<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我的同學——魏博宇

  作文字數:531
  作者:洋娃
 •  
 •  
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • wèi
 • “小學”  我的同學——魏博
 •  
 •  
 • 宇 
 •  
 •  
 • chén
 • kǎi
 • ?
 • zhōu
 • xīn
 • cūn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • ?
 •  
 • bān
 •  諶鍇(吉州區新村小學三()班
 •  
 •  
 •  
 • ) 
 •  
 •  
 • wèi
 •  
 • xiǎo
 • míng
 •  
 • yáng
 • yáng
 •  
 •  
 • shuāng
 • shuǐ
 •  魏博宇,小名“洋洋”。一雙水
 • wāng
 • wāng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • tóu
 • hēi
 • liàng
 • de
 • tóu
 • 汪汪的大眼睛,一頭黑得發亮的頭發
 • shàng
 • cháng
 • cháng
 •  
 • qiàn
 •  
 • zhe
 • liàng
 • jīng
 • jīng
 • de
 •  
 • zhēn
 • zhū
 •  
 •  
 • 上常常“嵌”著亮晶晶的“珍珠”,
 • shuāng
 •  
 • yīng
 • táo
 • xiǎo
 • zuǐ
 •  
 • shàng
 • shí
 • dōu
 •  
 • guà
 •  
 • zhe
 • 一雙“櫻桃小嘴”上時刻都“掛”著
 • wēi
 • xiào
 •  
 • suǒ
 • jiā
 • shuō
 •  
 •  
 • xiào
 • kǒu
 • cháng
 • kāi
 •  
 • 微笑,所以大家說:“你笑口常開,
 • xiào
 • hūn
 • huó
 • gāi
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 笑昏活該!” 
 •  
 •  
 • ài
 • dòng
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • shuō
 • le
 •  
 • duō
 •  他特愛動,同學們說他得了“多
 • dòng
 • zhèng
 •  
 •  
 • le
 •  
 • duō
 • dòng
 • tāng
 •  
 •  
 • xià
 • 動癥”,喝了“多動湯”,他一下課
 • jiù
 • chū
 •  
 • fēng
 • wán
 •  
 •  
 • huí
 • lái
 • liǎn
 • shàng
 • jiù
 • guà
 • mǎn
 • 就出去“瘋玩”,一回來臉上就掛滿
 • le
 •  
 • zhēn
 • zhū
 •  
 •  
 • měi
 • zhōu
 • liù
 • dōu
 • guǎng
 • chǎng
 • huá
 • hàn
 • 了“珍珠”。他每周六都去廣場滑旱
 • bīng
 •  
 • huá
 • jiù
 • shì
 • sān
 • xiǎo
 • shí
 •  
 •  
 •  
 • 冰,一滑就是三四個小時。 
 •  
 •  
 • ài
 • xiě
 • zuò
 • wén
 •  
 • xiě
 • jiù
 • shì
 • hǎo
 • piān
 •  他特愛寫作文,一寫就是好幾篇
 •  
 • lǎo
 • shī
 • cháng
 • cháng
 • zài
 • bān
 • shàng
 • biǎo
 • yáng
 • de
 • zuò
 • wén
 • xiě
 • ,老師也常常在班上表揚他的作文寫
 • hǎo
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jiā
 • zài
 • xiě
 • zuò
 • wén
 • xiě
 • tóu
 • 得好。有時大家在他寫作文寫得投入
 • shí
 •  
 • rǎo
 •  
 •  
 • tīng
 • jiàn
 •  
 • yǒu
 • 時“打擾”他,他也聽不見。有一次
 • yuē
 • huá
 • bīng
 •  
 • zài
 • lóu
 • xià
 • jiào
 • le
 • shí
 • biàn
 • 我約他去滑冰,在樓下叫了他幾十遍
 • méi
 • huí
 • yīng
 •  
 • huǒ
 • le
 •  
 • shàng
 • lóu
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • 也沒回應。我火了,上樓一看,原來
 • zài
 • xiě
 • piān
 • míng
 • jiào
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • de
 • zuò
 • wén
 • 他在寫一篇名叫《我的同學》的作文
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 呢。 
 •  
 •  
 • de
 • xué
 • chéng
 • ?
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 •  
 • měi
 • kǎo
 • shì
 •  他的學習成績非常好,每次考試
 • qián
 • dōu
 • huì
 •  
 • de
 • dào
 • le
 • ?
 • 前都會復習,他的努力也得到了報答
 •  
 • měi
 • kǎo
 • shì
 • chéng
 • ?
 • dōu
 • míng
 • liè
 • qián
 • máo
 •  
 • xiě
 • zuò
 • ,每次考試成績都名列前茅。他寫作
 • fēi
 • kuài
 •  
 • jiā
 • shuō
 • shì
 •  
 • kuài
 • dāo
 • zhǎn
 • luàn
 •  
 • 業飛快,大家說他是“快刀斬亂麻”
 •  
 • jiā
 • kǎo
 • shì
 • shí
 • zuò
 • èr
 •  
 • jiù
 • zuò
 • ,大家考試時做第二題,他就做第四
 • le
 •  
 • jiā
 • zuò
 • shí
 • jīng
 • zuò
 • 題了,大家做第五題時他已經做第八
 • le
 •  
 • ài
 • shuì
 • jiào
 •  
 • shuì
 • jiù
 • shì
 • hǎo
 • xiǎo
 • 題了。他也愛睡覺,一睡就是好幾小
 • shí
 •  
 • jiā
 • shuō
 • yòu
 • shì
 •  
 • shuì
 • měi
 • rén
 •  
 •  
 • zhōng
 • 時,大家說他又是“睡美人”,中午
 • shuì
 • jiù
 • yào
 • shuì
 • dào
 • èr
 • jiē
 • cái
 • dào
 • xiào
 •  
 •  
 •  
 • 一睡就要睡到第二節課才到校。 
 •  
 •  
 • kàn
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • wèi
 •  你看,這就是我的同學——魏博
 •  
 •  
 • gōng
 • néng
 • qiáng
 • xiàng
 •  
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 宇,一個“功能強項”的人。 “
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 •  
 • 小學” 
   
