<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我的同學——魏博宇

  作文字數:531
  作者:洋娃
 •  
 •  
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • wèi
 • “小學”  我的同學——魏博
 •  
 •  
 • 宇 
 •  
 •  
 • chén
 • kǎi
 • ?
 • zhōu
 • xīn
 • cūn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • ?
 •  
 • bān
 •  諶鍇(吉州區新村小學三()班
 •  
 •  
 •  
 • ) 
 •  
 •  
 • wèi
 •  
 • xiǎo
 • míng
 •  
 • yáng
 • yáng
 •  
 •  
 • shuāng
 • shuǐ
 •  魏博宇,小名“洋洋”。一雙水
 • wāng
 • wāng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • tóu
 • hēi
 • liàng
 • de
 • tóu
 • 汪汪的大眼睛,一頭黑得發亮的頭發
 • shàng
 • cháng
 • cháng
 •  
 • qiàn
 •  
 • zhe
 • liàng
 • jīng
 • jīng
 • de
 •  
 • zhēn
 • zhū
 •  
 •  
 • 上常常“嵌”著亮晶晶的“珍珠”,
 • shuāng
 •  
 • yīng
 • táo
 • xiǎo
 • zuǐ
 •  
 • shàng
 • shí
 • dōu
 •  
 • guà
 •  
 • zhe
 • 一雙“櫻桃小嘴”上時刻都“掛”著
 • wēi
 • xiào
 •  
 • suǒ
 • jiā
 • shuō
 •  
 •  
 • xiào
 • kǒu
 • cháng
 • kāi
 •  
 • 微笑,所以大家說:“你笑口常開,
 • xiào
 • hūn
 • huó
 • gāi
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 笑昏活該!” 
 •  
 •  
 • ài
 • dòng
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • shuō
 • le
 •  
 • duō
 •  他特愛動,同學們說他得了“多
 • dòng
 • zhèng
 •  
 •  
 • le
 •  
 • duō
 • dòng
 • tāng
 •  
 •  
 • xià
 • 動癥”,喝了“多動湯”,他一下課
 • jiù
 • chū
 •  
 • fēng
 • wán
 •  
 •  
 • huí
 • lái
 • liǎn
 • shàng
 • jiù
 • guà
 • mǎn
 • 就出去“瘋玩”,一回來臉上就掛滿
 • le
 •  
 • zhēn
 • zhū
 •  
 •  
 • měi
 • zhōu
 • liù
 • dōu
 • guǎng
 • chǎng
 • huá
 • hàn
 • 了“珍珠”。他每周六都去廣場滑旱
 • bīng
 •  
 • huá
 • jiù
 • shì
 • sān
 • xiǎo
 • shí
 •  
 •  
 •  
 • 冰,一滑就是三四個小時。 
 •  
 •  
 • ài
 • xiě
 • zuò
 • wén
 •  
 • xiě
 • jiù
 • shì
 • hǎo
 • piān
 •  他特愛寫作文,一寫就是好幾篇
 •  
 • lǎo
 • shī
 • cháng
 • cháng
 • zài
 • bān
 • shàng
 • biǎo
 • yáng
 • de
 • zuò
 • wén
 • xiě
 • ,老師也常常在班上表揚他的作文寫
 • hǎo
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jiā
 • zài
 • xiě
 • zuò
 • wén
 • xiě
 • tóu
 • 得好。有時大家在他寫作文寫得投入
 • shí
 •  
 • rǎo
 •  
 •  
 • tīng
 • jiàn
 •  
 • yǒu
 • 時“打擾”他,他也聽不見。有一次
 • yuē
 • huá
 • bīng
 •  
 • zài
 • lóu
 • xià
 • jiào
 • le
 • shí
 • biàn
 • 我約他去滑冰,在樓下叫了他幾十遍
 • méi
 • huí
 • yīng
 •  
 • huǒ
 • le
 •  
 • shàng
 • lóu
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • 也沒回應。我火了,上樓一看,原來
 • zài
 • xiě
 • piān
 • míng
 • jiào
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • de
 • zuò
 • wén
 • 他在寫一篇名叫《我的同學》的作文
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 呢。 
 •  
 •  
 • de
 • xué
 • chéng
 • ?
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 •  
 • měi
 • kǎo
 • shì
 •  他的學習成績非常好,每次考試
 • qián
 • dōu
 • huì
 •  
 • de
 • dào
 • le
 • ?
 • 前都會復習,他的努力也得到了報答
 •  
 • měi
 • kǎo
 • shì
 • chéng
 • ?
 • dōu
 • míng
 • liè
 • qián
 • máo
 •  
 • xiě
 • zuò
 • ,每次考試成績都名列前茅。他寫作
 • fēi
 • kuài
 •  
 • jiā
 • shuō
 • shì
 •  
 • kuài
 • dāo
 • zhǎn
 • luàn
 •  
 • 業飛快,大家說他是“快刀斬亂麻”
 •  
 • jiā
 • kǎo
 • shì
 • shí
 • zuò
 • èr
 •  
 • jiù
 • zuò
 • ,大家考試時做第二題,他就做第四
 • le
 •  
 • jiā
 • zuò
 • shí
 • jīng
 • zuò
 • 題了,大家做第五題時他已經做第八
 • le
 •  
 • ài
 • shuì
 • jiào
 •  
 • shuì
 • jiù
 • shì
 • hǎo
 • xiǎo
 • 題了。他也愛睡覺,一睡就是好幾小
 • shí
 •  
 • jiā
 • shuō
 • yòu
 • shì
 •  
 • shuì
 • měi
 • rén
 •  
 •  
 • zhōng
 • 時,大家說他又是“睡美人”,中午
 • shuì
 • jiù
 • yào
 • shuì
 • dào
 • èr
 • jiē
 • cái
 • dào
 • xiào
 •  
 •  
 •  
 • 一睡就要睡到第二節課才到校。 
 •  
 •  
 • kàn
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • wèi
 •  你看,這就是我的同學——魏博
 •  
 •  
 • gōng
 • néng
 • qiáng
 • xiàng
 •  
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 宇,一個“功能強項”的人。 “
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 •  
 • 小學” 
   
