<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 讀《壯烈的死亡》有感

  作文字數:282
  作者:李昊潭
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhuàng
 • liè
 • de
 • wáng
 •  
 • yǒu
 • gǎn
 •   讀《壯烈的死亡》有感
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • zuì
 • de
 • ài
 •  ——紅蜘蛛最無私的母愛
 •  
 •  
 • ài
 • shì
 • de
 •  
 • shuō
 • dào
 • ài
 •  
 • men
 •  母愛是無私的,說到母愛,我們
 • ?
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 • qīn
 •  
 • shì
 •  
 • zuì
 • de
 • 一定會想到母親。可是,最無私的母
 • ài
 • què
 • zài
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • shēn
 • shàng
 •  
 • lìng
 • men
 • rén
 • lèi
 • gǎn
 • dào
 • 愛卻在紅蜘蛛身上,令我們人類感到
 • shí
 • fèn
 • xiū
 • kuì
 •  
 • 十分羞愧。
 •  
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • qīn
 • rán
 • yòng
 • de
 • shēn
 • wèi
 •  紅蜘蛛母親居然用自己的身體喂
 • yǎng
 • xiǎo
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 •  
 • zhī
 • zhū
 • xīn
 • gān
 • qíng
 • yuàn
 • de
 • dāng
 • xiǎo
 • 養小紅蜘蛛!母蜘蛛心甘情愿的當小
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • de
 • liè
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • yào
 • huàn
 • xǐng
 • 紅蜘蛛的第一個獵物,是因為要喚醒
 • xiǎo
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • liè
 • shā
 • tiān
 • xìng
 •  
 • 小紅蜘蛛獵殺天性。
 •  
 •  
 • zài
 • zhè
 • guò
 • chéng
 • zhōng
 •  
 • qīn
 • shǐ
 • zhōng
 • nuó
 • dòng
 • shēn
 •  在這過程中,母親始終不挪動身
 •  
 • shāng
 • hài
 • de
 • ér
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • jīng
 • shén
 • shì
 • 體,也不傷害她的兒女,這種精神是
 • duō
 • me
 • de
 • guì
 • ā
 •  
 • 多么的可貴啊!
 •  
 •  
 • shù
 • hòu
 •  
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • de
 • shēn
 • huà
 • wéi
 • ér
 •  數日后,母紅蜘蛛的身體化為兒
 • de
 • fèn
 • biàn
 •  
 • zhè
 • kàn
 • lìng
 • rén
 • shí
 • fèn
 • è
 • xīn
 • de
 • fèn
 • 女的糞便,這看似令人十分惡心的糞
 • biàn
 •  
 • què
 • bǎo
 • hán
 • le
 • hóng
 • zhī
 • zhū
 • wěi
 • de
 • ài
 • 便,卻飽含了母紅蜘蛛那偉大的母愛
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yòng
 • shēng
 • mìng
 • de
 • dài
 • jià
 • lái
 • yán
 • zhǒng
 •  
 •  ——用生命的代價來延續種族,
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • ài
 • de
 • wěi
 •  
 • 這就是愛的偉大!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   讀《壯烈的死亡》有感
    ——紅蜘蛛最無私的母愛
    母愛是無私的,說到母愛,我們一定會想到母親。可是,最無私的母愛卻在紅蜘蛛身上,令我們人類感到十分羞愧。
    紅蜘蛛母親居然用自己的身體喂養小紅蜘蛛!母蜘蛛心甘情愿的當小紅蜘蛛的第一個獵物,是因為要喚醒小紅蜘蛛獵殺天性。
    在這過程中,母親始終不挪動身體,也不傷害她的兒女,這種精神是多么的可貴啊!
    數日后,母紅蜘蛛的身體化為兒女的糞便,這看似令人十分惡心的糞便,卻飽含了母紅蜘蛛那偉大的母愛。
    ——用生命的代價來延續種族,這就是愛的偉大!
   
    

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:532
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • 歡迎聯系站長  讀《幸福是什
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 么》有感
  • 閱讀全文

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《幸福是什么》有感
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   讀《世界未解之謎》有感

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • wèi
  • jiě
  • zhī
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《世界未解之謎》有感
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • qīng
  • tián
  •  
  • lián
  • dōu
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  浙江省青田 連都外語學校三(
  •  
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • zhé
  • hào
  • )班 蔣哲浩
  • 閱讀全文

   讀《爭吵》有感

   作文字數:535
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kàn
  • le
  •  
  • zhēng
  • chǎo
  •  
  • zhè
  •   今天,我看了《爭吵》這
  • piān
  • duǎn
  • wén
  • hòu
  •  
  • míng
  • bái
  • le
  • shēn
  • de
  • dào
  •  
  • 篇短文后,明白了一個深刻的道理:
  • rén
  • yào
  • xué
  • huì
  • kuān
  • róng
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  
  • yóu
  • xiǎng
  • 人要學會寬容。想到此,我不由得想
  • 閱讀全文

