<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 2009年的第一場雪

  作文字數:438
  作者:龔鈺淇
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • de
 • chǎng
 • xuě
 •   年的第一場雪
 •  
 •  
 •  
 • gāng
 • zhēng
 • kāi
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • jiù
 • tīng
 • jiàn
 • le
 • de
 •  剛睜開眼睛,就聽見了媽媽的
 • cuī
 •  
 •  
 • kuài
 • chuáng
 •  
 • kuài
 • chuáng
 •  
 • xià
 • xuě
 •  
 • 催促:“快起床,快起床,下雪啦!
 •  
 • máng
 • lái
 •  
 • huāng
 • zhāng
 • chuān
 • shàng
 •  
 • lián
 • xié
 • ”我忙起來,慌張地穿上衣褲,連鞋
 • dōu
 • chuān
 • fǎn
 • le
 •  
 • pǎo
 • xiàng
 • tīng
 • cháo
 • chuāng
 • wài
 • kàn
 • 子都穿反了 我跑向客廳朝窗外一看
 • wa
 • zhēn
 • de
 • xià
 • xuě
 • le
 • 哇真的下雪了
 •  
 •  
 • suí
 • zhe
 • huān
 • de
 • xiào
 • shēng
 • men
 • lái
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 •  隨著歡樂的笑聲我們來到了學校
 •  
 • jìn
 • xiào
 • mén
 •  
 • dǎo
 • méi
 • shí
 • me
 •  
 • zài
 • wǎng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • 。一進校門,倒沒什么,再往前走,
 • yǎn
 • qián
 • de
 • jǐng
 • xiàng
 • shǐ
 • chī
 • jīng
 • piàn
 • bái
 • máng
 • máng
 • 眼前的景象使我大吃一驚一片白茫茫
 • xuě
 •  
 • duō
 • hái
 • zài
 • wán
 • xuě
 • zhàng
 •  
 • hái
 • méi
 • 雪地,許多孩子在玩打雪仗,我還沒
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • jiù
 • xiān
 • shòu
 • dào
 • le
 • xuě
 • qiú
 • de
 •  
 • gōng
 • 走進教室,就先受到了雪球的“攻擊
 •  
 •  
 • jiā
 • suī
 • rán
 • dōu
 • shòu
 • dào
 • le
 • duō
 •  
 •  
 • ”。大家雖然都受到了多次“襲擊”
 •  
 • shì
 • dōu
 • zài
 • zhōng
 •  
 • gǎn
 • shòu
 • zhe
 • xuě
 • dài
 • lái
 • de
 • ,可是都樂在其中,感受著雪帶來的
 •  
 • 樂趣。
 •  
 •  
 • wéi
 • le
 • qìng
 • zhù
 • èr
 • líng
 • líng
 • jiǔ
 • nián
 • zhè
 • chǎng
 • xuě
 •  為了慶祝二零零九年這第一場雪
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • men
 • ?
 • mén
 • chōu
 • le
 • jiē
 • duī
 • xuě
 • rén
 • 的到來,我們專門抽了一節課堆雪人
 •  
 • pèi
 • xián
 • jīng
 • xīn
 • zhì
 • zuò
 • le
 • xiǎo
 • xuě
 • 。我和李沛嫻精心地制作了幾個小雪
 • qiú
 • lái
 • duī
 • xuě
 • rén
 •  
 • zhǒng
 • gǎn
 • jiào
 • jiù
 • xiàng
 • zài
 • de
 • rén
 • 球來堆雪人,那種感覺就像在我的人
 • shēng
 • shàng
 • yòu
 • jiā
 • le
 • xiǎo
 •  
 • shǐ
 • fèn
 • wài
 • 生路上又加了幾個小禮物,使我分外
 • kāi
 • xīn
 •  
 • zhè
 • shàng
 •  
 • dōu
 • shì
 • xuě
 • de
 • shì
 • jiè
 •  
 • 開心。這一個上午,都是雪的世界,
 • men
 • dōu
 • biàn
 • chéng
 • le
 • xuě
 • hái
 •  
 • zài
 • 似乎我們都變成了雪孩子,在大地媽
 • de
 • huái
 • bào
 • zhōng
 • jìn
 • qíng
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • dào
 • le
 • xià
 •  
 • 媽的懷抱中盡情地玩耍。到了下午,
 • lǎo
 • shī
 • zhì
 • le
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 • jiù
 • shì
 • xiě
 • xià
 • jīn
 • tiān
 • 老師布置了一篇作文,就是寫下今天
 • guān
 • xuě
 • de
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • kuài
 • chàng
 • 關于雪的日記。同學們都快樂地唱起
 • lái
 • 歌來
 •  
 •  
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • zhè
 • shì
 • xiě
 • chéng
 • zhǎng
 •  我也非常開心,這是我寫成長日
 • zhì
 • zuì
 • gāo
 • xìng
 • de
 •  
 • zhōng
 • cháng
 • dào
 • le
 • jìn
 • qíng
 • 志最高興的一次,我終于嘗到了盡情
 • wán
 • xuě
 • de
 •  
 • 玩雪的樂趣!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
    年的第一場雪
   
