<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 恐龍歷險記

  作文字數:1177
  作者:未知
 •  
 • zhàn
 • zhǎng
 •  
 • chén
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kǒng
 • lóng
 • xiǎn
 • 站長 陳老師:。  恐龍歷險
 •  
 •  
 • shān
 • dōng
 • shěng
 •  
 • shān
 • dōng
 • cáo
 • xiàn
 • cáo
 • chéng
 • zhèn
 • sān
 • xiǎo
 •  山東省 山東曹縣曹城鎮第三小
 • xué
 • ?
 • sān
 •  
 • bān
 •  
 • zhāng
 • xiǎo
 • kāng
 • 學一(三)班 張小康
 •  
 • 
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • duì
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 • ài
 •  有一天,三角龍對它的好朋友愛
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • men
 • zuò
 • zhe
 • zhí
 • shēng
 • yóu
 • 氏角龍說:“我們坐著直升機去旅游
 • ba
 •  
 •  
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • hǎo
 • ba
 •  
 • men
 • 吧!”愛氏角龍說:“好吧,我們一
 • kuài
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 塊去吧!” 
 •  
 • men
 • jiù
 • zuò
 • zhe
 • zhí
 • shēng
 • chū
 • le
 •  
 • zǒu
 • dào
 • bàn
 • 它們就坐著直升機出發了。走到半
 • shàng
 •  
 • men
 • kàn
 • dào
 • le
 • zuì
 • gāo
 • de
 • kǒng
 • lóng
 •  
 • zhèn
 • tiān
 • 路上,它們看到了最高的恐龍—震天
 • lóng
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • dāng
 • chéng
 • le
 • 龍。它把三角龍和愛氏角龍當成了自
 • de
 • měi
 • cān
 •  
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • hǒu
 • shēng
 • yǎo
 • men
 • 己的美餐。震天龍大吼一聲去咬它們
 •  
 • jié
 • guǒ
 • yǎo
 • zhù
 • le
 • zhí
 • shēng
 • de
 • wěi
 •  
 • fēi
 • zài
 • ,結果咬住了直升機的尾巴,飛機在
 • qiáng
 • de
 • dòng
 • zuò
 • yòng
 • xià
 •  
 • zhèng
 • tuō
 • le
 • wěi
 • táo
 • zǒu
 • 強大的動力作用下,掙脫了尾巴逃走
 • le
 •  
 • méi
 • yǒu
 • wěi
 • de
 • fēi
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • xià
 • huá
 •  
 • zuì
 • 了。沒有尾巴的飛機就開始下滑,最
 • hòu
 • fēi
 • luò
 • dào
 • le
 • men
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 • liáng
 • lóng
 • de
 • bèi
 • 后飛機落到了它們的好朋友梁龍的背
 • shàng
 •  
 • liáng
 • lóng
 • wèn
 • men
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 •  
 • men
 • jiù
 • 上。梁龍問它們是怎么回事,它們就
 • gāng
 • cái
 • shēng
 • de
 • shì
 • qíng
 • shuō
 • le
 • biàn
 •  
 • liáng
 • lóng
 • shuō
 • 把剛才發生的事情說了一遍。梁龍說
 •  
 •  
 • pǎo
 • tài
 • màn
 •  
 • dòu
 • guò
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 •  
 • kàn
 • :“我跑得太慢,斗不過震天龍,看
 • lái
 • zhī
 • yǒu
 • wáng
 • lóng
 • néng
 • bāng
 • zhù
 • men
 • le
 •  
 •  
 • men
 • 來只有霸王龍能幫助你們了。”它們
 • zhǎo
 • wáng
 • lóng
 • le
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • wáng
 • lóng
 • zhī
 • hòu
 •  
 • 找霸王龍去了。找到霸王龍之后,它
 • men
 • duì
 • wáng
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • jià
 • fēi
 • de
 • wěi
 • bèi
 • 們對霸王龍說:“這架飛機的尾巴被
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • yǎo
 • diào
 • le
 •  
 • qǐng
 • bāng
 • zhù
 • men
 • cóng
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • 震天龍咬掉了,請幫助我們從震天龍
 • shǒu
 • zhōng
 • duó
 • huí
 • lái
 • hǎo
 • ma
 •  
 •  
 • wáng
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • shuí
 • 手中奪回來好嗎?”霸王龍說:“誰
 • gǎn
 • zhè
 • me
 • fàng
 •  
 • ràng
 • jiāo
 • xùn
 •  
 •  
 •  
 • 敢這么放肆,讓我去教訓它。” 
 •  
 • wáng
 • lóng
 • zài
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • de
 • dài
 • lǐng
 • 霸王龍在三角龍和愛氏角龍的帶領
 • xià
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • le
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • de
 • zuǐ
 • 下,找到了震天龍,看見震天龍的嘴
 • hái
 • xián
 • zhe
 • hóng
 • de
 • dōng
 •  
 • shàng
 • miàn
 • xiě
 • zhe
 • 里還銜著一個紅色的東西,上面寫著
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • hào
 •  
 •  
 • men
 • jiù
 • duì
 • wáng
 • “三角龍號”幾個字,它們就對霸王
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • men
 • fēi
 • de
 • wěi
 •  
 •  
 • 龍說:“那就是我們飛機的尾巴。”
 • wáng
 • lóng
 • jiào
 • shēng
 •  
 •  
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 •  
 • zhēn
 • 霸王龍大叫一聲:“震天龍,你真大
 • ?
 •  
 • gǎn
 • men
 •  
 • kuài
 • fēi
 • de
 • wěi
 • jiāo
 • 膽,敢欺負它們,快把飛機的尾巴交
 • chū
 • lái
 •  
 •  
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • xià
 • tiào
 •  
 • máng
 • zhāng
 • kāi
 • 出來。”震天龍嚇得一跳,急忙張開
 • zuǐ
 •  
 • fēi
 • de
 • wěi
 • huá
 • luò
 • xià
 • lái
 •  
 • zhè
 • xià
 • 大嘴,飛機的尾巴滑落下來。這下可
 • máng
 • huài
 • le
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 •  
 • fēi
 • wěi
 • zhòng
 • xīn
 • 忙壞了愛氏角龍,它把飛機尾巴重新
 • ān
 • dào
 • le
 • fēi
 • de
 • wěi
 • gǎn
 • shàng
 •  
 •  
 • 安到了飛機的尾桿上。 
 •  
 • men
 • gào
 • bié
 • le
 • wáng
 • lóng
 •  
 • yòu
 • le
 • men
 • 它們告別了霸王龍,又繼續了它們
 • de
 • háng
 •  
 •  
 • 的旅行。 
 •  
 • men
 • fēi
 • dào
 • ōu
 • zhōu
