<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 第一次玩電腦

  小學生作文:第一次玩電腦
  作文字數:588
  作者:張騫舉
 •  
 •  
 • jiā
 • mǎi
 • de
 • diàn
 • nǎo
 • jīng
 • yǒu
 • suì
 • le
 •  
 • gāng
 • mǎi
 •  我家買的電腦已經有歲了,剛買
 • huí
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 • diàn
 • nǎo
 • líng
 • jiàn
 • quán
 • dōu
 • fèn
 • kāi
 • zhe
 •  
 • 回來的時候電腦零件全都分開著,我
 • lián
 • shuō
 • míng
 • shū
 • dōu
 • kàn
 •  
 • jiù
 • diàn
 • nǎo
 • zhuāng
 • 爸爸連說明書都不看,就把電腦組裝
 • le
 • lái
 •  
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • jiā
 • de
 • rén
 • dōu
 • zhī
 • 了起來,剛開始,我們家的人都不知
 • dào
 • zěn
 • me
 • wán
 •  
 • jiù
 • jiào
 • lín
 • lán
 • ā
 • gào
 • men
 • 道怎么玩,就叫鄰居蘭阿姨告訴我們
 • zěn
 • me
 • yòng
 •  
 • gāng
 • mǎi
 • diàn
 • nǎo
 • hái
 • méi
 • kāi
 • wǎng
 • xiàn
 •  
 • lán
 • ā
 • 怎么用,剛買電腦還沒開網線,蘭阿
 • jiù
 • gào
 • men
 • wán
 • yóu
 •  
 • yǒu
 • tài
 • kōng
 • 姨就告訴我們玩打字游戲,有太空大
 • zhàn
 •  
 • shēng
 • shí
 •  
 • liú
 • yǒng
 • jìn
 •  
 • zhěng
 • jiù
 • píng
 • guǒ
 • 戰、生死時速、激流勇進、拯救蘋果
 •  
 • shǔ
 • de
 • shì
 •  
 • zhōng
 • zuì
 • huān
 • wán
 • de
 • shì
 • shēng
 • 、鼠的故事,其中我最喜歡玩的是生
 • shí
 •  
 • 死時速。
 •  
 •  
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • wán
 • de
 • shì
 • shēng
 • shí
 •  
 • shì
 •  我剛開始玩的是生死時速,我是
 • yóu
 • zhōng
 • de
 • jǐng
 • chá
 •  
 • hái
 • yǒu
 • zhe
 • tuō
 • chē
 • de
 • 游戲中的警察,還有個騎著摩托車的
 • xiǎo
 • tōu
 •  
 • shì
 • zǒu
 • de
 •  
 • ér
 • xiǎo
 • tōu
 • shì
 • 小偷。我是打字母走路的,而小偷是
 • tuō
 • chē
 • zǒu
 •  
 • dāng
 • shí
 • xiǎng
 •  
 •  
 • zhè
 • yóu
 • 騎摩托車走,我當時想:“這游戲不
 • shì
 • shuǎ
 • lài
 • ma
 •  
 • zǒu
 • zhuī
 • zhe
 • tuō
 • chē
 • 是耍賴嗎?我走路追那個騎著摩托車
 • de
 • xiǎo
 • tōu
 •  
 • kuài
 • de
 • xiàng
 • xián
 • de
 • jiàn
 • yàng
 • 的小偷,他速度快的像離弦的箭一樣
 • kuài
 •  
 •  
 • wèn
 • ā
 •  
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • tōu
 • zěn
 • me
 • cái
 • néng
 • 快。”我問阿姨:“這小偷怎么才能
 • zhuō
 • zhù
 • ne
 •  
 • ā
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • màn
 • màn
 • zhuī
 • bei
 •  
 • 捉住呢”阿姨笑著說:“慢慢追唄。
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • yào
 • zhuō
 • dào
 • hóu
 • nián
 • yuè
 •  
 •  
 • ”“那這不是要捉到猴年馬月。”我
 • shuō
 •  
 •  
 • zhī
 • yào
 • de
 • kuài
 • jiù
 • néng
 • zhuō
 • zhù
 • 說。“只要你的打字速度快就能捉住
 •  
 •  
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • zhuō
 •  
 • zěn
 • me
 • dǎi
 • dào
 • 他。”我剛開始捉,怎么也逮不到那
 • xiǎo
