<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 調查中的小插曲

  小學生作文:調查中的小插曲
  作文字數:617
  作者:李昕悅
 •  
 •  
 • diào
 • chá
 • zhōng
 • de
 • xiǎo
 • chā
 •  調查中的小插曲
 •  
 •  
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • zěn
 • me
 • xiě
 • cuò
 • le
 • zhè
 • me
 • duō
 • de
 •  “哎呀,你怎么寫錯了這么多的
 • jiù
 • shì
 • ya
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 •  
 • de
 •  
 • xiàng
 •  
 • zěn
 • me
 • néng
 • 字就是呀‘好像’的‘像’字怎么能
 • xiě
 • chéng
 •  
 • xiàng
 •  
 • de
 •  
 • xiàng
 •  
 • ne
 •  
 •  
 • tīng
 • dào
 • zhè
 • 寫成‘大象’的‘象’呢……聽到這
 • xiē
 • huà
 •  
 •  
 • bié
 • wéi
 • shì
 • jiā
 • zhǎng
 • zài
 • jiǎn
 • chá
 • zuò
 • 些話, 你可別以為是家長在檢查作
 • gào
 • ba
 • zhè
 • shì
 • men
 • bān
 • zuì
 • jìn
 • zhèng
 • zài
 • jìn
 • háng
 • 業告訴你吧這是我們班最近正在進行
 • de
 • zhuó
 • niǎo
 • háng
 • dòng
 • 的啄木鳥行動
 •  
 •  
 • zhuó
 • niǎo
 • háng
 • dòng
 • tīng
 • míng
 • biàn
 • zhī
 • men
 • xiàng
 •  啄木鳥行動聽其名便可知我們像
 • zhuó
 • niǎo
 • zài
 • xiāo
 • miè
 • cuò
 • bié
 •  
 • 啄木鳥在消滅錯別字。
 •  
 •  
 • róng
 • fèn
 • shuō
 •  
 • men
 • quán
 • rén
 • yuán
 • háng
 •  不容分說,我們全組人員集體行
 • dòng
 •  
 • kāi
 • le
 • péng
 • shū
 • wén
 • tóng
 • xué
 • de
 • běn
 •  
 • wa
 • 動,打開了彭書文同學的日記本,哇
 • sāi
 •  
 • miàn
 • cuò
 • bié
 • lián
 • piān
 •  
 •  
 • wàng
 •  
 • de
 •  
 • 塞,里面錯別字連篇!“忘記”的“
 • wàng
 •  
 • xiě
 • chéng
 • le
 •  
 • tiào
 • wàng
 •  
 • de
 •  
 • wàng
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • 忘”寫成了“眺望”的“望”,“天
 •  
 • de
 •  
 • tiān
 •  
 • xiě
 • chéng
 • le
 •  
 • zhàng
 •  
 • de
 •  
 • 氣”的“天”寫成了“丈夫”的“夫
 •  
 •  
 •  
 • shèn
 • zhì
 •  
 • de
 •  
 • shèn
 •  
 • xiě
 • chéng
 • le
 •  
 • shèng
 • ”,“甚至”的“甚”寫成了“勝利
 •  
 • de
 •  
 • shèng
 •  
 •  
 •  
 • zhēn
 • shòu
 • le
 • de
 • zuò
 • wén
 • ”的“勝”……我真受不了他的作文
 •  
 • kuī
 • hái
 • shì
 • liù
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • ne
 •  
 • ,虧他還是一個六年級的小學生呢!
 •  
 •  
 • zuì
 • yòu
 • zuì
 • xiào
 • de
 • shì
 •  
 • dāng
 • men
 • jiǎn
 •  最可氣又最可笑的是,當我們檢
 • chá
 • dào
 •  
 • de
 • ài
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • shí
 •  
 • xiàn
 • 查到《媽媽的愛》這篇文章時,發現
 • jìng
 • rán
 •  
 • shuō
 • cáo
 • cāo
 •  
 • cáo
 • cāo
 • dào
 •  
 • zhè
 • huà
 • 他竟然把“說曹操,曹操到”這句話
 • xiě
 • chéng
 • le
 •  
 • shuō
 • cāo
 • cāo
 •  
 • cāo
 • cāo
 • dào
 •  
 •  
 •  
 • cáo
 • 寫成了“說操操,操操到”,把“曹
 •  
 •  
 • cāo
 •  
 • wán
 • quán
 • nòng
 • hún
 • xiáo
 • le
 •  
 • men
 • shēng
 • ”和“操”完全弄混淆了。我們大聲
 • hǎn
 •  
 •  
 • bèn
 • dàn
 • péng
 • shū
 • wén
 •  
 •  
 • cáo
 •  
 •  
 • 喊:“笨蛋彭書文,你把‘曹’和‘
 • cāo
 •  
 • xiě
 • cuò
 • le
 •  
 •  
 •  
 • děng
 • men
 • shuō
 • wán
 •  
 • 操’寫錯了……”他不等我們說完,
 • jiù
 • duó
 • guò
 • zuò
 • wén
 • běn
 •  
 • gèng
 • zhèng
 • hǎo
 •  
 • zhǎng
 • shū
 • 就一把奪過作文本,更正好,長舒一
 • kǒu
 •  
 •  
 • zhè
 • xià
 • zǒng
 • le
 • ba
 •  
 •  
 • men
 • còu
 • 口氣:“這下總可以了吧!”我們湊
 • guò
 • lái
 • qiáo
 •  
 • yòu
 • kǒu
 • tóng
 • shēng
 • shuō
 •  
 •  
 • cuò
 • 過來一瞧,又異口同聲地說:“錯啦
 •  
 • cuò
 •  
 • xiě
 • chéng
 •  
 • shuō
 • cáo
 • cáo
 •  
 • cáo
 • cáo
 • dào
 •  
 • ,錯啦,你寫成‘說曹曹,曹曹到’
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 •  
 • men
 • dōu
 • zhe
 • xiào
 • !”說完,我們都捂著肚子哈哈大笑
 • lái
 •  
 • péng
 • shū
 • wén
 • wén
 • shēng
 • zǒu
 • guò
 • lái
 •  
 • chǒu
 • le
 • chǒu
 • 起來。彭書文聞聲走過來,瞅了瞅自
 • de
 • běn
 •  
 • hóng
 • zhe
 • liǎn
 • gǎi
 • zhèng
 • le
 • cuò
 •  
 • 己的日記本,紅著臉改正了錯誤,也
 • hǎo
 • xiào
 • le
 •  
 • 不好意思地笑了。
 •  
 •  
 • tōng
 • guò
 • zhè
 • de
 • huó
 • dòng
 •  
 • gěi
 • le
 • hěn
 • shēn
 •  通過這一次的活動,給了我很深
 • de
 • gǎn
 • chù
 •  
 • men
 • xiě
 • cuò
 • bié
 •  
 • duō
 • shù
 • shí
 • hòu
 • dōu
 • 的感觸。我們寫錯別字,多數時候都
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • de
 • xīn
 • zào
 • chéng
 • de
 •  
 • 是因為寫作業時的粗心大意造成的。
 • men
 • hòu
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • dìng
 • yào
 • xīn
 • diǎn
 •  
 • 我們以后寫作業時一定要細心一點,
 • huì
 • xiě
 • de
 • yīng
 • gāi
 • chá
 • diǎn
 •  
 • yào
 • luàn
 • 不會寫的字應該查字典,不要胡亂地
 • tián
 • shàng
 • jiù
 • le
 • le
 • zhī
 •  
 • xiě
 • cuò
 • le
 •  
 • 填上一個字就不了了之。寫錯了字,
 • yīng
 • gāi
 • duō
 • xiě
 • biàn
 •  
 • jiā
 • shēn
 • duì
 • de
 • 應該多寫幾遍,加深自己對那個字的
 • zhèng
 • què
 • yìn
 • xiàng
 • cái
 • háng
 •  
 • 正確印象才行。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    調查中的小插曲
    “哎呀,你怎么寫錯了這么多的字就是呀‘好像’的‘像’字怎么能寫成‘大象’的‘象’呢……聽到這些話, 你可別以為是家長在檢查作業告訴你吧這是我們班最近正在進行的啄木鳥行動
    啄木鳥行動聽其名便可知我們像啄木鳥在消滅錯別字。
    不容分說,我們全組人員集體行動,打開了彭書文同學的日記本,哇塞,里面錯別字連篇!“忘記”的“忘”寫成了“眺望”的“望”,“天氣”的“天”寫成了“丈夫”的“夫”,“甚至”的“甚”寫成了“勝利”的“勝”……我真受不了他的作文,虧他還是一個六年級的小學生呢!
    最可氣又最可笑的是,當我們檢查到《媽媽的愛》這篇文章時,發現他竟然把“說曹操,曹操到”這句話寫成了“說操操,操操到”,把“曹”和“操”完全弄混淆了。我們大聲喊:“笨蛋彭書文,你把‘曹’和‘操’寫錯了……”他不等我們說完,就一把奪過作文本,更正好,長舒一口氣:“這下總可以了吧!”我們湊過來一瞧,又異口同聲地說:“錯啦,錯啦,你寫成‘說曹曹,曹曹到’!”說完,我們都捂著肚子哈哈大笑起來。彭書文聞聲走過來,瞅了瞅自己的日記本,紅著臉改正了錯誤,也不好意思地笑了。
    通過這一次的活動,給了我很深的感觸。我們寫錯別字,多數時候都是因為寫作業時的粗心大意造成的。我們以后寫作業時一定要細心一點,不會寫的字應該查字典,不要胡亂地填上一個字就不了了之。寫錯了字,應該多寫幾遍,加深自己對那個字的正確印象才行。
   

