<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我愛讀書演講

  作文字數:1027
  作者:鄭藝
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • yǎn
 • jiǎng
 •  
 •  
 •    讀書演講 
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • jiā
 • hǎo
 • 敬愛的老師,親愛的同學們,大家好
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 •  
 • shì
 • zhèng
 •  
 •  
 •  我是鄭藝 
 •  
 •  
 • yǎn
 • jiǎng
 • de
 • zhǔ
 • shì
 •  
 • ài
 • shū
 •  
 •  
 •  我演講的主題是《我愛讀書》。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • rén
 • lèi
 • jìn
 • de
 • jiē
 •  
 •  
 •  書是人類進步的階梯 
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • kāi
 • xīn
 • líng
 • zhī
 • chuāng
 • de
 • jīn
 • yào
 • shí
 •  
 •  
 •  書是打開心靈之窗的金鑰匙 
 •  
 •  
 • ài
 • shū
 •  
 • rèn
 • wéi
 • shū
 • shì
 • jiàn
 • kuài
 •  我愛讀書,我認為讀書是一件快
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • dāng
 • rén
 • shí
 •  
 • jìng
 • jìng
 • de
 • 樂的事情。當自己一個人時,靜靜的
 • zuò
 • zài
 • shū
 • zhuō
 • qián
 •  
 • huì
 • wěi
 • wěi
 • dòng
 • tīng
 • xiǎng
 • jiǎng
 • 坐在書桌前,他會娓娓動聽想我講一
 • xiē
 • xīn
 • xiān
 • shì
 •  
 • jiǎng
 • xiē
 • de
 • dào
 • huò
 • xiǎo
 • de
 • dào
 • 些新鮮事,講一些大的道理或小的道
 •  
 • shì
 • fān
 • shàng
 •  
 • biàn
 • huì
 • wàng
 • le
 • 理。于是翻不上幾頁,我便會忘了自
 •  
 • piān
 • piān
 • fēi
 • jìn
 • shū
 • de
 • shì
 • jiè
 • zhōng
 •  
 • áo
 • yóu
 • zhī
 • 己,翩翩飛進書的世界中,遨游于知
 • shí
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 • dào
 • gāo
 • xìng
 • chù
 •  
 • huì
 • qíng
 • 識的海洋。讀到高興處,我會情不自
 • jìn
 • de
 • shǒu
 • dǎo
 •  
 • kāi
 • huái
 • xiào
 •  
 • dào
 • bēi
 • shāng
 • 禁的手舞足蹈,開懷大笑;讀到悲傷
 • chù
 •  
 • huì
 • àn
 • rán
 • lèi
 • xià
 •  
 • yīn
 •  
 • zǒng
 • shì
 • 處,我會黯然淚下。因此,媽媽總是
 • shuō
 • gāi
 • běi
 • ān
 • jīng
 • shén
 • bìng
 • yuàn
 • le
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • 說我該去北安精神病醫院了。但我總
 • shì
 • xiào
 • le
 • zhī
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhī
 • yǒu
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • zhōng
 • 是一笑了之,因為只有我知道這其中
 • de
 •  
 • xiàn
 • zài
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • de
 • shì
 • shū
 • zhī
 • 的樂趣。我現在感受到的是讀書之趣
 •  
 • yǒu
 • tiān
 • huì
 • cháng
 • dào
 • xiě
 • shū
 • zhī
 •  
 • tóng
 • ,也許有一天我會嘗到寫書之趣,同
 • xué
 • men
 •  
 • wéi
 • jiā
 • yóu
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 學們,為我加油吧! 
 •  
 •  
 • ài
 • shū
 •  
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • jiāo
 •  我愛讀書,讀一本好書,就像交
 • le
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 • bīng
 • xīn
 • nǎi
 • nǎi
 • shuō
 • guò
 •  
 •  
 • 了一個好朋友。冰心奶奶說過:“讀
 • shū
 • hǎo
 •  
 • hǎo
 • shū
 •  
 • hǎo
 • shū
 •  
 • zhè
 • shì
 • zhì
 • 書好,好讀書,讀好書。這是一句至
 • míng
 • yán
 •  
 • běn
 • hǎo
 • shū
 •  
 • shǐ
 • rén
 • xīn
 • líng
 • 理名言。讀一本好書,可以使人心靈
 • chōng
 • shí
 •  
 • shǐ
 • rén
 • míng
 • biàn
 • shì
 • fēi
 •  
 • shǐ
 • rén
 • yǒu
 • ài
 • xīn
 • 充實,使人明辯是非,使人有愛心和
 • wén
 • míng
 • háng
 • wéi
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • shū
 •  
 • shì
 • jiè
 • jiāng
 • huì
 • jīng
 • 文明行為。”沒有書,世界將不會精
 • cǎi
 •  
 • shū
 •  
 • men
 • duì
 • qiē
 • jiāng
 • suǒ
 • zhī
 • 彩,不讀書,我們對一切將一無所知
 •  
 •  
 • bīn
 • xùn
 • piāo
 • liú
 •  
 • ràng
 • zhī
 • dào
 • le
 • zhī
 • 。讀《魯濱遜漂流記》讓我知道了只
 • yào
 • jiān
 • qiáng
 •  
 • jiù
 • méi
 • yǒu
 • le
 • de
 • kùn
 • nán
 •  
 • 要堅強,就沒有克服不了的困難;讀
 • gāo
 • ěr
 • de
 •  
 • tóng
 • nián
 •  
 • le
 • jiě
 • le
 • dāng
 • shí
 • jiù
 • shè
 • 高爾基的《童年》我了解了當時舊社
 • huì
 • lǎo
 • bǎi
 • xìng
 • de
 • kùn
 • nán
 • shēng
 • huó
 •  
 •  
 • hǎi
 • liǎng
 • wàn
 • 會老百姓的困難生活;讀《海底兩萬
 •  
 • le
 • jiě
 • le
 • shén
 • de
 • hǎi