 • tōu
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • jiù
 • xiàng
 • lǎo
 • shǔ
 • kàn
 • jiàn
 • māo
 • yàng
 • 小偷,他看見我就像老鼠看見貓一樣
 •  
 • huī
 • liū
 • liū
 • táo
 • zhī
 • yāo
 • yāo
 • le
 •  
 • wán
 • zhe
 • wán
 • zhe
 • ,灰溜溜地逃之夭夭了,我玩著玩著
 •  
 • xiàn
 • le
 • kuài
 • néng
 • zhuō
 • zhù
 • ,發現了一個打字速度不快也能捉住
 • xiǎo
 • tōu
 • de
 • bàn
 •  
 • jiù
 • shì
 • zài
 • guǎi
 • wān
 • chù
 • děng
 • dài
 • zhe
 • 小偷的辦法,就是在拐彎處等待著那
 • xiǎo
 • tōu
 •  
 • dāng
 • xiǎo
 • tōu
 • dào
 • guǎi
 • wān
 • chù
 •  
 • kàn
 • zhǔn
 • shí
 • 個小偷,當小偷到拐彎處,看準時機
 •  
 • diǎn
 •  
 • xiǎo
 • tōu
 • jiù
 • luò
 • wǎng
 • le
 •  
 •  
 • ,點一個字母,小偷就落網了,“哈
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • xiǎo
 • tōu
 • bèi
 • zhuō
 • shí
 • de
 • yàng
 •  
 • 哈哈”。我看見小偷被捉時的樣子,
 • qíng
 • jìn
 • xiào
 • lái
 •  
 • dàn
 • shì
 • jiào
 • de
 • zhè
 • 情不自禁地大笑起來。但是我覺的這
 • yàng
 • guāng
 • míng
 • lěi
 • luò
 •  
 • jué
 • dìng
 • xiān
 • liàn
 • hǎo
 •  
 • zài
 • 樣不光明磊落,決定先把字練好,再
 • gēn
 • xiǎo
 • tōu
 • jué
 • xióng
 •  
 • wán
 • le
 • shēng
 • shí
 •  
 • 跟小偷一決雌雄,玩了生死時速,我
 • yòu
 • wán
 • le
 • liú
 • yǒng
 • jìn
 •  
 • zhěng
 • jiù
 • píng
 • guǒ
 •  
 • shǔ
 • de
 • 又玩了激流勇進、拯救蘋果、鼠的故
 • shì
 •  
 •  
 • duì
 • diàn
 • nǎo
 • zhī
 • yǒu
 • huà
 • xíng
 • róng
 • 事……我對電腦只有一句話可以形容
 •  
 • wǎng
 • luò
 • shì
 • jiè
 • fēng
 • duō
 • cǎi
 •  
 • yīng
 • yǒu
 • jìn
 • yǒu
 •  
 • :網絡世界豐富多彩,應有盡有。
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • wán
 • diàn
 • nǎo
 •  
 • chū
 •  這就是我第一次玩電腦,即初步
 • dǒng
 • le
 • diàn
 • nǎo
 •  
 • yòu
 • xué
 • huì
 • le
 •  
 • hái
 • guò
 • 懂得了電腦,又學會了打字,還度過
 • le
 • kuài
 • de
 • tiān
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • sān
 •  
 • ya
 • 了愉快的一天,真是“一舉三得”呀
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    我家買的電腦已經有歲了,剛買回來的時候電腦零件全都分開著,我爸爸連說明書都不看,就把電腦組裝了起來,剛開始,我們家的人都不知道怎么玩,就叫鄰居蘭阿姨告訴我們怎么用,剛買電腦還沒開網線,蘭阿姨就告訴我們玩打字游戲,有太空大戰、生死時速、激流勇進、拯救蘋果、鼠的故事,其中我最喜歡玩的是生死時速。
    我剛開始玩的是生死時速,我是游戲中的警察,還有個騎著摩托車的小偷。我是打字母走路的,而小偷是騎摩托車走,我當時想:“這游戲不是耍賴嗎?我走路追那個騎著摩托車的小偷,他速度快的像離弦的箭一樣快。”我問阿姨:“這小偷怎么才能捉住呢”阿姨笑著說:“慢慢追唄。”“那這不是要捉到猴年馬月。”我說。“只要你的打字速度快就能捉住他。”我剛開始捉,怎么也逮不到那小偷,他看見我就像老鼠看見貓一樣,灰溜溜地逃之夭夭了,我玩著玩著,發現了一個打字速度不快也能捉住小偷的辦法,就是在拐彎處等待著那個小偷,當小偷到拐彎處,看準時機,點一個字母,小偷就落網了,“哈哈哈”。我看見小偷被捉時的樣子,情不自禁地大笑起來。但是我覺的這樣不光明磊落,決定先把字練好,再跟小偷一決雌雄,玩了生死時速,我又玩了激流勇進、拯救蘋果、鼠的故事……我對電腦只有一句話可以形容:網絡世界豐富多彩,應有盡有。
    這就是我第一次玩電腦,即初步懂得了電腦,又學會了打字,還度過了愉快的一天,真是“一舉三得”呀!
    

