作業,爸爸媽媽要到外面有事,臨走
  • shí
  • zhǔ
  • yào
  • hǎo
  • hǎo
  • xiě
  • zuò
  •  
  • yào
  • dān
  • xià
  • 時囑咐我要好好寫作業,不要耽誤下
  • 閱讀全文

   學會放棄

   小學生作文:學會放棄
   作文字數:291
   作者:冰雪思魯
  •  
  • kuà
  • lán
  • chǎng
  • shàng
  • liú
  • xiáng
  • zài
  • rěn
  • zhe
  • shāng
  • tòng
  • de
  • qíng
  • kuàng
  • 米跨欄場上劉翔在忍著傷痛的情況
  • xià
  • zhàn
  • zài
  • le
  • sài
  • chǎng
  • shàng
  • zài
  • kāi
  • shǐ
  • shì
  • pǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  • gāng
  • 下站在了賽場上在開始試跑的時候剛
  • kuà
  • le
  • liǎng
  • lán
  • de
  • liú
  • xiáng
  • liǎn
  • shàng
  • jiàn
  • le
  • wǎng
  • chōng
  • 跨了兩個欄的劉翔臉上不見了以往充
  • 閱讀全文

   我懂得了不要輕易放棄

   小學生作文:我懂得了不要輕易放棄
   作文字數:577
   作者:魯娜
  • xiǎo
  • běi
  • zuò
  • wén
  • ?
  • dǎo
  • zhōng
  • xīn
  • 小北大作文輔導中心
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  •  六年級 魯娜
  •  
  •  
  • zài
  • rén
  • shēng
  • de
  • dào
  • shàng
  •  
  • duō
  • rén
  • wǎng
  • wǎng
  • chéng
  •  在人生的道路上,許多人往往成
  • 閱讀全文

   不要在馬路上踢球

   小學生作文:不要在馬路上踢球
   作文字數:206
   作者:胥文豪
  •  
  •  
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  • xiǎo
  • jun1
  • xiǎo
  • míng
  • zài
  •  一天放學了,小軍和小明在馬路
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • zhe
  • qiú
  •  
  • qiú
  • bèi
  • men
  • 上高高興興地踢著足球,球被他們踢
  • lái
  •  
  • men
  • wán
  • kāi
  • xīn
  • le
  •  
  • rán
  •  
  • 來踢去,他們玩得可開心了。忽然,
  • 閱讀全文

   有時候,放棄也是一種追求

   小學生作文:有時候,放棄也是一種追求
   作文字數:656
   作者:徐詠欣
  •  
  •  
  • hào
  • hàn
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • zhōng
  •  
  • zhī
  • ruò
  • xiǎo
  • de
  • shā
  • dīng
  •  浩瀚的海洋中,一只弱小的沙丁
  • bèi
  • tiáo
  • shuò
  • de
  • jīng
  • qióng
  • zhuī
  • shě
  •  
  • lìng
  • rén
  • 魚被一條碩大的鯨窮追不舍,令人不
  • jìn
  • duì
  • shā
  • dīng
  • de
  • mìng
  • yùn
  • àn
  • àn
  • dān
  • yōu
  •  
  • shì
  •  
  • 禁對沙丁魚的命運暗暗擔憂。可是,
  • 閱讀全文

   學會放棄

   小學生作文:學會放棄
   作文字數:1108
   作者:劉僮
  •  
  •  
  • xué
  • huì
  • fàng
  •  
  •  
  •  學會放棄 
  •  
  •  
  • běi
  • huái
  • shù
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  北大槐樹第二小學 六年級二班
  •  
  • liú
  • tóng
  •  
  •  
  • 劉僮 
  • 閱讀全文

   不要以貌取人

   小學生作文:不要以貌取人
   作文字數:508
   作者:詠兒
  •  
  •  
  • yào
  • mào
  • rén
  •  不要以貌取人
  •  
  •  
  • xiàng
  • xìn
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • yīng
  • gāi
  • yǒu
  • bǎi
  • fèn
  • zhī
  • liù
  • shí
  •  我相信世界上應該有百分之六十
  • de
  • rén
  • huì
  • mào
  • rén
  •  
  • 的人會以貌取人。
  • 閱讀全文

