<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 一次失敗的實驗

  作文字數:383
  作者:吳加勉
 •  
 •  
 • shī
 • bài
 • de
 • shí
 • yàn
 •  一次失敗的實驗
 •  
 • zuò
 • zhě
 •  
 • zhè
 • jiāng
 • ruì
 • ān
 • ān
 • yáng
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • ?
 • 作者:浙江瑞安安陽實驗小學三(
 •  
 • jiā
 • miǎn
 • )吳加勉
 •  
 • zuì
 • jìn
 • zhè
 • tiān
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • zǒu
 • láng
 • shàng
 • quán
 • 最近這幾天,我們學校的走廊上全
 • dōu
 • shì
 • zài
 • jīn
 • jīn
 • yǒu
 • wèi
 • yòng
 • fàng
 • jìng
 • lái
 • huǒ
 • de
 • 都是在津津有味地用放大鏡來取火的
 • rén
 •  
 • yǒu
 • de
 • shāo
 • le
 • bái
 • zhǐ
 •  
 • yǒu
 • de
 • shāo
 • le
 • shù
 •  
 • 人。有的燒了白紙,有的燒了樹葉,
 • yǒu
 • de
 • shèn
 • zhì
 • shāo
 • le
 • qiān
 •  
 • gāng
 • hǎo
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • xīng
 • 有的甚至燒了鉛筆。剛好今天是星期
 • liù
 •  
 • xiǎng
 • zuò
 • zuò
 • zhè
 • shí
 • yàn
 •  
 • 六,我也想做做這個實驗。
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • tài
 • yáng
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 • dài
 • zhe
 • fàng
 • jìng
 • 早上太陽出來了,我帶著放大鏡和
 • zhǐ
 • xià
 • lóu
 •  
 • yòng
 • fàng
 • jìng
 • duì
 • zhǔn
 • tài
 • yáng
 •  
 • zài
 • zài
 • 紙下樓。我用放大鏡對準太陽,再在
 • xià
 • miàn
 • diàn
 • shàng
 • zhāng
 • zhǐ
 •  
 • zhǐ
 • shàng
 • chū
 • xiàn
 • yuán
 • 下面墊上一張紙,紙上出現一個大圓
 • quān
 •  
 • fàng
 • jìng
 • zuǒ
 • yòu
 • shàng
 • xià
 • dòng
 •  
 • zhōng
 • 圈。我把放大鏡左右上下移動,終于
 • chū
 • xiàn
 • le
 • guāng
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • yuán
 • diǎn
 •  
 • zuò
 • zài
 • 出現了一個光亮的小圓點。我坐在那
 • dòng
 • dòng
 •  
 • shì
 • guò
 • le
 • hǎo
 • jiǔ
 • zhǐ
 • méi
 • shāo
 • 里一動不動,可是過了好久紙也沒燒
 • zhe
 •  
 • shì
 • jiù
 • xiǎng
 •  
 • néng
 • xiàn
 • zài
 • de
 • tài
 • yáng
 • hái
 • 著,于是我就想:可能現在的太陽還
 • měng
 • liè
 •  
 • zhōng
 • zài
 • lái
 • ba
 •  
 • 不猛烈,中午再來吧!
 •  
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • zhōng
 •  
 • dài
 • pǎo
 • xià
 •  到了中午,我迫不及待地跑下
 • lóu
 •  
 • zuò
 • zài
 • liè
 • xià
 • bǎi
 • nòng
 • fàng
 • jìng
 •  
 • guò
 • le
 • 樓,坐在烈日下擺弄放大鏡。過了一
 • huì
 • ér
 •  
 • jīng
 • mǎn
 • tóu
 • hàn
 •  
 • shì
 • zhǐ
 • méi
 • 會兒,我已經滿頭大汗,可是紙沒一
 • diǎn
 • biàn
 • huà
 •  
 • hái
 • shì
 • nài
 • xīn
 • děng
 • dài
 • ba
 •  
 • yòu
 • guò
 • le
 • bàn
 • 點變化,還是耐心等待吧。又過了半
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • jīng
 • nài
 • zhù
 • le
 •  
 • le
 • 個小時,我已經耐不住了,我摸了一
 • xià
 • zhǐ
 •  
 • diǎn
 • ér
 •  
 • què
 • ?
 • shí
 • yàn
 • shī
 • 下紙,一點兒也不熱。我確定實驗失
 • bài
 • le
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • chuí
 • tóu
 • sàng
 • huí
 • jiā
 • le
 •  
 • 敗了,只好垂頭喪氣地回家了。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    一次失敗的實驗
   作者:浙江瑞安安陽實驗小學三()吳加勉
   最近這幾天,我們學校的走廊上全都是在津津有味地用放大鏡來取火的人。有的燒了白紙,有的燒了樹葉,有的甚至燒了鉛筆。剛好今天是星期六,我也想做做這個實驗。
   早上太陽出來了,我帶著放大鏡和紙下樓。我用放大鏡對準太陽,再在下面墊上一張紙,紙上出現一個大圓圈。我把放大鏡左右上下移動,終于出現了一個光亮的小圓點。我坐在那里一動不動,可是過了好久紙也沒燒著,于是我就想:可能現在的太陽還不猛烈,中午再來吧!
   
