<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 下雪啦!

  作文字數:564
  作者:馬晴驍
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xià
 • xuě
 •  
 • xià
 • xuě
 •  
 • zhè
 • shì
 •   下雪啦!下雪啦!這是哈
 • ěr
 • bīn
 • zài
 • xià
 • xuě
 • ne
 •  
 • hái
 • shì
 • zhǎng
 • chūn
 • zài
 • xià
 • xuě
 •  
 • ò
 • 爾濱在下雪呢?還是長春在下雪?哦
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • shàng
 • hǎi
 • zài
 • xià
 • xuě
 •  
 • zhēn
 • de
 • ma
 •  
 • !原來是上海在下雪,真的嗎?不可
 • néng
 • ba
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • zěn
 • me
 • néng
 • xià
 • me
 • de
 • xuě
 •  
 • 能吧!上海怎么可能下那么大的雪?
 • nián
 • yuè
 • hào
 • de
 • tiān
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • zhēn
 • de
 • xià
 • le
 • chǎng
 • 年月號的那天,上海真的下起了一場
 • xuě
 •  
 • shí
 • men
 • zhèng
 • zài
 • shàng
 •  
 • hǎo
 • róng
 • 大雪,那時我們正在上課。好不容易
 • pàn
 • dào
 • le
 • xià
 • líng
 • shēng
 •  
 • men
 • huái
 • zhe
 • jīng
 • xìng
 • 盼到了下課鈴聲,我們懷著驚奇和興
 • fèn
 • de
 • xīn
 • qíng
 •  
 • chōng
 • dào
 • le
 • chuāng
 • qián
 •  
 • kàn
 • dào
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • 奮的心情,沖到了窗前,看到操場上
 • piàn
 • bái
 • máng
 • máng
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • jiào
 • le
 • lái
 •  
 • lǎo
 • 一片白茫茫,同學們都叫了起來,老
 • shī
 • wéi
 • le
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • ān
 • quán
 •  
 • jiào
 • jiā
 • yào
 • xià
 • 師為了同學們的安全,叫大家不要下
 • lóu
 • wán
 • xuě
 •  
 • hái
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • lái
 • dào
 • le
 • cāo
 • 樓玩雪,可還有很多同學都來到了操
 • chǎng
 •  
 • men
 • wéi
 • le
 • bān
 • de
 • róng
 •  
 • zhī
 • néng
 • rěn
 • zhù
 • 場,我們為了班級的榮譽,只能忍住
 • xià
 • lóu
 •  
 • xīn
 • guài
 • yǎng
 • yǎng
 • de
 •  
 • yǎn
 • zhēng
 • zhēng
 • kàn
 • 不下樓,心里怪癢癢的,眼睜睜地看
 • zhe
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • de
 • tóng
 • xué
 • men
 • zài
 • zhuī
 • zhú
 •  
 •  
 • 著操場上的同學們在追逐嬉戲……
 •  
 •  
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 • zhèng
 • hǎo
 • shì
 • nǎi
 • nǎi
 • de
 • shēng
 •  
 • fàng
 •  那天晚上正好是奶奶的生日,放
 • xué
 • hòu
 •  
 • zhí
 • jiē
 • jiē
 • dào
 • le
 • dǎng
 • xiào
 • 學后,爸爸直接把我接到了媽媽黨校
 • de
 • cān
 • tīng
 •  
 • méi
 • xīn
 • chī
 • fàn
 •  
 • jiào
 • zhe
 • rǎng
 • zhe
 • 的餐廳,可我沒心思吃飯,叫著嚷著
 • yào
 • wán
 • xuě
 •  
 • dǎng
 • xiào
 • de
 • xiào
 • yuán
 • le
 • hòu
 • hòu
 • 要玩雪,媽媽黨校的校園積起了厚厚
 • de
 • xuě
 •  
 • měi
 •  
 • de
 • hán
 • fēng
 • 的雪,可美啦!我顧不得刺骨的寒風
 •  
 • dào
 • xià
 • miàn
 • xuě
 • zhàng
 •  
 • ,和姑媽一起到下面去打雪仗。姑媽
 • shì
 • ěr
 • bīn
 • rén
 •  
 • shuō
 • men
 • xià
 • xuě
 • de
 • shí
 • 是哈爾濱人,她說她們那里下雪的時
 • hòu
 • xuě
 • zhì
 • shǎo
 • yǒu
 • chǐ
 • duō
 • hòu
 •  
 • tiān
 • men
 • xuě
 • 候雪至少有一尺多厚。那天我們打雪
 • zhàng
 • gāo
 • xìng
 •  
 • xìng
 • de
 • shì
 •  
 •  
 • 仗打得可高興啦!可不幸的是……
 •  
 •  
 • wǎn
 • fàn
 • hòu
 •  
 • tuō
 • chē
 • dài
 • huí
 •  晚飯以后,爸爸騎摩托車帶我回
 • jiā
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shàng
 • xuě
 • huà
 • chéng
 • bīng
 • shuǐ
 •  
 • zhèng
 • 家的時候,路上積雪化成冰和水,正
 • hǎo
 • jīng
 • guò
 • kuài
 • gāng
 • bǎn
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • lián
 • chē
 • dài
 • rén
 • huá
 • 好經過一塊鋼板,沒想到連車帶人滑
 • le
 • jiāo
 •  
 • de
 • shǒu
 • téng
 • lái
 • le
 •  
 • 了一跤,爸爸的手疼得舉不起來了,
 • de
 • shǒu
 • zhǐ
 • téng
 • tòng
 • nán
 • rěn
 •  
 • èr
 • tiān
 •  
 • 我的手指也疼痛難忍。第二天,爸爸
 • gào
 • le
 • hǎo
 • de
 • xiāo
 •  
 • de
 • jiān
 • 告訴我了一個不好的消息,爸爸的肩
 • bǎng
 • xìng
 • shé
 • le
 •  
 • zhè
 • chǎng
 • xuě
 • ràng
 • huì
 • le
 • 膀不幸地骨折了,這場雪讓我體會了
 • sān
 • zhǒng
 • xīn
 • qíng
 •  
 • shì
 • jīng
 •  
 • èr
 • shì
 • xìng
 • fèn
 • 三種心情:第一是驚奇,第二是興奮
 •  
 • sān
 • shì
 • tòng
 •  
 • zhè
 • chǎng
 • xuě
 • duì
 • lái
 • shuō
 • shì
 • chū
 • ,第三是痛苦。這場雪對我來說是出
 • shēng
 • lái
 • xuě
 •  
 • zhè
 • tiān
 • duì
 • lái
 • shuō
 • 生以來第一次積雪,這一天對我來說
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • nán
 • wàng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 也是非常難忘……   
   