   誘惑面前,我選擇了放棄

   小學生作文:誘惑面前,我選擇了放棄
   作文字數:980
   作者:童欣悅翠…
  •  
  •  
  • yòu
  • huò
  • miàn
  • qián
  •  
  • xuǎn
  • le
  • fàng
  •  
  •  
  •  誘惑面前,我選擇了放棄 
  •  
  •  
  • xué
  • xiào
  •  
  • cuì
  • huá
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  學校:翠華路小學 
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • èr
  • bān
  •  
  •  
  •  班級:四二班 
  • 閱讀全文

   要歡樂不要到歡樂谷

   小學生作文:要歡樂不要到歡樂谷
   作文字數:1407
   作者:趙琳
  • dài
  • zhe
  • tóng
  • yàng
  • huǒ
  • de
  • qíng
  • huān
  • 我和父母帶著同樣火辣辣的熱情去歡
  • yóu
  • wán
  •  
  • běn
  • lái
  • zhè
  • yóu
  • wán
  • de
  • rén
  • yuán
  • méi
  • 樂谷游玩。本來這次游玩的人員里沒
  • yǒu
  • de
  •  
  • shì
  • méi
  • guò
  •  
  • men
  • jiù
  • 有爸爸的,可是爸爸沒去過,我們就
  • 閱讀全文

   不要和陌生人講話

   小學生作文:不要和陌生人講話
   作文字數:647
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • yào
  • qiú
  • ěr
  • chāo
  •  媽媽要求我和她一起去沃爾瑪超
  • shì
  • gòu
  •  
  • xiàng
  • huān
  • chāo
  • shì
  • jiù
  •  
  • 市購物,我一向不喜歡去超市就以:
  • chāo
  • shì
  • mǎi
  • dōng
  •  
  • guǎng
  • chǎng
  • diào
  • de
  • 你去超市買東西,我去廣場釣魚的附
  • 閱讀全文

   這一次,我沒有放棄

   小學生作文:這一次,我沒有放棄
   作文字數:710
   作者:一小劉雨…
  • lǎo
  • shī
  • jiāo
  • gěi
  • rèn
  •  
  • zhì
  • zuò
  • 老師交給我一個任務,制作一個科技
  • xiǎo
  • zhì
  • zuò
  •  
  • 小制作。
  •  
  •  
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • xiǎng
  •  
  • zhè
  • yǒu
  • shí
  • me
  • nán
  • de
  •  
  •  剛開始,我想:這有什么難的,
  • 閱讀全文

   請不要玩電腦游戲

   小學生作文:請不要玩電腦游戲
   作文字數:674
   作者:周炎南
  • xiàn
  • zài
  • què
  • huān
  •  
  • tǎo
  • yàn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • 我現在卻不喜歡它,討厭它,因為它
  • shǐ
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • shòu
  • dào
  • le
  • shāng
  • hài
  •  
  • 使我的眼睛受到了傷害。
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  •  
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • hóng
  •  
  • tiān
  • tiān
  • yǎn
  •  這幾天,我的眼睛紅,天天滴眼
  • 閱讀全文

   媽媽,請不要扔掉我的卡片

   小學生作文:媽媽,請不要扔掉我的卡片
   作文字數:463
   作者:門國政
  •  
  •  
  •  
  • qǐng
  • yào
  • rēng
  • diào
  • de
  • piàn
  •  媽媽,請不要扔掉我的卡片
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • zài
  • wài
  • biān
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • rán
  •  星期天,我在外邊玩耍,突然
  • xiǎng
  • tān
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • de
  • xiē
  •  
  • shén
  • bǎo
  • bèi
  • shén
  • 想起我攤在床上的那些“神奇寶貝神
  • 閱讀全文

   放棄也是一種美

   小學生作文:放棄也是一種美
   作文字數:433
   作者:洪綺鈺
  • men
  • zhēn
  • zhèng
  • yōng
  • yǒu
  • de
  •  
  • men
  • suǒ
  • yōng
  • yǒu
  • de
  •  
  • 我們真正擁有的;我們所擁有的,也
  • dìng
  • jiù
  • shì
  • men
  • zhēn
  • zhèng
  • míng
  • zài
  • xīn
  • de
  •  
  • 不一定就是我們真正銘刻在心的!其
  • shí
  • rén
  • shēng
  • hěn
  • duō
  • shí
  • hòu
  • yào
  • jiào
  • de
  • fàng
  •  
  • 實人生很多時候需要自覺的放棄!
  • 閱讀全文