   到了中午,我迫不及待地跑下樓,坐在烈日下擺弄放大鏡。過了一會兒,我已經滿頭大汗,可是紙沒一點變化,還是耐心等待吧。又過了半個小時,我已經耐不住了,我摸了一下紙,一點兒也不熱。我確定實驗失敗了,只好垂頭喪氣地回家了。
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   失敗是成功之母

   作文字數:401
   作者:彭穎鈺
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • xué
  • kǎo
  • shì
  • kǎo
  • hěn
  • chà
  •  
  •  這個學期我考試考得很差。特
  • bié
  • shì
  • shù
  • xué
  •  
  • 別是數學。
  •  
  •  
  • huí
  • xiǎng
  • kǎo
  • shì
  • zhī
  • qián
  • kāi
  • xīn
  •  
  • zhēn
  •  回想起考試之前我那股開心,真
  • 閱讀全文

   有趣的實驗

   作文字數:542
   作者:郭瑞
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  • miàn
  • dài
  • wēi
  • xiào
  • zǒu
  •   今天,楊老師面帶微笑地走
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • duì
  • jiā
  • shuō
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yùn
  • zhēn
  • hǎo
  • 進教室,對大家說:“今天運氣真好
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • jiǎn
  • dào
  • le
  • kuài
  • shāo
  • de
  • shǒu
  • ——一大早就撿到了一塊燒不破的手
  • 閱讀全文

   失敗是成功之母

   作文字數:723
   作者:張書懷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • bèi
  • zhe
  • chén
  •    今天下午,我背著沉
  • diàn
  • diàn
  • de
  • shū
  • bāo
  • lái
  • dào
  • bān
  •  
  • gāng
  • cóng
  • dào
  • zuò
  • wèi
  • 甸甸的大書包來到班級,剛從到座位
  • shàng
  •  
  • yào
  • héng
  • zhèng
  • qiǎo
  • cóng
  • zhuō
  • biān
  • fēi
  • kuài
  • pǎo
  • guò
  • 上,許耀恒正巧從我桌邊飛快地跑過
  • 閱讀全文

   小實驗——浸不濕的紙

   作文字數:338
   作者:張銘銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  •   早上,我對媽媽說:“一個
  • zhǐ
  • tuán
  • fàng
  • zài
  • shuǐ
  •  
  • huì
  • shī
  • xìn
  • xìn
  •  
  •  
  • 紙團放在水里,不會濕你信不信。”
  • shuō
  •  
  •  
  • xìn
  •  
  •  
  • 媽媽說:“不信。”
  • 閱讀全文

   有趣的實驗

   作文字數:355
   作者:王夢婷
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  • shàng
  • líng
  • 記住了嗎? “叮鈴鈴”上課鈴
  • xiǎng
  • le
  •  
  • wén
  • lǎo
  • shī
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • suí
  • zhe
  • bān
  • zhǎng
  • 響了,語文老師走進教室,隨著班長
  • shēng
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • xué
  • zhàn
  • le
  • lái
  •  
  • 一聲“起立”,有的同學站了起來,
  • 閱讀全文

   小實驗

   作文字數:538
   作者:劉殊池
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • yàn
  •       小實驗
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • liú
  • shū
  • chí
  • 三年級 劉殊池
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  •  
  •  
  • huí
  • jiā
  • xiǎo
  • 有一天,科學老師說:“回家把小
  • 閱讀全文

   一次失敗的實驗

   作文字數:383
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  • shī
  • bài
  • de
  • shí
  • yàn
  •  一次失敗的實驗
  •  
  • zuò
  • zhě
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  • 作者:浙江瑞安安陽實驗小學三(
  •  
  • jiā
  • miǎn
  • )吳加勉
  • 閱讀全文

   小猴失敗日

   作文字數:537
   作者:岑偉祺
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • yuán
  • wén
  •  
  •   (原文)
  •  
  • xiǎo
  • hóu
  • shī
  • bài
  • 小猴失敗日
  •  
  • sēn
  • lín
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • hóu
  •  
  • shì
  • sēn
  • lín
  • 森林里有一只小猴子,他是森林里
  • 閱讀全文

   讀《一次成功的實驗》有感

   作文字數:594
   作者:柯詩晗
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shí
  • yàn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  讀《一次成功的實驗》有感 
  •  
  • 
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • men
  • xué
  • le
  •  
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shí
  • 最近,我們學習了《一次成功的實
  • 閱讀全文

   有趣的小實驗

   作文字數:484
   作者:宋子健
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • xiǎo
  • shí
  • yàn
  •  
  •  
  •   有趣的小實驗 
  •  
  • shān
  • dōng
  • dōng
  • yíng
  • huì
  • wén
  • yán
  • xué
  • xiào
  • ?
  • shèng
  • sān
  • xiǎo
  • 山東東營慧文語言學校(勝利三小
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  •  
  • sòng
  • jiàn
  •  
  •  
  • 三年級) 宋子健 
  • 閱讀全文

