<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 地球媽媽生病了

  作文字數:447
  作者:頑童
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 • shēn
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • jìn
 • le
 • tián
 • de
 •  夜深了,人們都進入了甜蜜的
 • mèng
 • xiāng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • qiú
 • tòng
 • de
 • shēn
 • yín
 • shēng
 •  
 • 夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。
 • qiú
 • de
 • shēn
 • yín
 • shēng
 • chǎo
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • shuì
 • 地球媽媽的呻吟聲吵得月亮醫生睡不
 • zhe
 • jiào
 •  
 • shì
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • yào
 • kàn
 • jiū
 • jìng
 •  
 • 著覺,于是月亮醫生要去看個究竟。
 •  
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 • qiú
 • shēng
 • bìng
 • le
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 •  原來地球媽媽生病了!而且還
 • bìng
 • qīng
 •  
 • xiǎo
 • yuán
 • běn
 • shì
 • qiú
 • de
 • xuè
 • 病得不輕:小河原本是地球媽媽的血
 •  
 • shí
 •  
 • xuè
 •  
 • jīng
 • biàn
 • chéng
 • 液,可此時此刻“血液”已經變成烏
 • hēi
 • hēi
 • de
 • le
 •  
 • sēn
 • lín
 • yuán
 • běn
 • shì
 • qiú
 • de
 • 黑烏黑的了;森林原本是地球媽媽的
 • xiù
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jīng
 • bèi
 • rén
 • men
 • 秀發,可現在已經被人們一棵一棵地
 • kǎn
 • guāng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • qiú
 • zhe
 • 砍光了…… 此時,地球媽媽捂著肚
 •  
 • liǎn
 • cāng
 • bái
 •  
 • dòu
 • de
 • hàn
 • zhū
 • cóng
 • 子,臉色蒼白,一粒粒豆大的汗珠從
 • qiú
 • cāng
 • bái
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • liú
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 • āi
 • 地球媽媽蒼白的臉上流下來,她“哎
 •  
 •  
 • āi
 •  
 •  
 •  
 • jiào
 • zhe
 •  
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • 喲……哎喲……”地叫著。月亮醫生
 • kàn
 • qiú
 • tòng
 • de
 • yàng
 •  
 • shāng
 • xīn
 • liú
 • xià
 • 看地球媽媽痛苦的樣子,傷心地流下
 • le
 • yǎn
 • lèi
 •  
 • zhēn
 • shì
 • cǎn
 • rěn
 • ā
 •  
 • 了眼淚。真是慘不忍睹啊!
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • liàng
 • shēng
 • kàn
 • le
 • kàn
 •  
 • bìng
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 •  月亮醫生看了看,并說道:“
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 • shì
 • nín
 • nèi
 • de
 • xiē
 • rén
 • lèi
 • gàn
 • de
 • 我知道了,是您體內的那些人類干的
 •  
 • men
 • luàn
 • rēng
 •  
 • luàn
 • kǎn
 • shù
 •  
 • cái
 • nín
 • de
 • ,他們亂扔垃圾、亂砍樹,才把您的
 • shēn
 • nòng
 • chéng
 • zhè
 • yàng
 •  
 • huì
 • zhāng
 • chàng
 • shū
 •  
 • 身體弄成這樣。我會發一張倡議書,
 • ràng
 • rén
 • men
 • gǎi
 • guò
 • xīn
 • de
 •  
 • 讓人們改過自新的。
 •  
 •  
 •  
 • chàng
 • shū
 • chū
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • de
 • liǎn
 •  
 •  倡議書發出去了,人們的臉“
 • shuā
 •  
 • xià
 • hóng
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • duì
 • tiān
 • shì
 •  
 • 刷”地一下子紅了,人們對天發誓:
 • men
 • hòu
 • ?
 • gǎi
 • guò
 • xīn
 •  
 • bǎo
 • qiú
 •  
 • 我們以后一定改過自新,保護地球,
 • hái
 • qiú
 • jiàn
 • kāng
 • de
 • shēn
 •  
 • měi
 • de
 • 還地球媽媽一個健康的身體,美麗的
 • róng
 • yán
 •  
 • cóng
 •  
 • rén
 • men
 • měi
 • tiān
 • qín
 • láo
 • zuò
 • zhe
 • bǎo
 • 容顏。從此,人們每天勤勞地做著保
 • qiú
 • de
 • gōng
 • zuò
 •  
 • cóng
 • hòu
 •  
 • qiú
 • 護地球媽媽的工作。從此以后,地球
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 •  
 • 媽媽每天都微笑著。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   
   
   夜深了,人們都進入了甜蜜的夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。地球媽媽的呻吟聲吵得月亮醫生睡不著覺,于是月亮醫生要去看個究竟。
   
   原來地球媽媽生病了!而且還病得不輕:小河原本是地球媽媽的血液,可此時此刻“血液”已經變成烏黑烏黑的了;森林原本是地球媽媽的秀發,可現在已經被人們一棵一棵地砍光了…… 此時,地球媽媽捂著肚子,臉色蒼白,一粒粒豆大的汗珠從地球媽媽蒼白的臉上流下來,她“哎喲……哎喲……”地叫著。月亮醫生看地球媽媽痛苦的樣子,傷心地流下了眼淚。真是慘不忍睹啊!
   