   夢中的小狗

   作文字數:624
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • zhōng
  • de
  • xiǎo
  • 你也可以投稿哦  夢中的小
  • gǒu
  • 閱讀全文

   我心中的英雄

   作文字數:775
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • 歡迎 投稿    我心中
  • de
  • yīng
  • xióng
  • 的英雄
  • 閱讀全文

   夢中的小狗

   作文字數:602
   作者:未知
  •  
  •  
  • dài
  • tóng
  • xué
  • men
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • zhōng
  • de
  • xiǎo
  •  期待同學們投稿  夢中的小
  • gǒu
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • xìng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省 山東省博興縣第一小學
  • 閱讀全文

   我心中的英雄

   作文字數:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •    我心中的英雄
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省溫嶺市 澤國中心小學三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吳憶湄
  • 閱讀全文

   雨中的節日

   作文字數:284
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • de
  • jiē
  •   雨中的節日
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gāng
  •  安徽省阜陽 阜陽育新小學 剛
  • 閱讀全文

   雪中的小花園

   作文字數:488
   作者:張蕊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • lái
  •       冬天來
  • lín
  • le
  • dàn
  • shì
  • men
  • zhè
  • ér
  • zhí
  • méi
  • xià
  • guò
  • chǎng
  • xuě
  • 臨了但是我們這兒一直沒下過一場雪
  •  
  • guò
  • jīn
  • tiān
  • chǎng
  • xuě
  • guāng
  • le
  •  
  • 。不過今天一場大雪光顧了。
  • 閱讀全文