   剛睜開眼睛,就聽見了媽媽的催促:“快起床,快起床,下雪啦!”我忙起來,慌張地穿上衣褲,連鞋子都穿反了 我跑向客廳朝窗外一看哇真的下雪了
    隨著歡樂的笑聲我們來到了學校。一進校門,倒沒什么,再往前走,眼前的景象使我大吃一驚一片白茫茫雪地,許多孩子在玩打雪仗,我還沒走進教室,就先受到了雪球的“攻擊”。大家雖然都受到了多次“襲擊”,可是都樂在其中,感受著雪帶來的樂趣。
    為了慶祝二零零九年這第一場雪的到來,我們專門抽了一節課堆雪人。我和李沛嫻精心地制作了幾個小雪球來堆雪人,那種感覺就像在我的人生路上又加了幾個小禮物,使我分外開心。這一個上午,都是雪的世界,似乎我們都變成了雪孩子,在大地媽媽的懷抱中盡情地玩耍。到了下午,老師布置了一篇作文,就是寫下今天關于雪的日記。同學們都快樂地唱起歌來
    我也非常開心,這是我寫成長日志最高興的一次,我終于嘗到了盡情玩雪的樂趣!
   
   
    

   美麗的第五生活區

   作文字數:394
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • zhōng
  • dōu
  •    我生活的小區一天中都
  • měi
  • ?g
  •  
  • měi
  • tiān
  • huān
  • shēng
  • xiào
  •  
  • huān
  • huān
  • 美麗如花;每天歡聲笑語、歡歡樂樂
  •  
  • měi
  • tiān
  • nào
  • fēi
  • fán
  •  
  • kōng
  • zhōng
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • kuài
  • ;每天熱鬧非凡,空氣中充滿了快樂
  • 閱讀全文

   聯想2050年的學校

   作文字數:536
   作者:魯天瑜
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lái
  • 作文網作 文 網 今天,我來
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  • xiàn
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • chén
  • zhòng
  • de
  • shū
  • 到學校。發現同學們都沒有沉重的書
  • bāo
  •  
  • zhī
  • zhe
  • tái
  • shǒu
  • běn
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • yuán
  • lái
  • xué
  • 包,只提著一臺手提本電腦。原來學
  • 閱讀全文

   2006年的第一場雪

   作文字數:409
   作者:陳震灝
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • quán
  • guó
  • dōu
  • 出處  年月日,全國各地都
  • xià
  • le
  • xuě
  •  
  • zhè
  • shì
  • de
  • chǎng
  • xuě
  •  
  • 下起了雪,這是無錫的第一場雪。
  •  
  •  
  • shí
  •  
  • xuě
  • xià
  • de
  • hěn
  • le
  •  
  • zài
  • suǒ
  •  那時,雪已下的很大了,它在所
  • 閱讀全文

   2026年的學校

   作文字數:340
   作者:陳墾
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • yuè
  • zǎo
  • shàng
  •  
  •  
  • “小學” 年的月日早上:,我
  • chī
  • wán
  • zǎo
  • cān
  • hòu
  •  
  • xiǎng
  • qián
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • biàn
  • 吃完早餐后,想去我以前的學校,便
  • dài
  • rén
  • xiǎo
  • gāng
  •  
  • xué
  • xiào
  • le
  •  
  • 帶起機器人小剛,去學校了。
  • 閱讀全文

   今年的燕子

   作文字數:344
   作者:董天琪
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • dān
  • wèi
  •  
  • zǒu
  • dào
  • bàn
  •  今天,我去爸爸單位,走到半
  • shàng
  •  
  • rán
  • kàn
  • jiàn
  • qún
  • yàn
  •  
  • zhè
  • shì
  • jīn
  • 路上,我忽然看見一群燕子,這是今
  • nián
  • kàn
  • jiàn
  • yàn
  •  
  • 年第一次看見燕子。
  • 閱讀全文

   我來到了3208年的世界

   作文字數:361
   作者:林怡樂
  •  
  •  
  •  
  • shuì
  • zhe
  • le
  •  
  • ā
  •  
  • zhè
  • shì
  •  
  •  我睡著了,啊?這里是哪里?
  • zhào
  • jìng
  • kàn
  • jiàn
  • biàn
  • chéng
  • le
  • jiàn
  • shì
  •  
  • 我照鏡子看見我變成了劍士。爸爸媽
  • zài
  • páng
  • biān
  • jiào
  • chī
  • fàn
  •  
  • shuō
  • biàn
  • chéng
  • 媽在旁邊叫我吃飯,我說我自己變成
  • 閱讀全文

   2031年的房屋

   作文字數:528
   作者:廖悅然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • xiū
  • ?
  • le
  • zhǒng
  • de
  •   年,我修建了一種奇特的
  • fáng
  •  
  • 房屋。
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  • fáng
  • shì
  • de
  •  
  • qiáng
  • shàng
  • yǒu
  •  
  •  春天,房屋是綠色的,墻上有“
  • 閱讀全文

   2004年冬季的第一場雪

   作文字數:657
   作者:朱競高
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xuě
  • 小學作文 年月日 大雪
  •  
  • 
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • dōng
  • hái
  • méi
  • yǒu
  • xià
  • guò
  • chǎng
  • xuě
  • ne
  •  
  •  今年冬季還沒有下過一場雪呢!
  • 閱讀全文

