<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 地球媽媽生病了

  作文字數:447
  作者:頑童
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 • shēn
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • jìn
 • le
 • tián
 • de
 •  夜深了,人們都進入了甜蜜的
 • mèng
 • xiāng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • qiú
 • tòng
 • de
 • shēn
 • yín
 • shēng
 •  
 • 夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。
 • qiú
 • de
 • shēn
 • yín
 • shēng
 • chǎo
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • shuì
 • 地球媽媽的呻吟聲吵得月亮醫生睡不
 • zhe
 • jiào
 •  
 • shì
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • yào
 • kàn
 • jiū
 • jìng
 •  
 • 著覺,于是月亮醫生要去看個究竟。
 •  
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 • qiú
 • shēng
 • bìng
 • le
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 •  原來地球媽媽生病了!而且還
 • bìng
 • qīng
 •  
 • xiǎo
 • yuán
 • běn
 • shì
 • qiú
 • de
 • xuè
 • 病得不輕:小河原本是地球媽媽的血
 •  
 • shí
 •  
 • xuè
 •  
 • jīng
 • biàn
 • chéng
 • 液,可此時此刻“血液”已經變成烏
 • hēi
 • hēi
 • de
 • le
 •  
 • sēn
 • lín
 • yuán
 • běn
 • shì
 • qiú
 • de
 • 黑烏黑的了;森林原本是地球媽媽的
 • xiù
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jīng
 • bèi
 • rén
 • men
 • 秀發,可現在已經被人們一棵一棵地
 • kǎn
 • guāng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • qiú
 • zhe
 • 砍光了…… 此時,地球媽媽捂著肚
 •  
 • liǎn
 • cāng
 • bái
 •  
 • dòu
 • de
 • hàn
 • zhū
 • cóng
 • 子,臉色蒼白,一粒粒豆大的汗珠從
 • qiú
 • cāng
 • bái
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • liú
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 • āi
 • 地球媽媽蒼白的臉上流下來,她“哎
 •  
 •  
 • āi
 •  
 •  
 •  
 • jiào
 • zhe
 •  
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • 喲……哎喲……”地叫著。月亮醫生
 • kàn
 • qiú
 • tòng
 • de
 • yàng
 •  
 • shāng
 • xīn
 • liú
 • xià
 • 看地球媽媽痛苦的樣子,傷心地流下
 • le
 • yǎn
 • lèi
 •  
 • zhēn
 • shì
 • cǎn
 • rěn
 • ā
 •  
 • 了眼淚。真是慘不忍睹啊!
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • kàn
 • le
 • kàn
 •  
 • bìng
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 •  月亮醫生看了看,并說道:“
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 • shì
 • nín
 • nèi
 • de
 • xiē
 • rén
 • lèi
 • gàn
 • de
 • 我知道了,是您體內的那些人類干的
 •  
 • men
 • luàn
 • rēng
 •  
 • luàn
 • kǎn
 • shù
 •  
 • cái
 • nín
 • de
 • ,他們亂扔垃圾、亂砍樹,才把您的
 • shēn
 • nòng
 • chéng
 • zhè
 • yàng
 •  
 • huì
 • zhāng
 • chàng
 • shū
 •  
 • 身體弄成這樣。我會發一張倡議書,
 • ràng
 • rén
 • men
 • gǎi
 • guò
 • xīn
 • de
 •  
 • 讓人們改過自新的。
 •  
 •  
 •  
 • chàng
 • shū
 • chū
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • de
 • liǎn
 •  
 •  倡議書發出去了,人們的臉“
 • shuā
 •  
 • xià
 • hóng
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • duì
 • tiān
 • shì
 •  
 • 刷”地一下子紅了,人們對天發誓:
 • men
 • hòu
 • ?
 • gǎi
 • guò
 • xīn
 •  
 • bǎo
 • qiú
 •  
 • 我們以后一定改過自新,保護地球,
 • hái
 • qiú
 • jiàn
 • kāng
 • de
 • shēn
 •  
 • měi
 • de
 • 還地球媽媽一個健康的身體,美麗的
 • róng
 • yán
 •  
 • cóng
 •  
 • rén
 • men
 • měi
 • tiān
 • qín
 • láo
 • zuò
 • zhe
 • bǎo
 • 容顏。從此,人們每天勤勞地做著保
 • qiú
 • de
 • gōng
 • zuò
 •  
 • cóng
 • hòu
 •  
 • qiú
 • 護地球媽媽的工作。從此以后,地球
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 •  
 • 媽媽每天都微笑著。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   
   
   夜深了,人們都進入了甜蜜的夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。地球媽媽的呻吟聲吵得月亮醫生睡不著覺,于是月亮醫生要去看個究竟。
   
   原來地球媽媽生病了!而且還病得不輕:小河原本是地球媽媽的血液,可此時此刻“血液”已經變成烏黑烏黑的了;森林原本是地球媽媽的秀發,可現在已經被人們一棵一棵地砍光了…… 此時,地球媽媽捂著肚子,臉色蒼白,一粒粒豆大的汗珠從地球媽媽蒼白的臉上流下來,她“哎喲……哎喲……”地叫著。月亮醫生看地球媽媽痛苦的樣子,傷心地流下了眼淚。真是慘不忍睹啊!
   