  無注音版:
   
   “小學”
    我的同學——魏博宇
   
    諶鍇(吉州區新村小學三()班)
   
    魏博宇,小名“洋洋”。一雙水汪汪的大眼睛,一頭黑得發亮的頭發上常常“嵌”著亮晶晶的“珍珠”,一雙“櫻桃小嘴”上時刻都“掛”著微笑,所以大家說:“你笑口常開,笑昏活該!”
   
    他特愛動,同學們說他得了“多動癥”,喝了“多動湯”,他一下課就出去“瘋玩”,一回來臉上就掛滿了“珍珠”。他每周六都去廣場滑旱冰,一滑就是三四個小時。
   
    他特愛寫作文,一寫就是好幾篇,老師也常常在班上表揚他的作文寫得好。有時大家在他寫作文寫得投入時“打擾”他,他也聽不見。有一次我約他去滑冰,在樓下叫了他幾十遍也沒回應。我火了,上樓一看,原來他在寫一篇名叫《我的同學》的作文呢。
   
    他的學習成績非常好,每次考試前都會復習,他的努力也得到了報答,每次考試成績都名列前茅。他寫作業飛快,大家說他是“快刀斬亂麻”,大家考試時做第二題,他就做第四題了,大家做第五題時他已經做第八題了。他也愛睡覺,一睡就是好幾小時,大家說他又是“睡美人”,中午一睡就要睡到第二節課才到校。
   
    你看,這就是我的同學——魏博宇,一個“功能強項”的人。
   “小學”
   

   我的同學馬胖胖

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  • 優秀 作文  我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的同學馬胖胖

   作文字數:263
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  •   我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:540
   作者:盧鵬任
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nóng
  • qīng
  • bǎo
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • de
  •   農青寶是我的同學。他的個
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • rén
  • hēi
  • pàng
  • hēi
  • pàng
  • de
  •  
  • guǎn
  • shí
  • me
  • 子高高的,人黑胖黑胖的。不管什么
  • shí
  • hòu
  • dōu
  • xiǎn
  • jīng
  • shén
  • bǎo
  • mǎn
  •  
  • chōng
  • mǎn
  • huó
  •  
  • liǎn
  • 時候都顯得精神飽滿,充滿活力。臉
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:525
   作者:黃欽
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tóng
  • xué
  •  
  • jiào
  • nóng
  • qīng
  • bǎo
  •  
  • liú
  •  我有個同學,叫農青寶。他留
  • zhe
  • tóu
  • duǎn
  • duǎn
  • de
  • hēi
  •  
  • wān
  • wān
  • de
  • méi
  • máo
  •  
  • míng
  • 著一頭短短的黑發,彎彎的眉毛,明
  • gāo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •  
  • kōng
  • duì
  • dǎo
  • dàn
  • shè
  • kǒng
  •  
  • 高的大眼睛,“空對地導彈發射孔”
  • 閱讀全文