   看電影《暖春》有感

   作文字數:298
   作者:龔亮輝
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • 來 源   昨天,我和爸爸
  • dào
  • nán
  • yuàn
  • kàn
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • nuǎn
  • chūn
  •  
  •  
  • jiǎng
  • 到湖南大劇院去看電影《暖春》,講
  • de
  • shì
  • hěn
  • dǒng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  • xiǎo
  • ?g
  •  
  • shì
  • 的是一個很懂事的小女孩小花,她是
  • 閱讀全文

   讀《鋼鐵是怎樣煉成的》有感

   作文字數:748
   作者:甘一強
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • kǒu
  • wán
  • le
  • 站長: 今天,我一口氣讀完了
  •  
  • gāng
  • tiě
  • shì
  • zěn
  • yàng
  • liàn
  • chéng
  • de
  •  
  • zhè
  • běn
  • shì
  • wén
  • míng
  • 《鋼鐵是怎樣煉成的》這本舉世聞名
  • de
  • zhe
  • zuò
  •  
  • yòu
  • gǎn
  • kǎi
  • wàn
  • qiān
  •  
  • 的著作,我又一次感慨萬千。
  • 閱讀全文

   讀《母愛的硬度》有感

   作文字數:526
   作者:袁妮佳
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • ài
  • de
  •  今天我讀了一篇文章《母愛的
  • yìng
  •  
  •  
  • wén
  • zhōng
  • zhǔ
  • yào
  • jiǎng
  • le
  • wèi
  • 硬度》。文中主要講了一位媽媽把醫
  • shēng
  • zhěn
  • duàn
  • wéi
  • shǎ
  • tān
  • de
  • ér
  • péi
  • yǎng
  • chéng
  • le
  • 生診斷為傻子和癱子的兒子培養成了
  • 閱讀全文

   觀電影《上學路上》有感

   作文字數:576
   作者:傅唯賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • xué
  • xiào
  • zhī
  • men
  • guān
  • kàn
  •   最近,學校組織我們觀看
  • le
  • míng
  • wéi
  •  
  • shàng
  • xué
  • shàng
  •  
  • de
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • 了一部名為《上學路上》的電影。
  •  
  •  
  • yǐng
  • piàn
  • zhōng
  • de
  • shì
  • shēng
  • zài
  • piān
  • yuǎn
  • de
  •  影片中的故事發生在一個偏遠的
  • 閱讀全文

   讀《寶貴的一分鐘》有感

   作文字數:459
   作者:侯越
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • wán
  •  
  • bǎo
  • guì
  • 作文網作 文 網 讀完《寶貴
  • de
  • fèn
  • zhōng
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • dǒng
  • le
  • fèn
  • 的一分鐘》這篇文章,我懂得了一分
  • zhōng
  • de
  • jià
  • zhí
  •  
  • dǒng
  • le
  • shí
  • jiān
  • de
  • bǎo
  • guì
  •  
  • 鐘的價值,懂得了時間的寶貴。
  • 閱讀全文

   讀《雞窩里飛出了金鳳凰》有感

   作文字數:949
   作者:倪思伊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • le
  •  
  • fēi
  •   今天,我讀了《雞窩里飛
  • chū
  • le
  • jīn
  • fèng
  • huáng
  •  
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • shòu
  •  
  • 出了金鳳凰》,頗有感受。
  •  
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  • xiě
  • de
  • shì
  •  
  • chuán
  • shuō
  • zhōng
  • yǒu
  • zhǒng
  •  這篇文章寫的是:傳說中有一種
  • 閱讀全文

   保護環境,刻不容緩----觀電影《驚濤駭浪》有感

   作文字數:469
   作者:李鴻鑒
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǔn
  • gǔn
  • de
  • hóng
  • shuǐ
  •  
  • tiān
  • 網 址  滾滾的洪水,鋪天
  • gài
  •  
  • yóu
  • tuō
  • jiāng
  • de
  •  
  • chù
  • kuáng
  • 蓋地,猶如一匹脫韁的野馬,四處狂
  • bēn
  •  
  • suǒ
  • dào
  • zhī
  • chù
  •  
  • fáng
  • qīng
  • dǎo
  •  
  • jiā
  • rén
  • wáng
  • 奔。所到之處,房屋傾倒,家破人亡
  • 閱讀全文

   觀《太行山上》有感

   作文字數:445
   作者:劉其
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • de
  • shàng
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  •  一個星期三的上午,我們學校
  • quán
  • xué
  • shēng
  • xìng
  • huá
  • yuàn
  • kàn
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • 全體學生去興華大戲院看電影。
  •  
  •  
  • men
  • lái
  • dào
  • diàn
  • yǐng
  • yuàn
  •  
  • diàn
  • yǐng
  • shàng
  • kāi
  • shǐ
  •  我們來到電影院,電影馬上開始
  • 閱讀全文

   “神州六號”之發射有感

   作文字數:285
   作者:李想俁
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zài
  • diàn
  • shì
  • shàng
  • guān
  • kàn
  • le
  •  
  • shén
  •  今天,我在電視上觀看了“神
  • zhōu
  • liù
  • hào
  •  
  • de
  • shè
  • jīng
  • guò
  •  
  • 州六號”的發射經過。
  •  
  •  
  • zài
  •  
  • shén
  • zhōu
  • liù
  • hào
  •  
  • jiāng
  • shè
  • de
  • shí
  • hòu
  •  在“神州六號”即將發射的時候
  • 閱讀全文