   月亮醫生看了看,并說道:“我知道了,是您體內的那些人類干的,他們亂扔垃圾、亂砍樹,才把您的身體弄成這樣。我會發一張倡議書,讓人們改過自新的。
   
   倡議書發出去了,人們的臉“刷”地一下子紅了,人們對天發誓:我們以后一定改過自新,保護地球,還地球媽媽一個健康的身體,美麗的容顏。從此,人們每天勤勞地做著保護地球媽媽的工作。從此以后,地球媽媽每天都微笑著。
   
   
   

   《地球救護記》讀后感

   作文字數:324
   作者:焦海賓
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • le
  •  
  • qiú
  • jiù
  •  
  •  今天我們讀了《地球救護記》
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • zài
  • kǒng
  • lóng
  • shí
  • dài
  • qiú
  • fēi
  • cháng
  • 一文,講的是在恐龍時代地球非常和
  • píng
  •  
  • ér
  • yǒu
  • le
  • rén
  • lèi
  •  
  • zhàn
  • zhēng
  • de
  • xiāo
  • yān
  • tūn
  • méi
  • le
  • 平。而有了人類,戰爭的硝煙吞沒了
  • 閱讀全文

   爺爺病了

   作文字數:396
   作者:楊雁翎
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • shàng
  • xīng
  •  
  • 作文網作 文 網 上星期五,
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • kàn
  • dào
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • néng
  • 我放學回家,看到爺爺躺在床上不能
  • dòng
  • dàn
  •  
  • zhe
  • wèn
  • zěn
  • me
  • le
  •  
  • 動彈,我著急地問爺爺怎么了。爺爺
  • 閱讀全文

   《地球在呻吟》讀后感

   作文字數:560
   作者:余珍
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  • piān
  • wén
  • 記住了嗎? 我今天看了一篇文
  • zhāng
  •  
  • wén
  • zhāng
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  • qiú
  • zài
  • shēn
  • yín
  •  
  • wén
  • 章,文章的名字叫《地球在呻吟》文
  • zhāng
  • de
  • gài
  • nèi
  • róng
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • de
  •  
  • 章的大概內容是這樣的:
  • 閱讀全文

   給“地球”洗個澡

   作文字數:453
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • shì
  • suì
  •  我有一個地球儀,那是我七歲
  • shēng
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • mǎi
  • gěi
  • zuò
  • wéi
  • shēng
  • 生日的時候,媽媽買給我作為生日禮
  • de
  •  
  • měi
  • tiān
  •  
  • dōu
  • huì
  • qiáo
  • qiáo
  •  
  • zhè
  • ràng
  • 物的。每天,我都會去瞧瞧它,這讓
  • 閱讀全文

   地球儀

   作文字數:157
   作者:李秋子
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • 小學作文 今天,媽媽給我買了
  • qiú
  •  
  • zhe
  • qiú
  • gào
  • 一個地球儀,爸爸拿著地球儀告訴我
  •  
  •  
  • qiú
  • shàng
  • yǒu
  • zhōu
  •  
  • fēi
  • zhōu
  •  
  • ōu
  • zhōu
  •  
  • :“地球上有七大洲,非洲、歐洲、
  • 閱讀全文

   二十年后的地球

   作文字數:403
   作者:林梓杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zuò
  • le
  •    一天晚上,我做了一個
  • mèng
  •  
  • mèng
  • jiàn
  • zuò
  • zhe
  • zhòu
  • fēi
  • chuán
  •  
  • lái
  • dào
  • èr
  • shí
  • 夢,夢見我坐著宇宙飛船,來到二十
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  • shàng
  •  
  • 年后的地球上。
  • 閱讀全文

   a 小小地球儀

   作文字數:412
   作者:馬可依
  •  
  •  
  •  
  • jiǔ
  • qián
  • gěi
  • mǎi
  • huí
  • xiǎo
  • xiǎo
  •  不久前媽媽給我買回一個小小
  • de
  • qiú
  •  
  • 的地球儀。
  •  
  •  
  • mǎi
  • huí
  • jiā
  • hòu
  • zǎi
  • guān
  • chá
  • zhè
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  買回家后我仔細觀察這個小小的
  • 閱讀全文

   從太空中看地球

   作文字數:583
   作者:武洋
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gěi
  • de
  • diàn
  • 優秀作文 今天,爸爸給我的電
  • yóu
  • xiāng
  • zhōng
  • le
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • shì
  • shén
  • zhōu
  • hào
  • 子郵箱中發了一張照片,是神舟五號
  • zài
  • tài
  • kōng
  • zhōng
  • pāi
  • xià
  • lái
  • de
  • qiú
  • biǎo
  • miàn
  • xiàng
  •  
  • zǒng
  • 在太空中拍下來的地球表面圖像。總
  • 閱讀全文