 • shì
 • jiè
 •  
 •  
 • 里》我了解了神秘的海底世界;讀《
 • shí
 • wàn
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 • běn
 • shàng
 • xué
 • 十萬個為什么》我知道了課本上學不
 • dào
 • zhī
 • shí
 •  
 • gēn
 • zhe
 •  
 • xiǎo
 • tiào
 •  
 • zǒu
 •  
 • tiào
 • 到知識;跟著《馬小跳》走,不跳也
 • huì
 • xiào
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • ràng
 • men
 • shū
 • wéi
 • bàn
 •  
 • wén
 • 會笑。同學們,讓我們與書為伴,文
 • xué
 • de
 •  
 • de
 •  
 • zhī
 • shí
 • de
 •  
 • shù
 • de
 •  
 •  
 • 學的、科技的、知識的、藝術的……
 • zhī
 • yào
 • shì
 • hǎo
 • shū
 •  
 • jiù
 • kāi
 • juàn
 • yǒu
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • lǎn
 • 只要是好書,就開卷有益。只有博覽
 • qún
 • shū
 •  
 • cái
 • néng
 • shǐ
 • men
 • zhī
 • shí
 • yuān
 •  
 • shū
 •  
 • guì
 • 群書,才能使我們知識淵博。書,貴
 • zài
 •  
 • guì
 • zài
 • pěng
 • zài
 • shǒu
 • shàng
 • de
 • fèn
 • zhēn
 •  
 • 在讀,貴在捧在手上的那一份珍惜!
 • dāng
 • shū
 • shí
 •  
 • yào
 • yòng
 • nǎo
 • xiǎng
 • xiàng
 •  
 • yòng
 • xīn
 • 當你讀書時,要用大腦去想象,用心
 • gǎn
 • shòu
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • bié
 • shuō
 • ài
 • shū
 • 去感受。同學們,可別說你不愛讀書
 •  
 • shì
 • de
 • xīn
 • huà
 •  
 • mǎi
 •  
 • xiǎo
 • tiào
 • ,那不是你的心里話,你買《馬小跳
 •  
 •  
 •  
 • bèn
 • láng
 •  
 • bǎo
 • zhèng
 • huì
 • ài
 • shì
 • shǒu
 •  
 • 》、《笨狼》我保證你會愛不釋手,
 • màn
 • màn
 • de
 •  
 • bié
 • de
 • lèi
 • xíng
 • de
 • shū
 • jiù
 • ài
 • le
 • 慢慢的,別的類型的書你也就愛讀了
 •  
 • xìn
 •  
 • jiù
 • shì
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • ,不信,你就試試。 
 •  
 •  
 • ài
 • shū
 •  
 • shū
 • shǐ
 • xiě
 • zuò
 • shuǐ
 • píng
 •  我愛讀書,讀書使我寫作水平提
 • gāo
 • le
 •  
 • fēng
 • le
 • de
 • yán
 •  
 • kāi
 • tuò
 • le
 • 高了。他豐富了我的語言,開拓了我
 • de
 • shì
 •  
 • táng
 • dài
 • shī
 • rén
 • shuō
 •  
 •  
 • shū
 • 的視野。唐代大詩人杜甫說:“讀書
 • wàn
 • juàn
 •  
 • xià
 • yǒu
 • shén
 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • 破萬卷,下筆如有神。”現在我課余
 • shí
 • jiān
 • dōu
 • chàng
 • yóu
 • zài
 • shū
 • hǎi
 • zhōng
 •  
 • yǎng
 • fèn
 •  
 • chōng
 • 時間都暢游在書海中,吸取養分,充
 • shí
 • de
 • xīn
 • líng
 •  
 • xiàng
 • xìn
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • guàn
 • néng
 • 實自己的心靈。我相信,這種習慣能
 • shǐ
 • shòu
 • zhōng
 • shēng
 •  
 •  
 •  
 • 使我受益終生。 
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • zài
 • men
 • měi
 • de
 • xiào
 • yuán
 •  
 •  同學們,在我們美麗的校園里,
 • men
 • xiān
 • bèi
 • yōng
 • yǒu
 • le
 • gèng
 • yōu
 • yuè
 • de
 • xué
 • tiáo
 • jiàn
 • 我們比先輩擁有了更優越的學習條件
 •  
 • men
 • yào
 • zài
 • xué
 • hǎo
 • běn
 • zhī
 • hòu
 •  
 • lǎn
 • qún
 • shū
 • ,我們要在學好課本之后,博覽群書
 •  
 • huì
 • ràng
 • men
 • kàn
 • dào
 • guǎng
 • kuò
 • de
 • shì
 • jiè
 •  
 • huì
 • 。他會讓我們看到廣闊的世界,他會
 • ràng
 • men
 • de
 • shēng
 • huó
 • biàn
 • fēng
 • duō
 • cǎi
 •  
 •  
 •  
 • 讓我們的生活變得豐富多彩。 
 •  
 •  
 • shū
 • yǒu
 • xué
 • de
 • ào
 •  
 • yǒu
 • zhòu
 • de
 • hào
 •  書里有科學的奧秘,有宇宙的浩
 • hàn
 •  
 • yǒu
 • rán
 • de
 • shén
 •  
 • shū
 • de
 • shì
 • jiè
 • 瀚,有大自然的神奇。書里的世界色
 • cǎi
 • bān
 • lán
 •  
 • lái
 • ba
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • wéi
 • le
 • 彩斑斕。來吧,親愛的同學們!為了
 • men
 • jīn
 • de
 • tóng
 • nián
 • gèng
 • jiā
 • càn
 • làn
 •  
 • wéi
 • le
 • guó
 • 我們金色的童年更加燦爛,為了祖國
 • de
 • míng
 • tiān
 • gèng
 • jiā
 • huī
 • huáng
 •  
 • ràng
 • men
 • shū
 • 的明天更加輝煌!讓我們一起步入書
 • de
 • hǎi
 • yáng
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 的海洋吧! 
 •  
 •  
 • de
 • yǎn
 • jiǎng
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • xiè
 • xiè
 • jiā
 •  
 •  
 •  我的演講結束了,謝謝大家! 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •    
   
  無注音版:
   
   
   
    讀書演講
   敬愛的老師,親愛的同學們,大家好!
   