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • zhèn
 • tiān
 • lóng
 • xiǎo
 • 它們飛到歐洲,看見了比震天龍小
 • diǎn
 • de
 • wàn
 • lóng
 •  
 • men
 • de
 • fēi
 • shàng
 • zhuāng
 • le
 • dǎo
 • dàn
 • 一點的腕龍。它們的飛機上裝了導彈
 •  
 • men
 • xiàng
 • wàn
 • lóng
 • shè
 • méi
 • dǎo
 • dàn
 •  
 • wàn
 • lóng
 • yòng
 • ,它們向腕龍發射一枚導彈,腕龍用
 • wěi
 • shuǎi
 •  
 • dǎo
 • dàn
 • bèi
 • fǎn
 • dàn
 • huí
 • lái
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • 尾巴一甩,導彈被反彈回來。三角龍
 • hào
 • fēi
 • zhuǎn
 • wān
 • duǒ
 • guò
 • le
 • dǎo
 • dàn
 •  
 •  
 • 號飛機一轉彎躲過了導彈。 
 •  
 • men
 • gǎn
 • kuài
 • táo
 • wàn
 • lóng
 •  
 • rán
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • 它們趕快逃離腕龍。忽然,三角龍
 • kàn
 • dào
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • de
 • hóng
 • dēng
 • shǎn
 • liàng
 • lái
 •  
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • 看到電腦上的紅燈閃亮起來,愛氏角
 • wèn
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • gào
 • shì
 • rán
 • liào
 • 問是怎么回事,三角龍告訴它是燃料
 • le
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • àn
 • le
 • liǎng
 • xià
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • de
 • 不足了。三角龍按了兩下電腦上的一
 • àn
 • niǔ
 •  
 • guài
 •  
 • fēi
 • dòng
 • fǎn
 • huí
 • le
 •  
 • yuán
 • 個按鈕,奇怪,飛機自動返回了。原
 • lái
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • de
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • de
 • àn
 • niǔ
 •  
 • àn
 • xià
 • 來三角龍的電腦上的按鈕,按一下自
 • dòng
 • fǎn
 • huí
 •  
 • àn
 • liǎng
 • xià
 • yòng
 • rén
 • jià
 • shǐ
 •  
 •  
 • 動返回,按兩下不用人駕駛。 
 •  
 • men
 • hěn
 • kuài
 • huí
 • dào
 • le
 • jiā
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • 它們很快回到了家。三角龍說:“
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 •  
 • gǎn
 • kuài
 • zhuāng
 • rán
 • liào
 • ba
 •  
 •  
 • ài
 • 愛氏角龍,你趕快去裝燃料吧。”愛
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • pǎo
 • dào
 • le
 • jiā
 • yóu
 • zhàn
 •  
 • jiā
 • yóu
 • zhī
 • hòu
 •  
 • 氏角龍跑到了加油站,加足油之后,
 • men
 • yòu
 • chū
 • le
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • sān
 • háng
 •  
 • 它們又出發了,開始了第三次旅行。
 •  
 • 
 •  
 • men
 • dào
 • le
 • yìn
 •  
 • kàn
 • dào
 • le
 • zhǒng
 • shí
 • ròu
 • de
 • 他們到了印度,看到了一種食肉的
 • kǒng
 • lóng
 •  
 • qiāng
 • lóng
 • ?
 • chī
 • tóng
 • lèi
 •  
 •  
 • jiù
 • jiàng
 • luò
 • 恐龍—腔骨龍(他吃同類)。就降落
 • xià
 • lái
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • zhàn
 • dòu
 •  
 •  
 • 下來,準備戰斗。 
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • cóng
 • fēi
 • zǒu
 • chū
 • lái
 •  
 • yòng
 • diàn
 • nǎo
 • kòng
 • 三角龍從飛機里走出來,用電腦控
 • zhì
 • de
 • yáo
 • kòng
 • biàn
 • le
 • fēi
 • cāng
 •  
 • fēi
 • 制的遙控器變了一個飛機倉庫,把飛
 • fàng
 • jìn
 •  
 • guān
 • shàng
 • cāng
 • mén
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • men
 • jiù
 • 機放進去,關上倉門。然后,它們就
 • kāi
 • shǐ
 • zhàn
 • dòu
 • le
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • jiǎo
 • shù
 • lái
 •  
 • xià
 • 開始戰斗了。三角龍把角豎起來,嚇
 • le
 • qiāng
 • lóng
 • tiào
 •  
 • tuì
 • le
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • 了腔骨龍一跳,退了一步,三角龍和
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • chōng
 • shàng
 •  
 • xià
 • dǐng
 • fān
 • le
 • 愛氏角龍沖上去,一下子把它頂翻了
 •  
 • qiāng
 • lóng
 • shì
 • ruò
 •  
 • lái
 •  
 • 。腔骨龍也不示弱,一骨碌爬起來,
 • jiù
 • yǎo
 • men
 •  
 • shì
 • yǎo
 • jiù
 • shēng
 • jiào
 • lái
 • 就去咬它們,可是一咬就大聲叫起來
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • de
 • wěi
 • shàng
 • 。三角龍說:“你沒想到我的尾巴上
 • yǒu
 • ba
 •  
 •  
 • qiāng
 • lóng
 • hòu
 • huǐ
 • shuō
 •  
 •  
 • zhēn
 • 有刺吧?”腔骨龍后悔地說:“我真
 • bèn
 •  
 • lián
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • wěi
 • shàng
 • yǒu
 • dōu
 • méi
 • xiǎng
 • lái
 • 笨,連三角龍尾巴上有刺都沒想起來
 •  
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • shuō
 •  
 •  
 • kuài
 • 。”三角龍和愛氏角龍一起說:“快
 • tóu
 • jiàng
 • ba
 •  
 • yào
 • rán
 •  
 • men
 • xià
 • jiù
 • 投降吧!要不然,我們一下子就把你
 • dǐng
 •  
 •  
 • qiāng
 • lóng
 • xiǎng
 •  
 • wéi
 • le
 • bǎo
 • quán
 • xìng
 • mìng
 •  
 • 頂死。”腔骨龍想:為了保全性命,
 • hái
 • shì
 • kuài
 • táo
 • ba
 •  
 • hěn
 • kuài
 • jiù
 • pǎo
 • yǐng
 • zōng
 • 還是快逃吧!它很快就跑得無影無蹤
 • le
 •  
 •  
 • 了。 
 •  
 • sān
 • jiǎo
 • lóng
 • ài
 • shì
 • jiǎo
 • lóng
 • sōng
 • le
 • kǒu
 •  
 • sān
 • 三角龍和愛氏角龍松了一口氣。三
 • jiǎo
 • lóng
 • chū
 • de
 • yáo
 • kòng
 •  
 • kāi
 • fēi
 • cāng
 • mén
 • 角龍拿出它的遙控器,打開飛機倉門
 •  
 • kāi
 • chū
 • fēi
 • yòu
 • chū
 • le
 •  
 •  
 •  
 • zhàn
 • zhǎng
 •  
 • chén
 • ,開出飛機又出發了。 站長 陳
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 老師:。 
   