   一次雞蛋的實驗

   作文字數:440
   作者:蘭東豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jiào
  •    有一次,楊老師,叫我
  • men
  • dàn
  • fàng
  • zài
  • shēn
  • shàng
  • tiān
  •  
  • 們把雞蛋放在身上一天。
  •  
  •  
  •  
  • fēi
  • kuài
  • de
  • pǎo
  • huí
  • jiā
  •  
  • zài
  • bīng
  • xiāng
  •  我飛快的跑回家,在冰箱里那
  • 閱讀全文

   有趣的小實驗

   作文字數:228
   作者:梁江嘉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • men
  • zuò
  •    今天,老師給我們做
  • le
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • de
  • xiǎo
  • shí
  • yàn
  •  
  • 了一個非常有趣的小實驗。
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • yàn
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiān
  • lái
  •  實驗開始了,老師先拿來一個
  • 閱讀全文

   失敗的足球賽

   作文字數:416
   作者:譚時為
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shī
  • bài
  • de
  • qiú
  • sài
  •  
  •  
  •   失敗的足球比賽 
  •  
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  • zhǎng
  • táng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  長沙市長塘里小學 三()班
  • tán
  • shí
  • wéi
  •  
  •  
  • 譚時為 
  • 閱讀全文

   一次有趣的實驗

   作文字數:607
   作者:陳一諾
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • shí
  • yàn
  •   一次有趣的實驗
  •  
  •  
  • shàng
  • shí
  • lǎo
  • shī
  • cóng
  • de
  • bāo
  • bāo
  • miàn
  •  上課時吳老師從她的包包里面拿
  • chū
  • le
  • biě
  • le
  • de
  • pīng
  • pāng
  • qiú
  •  
  • lǎo
  • shī
  • kāi
  • 出了一個壓癟了的乒乓球。吳老師開
  • 閱讀全文

   圍棋比賽失敗

   作文字數:217
   作者:付晶峰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • wéi
  • sài
  • jié
  • 小學作文  昨天,圍棋比賽結
  • shù
  • le
  •  
  • jiǔ
  • shī
  • bài
  • le
  •  
  • shī
  • bài
  • de
  • yuán
  • 束了,我以九比五失敗了。失敗的原
  • yīn
  • yǒu
  • diǎn
  •  
  • diǎn
  • shì
  • méi
  • yǒu
  • rèn
  • zhēn
  • xià
  •  
  • 因有四點:第一點是沒有認真下,第
  • 閱讀全文

   有趣的實驗

   作文字數:319
   作者:韓笑然
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • shí
  • yàn
  •  
  •  
  •   有趣的實驗 
  • kūn
  • gāng
  • sān
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • hán
  • xiào
  • rán
  •  
  •  
  • 昆區鋼三小三年級 韓笑然 
  •  
  •  
  • zuò
  • le
  • shí
  • yàn
  •  
  • zhè
  • shí
  •  我與爸爸做了一個實驗,這個實
  • 閱讀全文

   一次有趣的實驗

   作文字數:566
   作者:周諾言
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • guān
  • chá
  •  記住了嗎?  在我觀察記
  • de
  • zhǎng
  •  
  • liú
  • tǎng
  • zhe
  • duō
  • duō
  • de
  • shì
  •  
  • 憶的長河里,流淌著許許多多的事,
  • zuì
  • yǒu
  • de
  • shì
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • de
  • shí
  • yàn
  •  
  • xiǎng
  • 最有趣的是今天下午的實驗,你想不
  • 閱讀全文

   品味失敗與成功

   作文字數:862
   作者:周子萱
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pǐn
  • wèi
  • shī
  • bài
  • chéng
  • gōng
  •  
  •  
  •   品味失敗與成功 
  •  
  •  
  • nán
  • jīng
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  南京師范大學附屬小學 三(
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • )班 
  • 閱讀全文

   一次失敗的經歷

   作文字數:405
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • de
  •    星期三晚上,我打的
  • dàn
  • le
  •  
  • shù
  • tài
  • chà
  • le
  •  
  • jié
  • guǒ
  • làng
  • fèi
  • le
  • 雞蛋破了,技術太差了,結果浪費了
  • dàn
  •  
  •  
  •  
  • 一個雞蛋。 
  • 閱讀全文

   有趣的實驗

   小學生作文:有趣的實驗
   作文字數:767
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • dāng
  • chuǎn
  •   今天,當我氣喘吁吁地打
  • wán
  • qiú
  • lái
  • dào
  • de
  • bàn
  • gōng
  • shì
  • shí
  •  
  • chū
  • 完球來到爸爸的辦公室時,爸爸拿出
  • duī
  • guài
  • guài
  • de
  • dōng
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  • 一大堆奇奇怪怪的東西,對我說:“
  • 閱讀全文

   我愛實驗小學教學樓

   小學生作文:我愛實驗小學教學樓
   作文字數:369
   作者:沈宇萱
  • de
  • xué
  • xiào
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • shì
  • zuò
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  • 我的學校實驗小學是一座美麗的學校
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • wǎn
  • xiān
  • jìng
  • shì
  • zhào
  • ān
  • xiǎo
  • xué
  • 環境優美宛如仙境是詔安第一小學
  •  
  • nián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • xiào
  • mén
  • liǎng
  • páng
  • de
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • dōu
  • 去年實驗小學校門兩旁的教學樓都
  • 閱讀全文