   月亮醫生看了看,并說道:“我知道了,是您體內的那些人類干的,他們亂扔垃圾、亂砍樹,才把您的身體弄成這樣。我會發一張倡議書,讓人們改過自新的。
   
   倡議書發出去了,人們的臉“刷”地一下子紅了,人們對天發誓:我們以后一定改過自新,保護地球,還地球媽媽一個健康的身體,美麗的容顏。從此,人們每天勤勞地做著保護地球媽媽的工作。從此以后,地球媽媽每天都微笑著。
   
   
   

   《地球救護記》讀后感

   作文字數:324
   作者:焦海賓
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • le
  •  
  • qiú
  • jiù
  •  
  •  今天我們讀了《地球救護記》
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • zài
  • kǒng
  • lóng
  • shí
  • dài
  • qiú
  • fēi
  • cháng
  • 一文,講的是在恐龍時代地球非常和
  • píng
  •  
  • ér
  • yǒu
  • le
  • rén
  • lèi
  •  
  • zhàn
  • zhēng
  • de
  • xiāo
  • yān
  • tūn
  • méi
  • le
  • 平。而有了人類,戰爭的硝煙吞沒了
  • 閱讀全文

   爺爺病了

   作文字數:396
   作者:楊雁翎
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • shàng
  • xīng
  •  
  • 作文網作 文 網 上星期五,
  • fàng
  • xué
  • huí
  • jiā
  •  
  • kàn
  • dào
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • néng
  • 我放學回家,看到爺爺躺在床上不能
  • dòng
  • dàn
  •  
  • zhe
  • wèn
  • zěn
  • me
  • le
  •  
  • 動彈,我著急地問爺爺怎么了。爺爺
  • 閱讀全文

   《地球在呻吟》讀后感

   作文字數:560
   作者:余珍
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  • piān
  • wén
  • 記住了嗎? 我今天看了一篇文
  • zhāng
  •  
  • wén
  • zhāng
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  • qiú
  • zài
  • shēn
  • yín
  •  
  • wén
  • 章,文章的名字叫《地球在呻吟》文
  • zhāng
  • de
  • gài
  • nèi
  • róng
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • de
  •  
  • 章的大概內容是這樣的:
  • 閱讀全文

   給“地球”洗個澡

   作文字數:453
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • shì
  • suì
  •  我有一個地球儀,那是我七歲
  • shēng
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • mǎi
  • gěi
  • zuò
  • wéi
  • shēng
  • 生日的時候,媽媽買給我作為生日禮
  • de
  •  
  • měi
  • tiān
  •  
  • dōu
  • huì
  • qiáo
  • qiáo
  •  
  • zhè
  • ràng
  • 物的。每天,我都會去瞧瞧它,這讓
  • 閱讀全文

   地球儀

   作文字數:157
   作者:李秋子
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • 小學作文 今天,媽媽給我買了
  • qiú
  •  
  • zhe
  • qiú
  • gào
  • 一個地球儀,爸爸拿著地球儀告訴我
  •  
  •  
  • qiú
  • shàng
  • yǒu
  • zhōu
  •  
  • fēi
  • zhōu
  •  
  • ōu
  • zhōu
  •  
  • :“地球上有七大洲,非洲、歐洲、
  • 閱讀全文

   二十年后的地球

   作文字數:403
   作者:林梓杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zuò
  • le
  •    一天晚上,我做了一個
  • mèng
  •  
  • mèng
  • jiàn
  • zuò
  • zhe
  • zhòu
  • fēi
  • chuán
  •  
  • lái
  • dào
  • èr
  • shí
  • 夢,夢見我坐著宇宙飛船,來到二十
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  • shàng
  •  
  • 年后的地球上。
  • 閱讀全文

   a 小小地球儀

   作文字數:412
   作者:馬可依
  •  
  •  
  •  
  • jiǔ
  • qián
  • gěi
  • mǎi
  • huí
  • xiǎo
  • xiǎo
  •  不久前媽媽給我買回一個小小
  • de
  • qiú
  •  
  • 的地球儀。
  •  
  •  
  • mǎi
  • huí
  • jiā
  • hòu
  • zǎi
  • guān
  • chá
  • zhè
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  買回家后我仔細觀察這個小小的
  • 閱讀全文

   從太空中看地球

   作文字數:583
   作者:武洋
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • gěi
  • de
  • diàn
  • 優秀作文 今天,爸爸給我的電
  • yóu
  • xiāng
  • zhōng
  • le
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • shì
  • shén
  • zhōu
  • hào
  • 子郵箱中發了一張照片,是神舟五號
  • zài
  • tài
  • kōng
  • zhōng
  • pāi
  • xià
  • lái
  • de
  • qiú
  • biǎo
  • miàn
  • xiàng
  •  
  • zǒng
  • 在太空中拍下來的地球表面圖像。總
  • 閱讀全文