  無注音版:
   
   
   
   下雪啦!下雪啦!這是哈爾濱在下雪呢?還是長春在下雪?哦!原來是上海在下雪,真的嗎?不可能吧!上海怎么可能下那么大的雪?年月號的那天,上海真的下起了一場大雪,那時我們正在上課。好不容易盼到了下課鈴聲,我們懷著驚奇和興奮的心情,沖到了窗前,看到操場上一片白茫茫,同學們都叫了起來,老師為了同學們的安全,叫大家不要下樓玩雪,可還有很多同學都來到了操場,我們為了班級的榮譽,只能忍住不下樓,心里怪癢癢的,眼睜睜地看著操場上的同學們在追逐嬉戲……
    那天晚上正好是奶奶的生日,放學后,爸爸直接把我接到了媽媽黨校的餐廳,可我沒心思吃飯,叫著嚷著要玩雪,媽媽黨校的校園積起了厚厚的雪,可美啦!我顧不得刺骨的寒風,和姑媽一起到下面去打雪仗。姑媽是哈爾濱人,她說她們那里下雪的時候雪至少有一尺多厚。那天我們打雪仗打得可高興啦!可不幸的是……
    晚飯以后,爸爸騎摩托車帶我回家的時候,路上積雪化成冰和水,正好經過一塊鋼板,沒想到連車帶人滑了一跤,爸爸的手疼得舉不起來了,我的手指也疼痛難忍。第二天,爸爸告訴我了一個不好的消息,爸爸的肩膀不幸地骨折了,這場雪讓我體會了三種心情:第一是驚奇,第二是興奮,第三是痛苦。這場雪對我來說是出生以來第一次積雪,這一天對我來說也是非常難忘……
   
    

   下雪了

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •    下雪了
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  • shì
  •  
  • huò
  • jiā
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • sān
  •  山東省濟寧市 霍家街小學三三
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:266
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  • 站長:  下雪了
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  • shì
  •  
  • huò
  • jiā
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • sān
  •  山東省濟寧市 霍家街小學三三
  • bān
  •  
  • shí
  • ào
  • shuāng
  • 班 石傲霜
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:403
   作者:沈璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • jiào
  • xǐng
  • lái
  •  
  • tòu
  • guò
  •   清晨,我一覺醒來,透過
  • chuāng
  •  
  • kàn
  • dào
  • le
  • bái
  • de
  • xuě
  • ?g
  •  
  • xiàng
  • é
  • máo
  • 窗戶,看到了白色的雪花,向鵝毛一
  • yàng
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • huān
  • kuài
  • piāo
  • zhe
  •  
  • 樣在天空中歡快地飄舞著。
  • 閱讀全文

   我討厭下雪

   作文字數:704
   作者:李縱馳
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • dōng
  • de
  • chǎng
  • xuě
  •  
  • shì
  • 優秀作文 今冬的第一場雪,是
  • cóng
  • shēng
  • lái
  • zuì
  • hǎo
  • de
  • chǎng
  • xuě
  •  
  • 我從生以來最不好的一場雪。
  •  
  •  
  • cóng
  • tóu
  • kàn
  • dào
  • xuě
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jiù
  •  自從我頭一次看到雪的時候,就
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:508
   作者:徐星程
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • dàn
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • xiǎng
  • xiàng
  • zhe
  • shèng
  • dàn
  •   圣誕節到了,我想象著圣誕
  • lǎo
  • rén
  • huì
  • zuò
  • zhe
  • xuě
  • qiāo
  • lái
  • gěi
  • men
  • sòng
  •  
  • 老人會坐著雪橇來給我們送禮物。可
  • shì
  • méi
  • yǒu
  • xià
  • xuě
  •  
  • zhēn
  • sǎo
  • xìng
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xià
  • le
  • 是沒有下雪,真掃興。昨天夜里下了
  • 閱讀全文

   下雪啦!