   流淌在椰子中的愛

   作文字數:595
   作者:陳彎彎
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • cóng
  • hǎi
  • nán
  • yóu
  • huí
  • lái
  •  
  •  昨天,姑姑從海南旅游回來,
  • dài
  • huí
  • le
  • duō
  • jīng
  • měi
  • de
  • chǎn
  •  
  • yǒu
  • ya
  •  
  • 帶回了許多精美的特產,有椰子呀,
  • luó
  • ya
  •  
  • táng
  • ya
  •  
  • fēi
  • bǐng
  • ya
  • děng
  • děng
  • 菠蘿蜜呀,椰子糖呀,咖啡餅呀等等
  • 閱讀全文

   樹林中的發現

   作文字數:334
   作者:李睿
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • xià
  • wán
  • chǎng
  • chūn
  •  
  • 出處  剛下完一場春雨,我
  • zhe
  • nào
  • zhe
  • yào
  • dài
  • shù
  • lín
  • wán
  •  
  • méi
  • bàn
  • 哭著鬧著要爺爺帶我去樹林玩,沒辦
  • ?
  •  
  • zhī
  • hǎo
  • yīng
  • le
  •  
  • 法,爺爺只好答應了。
  • 閱讀全文

   寒風中的勇者

   作文字數:463
   作者:沈純
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • fēng
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   一個寒風刺骨的早晨,我
  • bèi
  • zhe
  • shū
  • bāo
  • duō
  • duō
  • suō
  • suō
  • wǎng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • 背著書包哆哆嗦嗦地往學校走去,一
  • shàng
  • shuāng
  • shǒu
  • fàng
  • jìn
  • zuǐ
  • biān
  •  
  • le
  • kǒu
  • 路上我把雙手放進嘴邊,呼了口熱氣
  • 閱讀全文

   我夢中的外星人

   作文字數:410
   作者:石銳
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • gěi
  • dài
  • 網 址  年月我爸爸給我帶
  • lái
  • běn
  • jiào
  •  
  • wài
  • xīng
  • rén
  • zhī
  •  
  • de
  • shū
  •  
  • jiù
  • 來一本叫《外星人之謎》的書,我就
  • xìng
  • zhì
  • kàn
  • le
  • lái
  •  
  • hěn
  • kuài
  •  
  • tiān
  • hēi
  • le
  • 興致勃勃地看了起來,很快,天黑了
  • 閱讀全文

   玩耍中的快樂

   作文字數:281
   作者:郭藝
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  •  
  • zài
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • yuàn
  • de
  • xiǎo
  •  假日里,我在姥姥家院子的小
  • ?g
  • tán
  • páng
  • wán
  • yóu
  •  
  • rán
  •  
  • zhī
  • yòu
  • yòu
  • piāo
  • 花壇旁玩游戲。突然,一只又大又漂
  • liàng
  • de
  • dié
  • cóng
  • shēn
  • biān
  • fēi
  • guò
  •  
  • dié
  • quán
  • shēn
  • 亮的蝴蝶從我身邊飛過,那蝴蝶全身
  • 閱讀全文

   《三國演義》中的英雄

   作文字數:281
   作者:王程永康
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • hán
  • jiǎ
  •       放寒假
  • le
  •  
  • yòu
  • gěi
  • mǎi
  • de
  •  
  • sān
  • guó
  • yǎn
  • 了,我又把媽媽給我買的《三國演義
  •  
  • kàn
  • le
  • biàn
  •  
  • shū
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • yīng
  • xióng
  • rén
  • shì
  • 》看了一遍,書中有許多英雄人物是
  • 閱讀全文

   我心中的秋天

   作文字數:297
   作者:曾彥鋮
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • 小學作文  秋天已經來了,秋
  • fēng
  • chuī
  • le
  • shēng
  • kǒu
  • shào
  •  
  • luò
  • men
  • fēn
  • fēn
  • fēi
  •  
  • 風吹了一聲口哨,落葉們紛紛飛起,
  • zài
  • kōng
  • zhōng
  • le
  • xuán
  •  
  • rán
  • hòu
  • xiàng
  • rén
  • men
  • fēi
  • 在空中打了一個旋,然后向人們飛去
  • 閱讀全文

   假如我是池中的一朵荷花

   作文字數:226
   作者:刁芷瑩
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • chí
  • zhōng
  • de
  • duǒ
  • ?g
  •   假如我是池中的一朵荷花
  •  
  •  
  • huì
  • zài
  • chūn
  • tiān
  • de
  • wēi
  • fēng
  • piān
  • piān
  •  
  • 我會在春天的微風里翩翩起舞,
  • 閱讀全文

   變化中的家鄉

   作文字數:1017
   作者:陳  穎
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • wǎng
  • fǎn
  • guì
  • yáng
  • kūn
  • míng
  • zhī
  • “小學” 在往返貴陽與昆明之
  • jiān
  • de
  • guó
  • dào
  • xiàn
  • zhōng
  • duàn
  •  
  • yǒu
  • lǎo
  • de
  • xiǎo
  • zhèn
  • 間的國道線中斷,有一個古老的小鎮
  •  
  • jiào
  • sān
  • bǎn
  • qiáo
  • zhèn
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • ,叫三板橋鎮。這就是我可愛的家鄉
  • 閱讀全文