   愛護地球  保護環境

   作文字數:342
   作者:高博遠
  •  
  •  
  • ài
  • qiú
  •  
  •  
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  •  愛護地球 保護環境
  •  
  •  
  •  
  • kàn
  • guò
  • liǎng
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  •  
  • zhī
  • yǒu
  •  我看過兩篇文章 只有一個
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhòu
  • shēng
  • mìng
  • zhī
  •  
  •  
  • tóng
  • 地球 和 宇宙生命之謎 通
  • 閱讀全文

   保護地球

   作文字數:666
   作者:鄭愷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • zēng
  • jiā
  • rén
  •  
  • shì
  • jiè
  • jiù
  • huì
  •   如果增加一個人,世界就會
  • zēng
  • jiā
  • rén
  • de
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  
  • qiú
  • shàng
  • de
  • rén
  • yuè
  • 增加一個人的用水量,地球上的人越
  • lái
  • yuè
  • duō
  •  
  • gòng
  • men
  • shí
  • yòng
  • de
  • shuǐ
  • jiù
  • huì
  • cóng
  • dàn
  • 來越多,可供我們食用的水就會從淡
  • 閱讀全文

   500年后的地球

   作文字數:699
   作者:王美蘇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  •     500年后的地球  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • qiú
  • zài
  • shì
  • wèi
  • zhe
  • lán
  • 年后的地球再也不是那位披著藍色
  • 閱讀全文

   地球做美容

   作文字數:334
   作者:蔣小鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • zuò
  • měi
  • róng
  •   地球做美容
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • le
  • qiú
  • kàn
  • zhe
  •  新年快要到了地球看著自己一
  • tiān
  • tiān
  • chǒu
  • de
  • wài
  • biǎo
  •  
  • jué
  • ?
  • měi
  • róng
  • yuàn
  • zuò
  • 天比一天丑的外表,決定去美容院做
  • 閱讀全文

   地球看病

   作文字數:410
   作者:吳子睿
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • dào
  • zhòu
  • zhōng
  • xīn
  • 出處   地球到宇宙中心醫
  • yuàn
  • lái
  • kàn
  • bìng
  •  
  • huǒ
  • xīng
  • shēng
  • wèn
  •  
  •  
  • qiú
  • lǎo
  • 院來看病,火星醫生問:“地球老弟
  •  
  • zěn
  • me
  • le
  •  
  •  
  •  
  • sǎng
  • téng
  •  
  • sòu
  •  
  • ,你怎么了?”“我嗓子疼、咳嗽、
  • 閱讀全文

   媽媽病了(看圖寫話)

   作文字數:590
   作者:dudu2000
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • píng
  • jìn
  • jiā
  • mén
  •   下午放學后,吳萍一進家門
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  •  
  • liǎn
  • cāng
  • bái
  •  
  • ,就看見媽媽躺在床上,臉色蒼白。
  • jǐn
  • zhòu
  • méi
  • tóu
  •  
  • xiǎn
  • de
  • fēi
  • cháng
  • ruò
  •  
  • 緊皺眉頭,顯的非常虛弱。她摸摸媽
  • 閱讀全文

   地球啊,你的未來

   作文字數:675
   作者:趙玉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • ā
  •  
  • de
  • wèi
  • lái
  •  
  •  
  •    地球啊,你的未來 
  • píng
  • ?
  • xué
  • dūn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhào
  • 平川學區五里墩小學三年級 趙玉
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • de
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • chéng
  • zuò
  • zhe
  •  今天是年的一天,我正乘坐著宇
  • 閱讀全文

   玉湖病了

   作文字數:685
   作者:林總
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   玉湖病了 
  •  
  •  
  • tóng
  • guò
  • zōng
  • xìng
  • xué
  •  
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  •  通過一次綜合性學習,老師讓我
  • men
  • zuò
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • huán
  • jìng
  • diào
  • chá
  •  
  • cái
  • xiàn
  • 們做一次家鄉的環境調查,我才發現
  • 閱讀全文

   變暖的地球

   作文字數:377
   作者:張子璇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìn
  • nián
  • lái
  •  
  • dōng
  • tiān
  • xià
  • xuě
  • le
  •  
  •   近幾年來,冬天不下雪了,
  • xià
  • tiān
  • yòu
  • yào
  • mìng
  •  
  • zhè
  • shì
  • wéi
  • shí
  • me
  • ne
  •  
  •  
  • 夏天又熱得要命,這是為什么呢? 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   保護我們的地球媽媽吧

   作文字數:458
   作者:任暢航
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • bǎo
  • men
  • de
  • qiú
  • 優秀作文  保護我們的地球媽
  • ba
  • 媽吧
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • yǒu
  • jiā
  • tíng
  •  
  • yǒu
  •  地球媽媽有一個大家庭,她有
  • 閱讀全文

