<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 讀《壯烈的死亡》有感

  作文字數:282
  作者:李昊潭
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhuàng
 • liè
 • de
 • wáng
 •  
 • yǒu
 • gǎn
 •   讀《壯烈的死亡》有感
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • zuì
 • de
 • ài
 •  ——紅蜘蛛最無私的母愛
 •  
 •  
 • ài
 • shì
 • de
 •  
 • shuō
 • dào
 • ài
 •  
 • men
 •  母愛是無私的,說到母愛,我們
 • ?
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 • qīn
 •  
 • shì
 •  
 • zuì
 • de
 • 一定會想到母親。可是,最無私的母
 • ài
 • què
 • zài
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • shēn
 • shàng
 •  
 • lìng
 • men
 • rén
 • lèi
 • gǎn
 • dào
 • 愛卻在紅蜘蛛身上,令我們人類感到
 • shí
 • fèn
 • xiū
 • kuì
 •  
 • 十分羞愧。
 •  
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • qīn
 • rán
 • yòng
 • de
 • shēn
 • wèi
 •  紅蜘蛛母親居然用自己的身體喂
 • yǎng
 • xiǎo
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 •  
 • zhī
 • zhū
 • xīn
 • gān
 • qíng
 • yuàn
 • de
 • dāng
 • xiǎo
 • 養小紅蜘蛛!母蜘蛛心甘情愿的當小
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • de
 • liè
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • yào
 • huàn
 • xǐng
 • 紅蜘蛛的第一個獵物,是因為要喚醒
 • xiǎo
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • liè
 • shā
 • tiān
 • xìng
 •  
 • 小紅蜘蛛獵殺天性。
 •  
 •  
 • zài
 • zhè
 • guò
 • chéng
 • zhōng
 •  
 • qīn
 • shǐ
 • zhōng
 • nuó
 • dòng
 • shēn
 •  在這過程中,母親始終不挪動身
 •  
 • shāng
 • hài
 • de
 • ér
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • jīng
 • shén
 • shì
 • 體,也不傷害她的兒女,這種精神是
 • duō
 • me
 • de
 • guì
 • ā
 •  
 • 多么的可貴啊!
 •  
 •  
 • shù
 • hòu
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • de
 • shēn
 • huà
 • wéi
 • ér
 •  數日后,母紅蜘蛛的身體化為兒
 • de
 • fèn
 • biàn
 •  
 • zhè
 • kàn
 • lìng
 • rén
 • shí
 • fèn
 • è
 • xīn
 • de
 • fèn
 • 女的糞便,這看似令人十分惡心的糞
 • biàn
 •  
 • què
 • bǎo
 • hán
 • le
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • wěi
 • de
 • ài
 • 便,卻飽含了母紅蜘蛛那偉大的母愛
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yòng
 • shēng
 • mìng
 • de
 • dài
 • jià
 • lái
 • yán
 • zhǒng
 •  
 •  ——用生命的代價來延續種族,
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • ài
 • de
 • wěi
 •  
 • 這就是愛的偉大!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   讀《壯烈的死亡》有感
    ——紅蜘蛛最無私的母愛
    母愛是無私的,說到母愛,我們一定會想到母親。可是,最無私的母愛卻在紅蜘蛛身上,令我們人類感到十分羞愧。
    紅蜘蛛母親居然用自己的身體喂養小紅蜘蛛!母蜘蛛心甘情愿的當小紅蜘蛛的第一個獵物,是因為要喚醒小紅蜘蛛獵殺天性。
    在這過程中,母親始終不挪動身體,也不傷害她的兒女,這種精神是多么的可貴啊!
    數日后,母紅蜘蛛的身體化為兒女的糞便,這看似令人十分惡心的糞便,卻飽含了母紅蜘蛛那偉大的母愛。
    ——用生命的代價來延續種族,這就是愛的偉大!
   
    

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:532
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • 歡迎聯系站長  讀《幸福是什
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 么》有感
  • 閱讀全文

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《幸福是什么》有感
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   讀《爭吵》有感

   作文字數:535
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  •  
  • zhēng
  • chǎo
  •  
  • zhè
  •   今天,我看了《爭吵》這
  • piān
  • duǎn
  • wén
  • hòu
  •  
  • míng
  • bái
  • le
  • shēn
  • de
  • dào
  •  
  • 篇短文后,明白了一個深刻的道理:
  • rén
  • yào
  • xué
  • huì
  • kuān
  • róng
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  
  • yóu
  • xiǎng
  • 人要學會寬容。想到此,我不由得想
  • 閱讀全文

   看電影《暖春》有感

   作文字數:298
   作者:龔亮輝
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • 來 源   昨天,我和爸爸
  • dào
  • nán
  • yuàn
  • kàn
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • nuǎn
  • chūn
  •  
  •  
  • jiǎng
  • 到湖南大劇院去看電影《暖春》,講
  • de
  • shì
  • hěn
  • dǒng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  • xiǎo
  • ?g
  •  
  • shì
  • 的是一個很懂事的小女孩小花,她是
  • 閱讀全文