   新學年的決心

   作文字數:202
   作者:程雨政
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • xué
  • nián
  • de
  • jué
  • xīn
  • shì
  •  
  • yào
  • rèn
  •   我新學年的決心是∶要認
  • zhēn
  • xué
  •  
  • shū
  •  
  • bān
  • zhǎng
  • dāng
  • bǎng
  • yàng
  •  
  • 真學習、讀書,把班長當榜樣。
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  • dào
  • zuò
  • dào
  •  
  • zhè
  • xīn
  • xué
  • nián
  • zhōng
  • lái
  • le
  •  說到做到,這新學年終于來了
  • 閱讀全文

   童年的顏色

   作文字數:462
   作者:潘宇陽
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • yán
  • xiàng
  • qiǎo
  • dòu
  •  
  •  童年的顏色像一盒巧克力豆,
  • 閱讀全文

   新年的燒烤會

   作文字數:332
   作者:林思婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • de
  • shāo
  • kǎo
  • huì
  •  
  •   新年的燒烤會 
  •  
  •  
  •  
  • zhèng
  • yuè
  • chū
  • èr
  •  
  • hěn
  • wǎn
  • cái
  • de
  • chuáng
  •  
  •  正月初二,我很晚才起的床。
  • rán
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhèn
  • chǎo
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • 突然,我聽到一陣吵雜的聲音,我一
  • 閱讀全文

   2009年的第一場雪

   作文字數:438
   作者:龔鈺淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • chǎng
  • xuě
  •   年的第一場雪
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • zhēng
  • kāi
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiàn
  • le
  • de
  •  剛睜開眼睛,就聽見了媽媽的
  • cuī
  •  
  •  
  • kuài
  • chuáng
  •  
  • kuài
  • chuáng
  •  
  • xià
  • xuě
  •  
  • 催促:“快起床,快起床,下雪啦!
  • 閱讀全文

   童年的冬天

   作文字數:341
   作者:殷知行
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • chuāng
  • wài
  • piàn
  • piàn
  • é
  • máo
  • bān
  • 小學作文  窗外一片片鵝毛般
  • de
  • xuě
  • ?g
  • zhēng
  • xiān
  • kǒng
  • hòu
  • piāo
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • men
  • shì
  • 的雪花爭先恐后地飄落下來,它們是
  • zài
  • máng
  • zhe
  • gěi
  • huàn
  • xīn
  • shang
  • ne
  •  
  • chuān
  • zhe
  • hòu
  • 在忙著給大地換新衣裳呢。我穿著厚
  • 閱讀全文

   2008年的夏天

   作文字數:257
   作者:張浩智
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • yín
  • ?
  • shì
  • èr
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  銀川市二十一小學 三年級
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhāng
  • hào
  • zhì
  •  
  •  
  • ()班 張浩智 
  • 閱讀全文

   今年的森林運動會

   作文字數:327
   作者:王彤琰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •       
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • de
  • sēn
  • lín
  • yùn
  • dòng
  • huì
  •  今年的森林運動會
  •  
  •  
  • wáng
  • tóng
  • yǎn
  •  王彤琰
  • 閱讀全文

   新年的第一天

   作文字數:441
   作者:陳姝帆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • de
  • tiān
  • ?
  •  
  •  
  •  
  •    新年的第一天() 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • yuè
  •  
  • shì
  • xīn
  • nián
  • de
  • tiān
  •  今天是月日,是新年的第一天
  • 閱讀全文

   2040年的新型別墅

   作文字數:901
   作者:李婧盈
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • xīn
  • xíng
  • bié
  • shù
  •  
  •  
  • “小學”  年的新型別墅 
  •  
  •  
  • shà
  • mén
  • tóng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  廈門大同小學三年級()班 李
  • jìng
  • yíng
  •  
  •  
  • 婧盈 
  • 閱讀全文

   暑假的第二天

   作文字數:358
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • tóng
  • xué
  •    今天下午,我和同學
  • yuē
  • hǎo
  •  
  • le
  • zhī
  • dǎo
  •  
  • shì
  • zài
  • 約好,一起去了吉之島,可是在那里
  •  
  • jiàn
  • xiǎng
  • dào
  • de
  • shì
  • shēng
  • le
  •  
  •  
  •  
  • ,一件意想不到的事發生了。 
  • 閱讀全文

   難忘的第一次作假

   作文字數:523
   作者:黃盈穎
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  • huì
  • jīng
  • 優秀作文  人生中會經歷許許
  • duō
  • duō
  • de
  •  
  • shàng
  • xué
  •  
  • 多多的第一次;第一次上學,第一次
  • xiě
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • dōu
  • yìn
  • xiàng
  • shēn
  •  
  • ér
  • zuì
  • shǐ
  • nán
  • 寫作文……都印象深刻。而最使我難
  • 閱讀全文

   我的第一個朋友

   作文字數:369
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  •   我的第一個朋友 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •      ’  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •     
  • 閱讀全文