  無注音版:
   
   “小學”
    我的同學——魏博宇
   
    諶鍇(吉州區新村小學三()班)
   
    魏博宇,小名“洋洋”。一雙水汪汪的大眼睛,一頭黑得發亮的頭發上常常“嵌”著亮晶晶的“珍珠”,一雙“櫻桃小嘴”上時刻都“掛”著微笑,所以大家說:“你笑口常開,笑昏活該!”
   
    他特愛動,同學們說他得了“多動癥”,喝了“多動湯”,他一下課就出去“瘋玩”,一回來臉上就掛滿了“珍珠”。他每周六都去廣場滑旱冰,一滑就是三四個小時。
   
    他特愛寫作文,一寫就是好幾篇,老師也常常在班上表揚他的作文寫得好。有時大家在他寫作文寫得投入時“打擾”他,他也聽不見。有一次我約他去滑冰,在樓下叫了他幾十遍也沒回應。我火了,上樓一看,原來他在寫一篇名叫《我的同學》的作文呢。
   
    他的學習成績非常好,每次考試前都會復習,他的努力也得到了報答,每次考試成績都名列前茅。他寫作業飛快,大家說他是“快刀斬亂麻”,大家考試時做第二題,他就做第四題了,大家做第五題時他已經做第八題了。他也愛睡覺,一睡就是好幾小時,大家說他又是“睡美人”,中午一睡就要睡到第二節課才到校。
   
    你看,這就是我的同學——魏博宇,一個“功能強項”的人。
   “小學”
   

   我的同學馬胖胖

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  • 優秀 作文  我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的同學馬胖胖

   作文字數:263
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  •   我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:540
   作者:盧鵬任
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nóng
  • qīng
  • bǎo
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • de
  •   農青寶是我的同學。他的個
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • rén
  • hēi
  • pàng
  • hēi
  • pàng
  • de
  •  
  • guǎn
  • shí
  • me
  • 子高高的,人黑胖黑胖的。不管什么
  • shí
  • hòu
  • dōu
  • xiǎn
  • jīng
  • shén
  • bǎo
  • mǎn
  •  
  • chōng
  • mǎn
  • huó
  •  
  • liǎn
  • 時候都顯得精神飽滿,充滿活力。臉
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:525
   作者:黃欽
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tóng
  • xué
  •  
  • jiào
  • nóng
  • qīng
  • bǎo
  •  
  • liú
  •  我有個同學,叫農青寶。他留
  • zhe
  • tóu
  • duǎn
  • duǎn
  • de
  • hēi
  •  
  • wān
  • wān
  • de
  • méi
  • máo
  •  
  • míng
  • 著一頭短短的黑發,彎彎的眉毛,明
  • gāo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •  
  • kōng
  • duì
  • dǎo
  • dàn
  • shè
  • kǒng
  •  
  • 高的大眼睛,“空對地導彈發射孔”
  • 閱讀全文