   我談成功與失敗

   小學生作文:我談成功與失敗
   作文字數:390
   作者:王淵源
  • tán
  • chéng
  • gōng
  • shī
  • bài
  • 我談成功與失敗
  •  
  •  
  • shuō
  • chéng
  • gōng
  • shī
  • bài
  •  
  • men
  • biǎo
  • miàn
  • shàng
  • kàn
  •  說起成功與失敗,它們表面上看
  • lái
  • shì
  • fǎn
  •  
  • ér
  • shì
  • shí
  • shàng
  •  
  • men
  • 起來是一組反義詞,而事實上,它們
  • 閱讀全文

   有趣的科學實驗課

   小學生作文:有趣的科學實驗課
   作文字數:512
   作者:劉若陽
  • yǒu
  • de
  • xué
  • shí
  • yàn
  • 有趣的科學實驗課
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • shàng
  •  
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • xué
  • shí
  • 星期五上午,我們上了一節科學實
  • 閱讀全文

   趣味水實驗

   小學生作文:趣味水實驗
   作文字數:467
   作者:俞哲
  • wèi
  • shuǐ
  • shí
  • yàn
  • 趣味水實驗
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zuò
  • le
  • yǒu
  • guān
  • shuǐ
  • de
  • wèi
  • 今天我爸爸做了一個有關水的趣味
  • xiǎo
  • shí
  • yàn
  •  
  • 小實驗。
  • 閱讀全文

   學書法之體會--失敗是成功之母

   小學生作文:學書法之體會--失敗是成功之母
   作文字數:670
   作者:吳少雯
  • xué
  • shū
  • ?
  • zhī
  • huì
  • shī
  • bài
  • shì
  • chéng
  • gōng
  • zhī
  • 學書法之體會失敗是成功之母
  •  
  •  
  • nán
  • chāng
  • shì
  • bǎi
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • shǎo
  • wén
  •  南昌市百樹小學三年級吳少雯
  •  
  •  
  • dāng
  • kàn
  • jiàn
  • tóng
  • xué
  • huī
  •  
  • piāo
  •  當我看見同學大筆一揮,一幅漂
  • 閱讀全文

   一次有趣的實驗

   小學生作文:一次有趣的實驗
   作文字數:460
   作者:曾坤
  • yǒu
  • de
  • shí
  • yàn
  • 一次有趣的實驗
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • jiē
  • shì
  • xué
  •  
  • 今天下午,第一節課是科學課.我
  • men
  • zuò
  • le
  • jīn
  • shǔ
  • de
  • zhàng
  • lěng
  • suō
  • zhè
  • shí
  • yàn
  •  
  • 們做了金屬的熱脹冷縮得這個實驗。
  • 閱讀全文

   失敗是成功之母

   小學生作文:失敗是成功之母
   作文字數:385
   作者:因失敗而
  •  
  • zài
  • hěn
  • duō
  • shí
  • hòu
  • huì
  • yǒu
  • shī
  • bài
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • dàn
  • zhè
  • 在很多時候會有失敗的事情,但這
  • dài
  • biǎo
  • yǒng
  • yuǎn
  • shī
  • bài
  •  
  • zài
  • xué
  • shàng
  •  
  • gōng
  • zuò
  • 不代表你永遠失敗,在學習上,工作
  • shàng
  • shēng
  • huó
  • shàng
  • děng
  • chù
  • chù
  • huì
  • yǒu
  • shī
  • bài
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • 上和生活上等處處會有失敗的時候,
  • 閱讀全文

   失敗的收獲

   小學生作文:失敗的收獲
   作文字數:261
   作者:zwt123
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • èr
  • jiē
  • shàng
  •  
  • lǎo
  • 今天下午第二節體育課上,體育老
  • shī
  • ràng
  • men
  • wán
  • tóu
  • shí
  • xīn
  • qiú
  • sài
  •  
  • tóu
  • shí
  • xīn
  • qiú
  • 師讓我們玩投實心球比賽。投實心球
  • de
  • guī
  • shì
  •  
  • qián
  • miàn
  • de
  • rén
  • qiú
  • fàng
  • zài
  • hòu
  • nǎo
  • sháo
  • 的規則是:前面的人把球放在后腦勺
  • 閱讀全文

   有趣的實驗

   小學生作文:有趣的實驗
   作文字數:408
   作者:兔子
  • yǒu
  • de
  • shí
  • yàn
  • 有趣的實驗
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • jiāo
  • shì
  • zuò
  •  今天第一節課,老師在教室里做
  • le
  • guān
  • de
  • shí
  • yàn
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiān
  • chū
  • 了一個關于浮力的實驗。老師先拿出
  • 閱讀全文