  無注音版:
   
   站長 陳老師:。
    恐龍歷險記
    山東省 山東曹縣曹城鎮第三小學一(三)班 張小康
   
    有一天,三角龍對它的好朋友愛氏角龍說:“我們坐著直升機去旅游吧!”愛氏角龍說:“好吧,我們一塊去吧!”
    它們就坐著直升機出發了。走到半路上,它們看到了最高的恐龍—震天龍。它把三角龍和愛氏角龍當成了自己的美餐。震天龍大吼一聲去咬它們,結果咬住了直升機的尾巴,飛機在強大的動力作用下,掙脫了尾巴逃走了。沒有尾巴的飛機就開始下滑,最后飛機落到了它們的好朋友梁龍的背上。梁龍問它們是怎么回事,它們就把剛才發生的事情說了一遍。梁龍說:“我跑得太慢,斗不過震天龍,看來只有霸王龍能幫助你們了。”它們找霸王龍去了。找到霸王龍之后,它們對霸王龍說:“這架飛機的尾巴被震天龍咬掉了,請幫助我們從震天龍手中奪回來好嗎?”霸王龍說:“誰敢這么放肆,讓我去教訓它。”
    霸王龍在三角龍和愛氏角龍的帶領下,找到了震天龍,看見震天龍的嘴里還銜著一個紅色的東西,上面寫著“三角龍號”幾個字,它們就對霸王龍說:“那就是我們飛機的尾巴。”霸王龍大叫一聲:“震天龍,你真大膽,敢欺負它們,快把飛機的尾巴交出來。”震天龍嚇得一跳,急忙張開大嘴,飛機的尾巴滑落下來。這下可忙壞了愛氏角龍,它把飛機尾巴重新安到了飛機的尾桿上。
    它們告別了霸王龍,又繼續了它們的旅行。
    它們飛到歐洲,看見了比震天龍小一點的腕龍。它們的飛機上裝了導彈,它們向腕龍發射一枚導彈,腕龍用尾巴一甩,導彈被反彈回來。三角龍號飛機一轉彎躲過了導彈。
    它們趕快逃離腕龍。忽然,三角龍看到電腦上的紅燈閃亮起來,愛氏角問是怎么回事,三角龍告訴它是燃料不足了。三角龍按了兩下電腦上的一個按鈕,奇怪,飛機自動返回了。原來三角龍的電腦上的按鈕,按一下自動返回,按兩下不用人駕駛。
    它們很快回到了家。三角龍說:“愛氏角龍,你趕快去裝燃料吧。”愛氏角龍跑到了加油站,加足油之后,它們又出發了,開始了第三次旅行。
   
   他們到了印度,看到了一種食肉的恐龍—腔骨龍(他吃同類)。就降落下來,準備戰斗。
    三角龍從飛機里走出來,用電腦控制的遙控器變了一個飛機倉庫,把飛機放進去,關上倉門。然后,它們就開始戰斗了。三角龍把角豎起來,嚇了腔骨龍一跳,退了一步,三角龍和愛氏角龍沖上去,一下子把它頂翻了。腔骨龍也不示弱,一骨碌爬起來,就去咬它們,可是一咬就大聲叫起來。三角龍說:“你沒想到我的尾巴上有刺吧?”腔骨龍后悔地說:“我真笨,連三角龍尾巴上有刺都沒想起來。”三角龍和愛氏角龍一起說:“快投降吧!要不然,我們一下子就把你頂死。”腔骨龍想:為了保全性命,還是快逃吧!它很快就跑得無影無蹤了。
    三角龍和愛氏角龍松了一口氣。三角龍拿出它的遙控器,打開飛機倉門,開出飛機又出發了。
   站長 陳老師:。
   

   恐龍歷險記

   作文字數:1205
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • 文 章 來 源   恐龍
  • xiǎn
  • 歷險記
  • 閱讀全文

   恐龍歷險記

   作文字數:1177
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • xiǎn
  • 站長 陳老師:。  恐龍歷險
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • cáo
  • xiàn
  • cáo
  • chéng
  • zhèn
  • sān
  • xiǎo
  •  山東省 山東曹縣曹城鎮第三小
  • 閱讀全文

   螞蟻小金歷險記

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • jīn
  • xiǎn
  •    螞蟻小金歷險記
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  •  天津市 逸陽小學三年二班 宋
  • shù
  • ?
  • 澍川
  • 閱讀全文

   我與恐龍親密接觸

   作文字數:418
   作者:蔡希彥
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • tiān
  • kōng
  • wàn
  •   今天,天氣晴朗,天空萬
  • yún
  •  
  • gēn
  • xué
  • xiào
  • de
  • xuě
  • lián
  • ?g
  • wén
  • xué
  • shè
  • dào
  • 里無云。我跟學校的雪蓮花文學社到
  • quán
  • zhōu
  • guǎn
  • cān
  • guān
  • kǒng
  • lóng
  • huà
  • shí
  • zhǎn
  •  
  • 泉州博物館去參觀恐龍化石展。
  • 閱讀全文

   《湯姆索亞歷險記》讀后感

   作文字數:431
   作者:周琦琳
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • tāng
  • suǒ
  • xiǎn
  • zhè
  • běn
  • “小學” 湯姆索亞歷險記這本
  • shū
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • kàn
  •  
  • shuō
  • shì
  • bǎi
  • yàn
  •  
  • 書我非常愛看,可以說是百讀不厭。
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  • gōng
  • tāng
  • suǒ
  •  在這本書里,小主人公湯姆索亞
  • 閱讀全文

   雞蛋歷險記

   作文字數:496
   作者:奚溪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xīn
  • shēng
  • mìng
  • 小學作文  今天,一個新生命
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  • jiù
  • shì
  •  
  •  
  • dàn
  •  
  • 誕生了,那就是我——雞蛋。
  •  
  •  
  • chū
  • shēng
  • jiǔ
  •  
  • jiù
  • bèi
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  • cóng
  •  我出生不久,就被小主人從媽媽
  • 閱讀全文