   愛幫助人的同學

   作文字數:290
   作者:宋宇苗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • zhī
  •  
  • jiào
  • pèi
  •    我有一個知己,叫葉佩
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • shuǐ
  • wāng
  • wāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • ,她長著一雙水汪汪的眼睛,長長的
  • tóu
  •  
  • zài
  • duān
  • zhuāng
  • de
  • xià
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • 頭發,在她那端莊的鼻子下,長著一
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:384
   作者:馬銀駿
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • gēn
  • mèng
  • míng
  • zuò
  • le
  • tóng
  • 站長: 自從我跟孟黎明作了同
  • zhuō
  • hòu
  •  
  • zhēn
  • shāng
  • tòu
  • le
  • nǎo
  • jīn
  •  
  • 桌以后,我可真傷透了腦筋。
  •  
  •  
  • mèng
  • míng
  • zhǎng
  • le
  • yuán
  • yuán
  • de
  • nǎo
  • dài
  •  
  •  孟黎明長了一個圓圓的大腦袋,
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:389
   作者:楊悅瑩
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • yáng
  • jiā
  • shì
  • 小學作文  我的同學楊怡嘉是
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • měi
  • de
  • rén
  •  
  • xìn
  • jiù
  • tīng
  • tīng
  • xià
  • miàn
  • zhè
  • 非常愛美的人,不信你就聽聽下面這
  • shì
  • ba
  •  
  • 個故事吧!
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:626
   作者:鄭林翰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zhōng
  • xiū
  • de
  • shí
  • hóu
  •  
  • xiǎo
  • qiáng
  •   一天中午午休的時侯,小強
  • chōng
  • dào
  • shū
  • jiǎo
  •  
  • le
  • běn
  •  
  •  
  • ān
  • 第一個沖到圖書角,拿了一本《 安
  • shēng
  • tóng
  • huà
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • pǎo
  • huí
  • lái
  •  
  • zuò
  • zài
  • wèi
  • 徒生童話》 ,又跑回來,坐在位子
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:287
   作者:陳鈞妮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • yǒu
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • jiào
  • dīng
  •   我們班有一位同學叫丁逸
  •  
  • suī
  • rán
  • wài
  • mào
  • kàn
  • lái
  • xiǎn
  • tóng
  • tóng
  •  
  • 如。雖然外貌看起來顯得普普通通,
  • de
  • yōu
  • diǎn
  • fēi
  • cháng
  • duō
  •  
  • ài
  • bāng
  • bié
  • rén
  •  
  • 可他的優點非常多,比如愛幫別人、
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:412
   作者:農宇
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • yǒu
  • tóng
  • 來 源   我們班有一個同
  • xué
  • jiào
  • wéi
  • sōng
  • sōng
  •  
  • zhōng
  • děng
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  •  
  • 學叫韋松松,他中等個子,瘦瘦的,
  • duì
  • rén
  • yǒu
  • mào
  •  
  • zhù
  • rèn
  • wéi
  •  
  • shì
  • hǎo
  • xué
  • 他對人有禮貌,助認為樂,是個好學
  • 閱讀全文

   擅長搞笑的同桌同學

   作文字數:477
   作者:趙卿池
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • tóng
  • xué
  • qiáng
  •  
  • píng
  • shí
  •   我的同桌同學馬強,平時
  • tīng
  • lǎo
  • shī
  • jiǎng
  • zǒng
  • shì
  • dōng
  • zhāng
  • wàng
  • de
  •  
  • zuò
  • zuò
  • 聽老師講課總是東張西望的,做作業
  • zǒng
  • shì
  •  
  • měi
  • kǎo
  • shì
  • chéng
  • ?
  • zǒng
  • shì
  • 也總是馬馬乎乎,每次考試成績總是
  • 閱讀全文

   我的同學趙浪琴

   作文字數:551
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • míng
  • jiào
  • zhào
  • làng
  •   我有一個好朋友,名叫趙浪
  • qín
  • yǒu
  • shuāng
  • xiàng
  • hēi
  • bǎo
  • shí
  • yàng
  • shǎn
  • shǎn
  • liàng
  • de
  • 琴她有一雙像黑寶石一樣閃閃發亮的
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • duì
  • wān
  • wān
  • de
  • liǔ
  • yuè
  • méi
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 眼睛,一對彎彎的柳月眉,一個高高
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:605
   作者:王鈺珉
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • 站長: 我的同學
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • 道真縣玉溪小學三年級()班 王
  • mín
  • 鈺珉
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:456
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •      
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • rèn
  • péng
  • chéng
  •  
  • de
  •   我的同桌叫任鵬程,他的
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:375
   作者:劉佳穎
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  我的同學
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liú
  • jiā
  • yǐng
  • 三年一班 劉佳穎
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • shì
  • gāo
  •  
  • yǎn
  •  我的同學是一個高個子,大眼
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:374
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • chén
  • yàn
  •  
  • shì
  • diào
  • de
  • xiǎo
  • 我的同桌陳子彥,他是個調皮的小
  • nán
  • hái
  •  
  • 男孩。
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:322
   作者:李舵
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •   我的同桌
  •  
  • mǎn
  • chéng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • duò
  • 滿城縣實驗小學 李舵
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • xīn
  • yuè
  •  
  • shì
  •  我的同桌叫于新月,是一個七
  • 閱讀全文

   我的同學--何怡

   作文字數:287
   作者:鄭欣怡
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  • 出處  我的同學--何怡
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  •  
  • suì
  •  
  •  我的同學何怡,年齡10歲,
  • shòu
  • gāo
  • de
  •  
  • hái
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • de
  • yǎn
  • 她瘦高的個子,還長著一雙大大的眼
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:241
   作者:池灝倫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •    我的同學
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • chén
  • xuě
  • yáng
  •  
  • yǒu
  • shuāng
  • xiàng
  •  我的同學陳雪陽,她有一雙像
  • hēi
  • bǎo
  • shí
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • duǎn
  • duǎn
  • de
  • tóu
  •  
  • zhāng
  • 黑寶石似的眼睛,短短的頭發,一張
  • 閱讀全文