    我是鄭藝
   
    我演講的主題是《我愛讀書》。
   
   
   書是人類進步的階梯
   
    書是打開心靈之窗的金鑰匙
   
    我愛讀書,我認為讀書是一件快樂的事情。當自己一個人時,靜靜的坐在書桌前,他會娓娓動聽想我講一些新鮮事,講一些大的道理或小的道理。于是翻不上幾頁,我便會忘了自己,翩翩飛進書的世界中,遨游于知識的海洋。讀到高興處,我會情不自禁的手舞足蹈,開懷大笑;讀到悲傷處,我會黯然淚下。因此,媽媽總是說我該去北安精神病醫院了。但我總是一笑了之,因為只有我知道這其中的樂趣。我現在感受到的是讀書之趣,也許有一天我會嘗到寫書之趣,同學們,為我加油吧!
   
    我愛讀書,讀一本好書,就像交了一個好朋友。冰心奶奶說過:“讀書好,好讀書,讀好書。這是一句至理名言。讀一本好書,可以使人心靈充實,使人明辯是非,使人有愛心和文明行為。”沒有書,世界將不會精彩,不讀書,我們對一切將一無所知。讀《魯濱遜漂流記》讓我知道了只要堅強,就沒有克服不了的困難;讀高爾基的《童年》我了解了當時舊社會老百姓的困難生活;讀《海底兩萬里》我了解了神秘的海底世界;讀《十萬個為什么》我知道了課本上學不到知識;跟著《馬小跳》走,不跳也會笑。同學們,讓我們與書為伴,文學的、科技的、知識的、藝術的……只要是好書,就開卷有益。只有博覽群書,才能使我們知識淵博。書,貴在讀,貴在捧在手上的那一份珍惜!當你讀書時,要用大腦去想象,用心去感受。同學們,可別說你不愛讀書,那不是你的心里話,你買《馬小跳》、《笨狼》我保證你會愛不釋手,慢慢的,別的類型的書你也就愛讀了,不信,你就試試。
   
    我愛讀書,讀書使我寫作水平提高了。他豐富了我的語言,開拓了我的視野。唐代大詩人杜甫說:“讀書破萬卷,下筆如有神。”現在我課余時間都暢游在書海中,吸取養分,充實自己的心靈。我相信,這種習慣能使我受益終生。
   
    同學們,在我們美麗的校園里,我們比先輩擁有了更優越的學習條件,我們要在學好課本之后,博覽群書。他會讓我們看到廣闊的世界,他會讓我們的生活變得豐富多彩。
   
    書里有科學的奧秘,有宇宙的浩瀚,有大自然的神奇。書里的世界色彩斑斕。來吧,親愛的同學們!為了我們金色的童年更加燦爛,為了祖國的明天更加輝煌!讓我們一起步入書的海洋吧!
   
    我的演講結束了,謝謝大家!
   
   
   
   

   媽媽,我愛你!

  •  
  •  
  • ài
  •  
  • 媽媽,我愛你!
  •  
  • nián
  • de
  •  
  • sān
  •  
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • 一年一度的“三八”婦女節快要
  • dào
  • lái
  •  
  • xiàng
  • nín
  • zhì
  • zhēn
  • zhì
  • de
  • jiē
  • 到來,我向媽媽您致以真摯的節日
  • zhù
  •  
  • 閱讀全文

   我愛吃橘子

   作文字數:373
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chī
  •    我愛吃橘子
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • tài
  • ān
  •  
  • nóng
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  山東省泰安 農大附校三年級一
  • 閱讀全文

   我愛桃子

   作文字數:497
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • táo
  • 作文網:  我愛桃子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • hàn
  • shì
  • xiǔ
  •  湖北省武漢市 武漢市七一寄宿
  • 閱讀全文

   我愛我家

   作文字數:626
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jiā
  • 你也可以投稿:  我愛我家
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhèng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yíng
  • yáng
  • shì
  •  
  • bǎo
  • wáng
  • xiǎo
  •  河南省鄭州市 滎陽市、堡王小
  • 閱讀全文

   我愛春天

   作文字數:622
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  • 站長:  我愛春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝陽區 北京市朝陽區三
  • 閱讀全文

   我愛我家

   作文字數:602
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jiā
  •    我愛我家
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhèng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yíng
  • yáng
  • shì
  •  
  • bǎo
  • wáng
  • xiǎo
  •  河南省鄭州市 滎陽市、堡王小
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jiā
  • 學三()班 張佳希
  • 閱讀全文

   我愛吃橘子

   作文字數:354
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chī
  •   我愛吃橘子
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • tài
  • ān
  •  
  • nóng
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  山東省泰安 農大附校三年級一
  • bān
  •  
  • luán
  • chēn
  • 班 欒啟琛
  • 閱讀全文

   我愛春天

   作文字數:611
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  •   我愛春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝陽區 北京市朝陽區三
  • tún
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • duàn
  • 里屯小學三年級班 段
  • 閱讀全文

   我愛桃子

   作文字數:483
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • táo
  •    我愛桃子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • hàn
  • shì
  • xiǔ
  •  湖北省武漢市 武漢市七一寄宿
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yáng
  • 小學三年級()班 楊格
  • 閱讀全文

   我愛“不死鳥”

   作文字數:450
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • niǎo
  •  
  •    我愛“不死鳥”
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhèng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhèng
  • zhōu
  • zhōng
  • xué
  • shǔ
  • xiǎo
  •  河南省鄭州市 鄭州中學附屬小
  • xué
  • nián
  • bān
  •  
  • yáng
  • xuě
  • yíng
  • 學年級班 楊雪瀅
  • 閱讀全文