   去年的樹

   作文字數:408
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • shù
  •  
  •  
  •   去年的樹 
  •  
  •  
  • zài
  • hěn
  • jiǔ
  • hěn
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • yǒu
  • shù
  •  在很久很久以前,有一棵大樹和
  • zhī
  • xiǎo
  • niǎo
  • ér
  • shì
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • shù
  • gěi
  • xiǎo
  • niǎo
  • ér
  • 一只小鳥兒是好朋友。大樹給小鳥兒
  • 閱讀全文

   開學的第一天

   作文字數:390
   作者:周炎南
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • xué
  •  
  •  
  • suí
  • zhe
  • 出處   “開學啦!“隨著
  • shēng
  • jiào
  • shēng
  •  
  • men
  • zǒu
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  •  
  • gāng
  • kuà
  • jiāo
  • 一聲叫聲,我們走向學校。剛跨入教
  • shì
  • de
  • mén
  •  
  • jiù
  • xiàn
  • lǎo
  • shī
  • de
  • jiǎng
  • tái
  • shàng
  • yǒu
  • 室的大門,我就發現老師的講臺上有
  • 閱讀全文

   書,是成功的第一步

   作文字數:566
   作者:徐嘉
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • shēn
  • biān
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • rén
  • 小學作文  在我身邊,有些人
  • ài
  • shū
  •  
  • duō
  • rén
  • ài
  • shū
  •  
  • qián
  • lián
  • 熱愛讀書,許多人不愛讀書。前蘇聯
  • wěi
  • de
  • zuò
  • jiā
  • gāo
  • ěr
  • céng
  • shuō
  • guò
  • zhè
  • yàng
  • huà
  • 偉大的作家高爾基曾說過這樣一句話
  • 閱讀全文

   放假的第一天

   作文字數:419
   作者:楊浩哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • fàng
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  •   今天是放假的第一天。父
  • qīn
  • kàn
  • ér
  • me
  • yòng
  • gōng
  •  
  • yòu
  • xiǎng
  • le
  • xiǎng
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • 親看兒子那么用功,又想了想今天是
  • fàng
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhuǎn
  •  
  • xiǎng
  • 放假的第一天,眼睛骨碌一轉,他想
  • 閱讀全文

   童年的玩伴

   小學生作文:童年的玩伴
   作文字數:1285
   作者:黃浩
  •  
  •  
  • nián
  • nián
  • ?g
  • kāi
  • ?g
  • luò
  •  
  • fān
  • fān
  • fēng
  • fēng
  •  一年年花開花落,一番番風風雨
  •  
  • lán
  • de
  • xīn
  • zhōng
  • piāo
  • zhe
  • zhī
  • cǎi
  • fān
  • chuán
  • 雨,我藍色的心河中漂著只彩色帆船
  •  
  • yòng
  • fěn
  • de
  • mèng
  •  
  • hóng
  • de
  • wàng
  •  
  • huáng
  • 。我用粉色的夢、紅色的希望、黃色
  • 閱讀全文

   童年的發現

   小學生作文:童年的發現
   作文字數:754
   作者:litianha…
  • tóng
  • nián
  • de
  • xiàn
  • 童年的發現
  •  
  •  
  • tiān
  • háo
  •  李天豪
  •  
  • dōu
  • fēi
  • cháng
  • huān
  • yǎng
  •  
  • suī
  • rán
  • 我和爸爸都非常喜歡養魚,雖然我
  • 閱讀全文

   2027年的美麗“天堂”

   小學生作文:2027年的美麗“天堂”
   作文字數:861
   作者:李嘉欣
  •  
  • nián
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • duō
  • me
  • měi
  •  
  • duō
  • me
  • fán
  • róng
  •  
  • 年的世界,多么美麗,多么繁榮,
  • duō
  • me
  • miào
  •  
  • ràng
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • jiāng
  • shì
  • 多么奇妙!讓你映入眼簾的將是一個
  • rén
  • rán
  • xiàng
  • róng
  •  
  • huàn
  • rán
  • xīn
  • de
  • 人與自然相互融合、煥然一新的綠色
  • 閱讀全文

   童年的回憶

   小學生作文:童年的回憶
   作文字數:472
   作者:張真
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • huí
  •  童年的回憶
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • yóu
  • ràng
  • xiǎng
  • kuài
  • de
  • 提起童年,不由得讓我想起快樂的
  • 閱讀全文