   讀《一個小村莊的故事》有感

   作文字數:389
   作者:陳紫薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xué
  • le
  • piān
  • wén
  •  
  •   今天,我學了一篇課文,
  • míng
  • jiào
  •  
  • xiǎo
  • cūn
  • zhuāng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • shì
  • jiǎng
  • 名叫《一個小村莊的故事》。故事講
  • de
  • shì
  • zài
  • měi
  • de
  • xiǎo
  • cūn
  • zhuāng
  •  
  • zhù
  • zhe
  • shí
  • 的是在一個美麗的小村莊,住著十幾
  • 閱讀全文

   讀吳起請客有感

   作文字數:285
   作者:蔡恒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  • shì
  •  
  •   今天我讀了一則故事,故
  • shì
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • jiāng
  • jun1
  • yǒu
  • qǐng
  • péng
  • yǒu
  • chī
  • 事講的是大將軍吳起有一次請朋友吃
  • fàn
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • méi
  • yǒu
  • àn
  • shí
  • lái
  •  
  • wéi
  • le
  • děng
  • 飯。可他的朋友沒有按時來,為了等
  • 閱讀全文

   讀《五三班的壞小子》有感

   作文字數:345
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • kàn
  • le
  •  
  • sān
  • bān
  • de
  • huài
  •  今年暑假我看了《五三班的壞
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • miàn
  • de
  • shì
  • gǎo
  • xiào
  • yòu
  • yǒu
  • 小子》這本書。里面的故事搞笑又有
  •  
  •  
  • huài
  • xiǎo
  •  
  • ràng
  • yōu
  • xīn
  • 趣。那幾個“壞小子”讓我記憶憂新
  • 閱讀全文

   讀<<陶罐和鐵罐>>有感

   作文字數:391
   作者:張鑫
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • jiǎng
  • de
  • shì
  • zài
  • wáng
  • cháo
  • de
  • chú
  •  這篇課文講的是在王朝的御廚
  •  
  • yǒu
  • zhī
  • jiāo
  • ào
  • de
  • tiě
  • guàn
  • zhī
  • qiān
  • de
  • 里,有一只驕傲的鐵罐和一只謙虛的
  • táo
  • guàn
  •  
  • tiě
  • guàn
  • fēi
  • cháng
  • qiáo
  • táo
  • guàn
  •  
  • hái
  • jīng
  • cháng
  • 陶罐.鐵罐非常瞧不起陶罐,還經常
  • 閱讀全文

   讀《天鵝的女兒》有感

   作文字數:351
   作者:楊明智
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • le
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • shēn
  • shòu
  •  暑假里,我讀了這本書,深受
  •  
  • míng
  • bái
  • le
  • dào
  •  
  • méi
  • yǒu
  • chū
  • 啟發,我明白了一個道理:沒有付出
  •  
  • jiù
  • méi
  • yǒu
  • shōu
  • huò
  •  
  • ,就沒有收獲。
  • 閱讀全文

   看書有感

   作文字數:322
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xīng
  • tiān
  •   年月日星期天
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • kàn
  • le
  • běn
  • shū
  •  
  • shū
  • de
  •  今天早晨,我看了一本書,書的
  • 閱讀全文

   觀<<老虎拜師>>有感

   作文字數:470
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • xià
  •  
  • zài
  • zuò
  • wén
  • bān
  • guān
  • kàn
  • le
  •  昨天下午,我在作文班觀看了
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • bài
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • de
  • dòng
  • huà
  • piàn
  • 一部  老虎拜師  的動畫片
  •  
  • shǐ
  • míng
  • bái
  • shēn
  • de
  • dào
  •  
  • ,它使我明白深刻的道理。
  • 閱讀全文

   讀《賣火柴的小女孩》有感

   作文字數:510
   作者:曾祺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • cóng
  •  
  • hǎi
  • de
  • ér
  •  
  •   今天,我從《海的女兒》
  • shū
  • zhōng
  • kàn
  • dào
  • le
  • shì
  •  
  • shì
  • de
  • míng
  • 一書中看到了一個故事,故事的名字
  • jiào
  •  
  • mài
  • huǒ
  • chái
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  • wán
  • zhè
  • 叫《賣火柴的小女孩》。讀完這個故
  • 閱讀全文

   讀《中個名人故事》有感

   作文字數:343
   作者:曾祺
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • cóng
  • shū
  • guǎn
  • “小學” 今天,媽媽從圖書館
  • mǎi
  • lái
  • le
  • běn
  • míng
  • jiào
  •  
  • zhōng
  • wài
  • míng
  • rén
  • shì
  •  
  • de
  • 買來了一本名叫《中外名人故事》的
  • shū
  •  
  • huí
  • dào
  • jiā
  • jiù
  • xìng
  • zhì
  • de
  • le
  • 書,我一回到家就興致勃勃的讀了起
  • 閱讀全文