   夢中的春游

   作文字數:297
   作者:金東
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  • le
  • liǔ
  •  春風吹,春風吹,春風吹綠了柳
  • shù
  •  
  • chuī
  • hóng
  • le
  • táo
  • ?g
  •  
  • chuī
  • lái
  • le
  • yàn
  •  
  • chuī
  • xǐng
  • 樹,吹紅了桃花,吹來了燕子,吹醒
  • 閱讀全文

   我心目中的班主任

   作文字數:610
   作者:吳晨卉
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • rén
  • men
  • 網 址  從小我就聽說人們
  • lǎo
  • shī
  • chéng
  • yuán
  • dīng
  •  
  • zhú
  •  
  • dàn
  • zhí
  • dào
  • 把老師比喻成園丁、蠟燭,但直到我
  • shàng
  • xué
  • hòu
  • cái
  • zhēn
  • zhèng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • zhè
  • zhōng
  • de
  • hán
  •  
  • 上學后才真正感受到這其中的含義。
  • 閱讀全文

   校園中的發現

   作文字數:542
   作者:夏伊娜
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  • zài
  • xiào
  • yuán
  • 網 址  春天,我在校園里
  • sàn
  •  
  • zhī
  • jiào
  • lái
  • dào
  • le
  • ?g
  • tán
  • biān
  •  
  • 散步,不知不覺來到了花壇邊。
  •  
  • jīng
  • xiàn
  • táo
  • shù
  • chōu
  • chū
  • le
  • nèn
  • de
  • zhī
  • 我驚喜地發現桃樹抽出了嫩綠的枝
  • 閱讀全文

   環境小調查

   作文字數:302
   作者:林怡樂
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • zuò
  • de
  • huán
  • jìng
  •   我今天帶著自己做的環境
  • bǎo
  • biǎo
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • gōng
  • yuán
  • cài
  • shì
  • chǎng
  • jìn
  • háng
  • huán
  • 保護表,準備去公園和菜市場進行環
  • jìng
  • diào
  • chá
  •  
  • 境調查。
  • 閱讀全文

   盤溪河污染情況調查

   作文字數:407
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • jīn
  • nián
  • sān
  • yuè
  •  
  • tóng
  • xué
  • cǎi
  • shí
  • guān
  • chá
  • 今年三月,我和同學采取實地觀察
  •  
  • cǎi
  • fǎng
  •  
  • tǎo
  • lùn
  • děng
  • fāng
  • shì
  • duì
  • pán
  • de
  • rǎn
  • 、采訪、討論等方式對盤溪河的污染
  • 閱讀全文

   雪中的快樂

   作文字數:205
   作者:王惠瑩
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  •  今天,下雪了,我來到學校,
  • kàn
  • dào
  • tóng
  • xué
  • men
  • yǒu
  • de
  • huá
  • bīng
  •  
  • yǒu
  • de
  • gǔn
  • xuě
  • qiú
  •  
  • 看到同學們有的滑冰,有的滾雪球,
  • yǒu
  • de
  • xuě
  • zhàng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • de
  • duī
  • xuě
  • rén
  •  
  • nào
  • 有的打雪仗,還有的堆雪人,可熱鬧
  • 閱讀全文

   我眼中的夏天

   作文字數:249
   作者:Grace
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  •  
  • méi
  • yǒu
  • chūn
  • tiān
  • 站長 :。  夏天,沒有春天
  • de
  • táo
  • hóng
  • liǔ
  •  
  • méi
  • yǒu
  • qiū
  • tiān
  • de
  • guǒ
  • shí
  • lèi
  • lèi
  •  
  • 的桃紅柳綠;沒有秋天的果實累累;
  • méi
  • yǒu
  • dōng
  • tiān
  • wán
  • xuě
  • shí
  • de
  • huān
  •  
  • 沒有冬天玩雪時的歡樂。
  • 閱讀全文

   紙船中的小奧秘

   作文字數:516
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǐ
  • chuán
  • zhōng
  • de
  • xiǎo
  • ào
  •   紙船中的小奧秘
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • chāng
  • shì
  • bǎi
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • shǎo
  • wén
  •  
  •  
  •  南昌市百樹小學吳少雯 
  •  
  •  
  • fēng
  • de
  • xià
  •  
  • zhèng
  • zài
  •  一個風和日麗的下午,我正在洗
  • 閱讀全文

   幻想中的花園

   作文字數:420
   作者:程雪蕾
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huàn
  • xiǎng
  • zhōng
  • de
  • ?g
  • yuán
  • 站長:  幻想中的花園
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huàn
  • xiǎng
  • zhōng
  • de
  • ?g
  • yuán
  • shí
  • fèn
  • měi
  • ér
  • qiě
  • miào
  • 我幻想中的花園十分美麗而且奇妙
  • 閱讀全文

   心中的花園

   作文字數:176
   作者:程雨薇
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • yǒu
  • měi
  • 出處   我心中有一個美麗
  • de
  • ?g
  • yuán
  • 的花園
  •  
  •  
  •  
  • miàn
  • yǒu
  • fāng
  • xiāng
  • de
  • yuè
  • rén
  • de
  • méi
  • guī
  •  里面有芳香的月季迷人的玫瑰
  • 閱讀全文

   雨中的小白花

   作文字數:181
   作者:程雨薇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shú
  • de
  • shēng
  • 站長:  滴答滴答這熟悉的聲
  • yīn
  • yòu
  • zài
  •  
  • ěr
  • biān
  • xiǎng
  • 音又在我 耳邊響起
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • yuè
  • shāo
  • wēi
  • biàn
  • xiǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  雨越下越大稍微變小的時候我
  • 閱讀全文