   愛幫助人的同學

   作文字數:290
   作者:宋宇苗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • zhī
  •  
  • jiào
  • pèi
  •    我有一個知己,叫葉佩
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • shuǐ
  • wāng
  • wāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • ,她長著一雙水汪汪的眼睛,長長的
  • tóu
  •  
  • zài
  • duān
  • zhuāng
  • de
  • xià
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • 頭發,在她那端莊的鼻子下,長著一
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:384
   作者:馬銀駿
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • gēn
  • mèng
  • míng
  • zuò
  • le
  • tóng
  • 站長: 自從我跟孟黎明作了同
  • zhuō
  • hòu
  •  
  • zhēn
  • shāng
  • tòu
  • le
  • nǎo
  • jīn
  •  
  • 桌以后,我可真傷透了腦筋。
  •  
  •  
  • mèng
  • míng
  • zhǎng
  • le
  • yuán
  • yuán
  • de
  • nǎo
  • dài
  •  
  •  孟黎明長了一個圓圓的大腦袋,
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:389
   作者:楊悅瑩
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • yáng
  • jiā
  • shì
  • 小學作文  我的同學楊怡嘉是
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • měi
  • de
  • rén
  •  
  • xìn
  • jiù
  • tīng
  • tīng
  • xià
  • miàn
  • zhè
  • 非常愛美的人,不信你就聽聽下面這
  • shì
  • ba
  •  
  • 個故事吧!
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:626
   作者:鄭林翰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zhōng
  • xiū
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • xiǎo
  • qiáng
  •   一天中午午休的時侯,小強
  • chōng
  • dào
  • shū
  • jiǎo
  •  
  • le
  • běn
  •  
  •  
  • ān
  • 第一個沖到圖書角,拿了一本《 安
  • shēng
  • tóng
  • huà
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • pǎo
  • huí
  • lái
  •  
  • zuò
  • zài
  • wèi
  • 徒生童話》 ,又跑回來,坐在位子
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:287
   作者:陳鈞妮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • yǒu
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • jiào
  • dīng
  •   我們班有一位同學叫丁逸
  •  
  • suī
  • rán
  • wài
  • mào
  • kàn
  • lái
  • xiǎn
  • tóng
  • tóng
  •  
  • 如。雖然外貌看起來顯得普普通通,
  • de
  • yōu
  • diǎn
  • fēi
  • cháng
  • duō
  •  
  • ài
  • bāng
  • bié
  • rén
  •  
  • 可他的優點非常多,比如愛幫別人、
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:412
   作者:農宇
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • yǒu
  • tóng
  • 來 源   我們班有一個同
  • xué
  • jiào
  • wéi
  • sōng
  • sōng
  •  
  • zhōng
  • děng
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  •  
  • 學叫韋松松,他中等個子,瘦瘦的,
  • duì
  • rén
  • yǒu
  • mào
  •  
  • zhù
  • rèn
  • wéi
  •  
  • shì
  • hǎo
  • xué
  • 他對人有禮貌,助認為樂,是個好學
  • 閱讀全文

   擅長搞笑的同桌同學

   作文字數:477
   作者:趙卿池
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • tóng
  • xué
  • qiáng
  •  
  • píng
  • shí
  •   我的同桌同學馬強,平時
  • tīng
  • lǎo
  • shī
  • jiǎng
  • zǒng
  • shì
  • dōng
  • zhāng
  • wàng
  • de
  •  
  • zuò
  • zuò
  • 聽老師講課總是東張西望的,做作業
  • zǒng
  • shì
  •  
  • měi
  • kǎo
  • shì
  • chéng
  • ?
  • zǒng
  • shì
  • 也總是馬馬乎乎,每次考試成績總是
  • 閱讀全文

   我的同學趙浪琴

   作文字數:551
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • míng
  • jiào
  • zhào
  • làng
  •   我有一個好朋友,名叫趙浪
  • qín
  • yǒu
  • shuāng
  • xiàng
  • hēi
  • bǎo
  • shí
  • yàng
  • shǎn
  • shǎn
  • liàng
  • de
  • 琴她有一雙像黑寶石一樣閃閃發亮的
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • duì
  • wān
  • wān
  • de
  • liǔ
  • yuè
  • méi
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 眼睛,一對彎彎的柳月眉,一個高高
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:605
   作者:王鈺珉
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • 站長: 我的同學
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • 道真縣玉溪小學三年級()班 王
  • mín
  • 鈺珉
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:456
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •      
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • rèn
  • péng
  • chéng
  •  
  • de
  •   我的同桌叫任鵬程,他的
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:375
   作者:劉佳穎
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  我的同學
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liú
  • jiā
  • yǐng
  • 三年一班 劉佳穎
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • shì
  • gāo
  •  
  • yǎn
  •  我的同學是一個高個子,大眼
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:374
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • chén
  • yàn
  •  
  • shì
  • diào
  • de
  • xiǎo
  • 我的同桌陳子彥,他是個調皮的小
  • nán
  • hái
  •  
  • 男孩。
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:322
   作者:李舵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •   我的同桌
  •  
  • mǎn
  • chéng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • duò
  • 滿城縣實驗小學 李舵
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • xīn
  • yuè
  •  
  • shì
  •  我的同桌叫于新月,是一個七
  • 閱讀全文

   我的同學--何怡

   作文字數:287
   作者:鄭欣怡
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  • 出處  我的同學--何怡
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  •  
  • suì
  •  
  •  我的同學何怡,年齡10歲,
  • shòu
  • gāo
  • de
  •  
  • hái
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • de
  • yǎn
  • 她瘦高的個子,還長著一雙大大的眼
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:241
   作者:池灝倫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •    我的同學
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • chén
  • xuě
  • yáng
  •  
  • yǒu
  • shuāng
  • xiàng
  •  我的同學陳雪陽,她有一雙像
  • hēi
  • bǎo
  • shí
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • duǎn
  • duǎn
  • de
  • tóu
  •  
  • zhāng
  • 黑寶石似的眼睛,短短的頭發,一張
  • 閱讀全文