   讀《鋼鐵是怎樣煉成的》有感

   作文字數:748
   作者:甘一強
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kǒu
  • wán
  • le
  • 站長: 今天,我一口氣讀完了
  •  
  • gāng
  • tiě
  • shì
  • zěn
  • yàng
  • liàn
  • chéng
  • de
  •  
  • zhè
  • běn
  • shì
  • wén
  • míng
  • 《鋼鐵是怎樣煉成的》這本舉世聞名
  • de
  • zhe
  • zuò
  •  
  • yòu
  • gǎn
  • kǎi
  • wàn
  • qiān
  •  
  • 的著作,我又一次感慨萬千。
  • 閱讀全文

   讀《母愛的硬度》有感

   作文字數:526
   作者:袁妮佳
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • ài
  • de
  •  今天我讀了一篇文章《母愛的
  • yìng
  •  
  •  
  • wén
  • zhōng
  • zhǔ
  • yào
  • jiǎng
  • le
  • wèi
  • 硬度》。文中主要講了一位媽媽把醫
  • shēng
  • zhěn
  • duàn
  • wéi
  • shǎ
  • tān
  • de
  • ér
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • le
  • 生診斷為傻子和癱子的兒子培養成了
  • 閱讀全文

   觀電影《上學路上》有感

   作文字數:576
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • xué
  • xiào
  • zhī
  • men
  • guān
  • kàn
  •   最近,學校組織我們觀看
  • le
  • míng
  • wéi
  •  
  • shàng
  • xué
  • shàng
  •  
  • de
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • 了一部名為《上學路上》的電影。
  •  
  •  
  • yǐng
  • piàn
  • zhōng
  • de
  • shì
  • shēng
  • zài
  • piān
  • yuǎn
  • de
  •  影片中的故事發生在一個偏遠的
  • 閱讀全文

   讀《寶貴的一分鐘》有感

   作文字數:459
   作者:侯越
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • wán
  •  
  • bǎo
  • guì
  • 作文網作 文 網 讀完《寶貴
  • de
  • fèn
  • zhōng
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • dǒng
  • le
  • fèn
  • 的一分鐘》這篇文章,我懂得了一分
  • zhōng
  • de
  • jià
  • zhí
  •  
  • dǒng
  • le
  • shí
  • jiān
  • de
  • bǎo
  • guì
  •  
  • 鐘的價值,懂得了時間的寶貴。
  • 閱讀全文

   讀《雞窩里飛出了金鳳凰》有感

   作文字數:949
   作者:倪思伊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  •  
  • fēi
  •   今天,我讀了《雞窩里飛
  • chū
  • le
  • jīn
  • fèng
  • huáng
  •  
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • shòu
  •  
  • 出了金鳳凰》,頗有感受。
  •  
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  • xiě
  • de
  • shì
  •  
  • chuán
  • shuō
  • zhōng
  • yǒu
  • zhǒng
  •  這篇文章寫的是:傳說中有一種
  • 閱讀全文

   保護環境,刻不容緩----觀電影《驚濤駭浪》有感

   作文字數:469
   作者:李鴻鑒
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǔn
  • gǔn
  • de
  • hóng
  • shuǐ
  •  
  • tiān
  • 網 址  滾滾的洪水,鋪天
  • gài
  •  
  • yóu
  • tuō
  • jiāng
  • de
  •  
  • chù
  • kuáng
  • 蓋地,猶如一匹脫韁的野馬,四處狂
  • bēn
  •  
  • suǒ
  • dào
  • zhī
  • chù
  •  
  • fáng
  • qīng
  • dǎo
  •  
  • jiā
  • rén
  • wáng
  • 奔。所到之處,房屋傾倒,家破人亡
  • 閱讀全文

   觀《太行山上》有感

   作文字數:445
   作者:劉其
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • de
  • shàng
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  •  一個星期三的上午,我們學校
  • quán
  • xué
  • shēng
  • xìng
  • huá
  • yuàn
  • kàn
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • 全體學生去興華大戲院看電影。
  •  
  •  
  • men
  • lái
  • dào
  • diàn
  • yǐng
  • yuàn
  •  
  • diàn
  • yǐng
  • shàng
  • kāi
  • shǐ
  •  我們來到電影院,電影馬上開始
  • 閱讀全文

   “神州六號”之發射有感

   作文字數:285
   作者:李想俁
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zài
  • diàn
  • shì
  • shàng
  • guān
  • kàn
  • le
  •  
  • shén
  •  今天,我在電視上觀看了“神
  • zhōu
  • liù
  • hào
  •  
  • de
  • shè
  • jīng
  • guò
  •  
  • 州六號”的發射經過。
  •  
  •  
  • zài
  •  
  • shén
  • zhōu
  • liù
  • hào
  •  
  • jiāng
  • shè
  • de
  • shí
  • hòu
  •  在“神州六號”即將發射的時候
  • 閱讀全文