   a 記一次勞動

   作文字數:343
   作者:高雨琪
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •  
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • zhǎng
  • mǎn
  • le
  •  暑假過去了,操場上長滿了野
  • cǎo
  •  
  • zhǔ
  • rèn
  • xià
  • le
  • tóng
  • zhī
  •  
  • yào
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • de
  • 草,主任下了通知,要把操場上的野
  • cǎo
  • qīng
  • xià
  •  
  • 草清理一下。
  • 閱讀全文

   電腦迷

   作文字數:449
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • tóng
  • xué
  • men
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 歡迎同學們投稿  電腦迷
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  • xiǎo
  • zhě
  •  浙江省 紹興縣柯橋小學小記者
  • sān
  • bān
  •  
  • wáng
  • wéi
  • jiǒng
  • 三班 王唯炯
  •  
  • 
  •  
  •  
  • zhī
  • yào
  • luò
  • zuò
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  •  
  • guǎn
  •  我爸爸只要一落座電腦前,不管
  • wài
  • miàn
  • shā
  • rén
  • fàng
  • huǒ
  • jiào
  • jiù
  • mìng
  •  
  • tái
  • fēng
  • xuán
  • fēng
  • lóng
  • juàn
  • 外面殺人放火叫救命,臺風旋風龍卷
  • fēng
  •  
  • dōu
  • dòng
  • zhōng
  •  
  • jué
  • duì
  • shì
  • 風,他都無動于衷。他可絕對是個不
  • shé
  • kòu
  • de
  • shí
  • xīng
  •  
  • diàn
  • nǎo
  •  
  •  
  • 折不扣的十五星級“電腦迷”!
  •  
  • zài
  • yìn
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • yào
  • shì
  • zhǎo
  • dào
  •  
  • 在我印象中,要是找不到爸爸,你
  • zǒng
  • néng
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  • zhǎo
  • dào
  •  
  • ya
  •  
  • zǒng
  • zài
  • dǎo
  • 總能在電腦前找到他。他呀,總在搗
  • shí
  • me
  • chéng
  •  
  • zhè
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • bān
  • yòu
  • zài
  • 鼓什么程序!這不,今天一下班又在
  • yòng
  • gōng
  • le
  •  
  • zhè
  • shí
  •  
  • wài
  • miàn
  • shuǐ
  • kāi
  • le
  •  
  • 那用功了。這時,外面水開了。媽媽
  • yīn
  • wéi
  • zài
  •  
  • shì
  • shēng
  • hǎn
  • chā
  • 因為在洗衣服,于是大聲喊爸爸拔插
  • tóu
  •  
  • lián
  • jiào
  • le
  • hǎo
  • shēng
  • dōu
  • méi
  • jiàn
  • dòng
  • jìng
  •  
  • zuì
  • 頭,可連叫了好幾聲都沒見動靜。最
  • hòu
  • hái
  • shì
  • fàng
  • xià
  • shǒu
  • zhōng
  • de
  • gōng
  • le
  •  
  • 后還是我放下手中的功課把它拔了。
  • jiàn
  • zhuàng
  •  
  •  
  • fèng
  • yán
  •  
  •  
  • biàn
  • mìng
  • lìng
  •  
  • 媽媽見狀,“鳳顏大怒”,便命令“
  • dài
  • dāo
  • qián
  • shì
  • wèi
  •  
  •  
  •  
  • guò
  • 帶刀御前侍衛我”把爸爸“押”過去
  •  
  • shòu
  • shěn
  •  
  •  
  • shēng
  • wèn
  • dào
  •  
  • gāng
  • cái
  • jiào
  • “受審”。媽媽厲聲問道“剛才叫你
  • wéi
  • shí
  • me
  • yīng
  •  
  • shì
  • shì
  • xiǎng
  • tōu
  • lǎn
  •  
  • hēng
  •  
  •  
  • 為什么不應?是不是想偷懶?哼!”
  • liǎn
  • de
  • xiàng
  •  
  •  
  • méi
  • yǒu
  • ā
  •  
  • tīng
  • 爸爸一臉的無辜相:“沒有啊,我聽
  • dào
  •  
  • fèng
  • míng
  •  
  • hái
  • wéi
  • shì
  • wǎng
  • yǒu
  • jiào
  • ne
  •  
  • 到‘鳳鳴’還以為是網友叫我呢!我
  • hái
  • zhèng
  • mèn
  •  
  •  
  • men
  • zěn
  • me
  • zhī
  • dào
  • de
  • chāo
  • hào
  • 還正納悶——他們怎么知道我的綽號
  • ne
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • le
  • chù
  •  
  •  
  • xiǎo
  • 呢?……”媽媽當即下了處罰——小
  • shí
  • pèng
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 時不得碰電腦!
  •  
  • chèn
  • wài
  • chū
  • xiǎo
  • huì
  •  
  • yòu
  • 可趁媽媽外出一小會,爸爸又迫不
  • dài
  • kāi
  • le
  • xīn
  • ài
  • de
  • diàn
  • nǎo
  •  
  •  
  • 及待地打開了心愛的電腦……
  •  
  • qiáo
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 瞧,我爸爸就是這樣一個電腦迷!
  • rèn
  • mèi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 任妹      
  •  
  •  
  • huān
  • yíng
  • tóng
  • xué
  • men
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  歡迎同學們投稿 
  • 閱讀全文

   電腦打水印

   作文字數:371
   作者:未知
  •  
  • huān
  •  
  • yíng
  •  
  • tóu
  •  
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 歡 迎 投 稿   電腦打
  • shuǐ
  • yìn
  • 水印
  • 閱讀全文

   第一次買東西

   作文字數:388
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • mǎi
  • dōng
  •   第一次買東西
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • xìng
  •  浙江省桐鄉市 桐鄉市振興西路
  • 閱讀全文

   第一次縫紐扣

   作文字數:551
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • féng
  • niǔ
  • kòu
  •  陳老師  第一次縫紐扣
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • xìng
  •  浙江省桐鄉市 桐鄉市振興西路
  • 閱讀全文

   一次新的嘗試

   作文字數:1000
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  •    一次新的嘗試
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省常州市 解放路小學三(
  • 閱讀全文

   電腦迷

   作文字數:449
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • tóng
  • xué
  • men
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 歡迎同學們投稿  電腦迷
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  • xiǎo
  • zhě
  •  浙江省 紹興縣柯橋小學小記者
  • 閱讀全文