   愛護地球  保護環境

   作文字數:342
   作者:高博遠
  •  
  •  
  • ài
  • qiú
  •  
  •  
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  •  愛護地球 保護環境
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • guò
  • liǎng
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  •  
  • zhī
  • yǒu
  •  我看過兩篇文章 只有一個
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhòu
  • shēng
  • mìng
  • zhī
  •  
  •  
  • tóng
  • 地球 和 宇宙生命之謎 通
  • 閱讀全文

   保護地球

   作文字數:666
   作者:鄭愷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • zēng
  • jiā
  • rén
  •  
  • shì
  • jiè
  • jiù
  • huì
  •   如果增加一個人,世界就會
  • zēng
  • jiā
  • rén
  • de
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  
  • qiú
  • shàng
  • de
  • rén
  • yuè
  • 增加一個人的用水量,地球上的人越
  • lái
  • yuè
  • duō
  •  
  • gòng
  • men
  • shí
  • yòng
  • de
  • shuǐ
  • jiù
  • huì
  • cóng
  • dàn
  • 來越多,可供我們食用的水就會從淡
  • 閱讀全文

   500年后的地球

   作文字數:699
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  •     500年后的地球  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  • zài
  • shì
  • wèi
  • zhe
  • lán
  • 年后的地球再也不是那位披著藍色
  • 閱讀全文

   地球做美容

   作文字數:334
   作者:蔣小鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • zuò
  • měi
  • róng
  •   地球做美容
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • le
  • qiú
  • kàn
  • zhe
  •  新年快要到了地球看著自己一
  • tiān
  • tiān
  • chǒu
  • de
  • wài
  • biǎo
  •  
  • jué
  • ?
  • měi
  • róng
  • yuàn
  • zuò
  • 天比一天丑的外表,決定去美容院做
  • 閱讀全文

   地球看病

   作文字數:410
   作者:吳子睿
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • dào
  • zhòu
  • zhōng
  • xīn
  • 出處   地球到宇宙中心醫
  • yuàn
  • lái
  • kàn
  • bìng
  •  
  • huǒ
  • xīng
  • shēng
  • wèn
  •  
  •  
  • qiú
  • lǎo
  • 院來看病,火星醫生問:“地球老弟
  •  
  • zěn
  • me
  • le
  •  
  •  
  •  
  • sǎng
  • téng
  •  
  • sòu
  •  
  • ,你怎么了?”“我嗓子疼、咳嗽、
  • 閱讀全文

   媽媽病了(看圖寫話)

   作文字數:590
   作者:dudu2000
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • píng
  • jìn
  • jiā
  • mén
  •   下午放學后,吳萍一進家門
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  •  
  • liǎn
  • cāng
  • bái
  •  
  • ,就看見媽媽躺在床上,臉色蒼白。
  • jǐn
  • zhòu
  • méi
  • tóu
  •  
  • xiǎn
  • de
  • fēi
  • cháng
  • ruò
  •  
  • 緊皺眉頭,顯的非常虛弱。她摸摸媽
  • 閱讀全文

   地球啊,你的未來

   作文字數:675
   作者:趙玉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • ā
  •  
  • de
  • wèi
  • lái
  •  
  •  
  •    地球啊,你的未來 
  • píng
  • ?
  • xué
  • dūn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhào
  • 平川學區五里墩小學三年級 趙玉
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • de
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • chéng
  • zuò
  • zhe
  •  今天是年的一天,我正乘坐著宇
  • 閱讀全文

   玉湖病了

   作文字數:685
   作者:林總
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   玉湖病了 
  •  
  •  
  • tóng
  • guò
  • zōng
  • xìng
  • xué
  •  
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  •  通過一次綜合性學習,老師讓我
  • men
  • zuò
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • huán
  • jìng
  • diào
  • chá
  •  
  • cái
  • xiàn
  • 們做一次家鄉的環境調查,我才發現
  • 閱讀全文

   變暖的地球

   作文字數:377
   作者:張子璇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìn
  • nián
  • lái
  •  
  • dōng
  • tiān
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  •   近幾年來,冬天不下雪了,
  • xià
  • tiān
  • yòu
  • yào
  • mìng
  •  
  • zhè
  • shì
  • wéi
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  •  
  • 夏天又熱得要命,這是為什么呢? 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   保護我們的地球媽媽吧

   作文字數:458
   作者:任暢航
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • bǎo
  • men
  • de
  • qiú
  • 優秀作文  保護我們的地球媽
  • ba
  • 媽吧
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • yǒu
  • jiā
  • tíng
  •  
  • yǒu
  •  地球媽媽有一個大家庭,她有
  • 閱讀全文

   不能讓地球媽媽再哭泣

   作文字數:443
   作者:王懿嫻
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • néng
  • ràng
  • qiú
  • zài
  •  不能讓地球媽媽再哭泣
  •  
  •  
  • wáng
  • xián
  •  王懿嫻
  • 閱讀全文