   讀《一個小村莊的故事》有感

   作文字數:389
   作者:陳紫薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xué
  • le
  • piān
  • wén
  •  
  •   今天,我學了一篇課文,
  • míng
  • jiào
  •  
  • xiǎo
  • cūn
  • zhuāng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • shì
  • jiǎng
  • 名叫《一個小村莊的故事》。故事講
  • de
  • shì
  • zài
  • měi
  • de
  • xiǎo
  • cūn
  • zhuāng
  •  
  • zhù
  • zhe
  • shí
  • 的是在一個美麗的小村莊,住著十幾
  • 閱讀全文

   讀吳起請客有感

   作文字數:285
   作者:蔡恒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • shì
  •  
  •   今天我讀了一則故事,故
  • shì
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • jiāng
  • jun1
  • yǒu
  • qǐng
  • péng
  • yǒu
  • chī
  • 事講的是大將軍吳起有一次請朋友吃
  • fàn
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • méi
  • yǒu
  • àn
  • shí
  • lái
  •  
  • wéi
  • le
  • děng
  • 飯。可他的朋友沒有按時來,為了等
  • 閱讀全文

   讀《五三班的壞小子》有感

   作文字數:345
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • kàn
  • le
  •  
  • sān
  • bān
  • de
  • huài
  •  今年暑假我看了《五三班的壞
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • miàn
  • de
  • shì
  • gǎo
  • xiào
  • yòu
  • yǒu
  • 小子》這本書。里面的故事搞笑又有
  •  
  •  
  • huài
  • xiǎo
  •  
  • ràng
  • yōu
  • xīn
  • 趣。那幾個“壞小子”讓我記憶憂新
  • 閱讀全文

   讀<<陶罐和鐵罐>>有感

   作文字數:391
   作者:張鑫
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • zài
  • wáng
  • cháo
  • de
  • chú
  •  這篇課文講的是在王朝的御廚
  •  
  • yǒu
  • zhī
  • jiāo
  • ào
  • de
  • tiě
  • guàn
  • zhī
  • qiān
  • de
  • 里,有一只驕傲的鐵罐和一只謙虛的
  • táo
  • guàn
  •  
  • tiě
  • guàn
  • fēi
  • cháng
  • qiáo
  • táo
  • guàn
  •  
  • hái
  • jīng
  • cháng
  • 陶罐.鐵罐非常瞧不起陶罐,還經常
  • 閱讀全文

   讀《天鵝的女兒》有感

   作文字數:351
   作者:楊明智
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • le
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • shēn
  • shòu
  •  暑假里,我讀了這本書,深受
  •  
  • míng
  • bái
  • le
  • dào
  •  
  • méi
  • yǒu
  • chū
  • 啟發,我明白了一個道理:沒有付出
  •  
  • jiù
  • méi
  • yǒu
  • shōu
  • huò
  •  
  • ,就沒有收獲。
  • 閱讀全文

   看書有感

   作文字數:322
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xīng
  • tiān
  •   年月日星期天
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • kàn
  • le
  • běn
  • shū
  •  
  • shū
  • de
  •  今天早晨,我看了一本書,書的
  • 閱讀全文

   觀<<老虎拜師>>有感

   作文字數:470
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xià
  •  
  • zài
  • zuò
  • wén
  • bān
  • guān
  • kàn
  • le
  •  昨天下午,我在作文班觀看了
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • bài
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • de
  • dòng
  • huà
  • piàn
  • 一部  老虎拜師  的動畫片
  •  
  • shǐ
  • míng
  • bái
  • shēn
  • de
  • dào
  •  
  • ,它使我明白深刻的道理。
  • 閱讀全文

   讀《賣火柴的小女孩》有感

   作文字數:510
   作者:曾祺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • cóng
  •  
  • hǎi
  • de
  • ér
  •  
  •   今天,我從《海的女兒》
  • shū
  • zhōng
  • kàn
  • dào
  • le
  • shì
  •  
  • shì
  • de
  • míng
  • 一書中看到了一個故事,故事的名字
  • jiào
  •  
  • mài
  • huǒ
  • chái
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  • wán
  • zhè
  • 叫《賣火柴的小女孩》。讀完這個故
  • 閱讀全文

   讀《中個名人故事》有感

   作文字數:343
   作者:曾祺
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • cóng
  • shū
  • guǎn
  • “小學” 今天,媽媽從圖書館
  • mǎi
  • lái
  • le
  • běn
  • míng
  • jiào
  •  
  • zhōng
  • wài
  • míng
  • rén
  • shì
  •  
  • de
  • 買來了一本名叫《中外名人故事》的
  • shū
  •  
  • huí
  • dào
  • jiā
  • jiù
  • xìng
  • zhì
  • de
  • le
  • 書,我一回到家就興致勃勃的讀了起
  • 閱讀全文