   地震中的小英雄

   作文字數:451
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • zhī
  • dào
  •  
  • yuè
  • zài
  • wèn
  • ?
  •   大家也知道5月日在汶川發
  • shēng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • zhèn
  • ba
  •  
  • jiù
  • shì
  • zài
  • zhè
  • 生了80級的大地震吧!就是在這次
  • zhèn
  • zhōng
  •  
  • chū
  • xiàn
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiǎo
  • yīng
  • xióng
  •  
  • yǒu
  •  
  • 地震中,出現了不少的小英雄。有9
  • 閱讀全文

   我眼中的夏天

   作文字數:526
   作者:黃夢琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • xià
  • tiān
  •   我眼中的夏天
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • huáng
  • mèng
  • lín
  •  
  •  三年一班 黃夢琳 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • bié
  • rén
  • de
  • yǎn
  • zhōng
  •  
  • xià
  • tiān
  • shì
  • duō
  • cǎi
  • de
  •  在別人的眼中,夏天是多彩的
  • 閱讀全文

   夢中的公園

   作文字數:511
   作者:袁晟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • mèng
  • zhōng
  • de
  •       夢中的
  • gōng
  • yuán
  • 公園
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  • dào
  • yáng
  • qióng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 廣東省東莞市道蛘蛩牧?⊙??)
  • 閱讀全文