   我的新朋友--電腦

   作文字數:607
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 來 源   我的
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 新朋友電腦
  • 閱讀全文

   我的電腦

   作文字數:359
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 來 源   我的
  • diàn
  • nǎo
  • 電腦
  • 閱讀全文

   一次有趣的游戲

   作文字數:373
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • yóu
  • 記住了嗎?  一次有趣的游戲
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • méi
  • shān
  • shì
  •  
  • rén
  • shī
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  四川省眉山市 仁師附小三年級
  • 閱讀全文

   電腦打水印

   作文字數:347
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • shuǐ
  • yìn
  • 優秀作文  電腦打水印
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年級七班 城
  • 閱讀全文

   第一次買東西

   作文字數:390
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • mǎi
  • 作文網作 文 網  第一次買
  • dōng
  • 東西
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • xìng
  •  浙江省桐鄉市 桐鄉市振興西路
  • 閱讀全文

   電腦迷

   作文字數:428
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 小學作文  電腦迷
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • qiáo
  • xiǎo
  • xué
  • xiǎo
  • zhě
  •  浙江省 紹興縣柯橋小學小記者
  • sān
  • bān
  •  
  • wáng
  • wéi
  • jiǒng
  • 三班 王唯炯
  • 閱讀全文

   第一次縫紐扣

   作文字數:550
   作者:未知
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • féng
  • niǔ
  • kòu
  • 來 源   第一次縫紐扣
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • xìng
  •  浙江省桐鄉市 桐鄉市振興西路
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • huáng
  • píng
  • píng
  • 小學班 黃萍萍
  • 閱讀全文

   一次新的嘗試

   作文字數:982
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  •   一次新的嘗試
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省常州市 解放路小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • xuē
  • jǐn
  • )班 薛瑾
  • 閱讀全文

   我的電腦

   作文字數:336
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • diàn
  • nǎo
  • “小學”  我的電腦
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的新朋友--電腦

   作文字數:580
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • huān
  • yíng
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  • péng
  • 作文網歡迎你投稿  我的新朋
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 友電腦
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • hǎi
  • yuán
  • xiàn
  •  
  • hǎi
  • yuán
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  •  寧夏區海原縣 海原縣第一小學
  • 閱讀全文

   一次有趣的游戲

   作文字數:349
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • yóu
  •    一次有趣的游戲
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • méi
  • shān
  • shì
  •  
  • rén
  • shī
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  四川省眉山市 仁師附小三年級
  •  
  • wáng
  • fán
  • 王一凡
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   第一次獨自睡覺

   作文字數:601
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuì
  • jiào
  •    第一次獨自睡覺
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhū
  • lái
  • 班 朱來
  • 閱讀全文

   第一次獨自睡覺

   作文字數:601
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuì
  • jiào
  •    第一次獨自睡覺
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhū
  • lái
  • 班 朱來
  • 閱讀全文

   第一次釣魚

   作文字數:581
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • diào
  • 記住了嗎?  第一次釣魚
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • hán
  • lěi
  • 班 韓耒
  • 閱讀全文

   第一次騎自行車

   作文字數:595
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • háng
  • chē
  •    第一次騎自行車
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  •  
  • jiǎng
  • jiā
  • chéng
  • 蔣嘉成
  • 閱讀全文

   暑假里的一次家務勞動

   作文字數:667
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •   暑假里的一次家務勞動
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎澤區 校尉營小學三年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 級一班 王潔
  • 閱讀全文

   第一次獨自睡覺

   作文字數:484
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuì
  • jiào
  •    第一次獨自睡覺
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • tíng
  • 三年四班 黎倚婷
  • 閱讀全文

   一次意外

   作文字數:546
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wài
  •   一次意外
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • huì
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  上海市徐匯區 向陽小學三()
  •  
  • gāo
  • 高于思
  • 閱讀全文

   我的新朋友——電腦

   作文字數:400
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  • péng
  • 作文網作 文 網  我的新朋
  • yǒu
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 友——電腦
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shì
  •  
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  新疆區哈密市 鐵四小三()班
  • 閱讀全文

   第一次洗衣服

   作文字數:364
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   第一次洗衣服
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • shì
  • huán
  • tái
  • xiàn
  •  
  • táng
  • shān
  • zhèn
  • zhōng
  •  山東省淄博市桓臺縣 唐山鎮中
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • luó
  • xiào
  • 心小學三年級四班 羅笑
  • 閱讀全文

   第一次游泳

   作文字數:346
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • yóu
  • 作文網作 文 網  第一次游
  • yǒng
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • huá
  • zhōng
  • nóng
  • xué
  •  湖北省武漢市 華中農業大學附
  • 閱讀全文