   記我的同學二、三事

   作文字數:340
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • tóng
  • xué
  • shì
  • chén
  • tíng
  •  
  • chén
  • tíng
  • zhǎng
  •  我的好同學是陳婷,陳婷她長
  • zhe
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • hái
  • zhā
  • zhe
  • yáng
  • jiǎo
  • biàn
  •  
  • 著烏黑的頭發,還扎著一個羊角辮,
  • zǒu
  • lái
  • yáo
  • bǎi
  •  
  • zài
  • tóng
  • líng
  • hái
  • zhōng
  •  
  • 走起路來大搖大擺,在同齡孩子中,
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:372
   作者:周宇杰
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  
  • 作文網作 文 網  我 的 
  • tóng
  •  
  • xué
  •  
  •  
  • 同 學 
  •  
  •  
  •  
  • zhōu
  • jié
  •  
  •  
  • huáng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  •  周宇杰 黃河路小學年級 
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:403
   作者:張海盟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •        我的
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • xuān
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • guā
  • liǎn
  •  
  • liǎn
  • shàng
  • 同桌叫李軒,長著一副瓜子臉。臉上
  • yǒu
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • xiàng
  • liǎng
  • bǎo
  • 有一雙炯炯有神的大眼睛,像兩顆寶
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:366
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • huó
  • ài
  • de
  • xiǎo
  •   我的同桌是個活潑可愛的小
  • nán
  • hái
  • ér
  •  
  • jiào
  •  
  •  
  • sūn
  • téng
  •  
  • 男孩兒,他叫——孫騰。
  •  
  •  
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • zhāng
  • guā
  • ér
  • liǎn
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  •  他長著一張瓜子兒臉。有一張
  • 閱讀全文