   作文字數:564
   作者:馬晴驍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  •  
  • xià
  • xuě
  •  
  • zhè
  • shì
  •   下雪啦!下雪啦!這是哈
  • ěr
  • bīn
  • zài
  • xià
  • xuě
  • ne
  •  
  • hái
  • shì
  • zhǎng
  • chūn
  • zài
  • xià
  • xuě
  •  
  • ò
  • 爾濱在下雪呢?還是長春在下雪?哦
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  • shàng
  • hǎi
  • zài
  • xià
  • xuě
  •  
  • zhēn
  • de
  • ma
  •  
  • !原來是上海在下雪,真的嗎?不可
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:284
   作者:黃子為
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • hái
  •   一個星期六的早上,我還
  • zuò
  • zhe
  • tián
  • de
  • mèng
  •  
  • shēng
  • shuō
  •  
  •  
  • xià
  • 做著甜蜜的夢,媽媽大聲地說:“下
  • xuě
  •  
  • xià
  • xuě
  •  
  •  
  • cóng
  • mèng
  • zhōng
  • jīng
  • xǐng
  •  
  • kuài
  • 雪啦‘下雪啦!”我從夢中驚醒,快
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:357
   作者:吳晨卉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • xià
  • xuě
  •  
  • yīn
  • wéi
  •   我人小就喜歡下雪,因為
  • xuě
  • shì
  • me
  • jié
  • bái
  •  
  • měi
  •  
  • 雪是那么潔白,美麗。
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • liù
  • diǎn
  • bàn
  • jiù
  • chuáng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  早晨,我六點半就起床了,因為
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:344
   作者:葛子晴
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • shàng
  • xué
  •  
  • 來 源   今天早上上學,
  • tiān
  • kōng
  • xià
  •  
  • fēng
  • jiá
  • zhe
  • chuī
  • 天空淅淅瀝瀝地下起雨,風夾著雨吹
  • zài
  • shēn
  • shàng
  • lěng
  • le
  •  
  • dào
  • le
  • xià
  •  
  • jiàn
  • jiàn
  • tíng
  • 在身上冷極了。到了下午,雨漸漸停
  • 閱讀全文

   下雪啦

   作文字數:531
   作者:俞辰瑤
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  •  
  • xià
  • xuě
  • 來 源   “下雪啦!下雪
  •  
  • men
  • yào
  • chū
  • wán
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • huān
  • què
  • 啦!我們要出去玩!”同學們歡呼雀
  • yuè
  • zhe
  •  
  • 躍著。
  • 閱讀全文

   下雪

   作文字數:442
   作者:王澤敏
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • de
  • 站長 :。 下雪了,今天下的
  • shì
  • nián
  • de
  • chǎng
  • xuě
  •  
  • 是年的第一場雪。
  •  
  •  
  • kàn
  • xuě
  • ?g
  •  
  • líng
  • lóng
  • tòu
  •  
  • jié
  • bái
  •  你看那雪花,玲瓏剔透,潔白如
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:467
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • wǎn
  •  
  • měi
  • de
  • quán
  • chéng
  • xià
  •    昨晚,美麗的泉城下
  • le
  • jīn
  • nián
  • de
  • chǎng
  • ruì
  • xuě
  •  
  • 了今年的第一場瑞雪。
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • tiān
  • shàng
  • rán
  • piāo
  • zhe
  • é
  • máo
  •  今天早晨,天上依然飄著鵝毛大
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:266
   作者:于勇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • de
  • tiān
  • kōng
  • hēi
  • chén
  • chén
  • de
  •  
  • tài
  •   今天的天空黑沉沉的,太
  • yáng
  • yuàn
  • miàn
  •  
  • 陽也不愿露面。
  •  
  •  
  • xiǎng
  •  
  • tiān
  • kōng
  • zěn
  • me
  • zhè
  • yàng
  • hūn
  • àn
  • ne
  •  
  • hǎo
  •  我想,天空怎么這樣昏暗呢?好
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:117
   作者:孫哲立
  •  
  •  
  •  
  • xuě
  • ?g
  • fēi
  • fēi
  •  
  •  雪花飛飛,
  •  
  • fēi
  • dào
  • shàng
  •  
  • 飛到馬路上,
  •  
  • chéng
  • le
  • tiáo
  • xuě
  • bái
  • de
  • xiǎo
  •  
  • 馬路成了一條雪白的小河。
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:433
   作者:金希妍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  •  
  • hái
  •   “下雪了!下雪了!”孩子
  • men
  • hǎn
  • zhe
  •  
  • men
  • de
  • shēng
  • yīn
  • qīng
  • cuì
  • le
  •  
  • xiǎo
  • jīng
  • 們喊著。他們的聲音清脆極了。小精
  • líng
  • cóng
  • tiān
  • ér
  • jiàng
  •  
  • xiàng
  • bái
  • dié
  •  
  • yòu
  • xiàng
  • xiǎo
  • 靈也從天而降,像白蝴蝶,又像小米
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:326
   作者:陳帥博
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •    下雪了
  •  
  •  
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • shuài
  •  溫嶺市澤國小學三()班 陳帥
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:468
   作者:咕嚕嚕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  •  
  •    “下雪了,下雪了!”
  • jìn
  • tuī
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • 媽媽一個勁地推我,我睜開朦朧的睡
  • yǎn
  •  
  • wèn
  • dào
  •  
  •  
  • hǎn
  • gàn
  • shí
  • me
  •  
  •  
  • shuō
  • 眼,問道:“喊我干什么?”媽媽說
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:267
   作者:鄭藝
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  • 站長:  下雪了
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • hǎo
  • gāo
  • xìng
  • ā
  •  
  • xuě
  • ?g
  • xiàng
  •  下雪了,我好高興啊!雪花像一
  • zhī
  • zhī
  • bái
  • de
  • dié
  • yàng
  • diào
  •  
  • huì
  • ér
  • luò
  • 只只白色的蝴蝶一樣調皮,一會兒落
  • 閱讀全文