   讀《魯濱遜漂流記》有感

   作文字數:895
   作者:賈淳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • bèi
  • wéi
  •  
  • yīng
  •    早就聽說被譽為“英
  • guó
  • xiǎo
  • shuō
  • zhī
  •  
  • de
  • dān
  • ěr
  •  
  •  
  • suǒ
  • zhe
  • 國小說之父”的丹尼爾 笛福所著
  • de
  •  
  • bīn
  • xùn
  • piāo
  • liú
  •  
  • shì
  • fēng
  • quán
  • qiú
  • de
  • zhe
  • 的《魯濱遜漂流記》是風靡全球的著
  • 閱讀全文

   讀《雷鋒的故事》有感

   作文字數:620
   作者:賈淳
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • gěi
  • běn
  •  
  • léi
  •  寒假期間,媽媽給我一本《雷
  • fēng
  • de
  • shì
  •  
  • de
  • shū
  •  
  • zhī
  • zhè
  • shì
  • běn
  • 鋒的故事》的書,我得知這是一本課
  • wài
  • yuè
  • jīng
  • diǎn
  •  
  • jìn
  • xīn
  • ruò
  • kuáng
  •  
  • 外閱讀經典,不禁欣喜若狂。
  • 閱讀全文

   a 聽“畫蛋”故事有感

   作文字數:589
   作者:陳浩威
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiào
  • tīng
  • 網 址  今天,媽媽叫我聽
  • xiě
  • shēng
  •  
  • cuò
  • le
  •  
  • què
  • yào
  • 寫生字詞,我錯了一個,媽媽卻要我
  • dìng
  • zhèng
  • xiě
  • háng
  •  
  • gàn
  •  
  • shēng
  • shuō
  •  
  •  
  • 訂正寫一行,我不干,大聲說:“我
  • 閱讀全文

   a 讀《丑小鴨》有感

   作文字數:399
   作者:李宛千
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  •  
  • chǒu
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  • chǒu
  •  今天我讀了《丑小鴨》。 丑
  • xiǎo
  • chū
  • shēng
  • jiù
  • zhǎng
  • hěn
  • chǒu
  •  
  • bié
  • rén
  • dōu
  • 小鴨一出生就長得很丑,別人都欺負
  •  
  • cháo
  • xiào
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • téng
  • ài
  •  
  • chǒu
  • xiǎo
  • 她、嘲笑她,只有媽媽疼愛她,丑小
  • 閱讀全文

   讀《賣火柴的小女孩》有感

   作文字數:522
   作者:袁菁霞
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • āi
  •  
  • duō
  • me
  • lián
  • 小學作文  “唉,多么可憐
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  • shàng
  •  
  • ān
  • shēng
  • tóng
  • huà
  •  
  • 的小女孩!”我合上《安徒生童話》
  •  
  • yǎn
  • qián
  • jìn
  • xiàn
  • chū
  • xiǎo
  • hái
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • xīn
  • ,眼前不禁浮現出小女孩的身影,心
  • 閱讀全文

   看漫畫有感

   作文字數:294
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • bāng
  • mǎi
  • le
  •    星期日,媽媽幫我買了
  • běn
  • màn
  • huà
  • shū
  •  
  • fēng
  • miàn
  • de
  • zuò
  • zhě
  • shì
  • shǎn
  • zhēn
  • rén
  •  
  • 一本漫畫書,封面的作者是閃真人,
  • lìng
  • fēng
  • miàn
  • de
  • zuò
  • zhě
  • shì
  • jiā
  •  
  • zhè
  • liǎng
  • wèi
  • zuò
  • 另一封面的作者是加吉鴨,這兩位作
  • 閱讀全文