   恐龍

   作文字數:283
   作者:俞曉暉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • shì
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • de
  • dòng
  •   恐龍是世界上最大的動物
  •  
  • shì
  • jīng
  • miè
  • jué
  • le
  •  
  • men
  • yǒu
  • zhe
  • páng
  • ,可是它已經滅絕了。它們有著龐大
  • de
  • shēn
  •  
  • zǒu
  • lái
  • fēi
  • cháng
  • kuài
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • fèn
  • 的身體,可走起路來非常快。恐龍分
  • 閱讀全文

   小兔歷險記

   作文字數:613
   作者:陳家宏
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • sēn
  • lín
  • zhù
  • zhe
  • sān
  • zhī
  • yòu
  •   在一個森林里住著三只又可
  • ài
  • yòu
  • yǒng
  • gǎn
  • de
  • xiǎo
  • 愛又勇敢的小兔子
  •  
  •  
  • tiān
  • sān
  • zhī
  • xiǎo
  • gào
  • bié
  • le
  • men
  • de
  •  一天三只小兔子告別了他們的爸
  • 閱讀全文

   蘋果歷險記

   作文字數:425
   作者:孫乾楠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • zhī
  • xiǎo
  • píng
  • guǒ
  • lái
  • dào
  • sēn
  • lín
  •  有一次,一只小蘋果來到森林里
  • wán
  •  
  • rán
  • xiàn
  • qián
  • miàn
  • yǒu
  • zhī
  • páng
  • rán
  • 玩。忽然他發現前面有一只龐然大物
  • 閱讀全文

   二個蘋果歷險記

   作文字數:292
   作者:周婧雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • pàng
  • zài
  •   以前,有兩個胖娃娃在一個
  • liáo
  • kuò
  • de
  • cǎo
  • yuán
  • zhōng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  • 遼闊的大草原中發生了一件難忘的事
  •  
  • men
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • ma
  •  
  • lái
  • gào
  • men
  • ba
  •  
  • 。你們想知道嗎?我來告訴你們吧。
  • 閱讀全文

   紅臉娃娃歷險記

   作文字數:483
   作者:徐小婧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  •  
  • zài
  • piàn
  • lín
  •  
  • zhù
  •   從前,在一片林子里,住
  • zhe
  • èr
  • hóng
  • liǎn
  •  
  • 著二個紅臉娃娃。
  •  
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  • shì
  • jiě
  • jiě
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  •  胖胖的那個是姐姐,瘦瘦的那個
  • 閱讀全文

   恐龍,我來了

   作文字數:657
   作者:劉立
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  •  
  • lái
  • le
  • “小學” 恐龍,我來了
  •  
  • diǎn
  • jun1
  • yīng
  • jié
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 點軍英杰外國語學校 三()班 
  •  
  • liú
  • 劉立
  • 閱讀全文

   蝸牛歷險記

   作文字數:575
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • yǒu
  • zhī
  • niú
  • zhù
  • zài
  • suǒ
  • yòu
  •   從前有一只蝸牛住在一所幼
  • ér
  • yuán
  • páng
  • de
  • shù
  • lín
  •  
  • yǒu
  • duō
  • niú
  • 兒園旁的樹林里,那里有許多蝸牛蝴
  • dié
  • qīng
  • tíng
  • děng
  • xiǎo
  • dòng
  •  
  • 蝶蜻蜓等小動物。
  • 閱讀全文

   恐龍時代

   作文字數:578
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • shí
  • dài
  •  恐龍時代
  •  
  • zài
  • èr
  • shí
  • shì
  • mǎi
  • le
  • méi
  • yǒu
  • zhèng
  • 我在二十一世紀買了個沒有合格證
  • de
  •  
  • shí
  • guāng
  •  
  •  
  • 的“時光機器”。
  • 閱讀全文

   我的玩具朋友——恐龍合體戰隊

   作文字數:701
   作者:眼睛
  •  
  •  
  • de
  • wán
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • zhàn
  • duì
  •  我的玩具朋友——恐龍合體戰隊
  •  
  • kǎo
  • shì
  • dào
  • le
  •  
  • lǐng
  • shāng
  • diàn
  • mǎi
  • 期末考試到了,媽媽領我去商店買
  • chī
  • de
  •  
  • jìn
  • le
  • shāng
  • diàn
  • yǎn
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • 吃的,進了商店我一眼就看見了一個
  • 閱讀全文

   小松鼠歷險記

   作文字數:682
   作者:吳  迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • sōng
  • shǔ
  • xiǎn
  •  
  •  
  •  小松鼠歷險記 
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  • shì
  • xiāo
  • shān
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  浙江省杭州市蕭山區育才小學班
  • 閱讀全文

   蚯蚓歷險記

   作文字數:426
   作者:乖乖小兔
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 網 址   有一天,我高高
  • xìng
  • xìng
  • de
  • zài
  • zuàn
  • lái
  • zuàn
  •  
  • zuǐ
  • chàng
  • zhe
  • 興興的在土里鉆來鉆去,嘴里唱著那
  • shǒu
  • de
  •  
  • shì
  • zhī
  • kuài
  • de
  • xiǎo
  • qiū
  • yǐn
  • 首自己的歌:我是一只快樂的小蚯蚓
  • 閱讀全文

   龍蝦歷險記

   作文字數:639
   作者:張邦棟
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lóng
  • xiā
  • xiǎn
  •  
  •  
  •   龍蝦歷險記 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • lóng
  • xiā
  • guó
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • lóng
  •  在一個龍蝦帝國里,有很多龍
  • xiā
  • dōu
  • xiǎng
  • mào
  • xiǎn
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • lóng
  • xiā
  • jiào
  • mài
  •  
  • 蝦都想去冒險,有一位龍蝦叫麥克,
  • 閱讀全文

   美麗的恐龍公園

   作文字數:397
   作者:董雪辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • de
  • kǒng
  • lóng
  • gōng
  • yuán
  •   美麗的恐龍公園
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  •  今天是星期日,爸爸媽媽準備
  • dài
  • kǒng
  • lóng
  • gōng
  • yuán
  •  
  • gāo
  • xìng
  • de
  • yòu
  • bèng
  • yòu
  • tiào
  • 帶我去恐龍公園,我高興的又蹦又跳
  • 閱讀全文

   我的恐龍之夢

   作文字數:797
   作者:羅昊翔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •        我的
  • kǒng
  • lóng
  • zhī
  • mèng
  • 恐龍之夢
  •  
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • lái
  • shēn
  • le
  • lǎn
  • yāo
  •  早上起來我大大地伸了一個懶腰
  • 閱讀全文