   不能讓地球媽媽再哭泣

   作文字數:443
   作者:王懿嫻
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • néng
  • ràng
  • qiú
  • zài
  •  不能讓地球媽媽再哭泣
  •  
  •  
  • wáng
  • xián
  •  王懿嫻
  • 閱讀全文

   保護地球,做綠色環保小衛士

   作文字數:724
   作者:郝方源
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • máng
  • máng
  • zhòu
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • 小學作文  在茫茫宇宙中,有
  • wèi
  • lán
  • de
  • xīng
  • qiú
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • rén
  • lèi
  • 一顆蔚藍色的星球,她就是我們人類
  • lài
  • shēng
  • cún
  • de
  • jiā
  • yuán
  •  
  •  
  • qiú
  •  
  • qiú
  • qīn
  • 賴以生存的家園——地球。地球母親
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:361
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   記得前幾天,我生病了。 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • qīng
  • chǔ
  • chǔ
  • tiān
  •  
  • xià
  •  我清清楚楚記得那一天,我下
  • 閱讀全文

   地球母親,謝謝您

   作文字數:381
   作者:畢艷靚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • xiè
  • xiè
  • nín
  •  
  •  
  •   地球母親,謝謝您 
  •  
  •  
  •  
  • yàn
  • liàng
  •  
  •  
  •  畢艷靚 
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • shì
  • nín
  • yǎng
  • le
  • men
  •  
  •  地球母親,是您養育了我們,
  • 閱讀全文

   地球母親,謝謝您

   作文字數:407
   作者:蓋瑞雪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • qīn
  •  
  • xiè
  • xiè
  • nín
  •  
  •  
  •   地球母親,謝謝您 
  •  
  •  
  •  
  • gài
  • ruì
  • xuě
  •  
  •  
  •  蓋瑞雪 
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • shì
  • suǒ
  • yǒu
  • rén
  • de
  • qīn
  •  
  • nín
  •  地球是所有人的母親,您賜予
  • 閱讀全文

   爸爸生病了

   作文字數:676
   作者:愛車一族
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • suàn
  • gōng
  • chéng
  • shī
  •  
  •   我的爸爸是計算機工程師,
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • kāi
  • suàn
  •  
  • suàn
  • zài
  • 他每天都離不開計算機,計算機在他
  • shǒu
  • jiù
  • xiàng
  • shuǐ
  •  
  • yóu
  • rèn
  • yǒu
  •  
  • 手里就像如魚得水,游刃有余。爸爸
  • 閱讀全文

   地球媽媽生病了

   作文字數:447
   作者:頑童
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • le
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • jìn
  • le
  • tián
  • de
  •  夜深了,人們都進入了甜蜜的
  • mèng
  • xiāng
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • qiú
  • tòng
  • de
  • shēn
  • yín
  • shēng
  •  
  • 夢鄉,只有地球媽媽痛苦的呻吟聲。
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:267
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •  我生病了 
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  • 胡新濤 
  •  
  • yǒu
  •  
  • zài
  • sǎo
  • wèi
  • shēng
  •  
  • gǎn
  • 有一次,我媽媽在打掃衛生,我感
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:295
   作者:習慣    …
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 站長: 我生病了 
  •  
  • gài
  • bīng
  •  
  •  
  • 蓋奕冰 
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • zhí
  • yǒu
  • dēng
  • bèi
  • de
  • guàn
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • 晚上我一直有蹬被子的習慣,早上
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:289
   作者:孫培瓏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 小學作文 我生病了 
  •  
  • sūn
  • péi
  • lóng
  •  
  •  
  • 孫培瓏 
  •  
  • yǒu
  • zǎo
  • chén
  •  
  • shāo
  • sān
  • shí
  • jiǔ
  •  
  • dāng
  • 有一次早晨,我發燒三十九度,當
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:322
   作者:牟智通
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  • 作文網作 文 網 我生病了 
  •  
  • móu
  • zhì
  • tóng
  •  
  •  
  • 牟智通 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zǎo
  • shàng
  • le
  • chuáng
  • gǎn
  • jiào
  • shū
  •  一天,我早上起了床感覺不舒
  • 閱讀全文