   記我的同學二、三事

   作文字數:340
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • tóng
  • xué
  • shì
  • chén
  • tíng
  •  
  • chén
  • tíng
  • zhǎng
  •  我的好同學是陳婷,陳婷她長
  • zhe
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • hái
  • zhā
  • zhe
  • yáng
  • jiǎo
  • biàn
  •  
  • 著烏黑的頭發,還扎著一個羊角辮,
  • zǒu
  • lái
  • yáo
  • bǎi
  •  
  • zài
  • tóng
  • líng
  • hái
  • zhōng
  •  
  • 走起路來大搖大擺,在同齡孩子中,
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:372
   作者:周宇杰
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  
  • 作文網作 文 網  我 的 
  • tóng
  •  
  • xué
  •  
  •  
  • 同 學 
  •  
  •  
  •  
  • zhōu
  • jié
  •  
  •  
  • huáng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  •  周宇杰 黃河路小學年級 
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:403
   作者:張海盟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •        我的
  • tóng
  • zhuō
  • jiào
  • xuān
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • guā
  • liǎn
  •  
  • liǎn
  • shàng
  • 同桌叫李軒,長著一副瓜子臉。臉上
  • yǒu
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • xiàng
  • liǎng
  • bǎo
  • 有一雙炯炯有神的大眼睛,像兩顆寶
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:366
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • huó
  • ài
  • de
  • xiǎo
  •   我的同桌是個活潑可愛的小
  • nán
  • hái
  • ér
  •  
  • jiào
  •  
  •  
  • sūn
  • téng
  •  
  • 男孩兒,他叫——孫騰。
  •  
  •  
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • zhāng
  • guā
  • ér
  • liǎn
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  •  他長著一張瓜子兒臉。有一張
  • 閱讀全文

   我們班的同學

   作文字數:307
   作者:包歆琦
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lái
  • jiè
  • shào
  • 出處   今天,我來介紹我
  • men
  • bān
  • de
  • wèi
  • tóng
  • xué
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • zhāng
  • 們班的一位同學,她就是我們班的張
  • zhǐ
  • róng
  •  
  • zhǎng
  • de
  • féi
  • de
  •  
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • 芷溶,她長的肥嘟嘟的,不高不矮,
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:353
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  •  
  •   我的同桌 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • zhuǎn
  • xué
  • dào
  • jìn
  • xiào
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  • èr
  •  自從我轉學到進校附小三(二
  •  
  • bān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • duì
  • bié
  • hǎo
  •  
  • gòng
  • gěi
  • diào
  • )班,老師對我特別好,一共給我調
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:521
   作者:任暢航
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  • 優秀作文  我的同學 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • shì
  • tóng
  • xué
  • men
  • kāi
  • xué
  • de
  •  年月日 是同學們開學的日子
  •  
  • duì
  • hái
  • yǒu
  • bié
  • de
  • hán
  •  
  • jiù
  • ,對于我還有一個特別的含義,那就
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:690
   作者:王子武功
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • jiāo
  • diǎn
  • shì
  • wèi
  •    我的同學焦典是一位大
  • duì
  • wěi
  •  
  • yòu
  • shì
  • bān
  • shàng
  • de
  • wěi
  • yuán
  •  
  • é
  • dàn
  • 隊委,又是班上的體育委員。她鵝蛋
  • xíng
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • bái
  • fàn
  • hóng
  • de
  • miàn
  • xiàng
  • duǒ
  • táo
  • ?g
  • 形的臉上白里泛紅的面色像一朵桃花
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:224
   作者:肖瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • bān
  • de
  • táo
  •    我的同桌是班里的淘氣
  • wáng
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 大王,他有著一雙明亮的眼睛,一個
  • tǐng
  • zhe
  • pàng
  • pàng
  • de
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • yǒu
  • zhe
  • yòng
  • 挺著胖胖的大肚子。他每天都有著用
  • 閱讀全文

   我的同桌

   作文字數:537
   作者:宇宙之王
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  •  
  •   我的同桌 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • méi
  • yǒu
  • shí
  • me
  • yǐn
  • rén
  •  她個子高高的,沒有什么引人
  • zhù
  • de
  • fāng
  •  
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • jīn
  • bān
  • de
  • 注意的地方,但她卻有一顆金子般的
  • 閱讀全文