   我第一次滑冰

   作文字數:595
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huá
  • bīng
  •   我第一次滑冰
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學六年
  • zhì
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • 制三()班 陳心意
  • 閱讀全文
  卓易彩票 JS1388.com | www.976616.com | www.702572.com | www.256095.com | 3178i.com | WWW.426098.COM | www.baifu42.com | 89892dd.com | WWW.144708.COM | www.e94600.com | 8988b.com | 43193.com | WWW.768765.COM | www.56655e.com | 00778m.com | WWW.495285.COM | www.886498.com | 3807t.com | www.318075.com | WWW.484879.COM | www.b7b8.com | 114644.com | www.599781.com | www.1035r.com | 560pj.com | www.kj096.com | WWW.660858.COM | www.365007.cc | 54240055.com | www.bg49.com | WWW.463046.COM | www.106846.com | tt6830.com | kjw888.com | WWW.355678.COM | www.4833045.com | 88807u.com | 3121bb.com | www.901593.com | www.ya488.com | www.hf9019.com | 876q.com | 81789.com | WWW.930985.COM | www.jsc0044.com | 6150f.com | 4025v.com | www.934277.com | www.6fa500.com | www.9895.com | b7570b.com | 7935e.com | WWW.641444.COM | www.0ttz.com | www.3421x.com | bb888866.com | 58885365.com | 044811.com | WWW.914300.COM | WWW.137877.COM | www.7036dd.com | zhcp53.com | 99909s.com | www.330271.com | WWW.686277.COM | www.86267s.com | www.g456x.com | 93922b.com | 9949p.com | WWW.915009.COM | www.hr1888.com | www.9961331.com | 2757a.com | 5003jjj.com | www.934177.com | WWW.873476.COM | www.6832o.com | www.q80288.com | 983888a.com | bet89360.com | www.syrjgp.com | www.912454.com | WWW.730062.COM | www.12018.cc | www.32031d.com | www.fh70.com | 8977vv.com | 4379s.com | 68228j.com | www.766898.com | WWW.234417.COM | www.5095r.com | www.69567z.com | 22296hh.com | 4231b.com | 3178vv.com | www.188721.com | WWW.409005.COM | WWW.396164.COM | www.632086.com | www.555jyh.com | 9694l.com | ppjj00.com | 9498.com | 3121tt.com | www.811504.com | WWW.312828.COM | WWW.433536.COM | www.699by.com | www.798588.net | www.099923.com | 0033s.cc | 666x2.com | blm733.com | 6132.com | 181hk.net | WWW.838957.COM | WWW.427868.COM | WWW.277444.COM | www.50732y.com | www.8905v.com | www.8839b.com | www.hjcp0.com | 19880s.com | 1259r.com | 8294m.com | swin2.com | www.006150.com | www.849798.com | WWW.801607.COM | WWW.17101.COM | WWW.319273.COM | www.61233j.com | www.7737dd.com | www.3032kk.com | www.5504z.com | pp2649.com | 3136ii.com | zhcp66.com | 56728h.com | gggg19927.com | hg7088.com | hg123311.com | 1hga.com | 2400xl.com | n77304.com | 8977pp.com | 3009w.com | 2064.com | 66671i.com | f32365.com | 80368dd.com | 2757000.com | 2147788.com | vipvip4444.com | 86811rr.com | 0600q.cc | 30019s.com | 6199w.com | 6868aa.cc | vns608.com | 2709o.com | c51iggd.com | 2458.com | www.58665j.com | 858648.com | 9895s.com | 99151x.com | pppp0066.com | 3868amyhzz.com | www.934498.com | www.04567z.com | www.3157a.com | www.6880ee.com | www.hg32228.com | www.jjssss.com | www.pgylc.com | www.4428229.com | www.088014.com | www.2228229.com | www.7239v.com | www.js00099.com | www.08588p.com | www.8499a.com | www.99jtc.com | WWW.269565.COM | WWW.84339.COM | WWW.664985.COM | www.915776.com | www.281380.com | 5622n.com | 99306n.com | 80567m.com | 6446hh.com | 8159g.cc | ff555b.com | www.c25aaa.com | www.161184.com | www.790711.com | www.16878z.com | WWW.545506.COM | WWW.616734.COM | www.645411.com | www.359629.com | www.52303u.com | 20160913.tv | 2613n.com | 13377.com | 51452.com | sbc288.com | bet3659905.com | www.925713.com | www.7737ff.com | www.6832n.com | WWW.20662.COM | WWW.912481.COM | www.904859.com | www.70149.com | yl66yl11.com | 6868tt.cc | www.08881.com | www.42456677.com | WWW.213259.COM | WWW.855876.COM | WWW.862050.COM | WWW.332017.COM | www.357803.com | ule607.com | 51133r.com | 2381e.com | www.6880rr.com | www.55885h.com | WWW.768765.COM | WWW.194321.COM | www.kjaaa.com | y7742.com | 5856jjj.com | pj268.vip | www.l1432.com | www.6364a.com | WWW.521422.COM | www.869455.com | 2229649.com | 3846c.com | www.cp505b.com | WWW.384177.COM | www.697206.com | 9737gg.me | 2566h7.com | 7945ee.com | www.2111a.com | WWW.649388.COM | www.675066.com | 7334k.com | tt6822.com | www.10999s.com | www.50051f.com | WWW.503159.COM | www.129989.com | ooo5144.com | v33669.com | www.180092.com | WWW.398012.COM | www.899465.com | 3222q.cc | 5004ttt.com | 447.com | www.808888n.com | www.937004.com | WWW.922047.COM | www.109882.com | 71372226.com | www.sbd024.net | www.15355d.com | WWW.370366.COM | sxmlr.net | yf688.org | www.68365b.com | WWW.10928.COM | www.105180.com | 55119193.com | 56988i.com | www.81233j.com | WWW.787593.COM | b987.xyz | qycp04.com | www.0270m.com | WWW.278948.COM | www.5041234.com | 3846www.com | www.g32031.com | WWW.35029.COM | www.163090.com | 2147008.com | www.8645004.com | WWW.770434.COM | www.3134a.com | ddd1915.com | www.772063.com | 1669a.com | 00119193.com | www.28000n.com | 68963000.com | www.6832y.com | www.854242.com | 3778.com | www.93955d.com | WWW.288203.COM | www.296676.com | www.864155.com | 2544b8.com | xpj70065.com | www.w413.com | www.366292.com | 8037zz.com | www.123456.cc | WWW.76466.COM | 91019n.com | 64111o.com | www.5522z.cc | www.137105.com | 8569811n.com | www.51331g.com | www.701250.com | bh889933.com | www.js07678.com | WWW.650790.COM | 567zcp.com | www.dcw566.com | WWW.28618.COM | 9539h.com | 3187.com | WWW.904111.COM | www.199207.com | 8449ff.com | www.39500s.com | WWW.186126.COM | 496.vc | www.3032bb.com | WWW.753962.COM | 10800999.com | www.780780f.com | WWW.788701.COM | 1294t.com | www.ag99365.com | WWW.226799.COM | 3454549.com | www.js1992.com | www.802865.com | 3890.com | www.5854r.cc | 687333.com | 56787xx.com | www.yi543.com | 434355.com | 78113300.com | WWW.222584.COM | nn7742.com | www.3737.cc | WWW.531288.COM | 9566257.com | www.l2894.com | WWW.457611.COM | hg0038.com | www.879528.com | www.319989.com | 64111o.com | WWW.444636.COM | 33773885.com | www.68365m.com | www.744343.com | 98955s.com | WWW.195503.COM | nn2649.com | www.377666o.com | WWW.630515.COM | 7240.com | WWW.40440.COM | 5622r.com | www.88325k.com | www.949430.com | 70118JS.com | WWW.925404.COM | 6245.com | www.46630.biz | WWW.262218.COM | x3855.com | www.009ac.com | yh888s.com | www.l32031.com | www.677879.com | 65005u.com | WWW.333229.COM | gc003.cc | www.35918g.com | 883399y.com | www.351532.com | www.769639.com | 6245a.com | WWW.807089.COM | k58955.com | www.777xm.cc | 6999009.com | www.68993228.com | www.069961.com | www.4212p.com | WWW.14784.COM | 24670011.com | WWW.827749.COM | 4323s.com | www.108.gg | b01234.com | www.1466t.com | www.lh555.com | www.06387766.com | www.560923.com | 85558.com | WWW.311465.COM | 5309d.com | WWW.450569.COM | 756756d.com | WWW.199106.COM | p88818.com | www.fei27.com | 35066.com | www.12455q.com | hg2808dd.com | www.35918k.com | hr1800.com | www.83033f.com | 3245o.com | www.36585555.com | 2013880.com | www.js00858.com | 30006k.com | www.826017.com | 8988m.com | www.89777k.com | pz08.com | www.78700h.com | hr255.com | www.7782p.com | balidao666.com | www.9dwj.com | 49800.com | WWW.113425.COM | kbj7268.com | WWW.253792.COM | 3550r.com | WWW.644123.COM | 3015.cc | WWW.870964.COM | mgm3242q.com | WWW.747742.COM | www.1168i.com | www.582833.com | www.x69096.com | www.453552.com | www.a22.com | www.355294.com | www.t3410.com | 281001.com | www.ky1004.com | 8040.am | WWW.394234.COM | 57157d.com | WWW.501931.COM | 55331c.com | WWW.308809.COM | 500000520.com | www.799417.com | www.bwin920.co | 6365668.com | www.81678g.com | 9002y.com | WWW.835150.COM | 55113356.com | WWW.642889.COM | www.C6371.COM | www.073777.com | www.wd0066.com | ag80.vip | WWW.199780.COM | 2595b.com | www.502990.com | www.hg860022.com | 505-jc.com | www.23040.com | yy3336.com | WWW.351116.COM | www.38138v.com | 55331hh.com | www.5854l.cc | 6594.com | www.369888a.com | www.627464.com | 3936e.com | WWW.52328.COM | 6830s.com | www.364343.com | www.770802.com | wnsr8801.com | WWW.64263.COM | www.6776dd.com | feicai0436.com | www.gy11.com | 2096z.com | www.401274.com | www.8905v.com | 19991o.com | WWW.181878.COM | www.c300.biz | 79964a.com | WWW.773737.COM | 500000354.com | www.049988.com | www.29277p.com | 3559eee.com | www.903839.com | www.hr1866.com | 118cai.cc | WWW.532057.COM | www.3200.com | 3482c.com | WWW.275838.COM | www.33111122.com | 8040eee.com | WWW.757329.COM | www.hg173b.com | 9149u.com | WWW.762234.COM | www.55060q.com | 6403v.com | WWW.665481.COM | www.00772i.com | 78114444.com | WWW.203563.COM | www.4400ra8.com | dh742.com | WWW.20662.COM | www.30350u.com | bwin6804.net | WWW.628350.COM | www.x55789.com | ww00558.com | www.811597.com | www.95666w.com | 4488c.com | www.655870.com | www.60007w.com | 88851e.com | www.43673.com | WWW.93379.COM | www.449589.com | 4066x.com | WWW.879622.COM | www.4102w.com | 3568ll.com | www.501207.com | www.29277y.com | 55818y.com | 44p1.cc | WWW.567954.COM | www.44118h.com | 188qq555.com | www.345835.com | www.33gpc.com | 1408f.com | yh77776.com | WWW.613358.COM | www.37266.co | 67877m.com | bwin8x.com | WWW.16789.COM | www.4809w.com | 0615014.com | WWW.663739.COM | www.50788n.com | vnsr99888.com | 895320.com | WWW.308755.COM | www.772063.com | 98955k.com | 1588hg.com | WWW.523262.COM | www.558105.com | xx38648.com | zdr8.cc | WWW.663949.COM | www.1206c.com | hhhhh333.com | 3788kk.com | WWW.293770.COM | www.61655n.com | 88535u.com | 2934l.com | WWW.333382.COM | www.5cpb.com | www.hg8jj.com | 1458.com | www.456233.com | WWW.771805.COM | www.3a435.com | 11989k.com | 900089v.com | www.756764.com | WWW.663689.COM | www.45598x.com | 550111j.com | 33432p.com | WWW.84149.COM | www.fo03.com | www.ll39.com | so66666.cc | www.20072008.com | WWW.444161.COM | www.8039i.com | www.9b800.com | 32212g.com | 19990aa.com | WWW.770232.COM | www.5086b.com | www.15365a.com | d2146.com | 116005.com | www.791397.com | WWW.447455.COM | www.78919g.com | 23233e.com | yxkj55.com | www.578811.com | WWW.557107.COM | www.25czj.com | www.6789527.com | 8449hh.com | 6175h.com | www.068671.com | WWW.119493.COM | www.52072r.com | www.hg98091.com | 8790o.com | 1591www.com | www.296180.com | WWW.813868.COM | www.90305f.com | www.88.net | 6766bb.com | 3678a.com | www.50732a.com | WWW.31328.COM | WWW.755444.COM | www.hg5012.com | www.58665w.com | 444x2.com | 1116076.com | lhzdr.com | WWW.893930.COM | WWW.562697.COM | www.113744.com | www.4996nj.com | 4295599.com | 4088.cc | 56987ff.com | www.202406.com | WWW.541541.COM | www.055l.cc | www.4520011.com | www.97060c.com | 3522jj.com | lfxww.com | n888ok.com | www.187132.com | WWW.244379.COM | WWW.119176.COM | www.77929.com | www.h32031.com | www.55526z.com | y58955.com | 33432g.com | 2267j.com | 558.hk | WWW.774023.COM | WWW.112849.COM | www.2373t.com | www.7036jj.com | www.xcw866.com | 3379n.com | 3510.com | 1294t.com | 19991j.com | 79964q.com | www.178752.com | www.970331.com | WWW.337448.COM | WWW.662508.COM | www.022v.cc | www.8582.com | www.42070010.com | www.5446pp.com | 8765blr.com | 35222a.com | 8381ii.com | 15a47.net | 444000r.com | 345lbw.com | www.312876.com | www.868216.com | WWW.80633.COM | WWW.313672.COM | WWW.466890.COM | www.c6313.com | www.aobo192.com | www.12136y.com | www.55070q.com | www.9928m.com | 0747t.com | 76886t.com | 5856l.com | 36407755.com | xhy000.com | 9101908.com | 876878p.com | 5443mm.com | 31325m.com | www.338017.com | www.599840.com | www.890482.com | WWW.632529.COM | WWW.326022.COM | WWW.234410.COM | WWW.75157.COM | WWW.272497.COM | WWW.493833.COM | WWW.901960.COM | WWW.158054.COM | WWW.365133.COM | www.5ecp.com | www.sjgc3.com | www.4dwj.com | www.33yfa.com | www.9cpb.com | www.igcp1.com | www.du126.com | www.44tdc.com | www.1368d.cc | www.077wy.com | www.ai772.com | www.77wcw.com | www.ya909.com | www.c805.cc | WWW.107066.COM | WWW.922409.COM | WWW.228803.COM | WWW.401384.COM | WWW.87538.COM | WWW.146644.COM | WWW.255452.COM | WWW.124884.COM | WWW.146656.COM | WWW.182023.COM | WWW.822166.COM | WWW.173562.COM | WWW.38232.COM | WWW.739291.COM | www.965160.com | www.606297.com | www.229958.com | 058951.com | 99567t.com | 9694r.com | 45637x.com | 87965ww.com | 9506p.com | 38850088.com | 1077sss.com | www.138cpy.com | www.111jyh.com | www.9464004.com | www.h6630.com | www.66653k.com | www.50051d.com | www.hy5502.com | WWW.531217.COM | WWW.147322.COM | WWW.408765.COM | WWW.855885.COM | www.363116.com | www.800399.com | 48285555.com | 180111.net | 66886.com | 8547oo.com | 748575.com | www.4136x.com | www.200068.com | www.4923x.com | www.2875i.com | WWW.835310.COM | WWW.78952.COM | WWW.318941.COM | www.jj0.net | 1705r.com | 702215.COM | 51133v.com | zhcpvv.com | www.65066zz.com | www.7681001.com | www.61233pp.com | WWW.222668.COM | WWW.43077.COM | www.615121.com | 7720s.com | 1634n.com | few12we.com | 773602.com | www.e3410.com | www.58870t.com | WWW.214329.COM | WWW.62123.COM | www.555958.com | bet99929.com | 60952222.com | 000000oe.cn | www.138136.com | www.3691z.com | www.222hy.cc | WWW.638776.COM | www.874110.com | v1621.com | 30019v.com | bet36550000.com | www.799666u.com | www.js89x.vip | www.093wy.com | WWW.249399.COM | www.776511.com | mobile.baidu.com | f2894.com | 56988s.com | www.l7764.com | www.50026r.com | WWW.774461.COM | www.744343.com | 123456ww.cc | 8159ee.cc | www.20199ll.com | www.97828d.vip | www.cf9908.com | WWW.789062.COM | www.33588i.com | 80892ff.com | 7499822.com | www.4196c.com | www.76636.com | WWW.897507.COM | www.153918.com | 56987rr.com | 7720b.net | www.7366005.com | www.1035p.com | WWW.661708.COM | www.33997u.com | 3846j.com | 219275.com | www.7681001.com | WWW.835310.COM | www.842686.com | 3121q.com | 3482l.com | www.10999v.com | www.2875o.com | WWW.555271.COM | www.29178a.com | 0554xc.com | 1064f.com | www.2418o.com | WWW.387768.COM | www.332907.com | 5429i.com | 4255ttt.com | www.866067.com | WWW.22405.COM | www.116205.com | 83086g.com | 3mgmsss.com | www.77114p.com | WWW.43331.COM | www.29629.com | 5219c.com | www.bwinyz09.com | www.gyfc4.com | www.992358.com | 500000931.com | 7720r.net | www.j98478.com | WWW.334157.COM | www.083019.com | 65561155.com | www.4694n.com | www.2109s.com | WWW.47599.COM | ll5144.com | 9679w.com | www.61233r.com | WWW.400398.COM | 3066hhh.com | 642221.com | www.398159.com | WWW.274277.COM | 180939.com | hwcp3333.com | www.3775a.com | WWW.915044.COM | www.6335.com | y08199.com | www.7004.com | WWW.775265.COM | 22113885.com | 2479.com | www.41518g.com | WWW.375017.COM | miyaonv.com | www.55526i.com | www.19czj.com | www.590808.com | blr8855.com | www.00778w.com | WWW.5643.COM | www.875808.com | 80368bb.com | www.pj888j.com | WWW.844998.COM | 921350.com | 01365.com | www.66ffh.com | www.665992.com | 83378t.com | www.3032gg.com | WWW.271190.COM | p1app.com | 8901x.com | www.4189a.com | www.596112.com | p888168.com | www.456.tm | WWW.356423.COM | js75.com | www.705905.com | WWW.631880.COM | 30019q.com | feicai0599.com | www.yi628.com | www.250756.com | 00048y.com | www.36166hh.com | www.887575.com | 81366.com | www.w63568.com | WWW.621155.COM | 29918t.com | www.88325p.com | WWW.390614.COM | 97886699.com | www.sha2200.com | WWW.639865.COM | 00773n.com | www.3157l.com | WWW.479229.COM | amblm.com | www.3157t.com | WWW.336678.COM | 30006r.com | www.4058b.com | WWW.921558.COM | 80892rr.com | www.4058b.com | WWW.140075.COM | 35442111.com | www.704903.com | WWW.571203.COM | z2649.com | www.98488.com | WWW.130448.COM | 5856oo.com | www.ky1002.com | www.500227.com | 998k.cc | www.2934i.com | 345445.com | jixiang14.com | WWW.853558.COM | 876878v.com | www.wnsr3526.com | WWW.333425.COM | 3522p.vip | www.tai3366.com | www.814646.com | 029555.com | www.2934r.com | 67543a.com | www.5049k.com | WWW.342755.COM | mgm3242x.com | www.1117.com | www.530196.com | 06388383.com | WWW.18209.COM | 518cp-1.com | www.6880ee.com | WWW.890505.COM | 5853.com | www.9478s.com | 138418.com | www.770202.com | WWW.550634.COM | 305.com | www.52072j.com | 645888.com | www.bet91489.com | WWW.287126.COM | ll4255.com | www.58fcw.com | js75aa.com | www.bet63c.com | WWW.374533.COM | 45637k.com | WWW.65606.COM | 1665dd.com | www.1466e.com | www.235644.com | 40660007.com | WWW.65608.COM | 4136a.com | www.5484d.com | feicai0310.com | www.308956.com | www.715613.com | 55ii8332.com | WWW.519790.COM | 1145.com | www.26878g.com | 3685v.com | www.88325g.com | www.552703.com | 4638844.com | WWW.598833.COM | ryipt33.com | WWW.329582.COM | bwinbbb.com | www.68568f.com | 2247j.com | www.69567u.com | www.393860.com | www.120689.com | WWW.41317.COM | 159666m.com | WWW.687306.COM | 8522uuuu.com | WWW.620911.COM | 5608.com | www.99788q.com | 69446688.com | www.s63568.com | 999966.com | www.7225o.com | www.542511.com | www.t456x.com | WWW.77086.COM | hh3405.com | WWW.133590.COM | 8036v.com | WWW.650790.COM | 33318g.com | WWW.345943.COM | 346770.com | WWW.750620.COM | 86611a.com | WWW.88876.COM | v4212.com | WWW.670267.COM |