   一次奇妙的小實驗

   小學生作文:一次奇妙的小實驗
   作文字數:642
   作者:ynczxx
  • miào
  • de
  • xiǎo
  • shí
  • yàn
  • 一次奇妙的小實驗
  •  
  • gān
  • lín
  •  
  • cáo
  • qín
  • 甘肅臨澤 曹玉琴
  •  
  •  
  • líng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • kuài
  • zǒu
  • jìn
  • rán
  •  課鈴響了,同學們快步走進自然
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.50732r.com | www.33018.com | 1144760.com | www.809571.com | www.hg2425.com | 7893w22.com | www.9895m.com | 2997778.com | www.808761.com | www.771671c.com | 8547qq.com | www.1466d.com | 9995r.cc | 0033l.cc | www.w84s.com | 667766d.com | www.77801v.com | www.71071l.com | 4066nn.com | www.flff1.com | www.gf11888.com | 116144.com | www.0066wd.com | www.0882389.com | 0234ee.com | www.758908.com | 155.net | 131hh.net | www.33ok33.com | 61652n.com | 80060404.com | www.6888773.com | www.pj5901.com | e2146.com | www.xjs733.com | www.388kf.com | www.810620.com | www.35252p.com | 99589.cc | www.359215.com | www.808888o.com | 55331gg.com | www.399150.com | www.cai51.com | 2jslll.com | www.119705.com | www.js8888888830.com | 3424n.com | z77bb.com | www.hg9209.com | www.yh05678.com | 863873.com | www.hjin6.com | www.5966ggg.com | 9655365.com | www.025532.com | www.369403.com | www.8520u.com | 88051.net | www.hg09b.com | www.441399.com | 3559hhh.com | www.865065.com | www.28000a.com | 457892.com | 8892958.com | www.54400q.com | www.499456.com | puntbee.com | man476.com | www.ykylc04.com | www.pj5506.com | so9999.cc | www.586960.com | www.389190.com | www.28758s.com | 838388h.com | www.766352.com | www.bwinyz09.com | www.355325.com | 3121ii.com | www.550377.com | www.78680v.com | www.29886j.com | 5360cc.com | 500000745.com | www.9422h.com | www.hg0782.com | 8037.com | 4048eee.com | www.35918b.com | www.jxcp3333.com | www.700829.com | 518515.com | www.381772.com | www.zsjzxyy.com | www.553843.com | 8685050.com | 23225.com | www.5854x.cc | www.bwinyz18.com | www.36677a.com | 8159eee.cc | 2642004.com | www.05500w.com | www.d5669.com | www.da888yl.com | 0729e.com | www.87668u.com | www.159433.com | www.50054.com | www.v6866.com | 7726mmm.com | 89892ee.com | www.hqcp5.com | www.9464005.com | www.22554100.com | 2864k.com | cr288.com | v00351.com | www.072wy.com | www.4058ii.com | www.11012.app | 35442777.com | 1489m.com | mk0088.com | www.8618aa.com | www.115527s.com | www.8996hh.com | 11989j.com | bmw8077.com | sandscotaicentral.cn | www.424770.com | www.88266w.com | www.wap.j3app.com | www.amdc0088.com | www.sjs11.com | d1915.com | 5003mmm.com | www.354611.com | www.50989k.com | www.4521d.com | www.092779.com | www.hg8707.com | 3242t.com | hbs469.com | 54443b.com | bet2018365.com | www.hf5887.com | www.ihg5511.com | www.3066oo.com | www.1274uu.com | www.lfg555.com | 8036t.com | 40033aa.com | ule609.com | 566671100.com | www.514377.com | www.5522p.cc | www.79955.com | www.30350j.com | www.http://976880.com/ | www.66930022.com | www.76060n.com | feicai0756.com | 55331jj.com | 6572t.com | 8000524.com | 2546p.com | www.010986.com | www.790991.com | www.35918y.com | www.37377h.com | www.47506i.com | www.0999888.com | www.585234.com | www.alpk55.com | www.81866l.com | 3242t.com | 10104688.com | 33567v.com | v67890.com | 88770076.com | 6423i.com | 2096.com | lehu221.com | hg999333p.com | www.106096.com | www.776860.com | www.ya160.com | www.78700g.com | www.68993277.com | www.xj444555.com | www.mgm777c.com | www.89386a.com | www.vns22.me | ctxcp12.com | www.3126b.com | www.550021n.com | www.42842808.com | www.0343z.com | www.9187g.com | www.820057.com | www.hyi158.com | www.747865.com | www.h4042.com | www.3306132.com | www.5522js.com | www.99951144.com | www.wns47.com | www.68003.com | www.hg1005.com | www.y1818.cc | www.ylg29.com | www.v771177.com | www.f30226.com | www.55268oo.com | www.sun00.com | www.7111j.com | www.vns3600.com | www.jf600.com | www.y0001.cc | www.vs88.com | www.7779856.com | www.4963ww.com | www.4828228.com | www.j80288.com | www.sha4000.com | www.8645005.com | www.30350y.com | www.rrqp222.com | www.959595.co | www.7714v.com | www.50064w.com | www.16878s.com | www.fyyy5.com | www.744559.com | www.385626.com | 3650583.com | ee76669.com | 00tt8332.com | 081234.com | d1915.com | 73055m.com | 272x.net | www.4625p.com | www.744suncity.com | www.122.hk | www.615053.com | www.46630.app | www.86339g.com | www.5647d.com | www.7793f.com | www.900248.com | www.370833.com | 2078u.com | 3678aaa.com | 11077.com | 7742n.com | 9420d.com | www.7025z.com | www.xpj2033.com | www.v88136.com | www.3775k.com | www.9155b.cc | www.342377.com | www7893.cc | yy080com | 22bb8331.com | www.995055.com | www.5849.com | www.3066zz.com | www.6022888.com | www.3933m.cc | bwin8x.com | 22ll8332.com | tz22888.com | 78114499.com | www.k1876.com | www.89599f.com | www.9422h.com | www.hqcp3.com | 8722rrrr.com | 68228l.com | 02dd.cc | www.54541100.com | www.cp009x.com | www.4331p.com | www.rrle4.com | www.89894c.com | 22205pj.com | 88949777.com | www.67797t.com | www.5966uuu.com | www.183msc.com | www.jcai3.com | m88bc.com | 9068ss.com | www.bmw555888.com | www.171717.cc | www.2021t.com | www.08588y.com | www.50064u.com | 0080u.com | 354018.com | www.544618.com | www.877565.com | www.hx6606.com | 5509h.com | 8037e.com | www.ylg3333.com | www.jbb08.net | www.ihg5522.com | www.489800.com | 6543sun.com | 500000736.com | www.503811.com | www.86339a.com | www.701498.com | 4123ww.com | wx789.com | www.777423.net | www.0622ccc.com | www.904859.com | 749304.com | 2709p.com | www.12162.com | www.2418000.com | www.197093.com | b82365com | www.vns338.com | www.00772p.com | www.361gc.com | 1770f.com | 8901p.com | www.447334.com | www.868553.com | t365.com | 55331f.com | www.hg6556.com | www.6939a.com | www.80065v.com | 3640x.com | www.355006.com | www.3846ee.com | www.504033.com | 86811pp.com | www.h7788q.com | www.77782yh.com | www.560629.com | tt6832.com | www.b22365.com | www.63606h.com | www.494969.com | 992222i.com | www.mmtx789.com | www.x55678.com | 32424b.com | 01885e.com | www.889966.com | www.77802l.com | 0708060.com | 64898e.com | www.4136t.com | www.799343.com | 13377a.com | www.7736l.cc | www.wd088.com | 3467s.cc | www.yl78776.com | www.467155.com | www.296233.com | 30688f.com | www.37767.com | www.9928m.com | yun999.com | www.m27229.com | www.8998786.com | 1429w.com | www.56733l.com | www.69567y.com | www.26878i.com | 62222.com | www.5146z0.com | www.602452.com | 87363c.com | www.04tyc.com | www.126788a.com | 8037dd.com | www.208178.com | www.3478z.cc | 5651o.com | www.87422.com | www.ac9911.com | 4165d.com | www.ssss8025.com | www.662358.com | k77304.com | www.s32939.com | www.183572.com | 2709.com | www.77783yh.com | 1449b.com | www.36360.cc | www.52011.tv | 8827ttt.com | www.778l.com | www.899485.com | qy457.com | www.88850.com | www.156020.com | 2805o.com | www.5446a.com | 80032233.com | www.88807b.com | www.66621j.com | 805216.com | www.729696.com | www.576120.com | 6175oo.com | www.44118v.com | 3559uuu.com | www.yh8434.com | www.60ksw.com | jj67890.com | www.26123dd.com | 69446688.com | www.88807a.com | www.022hn.cc | hg123311.com | www.7036ss.com | 78666f.com | www.668cp22.com | www.10999k.com | 433.com | www.00829s.com | www.008hy.cc | 159666q.com | www.blr7744.com | dd5144.com | www.pj9346.com | www.023989.com | 234907.com | www.9996gg.com | www.hczx4.com | mm99911.com | www.ra79.am | www.09991.cc | www.568565.com | 1669t.com | www.81678w.com | 2685a.com | www.30350q.com | xpj13666.com | www.0636777.com | www.883399a.com | 73567tg1.com | www.66867.com | 2822828228.com | www.yh8364.com | www.589744.com | www.pj5902.com | www.yi876.com | 2709v.com | www.181442.com | hg27388.com | www.siji01.com | 26668p.com | www.377666o.com | 118888c.com | www.55545l.com | 38989w.com | www.998855n.com | xpj90618.com | www.50170vip1.com | 9734vip.com | www.48123.hk | 7686p.com | www.56748.com | 32126q.net | www.550js.com | dzj227.com | www.988300.com | feicai0475.com | www.jm40.com | fff3405.com | www.789msc.com | wlb888.com | www.7759333.com | 33313q.com | www.tc8804.com | 78114422.com | www.4058tt.com | 65561166.com | www.86339g.com | 04666.com | www.818226.com | pp9993.com | www.50051d.com | 3049j.com | www.c5836.com | www.10887.com | www.729937.com | www.00829a.com | www.99788o.com | www.105353.com | 3222k.cc | www.4828778.com | 08778g.com | www.ylylc01.com | 99111aa.com | www.7777ho.com | www.917xpj3.com | www.330832.com | www.4488tq.com | 51200uu.com | www.99113w.com | 30179933.com | www.c98478.com | 518cp-4.com | www.901372.com | www.32666y.com | 7686p.com | www.50999p.com | 1294c.cc | www.3301866.com | 1624gg.com | www.523121.com | www.ok533.com | 11000.com | www.79095u.com | 6868269.com | www.022c.cc | www.3046k.com | 6150y.com | www.0169a.com | 8037jj.com | www.36787c.com | www.76060z.com | 00774aa.com | www.4972z.com | 7003xx.com | www.00840t.com | www.76543c.com | 6220oo.com | www.b35vv.com | wx3399.com | www.gyfc9.com | www.033001.com | 0250.com | www.954321s.com | www.517ly13.com | 2078k.com | www.bwinyz22.com | 55331d.com | www.684050.com | www.990888a.com | w9620.com | www.77114z.com | www.h7444.com | o15666.com | www.5552721.com | 1156qq.com | 2443c.com | www.0042737.com | ddcp66.com | www.369052.com | www.803503.com | 4136y.com | www.895020.com | www.www-48345.com | 4995e.com | www.qmkl1.com | www.k444.net | 16340001.com | www.w697.com | www.pj8300.com | aaa444000.com | www.5095t.com | www.lgf08.com | 0241x.com | www.589zf.com | www.666549.com | 88304q.com | www.gocp4.com | www.678309.com | 26789.com | www.544010.com | www.1168z.com | 83138t.com | www.43131l.com | www.32678.cc | bet3659905.com | 6040044.com | www.9996ii.com | www.9976799.com | 675bet.com | www.87500.com | www.345345.com | aipin11.me | www.249711.com | www.45598s.com | www.86611g.com | 61789t.com | www.77114z.com | www.5suncity.com | 7249b.com | www.324377.com | www.9895k.com | www.7435v.com | 5429.com | www.gei30.com | www.tz1555.com | 44hh.bet | 7742ss.com | www.77114k.com | www.988300.com | yf688.org | 5360qq.com | www.2418002.com | www.df6644.com | 4556d.com | ce.warning.360.cn | www.48330h.com | www.pj5875.com | 67890cc.com | www.160592.com | www.hg735.com | www.pj8491.com | 019666.com | www.33598u.com | www.646869.com | www.211345.com | tt6830.com | 2844d.com | www.50080x.com | www.pj5958.com | 99111ww.com | 70766622.com | www.909935.com | www.3066jj.com | www.www-77000.com | 4995w.com | www.26878a.com | www.js55785.com | www.3589333.com | zhcp66.com | 22qq8332.com | www.658252.com | www.8905k.com | www.hg0084.com | bc080.com | 15a43.net | www.gczj5.com | www.4521h.com | www.969516.com | 61655.com | 15a43.net | www.962505.com | www.6687s.com | www.16639.com | 4858xianlu.com | 5003w.com | www.876312.com | www.js89s.vip | www.51153.com | ss56988.com | 00773z.com | www.178753.com | www.113744.com | www.79500v.com | www.yh111222.com | 878365nn.com | 66300vip30.com | www.616144.com | www.410057.com | www.msc128.com | www.664848.com | v4212.com | zunyi803.com | www.483770.com | www.cp5800.com | www.cp0016.com | www.9068zz.com | 8hwcp.com | gg1331.com | www.77801i.com | www.6832k.com | www.v32031.com | www.pj5504.com | j15hh.com | 8344.com | 8036zz.com | www.202803.com | www.49956s.com | www.7366005.com | www.331393.com | www.kk2233.com | 7605h.com | hr466.com | 6002m.com | 991381.com | 58802h.com | P37.com | www.971261.com | www.6939y.com | www.390477.com | www.47506j.com | www.01389.com | www.223456f.com | 9339999n.com | 31436688.com | mgm3242z.com | www.101125.com | www.sygj1.com | www.0601l.com | www.4996cz.com | www.444412.com | www.9068zz.com | feicai0353.com | 7003u.com | 2334vip8.com | y6880.com | www.295126.com | www.gyfc3.com | www.7714r.com | www.63606k.com | www.983888c.com | www.464699.com | www.76543f.com | 58802g.com | 7701885.com | 8538.com | 23233i.com | 35252d.com | 777p1.cc | www.112819.com | www.811672.com | www.5091i.com | www.0601u.com | www.590051.com | www.04567x.com | www.449999.com | www.bali666.com | www.yh8217.com | 6218w.com | 2824y.net | pj300.cc | d15666.com | yz01.cc | 550111g.com | hga019.com | jbs6689.com | www.92967a.com | www.399146.com | www.810897.com | www.hm5522.com | www.00665.com | www.66332b.com | www.89777b.com | www.v774477.com | www.ba501.com | www.9895w.com | www.4058p.com | www.3157r.com | www.899500.cc | www.6003q.com | www.82142.com | www.125345.com | www.2546m.com | www.dafa3.cc | www.53516u.com | www.tyc923.com | www.7025x.com | www.7830h.com | www.823909.com | www.365815n.com | www.zzzz0291.com | www.hg6339.com | www.yh677.com | www.2836536365.com | www.5599365.com | www.vns3333.cc | www.as0004.com | www.hg9946.com | www.3459g.com | www.k30226.com | www.sun7708.com | www.8814e4.com | www.6161msccom.com | www.88807v.com | www.3868218.com | www.a80065.com | www.8996hh.com | www.429978.com | www.fzf058.com | www.yinhe400.com | www.cp67773.com | www.50999s.com | www.44mgm777.com | www.a.1308pj.com | www.xpj816.com | www.55717.com | www.2418w.com | www.81678c.com | www.15259.cc | www.159888a.com | www.596081.com | www.234397.com | p222.com | 4638866.com | 3242s.com | byj.com | 550111.com | jbb75.cc | 50000023.com | www.pjyunnan.com | www.js520567.com | www.450880.com | www.e948e.com | www.10999v.com | www.12136c.com | www.16065x.com | www.36787g.com | www.c8701.com | www.524277.com | vic81.com | hg218.com | 76886.com | 8159jjj.cc | 2509.com | www.tqdc04.com | www.16297766.com | www.3171d.com | www.1429c1.com | www.blr1144.com | www.66652b.com | www.901576.com | www.86267o.com | 2381006.com | 2505.com | df8kk.com | 99066555.com | www.yh8464.com | www.3659365.com | www.7225u.com | www.001170.com | www.202115.com | www.257588.com | 28747.com | 0234uu.com | c86811.com | www.3435999.com | www.308878.com | www.209035.com | www.7920p.com | www.41855.cc | www.435050.com | 3122y.com | 3726x.com | 44mm8331.com | www.09569p.com | www.846239.com | www.56011g.com | www.00711.cc | www.178593.com | 30019e.com | 6594.com | www.kim218.com | www.567878.com | www.93955a.com | www.53900j.com | www.526609.com | 8881240.com | 1915.com | 5144v.com | www.hg151.com | www.678js222.com | www.12455b.com | www.303471.com | 145237.com | 55331382.com | 50038q.com | hcp5555.com | www.amxhtd11.com | www.4136q.com | www.65707c.com | www.378016.com | feicai0954.com | j2368.com | www.535msc.com | www.5446yy.com | www.71233m.com | www.221075.com | 66648v.com | 55331ww.com | www.25288j.com | www.3116p.com | www.5522w.cc | q5429.com | vns00oo.com | www.m.hg763.com | www.7agcpw.com | www.cccrrr.com | www.455745.com | 59599o.com | feicai0751.com | www.85886.la | www.733484.com | www.hm2555.com | 3467a.com | 6939.com | www.9949k.com | www.99552ll.com | www.976909.com | 6191js.com | 30007h.com | www.644234.com | www.398159.com | www.373553.com | 71372226.com | www.6kk.com | www.dfh281.com | www.08588k.com | 88995003.com | 563567.com | www.hg773999.com | www.4102c.com | www.607993.com | p86811.com | www.glc55.com | www.jz9788.com | www.3552p.com | 51133b.com | 111122yy.com | www.rb05.com | www.60108b.com | 990cz.com | 3136ll.com | www.tyc606.com | www.26878d.com | 97799k.com | 3121v.com | www.n948n.com | www.3126l.com | 3331pay.com | 56987dd.com | www.610160.COM | www.cly6.com | 20833d.com | www.un222.com | www.sha2299.com | www.648377.com | 075nn.com | www.dd7920.com | www.5953188.com | 8988f.com | 76744.com | www.813365.com | www.9928g.com | feicai0873.com | www.30088hg.com | www.s2894.com | www.270667.com | 53358i.com | www.000243.com | www.77803s.com | 8159z.cc | www.jh879.com | www.xj7008.com | www.303471.com | 88663015.com | www.2302325.com | www.73gcw.com | 80368x.com | www.9908633.com | www.0967001.com | 888991155.com | www.210zr.com | www.js79901.com | www.290282.com | 2078q.com | www.88166c.com | www.507477.com | hbs124.com | www.27799a.com | www.ban03.com | 3y5511.com | www.128567.com | www.66095.cc | 680556.com | www.663929.com | www.42969.com | cp088g.com | www.js1199.com | www.2875t.com | 1147000.com | www.xpj237.com | www.33ckb.com | 8159ss.cc | www.0561drf.com | www.976821.com | 38365q.com | www.lfcp095.com | www.675066.com | 009207.com | www.4694r.com | www.101136.com | feicai0756.com | www.07679j.com | 3983008.com | www.5777933.com | www.0601n.com | 3957e.com | www.ccc665.com | www.104ak.com | 4995t.com | www.c558.cc | www.178762.com | 2851f.com | www.7240g.com | 9941716.com | www.0096ii.com | www.66ffv.com | 3566cc.com | www.4694i.com | hlw1177.com | www.00396.com | www.7256.com | rrr5144.com | www.a98886.com | www.348689.com | 7141gg.com | www.585732.com | 3559xxx.com | www.45625.com | www.585065.com | 1077rr.com | www.33ok33.com | 99840.com | www.5303.com | www.689826.com | 1077lll.com | www.12345604.cc | hg28.com | www.4519.com | www.452804.com | vn8940c.com | www.4923l.com | 7616.net | www.54968.com | 8030w.com | www.799msc.com | www.qmkl0.com | ha080.com | www.86339q.com | 6403u.com | www.42842818.com | qjdy037.com | www.bet3652018.com | www.1035z.com | 6261dd.com | www.971406.com | 7893w49.com | www.668cp77.com | 7737.com | www.20180077.com | www.534638.com | 23233f.com | www.08588h.com | 50067c.com | www.zzyl67.com | t8009.com | www.28000i.com | 8538p.com | www.4901b.com | 38238a | www.144.com.tw | www.297757.com | www.hg87488.com |