   我的同學

   作文字數:447
   作者:王雨葭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhèng
  • xīn
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • huān
  •  鄭新禹是我的同學我們都喜歡
  • jiào
  • lǎo
  • zhèng
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • huān
  • jiào
  • lǎo
  • wáng
  • 叫他老鄭,當然,他也喜歡叫我老王
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.un7799.com | 33882007.com | www.68365z.com | 22c53.com | www.9422g.com | 3566xx.com | www.4331y.com | bo768.com | www.81520d.com | 9498.biz | www.615121.com | www.16297711.com | 115504.com | www.919205.com | 06006.com | www.9187t.com | 56787qq.com | www.9155c.cc | www.5555wns.com | www.196037.com | www.331333.com | feicai0991.com | www.2283066.com | 55797h.com | www.89969.cc | www.k22365.com | bowanwang.com | www.hg7851.com | aa33332.com | www.xpj9.net | 3136oo.com | www.969761.com | www.79667.com | 7x3777.com | www.62979c.com | 3967v.com | www.09559.cc | www.xhtd05.com | 3957x.com | www.258908.com | 61325522.com | www.810277.com | www.681234.com | 3522ii.com | www.89777m.com | 650pj.com | www.344680.com | www.86778.com | 9679b.com | www.26299x.com | www.10899g.com | 59889a.com | www.66mgm777.com | 6320666.com | www.596112.com | www.988778.com | 69448877.com | www.2373p.com | www.11008016.com | 4444211.com | www.12czj.com | www.hg0532.com | bmh988.com | www.9422h.com | 78114499.com | 5099qq.com | www.3846dd.com | 54140055.com | 2349013.com | www.8899kcd.com | 12742g.com | es999.net | www.173151.com | 3169a.com | c388z.com | www.hg33396.com | 9949o.com | 390626.com | www.yh234b.com | 7055000.com | www.qj35.com | www.5360ss.com | 060785.cn | www.210255.com | www.00772j.com | 6830y.com | www.81520o.com | www.hg32228.com | www.pj8777.com | 22883.com | www.ampj3438.com | www.902505.com | 727720.com | www.062wy.com | www.5349.com | q58955.com | www.tcp969.com | www.8hg6668.com | 500000701.com | 7742ss.com | www.222067a.com? | www.pp224.cc | q888.tw | www.172346.com | www.1754u.com | www.892558.com | 33p88.cc | www.738742.com | www.38345q.com | 9149n.com | 6033c.com | www.2934m.com | www.85857b.com | wfcp666777.com | 77663885.com | www.66fft.com | www.56655i.com | 9366.com | hg999333u.com | www.mcw7.com | www.33678pp.com | www.38200e.com | 3473f.com | www.570323.com | www.9895r.com | www.621155b.com | 0073.com | 3178cc.com | www.53900p.com | www.44466666.com | 59889u.com | xj001c.com | www.622989.com | www.44118m.com | www.gf8118.com | 22296beijin.com | 44pp8332.com | www.hh8618.com | www.hgdc600.com | www.560404.com | 2757b.com | 33995156.com | www.hc3656.com | www.1754n.com | www.k38008.com | zuiyi118.com | 9737vv.me | www.361477.com | www.606117.com | www.k00444.com | www.6808pj.com | 4461a.com | 7945ww.com | www.qilc6.com | www.99552zz.com | www.5601j.com | 3009b.com | 15a37.net | www.377653.com | www.3333bj.com | www.000clf.com | www.621155b.com | 365vip900.cc | 5856tt.com | www.083025.com | www.60108r.com | www.9737cc.com | www.25288m.com | 131sss.net | js66.com | 8898000.com | www.ck7686.com | www.7240j.com | www.1155025.com | www.95msc.com | 9068e.com | 23800y.com | www.5441u.com | www.621233.com | 88455.com | www.269707.com | www.78700c.com | www.sha0077.com | www.777444m.com | ccc5682.com | wnsr6800.com | 6861.com | www.809216.com | www.954321k.com | www.klcp385.com | www.wnsr66.com | 8036dd.com | 22299cc.com | rtdqg.cn | www.336766.com | www.3416u.com | www.4520055.com | www.5596877.com | www.msc60.com | www.hg6969.net | 80368o.com | 2214d.com | aa67890.com | 566pj.com | www.490780.com | www.c6078.com | www.81678d.com | www.4102r.com | www.88166r.com | www.448789.com | www.288msc.com | 20771188.com | 4023p.com | 33cc8331.com | ll40033.com | c388n.com | w1915.com | g18299.com | www.173225.com | www.807839.com | www.9818g.cc | www.26163u.com | www.68365q.com | www.55070e.com | www.77731q.com | www.23488v.com | www.76543d.com | tyc1514.com | xx1101.com | 4182v.com | pj00hh.com | 3131e.cc | 51133t.com | 64111s.com | 6446vip.com | 15a49.net | 293365.com | 3474000.com | vipxinquan.com | www.308126.com | www.506433.com | www.711895.com | www.890703.com | www.hx1161.com | www.dan03.com | www.qml0.com | www.987441.com | www.987425.com | www.gczj9.com | www.050.la | www.66ffu.com | www.910xj.com | www.cp58.biz | www.960883.com | www.987425.com | www.c5619.com | www.898304.com | www.916720.com | www.881805.com | www.811310.com | www.680477.com | www.529081.com | www.305988.com | www.128760.com | www.040417.com | www.33598o.com | 0747x.com | 3049a.com | 111p1.cc | 7703tt.com | 31194444.com | blm655.com | 80368m.com | ambjl03.com | www.1869n.com | www.9374p.com | www.lianhua1.com | www.yu49.com | www.79500c.com | www.16181l.com | www.496408.com | www.1232222.net | www.77996b.com | www.3890f.com | www.957806.com | www.504733.com | js345d.com | 1407r.com | 3mgmjbp.com | 135868.com | 20054422.com | 37889.com | www.4107j.com | www.36kj.com | www.4972o.com | www.4546700.com | www.aobo194.com | www.5086t.com | www.544094.com | 667766x.com | 28288j.com | 5309h.com | 777818b.com | 22207t.com | www.wwwjs6899.com | www.5506132.com | www.009329.com | www.6889786.com | www.7793k.com | www.572113.com | xpj915.com | 518cp-0.com | wxc0126.com | www.wn2068.com | www.xpj8337.com | www.19019v.com | www.313999.cc | www.hjin2.com | www.003561.com | xx888u.com | 052979.com | www.vns7898.com | www.234345.com | www.77658zz.com | www.07163i.com | www.755806.com | 566pj.com | 703.com | 228888d.com | www.5601j.com | www.biying970vip.com | www.36788q.com | www.188732.com | 77229193.com | 6245h.com | www.330099g.com | www.88166z.com | www.679061.com | www.401275.com | 0729n.com | y1771.com | www.bj9093.com | www.28000w.com | www.87668w.com | www.275780.com | 3189qq.com | 111122qq.com | www.3456j.com | www.63606h.com | www.rrle6.com | 333vn77.com | 4022t.com | www.wnsr288.com | www.1168e.com | www.81678w.com | baifucaipiao.com | 23599v.com | www.8494x.com | www.5555yh.vip | www.35155z.com | 28824q.com | 51133d.com | www.87680g.com | www.huangma22.com | www.sygj2.com | 5906rr.com | z62365.com | www.vns77999.com | www.68993225.com | www.151376.com | 1458.com | www.566333.com | www.79095v.com | www.962779.com | 1099528.com | 33313e.com | www.fhcp2016.com | www.23czj.com | 0885.com | www.1869o.com | www.7415jj.com | www.rrle7.com | 35442111.com | www.68666t.com | www.28000y.com | www.dfyk3.com | hr466.com | www.9763333.com | www.00772z.com | www.912480.com | 518cp-0.com | www.22xpjdc.com | www.6683066.com | www.501264.com | 3568z.com | www.5004dd.com | www.120611.com | 91019.net | 0010422.com | www.938g.cc | www.c1636.com | 8294n.com | www.yl00555.com | www.i94600.com | www.43131i.com | l08199.com | www.489239.com | www.ac9911.com | 239239.com | www.9679i.com | www.206269.com | 3482n.com | xpj000555.com | www.377666s.com | www.223085.com | www.34788k.com | 8661588.com | www.h22365.com | www.6889783.com | 85288app.com | www.01018.cc | www.99094x.com | 6647s.com | www.66098.com | www.97828j.vip | 4637744.com | www.bm1102.vip | www.23819.ag | 8522mmmm.com | www.vns990.cc | www.tyc1998689.com | xpj86.com | www.p1186.com | www.7714x.com | 7811ii.com | www.7636.com | www.1035f.com | kkk5657.com | www.js7575.com | www.803241.com | 88663015.com | www.4996dt.com | 79889t.com | www.9130.com | www.4798.cc | x86811.com | www.14900c.com | www.902257.com | xuxrbmlu.cn | www.4136d.com | 37111u.com | www.886601.com | www.794478.com | 013373.com | www.63208.com | www.560265.com | w9w8w7.com | www.0055sun.com | 5787.cc | www.js80088.com | www.hx6622.com | 50099g.com | www.4521a.com | 6830.com | www.33302a6.com | www.975367.com | 61325511.com | www.087z.com | 8884136.com | www.78854.com | www.209880.com | www.805357.com | qycp05.com | www.8003.com | 8988gg.com | www.rgcp111.com | 0033d.cc | www.9679v.com | www.897060.com | 1077rrr.com | www.2418v.com | 9646t.com | www.4212n.com | feicai0577.com | www.7111t.com | www.937299.com | feicai0482.com | www.16065o.com | hg10.com | www.83377.com | 876878p.com | www.9788t.com | 505mmm.com | www.hg0998.com | www.399146.com | www.6491e.com | www.ya044.com | 0434377.com | www.03035.com | 33599nn.com | www.20365vip.com | 77606q.com | www.9895u.com | c388e.com | www.8885hj.com | 08159q.com | www.20199nn.com | 26444h.com | www.yh684.com | 5478555.com | www.hg8041.com | 8520c.com | www.88gew.com | www.61655u.com | www.287720.com | www.199301.com | www.25288p.com | www.249770.com | www.25288o.com | www.168212.com | www.32925.com | www.52072b.com | www.1596f.com | 7894f.com | www.412666.com | 2373f.com | www.js600000.com | www.89599t.com | yt8.com | www.47506y.com | 838388t.com | www.792084.com | y8287.com | www.03035.com | 22556q.com | www.0014v.com | www.0686555.com | www.766898.com | www.309181.com | www.106367.com | www.js607.com | qhc50.com | www.yk222b.com | 8547qq.com | www.8905d.com | am99914.com | www.80075y.com | 88553.com | www.805357.com | www.cblftib.com | 2618w.com | www.2945k.com | 4995m.com | www.4102d.com | 50099t.com | www.3479h.com | www.0636d.com | www.009321.com | www.508345.com | yy4119.com | www.68365m.com | 2021o.com | www.78919d.com | 3156vvv.com | www.901180.com | www.91990a.com | kn8pe8fq.pp.163.com | www.16181h.com | 4288l.com | www.36788s.com | www.m32126.cc | m00351.com | www.989405.com | 07322222.com | www.91233b.com | www.30099.com | www.50064a.com | www.c558.cc | 9506q.com | www.26878j.com | www.alpk00.com | 2595y.com | www.958.net | 33382cc.com | www.zc35.com | www.yhxizang.vip | 4052v.com | www.0802.cc | www.hg8400.com | 88cp.org | www.9997038.com | d8381.com | www.602891.com | www.681378.com | y1458.com | www.51876.cc | www.40033.1340033.com | pj12323.com | www.08727.com | www.6372013.com | aa5360.com | www.79095w.com | 3156yyy.com | www.89894b.com | www.57800p.com | 08159u.com | www.332750.com | www.b3065.com | a08199.com | www.550264.com | www.dfh281.com | d5429.com | www.621329.com | www.998855w.com | b21148.com | www.603154.com | www.79500e.com | 55797n.com | www.375990.com | www.8850w5.com | jsjlb66.com | www.77114i.com | www.704901.com | hb10611.com | 272f.net | www.16065d.com | www.55268kk.com | dd4255.com | www.9356z.com | www.xpj180.com | 4995t.com | www.611306.com | www.6776kk.com | pj886.com | yh888g.com | www.833296.com | www.4972uu.com | 4195l.com | www.371m.cc | www.dafabetedfa95.com | z72227.com | www.101136.com | www.32031w.com | www.343xpj.com | 2338jt.com | www.3933e.cc | www.hjcp66.com | 2824y.net | 92266m.com | www.js02345.com | www.jnh663.com | 3614dh.com | www.305644.com | www.383335.com | www.18599.com | 28758s.com | www.858659.com | www.4694h.com | sun7766.com | 121.net | www.igcp7.com | www.98698b.com | qbzb2b.net | blr9944.com | www.csgc7.com | www.gg55826.com | www.xjs8898.com | 4018tt.com | www.813230.com | www.35252b.com | www.3332hg.com | 01234n.com | www.326265.com | www.11599099.com | www.blr795.com | dh7022.com | 3189s.com | www.35918n.com | www.3737.cc | www.js7888.com | x48f.com | www.xcw866.com | www.365002.cc | www.289333.com | 4023a.com | 5443ss.com | www.939809.com | www.9895e.com | www.31399t.com | 28839w.com | j8381.com | www.sjgc3.com | www.2021r.com | www.3tgpd.com | 8988d.com | qianyi49.com | www.927699.com | www.69567d.com | www.674suncity.com | 9030t.com | bwin8r.com | www.602454.com | www.x77789.com | www.03365t.com | 5855jj.com | 00xpj377.com | hd2629.com | www.ya619.com | www.178633.com | www.49559.com | 50000029.com | 7605t.com | 44077x.com | www.zc35.com | www.087k.com | www.184kj.com | www.yddc09.com | 51335f.com | 73055.vip | www.373553.com | www.88065c.com | www.xpj29777.com | www.308878.com | 59889l.com | 463h8.com | 2934d.com | www.603854.com | www.vip3303.net | www.xpj778899.com | www.ylg122.com | 5856n.com | 35222g.com | 1114116.com | www.170569.com | www.3478a.cc | www.4809z.com | www.1700.com | www.js4333.com | 4466.so | w3405.com | 18438333.com | 3190.com | www.770981.com | www.99638k.com | www.79095x.com | www.323365.com | www.bocainews.net | le888c.com | yl6896.com | 776052.com | ss3405.com | www.235187.com | www.kc19.com | www.3155hd.com | www.6687l.com | www.c44pp.com | www.2233288.com | www.8494w.com | 7141yy.com | 800089v.com | 00773pp.com | pc0428.com | 55yy8332.com | www.500231.com | www.5xag.com | www.7406.AG | www.7799nsb.com | www.70915.com | www.1122333.com | www.bali666.com | www.55yh765.com | v01234.com | 33382d.com | so777.cc | 33318k.com | 1483i.com | 78116655.com | 3121t.com | www.021037.com | www.641377.com | www.44yfa.com | www.68682t.com | www.5856878.com | www.69567b.com | www.5981o.com | www.5049z.com | www.11kj.com | www.308878.com | www.mmtx22.com | www.v1106.com | www.56733z.com | 55899z.com | 8557a.com | df8bet.com | 8449pp.com | 67890j.com | 3242c.com | 4400buyu.com | 3304f.com | 1654g.com | 048p.com | dianzi580.com | 4255d.com | 67877g.com | 407mm.com | 6446xx.com | js06.app | 61326600.com | 40014477.com | 7605s.com | 9955vn77.com | P35cc.com | 4340.com | 55545g.com | p838.com | 444000.com | 26119g.com | 9679p.com | 86611z.com | 66681p.com | amhg055.com | 8547bb.com | 553388.com | f47479.com | zhcp91.com | 1688key.com | 6218.com | www.63877l.com | www.56520c.com | www.txck.cc | www.xpj238886.com | www.f8867.com | www.911898.com | www.393222.com | www.686559.com | www.5099qq.com | www.1754r.com | www.883399g.com | www.jl58qp.com | www.9646k.com | www.61655l.com | www.3668r.com | www.969713.com | www.602587.com | www.137916.com | 08530005.com | 1591911.com | 7599kk.com | 477076.com | 655661100.com | 8290z.com | 22009193.com | www.67797w.com | www.1596c.com | www.boao555.com | www.hg8qq.com | www.80080.com | www.0601w.com | www.9928l.com | www.938527.com | www.234329.com | 6868ff.cc | tz757.com | yumingty5.com | y99345.am | www.68666q.com | www.8007js.com | www.hg920.com | 2418c.com | www.577837.com | 93996.com | sjfygg.com | i01234.com | 3258.com | www.48373.com | www.9956699.com | www.85857h.com | www.596345.com | www.345452.com | www.ch8933.com | www.90305a.com | 00773t.com | 8159ww.cc | n2649.com | www.pj7897.com | www.339788.com | www.yh67555.com | www.910021.com | www.964688.com | bet777000.com | 6594zz.com | 2757q.com | www.4644444.com | www.hg8779.com | www.mgm868003.com | www.37377p.com | www.hx1177.com | ylzz8.cc | df8w.com | 2844m.com | www.w30226.com | www.2945e.com | www.851895.com | www.2kc.com | 68228t.com | js999js.com | 14683333.com | www.sun7766.com | www.88266.com | www.0194006.com | www.701250.com | 3568n.com | 51133rrr.com | www.js80288.com | www.8825666.com | www.9187r.com | www.flff4.com | ylzz1112.cc | 3726x.com | www.1869y.com | www.009.happy001.biz | www.803sun.com | www.c805.cc | 998x.cc | 5080.cc | www.bwin7788.com | www.288988a.com | www.99788j.com | www.202341.com | 30064.com | zhcpxx.com | www.3688mhd.com | www.hg341.com | www.701489.com | yin076.com | BY30832.com | www.1596d.com | www.3421m.com | www.929533.com | 78111177.com | j61653.com | www.10050730.com | www.63606w.com | www.931786.com | 08820055com | pj6333.com | www.kk1778.com | www.1466e.com | www.324177.com | 00jidu.com | www.hg4468.com | www.gg55826.com | www.9478a.com | 0931jiehun.com | 26668u.com | www.wnsr7788.cc | www.48330t.com | www.276608.com | 33432m.com | www.lb0011.com | www.8473y.com | www.33csj.com | 1691991.com | 2595n.com | www.871817.com | www.50024p.com | js14g.com | ying58.xyz | www.636123.com | www.108011.com | 6137w.net | 55797n.com | www.dd13558.com | www.010vip.com | bj0222.com | 55810.com | www.773456.com | www.77801t.com | 06006m.com | 2698w.com | www.mhcp8.com | www.0014h.com | 3346.com | www.my068.com | www.630269.com | www.599141.com | 2077.net | www.hg57666.com | www.4331m.com | 88771382.com | 0245u.com | www.85857b.com | www.hm2777.com | 30006z.com | www.g27229.com | www.3775g.com | 8036xx.com | 2381002.com | www.d5680.com | www.927793.com | 69111h.com | www.126hg.tv | www.7239v.com | aa4675.com | www.y611.com | www.y8865.com | www.076069.com | 50099t.com | www.44c.com | www.767397.com | 9679y.com | www.767.cc | www.2109i.com | pj8821.com | www.boma0199.com | www.90920.com | hg321.org | www.pj7893.com | www.5958116.com | k3405.com | www.7720l.com | www.3566.com | 44077f.com | www.38200s.com | www.j98478.com | 2127s.com | www.7777ag4.com | www.48330l.com | q2894.com | www.pjgansu.com | www.68993268.com | 15856f.com | www.hg0088.co | www.8d222.com | 2365.com | www.5tgpd.com | www.33588h.com | 3936x.com | www.698js.com | www.gai57.com | 8538f.com | www.5966ccc.com | www.549577.com | 8988o.com | www.bwinyz01.com | 9539o.com | www.68666j.com | www.984008.com | pjbuyuw.com | www.hg1996.cc | www.19czj.com | 4340o.com | www.jz30280.com | yyytyc.com | www.wn0001.com | www.665534.com | mgm3242b.com | www.88867.com | www.786126.com | s2490.com | www.65045.com | 94948633.com | www.8694c.com | www.03czj.com | a7742.com | www.55060q.com | 835.cc | www.hgcn888.com | www.35155q.com | mmm01234.com | www.55545h.com | 2012bet8.com | www.am0675.com | www.8667f.com | 66671h.com | www.89677s.com | 908080p.com | www.sun008.net | www.912183.com | 3222v.cc |