   保護地球,做綠色環保小衛士

   作文字數:724
   作者:郝方源
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • máng
  • máng
  • zhòu
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • 小學作文  在茫茫宇宙中,有
  • wèi
  • lán
  • de
  • xīng
  • qiú
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • rén
  • lèi
  • 一顆蔚藍色的星球,她就是我們人類
  • lài
  • shēng
  • cún
  • de
  • jiā
  • yuán
  •  
  •  
  • qiú
  •  
  • qiú
  • qīn
  • 賴以生存的家園——地球。地球母親
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:361
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   記得前幾天,我生病了。 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • qīng
  • chǔ
  • chǔ
  • tiān
  •  
  • xià
  •  我清清楚楚記得那一天,我下
  • 閱讀全文

   地球母親,謝謝您

   作文字數:381
   作者:畢艷靚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • xiè
  • xiè
  • nín
  •  
  •  
  •   地球母親,謝謝您 
  •  
  •  
  •  
  • yàn
  • liàng
  •  
  •  
  •  畢艷靚 
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • shì
  • nín
  • yǎng
  • le
  • men
  •  
  •  地球母親,是您養育了我們,
  • 閱讀全文

   地球母親,謝謝您

   作文字數:407
   作者:蓋瑞雪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • xiè
  • xiè
  • nín
  •  
  •  
  •   地球母親,謝謝您 
  •  
  •  
  •  
  • gài
  • ruì
  • xuě
  •  
  •  
  •  蓋瑞雪 
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • shì
  • suǒ
  • yǒu
  • rén
  • de
  • qīn
  •  
  • nín
  •  地球是所有人的母親,您賜予
  • 閱讀全文

   爸爸生病了

   作文字數:676
   作者:愛車一族
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • suàn
  • gōng
  • chéng
  • shī
  •  
  •   我的爸爸是計算機工程師,
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • kāi
  • suàn
  •  
  • suàn
  • zài
  • 他每天都離不開計算機,計算機在他
  • shǒu
  • jiù
  • xiàng
  • shuǐ
  •  
  • yóu
  • rèn
  • yǒu
  •  
  • 手里就像如魚得水,游刃有余。爸爸
  • 閱讀全文