   下雪啦

   作文字數:233
   作者:吳亞洲
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • dāng
  • 作文網作 文 網  早晨,當
  • cóng
  •  
  • tiān
  • táng
  •  
  • jiào
  • chū
  • lái
  • shí
  •  
  • 媽媽把我從“天堂”里叫出來時,我
  • cái
  • qíng
  • yuàn
  • de
  • chuān
  • shàng
  •  
  • xià
  • le
  • chuáng
  •  
  •  
  • 才極不情愿的穿上衣服,下了床。 
  • 閱讀全文

   下雪后

   作文字數:363
   作者:韓笑雪
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • xuě
  • tíng
  •  
  • yín
  • 站長:  清晨,雪停。大地銀
  • zhuāng
  • guǒ
  • shù
  • shàng
  •  
  • fáng
  • shàng
  •  
  • dēng
  • shàng
  •  
  • dōu
  • 裝素裹樹上、房屋上、路燈上,都布
  • mǎn
  • le
  • xuě
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dài
  • chōng
  • chū
  • jiā
  • 滿了積雪。小朋友迫不及待地沖出家
  • 閱讀全文

   下雪了

   作文字數:333
   作者:562梅梅
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  • 請記住:  下雪了
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • zhōng
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  •  下雪了,下雪了,終于下雪了!
  • xuě
  • niáng
  • guāng
  • lín
  • le
  •  
  • 雪姑娘光臨大地了!
  • 閱讀全文

   下雪了

   小學生作文:下雪了
   作文字數:199
   作者:胡藝清12…
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  • 下雪了
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  • xǐng
  • lái
  • kàn
  •  
  • wài
  • miàn
  • de
  • chē
  • diàn
  • huà
  •  早晨醒來一看,外面的車和電話
  • tíng
  • shàng
  • miàn
  • mǎn
  • le
  • xuě
  •  
  • ér
  • shàng
  • què
  • méi
  • yǒu
  •  
  • hái
  • 亭上面積滿了雪,而地上卻沒有。還
  • 閱讀全文

   下雪了

   小學生作文:下雪了
   作文字數:349
   作者:張孟佳
  • zài
  • bèi
  • jīng
  • xǐng
  •  
  •  
  • bǎo
  • bèi
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  • 我在被媽媽驚醒。“寶貝!下雪了!
  •  
  • shuō
  •  
  • huāng
  • máng
  • zhēng
  • kāi
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • yǎn
  •  
  • ”媽媽說。我慌忙睜開朦朧的睡眼:
  •  
  • wa
  •  
  • hǎo
  • de
  • xuě
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • jiàn
  • máng
  • máng
  • tiān
  • kōng
  • “哇!好大的雪啊!”只見茫茫天空
  • 閱讀全文