   游泳中的挫折

   作文字數:483
   作者:鐘裕濤
  •  
  •  
  • yóu
  • yǒng
  • zhōng
  • de
  • cuò
  • shé
  •  游泳中的挫折
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • jiā
  • jiāo
  • shì
  •  
  •  
  • xià
  • 惠州市張老師媽媽家教室 下埔
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • zhōng
  • tāo
  • 小學三()班 鐘裕濤
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.ts055.com | www.d9478.com | 38244w.com | www.4078u.com | ggg67890.com | www.58677.cc | www.3643p.com | 5802oo.com | www.89599j.com | 8037j.com | www.7793u.com | www.438msc.com | 77116556.com | www.pjc88.vip | 2127l.com | www.959079.com | www.2221188.com | 1697766.com | www.99094v.com | qq2649.com | www.501206.com | www.352233.com | bocaiyule.cn | www.fcyl2.com | www.58557q.com | 0015jj.com | www.bd2019b.com | www.m1977.com | hg77720.com | www.5181889.com | 8988j.com | www.327526.com | www.998855d.com | 4011.cc | www.995772.com | www.h11666.com | c45638.com | www.9818n.cc | www.25288d.com | hc9966.com | www.40484.com | www.0805u.com | aaa4165.com | www.6364r.com | www.hg2219.com | 33cc8332.com | www.2934c.com | www.23386000.com | 4288f.com | www.917737.com | www.56655i.com | 1888860.com | www.401280.com | www.55060t.com | 21019455.com | 6861.com | www.61233l.com | www.774167.com | o7742.com | www.ya115.com | www.jh1188.com | 4393.com | www.426060.com | www.4058d.com | 37570d.com | 32424k.com | www.44118v.com | www.ag6969.com | kk4255.com | www.35918h.com | www.kjjg.net | xh99.com | 7141pp.com | www.68993235.com | www.la0666.com | 3566vv.com | www.506293.com | www.4996gx.com | www.drf881.com | 76886v.com | www.03gcw.com | www.138cpq.com | 5443oo.com | qq7703.com | www.00665c.com | www.hc3301.com | feicai0415.com | 0496556.com | www.96386t.com | www.22448.com | k77304.com | express.com | www.50080n.com | www.hj809.com | 0080z.com | 5478o.com | www.hj0555.com | www.00772z.com | www.vns0n0.com | 28288h.com | www.178675.com | www.5856881.com | www.h11666.com | g47479.com | 4812a.com | www.21202ii.com | www.88325m.com | www.1019990.com | 30179911.com | www.089859.com | www.84499k.com | www.k7817.vip | 2092989.com | 3122ee.com | www.178795.com | www.js7551.com | www.tz1555.com | 50029988.com | 7003e.com | 2245.com | www.527477.com | www.hg8884.com | www.523234.com | 3018yy.com | 0208.com | 83086z.com | www.qml1.com | www.4331j.com | www.971055.com | www.188tyc.com | df6512.com | 2229.net | www.50052v.com | www.21202w.com | www.3066gg.com | www.hgw8638.com | 253504.com | 0073.com | 66300vip06.com | www.550254.com | 7141jj.com | 9694o.com | www.61655i.com | www.3126y.com | www.js89r.vip | www.xpj2033.com | www.99yh765.com | bc080.com | 158108.com | rrxiu.net | www.705059.com | www.68568h.com | www.3983.com | www.js6767r.com | www.6535.com | 28758q.com | 3807p.com | n888101.com | 1624kk.com | www.791317.com | www.7714n.com | www.4058uu.com | www.502000.com | www.7630679.com | pj31.com | 35222x.com | 88335156.com | 6766cc.com | www.196039.com | www.022a.cc | www.yh76g.com | www.73990h.com | www.cp009.vip.com | www.yh44777.com | www.066116.com | amjsc05.com | e45638.com | 66287y.com | 8178522.com | 988msc.com | 4647u.com | www.622105.com | www.3126d.com | www.682021.com | www.ag4444.com | www.sscb44.cc | www.vs1368.com | www.vns3591.com | www.21365mm.com | www.94911.cc | 2883dl.com | 883399e.com | 70118z.com | 5651h.com | 8522gggg.com | 3066bbb.com | j15jj.com | 00084066.com | 58222b.com | 11018k.com | www.60007u.com | www.370833.com | www.602327.com | www.854277.com | www.igcp3.com | www.2373n.com | www.07163c.com | www.bet73u.com | www.818779.com | www.58888.am | www.21202e.com | www.7714.net | www.60123s.com | www.80075m.com | www.yh76m.com | www.pj56a.com | www.8d838.com | www.0194009.com | www.55717e.com | www.68993255.com | www.pj56h.com | www.169097.com | www.2221104.com | www.7714y.com | www.60108g.com | www.43818c.com | www.53900d.com | www.5854n.cc | www.cc6769.com | www.369888a.com | www.890732.com | www.754918.com | www.580819.com | www.346311.com | www.188926.com | goodmgm.com | 472701.com | 6220x.com | 4288e.com | 44488j.com | hy756.com | 36408888.com | 7989g.com | www.1869e.com | www.8494t.com | www.44ff940.com | www.hg9935.com | www.p86.com | www.hg98097.com | www.45598s.com | www.4102b.com | www.hg6014.com | www.50732n.com | www.sxyl4.com | www.586113.com | www.50024u.com | 8822vn77.com | 88851h.com | 4717.com | ds00000.com | www.251k8.com | www.9068qq.com | www.6y7y.cc | www.803503.com | www.i3410.com | www.bet73w.com | www.yi543.com | www.319989.com | 38821199.com | 5360d.com | df8ll.com | www.4123uu.com | www.g1504.com | www.7029.com | www.681182.com | www.08588o.com | www.am8080.com | www.60123a.com | 52688g.com | 3522r.cc | 32424v.com | www.20161100.com | www.623667.com | www.816801.com | www.15355m.com | www.lf888.club | 99772007.com | swtyppp.com | 272q.net | www.566858.com | www.26123gg.com | www.7714y.com | www.671075.com | 099568.com | pu38839.com | 9149.com | www.dhygw46.com | www.365077.bet | www.wd044.com | www.570133.com | 77bet.com | s40033.com | www.hg6080.com | www.567811.com | www.110503.com | www.hcjt7.com | 33oo8331.com | 6487ppp.com | www.1869o.com | www.990707.com | www.99094f.com | www.912254.com | 83086u.com | yt8801.com | www.vns0488.com | www.50999p.com | www.xj1996.com | www.302029.com | blhvip13.com | kk4675.com | www.622msc.com | www.js18682.com | www.452807.com | 5168333.cc | 2595c.com | www.944577.com | www.flb377.com | www.550247.com | v3716.com | 890346.com | www.dbyyh.com | www.9646i.com | www.33588a.com | ss40033.com | www.v0040.com | www.4078c.com | www.055.la | 1591yyy.com | 175070.com | www.xg808.cc | www.4323k.com | 2418l.com | vip9649.com | www.57799vv.com | www.8905v.com | www.504277.com | 209dh.com | www.2090988.com | www.4996tl.com | www.936336.com | 875566.com | www.7168803.com | www.u32939.com | www.ybao1.com | bc854.com | www.86611t.com | www.9737xx.com | www.967333.com | 8381ww.com | www.amjs601.com | www.320279.com | www.586113.com | 119649.com | www.299888.com | www.b94600.com | www.018581.com | 88347.com | www.221678.com | www.60108h.com | 2934l.com | yin3535.com | www.9737pp.me | www.682542.com | n1915.com | www.677506.com | www.21365.com | 3807n.com | www.3333jsc.com | www.9997028.com | www.162918.com | dfst688.com | www.18765.com | www.126ll.com | 33uu8331.com | www.v82888.com | www.77802n.com | ff555r.com | www.5777933.com | www.48330k.com | t32689.net | www.un222.com | www.81508.com | vwin666.com | 2677yyy.com | www.792073.com | v61653.com | 3030sun.com | www.3w26.com | 6175x.com | www.yl999.com | www.984707.com | ss3405.com | www.ag9655.com | www.kj111888.com | 67888z.cc | www.p76888.com | www.12136.com | 5hg7788.com | www.469704.com | 55463.com | www.65533d.com | www.79707.com | 80850n.com | www.802msc.com | www.90767.com | 2007893.com | www.46621.com | www.594211.com | 33ff940.com | www.pjgw55.com | 588sss.cc | www.69229.com | www.80065s.com | 444000.com | www.fc687.com | www.587944.com | xpj888c.com | www.14168f.com | 3mgmooo.com | www.www--77658.cc | www.hw52.com | yf688.org | www.w84d.com | 23800x.com | www.jing7778.com | www.643388.com | 56988i.com | www.352518.com | 1036878.com | www.g7817.vip | www.188932.com | www.bm1101.vip | www.77210g.com | 4955m.com | www.365099.bet | 7792g.com | www.31399t.com | www.876295.com | 253501.com | www.16065x.com | 0805y.com | www.2yhyh.com | 5144u.com | www.lgf08.com | www.577690.com | 1489r.com | www.68682q.com | m3410.com | www.js89a.vip | 61328899.com | www.19019e.com | 774km.com | www.okok116.com | targe889q.net | www.hg6262.co | www.c5884.com | 3049r.com | www.71399n.com | 50099z.com | www.js28666.com | m08199.com | www.4196s.com | zhcp59.com | www.28000q.com | 15856f.com | www.93036511.com | qhc50.com | www.681378.com | pz08.com | www.01411.cc | sss2848.com | www.8804567.com | jing6222.com | www.hg4118.com | 0156742.com | www.87865.com | 8988a.com | www.5405006.com | 00336132.COM | www.hg8059.com | 16888d.com | www.103111.com | 5804b.com | www.77731s.com | 2306v.com | www.00618i.com | 3404o.cc | www.63606l.com | 3967c.com | www.0343u.com | douguo.com | www.502206.com | 32250.com | www.8816l.com | bb5144.com | www.900845.com | www.js38123.com | www.207881.com | www.hg66997.cc | 0986.com | www.3846t.com | lehu80.com | www.9895v.com | 3435g.com | www.99788p.com | 036010.com | www.896010.com | www.aaa6199.com | 5001q.com | www.zte222.com | 2998r.com | www.6688kcd.com | 33382cc.com | www.3478m.cc | www.hgcn888.com | www.51331e.com | www.hg2286.com | 1429e.com | www.881543.com | 0033i.cc | www.701514.com | www.28824s.com | 3568m.com | www.47506j.com | 7806.com | www.gocp0.com | www.sun5507.com | 20188f.com | www.958.net | 88347.com | www.ycu8.com | www.pj5938.com | 1665e.com | www.32031u.com | ffb88.com | www.818797.com | www.532156.com | 20773388.com | www.hg864.com | 61652k.com | www.50051o.com | www.jl708.com | ff67890.com | www.2788cai.com | www.88222055.com | 7681.com | www.9422g.com | www.js882288.com | gfcptz.com | www.9170011.com | 3523.net | www.590477.com | www.lu8810.com | 78808e.com | www.555xm.cc | www.67tyc.com | 11772007.com | www.50064s.com | www.29886j.com | c46.cc | www.js9999.bet | www.70.tt | 6191js.com | www.x66789.com | www.dhy2929.com | 854817.com | www.55676s.com | www.y611.com | 00dd8331.com | www.550022.com | www.32126i.net | ule608.com | www.ihg5555.com | www.vns9984.com | 828365.com | www.rfdc02.com | www.70777.com | 2js345.com | www.08588t.com | www.441399.com | xpj5009.com | www.hf6880.com | www.323365.com | 6150k.com | www.348689.com | www.hg8pp.com | 7935w.com | www.ya989.com | www.zgzcw.com | 7k126.com | www.201882.com | www.573512.com | 5855jj.com | 1489w.com | www.68689m.com | www.423886.com | 3242j.com | www.500231.com | www.0021331.com | xx2649.com | 2381ee.com | www.78949l.com | www.hg3832.com | tb2223.com | www.186357.com | www.97994b.com | www.32126q.net | 8381o.com | www.177888a.com | www.5099nn.com | 6567.com | 1669m.com | www.cha64.com | www.58665r.com | 500000878.com | 1294m.com | www.9818c.cc | www.f948f.com | 2820y.com | 66287r.com | www.0014r.com | www.607967.com | hpzx88.com | 706804.net | www.912063.com | www.xpj16682.com | www.xhtd08.com | yz01.cc | www.394811.com | www.3846bb.com | www.25288q.com | 370956.com | 08778d.com | www.66653q.com | www.2289msc.com | 760gg.cc | 3559s.com | www.679610.com | www.661326.com | www.2833555.com | 3416k.com | kb5454.com | www.5441m.com | www.5446qq.com | www.63877v.com | 4443865.com | www.43131e.com | www.05088.com | www.55526o.com | www.kkw915.com | 8988HH.com | 97297r.com | www.35918g.com | www.80969t.com | www.hg701n.com | 3726v.com | 8988h.com | www.qilc8.com | www.pj81619.com | www.amh008.com | www.5086r.com | www.0012737.com | www.9679v.com | p2490.com | 626810.com | www.dacp123.com | www.sx139972.com | www.ggt.99233t.com | www.60yyhh.com | 6118s.com | 1516.com | www.534554.com | www.6613633.com | www.38345v.com | www.yl00555.com | w2490.com | 4136u.com | 66300vip13.com | www.34788w.com | www.5508598.com | www.00msc.com | 20772244.com | js551.com | zxd2229.com | www.258768.com | www.51331f.com | www.302572.com | www.555507.com | www.886601.com | 91019d.com | 4018tt.com | vns1.vip | www.818797.com | www.t201.com | www.3066bb.com | www.533589.com | www.tqdc04.com | mg437700.com | 0610.com | 3178zz.com | www.210602.com | www.77dwj.com | www.77424.com | www.4078z.com | www.303408.com | www.8494e.com | 1115673.com | 4036ee.com | 4508dd.com | 2506q.com | www.603224.com | www.16878r.com | www.1434h.com | www.5099aa.com | www.73518.com | www.655666b.com | 5756988.com | 029555.com | 0207210.com | 08820055com | ooo444000.com | www.401278.com | www.79gcw.com | www.bet73o.com | www.8577a.cc | www.11vn777.com | www.hg849.com | www.vns76999.com | www.v0070.com | 3016ccc.com | ab38555.com | hg10i.com | 4048vip9.com | vip.appdoit.com.cn | p1app.com | www.073552.com | www.603294.com | www.fo03.com | www.26299x.com | www.9999bj.com | www.7737gg.com | www.377666b.com | www.7415u.com | www.5966ggg.com | www.82270.com | www.896883.com | www.07078006.com | www.546001.com | 858648.com | 3202r.com | 33dd8331.com | v72227.com | vns80579.com | 36405599.com | 23456.com | 574747com | 8015z.com | 547856.com | 4255d.com | 5802ll.com | 28288zz.com | 61789q.com | 76543t.com | 86611c.com | 3421r.com | bcylc22.com | 6641m.com | t365r.com | 3983012.com | 6137g.com | 00dd8331.com | 6396.com | y68dh.com | h7454.com | 472709.com | 00339193.com | 87680l.com | yypxrht.cn | 0332u.com | 8988.com | hhgz0077.com | 8381x.com | 9988xpj.com | BY30837.com | 99111kk.com | 7989e.com | 1389x.com | www.agg033.com | www.3332hg.com | www.mmtx22.com | www.zb933.com | www.39543.com | www.bc631.com | www.j948j.com | www.19019z.com | www.4058gg.com | www.614586.com | www.55717g.com | www.4323c.com | www.67767.cc | www.799666aa.com | www.569380.com | www.060640.com | 55818d.com | 3568zz.com | 8569899.com | hc333.vip | 1206766.com | 50000023.com | www.jsth518.com | www.nbe666.com | www.402115.com | www.85857s.com | www.06820j.com | www.e98478.com | www.54400c.com | www.c5236.com | www.339219.com | 495b.cc | 35503.com | 0805q.com | 70118e.com | www.1869h.com | www.70777.com | www.378878.com | www.7415cc.com | www.7920y.com | www.54400n.com | www.903212.com | www.53900i.com | 6423o.com | 21117a.com | 23686.com | www.1019992.com | www.ylg424.com | www.71585.com | www.4102n.com | www.35918s.com | www.606255.com | 3122dd.com | 87965tt.com | c5429.com | www.546001.com | www.246123.com | 809h20.com | 7711209.com | www.bet365608.com | www.84786.com | www.1429g7.com | www.ee563.com | www.764918.com | 0615007.com | a3685.com | 9149q.com | www.3643y.com | www.3846m.com | www.wnsr118.com | www.686vv.com | www.66376i.com | yun111.com | 50067z.com | www.4625r.com | www.77731m.com | www.99094s.com | www.ct8877.com | 0208xx.com | 2757e.com | 87680n.com | www.1116609.com | www.79095z.com | www.8039p.com | www.33112a.com | 99151j.com | 0033c.cc | www.349459.com | www.6386b.com | www.0014y.com | 667766g.com | 795939.com | www.da888yl.com | www.9jsjs.com | www.97828t.vip | www.865657.com | 91599.com | 52599b.com | www.6888xpj.com | www.5099aa.com | www.33588x.com | 19990cc.com | kkkk19927.com | www.yh77701.com | www.kjlhc.cc | www.6011888.com | www.401267.com | 3453.com | 383744.com | www.hg8235.com | www.222387.com | www.531982.com | 30019v.com | n2306.com | www.599123.com | www.0967xx.com | www.321693.com | 91019p.net | www.bm1100.com | www.lyjcp.cc | www.08588h.com | 56988d.com | 70118f.com | www.52667mm.com | www.803sun.com | www.581166.com | 2355xcom | www.hhhggg.com | www.71071m.com | www.528qx.com | 18438p.com | 8036ss.com | www.hv588.com | www.52072j.com | kb5454.com | 00vv8332.com | www.ys0033.com | www.26299i.com | 22296yy.com | 4000853.com | www.hg7624.com | www.80075q.com | 38821155.com | 0747kk.com | www.i7793.com | www.11201.cc | xpj238803.com | 256777m.com | www.a22.com | www.hm3222.com | 89892yy.com | www.28758a.com | www.776887.com | www.389644.com | cc3405.com | www.675923.com | www.3978v.com | 4195e.com | c2649.com | www.8967w.com | www.909309.com | 5478444.com | www.649589.com | www.48330w.com | 201599.com | 55899i.com | www.ac775.com | www.927150.com | 7893w34.com | www.1829q.com | www.rfdc04.com | 2140099.com | 73567tg17.com | www.115527q.com | www.186783.com | 3651111111.com | www.5966uuu.com | www.qbwc7.com | 7514444.com | www.h2272.com | www.84499x.com | i444000.com | www.365109b.com | www.yh6699.bet | 66339193.com | 28824e.com | www.60886c.com | 9539h.com | 26444z.com | www.ldz333.com | www.50788i.com | iii8827.com | www.cn365y.com | www.178612.com | 2776l.com | www.bet63a.com | www.035059.com | mgm3242.net | www.56730.cc | 2836513.com | 89892kk.com | www.32031y.com | 2546z.com | www.aobo8877.com | www.3775g.com | 78113399.com | www.76543g.com | www.23636e.com | 9411qqq.com | www.yinhe899.com | www.99jta.com | 9679y.com | www.799666r.com | www.514577.com | 3614l.com | www.06386699.com | 7945yy.com | www.88365.net | www.4323p.com | JS1388g.com | www.734555.com | www.808466.com | wnsr8807.com | www.35252d.com | 635120.com | www.bet3650214.com | www.78949m.com | 11473333.com | www.009mgm.com | www.355284.com | 3009r.com | www.3a331.com | huangma13.com | www.vns7552.com | www.800986.com | www.9478a.com | 36406622.com | www.4136h.com | p3144.com | www.655666h.com | www.7986.cc | a6622.com | www.47506b.com | yh3434.com | www.2002900.com | www.809381.com | 2851k.com | www.3566ff.com | 7742zz.com | www.zte444.com | ra9993.com | www.338830.com | www.2109k.com | 08530004.com | www.38775yy.com | m85323.net | www.888zhenren20.com | www.177474.com | www.pj550077.com | www.77803w.com | 3775l.com | www.91779k.com | p8883.com | www.597567a.com | www.41518v.com | www.hg8707.com | www.hm5688.com | 777777070.com | www.546230.com | 222.am | www.87708b.com | v96.com | www.t9478.com | hkmh33.com | www.555423.net | www.359629.com | www.5000bjl.com | www.6832l.com | 76744.com | www.56720.com | a70333.com | www.0077psb.com | 08778o.com |