   地球媽媽生病了

   作文字數:447
   作者:頑童
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • le
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • jìn
  • le
  • tián
  • de
  •  夜深了,人們都進入了甜蜜的
  • mèng
  • xiāng
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  • tòng
  • de
  • shēn
  • yín
  • shēng
  •  
  • 夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:267
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •  我生病了 
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  • 胡新濤 
  •  
  • yǒu
  •  
  • zài
  • sǎo
  • wèi
  • shēng
  •  
  • gǎn
  • 有一次,我媽媽在打掃衛生,我感
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:295
   作者:習慣    …
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 站長: 我生病了 
  •  
  • gài
  • bīng
  •  
  •  
  • 蓋奕冰 
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • zhí
  • yǒu
  • dēng
  • bèi
  • de
  • guàn
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • 晚上我一直有蹬被子的習慣,早上
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:289
   作者:孫培瓏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 小學作文 我生病了 
  •  
  • sūn
  • péi
  • lóng
  •  
  •  
  • 孫培瓏 
  •  
  • yǒu
  • zǎo
  • chén
  •  
  • shāo
  • sān
  • shí
  • jiǔ
  •  
  • dāng
  • 有一次早晨,我發燒三十九度,當
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:322
   作者:牟智通
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 作文網作 文 網 我生病了 
  •  
  • móu
  • zhì
  • tóng
  •  
  •  
  • 牟智通 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • le
  • chuáng
  • gǎn
  • jiào
  • shū
  •  一天,我早上起了床感覺不舒
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:222
   作者:高嘉偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   我生病了 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • jiā
  • wěi
  •  
  •  
  •  高嘉偉 
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • dài
  •  有一次,我生病了。媽媽帶我
  • 閱讀全文
  卓易彩票 fuhao123.com | WWW.911191.COM | 20833d.com | www.senurcare.com | www.190302.com | www.50000955.co | WWW.203799.COM | 3530.com | WWW.441060.COM | 20188m.com | www.12656.cc | 9068aa.com | www.ct6675.com | 22117.com | www.49956c.com | 30006y.com | www.36788m.com | 131zz.net | WWW.318556.COM | 6830c.com | WWW.642658.COM | uu5443.com | www.817336.com | www.19019n.com | www.290165.com | www.775398.com | www.036874.com | www.86333b.com | 2934k.com | www.80767w.com | xpj677h.com | www.tx27.com | s4212.com | WWW.654661.COM | 123456vip.cc | www.755690.com | www.535.cc | 6hcc99.com | www.12136.com | 8722iiii.com | www.gyfc3.com | 5414.com | www.582062.com | www.6880oo.com | x33j.vip | www.3126t.com | 67890h.com | WWW.96608.COM | www.4212h.com | www.062866.com | www.89979.cc | 143.cc | WWW.926966.COM | www.89677k.com | 8890815.com | WWW.23452.COM | 99151u.com | www.401275.com | www.48330n.com | 9398800.com | WWW.286433.COM | 2846u.com | tt888v.com | www.544bb.cc | 3009j.com | 33313u.com | www.09xyc.com | 4023.com | 64884.com | www.hm5222.com | l08199.com | www.901591.com | www.07679l.com | 7172244.com | WWW.552013.COM | www.1117758.com | 78808g.com | www.919227.com | www.ba307.com | 33432c.com | WWW.810879.COM | www.5446d.com | 2595g.com | WWW.647268.COM | www.184897.com | 0004661.com | WWW.700440.COM | www.8080999a.com | 3640n.com | www.810531.com | www.34788h.com | tyc71.com | www.44887.com | www.czg2.com | www.71071p.com | 22294411.com | WWW.215860.COM | www.cr677.com | 3189e.com | www.506951.com | www.7793m.com | u2554.com | 567sgw.com | WWW.563641.COM | www.7036ll.com | 53262zz.com | www.01hfcp.com | www.5441t.com | 81511v.com | 99306n.com | WWW.910078.COM | www.d63568.com | 54249955.com | www.178625.com | WWW.898126.COM | www.5555yh.com | 2542244.com | www.755908.com | www.am5432.com | www.lfcp123.com | 28839u.com | WWW.326448.COM | www.033.la | 27878kk.com | 11683388.com | www.351867.com | WWW.55039.COM | 7605e.com | 80567d.com | WWW.594132.COM | www.55228b.com | 1305005.com | wnsrw.vip | www.060640.com | WWW.746833.COM | www.js89j.vip | 69441166.com | 38820055.com | www.93492.com | WWW.527106.COM | www.65066dd.com | amhg099.com | 7893w18.com | www.815055.com | WWW.248298.COM | www.288963.com | 6769.cc | 9964j.com | www.33112i.com | WWW.490053.COM | www.hgdc100.com | 365w.net | 55967a.com | qntk.com | WWW.151201.COM | WWW.523257.COM | www.028126.com | u2554.com | 61828.me | 00048n.com | www.938906.com | WWW.424055.COM | www.1205.com | 8185v.com | tz1333.com | www.944533.com | WWW.358183.COM | www.5441v.com | www.468860.com | www.55526n.com | 54241133.com | d2306.com | 06006p.com | WWW.375965.COM | www.4323r.com | www.9818v.cc | WWW.113412.COM | WWW.283545.COM | WWW.810569.COM | WWW.625795.COM | WWW.59805.COM | www.638173.com | www.649880.com | kj76.cc | 914903.com | 4812.com | 060nnn.com | so3333.cc | 8036t.com | www.68058888.com | www.y6087.com | www.780sun.com | www.99788q.com | www.49956h.com | WWW.221647.COM | WWW.119306.COM | WWW.292559.COM | www.507285.com | www.66806688.com | 5509i.com | 0615010.com | 9607.com | nn1915.com | 159666e.com | www.5049r.com | www.5719f.com | www.66653y.com | www.mody8.com | WWW.309749.COM | WWW.610616.COM | www.885345.com | 878365jj.com | haomenbo.com | 6869g.com | 00992007.com | www.5049o.com | www.q98478.com | www.00czj.com | WWW.711201.COM | WWW.70466.COM | www.613595.com | 34895.com | 75335.com | 38850088.com | 9780055.com | www.60886o.com | www.94580.cc | WWW.222112.COM | WWW.2649.COM | www.89656a.com | 149301.com | y5429.com | 6769.cc | www.a3410.com | www.91233k.com | WWW.237488.COM | www.622209.com | 365225c.com | 53166r.com | 97799f.com | www.87708b.com | www.7777hi.com | WWW.136075.COM | www.314577.com | 2455o.com | i72227.com | www.u80288.com | www.21202v.com | WWW.177943.COM | www.596353.com | WWW.693977.COM | vip.city78.cn | 4647099.com | www.099923.com | www.b773776.com | WWW.234589.COM | www.258768.com | bg6888.com | 28839f.com | www.33678xx.com | www.qml5.com | WWW.313572.COM | 8036uu.com | 34f35.com | www.7415l.com | www.fh7577.com | WWW.511249.COM | www.sccbo.com | 3467n.cc | www.293988.com | www.88266g.com | WWW.857989.COM | www.481770.com | mi789.vip | www.677256.com | www.3978d.com | WWW.548978.COM | www.748181.com | 7003r.com | www.621301.com | WWW.770358.COM | www.737298.com | 9500988.com | www.16181t.com | www.07163w.com | WWW.530790.COM | 32126.net | q2018q.com | www.54968g.com | WWW.549631.COM | 7792d.com | www.799666a.com | www.3890i.com | www.905844.com | 93922q.com | www.109015.com | www.0014z.com | www.898140.com | 3467b.am | www.80188q.com | WWW.621341.COM | www.287916.com | 566777o.com | www.12136l.com | WWW.88899.COM | 1449b.com | 5002ttt.com | www.6653c.com | WWW.663739.COM | bj399.com | www.4136l.com | WWW.292729.COM | www.djcp002.com | bet577t.com | www.47707.cc | WWW.606198.COM | meigaomei2017.com | 8290r.com | www.hm3988.com | www.299695.com | 7726mmm.com | www.hg81999.com | WWW.475980.COM | amam8.com | www.cn365p.com | WWW.828583.COM | www.815333.com | 444000oo.com | www.fcsj.com | www.449123.com | a35151.com | www.jx68.com | 87818.com | 23066.com | WWW.48155.COM | www.338031.com | 9485666.com | www.55545.com | www.808793.com | 3676vip.com | www.78700n.com | www.569080.com | 3566rr.com | www.33997l.com | www.232775.com | 78118877.com | WWW.303325.COM | hgw89.com | www.20199pp.com | WWW.129905.COM | 8538p.com | www.06820i.com | WWW.89883.COM | 0022ylc.com | www.a773776.com | www.237399.com | y854.cc | WWW.296513.COM | 228040.com | js8800.net | WWW.140015.COM | m333999.com | www.q69096.com | WWW.879189.COM | 91019b.net | www.vn888234.cc | www.922069.com | 7508d.com | www.61233r.com | www.744788.com | www.3agcpw.com | WWW.514655.COM | dzjgw7777.com | www.d3846.com | www.702309.com | 5004xx.com | www.hf5886.com | 7792x.com | www.4521i.com | www.916730.com | 68228x.com | WWW.910046.COM | 696.net | www.466890.com | www.949430.com | 4270ww.com | WWW.117946.COM | js6444.com | www.hg6767.com | www.090925.com | www.89599e.com | WWW.388399.COM | 33772007.com | WWW.640768.COM | zjgcfc.com | www.288hc.com | vip201678.com | www.792063.com | www.178651.com | www.1168z.com | WWW.667209.COM | yhyunnan.vip | www.3005u.com | 56988p.com | www.4331r.com | 456232.com | www.173151.com | www.635477.com | 320007.com | WWW.921606.COM | 4182009.com | WWW.428765.COM | 8520r.com | www.5027.com | 6033m.com | www.26299s.com | zhcp34.com | www.6126.com | lj551.com | www.js18685.com | 355kk.com | www.7415oo.com | www.767884.com | www.94099.com | WWW.764637.COM | 20770000.com | www.922109.com | www.50000966.com | www.786587.com | www.1700.com | www.936399.com | www.j948j.com | WWW.620096.COM | www.998855p.com | WWW.640074.COM | 90307v.com | WWW.688260.COM | www.5504o.com | www.772701.com | www.7370.com | www.302591.com | www.351532.com | bbptz.com | www.56011d.com | 4323w.com | www.4923t.com | 943.com | www.15355e.com | 99111pp.com | www.001ac.com | 33557.com | WWW.464141.COM | jing555.com | WWW.28033.COM | 55ee8332.com | www.887771.com | www.04567t.com | www.53911a.com | www.hg88676.com | kj8888.com | www.04088.com | 2685js.com | WWW.771882.COM | 0003890.com | WWW.909392.COM | 80850dd.com | WWW.529195.COM | www.7415zz.com | 129786.com | www.0076788.com | 55797x.com | WWW.114756.COM | 647768.com | WWW.175357.COM | www.854608.com | 090022.com | www.30350h.com | www.759330.com | www.97655b.com | 76543e.com | WWW.318986.COM | 6220ff.com | www.589703.com | www.3421m.com | 32355pp.com | WWW.827744.COM | 11kk8331.com | WWW.132346.COM | www.969306.com | 88992007.com | www.cp8005.cc | v5429.com | www.996963.com | www.9737uu.com | ule8.vip | WWW.329433.COM | 6xh.vip | www.769117.com | www.3398766.com | 67877g.com | WWW.223754.COM | 7196xx.com | www.133960.com | www.60108w.com | 3405mmm.com | WWW.919376.COM | www.530016.com | 44488b.com | WWW.492402.COM | ag6676.com | www.43988.com | www.5484c.com | qianma9.cn | www.587991.com | www.624202.com | 08778p.com | WWW.900370.COM | www.38775yy.com | 509.co | WWW.864185.COM | www.89599f.com | mgm3242t.com | WWW.791489.COM | www.sscb99.cc | 8790q.com | WWW.563850.COM | www.361550.com | 69446611.com | WWW.499519.COM | www.c44ii.com | jinguan4455.com | WWW.787799.COM | www.79500w.com | 656pj.com | WWW.36728.COM | www.hg8889.tw | 0853dh.com | WWW.243442.COM | www.9895t.com | 66671g.com | WWW.840809.COM | www.495.cc | 3389.live | www.616097.com | www.33598h.com | 22bb8331.com | phpwind.net | WWW.568101.COM | www.16008.com | 11018a.com | WWW.433449.COM | www.479dh.com | 3522ii.cc | www.542511.com | www.2118037.com | pjhainan.com | www.80790.com | WWW.318483.COM | www.00772o.com | 858489.com | www.976931.com | www.83033n.com | jzcp880.com | amhj.cc | WWW.458056.COM | www.640268.com | yy1915.com | www.083037.com | WWW.440159.COM | www.8313k.com | 6008590.com | www.713667.com | www.3478j.cc | www.85857m.com | 68228s.com | WWW.320234.COM | www.77996b.com | 2535a.com | 9964.com | WWW.622501.COM | www.97655p.com | uu2205.com | 44gg8331.com | WWW.94966.COM | www.486.cc | dazhuangjia.me | jixiang9.com | WWW.210373.COM | www.76520y.com | 5622j.com | 52688c.com | www.606624.com | WWW.107102.COM | www.xpj2050.com | 33395757.com | www.83033o.com | WWW.516008.COM | www.761bbb.com | 55331c.com | 0033v.cc | www.943893.com | www.qml3.com | www.9170115.com | 4465n.com | 98y88.vip | WWW.794337.COM | www.61655q.com | www.630675.com | 1443d.com | www.354877.com | WWW.111275.COM | www.725603.com | 6220o.com | zhcp69.com | www.le33.cc | WWW.342855.COM | www.290227.com | rr4675.com | 11177381.com | www.187397.com | WWW.660858.COM | www.813016.com | www.85857r.com | rrr5701.com | blr2033.com | WWW.451810.COM | WWW.844383.COM | www.jsc799.com | 518cp-4.com | 3778dd.com | 867500.com | WWW.243643.COM | www.0014q.com | www.o32031.com | 3002535.com | 1434e.com | 234cfw.com | WWW.284711.COM | WWW.754163.COM | www.12345606.cc | 2211760.com | 4036kk.com | 3983019.com | www.560935.com | WWW.681182.COM | www.9149a.com | www.81619.com | 0747pp.com | 80368ss.com | 63305z.com | www.363067.com | WWW.25727.COM | www.aa8618.com | www.1764t.com | www.20199ll.com | 57157q.com | 3379o.com | 380336.com | WWW.347818.COM | WWW.445909.COM | www.00840z.com | www.xpj1123.com | 226688j.net | 90307n.com | 4441779.com | tt2649.com | www.985576.com | WWW.88053.COM | www.ac9911.com | www.pj99e.com | www.38138j.com | 87665g.com | 22098q.com | 59599.com | ylg5888.com | www.175905.com | WWW.11203.COM | WWW.699167.COM | www.c6089.com | www.1666c.com | www.9895n.com | www.q9478.com | 87965jj.com | 4270yy.com | feicai0530.com | 4066z.com | www.153680.com | WWW.521905.COM | WWW.249789.COM | WWW.670835.COM | www.2934s.com | www.585.cc | www.5446y.com | www.5446ss.com | 99306b.com | 660411.com | 3421b.com | blr8855.com | changlecai.com | hg2017.cc | hk600.com | www.301871.com | www.837887.com | WWW.234008.COM | WWW.304916.COM | WWW.306619.COM | www.c1825.com | www.16878g.com | www.jsbet008.com | www.0066psb.com | www.80188q.com | www.28000p.com | www.jxcp3333.com | 2546i.com | long88.com | 20160913.vip | 3467h.com | 3662d.com | 81366.com | 8381e.com | kk3384.com | wns880.com | 2127k.com | 8294w.com | 3788z.com | xpj708.com | 518cp4.com | 3648.net | 7335n.com | x7742.com | www.84786.com | www.899899.com | 625444.com | grd666.com | www.135398.com | www.297757.com | www.338061.com | www.370155.com | www.510477.com | www.567610.com | www.555958.com | www.558413.com | www.163cp1.cc | www.514611.com | www.357256.com | www.263289.com | www.336766.com | www.126509.com | www.guocai667.com | www.163770.com | www.86267o.com | 83442.com | 588hz.me | 2306.com | 30006s.com | 001122331.com | 2017dh.com | 242844.com | lh66o.com | 3788d.com | 56787xx.com | 2267u.com | 81511x.com | www.356062.com | www.5hg6668.com | www.60886r.com | www.cq58qp.com | www.12455u.com | www.99830.cc | WWW.481889.COM | WWW.761477.COM | WWW.901601.COM | WWW.5265.COM | WWW.54177.COM | www.679957.com | www.331215.com | 53933.com | 0747x.com | 0234f.com | bwinlll.com | 82365i.com | 22bb8331.com | 