   白衣天使——我愛你們

   作文字數:568
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bái
  • tiān
  • shǐ
  •  
  •  
  • ài
  •    白衣天使——我愛你
  • men
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  江蘇省南京市 北京東路小學三
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   作文字數:343
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shū
  •   我愛讀書
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shěn
  • yáng
  • shì
  • píng
  •  
  • nán
  • jīng
  • jiǔ
  • xiào
  •  遼寧省沈陽市和平區 南京九校
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • guān
  • 三年四班 關斯琪
  • 閱讀全文

   我愛武漢的南湖

   作文字數:433
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • hàn
  • de
  • nán
  • 網 址   我愛武漢的南湖
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • huá
  • zhōng
  • nóng
  • xué
  •  湖北省武漢市 華中農業大學附
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • dèng
  • shùn
  • 屬小學三年級一班 鄧斯舜
  • 閱讀全文

   我愛我家

   作文字數:591
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jiā
  •   我愛我家
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   媽媽我愛你

   作文字數:735
   作者:黃子洋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  •    在我的腦海里,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • me
  • yán
  •  
  • me
  • xiōng
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • dài
  • 總是那么嚴肅、那么兇,她很少帶我
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • jiào
  • zhī
  • jiān
  • méi
  • yǒu
  • 到公園玩,我覺得我和媽媽之間沒有
  • 閱讀全文

   我愛雪松

   作文字數:433
   作者:劉玉立
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • yán
  • yǒu
  • zhe
  • zhǒng
  • 小學作文 沿河路那里有著各種
  • yàng
  • de
  • shù
  •  
  • dàn
  • zuì
  • huān
  • de
  • hái
  • shì
  • gāo
  • 各樣的樹,但我最喜歡的還是那高大
  • tǐng
  • de
  • xuě
  • sōng
  •  
  • 挺拔的雪松。
  • 閱讀全文

   我愛蘆老師

   作文字數:534
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  •  蘆老師是我現在的班主任,她
  • hěn
  • guān
  • xīn
  • de
  • xué
  •  
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • 很關心我的學習,我非常喜歡她。
  •  
  •  
  • shàng
  • xué
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •  
  • zhī
  • le
  •  上學期語文期末考試,我只得了
  • 閱讀全文

   我愛劉老師

   作文字數:493
   作者:牛祺禎
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • nián
  • shí
  • 小學作文 劉老師是我一年級時
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • 的班主任,我很愛她。
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • gāng
  • xué
  • jiǔ
  •  
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  •  那是剛入學不久,放學了,我
  • 閱讀全文

   我愛我家

   作文字數:384
   作者:陳文淵
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • zhù
  • zài
  • ?
  • shè
  • xīn
  • cūn
  • 記住了嗎? 我家住在建設新村
  • luò
  • hào
  • lóu
  •  
  • de
  • jiā
  • yǒu
  • liù
  • rén
  •  
  • yǒu
  • 落號樓,我的家里有六個人,有爸爸
  •  
  •  
  • mèi
  • mèi
  •  
  • hái
  • yǒu
  • wài
  • gōng
  • wài
  •  
  • 、媽媽、妹妹和我,還有外公外婆。
  • 閱讀全文

   讀書之樂

   作文字數:580
   作者:杜明卉
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • wàn
  • juàn
  •  
  • xià
  • 網 址  “讀書破萬卷,下
  • yǒu
  • shén
  •  
  •  
  • de
  • què
  •  
  • shū
  • shì
  • men
  • zuì
  • qīn
  • 筆如有神。”的確,書是我們最親密
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • zhàn
  • yǒu
  • 的朋友,在我們的學習生活中,占有
  • 閱讀全文

   我愛我“家”

   作文字數:385
   作者:張蕊
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • shì
  • guò
  • nián
  • de
  • qián
  • 優秀作文 今天晚上是過年的前
  • tiān
  •  
  • jiā
  • dōu
  • fēi
  • cháng
  • gāo
  • xìng
  •  
  • mén
  • shàng
  • dōu
  • tiē
  • shàng
  • 一天,大家都非常高興,門上都貼上
  • le
  • duì
  • lián
  • de
  •  
  • men
  • ài
  • de
  •  
  • 了對聯和大大的福字。我們可愛的“
  • 閱讀全文

   我愛春天

   作文字數:610
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yǒu
  • chūn
  •  
  • xià
  •  
  • qiū
  •  
  • dōng
  •  一年有春、夏、秋、冬四個季
  • jiē
  •  
  • guò
  •  
  • zuì
  • huān
  • chūn
  • tiān
  •  
  • chūn
  • huí
  • 節。不過,我最喜歡春天。春回大地
  •  
  • wàn
  •  
  • cǎo
  • zhǎng
  • yīng
  • fēi
  •  
  • fēng
  •  
  • ,萬物復蘇、草長鶯飛、風和日麗。
  • 閱讀全文

   我愛春天

   作文字數:179
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  • wàng
  • de
  • xiǎo
  • suǒ
  •   春風一吹,把我希望的小鎖
  • kāi
  • le
  •  
  • chūn
  • niáng
  • ràng
  • wàn
  • le
  •  
  • 打開了。春姑娘讓萬物復蘇了。
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • niáng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • xiǎo
  • cǎo
  • tàn
  • chū
  • tóu
  • lái
  • wàng
  •  春姑娘的眼睛小草探出頭來望
  • 閱讀全文

   讀書體驗

   作文字數:450
   作者:孫曼青
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • kàn
  • shū
  • ma
  •  
  • 站長 :。 你喜歡看書嗎?
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  •  
  • dōu
  • zài
  • wǎn
  • fàn
  • guò
  • hòu
  • chōu
  • kōng
  • kàn
  • shū
  •  每天,我都在晚飯過后抽空看書
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kàn
  • wài
  • shū
  •  
  • yǒu
  • shí
  • kàn
  • xià
  • lái
  • de
  • 。我有時看課外書,有時看發下來的
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   我愛少年宮