   讀《小鯉魚歷險記》

   作文字數:349
   作者:蔡澤辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎn
  •  
  •  
  •  
  •   讀《小鯉魚歷險記》 
  •  
  •  
  • cài
  • chén
  •  
  •  
  •  蔡澤辰 
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎn
  •  
  • shì
  • cóng
  • běn
  •  
  •  《小鯉魚歷險記》是我從一本《
  • 閱讀全文

   蔬菜王國歷險記

   作文字數:521
   作者:月月展翅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • cài
  • wáng
  • guó
  • xiǎn
  •  
  •  
  •   蔬菜王國歷險記 
  •  
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • gāng
  • yào
  • shuì
  • zhe
  • jiào
  •  
  • jiù
  • tīng
  •  一天晚上,我剛要睡著覺,就聽
  • jiàn
  • yǒu
  • rén
  • zài
  • jiào
  •  
  •  
  • chén
  • yuè
  •  
  • chén
  • yuè
  •  
  •  
  • 見有人在叫我:“陳月,陳月!”我
  • 閱讀全文

   流浪狗歷險記

   作文字數:673
   作者:況天璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • yǒu
  • zhī
  • huó
  •     從前有一只活潑可
  • ài
  •  
  • yōu
  • měi
  • gāo
  • de
  • xiǎo
  • gǒu
  •  
  • míng
  • jiào
  •  
  • bèi
  • bèi
  •  
  • 愛,優美高雅的小狗,名叫“貝貝”
  • shì
  • zhī
  • jīng
  • gǒu
  •  
  • shì
  • zhǔ
  • rén
  • zuì
  • chǒng
  • ài
  • de
  • 是一只京巴狗,它是主人最寵愛的一
  • 閱讀全文

   蟻城歷險記

   小學生作文:蟻城歷險記
   作文字數:1985
   作者:長虹滿盈
  •  
  • chéng
  • le
  • míng
  • tàn
  • xiǎn
  • jiā
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 我,成了一名探險家。和、 、、 
  •  
  • chéng
  • le
  •  
  • rén
  • tàn
  • xiǎn
  • duì
  •  
  •  
  • zhè
  • men
  • ,組成了“五人探險隊”。這次我們
  • jiāng
  • dào
  • bīng
  • lián
  • dòng
  •  
  • shuō
  •  
  • yǒu
  • wéi
  • hǎn
  • jiàn
  • 將到冰蓮洞。據說,那里有極為罕見
  • 閱讀全文

   水中歷險

   小學生作文:水中歷險
   作文字數:878
   作者:未知
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  •  
  • suì
  • yuè
  • jiù
  • hǎo
  • xiàng
  • qíng
  • de
  • liú
  •  人們都說,歲月就好像無情的流
  • shuǐ
  •  
  • huì
  • shuā
  • gǔn
  • yuán
  • gǔn
  • yuán
  •  
  • 水,會把記憶刷得滾圓滾圓,模糊不
  • qīng
  •  
  • jiù
  • fǎng
  • biān
  • de
  • kuài
  • kuài
  • é
  • luǎn
  • shí
  •  
  • 清,就仿佛那河邊的一塊塊鵝卵石。
  • 閱讀全文

   參觀恐龍博物館

   小學生作文:參觀恐龍博物館
   作文字數:613
   作者:r555518
  •  
  • 
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • dài
  • ?
  • 今年暑假,爸爸媽媽帶我去四川自
  • gòng
  • yóu
  • bìng
  • cān
  • guān
  • le
  • kǒng
  • lóng
  • guǎn
  • 貢去旅游并參觀了恐龍博物館
  • 閱讀全文

   參觀恐龍化石

   小學生作文:參觀恐龍化石
   作文字數:458
   作者:閻靖豐
  • jīn
  • tiān
  •  
  • liè
  • dāng
  • kōng
  •  
  • diē
  • dài
  • zhe
  •  
  • 今天,烈日當空,大姨爹帶著我,弟
  • mèi
  • mèi
  • xìng
  • gāo
  • cǎi
  • liè
  • dào
  • guǎn
  • cān
  • guān
  • kǒng
  • 弟和妹妹興高采烈地到體育館參觀恐
  • lóng
  • huà
  • shí
  •  
  • 龍化石。
  • 閱讀全文

   豬豬歷險記

   小學生作文:豬豬歷險記
   作文字數:655
   作者:爽歪歪
  •  
  • zhū
  • zhū
  • xiǎn
  • 豬豬歷險記
  •  
  •  
  • xiǎo
  • zhū
  • jié
  • de
  • tóng
  • bàn
  • men
  • zài
  • zhū
  • zhū
  • dǎo
  •  小豬杰克和他的同伴們在豬豬島
  • shàng
  • guò
  • zhe
  • kuài
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • 上過著快樂的生活,
  • 閱讀全文

   玩具國歷險棋

   小學生作文:玩具國歷險棋
   作文字數:536
   作者:宏權
  •  
  • yǒu
  • wán
  • guó
  • xiǎn
  • shì
  • zài
  • 我有一副玩具國歷險棋是我爸爸在
  • guò
  • shēng
  • de
  • shí
  • hòu
  • sòng
  • de
  • 我過生日的時候送我的禮物
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • duì
  • shuō
  • bǎo
  • bèi
  • gěi
  • jiàn
  • dōng
  • 有一天爸對我說寶貝爸給你件東西
  • 閱讀全文