1479t.com | www.696668.com | www.087t.com | www.83033p.com | www.cpkk6.com | WWW.700440.COM | WWW.331051.COM | WWW.124298.COM | www.303476.com | 56878.com | dejinbet.com | 0332t.com | jbb71.cc | www.97596.com | www.469703.com | www.954321q.com | www.2934v.com | WWW.889650.COM | WWW.219039.COM | www.687044.com | 394444.com | 6137b.net | 9646k.com | vipvip2222.com | www.351089.com | www.3421m.com | www.26878g.com | WWW.355606.COM | WWW.679124.COM | www.652932.com | 8288123.com | 7172244.com | 40014477.com | hg999333.com | www.99552ii.com | www.50080n.com | WWW.522085.COM | WWW.670055.COM | www.331277.com | 5004fff.com | 44303.com | 3434jjj.com | www.2021g.com | www.60123j.com | WWW.743234.COM | WWW.208601.COM | www.90422.com | 111122ff.com | 8682325.com | www.19019i.com | www.5500ra8.com | WWW.447240.COM | WWW.186935.COM | www.178752.com | 11104066.com | 20770033.com | kk7742.com | www.43468.com | www.79579.com | WWW.491403.COM | WWW.620096.COM | baidu886.com | 5019kzc.com | 8905g.com | www.56011p.com | www.hr9888.com | WWW.132568.COM | www.73736a.com | gg1331.com | lixingyoulun.cc | www.591069.com | www.3126z.com | WWW.565010.COM | www.77803u.com | 6063331.com | 9995n.cc | www.392229.com | WWW.689007.COM | WWW.33885.COM | www.030628.com | by777.com | 2546v.com | www.1764k.com | WWW.678926.COM | WWW.853534.COM | feicai0792.com | m14666.com | www.cn365l.com | www.3126x.com | WWW.208572.COM | ww3822.com | qqq40033.com | www.xpj2090.com | www.5522y.cc | WWW.859752.COM | 463e7.com | 3788aa.com | www.4196l.com | www.aa3126.com | WWW.307565.COM | 99151m.com | 009900i.com | www.r63568.com | WWW.79279.COM | www.338996.com | bet99979.com | www.85857o.com | www.15355j.com | WWW.526066.COM | feicai0816.com | tzvip2027.com | www.12345602.cc | WWW.632935.COM | www.097318.com | 4567blr.com | www.1122xpj.net | www.hx6627.com | www.874966.com | 1985555.com | 5004hhh.com | www.15355i.com | WWW.345147.COM | 3009s.com | 85722.com | www.99080044.com | WWW.660858.COM | 20132019.com | 99567i.com | www.pujing65.com | WWW.14784.COM | 3983019.com | 2455j.com | www.81233s.com | WWW.615468.COM | bet89226.com | wd888.com | www.0014v.com | www.672566.com | 83377g.com | www.8473v.com | WWW.252761.COM | www.290038.com | 8888c9.com | www.23819.com | WWW.160277.COM | 2400017.com | 26431818.com | www.53900b.com | www.974919.com | 54443u.com | www.55070r.com | WWW.110943.COM | yp888.com | 67877h.com | www.bet73q.com | WWW.329269.COM | 5004pp.com | www.00773k.com | WWW.522821.COM | 076.cm | xpj58058.com | www.6611d.cc | www.502433.com | n14666.com | www.4833043.com | WWW.269502.COM | 00339193.com | www.4996nc.com | WWW.302652.COM | 8898555.com | www.yl258.com | WWW.311933.COM | vn8940c.com: | 50000027.com | WWW.517844.COM | 37881.com | dh145.com | www.5091y.com | www.235944.com | 418923.com | www.66621h.com | www.500823.com | ww4119.com | www.80065x.com | www.582062.com | 78808c.com | www.81520h.com | www.565121.com | 86611j.com | www.50064k.com | www.375967.com | dzhcp9.com | www.00665h.com | www.150962.com | 2381l.com | www.gczj7.com | www.18tk.com | vnsr11888.com | WWW.408668.COM | yphbuy.com | www.98698g.com | WWW.622037.COM | 00116556.com | www.30350b.com | WWW.641444.COM | 4520066.com | www.954321h.com | www.674770.com | x33b.vip | www.11czj.com | kj12.com | www.06068.com | WWW.524278.COM | 9484D.com | www.837993.com | WWW.13508.COM | 205115.com | www.5522l.cc | www.0808444.com | www.938x.cc | WWW.468885.COM | 55797y.com | www.68993261.com | www.529355.com | 5219v.com | WWW.400951.COM | 8905c.com | www.44118n.com | www.952583.com | 2127h.com | WWW.292733.COM | 6150d.com | www.0622sss.com | www.914901.com | 52599a.com | WWW.690992.COM | x7267.com | www.56011h.com | www.565516.com | 2613q.com | WWW.3146.COM | qycps7.com | www.78700g.com | www.522666.com | www.4972i.com | WWW.806041.COM | 32008.com | WWW.54945.COM | 1259x.com | www.3522 | www.luck885.com | www.y4042.com | WWW.18451.COM | 6487qqq.com | WWW.740035.COM | sbf533.com | www.2418l.com | 267766.com | www.59199.com | www.980205.com | la688.com | WWW.265751.COM | 71707s.com | WWW.107102.COM | xpj215.com | www.6126.com | 09t55.com | www.7920e.com | www.500227.com | www.35252g.com | WWW.450070.COM | 11005k.com | WWW.123567.COM | 56728i.com | www.caim2.com | 35442111.com | www.89894p.com | 1294o.cc | www.350c5.com | www.28003.com | www.1bet005.com | www.671566.com | 1594004.com | WWW.330828.COM | 7779k.cc | WWW.896684.COM | 20550349.com | WWW.921069.COM | 4255o.com | WWW.481556.COM | 32555t.com | WWW.754155.COM | 777hg444.com | www.c9664.com | 80368xx.com | www.mody8.com | xpj3432.com | www.sytg6.com |