   讀《魯濱遜漂流記》有感

   作文字數:895
   作者:賈淳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • bèi
  • wéi
  •  
  • yīng
  •    早就聽說被譽為“英
  • guó
  • xiǎo
  • shuō
  • zhī
  •  
  • de
  • dān
  • ěr
  •  
  •  
  • suǒ
  • zhe
  • 國小說之父”的丹尼爾 笛福所著
  • de
  •  
  • bīn
  • xùn
  • piāo
  • liú
  •  
  • shì
  • fēng
  • quán
  • qiú
  • de
  • zhe
  • 的《魯濱遜漂流記》是風靡全球的著
  • 閱讀全文

   讀《雷鋒的故事》有感

   作文字數:620
   作者:賈淳
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • gěi
  • běn
  •  
  • léi
  •  寒假期間,媽媽給我一本《雷
  • fēng
  • de
  • shì
  •  
  • de
  • shū
  •  
  • zhī
  • zhè
  • shì
  • běn
  • 鋒的故事》的書,我得知這是一本課
  • wài
  • yuè
  • jīng
  • diǎn
  •  
  • jìn
  • xīn
  • ruò
  • kuáng
  •  
  • 外閱讀經典,不禁欣喜若狂。
  • 閱讀全文

   a 聽“畫蛋”故事有感

   作文字數:589
   作者:陳浩威
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiào
  • tīng
  • 網 址  今天,媽媽叫我聽
  • xiě
  • shēng
  •  
  • cuò
  • le
  •  
  • què
  • yào
  • 寫生字詞,我錯了一個,媽媽卻要我
  • dìng
  • zhèng
  • xiě
  • háng
  •  
  • gàn
  •  
  • shēng
  • shuō
  •  
  •  
  • 訂正寫一行,我不干,大聲說:“我
  • 閱讀全文

   a 讀《丑小鴨》有感

   作文字數:399
   作者:李宛千
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • le
  •  
  • chǒu
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  • chǒu
  •  今天我讀了《丑小鴨》。 丑
  • xiǎo
  • chū
  • shēng
  • jiù
  • zhǎng
  • hěn
  • chǒu
  •  
  • bié
  • rén
  • dōu
  • 小鴨一出生就長得很丑,別人都欺負
  •  
  • cháo
  • xiào
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • téng
  • ài
  •  
  • chǒu
  • xiǎo
  • 她、嘲笑她,只有媽媽疼愛她,丑小
  • 閱讀全文

   讀《賣火柴的小女孩》有感

   作文字數:522
   作者:袁菁霞
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • āi
  •  
  • duō
  • me
  • lián
  • 小學作文  “唉,多么可憐
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  • shàng
  •  
  • ān
  • shēng
  • tóng
  • huà
  •  
  • 的小女孩!”我合上《安徒生童話》
  •  
  • yǎn
  • qián
  • jìn
  • xiàn
  • chū
  • xiǎo
  • hái
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • xīn
  • ,眼前不禁浮現出小女孩的身影,心
  • 閱讀全文

   看漫畫有感

   作文字數:294
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • bāng
  • mǎi
  • le
  •    星期日,媽媽幫我買了
  • běn
  • màn
  • huà
  • shū
  •  
  • fēng
  • miàn
  • de
  • zuò
  • zhě
  • shì
  • shǎn
  • zhēn
  • rén
  •  
  • 一本漫畫書,封面的作者是閃真人,
  • lìng
  • fēng
  • miàn
  • de
  • zuò
  • zhě
  • shì
  • jiā
  •  
  • zhè
  • liǎng
  • wèi
  • zuò
  • 另一封面的作者是加吉鴨,這兩位作
  • 閱讀全文