   童年的趣事

   小學生作文:童年的趣事
   作文字數:954
   作者:周云舒
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • shì
  • 童年的趣事
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • yǒu
  • kuài
  • de
  • tóng
  • nián
  •  每個小朋友都有自己快樂的童年
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.kj333888.com | 2078j.com | WWW.460028.COM | 998r.cc | WWW.694978.COM | www.hg703.com | www.106607.com | www.ylylc04.com | 5002yy.com | WWW.551743.COM | yh8899.bet | www.891085.com | www.http://09991.com | a32689.net | www.66ckb.com | 51133uuu.com | WWW.219448.COM | www.4058gg.com | 6137w.net | www.33112j.com | 4508yy.com | WWW.879411.COM | www.500888.net | 92209.com | www.50026p.com | 3333744.com | WWW.342755.COM | www.3846u.com | www.45605.com | www.5095l.com | 3890u.com | WWW.521307.COM | www.678js333.com | 51200cc.com | WWW.361164.COM | www.j4042.com | www.74849.com | www.3416w.com | 3482x.com | WWW.745667.COM | www.9988kcd.com | bj799.com | WWW.747187.COM | www.720c75.com | bet056vip.com | WWW.140015.COM | 56988e.com | www.178625.com | www.36166j.com | s86226.com | www.820155.com | www.47jsc.com | 112i.net | WWW.541669.COM | www.56011d.com | hr1333.com | WWW.170499.COM | www.vnsr928.com | kb080.com | WWW.544949.COM | www.xb99aa.com | y7064.com | www.673066.com | www.50054r.com | 9339999d.com | wzyxwz.com | WWW.518956.COM | www.c300.cc | bet99959.com | WWW.630580.COM | www.9464002.com | 83138x.com | www.927310.com | www.60007f.com | jbb93.cc | 54241177.com | WWW.400478.COM | www.1764j.com | 81366l.com | www.866269.com | www.26163w.com | 2247gg.com | 11ii8331.com | WWW.199419.COM | www.97828q.vip | 098905.com | www.13774.com | WWW.782792.COM | www.rgcp333.com | 1675ee.com | www.901173.com | www.4dwj.com | www.hjdc2005.com | 3568z.com | www.186756.com | WWW.100271.COM | www.8473m.com | 4912c.com | www.485689.com | WWW.10928.COM | www.5146z8.com | m82365.com | www.757209.com | www.lqc5.com | www.3300ra8.com | 58w88.vip | www.126438.com | WWW.589253.COM | www.89155444.com | 500000514.com | rr8159.cc | www.911924.com | WWW.720096.COM | www.115527q.com | 86611a.com | 87965ee.com | WWW.352848.COM | www.65707f.com | hg71710.com | 28288mm.com | www.66621o.com | WWW.588076.COM | www.0601s.com | 3146.com | 05078888.com | 132843.com | WWW.205997.COM | www.50054y.com | www.v32939.com | 66671u.com | 6766xx.com | WWW.410444.COM | WWW.45648.COM | www.661326.com | gg2649.com | 1094bo.com | www.66332e.com | WWW.9448.COM | www.1wcp.com | www.883399i.com | 7779f.cc | hjcp2018.com | ycl888.com | www.526051.com | WWW.705940.COM | www.80065r.com | www.88166o.com | 8522rrrr.com | 3846j.com | 55ww8331.com | www.722571.com | WWW.260195.COM | www.83993c.com | www.16181y.com | 00005858.com | 8890830.com | 38989r.com | www.431506.com | WWW.663504.COM | www.5095m.com | www.v32031.com | 44077w.com | 30178877.com | 1408q.com | www.6h588.com | www.946277.com | WWW.838637.COM | www.6tdc.com | www.2221101.com | www.sha2277.com | 2767o.com | 3957t.com | 55331rr.com | www.165555.com | www.892070.com | WWW.64866.COM | WWW.647188.COM | www.81520c.com | www.565636.com | www.hf9018.com | 80850zz.com | 58222a.com | 80368kk.com | hgw89.com | www.394277.com | WWW.637331.COM | WWW.491305.COM | WWW.349355.COM | www.43818p.com | www.25229.com | www.8313d.com | 1489r.com | 444b9.com | 22098z.com | 50067y.com | 7792h.com | 67543.com | www.118428.com | www.696776.com | WWW.252126.COM | WWW.350677.COM | WWW.296499.COM | WWW.293503.COM | www.8816i.com | www.86267p.com | www.28891d.com | www.wns44.me | www.7240g.com | www.40339.com | www.3157l.com | 54443y.com | 68963777.com | 2355o.com | 8547xx.com | hg0088.ro | 33668.com | 9339999.com | 838388t.com | 35ww.vip | 39390524.com | r1458.com | 5360.com | 4018.com | 4255hh.com | xpj01000.com | 6150n.com | vns00ff.com | 4465n.com | 38822233.com | 309249.com | 80850gg.com | 518cp1.com | 20167744.com | 35222x.com | 111ctx.com | WWW.318171.COM | WWW.355678.COM | www.315332.com | 31325a.com | 62222d.com | www.bwinyz33.com | www.3933c.com | WWW.118881.COM | www.78949o.com | pp3100.com | hg5582.com | www.5719c.com | WWW.655348.COM | WWW.528161.COM | 55aa8331.com | 32424e.com | www.hs6666.com | www.11025.cc | WWW.930572.COM | pcdd.net | 8037a.com | www.6880xx.com | www.okw5.com | www.911070.com | 67890ppp.com | 500000914.com | www.4833043.com | WWW.831978.COM | www.308388.com | 032656.com | 5855.com | www.00840k.com | WWW.706529.COM | js75dd.com | 1865.com | www.4102q.com | WWW.577309.COM | www.196057.com | 000hg.com | www.4963uu.com | www.695a.cc | www.844689.com | 78110077.com | www.957938.com | www.3890v.com | WWW.626266.COM | a7252.com | 2998z.com | www.7793j.com | WWW.801675.COM | 3568zz.com | www.jxcp2222.com | www.595hc.com | www.912199.com | 1592o.com | www.97060h.com | WWW.632212.COM | www.533508.com | 3678y.com | www.i1432.com | WWW.144148.COM | www.569579.com | 4182000.com | www.557579.com | WWW.278948.COM | 1654ss.com | www.138cph.com | www.cf9902.com | www.369499.com | dzj002.com | www.78680d.com | WWW.131097.COM | 88894c.com | yk105.com | www.ya989.com | www.426667.com | 4018u.com | www.707987.com | WWW.177941.COM | 00qq8332.com | www.4996gn.com | WWW.76081.COM | vipsandsapp.com | 2677yyy.com | www.zfcp4.com | www.190163.com | a4647.com | www.08088.com | www.947547.com | 33432k.com | www.5446p.com | WWW.777832.COM | rr474.com | www.sha3111.com | WWW.727903.COM | 4647f.com | www.4996hh.com | WWW.801373.COM | 80368jj.com | www.sha0044.com | WWW.161724.COM | 444000xxx.com | www.4996dq.com | WWW.849588.COM | 444144.com | www.ag3366.com | WWW.833536.COM | 0015mm.com | www.7920q.com | WWW.905233.COM | 0099228.com | www.95111w.com | www.332902.com | hwcp44.com | www.1666ac.com | 322366.com | 111122cc.com | WWW.877869.COM | 8633001.com | www.a1432.com | WWW.253066.COM | js89w.vip | www.bet73f.com | www.luck886.com | 99111ss.com | WWW.50002.COM | xpj51333.com | www.3824.com | www.760170.com | 4647088.com | WWW.382654.COM | 33567i.com | www.4996ah.com | WWW.175293.COM | 55967z.com | www.3479x.com | 8449gg.com | www.x32939.com | WWW.744450.COM | hbs480.com | www.32123k.com | 4581.com | www.bwinyz13.com | WWW.333989.COM | 8449rr.com | WWW.620233.COM | 353242.com | www.33074.com | www.323518.com | 11422z.com | WWW.887588.COM | 9737cc.me | www.5522e.cc | hccy365.com | www.4809q.com | www.338032.com | 88850gg.com | WWW.15787.COM | 3846e.com | WWW.15208.COM | 0615010.com | www.4323a.com | 4116k.com | www.469705.com | www.551727.com | 4123hh.com | WWW.725106.COM | 6261s.com | WWW.464141.COM | 131c.net | www.qucp2.com | jixiang8.com | www.87668l.com | 0116556.com | www.68365p.com | www.51515i.com | www.8473m.com | www.809183.com | 5446dd.com | WWW.611220.COM | ffb88.com | WWW.778553.COM | 1724444.com | WWW.776992.COM | 2240044.com | WWW.499748.COM | 013373.com | www.ya383.com | 6033g.com | www.7793j.com | 80850g.com | www.00840b.com | 44gg8332.com | www.5484h.com | 603.com | www.41855.cc | gamelyd.com | www.126ll.com | www.661929.com | www.99113n.com | www.585065.com | www.4694u.com | www.401267.com | www.hg8yy.com | www.202406.com | www.351532.com | www.36166i.com | www.8911333.com | 9288.us | www.6033888.com | feicai0777.com | www.41518j.com | 118888v.com | www.bai05.com | 209dh.com | WWW.365761.COM | f86811.com | WWW.95122.COM | g1429.com | www.721662.com | www.88vn777.com | www.993939.com | www.81608a.com | 9995z.cc | www.c5884.com | 3568ee.com | WWW.312661.COM | 0434377.com | www.987580.com | www.65066zz.com | 374567.com | www.8582zz.com | wns78.com | WWW.615468.COM | 3662r.com | WWW.686087.COM | www.5049n.com | www.196039.com | www.67jsc.com | 52688b.com | WWW.340993.COM | 00882007.com | WWW.132653.COM | www.00772g.com | www.249022.com | www.77803h.com | wvs8.com | WWW.157331.COM | www.c44zz.com | www.35918u.com | www.682021.com | vip332.com | WWW.377266.COM | 339449.net | www.178993.com | www.4331a.com | 655660088.com | WWW.27222.COM | 4066gg.com | www.388579.com | www.80065j.com | 9737cc.me | WWW.858574.COM | www.89599c.com | bet577i.com | www.c5636.com | h8855.net | www.666407.com | www.666999qipai.com | mgm3242.co | WWW.581629.COM | www.19019r.com | abc777.com | WWW.560082.COM | 22291144.com | www.50064v.com | www.83565.com | jjj4165.com | www.813770.com | www.209337.com | 0907hb.com | WWW.912058.COM | www.63606z.com | 73657k.com | WWW.375214.COM | www.4828998.com | 4546114.com | WWW.590278.COM | www.bet91484.com | 1213www.com | WWW.203186.COM | www.848777m.com | 4066r.com | WWW.522635.COM | www.hg8hh.com | ag88.com | WWW.827315.COM | www.ag3399.com | xs9411.com | WWW.478543.COM | www.senurcare.com | 6003822.com | WWW.359738.COM | www.js00878.com | 4340m.com | www.550243.com | www.33112s.com | 33432h.com | 880766.com | WWW.828583.COM | www.a81c.cc | 3550v.com | WWW.196677.COM | www.1011777.com | 80850h.com | www.962779.com | www.89894r.com | 8977qq.com | www.79388.com | WWW.492402.COM | www.89599e.com | lehu80.com | WWW.522012.COM | www.bet379.com | 2015.com | dzc04.com | WWW.764563.COM | www.115527x.com | 495.gg | www.472717.com | www.fc78.com | www.600w.com | 8855670.com | www.837772.com | www.5522o.cc | www.qj2.co | 75991b.com | WWW.58855.COM | www.33588c.com | gbhs33.com | 7945gg.com | WWW.49481.COM | www.77801t.com | feicai0393.com | feicai0633.com | WWW.29433.COM | www.80065h.com | 403144.com | 3379xx.com | www.996099.com | www.3478p.cc | www.50999h.com | 1813vip.com | www.330627.com | WWW.378809.COM | www.115527z.com | 77606a.com | www.66055666.com | WWW.502505.COM | www.954321u.com | 3245g.com | 66betbet365.com | www.821619.com | WWW.67933.COM | www.7893w38.com | 3950y.com | twap.cc | WWW.503905.COM | www.68682f.com | www.a9151e.com | a8381.com | www.095588.com | WWW.33131.COM | www.js18686.com | 5002s.com | 2709n.com | www.49956u.com | WWW.489388.COM | www.86267b.com | www.79500q.com | 69111p.com | 134345.com | WWW.722489.COM | www.ok95.com | www.4546500.com | bwin8t.com | 55545o.com | www.307996.com | WWW.757309.COM | www.71399h.com | www.99113b.com | 23599j.com | 38345s.com | www.709812.com | WWW.466665.COM | www.135539.com | www.557789.com | js8078.com | 888991155.com | www.609477.com | WWW.923302.COM | www.99677b.com | www.47700.net | 496tt.com | ben6.com | 574.net | WWW.4296.COM | WWW.413558.COM | www.xy52.vip | www.9737aa.com | xue9999.com | bwinkkkcom | 810807.com | WWW.542455.COM | WWW.544318.COM | www.23579e.com | www.6880kk.com | 2757k.com | caipiao99.com | 850.com | www.534211.com | WWW.503675.COM | www.hy6935.com | www.747365a.com | www.30305.com | 8381009.com | 8547s.com | 2677eee.com | www.371931.com | WWW.30666.COM | WWW.584261.COM | www.77803s.com | www.6687d.com | 6175b.com | 84497722.com | 294546.com | 67877u.com | www.23718.com | www.893010.com | WWW.346968.COM | WWW.72758.COM | www.hc779.com | www.491977.com | www.i7793.com | 00443015.com | xx67890.com | 998s.cc | 78666c.com | www.53900e.com | www.897060.com | WWW.866560.COM | WWW.56528.COM | www.022sc.cc | www.15365a.com | www.23819.com | www.0011xpj.net | vip201538.com | 20055533.com | 8538.com | 7742e.com | 4694f.com | 99662016.com | www.980tk.com | www.330197.com | www.910282.com | WWW.144559.COM | WWW.590445.COM | WWW.5077.COM | WWW.189458.COM | www.89959.cc | www.00889.com | www.806765.com | www.9895e.com | www.5309678.com | www.77731l.com | 2355o.com | wfcp777666.com | dh01885.com | yh66555.com | 8880168.com | 37775145.com | 5651g.com | 1483ii.com | 386kzk.com | 815077.com | 855855.com | 083900.com | vv680.com | 97297f.com | www.59228.com | www.55764.com | www.71399o.com | www.130883.com | www.320992.com | www.422626.com | www.577062.com | www.652392.com | www.740707.com | www.855310.com | www.938454.com | www.980205.com | www.youcai77.com | www.931518.com | www.950920.com | www.921977.com | www.939623.com | www.855608.com | www.769971.com | www.696776.com | www.581860.com | www.399190.com | www.303484.com | www.202437.com | www.33588i.com | 58lt.com | j1759.com | gc922.com | 7141ee.com | 9694k.com | 4036dd.com | 37688g.com | 3467.cc | nn500d.com | 61327722.com | yhw5.cc | www.807239.com | www.8967u.com | www.13k0048.com | www.xyh6003.com | www.7681002.com | www.4923u.com | www.33112l.com | www.kv10.com | WWW.429816.COM | WWW.269948.COM | WWW.834892.COM | WWW.610802.COM | www.679975.com | www.106326.com | bwin990.co | 20188f.com | yinhe100.cc | rr444000.com | 6766zz.com | 2643b.com | www.498166.com | www.79095f.com | www.ejylc19.com | www.12455h.com | WWW.588819.COM | WWW.922207.COM | WWW.345814.COM | www.729198.com | www.43131u.com | 7945yy.com | 15a32.net | 3242v.com | hg00200.com | www.hg702.com | www.8905f.com | www.68682t.com | WWW.931397.COM | WWW.646296.COM | WWW.270165.COM | www.177534.com | 922610.com | 80368x.com | 3522a.vip | www.hjcp77.com | www.8080999g.com | www.7239h.com | WWW.117844.COM | WWW.789756.COM | WWW.28920.COM | www.50064v.com | 9149u.com | ca7033.com | 2709v.com | www.77mgm777.com | www.585.cc | WWW.186699.COM | WWW.710079.COM | www.584611.com | 11gg8332.com | cutepacking.com | 776091.com | www.hg8gg.com | www.pj56f.com | WWW.527106.COM | WWW.789582.COM | www.068617.com | 1366y.com | 316h.cc | www.yin3939.com | www.77jsc.com | www.cb5588.com | WWW.301001.COM | www.335324.com | 99772007.com | 8037uu.com | www.983888a.com | www.5856876.com | WWW.558922.COM | WWW.180075.COM | www.3567123.com | 3189.com | feicai0477.com | www.http://448378.com/ | www.50052s.com | WWW.726608.COM | www.581477.com | 5856rrr.com | 62222n.com | www.829797c.com | www.66332s.com | WWW.67218.COM | www.485689.com | 78448.com | 37255.com | www.630611.com | www.3126w.com | WWW.318535.COM | www.779889.com | vns00.vip | 32424j.com | www.4833011.com | WWW.358920.COM | www.610330.com | 22207a.com | 424138.com | www.4546100.com | WWW.179984.COM | WWW.239926.COM | 93936b.com | 3405y.com | www.9170107.com | www.5658.cc | WWW.22150.COM | 55ff940.com | 1483zz.com | www.377666z.com | www.hx6692.com | WWW.326980.COM | 3511.sbf822.com | 4809q.com | www.8905b.com | WWW.112849.COM | www.610829.com | 15856d.com | 22335156.com | www.bet73t.com | WWW.623234.COM | bet8688.com | 75959s.com | www.4546300.com | WWW.805145.COM | www.426689.com | 137.vg | www.11c93.com | www.575hc.com | www.978137.com | 3667yh.com | 38989y.com | www.60123j.com | WWW.632935.COM | 66115003.com | 2546r.com | www.3978m.com | WWW.645779.COM | 6830u.com | 2864d.com | www.hg355.com | WWW.355299.COM | 9539l.com | 1077iii.com | www.96386b.com | WWW.405321.COM | cz1366.com | 4052u.com | www.095wy.com | www.658997.com | 5309q.com | www.4078v.com | WWW.590533.COM | www.003675.com | 13111.com | www.1764s.com | WWW.44481.COM | dj0001.com | 4255yy.com | www.3890u.com | www.635852.com | xpj5590.com | www.331068.com | WWW.2546.COM | 69447711.com | 7610.com | www.664by.com | www.387844.com | 30688h.com | www.s63568.com | WWW.687098.COM | jixiang17.com | www.143291.com | WWW.407606.COM | www.63679.com | 9971004.com | www.60108l.com | www.743552.com | 8988uu.com | www.h36524.com | WWW.544492.COM | aobo44444.com | www.bwinyz43.com | WWW.124884.COM | 89777t.com | www.998855f.com | WWW.447369.COM | www.0123bd.com | 68963888.com | www.44tdc.com | www.055983.com | p5555.com | www.22303.cc | www.210639.com | 2334vip4.com | www.35918n.com | www.363477.com | 00uu8331.com | www.08588r.com | www.273092.com | bet37544.com | www.50051h.com | www.339215.com | 68228r.com | www.5086n.com | www.51515a.com | yy3189.com | WWW.459654.COM | 2004874.com | www.27363w.com | WWW.922931.COM | www35.vip | www.4996sc.com | WWW.548993.COM | 7720d.net | www.7240b.com | www.820687.com | 20779955.com | www.9478l.com | www.37337.com | 7196l.com | WWW.806711.COM | 29522dd.com | www.4196j.com | WWW.884757.COM | yh55222.com | www.80065p.com | www.053069.com | feicai0833.com | WWW.135478.COM | ks3338.com | www.0600.cc | WWW.549716.COM | r7742.com | www.d79839.com | www.234397.com | n2306.com | WWW.704166.COM | 32355aa.com | www.4520066.com | www.569361.com | 2443d.com | WWW.19244.COM | hunibe.com | www.9484.com | www.431506.com | 97799q.com | WWW.527797.COM | 15a11.net | www.6858666.com | www.140018.com | www.799666g.com | WWW.908696.COM | b7742.com | www.50080q.com | sapu66.com | www.4078y.com | WWW.798533.COM | 10104688.com | WWW.93539.COM | swtykkk.com | www.yh75060.com | www.082710.com | www.sj52488.com | WWW.630511.COM | 6594bb.com | WWW.629433.COM | 6667009.com | www.570041.com | 39905.com | www.26123hh.com | WWW.889702.COM | 71017g.com | WWW.196068.COM | 30177755.com | www.44yfa.com | 113365.com | www.980442.com | 990991.com | www.9570115.com | www.664628.com | 64898e.com | WWW.866015.COM | hg77703.com | WWW.104678.COM | 69443322.com | www.lc03.com | p8883.com | www.78949k.com | feicai0475.com | www.99094m.com | 111311.com | www.2208598.com | www.403489.com | www.bd2019b.com | www.986656.com | aipin99.me | WWW.386830.COM | 64111n.com | WWW.677370.COM | 2148888.net | WWW.31303.COM | vn65033.com | WWW.450569.COM | 9506g.com | WWW.389855.COM | uu8159.cc | WWW.398380.COM | bbinsupport.com | WWW.571909.COM | ctxcpyh.com | WWW.495898.COM | 3846iii.com | WWW.253940.COM |