   看《長在“籃球”上的女孩》有感

   作文字數:667
   作者:陳絮薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •     一 個  
  • suì
  •  
  •  
  • de
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hái
  •  
  •  
  • zài
  • 歲 的 小 女 孩, 在
  •  
  •  
  • chǎng
  •  
  • bēi
  •  
  • cǎn
  •  
  • de
  •  
  • chē
  •  
  • huò
  •  
  • zhōng
  • 一 場 悲 慘 的 車 禍 中
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 25288f.com | www.538445.com | j8381.com | www.xin777888.com | www.6539w.com | hbs107.com | www.07bet8.com | 86687.com | www.474.net | www.60123t.com | 38244g.com | www.686102a.com | 8577r.cc | www.xpj8337.com | www.810521.com | t47479.com | www.6126.com | wqdqm.com | www.922424.com | jdwxs.com | www.am5833.com | www.599840.com | 7935k.com | www.1466a.com | 14848888.com | www.93955.com | 6095-6095.com | www.00166b.com | www.178225.com | www.vns6266.com | www.3933l.cc | 37570m.com | www.08299.com | 6261520.com | www.k94600.com | 53200000.com | www.5446p.com | 4195j.com | www.1705.com | JS1388v.com | www.bet66622.com | huangma18.com | www.js807.com | www.43131b.com | 36400055.com | 11005p.com | www.78680t.com | www.50788e.com | www.88021ii.com | www.477575.com | www.4763111.com | www.mcw7.com | www.e67783.com | www.911059.com | www.c67783.com | www.lqc7.com | www.xhtd68.com | www.689826.com | www.4972qq.com | www.371935.com | www.sb5203.com | www.345529.com | www.amhg002.com | www.43131p.com | www.herezeal.com | sss2848.com | www.990707.com | 5651q.com | www.658300.com | 2380268.com | www.222jyh.com | 624815.com | www.00878.com | tyc1512.com | www.6653c.com | jjttj.com | www.658zf.com | www.8806js.com | www.582833.com | www.33600.com | 38244h.com | www.808888j.com | 5350j.com | www.2021y.com | 4255o.com | www.981095.com | 97799w.com | www.512411.com | www.51153.com | 2356.com | www.38775gg.com | 2127jj.com | www.hm3222.com | www.k4737.com | 2127n.com | www.c44ii.com | 1434o.com | www.44447375.com | 11009193.com | 32424b.com | www.k948k.com | bet577.com | www.206065.com | www.1869f.com | www.369965.com | www.8799.cc | 55984i.com | www.yh8899.bet | 83377y.com | www.566850.com | www.883131.com | hg0088.tech | www.ykylc02.com | www.68666t.com | www.71399v.com | www.mhcp.com | blm655.com | www.33fzc.com | www.794933.com | 3405mm.com | www.391146.com | www.22264400.com | 22hh8332.com | www.12345601.cc | 2247c.com | www.77803i.com | www.57800c.com | ahg1088.com | www.806726.com | www.wi6666.com | 36406600.com | www.932312.com | www.0561drf.com | 4196r.com | www.959079.com | www.1222l.com | 500c6.com | www.902257.com | www.44679.com | 3421h.com | www.895853.com | www.333639.com | 04666o.com | www.874110.com | www.3u988.com | x3405.com | www.358773.com | www.89599x.com | 52239.com | 8294c.com | www.7920n.com | www.bobifa.net | 923510.com | www.71399n.com | www.36389k.com | 71707g.com | www.631259.com | www.8967p.com | feicai0751.com | 58802n.com | www.55717i.com | www.4972pp.com | 08159t.com | www.907844.com | www.80969b.com | 2613r.com | 4809j.com | www.34788c.com | www.667686.com | 38850088.com | 55ll8331.com | www.w408.com | www.9b008.com | 78118844.com | 316c.cc | www.ac3311.com | www.q456x.com | 6hcc77.com | 23800c.com | www.777hy.cc | www.988jyh.com | www.bm445566.com | 871ww.com | www.901375.com | www.357076.com | www.87680a.com | 3559pp.com | www.91233e.com | www.ykylc01.com | www.756789.com | www.9818d.cc | www.06820z.com | www.sun000.com | 50067c.com | 22yy8332.com | www.927986.com | www.xj7009.com | www.tyc6588.com | 3559vv.com | 6641ii.com | www.3126q.com | www.38345l.com | www.hg2877.org | 2757f.com | 5099tt.com | www.50989f.com | www.00773x.com | www.77164.com | 4340f.com | 658089.com | www.hc8858.com | www.3421h.com | www.294294.com | 88663.com | 2997776.com | 5906ll.com | www.33112.com | www.bwinyz19.com | www.ms8873.com | xl224.com | ww444hg.co | 5539822.com | www.38381.cc | www.xpj8869.com | www.3844zz.com | www.6033t.com | hhh67890.com | 1679bb.com | www.150196.com | www.3552h.com | www.6900666.com | www.julongjy888.com | hggjtg12.com | 24007.com | 6033g.com | c388.com | www.878749.com | www.954321h.com | www.9737rr.me | www.tushan68.com | www.vns9948.com | dzc07.com | 5009666.com | 88775002.com | www.330836.com | www.29178b.com | www.07679v.com | www.suncity12.com | www.7188c.com | 3156yyy.com | a3405.com | d08199.com | 22pp8331.com | spsgz.com | www.621316.com | www.26163d.com | www.4444msc.com | www.120689.com | www.954555.com | www.hg992255.com | 500000472.com | nn40033.com | 4880i.com | 7335y.com | 5443m.com | www.375939.com | www.946380.com | www.50051z.com | www.11599.com | www.4996zz.com | www.35252r.com | www.66050.com | www.567sbet.com | www.554js.com | 33115oo.com | 22pp8332.com | 2146.com | wlb66.com | 3467k.cc | 060nnn.com | rbbet22.com | bwin68888.cc | z32365.com | 20550370.com | 148535.com | feicai0971.com | 55545a.com | www.099210.com | www.530961.com | www.995771.com | www.3126w.com | www.50051q.com | www.78949q.com | www.44447375.com | www.9646a.com | www.738586.com | www.667700.com | www.4562.am | www.7240m.com | www.307307.com | www.wns123b.com | www.596345.com | www.45598i.com | www.9895v.com | www.103575.com | www.wns77.me | www.587815.com | www.55717d.com | www.68993268.com | www.7406.Co | www.81520d.com | www.49956z.com | www.1999ac.com | www.cha62.com | www.864955.com | www.582062.com | www.223805.com | amxsyl0.com | 4195b.com | xpj9411.cn | 66090022.com | 2214z.com | 41178962.com | 2306u.com | 9420d.com | www.862365.com | www.0151u.com | www.06263.com | www.998948.com | www.biying910vip.com | www.hg98765.com | www.87668q.com | www.1035s.com | www.767200.com | www.bizhong55.com | 79889q.com | 4444233.com | 2613l.com | pj00hh.com | 996622vv.com | www.zzzz0291.com | www.longbet168.com | www.06068.com | www.88325g.com | www.hg77730.com | www.52303z.com | www.901593.com | www.33112u.com | 5804e.com | 3846ooo.com | 500000919.com | www.vns991.cc | www.88051.com | www.5446kk.com | www.x33678.com | www.2632d.com | www.330192.com | 9398800.com | 4379s.com | w9w8w7.com | www.pu15.com | www.77ok.com | www.762760.com | www.am2255.com | 3522ss.com | 2548546.com | 00773xx.com | www.119946.com | www.8888bmw.com | www.v1028.com | www.9960.cc | 3936w.com | 9yuhe.com | zzc222.com | www.2223xj.com | www.89677j.com | www.80065d.com | www.377503.com | 3doprint.com | 500000991.com | www.25288k.com | www.7334g.com | www.83033g.com | www.395411.com | y337.com | 2864g.com | www.7036ee.com | www.80188s.com | www.9155g.cc | 8030e.com | 4018u.com | www.77077.com | www.983888d.com | www.yun588.com | www.250552.com | tz1666.com | 1168t.com | www.b8444.com | www.d79839.com | www.299078.com | 61828.me | www.6060xj.com | www.cp505a.com | www.66653r.com | JS1388k.com | d15666.com | www.67797h.com | www.6880jj.com | www.wycp2.com | 3656pp.com | 7989h.com | www.bet3650914.com | www.6022888.com | www.178593.com | 4052mm.com | www.hg1966.com | www.am8333.com | www.911209.com | 168cp-i.com | www.86611h.com | www.80969x.com | www.ya828.com | 98345y.com | 5002ttt.com | www.90544.com | www.022bj.cc | 4186.com | www.wnsr800.com | www.06820s.com | www.709812.com | 83378t.com | www.tbkmi8889.com | www.9464004.com | www.329477.com | iii67890.com | www.45778.com | www.77801g.com | 31782222.com | vns8vip.com | www.116668.net | www.671075.com | 0234m.com | www.0088hg5.com | www.954321j.com | 00885004.com | www.68666h.com | www.91779t.com | www.186379.com | k77304.com | www.38238d.com | www.c130.vip | jjj67890.com | www.bmw9968.com | www.089wy.com | 2222k27.com | www.2288078.com | www.53900p.com | js03.app | www.4445156.com | www.86267n.com | 3616c.com | www.8085js.com | www.15365b.com | 1654v.com | www.sbet678.net | www.833369.com | bwin8e.com | www.00618t.com | www.0055wd.com | bb0666.com | www.77007076.com | www.36166d.com | tz478.com | www.tyc5955.com | www.95wcp.com | 2214o.com | www.770777.com | www.703617.com | 8547bb.com | www.55545e.com | www.306727.com | 3136xx.com | www.86339n.com | 5350k.com | www.67797b.com | www.62118f.com | 444000xx.com | www.gf8888.com | www.533786.com | z2554.com | www.490804.com | 86688098.com | www.358nn.com | www.axc2.com | i08199.com | www.4058kk.com | c83b784w.com | www.2846h.com | www.35czj.com | 455yh.com | www.js79905.com | 38365p.com | www.oo8702.com | www.c300.cc | 3522c.vip | www.52062z.com | 86688100.com | www.siji5.com | www.040426.com | www.559748.com | P35jj.com | www.0270v.com | 8037q.com | www.55060z.com | 9889567.com | www.k2229k.com | www.572539.com | mm56667.com | www.41518s.com | 159666147.com | www.44118a.com | 93922q.com | www.998855p.com | P35u.com | www.31399bb.com | www.338057.com | 33382h.com | www.077578.com | 69441133.com | www.4996nn.com | 01234d.com | www.scw452.com | 06006w.com | www.0004111.com | www.51515u.com | www.0279003.com | www.599487.com | www.700829.com | www.zfcp1.com | 69990c.com | www.7793l.com | 2698b.com | www.529776.com | 20160913.in | www.4331s.com | 18438v.com | www.5856859.com | 60688.cc | www.2418j.com | 2jsiii.com | www.4331x.com | 33bb8332.com | www.3978i.com | 00rr8332.com | www.81678p.com | 922630.com | www.32123m.com | 22556r.com | www.18czj.com | 78110066.com | www.855312.com | www.747xpj.com | www.506477.com | www.20161100.com | 9980xl.com | www.922848.com | 00dd8331.com | www.27363a.com | 3568w.com | www.40288.com | 4196r.com | www.ag.hg3005.tw | 7989.com | www.369888aa.com | www.am0676.com | www.109031.com | www.xhg011.com | 115504.com | www.9737xx.me | 62222w.com | www.ihg5599.com | 2306e.com | www.c705.cc | www.00829a.com | bbbb.AG | www.2945e.com | 3522z.cc | www.878777.cc | 8290p.com | www.943977.com | www.3311sb.com | 444000lll.com | www.557789.com | 80368g.com | www.pj56l.com | 78110066.com | www.307075.com | www.xpj2033.com | hg10b.com | www.123679.com | LXYL351.com | www.607995.com | www.hg8169.com | 4444.ag | www.99094j.com | 2443j.com | www.530255.com | www.9374i.com | rf036.com | www.337756.com | www.591107.app | P35x.com | www.10999w.com | hh1088.com | www.978167.com | www.16290099.com | u32365.com | www.35898c.com | www.sjs14.com | 8722.am | www.6880mm.com | hubet555.com | www.558403.com | www.xx3088.com | 4426123.com | www.107ak.com | www.44477222.com | 99567o.com | www.88065f.com | www.56520y.com | 86688003.com | www.yh920955.com | www.133494.com | 3434b.com | www.12136c.com | 5001a.com | 33313u.com | www.4521l.com | 2418003.com | www.29277i.com | www.5189555.com | 996622rr.com | sxlwl.net | www.o2894.com | fhpt518.com | smh168.com | www.1764t.com | www.682833.com | 3467t.com | www.ag.hg3005.com | www.4107j.com | 1463g.com | www.49956q.com | www.hga8383.com | bet111000.com | www.998855a.com | www.828501.com | hg88000.com | www.393860.com | www.673888w.com | 3222p.cc | 78808s.com | www.7714d.com | www.626022.com | 55717dd.com | www.754918.com | www.77ok.com | jjjj004.com | 3983008.com | www.60798.com | www.632042.com | v4255.com | www.380068.com | www.91779v.com | www.df997.com | 3hg7788.com | www.slyl3.com | www.940999.com | 1077ppp.com | 15a6.net | www.2934m.com | www.http://976880.com/ | 1077gg.com | 3405ddd.com | www.21202j.com | www.021700.com | nn2205.com | 3614r.com | www.37676.cc | www.16008.com | 22207u.com | 430036com | www.818827.com | www.yh67.net | www.21365cc.com | 07833.com | www.040415.com | www.00797c.com | www.07991.com | 8381ff.com | blm385.com | www.cha64.com | www.v3v4v5.com | www.ylg05.com | so33333.cc | emz7995.com | www.91233d.com | www.448965.com | 88535d.com | 22207c.com | www.195880.com | www.4988h.cc | www.10mscc.com | 1194.com | 1458.com | 65560055.com | www.5522h.cc | www.4996fj.com | www.0860w.com | 50067e.com | hd229.cc | www.546477.com | www.918.com | www.491888.com | www.hg9951.com | 8037j.com | 27878mm.com | www.c5237.com | www.12136z.com | www.6718.cc | hg999333c.com | vns00vv.com | 588lll.cc | www.777337a.com | www.pj55712.com | www.76775a.com | www.bmw0055.com | 38244v.com | xx888e.com | www.564846.com | www.ya2019a.com | www.sbd025.net | www.ljw033.com | 081753.com | 32666a.com | 6868003.cc | www.508433.com | www.29496b.com | www.35700aa.com | www.vnsr388.com | www.0222js.com | 4nsic.com | 9994cc7.com | 99567j.com | www.937016.com | www.js1992.com | www.vns6603.com | www.257js.com | www.bmw0005.com | 5309.com | 8381xx.com | 2677lll.com | www.344747.com | www.6364k.com | www.7240b.com | www.h92776.com | www.653pj.com | www.38200q.com | 3122oo.com | am772.cc | 1654oo.com | 0332o.com | www.444201.com | www.3552l.com | www.ihg5522.com | www.0091331.com | www.dz2899.com | www.t27229.com | 3656gg.com | 36507w.com | 4400buyu.com | 0981.com | 34a35.com | 365063.com | www.602587.com | www.88ckb.com | www.1666b.com | www.86339j.com | www.16181b.com | www.a7817.vip | www.js36022.com | www.1347-04.com | 9002.com | xpj58058.com | 3522hh.com | lc99m.com | 37111p.com | ggg4165.com | 118888d.com | 0747q.com | qjdy037.com | www.347977.com | www.903588.com | www.ywzuqiu.com | www.26299d.com | www.0073.com | www.68993231.com | www.087f.com | www.054546.com | www.185145.com | www.4694d.com | www.608568.com | www.617suncity.com | www.hg3832.com | www.69096q.com | www.hg988801.com | www.0860s.com | www.21365ee.com | www.bwin299.com | www.76060e.com | www.xpj1144.cc | www.422442.com | 9474.com | www.pj550055.com | www.111893.com | 4052b.com | www.6033d.com | www.602msc.com | 80878d.com | www.xg69.com | www.bb1365.com | www.85770y.com | www.9374z.com | www.hg5588.net | www.dy6611.com | www.yl46.com | www.9380l.com | www.6606979.com | www.xpj0028.com | www.79138.com | www.js403.com | www.1156oo.com | www.b948b.com | www.tyc748.com | www.829797b.com | www.377666m.com | www.6880nn.com | www.ca8077.com | www.ejylc19.com | www.dalubet365.com | www.60108h.com | www.3005v.com | www.aa3890.com | www.560926.com | www.178275.com | 26668e.com | 3568pp.com | 3559s.com | 8522gggg.com | k00333.com | hg1568.com | www.81866t.com | www.67797z.com | www.696111.com | www.0077jj.com | www.sbd024.net | www.ba501.com | www.36581111.com | www.9928b.com | www.810877.com | www.hcw776.com | 3399vn77.com | x67890.com | 3405mmm.com | bg5888.com | www.hjha77.com | www.980143.com | www.4866a86.com | www.848777t.com | www.350c9.com | www.50788y.com | www.839565.com | www.86267o.com | 9068xx.com | qq444000.com | 87965uu.com | www.j85757.com | www.2078w.com | www.hyzsvip.com | www.2021o.com | www.66136000.com | www.c6348.com | www.112669.com | 4052y.com | 38365b.com | 99151a.com | www.7025p.com | www.2302321.com | www.f3410.com | www.97655r.com | www.756997.com | z444000.com | u2146.com | 56787uu.com | www.2880880.com | www.hg8059.com | www.20000.cc | www.16878t.com | www.339786.com | hhvip69.com | 35222oo.com | www.81866u.com | www.8622msc.com | www.9570118.com | www.97655r.com | www.544086.com | 1654ss.com | 55bbs.com | www.38200d.com | www.k3374.com | www.1115yl.com | www.w725.com | 6861.com | 35222xx.com | 2hg7788.com | www.671100.com | www.69567a.com | www.ai772.com | 099568.com | 4590x.com | www.hg9070.com | www.060sunbet.com | www.55717q.com | www.641377.com | 77225002.com | k72227.com | www.wn99ww.com | www.o80288.com | www.3416r.com | 4997s.com | m01234.com | www.v3302.com | www.00618d.com | www.36788p.com | 1168z.com | 3950e.com | www.0679555.com | www.7415y.com | www.25688d.com | 2147004.com | 641768.com | www.29886q.com | www.hgdc200.com | www.ascp5.com | 4812q.com | 2864t.com | www.336631.com | www.581137.com | www.263988.com | 37688f.com | www.vns353.com | www.4bet005.com | www.76gcw.com | 1691991.com | 04343.com | www.a11133.com | www.96386s.com | 6199900.com | 80368tt.com | www.yz889.com | www.7886278.com | www.106536.com | 88993.com | www.yh76ii.com | www.52062m.com | www.330875.com | 30019yy.com | www.7111i.com | www.w94600.com | www.214656.com | spj06.com | www.48599.com | www.959320.com | 8722.am | 2018685188.com | www.842211.com | www.60007d.com | 01234mmm.com | 3535394.com | www.00773h.com | www.730719.com | hg793.com | www.88gg940.com | www.ejylc17.com | 6002u.com | 123456bb.cc | www.38345v.com | www.898341.com | 06381818.com | www.53516e.com | www.226467.com | 88894x.com | 7bxyl.com | www.006786.com | www.336779.com | 3700988.com | www.345446.com | www.ya909.com | bet577t.com | www.32925.com | www.83033d.com | swtykkk.com | www.70.tt | www.x777678.com | 5509i.com | 63963333.com | www.w84w.com | pj600.cc | 9030u.com | www.2021m.com | www.43131f.com | jjjj000.com | www.b35ww.com | www.170792.com | 6269pp.com | www.00772c.com | www.208990.com | www.8039m.com | 0241o.com | www.xpj8337.com | www.1999ac.com | iii0022.com | www.mailebi.com | www.fh52.com | 3614j.com | www.448965.com | www.653152.com | 4647r.com | www.bet91488.com | www.055979.com | 3122o.com | www.js89x.vip | 1253-9.com | www.hg748.com | www.181442.com | 6261qq.com | www.000435.com | www.907712.com | yhjiangxi.vip | www.04bet8.com | 31325p.com | www.c50336.com | www.450955.com | 547827.com | www.60486b.com | www.621416.com | 775085.com | www.14168j.com | 61789r.com | www.29069.com | www.flcb6.com | 25288k.com | www.46630.info | 6647s.com | www.7025s.com | www.2373t.com | 4633377.com | www.0048.com | 2306p.com | www.ojinsha.com | www.nnw6.com | 00773zz.com | www.ttt2848.com | 1985555.com | www.ym7171.com | www.546669.com | 5651d.com | www.99677d.com | 36402244.com | www.5981v.com |