   游恐龍谷

   小學生作文:游恐龍谷
   作文字數:377
   作者:小羅
  • yóu
  • kǒng
  • lóng
  • 游恐龍谷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gēn
  •  
  •  
  • miǎo
  • tāo
  •  
  • dài
  • qūn
  • 今天,我跟爸爸?÷杪韜兔?迨逡
  • 閱讀全文
  卓易彩票 y2921.com | j61653.com | www.50051p.com | 28824e.com | www.621481.com | www.307607.com | vs665.com | www.8473k.com | 6487sss.com | www.51331d.com | www.dwc4.com | g86811.com | www.995223.com | v997.com | www.41518u.com | www.721408.com | 6839822.com | www.1466i.com | 670.cc | www.986399.com | www.cfcp111.com | 5504r.com | www.24020.cc | www.133774.com | 00774ii.com | www.8039w.com | www.8015866.com | 93936t.com | www.87480.com | www.1869b.com | www.198109.com | www.hr888vip.com | jing822.com | www.745899.com | www.331333.com | sjg007.com | www.50732y.com | www.7111y.com | 1654z.com | www.78919h.com | www.1111jsc.com | 237.com | www.4521x.com | jjjj000.com | www.160951.com | www.16181l.com | 9339999o.com | www.061966.com | www.9737tt.com | 80850x.com | www.186753.com | www.65066dd.com | ab0045.com | www.320667.com | www.50021.com | 6261k.com | www.464499.com | www.1429e8.com | 115506.com | 5099ll.com | www.3566kk.com | www.8520l.com | vv1331.com | www.008.vip | www.9199sun.com | 25250524.com | www.456639.com | www.47506t.com | www.am88800.com | 5528839.com | www.061wy.com | www.jxcp4444.com | 1077uu.com | feicai0724.com | www.954321b.com | www.h32126.cc | 4590x.com | www.226075.com | www.559990.com | wns88.com | 2292958.com | www.857t.com | www.727321.com | 403144.com | 1591www.com | www.71233y.com | www.909022.com | 2078z.com | so.com | www.68993275.com | www.tm003.cc | wz11939.com | 234907.com | www.50788j.com | www.56655j.com | r47479.com | 77778940.com | www.6539y.com | www.55526i.com | 6830bb.com | aobo44444.com | www.997666.com | www.456vip.com | www.a3a555.cc | 59599f.com | www.069963.com | www.415977.com | www.yiyao12.com | ddcp66.com | 6245.gg | www.1368e.cc | www.57800e.com | www.hg358.com | 86068.com | www.196091.com | www.hr1866.com | www.hg6651.com | 33313o.com | 101.net | www.66ffd.com | www.ts058.com | www.jsc999.com | owlsllzv.cn | bwin8e.com | www.927877.com | www.4102j.com | www.006074.com | 56988s.vip | 59599a.com | www.373170.com | www.5657599.com | www.2302312.com | www.g6tk.com | 67890kkk.com | 4444233.com | www.911888a.com | www.69567p.com | www.hg6607.com | 9366.com | 1483t.com | www.81678u.com | www.097wy.com | www.8905r.com | www.daf005.com | www.00829i.com | 2677www.com | 77005.com | 80850xx.com | 22299mm.com | www.862366.com | www.3333bj.com | www.3066ee.com | www.502000.com | www.ra888vip.com | 22207t.com | hg123311.com | 00774ss.com | 1596bb.com | 1cp2.com | www.71233i.com | www.gocp6.com | www.83033r.com | www.509291.com | www.cp9518.com | www.0033222.com | www.888vip8.com | jbb93.cc | 3640x.com | 18438y.com | 3178vv.com | 4400634.com | www.529081.com | www.3126q.com | www.77803m.com | www.4102q.com | www.1hg6668.com | www.bmw810.net | www.pj9704.com | www.ag6969.com | hg91558.com | 54141177.com | 822051.com | 2685.com | jidu999.com | hg999333w.com | www.607992.com | www.1666b.com | www.1851114.com | www.9196hg.com | www.29886v.com | y2921.com | 4182l.com | mayait.cn | 889345.com | 619579.com | www.769117.com | www.06387733.com | www.799666h.com | www.88837e.com | www.dfs995.com | 35bb.vip | 123000.com | pj520.com | yin2222.com | 39992266.com | 32424g.com | www.672366.com | www.7793b.com | www.680508.com | www.pjc11.vip | www.8881hj.com | www.hg8249.com | www.xpj97.com | www.s8866.com | 6245r.com | 009900h.com | 5360e.com | 5446ww.com | www.50052v.com | www.454589.com | www.809699.com | www.05881.cc | www.06500w.com | www.99552pp.com | www.3775n.com | www.834546.com | www.00772h.com | www.999c31.com | www.8707c.com | www.low8937.com | www.3170005.com | www.2846b.com | www.3399365.com | www.9374n.com | 4546vip3.com | www.kima99.net | 3679ss.com | hga017.com | 20055577.com | 3413222.com | 56988e.com | 09797.com | 1294i.cc | mi533.com | 5003ppp.com | bc678.xyz | 28824x.com | 1213zzz.com | 2595m.com | 7742d.com | feicai0853.com | 0652q.com | 4167q.com | 57157j.com | y0000.com | 3513.com | bb888822.com | 7989h.com | 4997c.com | 2698f.com | 5437y.com | www.pj2666.com | www.8124t.com | www.655666e.com | www.hg663.com | www.hhgg24.com | www.09766.com | www.489239.com | www.qazjw.com | www.06820n.com | www.5679527.com | www.6664j.com | www.4809o.com | www.234.pw | www.967004.com | www.pj56899.com | www.xb8899.com | www.hg8889.tw | www.2934j.com | www.ch8955.com | www.508869.com | www.2934m.com | www.584611.com | www.202429.com | 61329922.com | 833.com | 91019b.com | pj520.com | 8547q.com | mgm3242c.com | www.77077.com | www.xpj539.com | www.19019u.com | www.163a55.com | www.683909.com | www.3478y.cc | www.178739.com | 69441100.com | 73657k.com | 8084.com | 22098b.com | 33qq8331.com | www.xinhao2233.com | www.27878gg.com | www.998948.com | www.xpj8558.com | www.55111122.com | www.766602.com | 88048.com | 866666f.com | 38054913.com | 56988.com | www.242333.com | www.88325x.com | www.81678t.com | www.456836.com | 1259x.com | 2677jjj.com | 2355w.com | www.09569n.com | www.sj52488.com | www.222335.com | www.3126d.com | www.55885a.com | 2229.net | 6118t.com | www.yy733.com | www.657714.com | www.18k0048.com | www.6889792.com | www.939884.com | jnbzsj.com | bmw8006.com | 20774411.com | www.long8139.com | www.811811.com | www.2655268.com | www.433680.com | vns900.net | 4858xianlu.com | 48283333.com | www.365077.bet | www.550021k.com | www.572539.com | 5309e.com | yinian99.com | www.668999.com | www.99552qq.com | www.c134.vip | 33999193.com | 55331.com | www.4759ll.com | www.38138n.com | www.3668y.com | 44990.com | 3775vns.com | www.21365vv.com | www.8883hj.com | www.07500w.com | 7894x48.com | 26668w.com | www.wd00004.com | www.15365x.com | www.693670.com | 4195l.com | 21866i.com | www.yifa325.com | www.60007r.com | www.33588e.com | 590.com | www.85770r.com | www.bet63w.com | q759.top | b05677.com | www.716988.com | www.hg8270.com | www.54400g.com | blm800.com | 87965yy.com | www.8884j.com | www.525995.com | www.180435.com | 77606m.com | www.6suncity.com | www.55717y.com | 5622b.com | 8015h.com | www.11114100.com | www.004869.com | emv3626.com | 11105.com | www.533998.com | www.3308598.com | www.am1115.com | 2287dd.com | www.1869d.com | www.91779h.com | www.562bbb.com | 4221999.com | 2546.com | www.1851115.com | www.lf888.club | 0198855.com | www.000453.com | www.8816s.com | 8881482.com | www.ylhg2233.com | www.4521i.com | 69234.cc | 81511j.com | www.bwin930.co | www.346918.com | 44qq8332.com | www.33a85.com | www.00840b.com | 3mgm1111.com | www.yy918.com | www.28000y.com | www.80065a.com | 3957l.com | www.7415ss.com | www.347977.com | 6489.am | www.063261.com | www.599842.com | 80850vv.com | www.983888c.com | www.lczg8.com | dfst688.com | www.gt111999.com | www.192762.com | 896230.com | www.808888s.com | 3556vip7.com | www.369wyt.com | www.50dh.cc | jixiang10.com | 500000756.com | www.07679v.com | 9103pp.com | www.hg78088.com | www.bet73o.com | 88904040.com | www.877568.com | www.959553.com | df8v.com | www.58665x.com | 4775.com | www.9068ii.com | www.54844.com | hg10w.com | www.bb7677.com | www.669by.com | w3410.com | www.twcp00.com | www.80065i.com | 85323.com | www.00797a.com | 88904040.com | www.kj4949.com | www.9050.cc | 3030394.com | www.vns0988.com | 0747x.com | www.55268zz.com | www.33678tt.com | 67890u.com | www.990707.com | www.344141.com | hjdc2016.com | www.4323t.com | 7508s.com | www.80969z.com | 65005d.com | 73567tg20.com | www.918io.com | 22ee8331.com | www.441918.com | 1466x.com | www.js3034.com | www.7qxc.com | 0747i.com | www.908296.com | 17771.com | www.bd2019z.com | 6613699.com | www.vns2016.com | www.506921.com | 00bb8332.com | www.365003.cc | g8381.com | www.b35jj.com | 4809e.com | www.mgdc46.com | 6647q.com | www.58777h.com | www.578960.com | 8030o.com | www.8084.com | b5957.com | www.688sb.21.sb | 8742nn.com | www.77731t.com | 99567l.com | www.359812.com | 3mgmzzz.com | www.mgm006.com | www.655061.com | www.d0709.com | www.996863.com | 2148888.net | www.7793s.com | 2649s.com | www.55885l.com | fff0022.com | www.55545.com | 3522ff.cc | www.hg118.com | 26789.com | www.73990b.com | y1458.com | www.44118q.com | 06386789.com | www.r94600.com | 4022pp.com | www.567733.com | 3650658.com | www.40288u.com | 4242001.com | www.bet73o.com | 2649tt.com | www.4323c.com | www.033033i.com | www.998484.com | www.63877g.com | www.12455r.com | www.bet3650314.com | www.551409.com | www.8655msc.com | www.50051v.com | www.c44ee.com | 1489n.com | www.30350u.com | 51133uuu.com | www.2021b.com | 4541u.com | www.0088wd.com | 88807s.com | www.hy6933.com | www.hg518.com | www.262548.com | www.88597.com | www.188926.com | www.dzcp5555.com | 3779955.com | www.6889.am | 1407y.com | www.60123w.com | 7703.com | www.195880.com | www.bet365a4.com | js99860.com | www.tyc131.com | 4466buyu.com | www.86267t.com | 77885003.com | www.316686.com | www.942232.com | 1463l.com | www.l94600.com | dyjxz.com | www.837887.com | www.7111n.com | 35222vv.com | www.4058hh.com | 00773rr.com | www.50024.com | www.87680c.com | bwin910.co | www.91779.com | 80579a.com | www.262771.com | www.77731i.com | xpj9411.cn | www.hg16688.com | 88562.com | www.068619.com | www.88zz.cc | 07833.com | www.07163p.com | www.00618u.com | 1770w.com | www.pj55715.com | spj81.net | www.131873.com | www.607788.com | 2222k9.com | www.7406.CC | www.hg748.com | 4255zzz.com | www.9187o.com | www.68666f.com | 23800l.com | www.878777.cc | www.86611t.com | 272ee.net | www.7415s.com | ff555p.com | 84497700.com | www.377666l.com | 83377d.com | www.191079.com | www.7334a.com | 26444k.com | www.263289.com | www.9737ss.me | 700589.com | www.26299b.com | www.www-737475.com | 5360pp.com | www.sxyl6.com | www.am4411.com | 118cai.cc | www.9356y.com | www.tyc658.com | jiandu05.com | www.292199.com | www.b35hh.com | wlb444.com | zhcb2.com | www.0088hgaa.com | www.0099hg.com | 6423o.com | www.81520z.com | www.9949c.com | 88188a.cc | www.ywzuqiu.com | www.a11122.com | wnsbc.com | www.168212.com | www.60886m.com | www.tyc9907.com | 84497700.com | www.6482n.com | www.58777h.com | 77606v.com | www.550421.com | www.5981n.com | jinku69.com | www.377675.com | www.m99365.com | www.3658766.com | 9479a3.com | www.607325.com | www.89677a.com | www.ylhg0808.com | 2418l.com | www.83033m.com | www.699603.com | vipvip1111.com | www.550174.com | www.45598v.com | www.xhtd3344.com | 5309e.com | www.911790.com | www.10999o.com | www.j854.com | dd01234.com | www.97655o.com | www.ykylc04.com | www.gf11888.com | 3416k.com | 111122uu.com | www.065925.com | www.1200msc.com | 2455i.com | 4323f.com | www.193006.com | www.48330k.com | www.2546m.com | xpj338.com | 69990.com | www.87668c.com | www.91221.com | www.hg9998.com | 22698m.com | www.621341.com | www.37377f.com | www.66632.com | k2306.com | 8757056.com | www.088186.com | www.ampj3439.com | www.bjd999.com | 6868ii.cc | 496ii.com | www.ac3177.com | www.97828b.vip | www.4394b.com | 089776.com | 4809s.com | www.178612.com | www.hg6648.com | www.680588.com | www.25288z.com | 26668n.com | 5558940.com | www.gai20.com | www.87708a.com | www.hg5878.com | 3950o.com | 9411zzz.com | www.35155k.com | www.xpj716.com | www.awwv.cc | 2381bb.com | 2229gp.com | mgm3242s.com | www.dqz6.com | www.6011888.com | www.1168r.com | www.h7788m.com | ylg2002.com | 3957h.com | by305.com | www.5xag.com | www.1434j.com | www.ma1777.com | www.0636b.com | 3957p.com | 033a.net | www.hd8674.com | www.4828228.com | www.331suncity.net | 2096w.com | 0166e.com | 30006m.com | www.11fzc.com | www.8d878.com | www.7415ss.com | www.330099t.com | www.625966.com | ued.bet | 4647f.com | 3156sss.com | www.791571.com | www.0889888.com | www.8899nsb.com | www.99113r.com | www.4759bb.com | cbw15.com | 36400022.com | 28288c.com | 25511.com | www.617787.com | www.sdsy.com | www.4809h.com | www.4136p.com | www.bh99o.com | www.55scweb.com | www.aicaidd.com | 4255j.com | cao618.com | 138.am | www.526411.com | www.810620.com | www.52072p.com | www.jz9688.com | www.5049h.com | www.bh99o.com | 123hwjx.com | 84496633.com | g4255.com | 2618g.com | 5622o.com | 1592n.com | www.526411.com | www.686c.com | www.66652g.com | www.w84w.com | www.xpj5959.com | www.24k888.vip | www.j99888.com | www.dafa3.cc | www.kim217.com | www.hg80999.com | 1168k.com | fh7.com | 850775.com | c8159.cc | 01234www.com | 55984e.com | 6616xsj.com | yth12.net | www.81233i.com | www.542676.com | www.374311.com | www.569799.com | www.071wy.com | www.22csj.com | www.5091z.com | www.99552ll.com | www.v98478.com | www.jsdc9777.com | www.91779t.com | www.8j3.com | www.huangma30.com | www.5446p.com | www.99552ll.com | www.034044.com | www.xy3550.com | www.85857y.com | www.8016c.com | www.ym777.cc | www.5555566666.com | www.88570.com | www.m8018.com | www.511111.com | www.bet365zh.com | www.222bet365.cc | www.741199a.com | www.xxcp.com | www.1168s.com | www.yh8878a.com | www.klcp009.com | www.97060e.com | www.99552uu.com | www.33678dd.com | www.19019f.com | www.77789yh.com | www.wns22.me | www.55676l.com | www.1466e.com | www.t201.com | www.18kpl.com | www.c1332.com | www.44tdc.com | www.394811.com | www.214656.com | 93996.com | 168cp-c.com | 11104066.com | bet365ll.com | v0141.com | 80188.com | js5011311.com | 0033c.cc | www.40818b.com | www.12qz3.com | www.q13608.com | www.56655n.com | www.9bet005.com | www.vns887.com | www.n98478.com | www.29977.com | www.12455f.com | www.hm5699.com | www.550174.com | www.43131e.com | www.hcw332.com | bcbm688.com | uc08.cc | 88021u.com | 88807v.com | uc02.cc | www.40818g.com | www.330007.com | www.37a060.com | www.4963mm.com | www.938y.cc | www.js8600 | www.50064s.com | www.26878l.com | www.912454.com | www.3126m.com | www.106260.com | 80892dd.com | 15a31.net | rrr40033.com | 5309n.com | www.4107i.com | www.hg55662.com | www.63877b.com | www.3170003.com | www.0057f.com | www.764169.com | www.c5235.com | www.506232.com | 444000eee.com | sb5508.com | hjcp2018.com | n2306.com | www.1111wnsr.com | www.2248888.com | www.lm55.com | www.010vip.com | www.988824.com | mgm3242s.com | 9679p.com | 036010.com | www.9679k.com | www.2078e.com | www.c33668.com | www.81233z.com | www.032059.com | 93777.com | 19880.com | 8036y.com | www.1113939.com | www.o32939.com | www.999258.com | www.guocai667.com | cr258.com | amjs119.com | www.yh6001.com | www.7892902.com | www.1429e1.com | www.11044.cc | yh888s.com | 23599y.com | 9002.com | www.11kj.com | www.678js555.com | www.cha62.com | 2373w.com | zhe988.com | www.309181.com | www.1234cp.me | www.hg9377.com | www.7239c.com | 2096g.com | luoma2008.com | 2709k.com | www.72tk.net | www.3978a.com | www.372779.com | 5003mmm.com | 6766ee.com | 5589i.com | www.2945l.com | www.7366009.com | www.844141.com | bcylc88.com | hh3405.com | www.12031b.com | www.50054z.com | 55155b.com | 55967k.com | www.67797c.com | www.789324.com | www.hg33382.com | www.799666a.com | feicai0552.com | 77335156.com | www.410083.com | www.52511.com | 45637x.com | www8827.com | www.82788.com | www.6678578.com | www.300388.com | 7681002.com | a757011.com | www.567711.com | www.1941.cc | ky877.com | 99bo.me | www.32666i.com | www.js89x.vip | www.68568v.com | bet727.com | www.350558.com | www.fg9906.com | a55.com | 7439.com | www.1168l.com | www.5854q.cc | 66648m.com | 00xx8331.com | www.333423.net | www.hd8674.com | 6hcc22.com | 33318b.com | www.52667mm.com | www.d94600.com | www.c5884.com | 5478222.com | www.593858.com | www.44118a.com | www.807266.com | 4018nn.com | www.10088hg.com | www.5446z.com | www.0ttz.com | 380111777.com | www.yqf2.com | www.js2016.com | www.855312.com | mmm40033.com | www.8494p.com | www.1237777.cc | www.684344.com | a32355.com | www.67797v.com | www.648211e.com | www.163025.com | 0077886.com | www.9374i.com | www.937816.com | spj02.com | www.hg2425.com | www.c33668.com | 11170011.com | 6261h.com | www.472741.com | www.c2809.com | 4488nn.com | www.hg57666.com | www.3479l.com | 1784.com | www.v15501.com | www.57800m.com | dafa888.com | js89y.vip | www.hjcp0004.com | www.799243.com | 167605.com | www.js9741.com | www.hm5333.com | 56988ll.com | www.dhy1114.com | www.ya066.com | 58222n.com | www.3171114.com | www.958351.com | 11oo8331.com | www.19019o.com | 5651r.com | 91019c.com | www.ldz333.com | www.595601.com | 33115z.com | www.wz2255.com | www.71399e.com | 5804y.com | www.8905p.com | www.195237.com | mgm3242.net | www.o63568.com | 5856mmm.com | www.vns365x.net | www.5522g.cc | 888333.com | www.cdzzcx.com | www.550194.com | 08778o.com | www.rycp154.com | www.196062.com | pppp0066.com | www.2418p.com | 8899vn77.com | www.aobo9999.com | www.609387.com | cp11993.com | www.516297.com | 3doprint.com | 626844app.com | www.aobo190.com | ee00558.com | www.08057777.com | www.209918.com | 2649gg.com | www.95222w.com | ude185.com | www.1596c.com | www.556350.com | 01234s.com | www.yl2290.com | www.250552.com | www.8694o.com |