   看《長在“籃球”上的女孩》有感

   作文字數:667
   作者:陳絮薇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •     一 個  
  • suì
  •  
  •  
  • de
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hái
  •  
  •  
  • zài
  • 歲 的 小 女 孩, 在
  •  
  •  
  • chǎng
  •  
  • bēi
  •  
  • cǎn
  •  
  • de
  •  
  • chē
  •  
  • huò
  •  
  • zhōng
  • 一 場 悲 慘 的 車 禍 中
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.5966www.com | www.hg7226.com | uuu4165.com | www.015990.com | WWW.560640.COM | www.yh8878a.com | tc88.com | www.99638o.com | WWW.834609.COM | www.06387788.com | vns00aa.com | www.88000tk.com | WWW.898540.COM | www.hg929.com | 2757t.com | pj38839.com | WWW.389664.COM | www.80767n.com | 20779966.com | 52520524.com | 806773.com | WWW.46966.COM | www.99677k.com | 69990e.com | hg1558.com | www.564676.com | WWW.26562.COM | www.0600a.cc | 201877880.com | 80850o.com | www.639477.com | WWW.386033.COM | www.c63568.com | 3434mmm.com | 7779r.cc | www.84499a.com | WWW.704338.COM | www.4428229.com | 8827ii.com | 1397.am | www.263299.com | WWW.111803.COM | www.71399s.com | www.8516.com | 8449ll99.com | miyaonv.com | www.372779.com | www.630137.com | www.20199ff.com | 33382u.com | bwin8x.com | WWW.848957.COM | WWW.318872.COM | 6487sss.com | www.838669.com | WWW.501723.COM | www.3691o.com | 1483ww.com | rf037.com | 66115003.com | www.347918.com | WWW.469727.COM | www.01czj.com | www.xpj8856.com | 12772244.com | 64111e.com | 8569811x.com | 082373.com | www.466060.com | WWW.662127.COM | www.c6883.com | www.468860.com | 12742g.com | 5856ee.com | dz75166.com | www.03992.com | www.969751.com | WWW.5643.COM | WWW.333287.COM | www.0270i.com | www.4996jx.com | 2546.com | js75bb.com | 294546.com | m2554.com | www.215463.com | WWW.97124.COM | WWW.121221.COM | www.26163m.com | www.578888.vip | www.38345h.com | 518cp1.com | 3890t.com | bbb67890.com | xg8111.com | gemevog.com | www.178673.com | www.890703.com | WWW.856799.COM | WWW.48664.COM | www.8039f.com | www.68993229.com | www.14168e.com | www.9737gg.com | www.799666g.com | 366yh.com | 4465r.com | u72227.com | 3467y.am | 5003025.com | 258889.com | www.394611.com | www.916270.com | WWW.283269.COM | WWW.906829.COM | WWW.491205.COM | www.c5836.com | www.12455s.com | www.1466p.com | www.73990j.com | www.0055xpj.net | www.n4042.com | 3089n.com | 13638.com | 4036r.com | 0207016.com | 69441133.com | 7555i.com | 3242f.com | bwin8f.com | 58222zz.com | blhvip13.com | 0343q.com | 1489f.com | yhhainan.vip | j86811.com | ylgr666.com | 2846.vip | 22117p.com | 5443h.com | xpj4444.vip | 36517.info | vns.com | 8036tt.com | 20778855.com | www.89777z.com | 04666r.com | 3550r.com | 8522gggg.com | 8037i.com | 4036.com | 500000736.com | 3225n.com | 3938722.com | 34i35.com | 5369z.com | hh03.com | 11005t.com | 66287l.com | 8547q.com | j61653.com | 1077xxx.com | 1479t.com | www.71071u.com | www.766169.com | www.33678oo.com | www.c93919.com | www.68993262.com | www.81678m.com | www.56579.cc | WWW.652355.COM | WWW.870680.COM | WWW.741125.COM | WWW.740053.COM | WWW.181475.COM | www.632750.com | www.355183.com | www.351717.com | 234917.com | 4066c.com | pj8821.com | 67888u.cc | m62365.com | 88740b.com | www.bb55826.com | www.69567s.com | www.868339.com | www.3478y.cc | WWW.104477.COM | WWW.685098.COM | www.602913.com | 334334.net | 44669193.com | 44077k.com | 15942222.com | vn8940c.com | www.55060k.com | www.7240h.com | www.75850.cc | WWW.20718.COM | WWW.602888.COM | www.908673.com | WWW.155204.COM | WWW.640062.COM | www.558738.com | 806773.com | 86811v.com | 5856e.com | jsjlb5.com | www.38345z.com | 6487www.com | 3568yy.com | hg91558.com | www.38138h.com | www.16065y.com | www.c8704.com | WWW.65707.COM | www.570821.com | 11qq8331.com | 3936k.com | js777dl.com | www.mgm555555.com | www.68993265.com | WWW.541564.COM | WWW.267367.COM | www.129177.com | 22117l.com | 5856a.com | www.998855u.com | www.zzyl61.com | www.c4520.com | WWW.362338.COM | www.196046.com | 1036bb.com | 588ylw.com | www.16181r.com | www.81520g.com | WWW.736587.COM | www.868422.com | 2805q.com | 3614w.com | www.1168g.com | www.633594.com | WWW.197692.COM | www.630958.com | 11989r.com | 11005v.com | www.9737ll.me | www.49956d.com | WWW.580042.COM | www.106267.com | 80892kk.com | ab2ab.com | www.81608j.com | WWW.690566.COM | www.544242.com | 4036y.com | yh888c.com | www.3775g.com | WWW.513216.COM | www.701540.com | 4018ww.com | 2373d.com | www.6678699.com | WWW.903723.COM | www.354277.com | 67890ddd.com | www.5446uu.com | www.699by.com | WWW.222681.COM | 95gamevip3.com | 33382i.com | www.58908.com | WWW.929071.COM | www.404499.com | 6641w.com | www.85857i.com | www.50064x.com | WWW.506788.COM | 2132.com | yh888v.com | www.954321g.com | WWW.375353.COM | 11440.com | 112a.net | www.00889a.com | WWW.212803.COM | tongfamr.com | 06381234.com | www.7239w.com | WWW.131083.COM | bet577i.com | k86811.com | www.55545k.com | WWW.598833.COM | 30007r.com | 091061.com | www.12455q.com | www.917963.com | 3559yy.com | www.66ffd.com | WWW.777092.COM | 0234oo.com | 857330.com | www.50054d.com | WWW.130351.COM | lehu221.com | 61652k.com | www.hm6988.com | www.374311.com | 3846c.com | www.802sun.com | WWW.113426.COM | 2127z.com | www.79500n.com | WWW.516163.COM | www.035059.com | s5429.com | www.954321y.com | WWW.914916.COM | 8036zz.com | www.8313f.com | WWW.867744.COM | 55145.com | 78114400.com | WWW.410234.COM | 80368l.com | 7744uuu.com | www.11fzc.com | www.107658.com | 80850u.com | www.33112j.com | www.590979.com | 9068vv.com | www.0270x.com | www.599436.com | 555x2.com | www.yun1818.com | www.677038.com | 2214.com | www.50051q.com | www.481770.com | j1486.com | www.66082.cc | www.90422.com | 883399e.com | WWW.451511.COM | 80188g.com | www.c46.com | WWW.481123.COM | 23233p.com | www.282654.com | WWW.131037.COM | 925150.com | www.198a56.com | www.703890.com | 80368dd.com | www.0014m.com | zzylc5.com | www.ly19.com | WWW.357507.COM | 7616.com | www.77802m.com | www.040435.com | 65005k.com | WWW.569996.COM | 075tt.com | www.p94600.com | www.816464.com | 3651111111.com | www.cai001.vip | 2934q.com | www.ag0345.com | WWW.531466.COM | ff4119.com | www.hy6934.com | 5443p.com | www.vns887.com | www.927986.com | 44oo8332.com | WWW.514355.COM | 86811nn.com | www.4833045.com | www.309388.com | 33115jj.com | WWW.552424.COM | y01234.com | www.4323c.com | 628899.com | www.9170116.com | www.922109.com | pj31.com | WWW.52585.COM | ydgj1515.com | www.2934m.com | 8722hhhh.com | www.y94600.com | www.196039.com | www.w9819.com | WWW.140059.COM | 55bbs.com | WWW.160615.COM | 2381aaa.com | www.9646t.com | 504.com | www.8080999j.com | www.452823.com | www.01.bet | WWW.193717.COM | 2546d.com | WWW.327972.COM | 3568o.com | WWW.232393.COM | 3522p.vip | www.5441g.com | 88535e.com | www.430188.com | 22117b.com | www.xpj8856.com | www.52303o.com | www.3066pp.com | www.602452.com | www.1705.com | www.640118.com | www.255030.com | WWW.95742.COM | 5005j.com | WWW.549788.COM | 1077rr.com | WWW.914612.COM | x2649.com | WWW.482626.COM | 0241.com | WWW.474399.COM | 66876z.com | WWW.762721.COM | 1665p.com | WWW.55998.COM | 4546vip3.com | www.707619.com | www.7415ff.com | www.399160.com | www.4996sz.com | www.003963.com | www.eee2848.com | txaw.net | www.ya2019n.com | 11882007.com | www.5854q.cc | 91333.com | WWW.33060.COM | 4036d.com | WWW.667487.COM | feicai0557.com | WWW.222187.COM | www.66867.com | www.673730.com | www.77mgm777.com | liuhe.la | www.99638d.com | 2618y.com | WWW.482864.COM | 2214rr.com | WWW.440184.COM | feicai0393.com | WWW.447392.COM | www.jz95533.com | www.68682o.com | www.68993221.com | 2354.cc | WWW.110042.COM | 67890l.com | WWW.803633.COM | www.m4042.com | www.315019.com | www.3775t.com | 6396.com | WWW.732691.COM | 310577.com | www.778811aa.com | www.45598p.com | 46460524.com | www.5854l.cc | 063939.com | WWW.922457.COM | www.8850w8.com | www.29629.com | www.50026k.com | 预览chunqiu6.com | WWW.495298.COM | www.dzcp5555.com | www.111555.com | www.8667y.com | 4022q.com | WWW.51200.COM | www.4078q.com | 66648m.com | WWW.393273.COM | v1778.com | www.919227.com | www.hgbet4.com | 3616y.com | WWW.838383.COM | 63305f.com | 5555724.com | www.52303w.com | g1915.com | WWW.571314.COM | www.k32031.com | 78116644.com | WWW.914901.COM | www.79500g.com | 54443v.com | www.ch8911.com | cc38648.com | www.318187.com | www.0270m.com | 88993w.com | www.861830.com | www.48330j.com | 0500.com | WWW.548431.COM | www.3775u.com | hg008.am | WWW.528366.COM | www.38775vv.com | wnsr6800.com | WWW.830257.COM | www.5446y.com | aobo19.com | WWW.35989.COM | www.2566y9.com | 997799.net | WWW.907133.COM | www.306531.com | jjj5682.com | WWW.258702.COM | www.66655.com | 555x2.com | www.511622.com | www.80779.com | BY30832.com | wwwkj1958.com | WWW.24224.COM | www.c948c.com | 2329.com | WWW.866506.COM | www.86339y.com | 2222.ag | www.636220.com | www.34489.cc | 2546x.com | 4066yy.com | WWW.339559.COM | www.8645007.com | zhibet188.com | www.912339.com | www.35918z.com | 2820s.com | 22296am.com | WWW.767188.COM | www.3983184.com | 6002x.com | www.611669.com | www.3478w.cc | zhcpxx.com | 67890fff.com | WWW.311465.COM | www.2418003.com | 38850077.com | 7811uu.com | WWW.468885.COM | www.0088hgee.com | am771.cc | www.6116111.com | WWW.483155.COM | www.a.pj1308.com | 40033a.com | www.66332e.com | WWW.775702.COM | www.366708.com | 3950p.com | www.091181.com | WWW.526808.COM | www.666107.com | 3967c.com | www.53900e.com | WWW.70669.COM | www.86339f.com | wlb222.com | xg5111.com | WWW.140059.COM | www.68568h.com | 01266.com | 1463d.com | www.610560.com | WWW.113551.COM | www.7225a.com | 5295v.com | 6137w.net | WWW.386885.COM | www.33997j.com | www.138cpb.com | bojiandu.com | www.178352.com | WWW.493077.COM | www.734331.com | 1882229.com | 3126578.com | www.547099.com | WWW.63767.COM | www.hg8.vip | 7744eee.com | 1669m.com | www.296979.com | WWW.153643.COM | www.2418002.com | 6137s.net | 0234nn.com | www.84786.com | WWW.744450.COM | www.8039c.com | www.5981e.com | 8037rrr.com | 2418h.com | www.715585.com | WWW.608959.COM | www.9989579.com | 63305f.com | 30170088.com | 3245777.com | www.805462.com | WWW.309937.COM | www.ribo80.cc | www.63500.cc | c15666.com | 22296ee.com | www.766076.com | WWW.845836.COM | www.427786.com | www.bo123cpz.com | 35222x.com | 5906FF.com | www.278206.com | WWW.420455.COM | www.71gcw.com | www.9464gg.com | 3024.com | 3559z.com | 5168dd.cc | www.177417.com | WWW.580096.COM | www.ch8345.com | www.v904488.com | www.16008.com | 22117q.com | 1777ca.com | 55tt8332.com | www.544091.com | WWW.335028.COM | WWW.93309.COM | www.390622.com | www.531789.com | 111122yy.com | 4379y.com | i3144.com | www.34788u.com | WWW.307348.COM | WWW.231285.COM | www.2155.cc | www.ee4625.com | www.38345r.com | 923950.com | 3890f.com | k9539.com | 59889e.com | www.420421.com | WWW.253697.COM | WWW.742155.COM | www.gai00.com | www.0194006.com | www.377666c.com | www.q4042.com | ab6322.com | bet35365v.com | 0332v.com | 188qq.com | www.36788o.com | www.811203.com | WWW.237601.COM | WWW.683083.COM | www.hr0888.com | www.77802r.com | www.8082.am | www.06387755.com | www.vv88ss.com | 7334z.com | 35bb.vip | p67890.com | bycai8.com | 1665n.com | jmszszx.com | 588587.com | www.304110.com | www.898418.com | WWW.56265.COM | WWW.313722.COM | WWW.683711.COM | www.c5635.com | www.8499k.com | www.567365.tv | www.rrqp333.com | www.469701.com | www.4136x.com | www.i7793.com | 7141oo.com | 2851k.com | 00773uu.com | JS1388z.com | 634.cm | 019666.com | 550111c.com | g8009.com | 0615020.com | 83377g.com | dd4255.com | 69111.com | 5855pp.com | fff3405.com | 2222k29.com | P35p.com | 7196n.com | 6146a.com | hr499.com | 99567k.com | dx888.com | kxchihuo.com | bm1288.cc | 55331t.com | bet365baijiale34.net | lg5577.com | 69447799.com | 228888x.com | 83086z.com | 50028866.com | 22117y.com | yataibet1.com | 3379ww.com | 3066sss.com | 3467l.com | f7742.com | 8668099.com | 3467c.am | xx888a.com | dzc222.com | zhcp05.com | 88842949.com | www.97cp456.com | www.38345k.com | www.673888p.com | www.9895l.com | www.97994f.com | www.v667788.com | www.588vip.net | www.00840n.com | www.hczx4.com | WWW.602891.COM | WWW.621341.COM | WWW.519297.COM | WWW.780767.COM | WWW.547166.COM | www.976357.com | www.566305.com | www.87668a.com | v7742.com | 2698c.com | 996622hh.com | blr969.com | 3822k.com | 500000315.com | www.f948f.com | www.917090.com | www.1434g.com | www.83033b.com | www.qmkl4.com | WWW.890723.COM | WWW.13425.COM | WWW.82006.COM | www.349477.com | 5309345.com | 78808z.com | 2jsnnn.com | hbs107.com | 2267o.com | www.8839d.com | www.8905n.com | www.bet73w.com | www.sygj9.com | WWW.26001.COM | WWW.46166.COM | www.636220.com | 456876.com | 5906oo.com | 5622u.com | 3169w.com | www.5099rr.com | www.12345603.cc | www.50052h.com | WWW.782214.COM | WWW.643234.COM | www.590761.com | aobo43.com | 6033e.com | hg88000.com | 77368888.com | www.v2894.com | www.77803m.com | WWW.311320.COM | WWW.425666.COM | www.288645.com | 2844d.com | 39990011.com | 11989s.com | www.6880vv.com | www.7714q.com | WWW.306466.COM | WWW.265518.COM | www.290282.com | 1669c.com | 4018g.com | 54443k.com | www.681125.com | www.3668n.com | WWW.286455.COM | www.599748.com | 9856bb.com | 1916w.com | 22338332.com | www.xpj8.net | www.022xz.cc | WWW.898765.COM | www.77djcp.com | 61326600.com | yy38648.com | www.bwinyz04.com | www.35155l.com | WWW.49400.COM | www.616888.com | 9994cc3.com | 3640q.com | www.136686.com | www.16065p.com | WWW.637331.COM | www.938627.com | 0729.com | 34c35.com | www.38345e.com | www.86267t.com | WWW.709978.COM | www.290727.com | hgw168w.com | pj444.com | www.4102q.com | WWW.375003.COM | WWW.551215.COM | ttdl4008123.com | 01234lll.com | www.65066hh.com | www.50026q.com | WWW.900354.COM | www.7749.com | 777hg111.com | www.dggcp100.com | www.50026l.com | WWW.277758.COM | www.lhctutu.com | 4288t.com | www.4136i.com | www.062wy.com | WWW.871405.COM | 0077buyu.com | 672bet.com | www.88325k.com | WWW.44437.COM | www.641577.com | 1502222.com | 2546s.com | www.4923j.com | WWW.621033.COM | www.803363.com | h4042.com | www.sha2222.com | WWW.260697.COM | www.759585.com | 35252l.com | 3hmh9f.cn | www.66653q.com | WWW.534569.COM | mgm.pe | 7744xxx.com | www.48330.com | WWW.114837.COM | uc04.cc | 22117v.com | www.97828e.vip | WWW.716787.COM | 240699.com | 36405599.com | www.ag5555.com | WWW.606687.COM | 16668kj.com | 3950r.com | www.707727.com | WWW.890991.COM | 6766rr.com | 7893app.com | www.15365a.com | WWW.658455.COM | 1775aa.com | 4631188.com | www.055gw.cc | www.557894.com | 9646c.com | www.565636.com | WWW.111067.COM | www.kj368.com | hgwz33.com | www.688202.com | WWW.226680.COM | 3473p.com | www.8967o.com | WWW.414849.COM | www.68568u.com | 24007.com | www.ampj3434.com | WWW.362166.COM | 52688c.com | www.7415r.com | WWW.195373.COM | www.67896789.com | ss3189.com | www.39500x.com | www.880686.com | 49800.com | www.824546.com | WWW.770849.COM | 59889r.com | www.808888q.com | WWW.402909.COM | 7742k.com | 11955.com | www.66yfa.com | www.186796.com | 88851s.com | www.181442.com | www.810262.com | 3404g.cc | www.55717g.com | WWW.361398.COM | 0644.com | www.9822.am | WWW.894165.COM | 69446666.com | www.8855287.com | WWW.235073.COM | wfcp333444.com | www.4102l.com | WWW.525548.COM | ddd4255.com | www.07679p.com | WWW.704488.COM | 4255ggg.com | www.12136c.com | WWW.654788.COM | alpk8.com | www.666999qipai.com | WWW.766428.COM | 5360ll.com | www.16065r.com | www.cjcp600.com | xpj677f.com | www.71399k.com | www.287926.com | s2649.com | WWW.525833.COM | 0193355.com | www.4212w.com | WWW.333379.COM | 836858.com | www.0600l.cc | WWW.133143.COM | 3890k.com | www.26878h.com | 343335.com | 3424t.com | WWW.61278.COM | 61789p.com | www.hr1833.com | www.646880.com | jx2400.com | WWW.910921.COM | 50027788.com | www.00778f.com | WWW.44649.COM | 3559ccc.com | www.29178b.com | www.666613.com | www.rgcp555.com | WWW.701525.COM | 00048v.com | www.7714q.com | www.33997v.com | www.5966kkk.com | WWW.648479.COM | 1145.com | www.96386z.com | 380678.com | www.c300.cc | WWW.132477.COM | 7555v.com | www.658zf.com | zguvgd.com | www.2544h5.com | www.931669.com | 4443955.com | WWW.57319.COM | yd12308.com | www.js8888.bet | www.91233o.com | www.rycp157.com | WWW.649558.COM | 3662j.com | WWW.731952.COM | 3522.cc | www.81608x.com | www.66653i.com | www.720c75.com | WWW.143317.COM | fc9558.com | WWW.321676.COM | js559.net | www.80065f.com | 8036bb.com | www.1022777.com | www.550263.com | 50128a.com | WWW.494987.COM | h51335.net | WWW.750375.COM | 1669s.com | www.6539w.com | 2016.com | www.091628.com | www.413999.com | www.04567u.com | www.903559.com | 51335u.com | WWW.677426.COM | 2078g.com | WWW.710517.COM | 3405oo.com | WWW.309937.COM | 27878rr.com | www.qmfc2.com | 626810.com | www.10380.cc | 115504.com | www.940.com | 2019ll.cc | www.hg7800.com | www.733188kj.com | www.31361.com | www.51515i.com | www.055260.com | www.335284.com | www.pj88n.com | www.602927.com | www.rr55826.com | www.653192.com | www.w3065.com |