   作文字數:386
   作者:韓奕甫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǎo
  • nián
  • gōng
  • xiàng
  • ?g
  • yuán
  •  
  •   少年宮像個大花園。那里
  • huán
  • jìng
  • yōu
  •  
  • dào
  • chù
  • shì
  • shù
  •  
  • xiān
  • ?g
  •  
  • shù
  • 環境優雅,到處是綠樹、鮮花,樹木
  • cōng
  • lóng
  •  
  • dié
  • shàng
  • xià
  • fān
  • fēi
  •  
  • ràng
  • rén
  • shǎng
  • xīn
  • yuè
  • 蔥蘢,蝴蝶上下翻飛,讓人賞心悅目
  • 閱讀全文

   我愛我美麗的校園

   作文字數:358
   作者:刁一
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • luò
  • zài
  • dōng
  • shān
  • jiǎo
  •  德陽外國語小學坐落在東山腳
  • xià
  •  
  • shì
  • suǒ
  • chōng
  • mǎn
  • shēng
  • de
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 下,它是一所充滿生機的小學。
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  • xiào
  • yuán
  • piàn
  • qiǎn
  •  
  • shù
  • chōu
  • chū
  •  春天,校園一片淺綠,樹木抽出
  • 閱讀全文

   我愛我的爸爸媽媽

   作文字數:538
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • men
  • duì
  • hǎo
  •  我愛爸爸媽媽,他們對我可好
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • hǎo
  • ne
  •  
  • qǐng
  • men
  • màn
  • màn
  • tīng
  • shuō
  •  
  • 了,怎么好呢?請你們慢慢聽我說。
  •  
  •  
  • xiān
  • shuō
  • shuō
  • de
  • ba
  •  
  • shí
  • me
  • shí
  • hòu
  •  先說說我的爸爸吧。我什么時候
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:397
   作者:劉夢月
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 小學作文  我愛綠色的春天,
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • bái
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • 我愛火紅的夏天,我愛白色的冬天,
  • dàn
  • gèng
  • ài
  • yǒu
  • xuàn
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 但我更愛富有絢麗色彩的秋天。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.588307.COM | www.ggm.99233m.com | q2018q.com | www.222c7.cc | www.bet63w.com | www.87708a.com | www.n3410.com | www.12136w.com | www.222999qipai.com | www.13434d.com | www.50989g.com | www.99clf.com | WWW.828076.COM | WWW.128981.COM | WWW.132477.COM | www.919309.com | www.237644.com | 504508.com | 16690022.com | bet35365w.com | 239429.com | y7062.com | 80368ee.com | 5429g.com | www.8313s.com | www.3399nsb.com | www.50022c.com | WWW.301292.COM | WWW.466665.COM | WWW.429816.COM | WWW.161724.COM | www.355264.com | 48287777.com | 57157k.com | 3778uu.com | 923560.com | www.4963j.com | www.087m.com | www.3890b.com | WWW.874360.COM | WWW.87163.COM | www.444627.com | www.4961.com | 08575.com | 40033ooo.com | 8827a.com | www.4058ww.com | www.hg09.com | WWW.260256.COM | WWW.20163.COM | www.214656.com | g17022.com | dafa89.net | 5589x.com | www.89599h.com | www.zzyl66.com | www.5854p.cc | WWW.747187.COM | www.957806.com | www.66652a.com | 19991j.com | 32212l.com | 3544i.com | www.751828.com | www.39459.cc | WWW.465678.COM | www.594911.com | 0245d.com | c72555.com | 2546y.com | www.5981x.com | www.21202e.com | WWW.915083.COM | WWW.498234.COM | www.52303e.com | 048.com | ttt4255.com | www.3157l.com | www.yh66266.com | WWW.472277.COM | www.914904.com | 61321199.com | 4340m.com | www.l5504.com | www.x88789.com | WWW.720756.COM | WWW.61808.COM | www-118.com | 5804vcom | www.b456x.com | www.16065u.com | WWW.513216.COM | www.907844.com | 33382k.com | 23300d.com | www.a456x.com | www.77801f.com | WWW.900154.COM | www.652862.com | 2698o.com | ued.bet | www.06386688.com | WWW.13508.COM | www.921977.com | 5002aaa.com | 66093366.com | www.6687.com | WWW.768048.COM | www.855085.com | j3410.com | 6220l.com | www.zzw222.com | WWW.363966.COM | www.773593.com | 5443ss.com | 99151c.com | www.37377a.com | WWW.255130.COM | www.196705.com | 7605d.com | www.jiny28.com | www.50989f.com | WWW.29219.COM | 97444.cc | js888.us | www.win1237.com | WWW.21618.COM | www.52072b.com | 0424.com | www.5hg6668.com | WWW.736848.COM | www.611669.com | 2008kk.com | www.99c668.com | www.84577.com | WWW.27237.COM | 3434yyy.com | 22p88.cc | www.9149j.com | www.996763.com | 44115144.com | 50002.com | www.5095p.com | www.946277.com | 56987bb.com | 5002yyy.com | www.9478f.com | WWW.437117.COM | 69096h.com | www.c44pp.com | www.5095f.com | www.621421.com | yhsichun.vip | www.9895m.com | WWW.370170.COM | 818665.com | mgm3242w.com | www.15355l.com | www.983699.com | 2019f.cc | www.91779g.com | WWW.644830.COM | 112359.com | qq365v.com | www.xb88tt.com | WWW.658455.COM | 1775aa.com | www.1168w.com | WWW.32214.COM | www.126293.com | tyc1512.com | www.7240j.com | WWW.655439.COM | 131pp.net | www.x456x.com | WWW.680801.COM | www.50052i.com | qq365k.com | www.60108p.com | www.755096.com | 7893w38.com | www.xpj8.net | WWW.820003.COM | w7770.com | www.35700bb.com | WWW.20738.COM | 2851l.com | 1665cc.com | WWW.102242.COM | wap.334466.net | 56988oo.com | www.ybao0.com | www.005710.com | zhcpbb.com | www.0014f.com | www.177474.com | v33669.com | www.7782q.com | www.375793.com | bwin8w.com | www.5854n.cc | www.86229.com | 111122nn.com | WWW.282194.COM | aa5360.com | www.twcp55.com | WWW.586096.COM | 274044.com | www.838993.com | WWW.197389.COM | 2222k11.com | www.1754h.com | WWW.24453.COM | bg222333.com | www.6939o.com | www.681090.com | wlb222.com | www.055l.cc | zyxxd.com | www.c73cp008.com | WWW.362087.COM | hjdc853.com | www.100a56.com | www.989774.com | 1591aaa.com | www.66870.cc | hg95950.com | www.604886.com | WWW.461556.COM | 33382w.com | www.bet3651687.com | www.769211.com | qmbc4.com | www.cb2388.com | 2206.com | www.7225m.com | WWW.659565.COM | 04666b.com | www.5095k.com | 531288.com | www.06617c.com | WWW.244039.COM | 463h8.com | www.33997h.com | g32365.com | www.bwinyz41.com | www.981090.com | 2146b.com | WWW.8708.COM | bet893.com | www.1466j.com | www.186793.com | w00351.com | WWW.432711.COM | 1cp077.com | www.288hc.com | 8988jj.com | www.xj6006.com | www.917737.com | 44488t.com | WWW.922047.COM | 5360r.com | www.29178d.com | js395.com | www.44118c.com | www.606624.com | 2848.tt | WWW.786023.COM | 3467j.am | WWW.48095.COM | 44005002.com | www.50054m.com | yzc596.com | www.7036000.com | www.515848.com | www.138cpa.com | WWW.508026.COM | 998b.cc | WWW.214493.COM | 98345ee.com | www.5086t.com | 2846s.com | www.959595.bet | 4684.com | www.32031a.com | www.bizhong55.com | www.498166.com | WWW.642878.COM | 8905j.com | WWW.806266.COM | 2490j.com | WWW.908966.COM | 40033n.com | WWW.299008.COM | 1813l.com | WWW.113426.COM | 40666333.com | www.qmkl0.com | 118888s.com | www.8667m.com | 3304nn.com | www.9478l.com | 6766ff.com | www.59191.cc | l3405.com | www.1wcp.com | 13359455.com | WWW.566284.COM | 3242r.com | WWW.806047.COM | 65365.com | WWW.240979.COM | 5350d.com | WWW.318549.COM | bodog57.com | WWW.291022.COM | 8988l.com | WWW.780904.COM | 537.cc | WWW.853075.COM | vnswt.net | www.912454.com | www.38345m.com | www.389233.com | www.420082.com | www.50054v.com | www.2299nsb.com | amxj365.com | www.15355i.com | 696.net | www.sxyl6.com | 66300vip49.com | WWW.198283.COM | JS1388z.com | WWW.144559.COM | 15a1.net | www.368200.com | www.g80288.com | 306648.com | www.rfdc05.com | 56987ll.com | WWW.262914.COM | iii67890.com | WWW.563870.COM | 1164.com | www.306061.com | www.8c444.com | 3178p.com | www.2109h.com | 0612b.com | WWW.32331.COM | 365799.bet | www.679957.com | www.45598c.com | 2078k.com | www.5522y.cc | dhy.net | WWW.35222.COM | www.cpa866.com | www.35155u.com | www.js02347.com | 2682.com | WWW.606683.COM | wefa6.com | www.394511.com | www.jsc044.com | 5003ww.com | WWW.722082.COM | yf2111.com | www.796786.com | www.ag3355.com | 00995002.com | WWW.122976.COM | 55331f.com | www.766859.com | www.56011s.com | l5429.com | WWW.267291.COM | 3121j.com | www.263299.com | www.xj1994.com | qj-vip.com | WWW.78368.COM | www.652699.com | amzsyl8.com | www.2373a.com | 3024m.com | www.987441.com | www.6868.tw | 22bwi.com | WWW.598650.COM | 5622x.com | 189036.com | www.16878y.com | hbs472.com | WWW.333382.COM | www.9187x.com | 386345.com | WWW.604049.COM | www.28000v.com | 56987vv.com | WWW.216326.COM | 2677ccc.com | www.040419.com | www.43818.cc | 6150c.com | www.451117.com | www.81233q.com | 3788mm.com | www.795917.com | www.2418u.com | 55797m.com | WWW.362505.COM | www.087b.com | 0207200.com | WWW.456057.COM | www.4809z.com | 7945aa.com | WWW.611656.COM | www.087p.com | 3807x.com | www.810519.com | www.js7601.com | 3950e.com | www.643552.com | www.65707r.com | 11ll8332.com | 2266888.com | WWW.112049.COM | 2613o.com | 21vnsvns.com | WWW.614113.COM | www.4136.com | ks3334.com | WWW.788701.COM | www.7249t.com | 5350t.com | www.622105.com | www.51331j.com | 4023a.com | 689948.com | WWW.137929.COM | www.7415ll.com | 2869a.com | WWW.35242.COM | www.1466i.com | 51335.co | www.188199.com | WWW.419968.COM | www.n3065.com | 45638.com | WWW.757654.COM | www.4058.com | w88zhan.com | www.789025.com | WWW.444636.COM | www.6880dd.com | 3121e.com | www.596233.com | www.686vv.com | www.799666r.com | 1406766.com | WWW.893477.COM | www.376500.com | 83138t.com | 2004874.com | WWW.110633.COM | www.56011s.com | 51335n.com | www.91867.com | WWW.27929.COM | www.12136z.com | 9411ttt.com | www.kjaaa.com | WWW.516392.COM | www.3691m.com | mm00558.com | JS1388w.com | WWW.509616.COM | www.3790022.com | jjjj000.com | 3122qq.com | WWW.298563.COM | www.37439.cc | www.n3065.com | 15512.com | www.178259.com | WWW.74487.COM | www.h2894.com | 9679z.com | 1775hh.com | WWW.768212.COM | www.77801j.com | lpj88.com | hfgszc580.com | www.376517.com | WWW.35029.COM | www.js9996.com | 6766zz.com | 9103rr.com | WWW.366348.COM | www.qm26.com | www.47506g.com | a6622.com | 6641o.com | www.977389.com | www.cf9900.com | www.91779.com | 85698b.com | 31414.com | www.694050.com | WWW.73357.COM | www.33618722.com | 3049b.com | 4630000.com | www.349177.com | WWW.107699.COM | www.345311.com | www.c668ln.com | bh55234.com | www.663366.com | WWW.580280.COM | www.8fk.com | www.820040.com | 97799f.com | rr474.com | www.268993.com | WWW.653465.COM | www.50024h.com | www.2hg6668.com | 91019e.com | 3473z.com | www.038059.com | WWW.792234.COM | www.66ffn.com | www.6687c.com | 4997h.com | 08820033com | aydfwjc.com | WWW.216293.COM | WWW.200463.COM | www.3301866.com | www.4972p.com | 4340y.com | 12274499.com | www.49956i.com | WWW.387321.COM | WWW.44955.COM | www.019988.com | www.xx3.com | 36566.bet | 30019rr.com | kj886.com | www.847577.com | WWW.764898.COM | www.9928g.com | www.80868.com | www.hjcp4.com | 99589q.net | 13862tt.com | q646.com | www.572113.com | WWW.640933.COM | www.qml7.com | www.hg98765.com | www.5099vv.com | 11169455.com | 0729w.com | 365225a.com | www.130511.com | WWW.736789.COM | WWW.289359.COM | www.022xz.cc | www.ylylc04.com | www.6880mm.com | 2544b3.com | 4018i.com | ppp5144.com | 983888i.com | www.215463.com | WWW.785822.COM | WWW.133246.COM | WWW.518211.COM | www.99788j.com | www.97994a.com | www.89.cc | 3ttlcp.com | xpj08000.com | 5369z.com | 0044.cc | www.999423.com | www.684050.com | WWW.688970.COM | WWW.877869.COM | www.c4520.com | www.68568l.com | www.flb901.com | www.475333.com | ee360360.cn | 0080k.com | 4036o.com | q83377.com | 3950f.com | bet28u.com | 208888.com | www.399280.com | www.976550.com | WWW.266076.COM | WWW.134701.COM | www.29039.cc | www.xy52.cc | www.3421c.com | www.55060y.com | www.l7793.com | 6830s.com | 3522g.vip | 4880x.com | 88851f.com | uuu5701.com | 77772007.com | 2776x.com | 0599789.com | www.335037.com | www.685044.com | WWW.733334.COM | WWW.151710.COM | WWW.709737.COM | WWW.598650.COM | WWW.587782.COM | WWW.463654.COM | www.32czj.com | www.8667x.com | www.66621l.com | www.633594.com | www.1237777.cc | www.792087.com | www.60886c.com | www.p063801.com | www.b35rr.com | www.666jyh.com | www.dzj0110.com | www.1106488.com | www.xlcp.com | www.808888d.com | www.136686.com | www.79500j.com | www.27363l.com | www.5xcai.vip | www.c44pp.com | www.c44nn.com | www.c44dd.com | www.cp0018.com | www.751cp22.com | www.5504m.com | www.zzyl62.com | www.c9860.com | www.xy045.com | www.88166u.com | www.50hga.com | www.5207666.com | www.1100xpj.net | www.4996zk.com | www.6880pp.com | www.115527k.com | www.07679u.com | www.75600x.com | www.966735.com | www.0096788.com | www.4323f.com | www.77996d.com | www.27776.cc | www.hy6934.com | WWW.607585.COM | WWW.709343.COM | WWW.29466.COM | WWW.170582.COM | WWW.884409.COM | WWW.130281.COM | www.826927.com | www.483770.com | www.001537.com | www.kk884.com | yy5443.com | 31325z.com | 041122r.com | 2147008.com | 1407.am | feicai0415.com | 9539f.com | www.899500.cc | www.26123gg.com | www.u32031.com | www.50pay.cc | www.61524s.com | www.66ffz.com | WWW.318871.COM | WWW.335460.COM | WWW.589253.COM | www.846662.com | www.135842.com | 1219.com | 66300vip06.com | 00774oo.com | 3950k.com | 143.cc | www.132c73.com | www.b35nn.com | www.42456699.com | www.60108c.com | WWW.302941.COM | WWW.67218.COM | WWW.266844.COM | www.602913.com | 9630.com | 9964.one | 9646d.com | 00773ee.com | www.a456x.com | www.63606t.com | www.ky1002.com | www.c757.vip | WWW.906113.COM | WWW.329455.COM | www.332902.com | 3379i.com | 11422.cc | o4212.com | 2851y.com | www.38138a.com | www.js7583.com | www.axc5.com | WWW.53830.COM | www.890752.com | www.2zhong2.com | a8159.cc | 53262.com | 6220m.com | www.4196e.com | www.aa155.com | WWW.762673.COM | WWW.548993.COM | www.510860.com | sha0006.com | 98345r.com | 3078g.com | www.bet63j.com | www.07163a.com | WWW.146644.COM | WWW.828493.COM | www.205899.com | 81366w.com | 55bbs.com | www.51500.com | www.1466d.com | WWW.331760.COM | WWW.650212.COM | www.144428.com | ks3338.com | 6146j.com | www.456669.com | www.0194009.com | WWW.20958.COM | WWW.749109.COM | 8870700.com | dadidaohang.com | 538.cc | www.3032dd.com | www.8039g.com | WWW.642624.COM | www.303484.com | 3121c.com | 50067u.com | www.4996jy.com | www.54844.com | WWW.287677.COM | www.195237.com | bwin8y.com | pjchongqing.com | www.47506z.com | www.656zf.com | WWW.807299.COM | www.26878e.com | 5004pp.com | 738055.com | www.630901.com | WWW.56265.COM | www.978261.com | ysb95.com | 9068yy.com | www.hg98vip8.com | www.6611f.cc | WWW.180661.COM | 494049.com | 9856ll.com | www.27363h.com | www.81233g.com | WWW.574234.COM | www.35155v.com | 563130.com | www.132c73.com | www.81233b.com | WWW.393804.COM | pg888.com | 3678dd.com | www.209035.com | www.76762.cc | WWW.112249.COM | 66648m.com | hga025.com | www.33678jj.com | WWW.653509.COM | www.715920.com | 45638.com | 5804y.com | www.790611.com | WWW.485900.COM | wap.334466.net | 67890www.com | www.5679527.com | WWW.133213.COM | www.500021.com | 3950z.com | www.5049v.com | www.26878h.com | WWW.16966.COM | 3018dd.com | 8905o.com | www.bet365yazhou.com | WWW.6425.COM | 9002r.com | hwcp4444.com | www.714115.com | WWW.913115.COM | 146333.com | 3559nn.com | www.63606.com | WWW.687055.COM | www.129029.com | yun555.com | www.295002.com | WWW.230766.COM | www.101698.com | 86611r.com | www.540640a.com | WWW.514699.COM | www.171880.com | 561633.com | www.77181.com | WWW.215952.COM | www.8828c.com | 2fll8.com | www.5958115.com | WWW.519291.COM | 5544vn77.com | 7779m.cc | www.5091o.com | www.927191.com | 226101.com | www.vns6608.com | WWW.93638.COM | www.99677v.com | 0048633.com | www.x888789.com | WWW.594132.COM | 4310d.com | www.5049k.com | www.cai004.vip | www.196776.com | vvv40033.com | www.3566kk.com | WWW.312696.COM | 22749.com | www.88166o.com | WWW.53316.COM | www.66335.com | 2844.com | www.32123x.com | www.651514.com | 91019b.com | www.883399i.com | WWW.579321.COM | p1458.com | www.522.cc | WWW.24599.COM | www.6128128.com | 2643w.com | www.500lian.com | www.328477.com | 44222007.com | www.7239z.com | www.912199.com | 80850l.com | www.46006.com | WWW.845234.COM | 66300vip39.com | www.huayi388.com | WWW.397253.COM | 7196a.com | www.7415oo.com | WWW.653593.COM | ra333333.com | www.4972o.com | WWW.33675.COM | 5001z.com | www.99113n.com | WWW.88876.COM | 56787hb.com | www.456669.com | WWW.456161.COM | 3552c.com | www.bwinyz48.com | WWW.910234.COM | a5595.net | www.p1432.com | WWW.642488.COM | 6403u.com | www.130256.com | WWW.545554.COM | 5478222.com | www.ykylc03.com | www.898140.com | 8159r.cc | www.49956h.com | www.095069.com | 2019gg.cc | WWW.622980.COM | 4116k.com | www.tt15.com | WWW.570739.COM | 700089v.com | www.054546.com | WWW.686876.COM | 9659j.com | www.80767x.com | www.244646.com | 131www.net | WWW.166567.COM | pj333377.com | www.mgm868006.com | WWW.182308.COM | ll1331.com | www.hg6014.com | www.368200.com | 7141aa.com | WWW.589820.COM | 2007.com | www.12136e.com | www.861150.com | 73055q.com | www.jcai5.com | 98955c.com | www.26123ff.com | WWW.78608.COM | 32212t.com | www.43818.cc | baifucp11.com | www.5146z5.com | WWW.335254.COM | 3788s.com | www.9818u.cc | 00773o.com | www.673888h.com | WWW.518440.COM | 5414.com | www.664by.com | 89892.com | www.1754b.com | www.931670.com | 496qq.com | WWW.824827.COM | ah116.net | www.551108.com | www.523780.com | 60114.net | WWW.260205.COM | 2012bet88.com | www.54400p.com | www.7833.cc | www.89677l.com | WWW.885265.COM | 8722zzzz.com | WWW.615166.COM | 3936u.com | www.9646p.com | www.778333.com | www.00772b.com | WWW.131707.COM | 01885h.com | WWW.508826.COM | 8742p.com | www.61655j.com | P35x.com | www.pj848.com | www.511174.com | 58000d.com | WWW.807949.COM | 672bet.com | WWW.351969.COM | gc003.cc | www.29277h.com | 2998006.co | www.9971007.com | 007300.com | www.6880kk.com | www.656270.com | 5855ww.com | WWW.791489.COM | 9xh.vip | WWW.113890.COM | 4955u.com | WWW.858033.COM | 2767dcom | www.022ah.cc | 2355t.com | www.16878v.com | 500000557.com | www.55676h.com | 226227.com | www.1754e.com | www.224344.com | www.4136.com | www.615121.com | www.lb55567.com | WWW.79543.COM | i47479.com | WWW.827749.COM | 2267c.com | WWW.537666.COM | 33115f.com | WWW.335028.COM | wlb999.com | WWW.898547.COM | ti999.net | WWW.574611.COM | mg437700.com | WWW.376646.COM | jinshabet.com | WWW.585772.COM | p88812.com | WWW.755361.COM | 2138.com | WWW.159888.COM | hcp6666.com | WWW.650203.COM | 9895g.com | WWW.862445.COM | www.jxcp3333.com | www.892070.com | www.808888q.com | www.709337.com | www.99113x.com | www.442428.com | www.sha0055.com | www.188732.com | www.ag3366.com | www.83939.com | www.693377.com | yh888d.com | www.78700h.com | 892979.com | www.37to.com | 7935w.com | WWW.677021.COM | spj01.com | WWW.301692.COM | 4647.com | WWW.315503.COM | 4052b.com | www.595477.com | www.v38.me | 36219.com | www.hg5985.com | 7726ooo.com | www.686c.com | y1458.com | WWW.163720.COM | 00773uu.com | WWW.841013.COM | www.750620.com | www.083067.com |