   不要亂花錢

   小學生作文:不要亂花錢
   作文字數:396
   作者:徐愷倫
  •  
  •  
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • fàng
  • xué
  • jiù
  • wéi
  • zhe
  •  很多小朋友一放學就圍著爸爸媽
  • yào
  • qián
  •  
  • mǎi
  • chī
  • de
  •  
  • wán
  • de
  •  
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  
  • 媽要錢,買吃的、玩的、紅領巾。
  •  
  •  
  • shí
  • zhè
  • yàng
  • zuò
  • shì
  • duì
  • de
  •  
  • men
  • xiǎng
  • xiǎng
  •  其實這樣做是不對的。你們想想
  • 閱讀全文

   人不要貪心

   小學生作文:人不要貪心
   作文字數:714
   作者:未知
  •  
  •  
  • cóng
  • kàn
  • le
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • shǔ
  • lái
  • bǎo
  •  
  •  
  •  自從我看了電影《鼠來寶》,我
  • jiù
  • qiáo
  • xiē
  • ài
  • zhàn
  • xiǎo
  • biàn
  •  
  • zuò
  • cōng
  • míng
  • 就瞧不起那些愛占小便宜、自作聰明
  •  
  • tān
  • xīn
  • de
  • rén
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • bìng
  • míng
  • bái
  • 、貪心的人了,因為他們并不明白那
  • 閱讀全文

   不要相信外面的活動

   小學生作文:不要相信外面的活動
   作文字數:483
   作者:周炎南
  • cān
  • jiā
  • le
  • xiàng
  • wài
  • miàn
  • de
  • huó
  • dòng
  • ér
  • làng
  • fèi
  • le
  • 爸爸參加了一項外面的活動而浪費了
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  • 元。 
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • chéng
  • zuò
  • tiě
  • lái
  • dào
  •  有一天,我和爸爸乘坐地鐵來到
  • 閱讀全文

   擦干淚,不要哭

   小學生作文:擦干淚,不要哭
   作文字數:388
   作者:王宇希
  • gàn
  • lèi
  •  
  • yào
  •  
  •  
  • 擦干淚,不要哭 
  •  
  • wèi
  • xīn
  • rán
  •  
  •  
  • 魏欣然 
  •  
  • zhōng
  • guó
  • shì
  • xié
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  • shuí
  • 中國是一個和諧的大家庭,誰也不
  • 閱讀全文

   選擇了,就不要放棄

   小學生作文:選擇了,就不要放棄
   作文字數:483
   作者:劉路奕
  •  
  •  
  • xuǎn
  • le
  •  
  • jiù
  • yào
  • fàng
  •  
  •  
  •  選擇了,就不要放棄 
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉路奕 
  •  
  •  
  • yìn
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • de
  • yóu
  •  印象中,無法抹去的記憶猶如一
  • 閱讀全文

   早說了不要的陌生人講話!

   小學生作文:早說了不要的陌生人講話!
   作文字數:448
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • zǎo
  • shuō
  • le
  • yào
  • shēng
  • rén
  • shuō
  • huà
  •  
  •  
  •  早說了不要和陌生人說話 
  •  
  •  
  • tiān
  • zhèng
  • zài
  • gōng
  • mén
  • kǒu
  • děng
  • rén
  •  
  • liàng
  •  那天我正在公司門口等人,一輛
  • háo
  • huá
  • jiào
  • chē
  • zài
  • shēn
  • biān
  • tíng
  • le
  • xià
  • lái
  • tóu
  • shì
  • 豪華轎車在我身邊停了下來里頭是一
  • 閱讀全文

   不要的陌生人講話!——胡偉奇

   小學生作文:不要的陌生人講話!——胡偉奇
   作文字數:520
   作者:胡偉奇
  •  
  •  
  • yào
  • shēng
  • rén
  • jiǎng
  • huà
  •  
  •  
  •  不要和陌生人講話 
  •  
  •  
  • wàn
  • yún
  • de
  • xià
  •  
  • píng
  • jiè
  • de
  •  一個萬里無云的下午,憑借我的
  •  
  • sān
  • cùn
  • làn
  • zhī
  • shé
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • de
  • tóng
  • “三寸不爛之舌”,經過媽媽的同意
  • 閱讀全文