   我生病了

   作文字數:222
   作者:高嘉偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  •  
  •   我生病了 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • jiā
  • wěi
  •  
  •  
  •  高嘉偉 
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • dài
  •  有一次,我生病了。媽媽帶我
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 112j.net | www.7957988.com | man984.com | www.56520w.com | www.77996c.com | 26119f.com | www.x4042.com | www.500907.com | 0600r.cc | www.12455o.com | mgm3242u.com | www.2244-0880.com | www.810726.com | 3049e.com | www.vip9587.com | 4060hh.com | www.32666a.com | www.6832k.com | 7508d.com | www.3116c.com | zzylc4.com | www.09569e.com | www.lqc5.com | www.b67783.com | www.2632p.com | sha165.com | www.4196a.com | xx888e.com | www.j359.com | www.235035.com | www.hg618.com | www.mcw6.com | 081753.com | www.533574.com | 2214hh.com | www.5181889.com | 3hg7788.com | www.20199tt.com | 500000791.com | www.5139sss.com | www.rcw8833.com | 8827ppp.com | www.88065b.com | 98955a.com | www.0600f.cc | 32666a.com | www.45598x.com | bm1392.cc | www.58665y.com | JS1388r.com | www.yf220.com | 996622xx.com | www.hg8uu.com | 08159v.com | www.85857i.com | www.mh3888.com | www.hq999.com | 55ww8331.com | www.0072737.com | yh888y.com | 4809d.com | www.2848.tt | www.hg6877.com | 9737ii.me | www.hn896.com | www.www55755.com | 2007893.com | www.949403.com | www.sj52488.com | 44hh.bet | 6396o.com | www.81678p.com | www.822822.com | 79889w.com | www.001537.com | www.4102t.com | www.28758q.com | 7703tt.com | www.5xcv.com | www.88166b.com | 44077b.com | 9971001.com | www.557755.com | www.76060k.com | vip83068.com | www.cb6588.com | www.sscb3.com | 3016ccc.com | 22227893.com | www.c3956.com | www.7415r.com | www.xpj5555.cc | 5651x.com | www.820380.com | www.55070y.com | www.pj5903.com | n888101.com | www.449879.com | www.0612f.com | www.hg1767.com | 3640.vip | 667766j.com | www.80075w.com | www.111msc.com | 89892rr.com | 2757r.com | www.977389.com | www.377666i.com | www.9976799.com | 3662l.com | 3473q.com | www.78949g.com | www.5agcpw.com | www.033033i.com | 14848888.com | www.068619.com | www.55238d.com | www.okok116.com | 8577d.cc | 9649s.com | www.548912.com | www.096968.com | www.02272.com | www.g50336.com | 9506q.com | js8800vip.com | www.50080w.com | www.50999a.com | www.23426b.com | 40033a.com | js8880.com | www.csgc7.com | www.7036gg.com | www.412666.com | 3189bb.com | hg999666.org | 2127ii.com | www.371n.cc | www.1754z.com | www.118893.com | 55899z.com | 77877.com | 62205.com | www.867865.com | www.2418w.com | www.sb5502.com | www.mng44.com | 925190.com | 40033mmm.com | wnsrw.vip | www.040419.com | www.26163r.com | www.2021p.com | www.939728.com | www.4763228.com | 38850088.com | 2324www.com | 5589k.com | www.500232.com | www.51515k.com | www.0600l.cc | www.4694j.com | www.1zbvip.com | 914909.com | 57157c.com | m45638.com | www.50732v.com | www.957999.com | www.6033888.com | www.80188j.com | www.07773.com | www.333133g.com | 08dd.cc | 506374.com | 30172266.com | 8557u.com | 55818d.com | www.290727.com | www.hr9888.com | www.dy964.com | www.79095p.com | www.56655t.com | www.128567.com | www.hg56777.com | 63305w.com | 6245.ltd | 496cc.com | 2383.com | hg10.com | 054598.cc | 4694q.com | xsj.com | 7894f.com | www.506923.com | www.ya949.com | www.77802d.com | www.55238d.com | www.7737ee.com | www.2021j.com | www.ee55826.com | www.99828.com | www.hg514.com | www.hg0318.com | www.79884.com | www.hg9093.com | 31325l.com | 923370.com | 365bet800.com | 563567.com | 5856s.com | xpj05000.com | 7599.cc | 8344aa.com | 7893w11.com | 98345m.com | 8381e.com | p9601.com | 8547aa.com | 2505.com | 4107m.com | 35222y.com | 4289d.com | 3405l.com | 3967z.com | 8037ggg.com | 3522j.cc | 112u.net | 228888h.com | 8827nnn.com | 3121ss.com | 4812n.com | www.422442.com | www.a8a8890.com | www.32126i.net | www.77788807.com | www.v15552.com | www.453022.com | www.2233288.com | www.jin188.com | www.2377msc.com | www.yl258.com | www.8.ag | www.a63568.com | www.0343w.com | www.9646s.com | www.50054g.com | www.hy5501.com | www.701671.com | www.rcw8811.com | 9958900.com | v0099.tv | 7894e.com | mm444000.com | 4022f.com | 2127ll.com | m0083.com | www.4763333.vip | www.y4466.com | www.rb568.com | www.8967l.com | www.47506a.com | www.410057.com | www.21202s.com | www.988824.com | www.311414.com | 2381mm.com | 1389w.com | 3559jjjj.com | 0015ii.com | www.hg2207.com | www.zb399.com | www.hv588.com | www.f7764.com | www.bjl916.com | www.5854e.cc | www.187397.com | 326.hk | 27878gg.com | 98955k.com | www.9566879.com | www.js4333.com | www.938y.cc | www.xpj7707.com | www.77802w.com | www.816830.com | 22rr8332.com | 7134433.com | 159666t.com | www.1188hg.com | www.72tk.net | www.5719b.com | www.21202c.com | www.364877.com | 1407s.com | 118cp.com | 2190l.com | www.pj9723.com | www.899523.com | www.9989575.com | www.901025.com | 2506q.com | 00773pp.com | zhcp36.com | www.hg0092.com | www.167679.com | www.hg81999.com | www.862870.com | jixiang7.com | 3568nn.com | www.ylg268.com | www.005828.com | www.52062b.com | www.c6129.com | www.888365q.com | www.398159.com | www.755670.com | pj100.vip | 33318d.com | www.hg001111.com | www.00773c.com | www.60108c.com | www.84499o.com | 517zb.com | 33382.com | www.2090922.com | www.678688.com | www.68993252.com | www.324077.com | 56988m.vip | 1594004.com | www.138cpy.com | www.68cc2.com | qq365d.com | 3568rr.com | www.10899f.com | www.cn365o.com | www.022zj.cc | 88850pp.com | 66772007.com | www.kk1778.com | www.68993258.com | www.025517.com | 13852018.com | www.hg789.xyz | www.xpjok.com | www.912199.com | 51439522.com | www.058msc.com | www.80969t.com | www.055x.cc | 66betbet365.com | feicai0355.com | www.1181184.com | www.33598z.com | y6880.com | 7141aa.com | www.wz2255.com | www.89929.cc | 20776644.com | www.7435p.com | www.1429g5.com | www.820687.com | 5478444.com | www.10899g.com | www.5886mm.com | www.485648.com | f21148.com | www.hg6888.com | www.5856889.com | hy.cc | 9995b.cc | www.5446tt.com | www.763605.com | 0332i.com | www.25288a.com | www.35898d.com | 56988i.vip | 2373l.com | www.9570111.com | www.567388.com | h4389.com | www.hg7651.com | www.15355g.com | bj799.com | www.365815c.com | www.86333c.com | 3189s.com | w00351.com | www.gbt0201.com | www.216880.com | js75bb.com | www.38238d.com | www.980273.com | tt3336.com | www.470555.com | www.66fzc.com | 1992789.com | www.hg134.com | www.981jc.com | jx2900.com | www.xpj3200.com | www.80767.com | mgm.am | www.111356.com | www.3478n.cc | 77777ylg.com | www.ff811.com | www.666405.com | p45638.com | www.19019q.com | www.299850.com | 33p1.cc | www.vip9587.com | feicai0971.com | www.aobo8877.com | www.wn816.com | aobo66666.com | www.xb0027.com | www.022o.cc | 5566hhgz.com | www.668cp77.com | www.249880.com | 87665p.com | www.wns22.me | 31325j.com | www.5395287.com | www.5086r.com | 3404g.cc | www.4972u.com | www.29178a.com | www.1869q.com | www.4331n.com | pt7008.com | www.pj30352.com | www.802733.com | 8899988.com | www.668puj.com | aa33332.com | www.pj39991.com | www.700626.com | feicai0358.com | www.u94600.com | hg28.com | www.hg7760.com | www.103380.com | www.hg0377.com | www.50026r.com | 4370.com | www.47506q.com | 883399t.com | www.hg6880.com | www.463552.com | x48u.com | www.8667z.com | 33382gg.com | www.087c.com | 6033b.com | www.DF83.com | 4255y.com | www.222884.com | www.178761.com | www.28758a.com | www.27czj.com | 3078g.com | www.12136.com | 896288.com | www.73990n.com | 8538y.com | www.224333000.com | 998j.cc | www.df5550.com | www.271696.com | www.4444wnsr.com | www.983888a.com | 1077jj.com | www.07163b.com | 821.cc | www.6653.com | r62365.com | www.868339.com | v3405.com | www.81608r.com | 4541d.com | www.7920j.com | 3636888.com | www.0600h.cc | ddd67890.com | www.3775u.com | 4114.com | www.89777d.com | 8547uu.com | www.d79839.com | 6261e.com | www.w77929.com | 888zrgw58ylc.com | www.7225x.com | pj3508.com | www.7036kk.com | 36401122.com | www.4331e.com | r2146.com | www.66332l.com | 2643v.com | www.3416c.com | 90307s.com | www.808482.com | www.196052.com | www.hg6299.com | 51335z.com | www.jinbocp.com | 992222l.com | www.094546.com | 8159lll.cc | www.zmfqp.net | 3122rr.com | www.c528.vip | www.00618v.com | 054892.com | www.1488msc.com | 1077.cc | www.73990d.com | 4955d.com | www.52072j.com | 6594ee.com | www.557595.com | www.v6964.com | fhvip.org | www.8313o.com | 277.ag | www.yh76a.com | 3435w.com | www.589044.com | www.441399.com | 11422x.com | 4165i.com | www.68682g.com | www.8181sun.com | www.296180.com | www.681122.com | xinvip8.com | www.7249n.com | 30006w.com | www.590761.com | www.6888tm.com | 2851v.com | www.9822az.com | c51iggd.com | www.550805.com | www.tk355.com | 8977kk.com | www.31795.com | 041007.com | www.66653i.com | www.58665b.com | m0007.com | www.2632l.com | www.77164.com | 5509.com | www.1764u.com | 22556u.com | www.177804.com | www.79500a.com | rr1915.com | www.igcp8.com | www.789324.com | 76543e.com | www.yh66988.com | www.pjbeijing.com | 2546m.com | www.88325i.com | 518cp1.com | www.355274.com | www.baifucp.com | 82365x.com | www.xinyc4.com | www.50170vip1.com | e4212.com | www.rrle2.com | www.001472.com | f58955.com | www.33fzc.com | www.904044.com | bdg1166.com | www.fcff7.com | www.73518.com | 30019aa.com | www.927320.com | www.zuqiu988.com | 40033h.com | www.550414.com | www.365033.bet | zz56988.com | www.35155e.com | www.4521c.com | www.430msc.com | www.560703.com | www.79500.vip | x33b.vip | www.108057.com | 8448002.com | www.sx139974.com | www.268221.com | hg3211.org | www.68993268.com | www.cr1116.com | 8159ccc.cc | www.7728229.com | 998z.cc | www.79500r.com | 6269pp.com | 28288e.com | www.97828l.vip | www.904817.com | www.220122a.com | dede58.com | www.338082.com | www.00772p.com | 3379s.com | s4048bbb.com | 2643f.com | www.hjin9.com | www.79500a.com | 7779k.cc | 2229649.com | www.11599009.com | www.gt885.com | m83377.com | www.3126aa.com | www.sj016.com | 316q.cc | xpj66888.com | www.j63568.com | www.40818f.com | 118888s.com | xpj6162.com | www.607335.com | www.xj6001.com | www.yh2198.com | 7742zz.com | www.716726.com | www.5099tt.com | www.vbo66.net | 3846nn.com | www.730124.com | www.rr55826.com | 6647a.com | 80567b.com | www.5854w.cc | www.199424.com | 3379n.com | 9103rr.com | www.bet353656.com | www.hg139e.com | 71707z.com | www.166127.com | www.3566ff.com | www.pj9448.com | 22gg8332.com | www.68689e.com | www.hg0295.com | www.155a56.com | bcw9666.com | 1077cc.com | www.95555w.com | www.boao555.com | feicai0410.com | 44077s.com | www.dan50.com | www.04567t.com | www.pjbeijing.com | p32365.com | www.312522.com | www.1108788.com | www.44499999.com | 61828.org | 267365.com | www.729908.com | www.2807777.com | www.21050011.com | 8449mm.com | 272uu.net | www.28758v.com | 00774oo.com | www.373909.com | www.9646o.com | www.fh70.com | www.621155d.com | 3552s.com | 075yy.com | www.5854w.cc | www.88325s.com | www.79667.com | sha0003.com | 131uu.net | www.302830.com | www.81520w.com | www.5981q.com | www.v771177.com | 229649.com | ben6.com | www.187380.com | www.52022.tv | www.16181b.com | www.hg21.com | 30006o.com | 97987-7.com | flp666.com | www.hy6931.com | www.42456677.com | www.jinbocp.com | www.032007.com | jnn003.com | www.3126b.com | www.00778l.com | www.4646111.com | www.70669d.com | 655660044.com | 28839s.com | 8577o.cc | www.183676.com | www.zfcp3.com | www.13434g.com | www.4996gl.com | www.64411.com | www.40404688.com | 923560.com | 80850b.com | 5360r.com | 3846pp.com | 1407q.com | www.602450.com | www.3890r.com | www.954321s.com | www.06387722.com | www.rycp159.com | www.341111.com | www.4107e.com | 1429i.com | 44447893.com | 4255ff.com | htbiochem.com | 7720u.com | 0055886.com | www.040417.com | www.701546.com | www.6832o.com | www.4923p.com | 1077ggg.com | vv879404.com | 566670077.com | s2554.com | 22mm8331.com | www.106276.com | www.690477.com | www.igcp3.com | www.55220.com | www.181442.com | www.089728.com | www.ba505.com | www.4058c.com | 6150.com | mi527.com | 1294c.com | 78666f.com | 809044.com | 3983.com | 2018.so | 1136.cc | 9566362.com | www.77802o.com | www.225863.com | www.500108.com | www.673290.com | www.hg7938.com | www.550290.com | www.7777wnsr.com | www.9374o.com | www.js662.com | www.80852.com | www.c50336.com | www.hgc333.com | www.767166.com | www.95msc.com | www.yh66604.com | 7003z.com | www.982570.com | www.lin567.com | www.fcff7.com | www.c4527.com | www.974674.com | www.932669.com | www.800986.com | www.707619.com | www.550241.com | www.343577.com | www.54mscc.com | www.xf01.com | www.vns1033.com | www.178tyc.com | www.35252t.com | www.9cai.com | www.10999h.com | www.173151.com | www.m.195668.com | www.085993.com | www.2418002.com | xinvip4.com | d82365.com | 3890a.com | 86811z.com | 915590.com | 1634l.com | www.256333.com | www.sun3388.com | www.444475.com | www.1919msc.com | www.472703.com | x55.am | 22qq8331.com | 3136bb.com | www.8124f.com | www.330099x.com | www.xpj1535.com | www.3033c.com | www.00772f.com | www.877565.com | www.99080077.com | www.9478s.com | www.01hfcp.com | www.163734.com | 3822o.com | www.28758f.com | www.blm599.com | www.799666t.com | www.00778w.com | www.win1231.com | www.44607.com | www.701545.com | 68680029.com | 7346611.com | 66300vip25.com | p7890.com | www.95msc.com | www.d45638.com | www.217456.com | www.7225f.com | www.1178058.com | www.zch7.com | www.106517.com | 9464002.com | lh66k.com | 97799e.com | www.hj200766.com | www.hg8376.com | www.s80288.com | www.954321s.com | www.c6092.com | qhbwz.com | 1434p.com | 69990a.com | www.033033v.com | www.5555by.com | www.6805pj.com | wns950.com | www.wnsr800.com | www.004949.com | www.56730.com | www.80075l.com | www.550434.com | 5856uuu.com | 3008590.com | 4812444.com | www.48123.com | www.biying960vip.com | www.109337.com | www.704126.com | 760jj.cc | 66671j.com | www.s1128.com | www.yh924.com | www.14168c.com | www.58ipo.com | vv8824.com | 47751.com | www.682021.com | www.ya099.com | zhongtietool.com | ms407.com | gc722.com | www.hg6009.com | www.y0291.com | www.022hk.cc | jnbzsj.com | 4995e.com | www.5170.com | www.g4042.com | www.yl13444.com | www.506791.com | 2008ee.com | 26444s.com | www.yy085.com | www.vnsr368.com | www.qbwc5.com | 2997705.com | 65786578.net | www.560404.com | 80892ww.com | www.7435r.com | www.79500t.com | www.6653i.com | www.80075i.com | 8547n.com | www.7435a.com | www.747865.com | www.33997r.com | 55331hh.com | www.hg7849.com | www.x94600.com | www.582909.com | 5856f.com | 3644u.com | www.c44mm.com | www.50052s.com | www.26299v.com | 7240i.com | d1915.com | 6199344.com | www.hg7071.com | www.bb55826.com | www.1368o.cc | 895320.com | 44447893.com | www.hg7857.com | www.991qp.com | 3379tt.com | 7508g.com | www.22076.com | www.js000a.com | p5903.com | 56787wx.cc | www.76775a.com | www.68689s.com | 3305596.com | 97799e.com | www.98msxfpt4.com | www.29277x.com | www35.vip | mgm3242k.com | www.l4042.com | www.8499f.com | 33888016.com | www.99999jsc.com | www.bet63f.com | www.701545.com | 26668p.com | www.25288m.com | www.9996tt.com | 59889e.com | ggg8827.com | www.c44uu.com | www.hy5509.com | 118888222.com | www.7893w43.com | www.7920b.com | 35442555.com | 500000917.com | www.79500c.com | www.979738.com | bh55654.com | www.hg8475.com | www.770802.com | xpj6666.vip | bet3659092.com | www.89677v.com | www.324277.com | 2091.com | www.u4042.com | www.369888a.com | 4136c.com | www.sun8777.com | www.36788b.com | 1654dd.com | www.282205.com | www.79966.com | 500000471.com | www.hg2566.net | www.0088hgdd.com | alpk66.com | 272.net | www.2000d.cc | 99567r.com | 8905k.com | www.h83377.com | www.41518e.com | d8502.com | www.j36.cc | xx888w.com | 73999u.com | www.8905.com | 403237.com | js14w.com | www.yz7701.com | mxc55.com | www.hg6969.net | www.6888779.com | 2466.com | www.tyc6588.com | www.68682f.com | 2689.com | www.14900a.com | www.976616.com | 7003k.com | www.99113w.com | www.268993.com | 87665q.com | www.38775bb.com | 36409977.com | www.hg33733.com | www.80767z.com | 55331v.com | www.hg7650.com | www.673290.com | 39990044.com | www.73990o.com | 2127kk.com | www.333133z.com | www.9205f.com | u8159.cc | www.4963yy.com | qq365t.com | www.00amjs.com | www.66136.com | w9620.com | www.11599066.com | www.356387.com | 2698r.com | www.vn888123.cc | wb750.com | www.24071.com | www.353990.com | 176939.com | www.6482.com | 8203.com | www.rgcp.com | 111122hh.com | www.hg226.cm | www.0014z.com | ojbk188.com | www.480025.com | 3389.com | www.5626k.com | www.665039.com | 6220c.com | www.28891b.com | 1813h.com | www.30305.com | 33oo8331.com | www.10050011.com | www.hm3555.com | 55818u.com | www.8998755.com | 9646c.com | www.8473l.com | 6868ww.cc | www.55650.com | www.186763.com | www.vns9998.com | www.08xyc.com | 7792.com | www.9286777.com | 39990022.com | www.1851132.com | 22bwi.com | www.vip6233.com | xpj70063.com | www.msc44.la | www.608587.com | www.xpj1177.cc | www.rrle4.com | 55899b.com |