   下雪了

   小學生作文:下雪了
   作文字數:328
   作者:sunqianq…
  •  
  •  
  • xià
  • xuě
  • le
  •  下雪了
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • kāi
  • chuāng
  • lián
  • xiàn
  • wài
  • miàn
  •  今天早晨,我拉開窗簾發現外面
  • zhèng
  • zài
  • xià
  • xuě
  •  
  • xiàn
  • zài
  • shì
  • chūn
  • tiān
  • me
  •  
  • hái
  • xià
  • xuě
  • 正在下雪。現在不是春天么?還下雪
  • 閱讀全文
  卓易彩票 9339999s.com | 7249g.com | www.33c668.com | 80032277.com | www.d94600.com | 76886k.com | www.858899.com | www.dh70507.com | www.96386u.com | www.hk278.com | 56978.com | www.hg0083.com | 3878722.com | www.699494.com | www.92220746.com | 33xpj377.com | www.851895.com | 168cpcp.com | www.544096.com | www.245899.com | 5856fff.com | www.703wb.com | www.8js189.com | 45637v.com | www.bo123cpz.com | 4488aaa.com | www.66376p.com | www.bet365608.com | 0241h.com | www.4546.com | 8742y.com | www.367474.com | www.333777j.com | 01234s.com | www.6769q.com | www.88msc.la | ule609.com | www.8577c.cc | www.nav.jbb0016.com | www.68365c.com | 2013.co | www.d80288.com | 2021vvv.com | 649445.com | www.025616.com | www.5180889.com | feicai0571.com | www.183699.com | www.4212p.com | 52599a.com | www.389044.com | www.j92776.com | www.339788.com | zzylc1.com | www.js89d.vip | www.033033t.com | 5437n.com | www.j83377.com | 6868ii.cc | 88119w.com | www.8905f.com | www.wugou135.com | 4052s.com | www.hg3005.com | www.777444g.com | baliren01.com | www.3890m.com | www.199499.com | 67890j.com | www.flcb1.com | www.1200msc.com | 838388y.com | www.271696.com | www.839797.com | 500000712.com | www.9405511.com | 1294h.com | www.3126i.com | www.3846n.com | laok1188.com | yf2888.com | www.1871222.com | www.7111n.com | cscp.bet | www.263299.com | www.69567f.com | www.63877w.com | 15a11.net | www.c139.vip | www.7893w34.com | www.7435y.com | 55991277.com | www.610560.com | www.hgdc500.com | www.7893w4.com | js14.com | www.375953.com | www.68365j.com | www.21204126.com | chenyinliang.com | 61329999.com | www.89894l.com | www.266555a.com | mf709.com | i444000.com | www.022gs.cc | www.4996gx.com | www.333133u.com | rr67890.com | www.196075.com | 3169a.com | 4323i.com | www.3890t.com | www.4963oo.com | www.sjs14.com | 0343q.com | www.330892.com | www.0967003.com | www.js968.com | 1064g.com | www.901068.com | www.258908.com | www.993639.com | 1383840.com | 33ii8332.com | www.hw4444.com | www.r1432.com | www.44992055.com | c388l.com | 全讯网.com | www.424988.com | www.5446s.com | www.00355a.com | www.99999jsc.com | 30688z.com | 7933311.com | www.fyyy1.com | www.839282.com | www.03719a.com | pj677k.com | 0669.com | sbd1224.com | www.824980.com | www.6889796.com | www.444202.com | 4546vip6.com | rr1915.com | 38648mm.cc | www.472255.com | www.68cc3.com | www.3116j.com | www.js08004.com | 2019q.cc | m0007.com | bcylc88.com | www.167090.com | www.06500w.com | www.33678jj.com | www.hg763.com | 35441444.com | 66136c.com | 7003dd.com | 3033e.com | www.000128a.com | www.hg77740.com | www.3846w.com | www.7171msc.com | 33115gg.com | 5504r.com | 55555004.com | 9789886.com | www.960737.com | www.50024h.com | www.44118s.com | www.dzcp8888.com | www.675621.com | www.yh8003.com | yhliaoning.vip | 8200.cn | yabo.vip | www.307683.com | www.ban54.com | www.100224.com | www.38138g.com | www.amvip111.com | www.xpj2638.com | www.dwc4.com | www.68666g.com | 23800v.com | ll3405.com | 58802k.com | vns8g.com | www.001879.com | www.770001.com | www.yi770.com | www.1199.am | www.1764u.com | www.0669777.com | www.ccc609.com | www.558077.com | www.a1a777.net | 33567l.com | 8988l.com | ssha0004.com | vipvip4444.com | bm1107.com | 5456.com | pj88ww.com | sjxche.com | 9679g.com | 3131d.cc | 44446.com | www.150822.com | www.685053.com | www.744559.com | www.lqc0.com | www.66ffa.com | www.50788n.com | www.799076.com | www.8998955.com | www.780780g.com | www.7225o.com | www.88166y.com | www.430578.com | www.178659.com | www.agcpw.com | www.hg4438.com | www.214777.com | www.dd65.com | www.kxm06.com | www.1111365.com | www.xxk6386.com | www.haomen2002.com | www.mgm512.com | www.ccc609.com | www.11599066.com | www.350677.com | www.bwinyz12.com | www.lhg888.com | www.80188m.com | www.vnsr368.com | www.y8859.com | www.44118c.com | www.535081.com | www.js2016.com | www.6939b.com | www.0601i.com | www.50989k.com | www.11csj.com | www.959579.com | www.wcp777888.com | www.399049.com | www.223805.com | 5099oo.com | 30007.com | 9694o.com | vipvip6666.com | 51200ss.com | www.616144.com | www.191761.com | www.84499v.com | 5443yy.com | ms38648ll.cc | 01885w.com | 2737vip.com | 921290.com | 5429c.com | 30006dz.com | www.954321b.com | www.39669.cc | www.338785.com | 1665k.com | 5651j.com | 0207206.com | 5309x.com | 64111u.com | 6033c.com | 22cc8332.com | 8449ee.com | 3136ee.com | www.c22365.com | www.2kkj.com | www.pjgw22.com | www.2324.com | www.628846.com | www.333133v.com | 21866i.com | kk1331.com | bm1105.com | r72227.com | www.56733k.com | www.kk8996.com | www.9299.cc | www.350c8.com | www.26163z.com | www.366019.com | 3132121.com | 3467a.cc | www.68666g.com | www.01899.com | www.00773t.com | www.80030077.com | www.755096.com | 3225o.com | 32355qq.com | 2267c.com | www.55268ww.com | www.5114111.com | www.hg08.com | www.985579.com | 7605y.com | 0612b.com | 5589y.com | www.53532.com | www.4136l.com | www.71233g.com | www.296233.com | l2146.com | 11ee8332.com | www.h7788p.com | www.79500g.com | www.337756.com | www.681770.com | 3730-79.com | 112e.net | www.3844qq.com | www.tycp55.com | www.3a436.com | www.361576.com | 2277bet.com | wlb666.com | www.sjg700.com | www.3421c.com | www.966829.com | 8159nn.cc | 5564.com | www.11777999.com | www.jj4625.com | www.844689.com | 0208bb.com | 3522oo.com | www.xpj1633.com | www.32031s.com | www.611036.com | 55.net | aa8bb8.com | www.20199bb.com | www.80065b.com | 33313u.com | y14666.com | www.4446358.com | www.621301.com | www.hy5509.com | o3410.com | 99111xx.com | www.569393a.com | www.0601h.com | 2626xpj.com | 00048y.com | www.hggj5551.com | www.79955.com | 1213iii.com | 7720t.com | www.07991.com | www.81608v.com | 35ll.vip | 00773ll.com | www.sun8777.com | www.ampj3434.com | bet36333.com | 9895h.com | www.998855d.com | www.8667s.com | 3967j.com | 1859009.com | www.1133xpj.net | www.960885.com | 4165ncom | www.0860s.com | www.186664.com | em999.net | 3225l.com | www.61345.cc | www.801279.com | 30179911.com | www.5601j.com | www.ejylc11.com | 6199600.com | 272k.net | www.bwinyz05.com | www.66621i.com | 3458940.com | www.79500l.com | www.854242.com | 55967f.com | www.s4158.com | www.33588n.com | 69990k.com | www.2078k.com | www.rfdc03.com | 00pp8332.com | www.bmw0055.com | www.p94600.com | 61323388.com | www.hd1239.com | www.38775bb.com | 28758j.com | 2008nn.com | www.33303.com | n00351.com | 4774j.com | tyc5504.com | cp088v.com | www.40818e.com | www.3978y.com | 8977nn.com | www.sb9907.com | www.77996c.com | 17795555.com | www.688222.com | www.074wy.com | ww111hg.com | www.xihu77.com | www.763829.com | 899523.com | www.5250666.com | www.211857.com | 9030b.com | www.8905s.com | 500000530.com | www.pj85993.com | www.9155a.cc | 6363xx.com | www.500500.com | www.093388.com | lehu556.com | www.0343.com | 7605k.com | www.ii7966i.com | www.755903.com | feicai0713.com | www.52062p.com | 749304.com | www.pjvip688.com | www.593411.com | bb888822.com | www.393089.com | 6594rr.com | www.17828k.com | www.891477.com | 58533333.com | www.7737cc.com | ff555r.com | www.588277.com | www.318073.com | www.jbb2015.com | www.80065x.com | 86226.com | www.6bet005.com | bet2080.com | www.hg0799.com | www.916570.com | 403144.com | www.7714x.com | 3454549.com | www.00773q.com | ooo3405.com | www.am5833.com | www.755806.com | www.8520o.com | www.07163m.com | 6261mm.com | www.0343t.com | 019dh.com | www.55060v.com | 1634q.com | www.76775j.com | www.040452.com | www.7893900.com | www.756693.com | www.hd1239.com | www.qbwc2.com | 65005k.com | www.26299y.com | 655661188.com | www.2418002.com | 3522aa.cc | www.m99365.com | 35222l.com | www.63606z.com | z7788.com | www.huangma29.com | 32355cc.com | www.61343.com | 4880r.com | www.2y936.com | da1369.com | www.28557.com | pujing33.com | www.13555a.com | 8520.com | www.58118c.com | 66119193.com | www.am9888.tw | 8036n.com | www.33678bb.com | 0245y.com | www.2997774.com | 584464.com | www.js8858.com | 655578.com | www.sx1800.com | 66882007.com | www.9155d.com | zzylc7.com | www.987425.com | www.63877j.com | www.621319.com | www.dy4411.com | www.41518t.com | www.pj33305.com | 012802.com | www.1819cp.com | 88850uu.com | www.2021.com | hbs481.com | www.39500hh.com | 588nnn.cc | www.975367.com | www.995r.net | 4136d.com | www.js00033.com | 444000rrr.com | www.a.1308pj.com | xx888z.com | www.54400x.com | www.6033e.com | www.635918.com | www.cs505.com | 01234sss.com | www.o69096.com | 3482e.com | www.78700k.com | www.237015.com | www.444075.com | www.76775c.com | 22886.com | www.i94600.com | 5804n.com | www.755834.com | www.242365.com | 78808l.com | www.91779x.com | weibo.com | www.caim3.com | www.hg68111.com | 365aaa.vip | www.9570116.com | 4182l.com | www.318548.com | www.hg9556.com | 9599wm6.com | www.12136b.com | ggg8827.com | www.577513.com | www.hg8270.com | 99909n.com | www.bet5959.com | www.85770r.com | www.54400v.com | www.pj88m.com | hd887788.com | www.w725.com | www.hg8483.com | 263377.com | www.j77929.com | www.020xpj.com | 6137c.com | www.60886i.com | 2373x.com | www.87668v.com | www.5049o.com | xpj11002.com | www.891477.com | www.44508.com | 4167e.com | www.930xj.com | www.0488.net | 4912d.com | www.39500c.com | www.40048.com | 4136u.com | www.50052g.com | www.9679v.com | 188qq888.com | www.26299w.com | www.hg984.com | 37111p.com | www.22yfa.com | www.82810.com | yt8801.com | www.223065.com | www.491977.com | www.ab218.com | 7681.com | www.97655t.com | www.3332xj.com | 30173388.com | www.876295.com | www.cp0016.com | 983888w.com | www.225065.com | www.00778p.com | 3225p.com | 20778866.com | www.55238d.com | www.7025v.com | 2146o.com | www.5441s.com | www.n2678.com | 99777.com | www.50024u.com | www.4546100.com | www.vns62999.com | 10050533.com | www.qmfc9.com | www.767613.com | xhtd.com | 2455w.com | www.hg9388.xyz | www.1tgpd.com | sha0555.com | www.568565.com | www.411559.com | www.tbb002.com | wnsr8815.com | www.w796.com | www.22666.com | 2997702.com | 2934e.com | www.32123r.com | www.2377msc.com | 3189jj.com | 2267x.com | www.51331h.com | www.5049w.com | hg1228.com | 4675060.com | www.2373t.com | www.28000d.com | www.86611g.com | bet61.com | www.847980.com | www.3032ii.com | www.333133i.com | js2.cc | www.202435.com | www.81608o.com | www.444167.com | q62365.com | 16888d.com | www.26299h.com | www.614886.com | www.3435999.com | 3304r.com | www.287926.com | www.89777b.com | www.37728.com | 8827mm.com | 364860.com | www.708330.com | www.3846gg.com | www.427567.com | 998u.cc | 6146n.com | www.936250.com | www.w84e.com | www.lefa888.com | uu3189.com | 7334y.com | www.599843.com | www.8855287.com | www.544569.com | j8159.cc | 15a18.net | 98955y.com | www.5091x.com | www.696668.com | www.3459s.com | 80850zz.com | 01885z.com | www.568565.com | www.55717p.com | www.fhcp2288.com | www.hg0633.com | 4518.com | xpjbak2.com | www.619989.com | www.091628.com | www.7335zz.com | www.7720q.com | 33599nn.com | zunyi803.com | www.506969.com | www.66652g.com | www.46630.net | www.558667.com | 80892yy.com | 4541l.com | 111p1.cc | www.401281.com | www.3978p.com | www.sha0088.com | www.hg3701.com | www.jsh955.com | 50025522.com | hg55511.com | vip2127.com | www.hc5859.com | www.7240i.com | www.335217.com | www.799msc.com | 2373x.com | 3568y.com | 11117893.com | www.037169.com | www.5881.cc | www.3691b.com | www.77731z.com | www.xpj04666.com | js29301.com | 3775vns.com | nnn01234.com | 33775002.com | www.401281.com | www.9356z.com | www.3775j.com | www.38138o.com | www.5504z.com | www.spj57.com | www.22c07.com | www.0686222.com | 2381ggg.com | 9958911.com | 1458.com | youhui074.com | 4630088.com | 5676559.com | www.49956e.com | www.550154.com | www.ck3578.com | www.36829.com | www.pj56.com | www.6678699.com | www.12136t.com | www.351532.com | www.5981d.com | www.33707d.com | www.bb8888-1.com | www.ok533.com | www.33377799.com | www.my1069.net | www.4625j.com | www.yddc07.com | www.5665699.com | 866666z.com | 44995002.com | 3009a.com | c51fal8.com | 35252v.com | am8888.net | aa7570a.com | 19880s.com | 17998.cc | 2643i.com | 3049e.com | 922310.com | 2613u.com | 168cp-k.com | 8901x.com | 47300.com | 8159ll.cc | 5456o.com | xpjbak.com | www.9599677.net | www.16878u.com | www.m98478.com | www.62778844.com | www.9989583.com | www.6889782.com | www.pujing75.com | www.87668w.com | www.32123j.com | www.5522w.cc | www.00fzc.com | www.605999aa.com | www.809285.com | www.621421.com | www.239544.com | 396396a.com | wd6662.com | hg837.com | j0088.com | 7141.com | www.xjs8892.com | 8722ffff.com | 56988v.com | ylyrm.com | www.6491z.com | www.4972aa.com | www.88gg940.com | www.kj151.com | www.59505e.com | www.71071m.com | www.20000.cc | www.00797b.com | www.68682j.com | www.995sj.com | www.763829.com | www.201882.com | 01885b.com | JS1388v.com | 23233i.com | 3568c.com | 2247q.com | www.4759mm.com | www.tai55.com | www.tjflcpw.com | www.967808.com | www.lj551.com | www.973777.com | www.435776.com | www.3116p.com | www.1764o.com | www.5859118.com | www.36829.com | www.gocp0.com | www.729019.com | 88851l.com | j2894.com | 156250.com | 30019cc.com | 4448449.com | 1592x.com | dzhcp.com | www.v6689.com | www.hg4428.com | www.66442.com | www.1851136.com | www.55717p.com | www.86267x.com | www.822138.com | www.955334.com | www.68689i.com | 18438h.com | 879.com | 518cp99.com | www.vns0388.com | www.pj9075.com | www.79500p.com | www.255251.com | www.607967.com | www.blr3344.com | www.91junzi.com | www.652531.com | 0088wd.com | 56811.com | 55810.com | 55984t.com | www.17828v.com | www.20199ww.com | www.03tyc.com | www.75600v.com | www.9356f.com | www.514977.com | 131bb.net | ll3336.com | 0080x.com | www.9679v.com | www.998855x.com | www.932418.com | www.36788l.com | www.40R.COM | www.560905.com | 8159z.cc | w4255.com | www.4759bb.com | www.pj8333.com | www.377666s.com | www.5854u.cc | 1697.com | 584684.com | 88770.com | www.09569y.com | www.zte111.com | www.0343c.com | www.43384.com | www.466780.com | 1669q.com | yf2666.com | vv9798.com | www.xh4499.com | www.35700a.com | www.6364s.com | 7176789.com | 20178.com | www.9009844.com | www.o4042.com | www.pj55713.com | www.810519.com | 0906kk.com | 7726hd.com | www.am0675.com | www.5099mm.com | www.004829.com | www.212632.com | 8040hhh.com | 80878z.com | www.19991m.com | www.81520p.com | www.505354.com | 8036u.com | cc2205.com | www.699888.com | www.506902.com | www.3479i.com | 97297r.com | 36400022.com | www.6635oo.com | www.7agcpw.com | www.16878q.com | www.41518b.com | b9961.com | www.066116.com | www.ggy.99233y.com | www.16065y.com | www.26299e.com | 4639966.com | pj00mm.com | www.w444999.com | www.7225t.com | www.lu126.com | 88535g.com | spj09.com | www.long987.com | www.7239i.com | www.77803a.com | 9896.com | www.77788806.com | www.hg7814.com | www.1466c.com | 36518.info | 7508i.com | www.6033x.com | www.6880oo.com | www.810523.com | 9030i.com | www.hg00555.com | www.7893w32.com | www.ascp1.com | 7894v.com | www.3643o.com | www.06820p.com | www.573995.com | 34c35.com | www.agg033.com | www.9997058.com | www.372839.com | 66876k.com | xxxx0123.com | www.js79900.com | www.936399.com | 97000.org | www.32126q.net | www.744363.com | www.578960.com | 40033i.com | www.90903.com | www.55717i.com | 228888v.com | xg6111.com | www.330099d.com | www.1009.cc? | 38244x.com | www.yh66609.com | www.b30666.com | www.602430.com | 2018plus.com | www.hx3386.com | www.50026l.com | 8294p.com | pj677g.com | www.491977.com | 3131c.cc | 85686.com | www.0866.com | www.cp7768.com | 4466buyu.com | www.4625i.com | www.974209.com | jinlong01.com | www.8805js.com | www.9981331.com | www.003895.com | 55cc8332.com | www.7415kk.com | www.237344.com | 17998.cc | www.09569r.com | www.39500j.com | 7945ll.com | www.tyc658.com | www.61655f.com | 6396u.com | www.lefa888.com | www.917004.com | blhvip666.com | www.yh795.com | www.930xj.com | 4379c.com | www.881389.com | www.810513.com | mm3336.com | www.k555555.com | www.843533.com | v72227.com | www.c155e.com | www.262548.com | yh888e.com | www.692021.com | 87665r.com | www.7720s.com | www.50054j.com | 0222.com | www.22288806.com | www.39500m.com | j4389.com | www.pj7668.com | www.1035l.com | 52599u.com | www.x69096.com | www.djcp002.com | 54443h.com | www.0270w.com | 1483ii.com | www.570907.com | www.c146.vip | 6118t.com | www.50000992.com | www.73166e.com | www.333222l.com | www.55885h.com | rf222.com | www.2289msc.com | www.33112u.com | www.11155545.com | www.154405.com | 054598.cc | www.58118g.com | 7779964.com | www.00755.com | www.6364l.com | q888.tv | www.3691c.com | 4270hh.com | www.yh111888.com | www.177584.com | e3144.com | www.48330t.com | yt313.com | www.27363k.com | 2381mmm.com | www.vns2n2.com | www.18593.com | 2jsggg.com | www.5958199.com | 61328899.com | www.ff55826.com | 1427.com | www.693suncity.com |