   自己不要臉不等于孩子不要臉——升學報名有感

   小學生作文:自己不要臉不等于孩子不要臉——升學報名有感
   作文字數:384
   作者:何鑫
  •  
  •  
  • yào
  • liǎn
  • děng
  • hái
  • yào
  • liǎn
  •  
  •  自己不要臉不等于孩子不要臉—
  •  
  • shēng
  • xué
  • bào
  • míng
  • yǒu
  • gǎn
  • —升學報名有感
  •  
  •  
  • shì
  • shēng
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dào
  •  我是一個畢業生,今天到錄取我
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.305995.com | 88851q.com | WWW.852606.COM | www.29277b.com | 08dd.cc | ee76669.com | WWW.896684.COM | www.008.vip | 55818w.com | 214sj.com | WWW.151710.COM | www.43818c.com | 80878z.com | 2158wx.com | www.808482.com | www.csgc3.com | www.88166o.com | gfc1688.com | www.196056.com | WWW.923214.COM | www.73990f.com | 61321122.com | 2306p.com | www.926730.com | WWW.276156.COM | www.35252d.com | pj88yy.com | 69440033.com | www.715121.com | WWW.260697.COM | www.w84c.com | 55545d.com | 7335t.com | www.783500.com | WWW.610160.COM | www.63606w.com | 85698q.com | 3644j.com | www.703953.com | WWW.775780.COM | www.81608w.com | amjsc05.com | zhcp59.com | www.66376o.com | WWW.635263.COM | www.50024.com | www.04567j.com | 54140088.com | z2649.com | 85501.com | WWW.400299.COM | www.hf1680.com | www.js89o.vip | zhcp12.com | 7742d.com | ce.warning.360.cn | WWW.801607.COM | WWW.611397.COM | www.bb888.cc | www.caiba200.com | i08199.com | asddz.com | www.277474.com | WWW.17068.COM | www.00665.com | www.8905y.com | 5756988.com | 30179933.com | 35252d.com | www.26878v.com | WWW.844143.COM | WWW.135830.COM | www.60007m.com | www.91779g.com | 776071.com | 77606j.com | s4255.com | www.178275.com | WWW.577545.COM | WWW.794838.COM | www.61655w.com | www.q2894.com | 58802l.com | yk222.com | y00.com | 6220jj.com | 355422.com | www.901591.com | WWW.332499.COM | WWW.608904.COM | www.16065b.com | www.33111155.com | c15666.com | 2618b.com | 69111q.com | www.160881.com | www.998294.com | WWW.200381.COM | WWW.523046.COM | www.08588l.com | www.798343.com | www.9737dd.me | 2851r.com | 4557.com | 4288jj.com | 11683388.com | js6444.com | 01234yyy.com | 6261g.com | 433400.com | www.289917.com | WWW.596866.COM | WWW.243442.COM | WWW.345427.COM | WWW.614155.COM | www.5522d.cc | www.82676.com | www.99997148.com | www.flb277.com | www.540640b.com | www.418466.com | 6641gg.com | 2589.com | 23686.com | 82997.com | 4289r.com | 1166589.com | 51133hhh.com | 3788.com | 6195jp.com | bb0666.com | yhningxia.vip | 01234sss.com | 99999.com | 3078i.com | 3552h.com | 5856uuu.com | a7285.com | 5804b.com | 234916.com | 305196.com | ddcp99.com | z3144.com | ffff0000.com | 55984d.com | a61653.com | 89777c.com | 23800.com | 4340k.com | 1770k.com | y1253.com | 8381bb.com | 3304q.com | 307883.com | hg10v.com | 3685c.com | zhcp60.com | 56988j.com | 7610.com | www.90305e.com | www.9c123.com | www.bet63q.com | www.69567l.com | www.773560.com | www.93gj.com | www.51515j.com | www.782w.com | WWW.414849.COM | WWW.787154.COM | WWW.668426.COM | WWW.634033.COM | WWW.402380.COM | www.900122.com | www.666507.com | www.348911.com | www.37118.com | 0652i.com | 1119420.com | p88818.com | ee444000.com | 76886f.com | 3189y.com | www.68277888.com | www.9911331.com | www.638713.com | www.4428229.com | www.21202d.com | WWW.752691.COM | WWW.260566.COM | WWW.67465.COM | www.586840.com | www.77803i.com | 58802n.com | 8569811l.com | 2214q.com | 9149i.com | www.bwinyz49.com | www.0967xx.com | www.2373b.com | WWW.507627.COM | WWW.879011.COM | www.627868.com | 20188s.com | 08820066.com | 55967x.com | 97618y.com | www.g80288.com | www.954321u.com | www.ct8800.com | WWW.749811.COM | WWW.223905.COM | www.112669.com | 7779964.com | 3778802.com | jsjlb5.com | www.4996hb.com | www.4331d.com | WWW.607966.COM | WWW.311465.COM | www.577369.com | 80850p.com | 61652f.com | 500000744.com | www.8967c.com | www.9996yy.com | www.77czt.com | WWW.874408.COM | www.601497.com | 69446688.com | 2324zzz.com | bg555666.com | www.89777a.com | WWW.747654.COM | WWW.628999.COM | 1788555.com | 1665jj.com | 9339999t.com | www.j32031.com | www.0014n.com | WWW.98488.COM | www.178532.com | 3066sss.com | 901172.com | www.99552ee.com | www.022fj.cc | WWW.295735.COM | 542211.com | 2381o.com | 90856r.com | www.313999.cc | WWW.769172.COM | www.818897.com | 2267x.com | emr9836.com | www.62979f.com | www.fh7557.com | WWW.399220.COM | 9737gg.me | 8977hh.com | www.js79904.com | www.c166.vip | www.901370.com | ys777.co | 61610524.com | www.c93919.com | WWW.116864.COM | www.631027.com | 5589v.com | yhw5.cc | www.766777.cc | WWW.172602.COM | www.101363.com | 6002g.com | www.8473o.com | www.2109b.com | WWW.322511.COM | 54141111.com | 2934p.com | www.71399m.com | WWW.743855.COM | 23800l.com | yhanhui.vip | www.js36686.com | WWW.20661.COM | 990990.com | 3522q.cc | www.441918.com | WWW.828839.COM | tt533.net | bowang005.com | www.1764w.com | WWW.318296.COM | 3522r.vip | 8569811u.com | www.08588l.com | www.918356a.com | 4196y.com | www.7415qq.com | WWW.548234.COM | www.208990.com | 6112ii.com | www.2021.com | WWW.181258.COM | 500000511.com | 2190k.com | www.35155q.com | www.979651.com | 3640n.com | www.bwinyz06.com | WWW.764898.COM | amblr87570.com | 8827hh.com | www.0014o.com | www.529799.com | 8522uuuu.com | www.jsc2018.com | WWW.125210.COM | 3473p.com | www.pj88t.com | WWW.517155.COM | hnzresearch.com | 2844m.com | www.2934x.com | www.339967.com | x111888.com | www.871828.com | www.861803.com | 55331cc.com | www.zzwyl.com | WWW.778998.COM | bbs500.com | www.610096.com | WWW.370388.COM | 566670077.com | www.7.ag | WWW.720633.COM | 5478t.com | www.00778r.com | WWW.649944.COM | 6594jj.com | www.r2894.com | WWW.186935.COM | xpj5003.com | www.4102k.com | WWW.346968.COM | 1213com.com | www.zzyl65.com | www.978137.com | 0207206.com | www.xb8899.com | www.530961.com | 2148.com | www.53wcp.com | 944757.com | www.998855p.com | WWW.322424.COM | pj677s.com | www.320279.com | WWW.573350.COM | 65561155.com | www.77114n.com | www.156518.com | ooo8827.com | WWW.914749.COM | 22pp8331.com | www.86339q.com | www.987434.com | 3416b.com | www.2373x.com | bet009900.com | www.16181o.com | WWW.828009.COM | 1992789.com | www.35155b.com | www.44469.com | www.yk222d.com | WWW.801084.COM | 56787zz.com | www.15236.cc | 81511d.com | www.35252c.com | www.938901.com | owlsllzv.cn | WWW.492292.COM | swtynnn.com | www.16065i.com | www.71233u.com | www.rycp048.com | WWW.394755.COM | 4556w.com | www.fyyy1.com | 2805u.com | www.3691s.com | www.312012.com | www.138cpg.com | WWW.645933.COM | 3550068.com | WWW.11970.COM | 36403355.com | www.7714d.com | WWW.354742.COM | 3957q.com | WWW.46299.COM | 86811g.com | www.99638b.com | 1775hh.com | www.30350j.com | www.741770.com | 2418y.com | WWW.896684.COM | 3640g.com | www.ch8911.com | 6175o.com | www.66332g.com | feicai0580.com | www.598282c.com | 778849.com | www.6687u.com | www.209880.com | www.9737pp.com | www.770640.com | www.g948g.com | WWW.522012.COM | 500000712.com | WWW.709285.COM | 6245b.com | WWW.66346.COM | 36504w.com | WWW.482626.COM | 7508m.com | WWW.764898.COM | 157168.com | WWW.244515.COM | ggg7570.com | WWW.168606.COM | 7720v.com | WWW.606668.COM | mm2205.com | WWW.719234.COM | 7744hhh.com | WWW.826913.COM | 970816.com | www.911888aa.com | www.2945n.com | www.713667.com | www.89599f.com | www.155782.com | www.115527o.com | 8996998.com | www.38358.com | rrxiu.net | www.71233b.com | 皇冠娱乐场.com | WWW.615468.COM | 57c53.com | WWW.398833.COM | 6150c.com | WWW.879422.COM | www.jjjj44444.com | www.772701.com | www.5981y.com | www.998664.com | www.1206c.com | blm959.com | www.11fzc.com | 0289r.com | WWW.913161.COM | 2306r.com | www.898304.com | www.99mgm777.com | www.67896789.com | www.91233n.com | 272c.net | WWW.77447.COM | jsh500.com | www.927699.com | www.89677s.com | buyu981.com | www.50052vip.com | 7599zz.com | WWW.866560.COM | www.c44pp.com | www.54400o.com | www.4988.hk | 1654ff.com | WWW.704166.COM | 56988t.vip | www.514177.com | www.3434bbb.com | 226688f.vip | WWW.496901.COM | 36566.bet | www.810521.com | www.60886t.com | 1077xx.com | WWW.488633.COM | 26668j.com | www.691663.com | www.087x.com | 1634v.com | WWW.628176.COM | 1327z.com | www.xg289.com | www.ls33.vip | 61828.info | WWW.545660.COM | www.91gwc.com | tk111.com | www.54968g.com | 7249v.com | www.939287.com | www.1764m.com | 863873.com | WWW.318481.COM | www.673888g.com | ylzz3.cc | WWW.837654.COM | www.hjcp0004.com | 69111i.com | WWW.573106.COM | 8901x.com | 688302.com | www.004ac.com | k7742.com | www.234276.com | www.50024l.com | 4289k.com | www.602852.com | www.87668l.com | kk01234.com | www.738742.com | www.376500hd.com | 3559bbbb.com | www.514577.com | www.41518g.com | bs78933.com | www.178385.com | www.3668aa.com | 2846n.com | 628899.net | WWW.348411.COM | 7008037.com | 2776p.com | WWW.471144.COM | www.4078j.com | 01234j.com | WWW.81416.COM | www.436bbb.com | 19880a.com | www.569829.com | www.36788z.com | 3156rrr.com | 10000hot.com | WWW.820065.COM | www.9737ss.me | 3522e.cc | www.978351.com | www.81233k.com | e7742.com | 389922.com | WWW.884808.COM | www.71071c.com | swtynnn.com | WWW.169036.COM | www.2418k.com | 33382l.com | www.www345803.com | WWW.169076.COM | www.5981r.com | aaa4165.com | www.912183.com | www.08588k.com | 54540123.com | zhcpaa.com | WWW.266076.COM | www.yh7773.com | 6572m.com | 59889.cc | WWW.28493.COM | www.55238e.com | 84496633.com | 8011.cc | WWW.513893.COM | www.42456666.com | v8381.com | bogou800.vip | WWW.429646.COM | www.js00868.com | 9995j.cc | 9964.one | WWW.808523.COM | www.8039m.com | www.5049u.com | 5856ff.com | www.665879.com | www.hx1112.com | www.9737bb.com | hd55331.com | www.9545a.com | WWW.874102.COM | www.7886262.com | 500000419.com | js14y.com | www.820687.com | WWW.482886.COM | www.704904.com | 66093366.com | 99999ylg.com | WWW.101438.COM | www.x34.com | www.bwinyz11.com | 365102.com | 33778016.com | WWW.320766.COM | www.99clf.com | www.688044.com | m72227.com | j5429.com | www.830523.com | WWW.509166.COM | www.665888.com | 168c7.com | ee5144.com | www.177542.com | WWW.261521.COM | www.96386g.com | www.09888cp.com | xxx1915.com | 2247h.com | pg888.com | WWW.199410.COM | www.66376q.com | www.88166f.com | 36406600.com | 56988i.vip | www.810527.com | WWW.63408.COM | www.bet73p.com | www.264438.com | 8547b.com | 6261gg.com | www.196057.com | WWW.628593.COM | www.axc2.com | www.55755.com | 230120.com | 8159w.cc | 555p1.cc | www.040452.com | WWW.728053.COM | WWW.690992.COM | www.1466g.com | www.30305.com | ha080.net | 67y88.vip | 131365.com | www.777337.com | WWW.589850.COM | www.9356v.com | www.99552aa.com | 5651.com | 800089v.com | 500000597.com | www.kj850.com | www.847577.com | WWW.181878.COM | www.ya909.com | www.42456611.com | www.gt111777.com | 2443d.com | 0234l.com | 7am.vip | www.21108.com | www.587810.com | WWW.608191.COM | WWW.746922.COM | www.66332x.com | www.5719g.com | www.938x.cc | 8030c.com | 67888c.cc | 604.com | 76886u.com | www.youxin9.cc | WWW.578252.COM | WWW.537654.COM | WWW.31301.COM | www.60007b.com | www.454507.com | www.9b004.com | i47479.com | 4809h.com | 7686l.com | 419563.com | 3131d.cc | 48583.com | www.540977.com | WWW.886586.COM | WWW.874102.COM | WWW.110056.COM | www.0014q.com | www.84499w.com | www.4833043.com | www.8808598.com | www.ly29.com | uu76669.com | e2554.com | 3333338722.com | 8015h.com | feicai0598.com | 11878.com | 80567d.com | 2355a.com | 965118.com | www.178125.com | www.570981.com | www.912162.com | WWW.63373.COM | WWW.645788.COM | WWW.54111.COM | WWW.175011.COM | www.hm6633.com | www.3126t.com | www.71399l.com | www.27666000.com | www.5953688.com | www.1764i.com | www.xpj8859.com | www.w84w.com | www.460017.com | www.4521o.com | www.91779o.com | www.930210.com | www.009289.com | www.hg98b.com | www.16181v.com | www.4446fff.com | www.808888s.com | www.808888e.com | www.c63.com | www.88166c.com | www.pj88m.com | www.7415x.com | www.00773k.com | www.10999z.com | www.17k0048.com | www.291693.com | www.824546.com | www.8008553.com | www.778545.com | www.7920b.com | www.sd58qp.com | www.35898f.com | www.3978y.com | www.99677w.com | www.61233g.com | www.33068.cc | www.74gcw.com | WWW.770146.COM | WWW.495898.COM | WWW.877204.COM | WWW.654009.COM | WWW.318595.COM | WWW.588960.COM | www.928621.com | www.544087.com | www.083037.com | www.2236444.com | 83138b.com | 1592w.com | mgm3242u.com | 71707g.com | 00773h.com | 0033b.cc | www.0849.com | www.38138t.com | www.d3846.com | www.js18686.com | www.00840w.com | www.hx1113.com | WWW.586096.COM | WWW.665090.COM | WWW.513953.COM | www.602470.com | www.378912.com | 8030e.com | 88535a.com | 3405x.com | yinhebp.com | 685511q.com | www.6880uu.com | www.ra79.am | www.26163s.com | WWW.362981.COM | WWW.668854.COM | WWW.330370.COM | www.335274.com | www.kkk118.com | 29522dd.com | b82365com | 24002.com | www.499904.com | www.1841222.com | www.50080k.com | WWW.516008.COM | WWW.499848.COM | www.rcw8833.com | 797009.com | bg969.com | 5566bet.vip | ddd2267.com | www.47700.net | www.68993268.com | www.05gcw.com | WWW.862053.COM | WWW.23283.COM | www.50051a.com | t8159.cc | y4389.com | 009900q.com | www.jinsha51.com | www.4323m.com | WWW.25155.COM | WWW.824339.COM | www.524077.com | wzyxwz.org | 6668449.com | 78332.com | www.00618a.com | www.hg5013.com | WWW.187510.COM | WWW.98488.COM | www.302029.com | 8159ddd.cc | u8159.cc | www.630675.com | www.0343t.com | WWW.387768.COM | WWW.120970.COM | www.170882.com | 59599r.com | 2127aa.com | www.7415l.com | www.yh7772.com | WWW.182567.COM | www.122888a.com | ttdl4008123.com | 062eee.com | 1213mmm.com | www.6889793.com | WWW.890141.COM | WWW.580052.COM | 59964cc.com | 2021t.com | h0186.com | www.1466m.com | WWW.714118.COM | www.828701.com | 3650755.com | 39199o.com | www.00618c.com | www.66376t.com | WWW.557539.COM | www.177478.com | m83377.com | 59889v.com | www.47707.cc | WWW.866091.COM | www.901531.com | 30019pp.com | rr00558.com | www.xj6007.com | WWW.846559.COM | WWW.49877.COM | dj0001.com | 9339999q.com | www.77181.com | WWW.611397.COM | www.906880.com | 3614r.com | feicai0415.com | www.rrqp777.com | WWW.911960.COM | www.226065.com | zhcpuu.com | www.6001.com | www.65707j.com | WWW.806266.COM | js58123.com | 7003u.com | www.89155.com | WWW.185140.COM | www.599464.com | 33678hh.com | www.z7793.com | www.50054n.com | WWW.292133.COM | 64898d.com | 80713.com | www.cb700.cc | WWW.869934.COM | www.167kj.com | 2490i.com | www.52062l.com | WWW.33072.COM | 50549.com | 2324ttt.com | www.883399b.com | WWW.223754.COM | www.37599.com | 3435f.com | www.q2894.com | WWW.309386.COM | www.77801a.com | 3678bbb.com | www.hgw6668.com | WWW.7749.COM | www.344242.com | 563703.com | www.1559502.com | WWW.805399.COM | www.126293.com | 3522a.cc | www.9187f.com | WWW.581629.COM | 101509.com | 2509.com | www.88266j.com | WWW.775096.COM | ule610.com | www.983888a.com | WWW.323412.COM | www.101282.com | 1708222.com | www.rrqp444.com | WWW.643234.COM | 3746.com | www.p456x.com | WWW.328066.COM | www.233896.com | 4288n.com | www.86333c.com | WWW.79708.COM | w8685.com | www.71071a.com | WWW.877922.COM | bet28e.com | vns608.com | www.2109s.com | www.338057.com | 6594bb.com | www.70203d.cc | www.943977.com | spj07.net | www.12345604.cc | WWW.856068.COM | 73567tg1.com | www.469702.com | WWW.427654.COM | 35295c.com | www.50999t.com | WWW.156499.COM | P35ii.com | 58802w.com | WWW.647006.COM | www.1374.com | pp3189.com | www.6ttz.com | 276666.com | p2554.com | www.6tdc.com | 2m.cc | D8.com | WWW.345924.COM | 3339964.com | 2007811.com | WWW.279251.COM | 2075.com | www.c5c77.com | WWW.587577.COM | 228888n.com | www.pp55826.com | WWW.137674.COM | 1654z.com | www.7225h.com | WWW.801896.COM | 28288pp.com | www.087t.com | www.937150.com | yh66555.com | www.76520z.com | www.177478.com | 2267y.com | WWW.46299.COM | 301111.com | www.xcw866.com | WWW.493077.COM | 73567tg15.com | www.8866kcd.com | WWW.338079.COM | 566777g.com | www.49956d.com | www.32123e.com | 2618h.com | WWW.388672.COM | 3473p.com | www.3522 | www.685548.com | 11105.com | WWW.157808.COM | 2509qp.com | www.3032ll.com | www.976550.com | 86811jj.com | www.hj9668.com | 06006u.com | www.623906.com | WWW.308809.COM | 9964f.com | www.ct8833.com | a32689.net | www.1117795.com | www.916270.com | 86811h.com | WWW.419055.COM | z35151.com | www.v774477.com | www.376395.com | 3007.com | WWW.563664.COM | 17765.com | www.50051t.com | sytydn.com | www.35700bb.com | WWW.749260.COM | l277.com | WWW.318742.COM | 61328899.com | www.32123j.com | JS1388w.com | www.6687d.com | www.607993.com | 23800e.com | WWW.24043.COM | 3590.com | WWW.835103.COM | 7742vv.com | www.3978a.com | 30019a.com | www.7225d.com | www.655013.com | 26444f.com | WWW.180611.COM | 36407799.com | WWW.399655.COM | 88449193.com | www.76520c.com | zzylc1.com | www.flb377.com | www.032288.com | www.3157u.com | www.912480.com | 7945ee.com | WWW.171037.COM | swin5.com | WWW.1428.COM | 4255ss.com | WWW.705316.COM | 8789801.com | www.al5678.com | 4018ii.com | www.2875q.com | b899.xyz | www.23579f.com | 567pj.com | www.80075s.com | pppp0099.com | www.hg8889.tw | 2019j.cc | www.pj56h.com |