   我們班的同學

   作文字數:307
   作者:包歆琦
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lái
  • jiè
  • shào
  • 出處   今天,我來介紹我
  • men
  • bān
  • de
  • wèi
  • tóng
  • xué
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • zhāng
  • 們班的一位同學,她就是我們班的張
  • zhǐ
  • róng
  •  
  • zhǎng
  • de
  • féi
  • de
  •  
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • 芷溶,她長的肥嘟嘟的,不高不矮,
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:353
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  •  
  •   我的同桌 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • zhuǎn
  • xué
  • dào
  • jìn
  • xiào
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  • èr
  •  自從我轉學到進校附小三(二
  •  
  • bān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • duì
  • bié
  • hǎo
  •  
  • gòng
  • gěi
  • diào
  • )班,老師對我特別好,一共給我調
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:521
   作者:任暢航
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  • 優秀作文  我的同學 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • shì
  • tóng
  • xué
  • men
  • kāi
  • xué
  • de
  •  年月日 是同學們開學的日子
  •  
  • duì
  • hái
  • yǒu
  • bié
  • de
  • hán
  •  
  • jiù
  • ,對于我還有一個特別的含義,那就
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:690
   作者:王子武功
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • jiāo
  • diǎn
  • shì
  • wèi
  •    我的同學焦典是一位大
  • duì
  • wěi
  •  
  • yòu
  • shì
  • bān
  • shàng
  • de
  • wěi
  • yuán
  •  
  • é
  • dàn
  • 隊委,又是班上的體育委員。她鵝蛋
  • xíng
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • bái
  • fàn
  • hóng
  • de
  • miàn
  • xiàng
  • duǒ
  • táo
  • ?g
  • 形的臉上白里泛紅的面色像一朵桃花
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:224
   作者:肖瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • bān
  • de
  • táo
  •    我的同桌是班里的淘氣
  • wáng
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 大王,他有著一雙明亮的眼睛,一個
  • tǐng
  • zhe
  • pàng
  • pàng
  • de
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • yǒu
  • zhe
  • yòng
  • 挺著胖胖的大肚子。他每天都有著用
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:537
   作者:宇宙之王
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  •  
  •   我的同桌 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • méi
  • yǒu
  • shí
  • me
  • yǐn
  • rén
  •  她個子高高的,沒有什么引人
  • zhù
  • de
  • fāng
  •  
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • jīn
  • bān
  • de
  • 注意的地方,但她卻有一顆金子般的
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:447
   作者:王雨葭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhèng
  • xīn
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • huān
  •  鄭新禹是我的同學我們都喜歡
  • jiào
  • lǎo
  • zhèng
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • huān
  • jiào
  • lǎo
  • wáng
  • 叫他老鄭,當然,他也喜歡叫我老王
  • 閱讀全文
  卓易彩票 uu38648.com | www.2021e.com | b188.wang | WWW.508339.COM | www.50080m.com | 89892kk.com | 7893w07.com | www.811597.com | www.ya619.com | www.c44jj.com | x88855.com | www.809573.com | www.66ffv.com | www.5966xxx.com | 6667009.com | WWW.553025.COM | www.df79.com | www.hgdc100.com | 32666l.com | 6hcc44.com | WWW.598378.COM | www.99677w.com | bwinrrr.com | 3189x.com | www.305995.com | WWW.134474.COM | www.hg9209.com | 3202u.com | 59599w.com | www.499393.com | WWW.847637.COM | www.4521x.com | 4647x.com | yh888s.com | WWW.62804.COM | www.66fzc.com | www.32031x.com | 2142255.com | 3hga.com | www.339125.com | WWW.644873.COM | www.2256.cc | aa33334.com | 44077e.com | 257899.com | WWW.577545.COM | www.c6129.com | www.xpj71333.com | www.fh70.com | 992222u.com | yk801.com | www.892070.com | WWW.668322.COM | www.91233f.com | www.88166g.com | 7605a.com | 5504n.com | www.66653o.com | WWW.420455.COM | www.5086g.com | www.377666z.com | 87578y.bet | 25288t.com | h151515.com | www.927035.com | WWW.187296.COM | www.33997g.com | www.69567t.com | 68963999.com | c600.com | 1654t.com | 55331uu.com | www.640505.com | WWW.53578.COM | www.6832y.com | www.i32031.com | 6868cc.cc | 30688y.com | mgm3242d.com | 97444.cc | www.376387.com | WWW.175919.COM | WWW.807499.COM | www.77802k.com | www.v98.me | 7945mm.com | 66671d.com | hhvip87.com | www.001485.com | www.978931.com | WWW.565330.COM | WWW.569579.COM | www.50074h.com | www.8905l.com | www.79500u.com | zhcpbb.com | 3568z.com | 5099yy.com | 33oo8332.com | www.81233u.com | www.912482.com | WWW.651465.COM | WWW.14106.COM | www.091wy.com | www.yl13434.com | www.d80288.com | www.77731v.com | 5504g.com | 56400.com | 2595x.com | 8577s.cc | 11170011.com | www.xcj2.com | www.030628.com | www.588703.com | WWW.570359.COM | WWW.356423.COM | WWW.394501.COM | WWW.178179.COM | www.66yfz.com | www.83993d.com | www.4447758.com | www.0638.com | www.06820z.com | www.jl708.com | www.dzcp7777.com | 888234.com | 2643e.com | 2127123.com | y7061.com | 4255jjj.com | 7742ee.com | 2021x.com | 623670.com | xhtd1634.com | 9679x.com | 95456.com | 30171133.com | 1331h.com | bj799.com | xh066.com | hg97222.com | 62220.com | 61653.com | r61788.com | 6766ff.com | 4052a.com | 78110099.com | 566777p.com | 518cp-0.com | 0332k.com | a7454.com | www.a79839.com | 01885k.com | 7720i.net | mf705.com | 2418005.com | 8827ff.com | 058757.com | www.614548.com | www.4058a.com | www.9737qq.com | www.516297.com | www.88325z.com | www.07679j.com | www.773530.com | www.5856871.com | www.13633.com | www.86267l.com | www.5086b.com | WWW.398087.COM | WWW.800453.COM | WWW.103799.COM | WWW.803868.COM | www.860705.com | www.424988.com | www.031566.com | 89777m.com | 99662016.com | b9b9.com | 7720e.com | 6245.ltd | www.4hg6668.com | www.4809y.com | www.15355hh.com | www.8039f.com | WWW.773737.COM | WWW.775555.COM | WWW.483906.COM | www.849689.com | www.60007u.com | 22556h.com | a86811.com | 6261aa.com | 4152q.com | 88807w.com | www.c44xx.com | www.32688.cc | www.bet73p.com | www.5xcr.com | WWW.771649.COM | WWW.728839.COM | www.209881.com | 9539u.com | hb9788.com | 3640.vip | www.35252z.com | www.91779l.com | www.820808.com | WWW.542380.COM | WWW.605313.COM | www.901068.com | www.037345.com | 123456jj.cc | 3559ccc.com | 2019l.cc | www.ls33.vip | www.flff3.com | WWW.542533.COM | www.675266.com | kj763.com | 3568k.com | 7720a.net | www.4996hh.com | www.78949n.com | WWW.200467.COM | WWW.651566.COM | www.92tk.com | 56988tt.com | 23686.com | www.b35pp.com | www.87668n.com | WWW.771649.COM | WWW.585391.COM | www.517105.com | 50022211.com | 111122nn.com | www.js00868.com | WWW.47599.COM | WWW.629948.COM | www.11146.com | 83138k.com | www.7793t.com | www.55717s.com | WWW.30378.COM | www.899495.com | 8822vn77.com | 61328811.com | www.w84l.com | WWW.928076.COM | www.982799.com | 40661113.com | ddc777dl.com | www.38775jj.com | www.cp702.vip | www.848766.com | 35222vv.com | 44882007.com | www.888977.com | WWW.585331.COM | www.864355.com | 9995h.cc | 7935r.com | www.777557.cc | WWW.358775.COM | www.015689.com | 55kka.com | www.ggx.99233x.com | www.15355s.com | WWW.191897.COM | 2078u.com | 3788h.com | www.c3410.com | WWW.195977.COM | www.599047.com | 22889193.com | www.998855e.com | www.36166b.com | WWW.871504.COM | 0747qq.com | 56988v.com | www.hg27288.com | WWW.388033.COM | www.70234.com | 40033r.com | www.3308598.com | WWW.739235.COM | www.529799.com | 708365.com | www.hg702.com | www.c300.biz | www.330732.com | 856789.com | www.6880pp.com | WWW.310295.COM | www.332907.com | qq1915.com | www.73990m.com | WWW.653145.COM | 19990cc.com | 50067u.com | www.0889888.com | WWW.786443.COM | 58222aa.com | www.o4042.com | www.sxyl9.com | www.348477.com | x15666.com | www.69567o.com | 70118o.com | www.880148.com | WWW.682833.COM | 99567z.com | www.jy878.com | www.c139.vip | www.84499o.com | 50099e.com | www.959320.com | WWW.642658.COM | 419563.com | www.8885hj.com | WWW.914958.COM | www.80065c.com | www.43673.com | 1468xxx.com | www.159957.com | WWW.649838.COM | 92226.com | www.55070r.com | WWW.36376.COM | 3222z.cc | www.80jsjs.com | WWW.111067.COM | 73999n.com | www.dggcp100.com | WWW.638537.COM | xyhd237.com | www.q948q.com | WWW.294811.COM | 518cp8.com | www.456669.com | WWW.124884.COM | 56988pp.com | www.55060a.com | WWW.683518.COM | hjj11.com | www.780780d.com | WWW.521307.COM | 33432i.com | www.sa606.com | www.599842.com | 22299dd.com | www.3552z.com | www.961199.com | 131ttt.net | WWW.33093.COM | 3189rr.com | www.9737gg.com | WWW.686035.COM | pc0428.com | www.0600c.cc | www.919509.com | 7200163.com | www.658zf.com | bet28a.com | www.4972w.com | WWW.260171.COM | 6446yy.com | www.12455o.com | www.106537.com | 6137x.com | WWW.294119.COM | 59599j.com | www.t09738.com | www.589196.com | tyc73.com | WWW.609679.COM | 38989g.com | www.966668.com | www.621431.com | 25288a.com | www.ybao4.com | 2381j.com | www.411559.com | www.930155.com | feicai0536.com | WWW.622806.COM | bet051.com | www.86267t.com | www.037345.com | www.dzj0110.com | WWW.174546.COM | 01885r.com | WWW.397377.COM | yl66yl11.com | www.66332n.com | www.971406.com | www.607335.com | 6245a.com | WWW.554924.COM | 0015xx.com | www.61233f.com | 101509.com | www.ba501.com | www.252359.com | www.85857y.com | WWW.130281.COM | 8557t.com | WWW.622806.COM | jinsha3845.com | WWW.206402.COM | n72227.com | www.gyfc3.com | 2643u.com | www.lfcp567.com | WWW.46977.COM | 50067p.com | WWW.27222.COM | 3640q.com | WWW.246654.COM | 263377.com | www.1248g.cc | 0729n.com | www.07163z.com | 79889h.com | www.89894z.com | 0015dd.com | www.4323l.com | 59889.cc | www.68993228.com | 8036a.com | www.55717r.com | sxcxt.net | www.6678576.com | 54443v.com | www.hg0296.com | 9645ee.com | www.4331p.com | 00774mm.com | www.7239.net | zhcp42.com | www.3479s.com | l82365.com | www.cp8007.cc | n888vv.com | WWW.198394.COM | 570580.vip | WWW.873476.COM | 2141133.com | WWW.921761.COM | 8290b.com | WWW.286055.COM | 6146o.com | www.730631.com | www.55060x.com | www.61655u.com | www.1764x.com | 5589p.com | www.32123l.com | tz1333.com | WWW.775780.COM | 838388x.com | WWW.704488.COM | www.xinpujingcaipiao.com | www.399150.com | www.60886a.com | h88983.com | www.50080g.com | 3258g.com | WWW.17150.COM | yf2999.com | WWW.709034.COM | www.jjjj44444.com | www.503990.com | www.383335.com | ysb95.com | www.22dwj.com | yh66222.com | WWW.333738.COM | www.818999.com | www.80075i.com | www.6011888.com | aobo66666.com | WWW.335287.COM | v997.com | www.616888.com | www.12136n.com | 3178qq.com | WWW.232393.COM | hwcp3333.com | www.979651.com | www.33678kk.com | 5598510.com | WWW.932772.COM | 87965kk.com | www.912273.com | www.6683066.com | f83377.com | WWW.748527.COM | 23800z.com | www.296233.com | www.03035.com | 492nn.com | WWW.853095.COM | www.b35ii.com | 11995002.com | 22207c.com | WWW.362073.COM | www.8313l.com | 56988k.vip | WWW.647188.COM | feicai0477.com | www.225095.com | www.71399n.com | h8855.net | WWW.266510.COM | yh8899.bet | www.380068.com | www.17848.net | 717blr.com | WWW.790533.COM | www.0600q.cc | yqpnwjo.cn | WWW.170007.COM | www.64566e.com | 145237.com | WWW.706080.COM | www.1429e1.com | 78249.com | WWW.397786.COM | www.yh234a.com | YHvip.vip | WWW.647168.COM | www.115527x.com | 59599j.com | WWW.213046.COM | www.12136n.com | 3131b.cc | www.996863.com | www.56720.com | 4022x.com | www.401267.com | www.8499n.com | wfcp777666.com | www.822822.com | WWW.652355.COM | 80892gg.com | 48285555.com | WWW.606586.COM | www.637968.com | 3143.com | www.763227.com | www.66652f.com | 6532.com | 99bjlxz.com | WWW.301506.COM | www.vip9584.com | 11005i.com | www.949430.com | www.83033k.com | 35252x.com | 08159b.com | WWW.522312.COM | www.074546.com | 56787zz.com | www.744343.com | www.8816l.com | 3009q.com | 1665456.com | WWW.838051.COM | www.hg594.com | 3405zzz.com | 789001b.com | WWW.162310.COM | www.r3410.com | 9679y.com | 073435.com | WWW.292733.COM | www.351532.com | 64640029.com | www.986399.com | WWW.374498.COM | www.0021331.com | 0860dh.com | www.129989.com | WWW.24266.COM | www.4408598.com | 4488aaa.com | www.239888.com | WWW.133898.COM | www.yh888b.com | 1031878.com | 0612j.com | WWW.392759.COM | www.66376l.com | qq38648.cc | 61652m.com | www.689826.com | WWW.259330.COM | www.55070a.com | 6487lll.com | 553568.com | WWW.434301.COM | www.80767y.com | www.jjjj55555.com | jixiang6.com | www.289971.com | WWW.219966.COM | www.428.com | bb8888b.com | 9068f.com | www.109882.com | WWW.579651.COM | www.105607.com | lehu556.com | j15ee.com | 188bet.com | WWW.834272.COM | www.954321k.com | 320007.com | 4323d.com | www.36jj.cc | WWW.199250.COM | www.89798.com | www.5981e.com | nn500t.com | r83377.com | www.544949.com | WWW.110436.COM | www.1429.net | www.ok99.com | 3421b.com | rr5443.com | www.348116.com | WWW.663564.COM | www.49956q.com | www.10999i.com | pj09922.com | 35442111.com | lhc111.com | WWW.287126.COM | WWW.106799.COM | www.7415zz.com | 00773.com | 8722wwww.com | www.295555.com | WWW.20230.COM | WWW.590533.COM | www.99080077.com | www.5099dd.com | 44112007.com | 00048l.com | 3379pp.com | www.669771.com | WWW.908609.COM | www.48wcp.com | 67890o.com | 854817.com | www.375477.com | WWW.486163.COM | www.cb2588.com | www.5958116.com | www.38345v.com | wlb77.com | 2505.com | 44p1.cc | www.234276.com | WWW.924234.COM | WWW.303048.COM | www.81520d.com | www.73990a.com | LXYL364.com | 3467z.com | www.88djcp.com | WWW.59858.COM | www.7777hv.com | www.88599.com | www.85xpj.com | 228888h.com | hbs33.com | 38989j.com | jj56988.com | www.45598d.com | wfcp333444.com | xici.net | www.05996.com | www.876899.com | WWW.490804.COM | WWW.440445.COM | www.2350o.com | www.8499b.com | hg91558.com | 3950k.com | 3482c.com | 99151w.com | www.kj788.com | www.290038.com | www.909375.com | WWW.117773.COM | WWW.835448.COM | WWW.528599.COM | www.44607.com | www.680508.com | www.60886v.com | www.4078o.com | www.85857a.com | 033w.net | 22jj8332.com | 61326666.com | uu67890.com | 61321177.com | 1389ff.com | 1591qqq.com | 26444b.com | www.2954.com | tm118.com | www.83033u.com | www.572539.com | www.891595.com | WWW.35939.COM | WWW.303212.COM | WWW.187105.COM | WWW.155251.COM | WWW.476318.COM | WWW.767589.COM | WWW.45663.COM | www.cb2988.com | www.ban02.com | www.45258.cc | www.99638.com | www.xy52.com | www.16065i.com | www.win1239.com | www.487bbb.com | www.0600a.cc | www.184533.com | www.380870.com | www.5446v.com | www.772063.com | www.110503.com | www.0044sun.com | www.jsggb02.com | www.14168d.com | www.7920j.com | www.bet779.com | www.5508.am | www.tj58qp.com | www.1108788.com | www.4923c.com | www.81233h.com | www.50788d.com | www.07163f.com | www.2875j.com | www.hj1991.com | WWW.562686.COM | WWW.331870.COM | WWW.665984.COM | WWW.930730.COM | WWW.635666.COM | WWW.483886.COM | WWW.621966.COM | www.970358.com | www.550164.com | www.226105.com | 991998.com | 7894k.com | 63305z.com | 3232394.com | WWW.480842.COM | WWW.829696.COM | WWW.586628.COM | WWW.909119.COM | www.651514.com | www.218251.com | www.39223.com | zzwl1.com | 2147001.com | 158108.com | 8037aaa.com | bb38648.com | ff555p.com | www.28000f.com | www.93955c.com | www.7240r.com | www.50054h.com | WWW.666199.COM | WWW.501447.COM | WWW.561066.COM | www.919227.com | www.xinyc8.com | 0885r.com | 4255q.com | 0332z.com | 26668c.com | jsjlb99.com | www.848777p.com | www.78680s.com | www.89894k.com | WWW.688489.COM | WWW.409180.COM | WWW.450477.COM | www.422626.com | pj600.cc | 2077bb.com | o1915.com | k10k120.com | www.1429g7.com | www.5647d.com | www.am7588.com | WWW.318481.COM | www.993572.com | www.61655v.com | 2805v.com | 11453322.com | 00kk8331.com | www.19019b.com | www.win1238.com | www.23040.com | WWW.381802.COM | www.669771.com | 1463w.com | 8668827.com | 6137i.com | www.00772t.com | www.pj56i.com | WWW.36939.COM | WWW.94521.COM | www.277320.com | yk802.com | 463s8.com | le888a.com | www.x32031.com | www.57169.cc | WWW.143098.COM | www.769971.com | dz22555.com | 3678bbb.com | WWW.110847.COM | www.028314.com | 179.com | 00ss8332.com | www.dzj9990.com | www.21202hh.com | WWW.71996.COM | www.841077.com | 6002u.com | 3552t.com | www.jjjj22222.com?5130.cc | www.js89o.vip | www.c5128.com | WWW.404344.COM | 1788666.com | 06386969.com | 3168b.com | www.42456655.com | WWW.629066.COM | WWW.484879.COM | 3685r.com | 3386.com | www.55c63.com | www.hg6664.com | WWW.500914.COM | www.550174.com | 61326600.com | 8977qq.com | www.178633.com | www.cp8017.cc | WWW.490016.COM | js8800vip.com | 4590y.com | www.qmc0011.com | www.06662.com | WWW.442455.COM | www.231002.com | 78114411.com | 8905.com | www.610859.com | WWW.537654.COM | www.345800.com | pj88rrcom | www.5146z6.com | www.5091l.com | WWW.502622.COM | 8988rr.com | 86811ww.com | www.506930.com | WWW.518956.COM | www.401265.com | 45637i.com | 5060988.com | www.77802q.com | WWW.632829.COM | 38840.com | qmbc4.com | www.9187j.com | WWW.924966.COM | www.069961.com | 5360q.com | www.673888g.com | www.cz5658.com | www.791361.com | byc888b.com | www.cfcp555.com | www.38381.cc | WWW.55052.COM | 749304.com | cp088u.com | www.9818f.cc | WWW.409928.COM | 5betbet365.com | 1654tt.com | www.15355b.com | WWW.920868.COM | 56787ww.com | www.998855a.com | www.1368h.cc | www.867455.com | 20773322.com | 55545q.com | www.b86hg.com | WWW.516234.COM | www.108095.com | 4288l.com | www.42070012.com | WWW.387274.COM | 8547gg.com | 2496.com | www.99355.cc | www.701524.com | 2021g.com | www.79095g.com | WWW.887144.COM | 41178982.com | zhcp93.com | www.50088c.com | www.820158.com | 6999002.com | www.80188c.com | WWW.260195.COM | 2626xpj.com | 5804h.com | www.666hy.cc | www.379477.com | 3656uu.com | www.6889779.com | WWW.701066.COM | xpjgo7.com | www.04567w.com | WWW.474451.COM | 2229vip.com | qpby99.com | www.hc2588.com | www.022190.com | 35oo.vip | www.16878j.com | www.550420.com | 3467i.am | www.ykylc06.com | WWW.57576.COM | 77606wcom | www.906777.com | WWW.525833.COM | js01.app | www.aaa06.cc | WWW.779165.COM | 2021g.com | www.hr1822.com | WWW.358950.COM | 1596c.com | www.9955msc.com | WWW.881191.COM | t61788.com | www.9187x.com | WWW.563584.COM | n888vv.com | www.99094k.com | WWW.291906.COM | 5856v.com | www.dy910.com | www.649880.com | aobo74.com | www.53900l.com | www.186753.com | feicai0713.com | www.ca2932.com | 1669d.com | www.85857p.com | WWW.453213.COM | 998c.cc | www.w84q.com | WWW.77077.COM | 4340e.com | www.80065f.com | www.xinyc3.com | 2649s.com | WWW.175386.COM | e61653.com | www.mgm868002.com | WWW.294811.COM | uc.cc | www.98528h.com | www.209703.com | ff555c.com | WWW.642833.COM | yl018.com | www.4207.com | www.707250.com | 8988j.com | WWW.887117.COM | 875856b.com | www.6687d.com | WWW.808523.COM | nn500u.com | WWW.616599.COM | yd12309.com | www.69567q.com | www.755705.com | 55331oo.com | WWW.456375.COM | youfa222.vip | www.30393.com | www.236844.com | 66458q.com | WWW.650203.COM | 77605d.com | www.33997w.com | 1591.com | www.766129.com | www.950606.com | 44447893.com | WWW.87800.COM | 33382w.com | www.7239h.com | www.9988303.com | www.57800z.com | WWW.433204.COM | 7742o.com | WWW.378498.COM | 059dhw.com | www.8667q.com | 8868369.com | www.5886pp.com | www.493600.com | jdbxjw.com | WWW.784103.COM | 22296beijin.com | WWW.502703.COM | ylzz4448.com | www.81678d.com | 4694.com | www.56011b.com | www.221836.com | www.8967j.com | WWW.22827.COM | jinlong12.com | WWW.25474.COM | 4165a.com | WWW.855959.COM | 2214uu.com | www.5854i.cc | 7811c.com | www.4923g.com | 17715.com | www.78680m.com | www.001059.com | www.4078y.com | www.606255.com | www.rgcp.com | WWW.88570.COM | feicai0972.com | WWW.294811.COM | 77605s.com | WWW.483300.COM | evere168.cn | WWW.558920.COM | 4960066.com | WWW.921558.COM | 9506e.com | WWW.326569.COM | 99567c.com |